24 Kasım 2015 Salı

iSMi- R E S i M- olan- K i T A P ..

,, K i T A P- ENi- YANAL- /( YANAY),,YÜZÜNÜN, 
i ç in d e- ,, gizlenilebilinen ,,
R E S i M L E R ..
,,
K i T a b ı n- Kapağına, ,, RES,im,
yerleştirmek, A D E T i,,
,, E P E Y C E_ bir- KOLAYCILIK, olarak,
, icat e d i l m i ş k e n,,, ,,
KOLAYCI- TOPLUMLARIMIZA,,
,,
,, A S I L- ALFABE- YAZITI, ,, Kitaplar-
R E S M E, Başvurmazlar ..
A L F A B E- HAKiKATiNiN- ifade*- TABANI n d a n,,
sapmamak-
, " H a k i k a t t i n- düzleminde- çıkmama- ADINA .. " ..
,,
T o p l u m, ne kadar- i l e rl e d i, ,,
RESiMLi- kitaplarla ,,
,, " i l e r l e m e si- - d e- REEL- sanılarak "..
,, " ORTAKLIK- O R T A L A M A S I- i l e ",
-- i l e r l e y e n,,
- TOPLUMLARINDA ..
,,
,,
..
..
444.971 Görüntüleme
artFido - fetching art yeni bir video ekledi.
22 saat
The Secret Paintings Hidden on the Edges of Books via Cornell University!
www.artFido.com/popular-art


,, K i T A B I N- içinde ,, ANLATILANIN,
R E S M i- - ol- MALI- , B U ..
, K i T A P, KAĞIDI,,i ç in e,,
,, " g i z l en m i ş- RESiM " ,,
/( zaten - ö y k ü, d e, bir RESiM- anlatmaz, m ı ,
K i t ap l a . )
,,
zaten- Kitap- KARA- S i y a h- Alfabe- KARANLIĞI,
M ü r e k k e p- B o y a s ı,,
i l e- yazılmışken,,
,,
R E S i M- RENKLERi- i s e- I Ş I K- emdirilmiş,
karanlığın- K E N D i S i,
, i l e- O L U R K E N.. ..
,,
K A Ğ I D I N- ,,
BEYAZI Ş I K- O V A S I- - ÜZERiNE -
KARANLIĞIN- KENDiSi, i l e- ifadelendirilip
YAZILAN, Ş E Y , y e r i n e..
,,
IŞIK_ GÖRMEYEN,
K A Ğ I D I N- YANDAN- içine-
SAKLANIP- YERLEŞTirilebilinerek -
/( IŞIKTAN- V E - B E- YAZDAN,,
KORUNABilen,,, ),,
R E S i M , i l e,,
,, b i r l i k t e,
olabilen- K i t a p l a r..
,,
, " A R A- GEÇiŞ- ,,D E V R i " ,,
K i T A P- YAZISINDAN, K i T A B I N- KENDisinden,,
,,
,, ODANIN- i ç- D U V A R L A R I- -N I N,,
A S I L- IŞIĞA- DAYANIKLI- BOL- BOYALI ,,
, s o l m a z, KARARMAZ- R E N K L i,,
,, RESiMLERi- N E ..
..
The edge of these early 19th century books have hidden paintings that only appear when you fan them the right way!


Colleen Theisen, who helps with outreach and instruction at the Special Collections & University Archives at the University of Iowa, recently shared an amazing gif she…
ARTFİDO.COM


Murat Oktay DanisAhmet Sekercioglu'nun gönderisini paylaştı.
4 dk.Düzenlendi
" S U- TESTiSiNi ", K i M- KIRDI .. /( S U- KIRMADI- h e r- HALDE .. )......... /( " TESTiS- TESTisi, " , n i n- K I R I C I L A R I ,, - KIRMIŞ- olmalılar, " S U, TESTiSiNi " . ).. /(YA - D A ,, " S U- T E S T i S i- DUVARA- Ç A R P M IŞ " t ı r- KENDiSiNi " ,, O L A Y I- O L M U Ş-, t u r- -olmalı.. ) , ,, ... /( " M A L I N- SAHiPLERi- K i M " ,, , ; ; T Ü M E L- -S A V A Ş L A R I N D A .. )..


1,310 signatures are still needed!
AHMET SEKERCİOGLU JUST SİGNED THİS PETİTİON ON CHANGE.ORG.1,310 signatures are still needed!
AHMET SEKERCİOGLU JUST SİGNED THİS PETİTİON ON CHANGE.ORG.
2 kişi bunu beğendi.
Yorumlar
Murat Oktay Danis " S U- TESTiSiNi ", K i M- KIRDI .. /( S U- KIRMADI- h e r- HALDE .. ) /( " TESTiS- TESTisi, " , n i n- K I R I C I L A R I ,, - KIRMIŞ- olmalılar, " S U, TESTiSiNi " . ).. /(YA - D A ,, " S U- T E S T i S i- DUVARA- Ç A R P M IŞ " t ı r- KENDiSiNi " ,, OLAYI- O L M U Ş-, -olmalı.. , ,,  "  M A L I N- SAHiPLERi- K i M "    ,, , ; ; T Ü M E L- -S A V A Ş I N D A .. )..


,, YORUMLAR :
,,
Nurten Yavuz .. Amin
,,
Murat Oktay Danis ,
b e n- KADIN- olsam- d i r e k t,
gider, onların,
,,
Murat oktay Danış ,
,,
,, k a r d a n- OVALARDAKi,, ,, " asker- y e r- yataklarına " , g i r e r i m .. d i y o r u m.. ... ONLARA- ALLAHIN- ö d e m e- yapmasını, d i l e m e k- yerine ..
___________________________________________________________________________
,,
,,
N O T :,,
METAL- s i l a h -l a r ı n ı n- BOŞ-TUTULAN- N A M L U S U,
içine - başkalarının- M E R M i l e r i n i, yerleştirir,
m e h m e t ç i k l e r, V E,,
A L L A H I N- AHiRET- OVALARINDA,
" A L L A H L A- ", olmayı, öğrenebilmeye- t e rk,,
e d i l i r k e n,
,, " E R K E K L E R .. " ,,
,,
K A D I N L A R- i s e ,,
" CENNET-O V A L A R I- s ah ip l i ğ i- hayalleri, "
i l e,
" CENNETLERi- O V A L A R I N I " - f e t h- e t t i r ec e k lerdir ,,
, s o n r a d an,
BU- AHiRET- OVALARINDA, p i ş m i ş,
" M E H M E T -cik- L - e r e. )..
..
O R D U D A- DEVLET- SUBAYLARDIR ,,
g e r i s i- AHiRET- OLACAKLARDIR ..
,,
n o t:
O R D U Y U, kaldırın,,
, MEMLEKETTE_
"D i N - AHiRET- OVALARININ- A S I L- sahibidir ",,
s ö y l e m i, d e, bitsin,
D E V L E T- içinde, d e ..,,
,,
O R D U D A N- NEFRET- ETMiŞ- olanlar,,
" BAŞKOMUTAN- EMRiNi- ALLAHTAN- alırlar " .. ),,
,, V E- ORDU- bir daha, , a l a n a,
giremesinler, d i y e, d e,
,, DEVLET- i ç i n d e, d e,
" B i r- O R D U- g i b i ",
yapılanırlar ..
..
,,
n o t - 2 :
E r k e k l e r i n i, ASKERE, gönderen- k a d ı n l a r ..
,, niye -onları- Allaha- emanet, e d e r s i n i z,, d e,,
,, n i y e- kendiniz- gidip- onların- yanında,
a y n ı- sipere- yatıp- d a,,
o n l ar la birlikte BU - D ü ny a- için,,
B U_ DÜNYANIN- " MERMisiNi ",
birlikte,
i m  L, e t m e z s i n i z, S ip e r l e r d e, .. ; ,,
, ONLARI- s a d e c e,,k e n d i n i z e- emanet- etmezsiniz, ..
,,B U- D Ü N Y A N I N, DEVLET- i ş i,
savaşlarında ..
,,
..
, y a d a, bırakın, VERiN- herbirine- silah-HAK l a r ı n ı ,,
K E N D İ, evlerini, savunmayı- planlamaya,
başlasınlar- b o ş- zamanlarınd a,,
E V L E R i N D E N .,,
/( biribirileri, i l e- Kavga e d i p,
d e, dövüşeceklerine, b o ş u- boşun a- e  v l e  r d e..  )..
,, " O R D U- Millet " hakikaten- - olmak- adına .. .. )
,,..
n o t :
" S O S Y A L i Z M- t ü m- DEVLET- KURUMLARINI- 
TEKRARDAN- 
,,HAYATIN- M i l l e t i n- - i ç i n e- YUTAR- " ,,
K i t a p- taslağında n..
....Murat Oktay Danis'in fotoğrafı.

Murat Oktay Danisicraburada.com'un fotoğrafını paylaştı.
Az önce
,, N i K O - t i n - i l e,,
A L E M L E R D E-k i- - Z E V K i M ' L E- 
V  E - D Ü N Y A DAKi- DEVLETSELLiĞiMLE,,
/( ikisi i  l e- d  e- birlikte )..
,,
,, b e n- " SENiNLE " - - dolaşayım,
d e r l- erk e n,,
,, h e l e- hele, , , bir d e,
sabahın- e r k -e n-
saatlerinde, d e,, :
,,
,,
,, A L E M L E R i N- Ö T E- TARAF I N D A,,
R E N K L i- CENNETLERDE,,
,, " M E T A- M E K A N L A R D A " ,,
dolaşayım-
bir - A Y A Ğ I M- d a,
" B U- DÜNYADA, ik e n,,
/( bir gözüm bu-dünyaya,,
ö b ü r- gözüm d e,
A l e m l e r e- bakabilecek,,
b e n- sigara içerken,,
,, D u m a n ı n- a r a s ı n d a n,,
, d i y e .. " ),,
,,
,, d i y e n l e r i n,,
,, V U C U T L A R I- S i g a r a- zehirleri, i l e,,
B Ö Y L E - BOYANMAKTA, i m i ş ..
fotograf- yalan - s ö y l e m i y o r,
her- h a l d e ..
,,
,,
/( R U H L A R I N I N ; ,, DÜZLEMLERiNi,, ,, )
,, S i g a r a- DUMANIN- -
- " b e y a z- çizgileri " , i e , h a v a y a,
uç- ÜÇ_ boyutlu- çizdiklerini,,
d ü ş ü n e n l e r e,,
,,
R E S i M- yapmalarını, T a v s i y e-
,,
e t m e l i y i m ..
,,
/( K E N D i- içlerini, NEYiN- BOYADIĞINI,
bilememeleri, n i n - ,, - y e r i n e,,
, k e n d i l e r i n i n- NEYi- BOYAYACAKLARINI-
,, a r a ş t ı r a b i l e c e k l e r i, bir TUVALE,
v e - resim- bopyalarına- v e r s i n l e r,,
para l a r ı n ı .. .. )
,,
,
Y O K- olmaz, ..
,, S i g a r a- - yakılmalıdır, , n e- zaman- k i,
z e v k l i-ALEMLEWRi- VE- D Ü N Y A- DEVLETiNi,,
a y n ı- and,
" A R A D A K i- bir- ASMA- KATTA- durabilip, d e,,
, e r- i k i, tarafı d a,
D i k i z l e y e b i l m ek,,
" b i r- S i GARA n ı n- içinde- ",
b e k l e y i p, d e,,
O S i g a r a n ı n, alınması, d a,
ç o k- kolayken- bulunduğu- y e r d e n ..
,,
N E- zaman, Z O R- V E- önemli,,
V E ALEMSEL- V E- Dünyasal, Ş e y l e r,,
anlatmaya , başlasam,,
, b i r- s i g a r a - yakma- ihtiyacı, duyanlar,,
,, h e m- sigaranın- yönü, i l e,,
" D E V L E T S E L- YAPILANMAYI ", izleyeceklerdir,
/( - PUSULA-Sigara- DEVLETi- işaret- edecekken ..),,
,, A K I L L A R I- ve Niko t i n, i l e- D E,,
,,söylediklerimin- A L E M S E L, taraflarında,
b u l u n a bilip,
,, d e, ALEMLERLE- ilgili- anlattıklarımı,
d a, i Z L E Y E bil' ecekler..
,,
,,
,,
,,
,, A R A D A- KALMIŞ,
/( D Ü N Y A- v e- A L E M L E R -/(Ahiretler ) a r a s ı n d a,,
ara - katta- b e k l e y e n l e r,, ,,
),,
S i G A R A - i l e, her - i k iş- taraftaki,
y ö n l e r i n i, d e,,
D O Ğ R U LT TR U K L A R I N I,,
V e , ilerleyebildiklerini,
d ü ş ün e c e k , lerdir , l e r ..
..
..
/( sinema- v e- sporu, hayatınıza,
eklemeden,,
S i g a r a y ı, elinizden, d ü ş ü r e m e z s i n i z..
,, h i ç- denemeyin..
,,
,, /( spor- Devletsel- Dünyasalda, y ö n- Ü --tutar,, i k e n,
S i n e m a, da,h a y a t ı n ı z--
-- ALEMLERE, sürüklenmeden, s i z i,
D Ü N Y A D A- gezdirir, ,,
,,
/( bir sinema - bileti, i l e,
U Ç A Ğ I N- Koltuğuna- yaslanıp, bir, ÜLKENiN,
h e m- i ç, h e m d e, Dış- Mekanlarına,
g i d e b i l e c e k s i n i z d i r,,
S i n em a- salonunda ,
i k e n,,
h e m d e, i k i- saatliğine,,
k ı s a c ı k, b i r- UZAKLA Ş MASINA- b i r- G E Z i,,
D E N i Z a ş ı r ı- Ülkelere,,
v e- BEYNiNiZiN,
d e r i n l i k l e r i n e,, d e ..
/( aynı -l a ş a n- HAYATINIZ,,I, B e y n i n i z-
E Z B E R L E D i Ğ i N D E, -siz- bilmeden- ,,
BEYNiNiZi- d e- " A Y N I l aş t ı r ı r " ..
tehrarlarla, B i l i n ç- altınız ..
V E- MONOTON- l a ş t ı r ı r .. )
,,
--D i Ğ E R - T a r a f t a n; S i n e m a,,
,, - bir K i T A B I, 2-saatte- OKUYABiLME-
B E C E R i S i N E ,, d e - K A P I- aralar-
7-tane-sanat- aracılığı-,, i l e ) ..
,,
..
/( D Ü N Y A N I N- ALEMLERiNDE,
yol- aldırır, " KARANLIK- TARAFINIZA,,
RÜYALARINIZDA- ZAR- Z O R,,
,, D E R i N L E Ş E C E Ğ i N i z e,, ),,
,, s i n e m a n ı n, A Y D I N L I Ğ I- ile ..
,,
/( haftada en a z, 3- F i l m e- gidilecek,,
hayatınızın- s i n e m a- olmaması, iç i n , d e.. )..
,,
, h a y a t ı n ı z ı- s i n e m a- yapabilmek, i ç i n, i, s e ,,
,, ç o k- zengin- olmanız v e ,,
b i r- s i n e m a- yıldızı gbi,
yaşayabilir- olmanız, gerekliliği,
y e r i n e,,
S i n e m a y a, v e r i n,,
s i z i, , YILDIZLARDA, gezindirme,
i ş in i ..
,,
d e r i m ..
,,
S P O R U- ise- yapan, b i l i r, ancak ..
M ü m k ü n s e, d ü ş ü n c e n i z l e- nişan- alabileceğiniz,,
T O P ile, yapılan- sporları- tercih- e d i n i z..
,,
..
..
Y A - D A ,,
P i y a n o- çalınız ,, - " en çok- spor- salonuna- benzeyen,
e n s t r u m a n " ..
/( ayak- yerine- kullanacağınız-
,, " z e m i n e- b e y a z- F i l d i Ş i- parke- döşenmiş,,
b i r- SPOR- SALONU, i k en, P i y a n o ),,
,,e l l e r i n i z l e-
- - AYAKLARINIZLA- DANS e d e r gibi,
ellerinizi- AYAKLARINIZ- g i b i- k u v v e t l i c e-
,, YERE- VURABiLECEĞiNiZ,,
sağlam- F i L - D i şi- kemiklerinden- Z -E M i N E ....
,,
,,
/( söz gelimi, YAYLI- çalgılarda,,
, MUTLAK- S i Y A H-, klavye- üzerinde,
/( y e n i- Katılaşmış-
- KARA- MADDE- UZAYI- G Ö L Ü, üzerinde ),,
D A N S, edebilmek- zurundasınızdır,
,,
h em d e- p a r m a k l a r ı n ı z ı n- e n-
u c u n d a, KARA- ALEMLER- gölünde, nereye,
nişan aldığınızı d a,
p e k- B i l e m - e d e n ..
..
P i Y A N O- da, " Siyah- v e- Beyaz, ",
D ü n y a s al- V E- ALEMSEL, iken,
aynı- a n d a,,
,, V E; N E - ayakları,
N E DE; ELLERi, ile, özgür- olamadıklarının,
farkına, varanların,,
, b e y a z - Sigara- Kağıdı, zeminleri,,
yavaş yavaş e r i r k e n,
,, v e- buharlaşırken, B E M B E Y A Z,
Y A Z I- m ı- Yazmaktalar- Alfabesiz- S i M G E L E R L e ..
S i g a r a, içenler..
,,
Spor- sanat -Y A Z ı- sinema,,
,, b u n l a r ı- yapamayacaksanız,,
" S i g a r a- içeceksiniz ",
" ATEŞiN- HAKiKATi " ,, - s i z e, YOL- gösterecekken,,
/( ,, S i Z- PiYANO- olacaksınız ,
D U M A N I N- RUHU- i l e-
sizin- RUHUNUZ birleşerek,
yazacaklar- BESTEYi- s i z i n- V U C U D U N U Z A,,
" z e h i r- uçlu- r e n k l i,, .....- Kalemlerle .. )
...... t ü m- " hayvanlar- Topluluğunun " ,
i ç i n d e n,Y Ü R Ü Y E B i L E C E K K E N,,
- " i n s an- olabilme M i m a r i s i n e " .. ..
,, e l i n i z d e,S i g a r a,,
C E T V E L i, v e- PUSULASI-
V E - ENSTRUMANI- i l e--
,, d e..
..
,,
,,
..
n o t :,
" sigara içmenin- sebebi -
,, ÜZERiNE- b i r- DENEME "
, KiTABINDAN ..
..
icraburada.com
icraburada.com sosyal sorumluluk gereği uyarıyor.
Sigaraya Hayır!
, A L_ s a n a,
" Ç A Ğ D A Ş ", H e y k e ,,l ",,
,,
,,anlat- bakalım- Ş i m d i,
" G Ü M Ü Ş Ü N- KEL i " - H E Y - K E L i,,
, ,, n e d en,
b ö y l e -sine- e s n e m i ş,, ,
,, u z a m ı ş, V E,
,,zıt yönlere- -HIZLANMIŞ ..
,,
" A Y N I- KAFA- ö n d e n- görüntüsü " ,,
/( A Y N I- Y Ü Z ),,
, b i r SANiYE - a r a- i l e-
aynı- NESNENiN- i K i- ayrı ucunda belirirken,,
B U, K A F A- TÜM- B U-ZIT- Y Ö N L Ü
HIZLANABiLMELERi, i l e,,
" B U- HIZLI- h a l i, i le, " ,,
" D Ü N Y A D A- bir D a i r e n i n, üzerinde,
v e, içinde,
D U R U Y O R- kalabilir,
olabilir m i..
.. F i Z i K T E- BÖYLE- bir- D E N E Y, d e,
olası m ı d ı r..
/( AKLIN-MATEMATiĞiNi- kullanma becerisi
edinmiş- CONTEMPORARY- a r t- matematik- AKILLILARI ,,
,, O L U R- DEMiŞLER- Y A , b u -e s e r l e ) ..
,,
,,
D U R U N, daha,
i l K- soruyu- sorduk ..
,,
,, T E X T i, d e- sunacak, y a,
ÇAĞDAŞ- heykelin, n e d en,
" G Ü N C E L- D E ", olabildiğiyle,, ,,
,,
.. ÇAĞDAŞ- H E Y K E L-i n- ZOR- - SANATÇISI ..
..
..


,, " B E N_ d e,, " ,,
" M A V i- BALONLAR I, " ,,
,, G Ö K - Y Ü Z Ü N D E N- geliyorlar,,
,, s a n ı y o r d u m. ,,
,,
m e ğ e r- onlar- d a ,,
- s i l a h- Fabrikalarında,
,, " i m a l, ediliyor l a r , m ı ş " ...
..
138.966 Görüntüleme
artFido - fetching art yeni bir video ekledi.
22 saat
Watch the visually stunning way balloons are made via INSIDER
www.artFido.com/popular-art


Murat Oktay DanisUrban contest aracılığıyla
1 dk.
,, " B U- TREN- S O N S U Z A - -
, G i T M E Z ..
,,
,,
Ç ü n k ü, yolu ,,

...  ç ı l g ı n- i n s a n- tarafından,
,, s o n s u z c a s ı n a,,
kesiliyor ..
,, " ... Ö N Ü- A L I N y o r ,, " ..
,,
..
n  o  t ..
,, "  BEYNiNiN- i ç i n d e n- geçip- gitmesi d e,
olanaksız, ç ü n k ü,,
K U L A K L A R I N I- D  A  -  KAPATI Y O R ..  ) ..
,,

..


Yorumlar
Murat Oktay Danis

Yorum yaz...
,, " U Z U N- S i Y A H- JOB-
,, YUVARLAK- DÜNYAYA, g ö r e ,,
E S N E R ... " i n,
,,
E N- D O Ğ R U n u n- -DOĞRUCU s u - 
" U S ' A - P O L i S i n - E - ispatı ..
,,
,,
/( Özgürlük heykelinin ..
,, ,, hakiki- sahibi - FRANSIZLARDAn .. )
..i c r a a t ..
,, .. e y l e m i ..
Yorumlar
Murat Oktay Danis
Yorum yaz...

Haber KaynağıMurat Oktay DanisYeraltı Edebiyatı'nın fotoğrafını paylaştı.
12 dk.
,, i y i- g e ç i n m e, d e ,,
" i y i- - geçinmeme d e ",,
/( k a r ş ı-  d  u r  m a  k  ),, d a
,,i l i ş k i,
k u r m a k- - o l u r ..
,,
,,
" n e f r -e t- e t t i- i s e m, ",,
, a s l a - ilişki- kurmam ..

..,,
" n e f r -e t- e t t i- i s e m, ",,
, a s l a - ilişki- kurmam ..
..
Yeraltı Edebiyatı
23 saat
Nefret ettiğin insanla iyi geçinme çabasına siz medeniyet diyorsunuz, ben sahtekarlık diyorum. O yüzden anlaşamıyoruz.
Charles Bukowski,,b i r - İ H T i M AL,
,," D E V L E T i N ", , A d a m- öldürebilmekte,,
,,k e n d i l e r i n i, geçtiğini, g ö r d ü l e r..
/( v e - k e n d i l e r i n i n- d e ÖLÜMLERiNE- bakıyorlar ) ...
,,

,,
,,
y a n i, e ğ e r- D e v l e t i n- p o l i s i,,
kuru sıkı silahlarla,, a s ı l- katilleri-
,, P o l i s t e n- kaçıyor- ayağına,,
,, " E L Ç i ' nin- e n - s e s i n e-
kurşun sıktırtmaya- gönderiyorsa " ,,
/( i d d i a l a r d a n, biri d e, b u ..),,
,,
v e - b u n d a n da,, " Tereyağdan KIL_ çeker- gibi ",
s ı y r ı l a b i l e c e k s e,,
,, " d e v l e t- b u - i ş i " ,,
onlardan çok daha , i y i, ö ğ r e n d i y s e,,
sonun- başlangıcıdır , B U ..
,,
,, S i L A H I- biz- KULLANIRIZ,
ayrıcalıklıyız- O Y U N U N U N- S O N U,, ..
,,
,,
.. " y a n d ı- G ü l ü m- KETEN- h e l v a " ..
,,
" a r t ı k- her-k e s i, ÖLDÜREBiLiR,,
olacaktır- d e v l e t ,, h e m- d e- şehrin- b i l e-
güpegündüz - e n- o r t a s ı n d a.. " ,,
hem d e- ensesine- sıkarak- yaratıcı, b i r-
m i z a n s e n l e..
/( D E V L E T E , D E ,
sonunda B U- i ş i- B i Z - öğrettik,,
b a k ı ş l a r ı, d a, olabilir,,
b i r- i h t i m a l-
,, b u - B A K I Ş L A R ..
..
,,
N O T :,, zorlarsanız - - " DEVLETLER D E- öğrenir- "
.. K i t a b ı n d a n ..
"Hayatınızda bir kere bu kadar derinden üzülebildiğinizde, artık zalimlik yapamayacaksınız."


Murat Oktay Danis30 Kasım 2014 tarihli bir anı paylaştı.
21 dk.
" M A V i - DENiZiN- N E S N E S i " ../( -D E N i Z - NESNELEŞTiĞinde .. )/( -D E N i Z - NESNELEŞTiĞinde .. ) 1 Yıl Önce Bugün

Haber Kaynağı


E D i N E B i L i Y O R ..
,,
/( T i c a r i- MÜZiK- iLLALLAH, d e d i r t t i,,
b e , anacım .. )
..
..
...
,,
,, A D A M I N - MÜZiK- S E S, F e l s e f e s i,,
" M ü z i k- h ı z l ı- seslendirilince " ,,
S E S L E R i N- Biribirinin, üzerine, b i n i p,,
" i Z ' L E N i L E b i l i n i r,,
olmaktan,
Ç I K Y O R- olması ..
,,
,,
" R U H U M- B U_ B O Ş L U K L A ",,
,,
..
,, b a y r a m, e t t i, b e , kardeşim,,
" D A R B U- kacı - BARYAM " ..
,,
,,
n o t :
ROMANYA- i y i- k i, KOMiNiST- o l m u ş,,
diyesim geliyor ..
B U- D E V R i M C i, Ş E F i,
i z l e y i n c e..
..
n o t : ORKESTRA- ş e f l i ğ i n i n, " B U D i S T- ZiRVESi ",
B U, O L S A , g e r e k t i r..
..

The Danish National Radio Symphony Orchestra conducted by Celibidache at a concert from 1971.
YOUTUBE.COM

Haber Kaynağı


,,
,,
h a k i k i- E Ğ R i L M E S i, i ç i n d e,,
/( b i r i c i k- -UNiC-, olarak,, ) ,,
,, i n c e, ince - - ,, " Y O L- a l ı y o r k e n " ,,
" y e n i d e n- Y E N i LENEN,, " , y e m y e ş i l- y e n i,,
" f i l i z l e r ", içinden,,
,,
.. B U - T O M B U L- A D A M, k e n d i n i,,
ş i ş i r m i ş- olmanın,, t ü m- günahkarLığı, v e ,,
EĞRi-BÜĞRÜ- eğrilmeleri,
V E - E Ğ i L i M l e r i - -i ç i n d e,,
,,
yediklerinin- A R T- ı klarının , D E P O S U, üzerine,,
,, y e ş i l- D O Ğ A L- ÇEVRE- ,, hayalinin ,,
R E K L A M I N I, Çiziyor ..
,, V E - B O Y U Y O R ,,
s a n k i- y e ş i l- D o ğ a ,
" B U- OLMALI ", d a,,
d e rc e s i n e..
..
,, D O Ğ A Y A, R E S i M,
giyindirilecekse,,
B U- RESiM- MÜKEMMEL- MUTLAK, Dikdörgenini,
giyin dirmeli,, D o ğ a y a,
A T O M u n- M Ü K E M M E L, ancak,,
E Ğ R i- yuvarlak Ç ap l ı,,
,, M i m a r i s i n e, d e ,,
A T F E N ..
..
283.218 Görüntüleme
artFido - fetching art yeni bir video ekledi.
Now this is one brilliant way to make the neighborhood more beautiful!
www.artFido.com/popular-art
Murat Oktay DanisFAZIL SAY'ın fotoğrafını paylaştı.
4 dk.
, " D Ü Ş Ü N C E N i N- G A S T R O- ENTOLOJ i ", ci,,
T A K I M I ,, 
/( SAKSAFONCULAR .. ),,
D Ü Ş Ü N C E N i N- A K I L- M i M A R I N A,,
,, k a v u ş t u k l a r ı n d a..
,,

..,,
..
/( , D Ü Ş Ü N C E N i N- - MENÜ ' s ü n d e,,
,, - N E - V a r- ,, s e v g i l i-
,, ,, K e n d i s i n i- AŞMIŞ-
- A Ş Ç I- Mimarımız .. )..
,, d i y e, Mimarın- gözlerinin - V E - D E -
-AKLININ- i ç i n e- bakarlar .. k e n..
kameranın göz bebeğine baktırtılmışlar ..
..
,, k a m e r a - ASIL-
KAPiTALiST- M İ M A R- TEORiSYENLERin,,
" A S I L ", B i r i n c i l- " G Ö Z Ü ", ya,,
onun- aklının-içine- gidecekleri,,
d e r l e y e c e k- o l a n ..
/( herkesin- v e- herşeyin- üzerinde ..
o l u p, d a..
..
FAZIL SAY
5 saatDüzenlendi
Concerts in Linz (30.11) Wien (01.12) Fazıl Say's new work for Saxophone Quartett and orchestra "preludes" Worldpremiere.
Maestro Dennis Russell Davies, with Fazıl , Rascher Saxophone Quartett and percussonist from the Bruckner orchestra Linz. 28.11.2015
Murat Oktay DanisBBC One'nin videosunu paylaştı.
2 dk.
R U S- /(eski-sovyet),, ,, U Ç A Ğ I N I- K i M, KAPTI ..
,,
b i z i m k i l e r- KARTAL-K a p t ı, " ayağına- yatıyorlar " ),,
,, /( A R T I K- KARTAL- ALMAN- KARTALI- m ı d ı r..
bilinmez .. )..
,,
- S A R ı- kenar- Ç i z g i l i , KALIN- LACiVERT- ENSELi,,
,, A V C I, - süpürücü, B A L I K- d a,,
A . b . D ., ,, olmalı ..
,,
,,
n o t- .. A d ı n ı z- TAŞERONA, çıktı,ise,,
,, N E- yapsanız, y e d i r i r siniz ..
,,
3. Dünya savaşını, b i l e,
fiilen- tetikleyebilirsiniz ..
/( F i L- olmaya d a, soyundu,
iseniz .. )
/( F i L- dişinden d e,, F i L d en,,,
d e - olmak- var- sonunda .. )
/( K e n d i- kurmadığınız-Cumhuriyet- - çiliği,,
- çeliğe temelli- d e v l e t i -
b ö y l e- kendinizce,, anlamak-
,, kolaylığına, s a p ı y o r s a n ı z,,
F i L- avcıları d a, TA- KUZEY--KOREDEN,,
; ,, A V A , dahil - olmaya, davetli sayarlar,
k e n d i l e r i n i ..
,, D Ü N Y A- SAFARiSiNDE .. )..
/( h a z ı r- AFRiKAYA- KADAR- açılmışken,,,
,, i S L Â M, deyince-
u z a y a n- y ü k s e k- ayaklarınız,l a -,, d a.. )
,,
,,
..
n o t :
,, t ü c c a r- taşeron devlet,, ,, p e t r o l u- s i z- satıyorsanız,,
h e r k e s- d e- satacaktır, d i y e c ek t i r..
,, siz taşıyorsanız,, y i n e- birileri, d e,
taşıyabilecektir ..
/( B E N- DEVLET- olarak- yaptırttım-
d e n i l m e z .. tabii .. )
,,
/( b u- birileri, b e n i m- akrabalarım- olsa, b i l e,,
onlar- s a d e- vatandaşlar - olarak- bunu- yapabilirler ,,
d e n i l e c e k t i r..
,,
B A T I- ZEKASI,, N E- KADAR, B A T I L I,, i s e,,
/( B A T I- AKLI- kendine- yontmayan, AKIL-mıdır ..)
" Ş A R K_ KURNAZLIĞI- d a, o kadar,,
L E G A L- olmaya,,
başladı, Dünyada .. )
B A T I- B U- Doğulu- DEMOKRATi,K
i s y a n ı, V E- isyancılarını,,
,, k ö ş e y e, sıkıştırabilmeyi,,
deneyecekti r..
,,
,,
R U S Y A- birilerinin - M A L I N I-
TANKERLERi- VURUYORSA,
,, b i r i l e r i, d e,,
onların- MALINI- v u r u r, indirir ..
/( DEVLETiN- savaş- UÇAĞI- K U T S A L- d a,,
,, y e r d e- YÜK- taşıyan,, TANKERLER ,,
,, " Z E N C i- malı- M I ),,
d e n i l e c e k t i r,,
D E M O K R A T i K- eşitlik,,
e s k i, SOVYET- DEVLETiNE- kafa, tutar ..
,,
" B A T I ' nın, ÇARKLARıNA, ÇOMAK- SOKMAK,, " ,,
D E M O K R A T i K- i n s an- eşitliğine,
tamallenip, D E V L E T- KUTSAL- M A L I N I,,
,, t e p e l e y e c ek t i r..
,,
i n s a n, değil- mi, ,, orta-Doğuda, ölenler..
,,
,,
B A T I- UYGARLIĞI, C i d d i, b i r,,
,, " D E V L E T- KUTSALLIĞI " , krizine, sokulacak, g i b i,
gözüküyor.
/( DEVLETSENiZ- GÜVENLiK- TEDBirlerinizle,
Ü L K E N i Z i, n, D e v l e t i n i,
k o r u y a bilin, b a k a l ı m,
, d i y o r, KAPiTALiZMiN,,
" D E M O K R A S i - DOKTRiNiNi ",
u y g u l a m a y a, alan, T e o r i s y en l e r i ..
/( V E onların - M A Ş A s ı,
T E R Ö R- S i l a h ı .. )..
,,
D E M O K R A T L A R I N- DÜNYASINDA,,
,, TERÖR- O R D U L A R- yerine- kullanılacakken .. )
,,
/( ULUSAL- O R D U L A R ,, TASFiYE- ediliyorsa,
b u, d a, D e m o k r a t l a r ı n,, t e z i,
dahilinde, oluyor .. o l m a l ı ..
,, ORDU- SiLAHLARI- üreticisi, Cumhuriyetçilerken,,
,, t e r ö r - silahı,, ,, DEMOKRATLARIN, i c a d ı,, d ı r.
,,
..
..
..
..17.520.013 Görüntüleme
BBC One
They’re trapped between the devil and the deep blue sea. ‪#‎TheHunt‬
,, E N T E R E S A N,, V i d e o ..
,,b u- olayın- olabilmesi, b i l e- ,
/(d e) ,,- çağdaş-sanatsal ..
,,
,,
, S A D E C E / " K I R M I Z I L I , kadın " ,,,
s o s y a l i st
/( cumhuriyetçi ),,
D Ü N Y A L I,, v e
" DÜNYALI- bir- ş e y ,, " - yapıyor,,
/( kesekağıdı- patlatıyor ) ..
,, B U- ALEM i n- E F E N D i L E R i " ,
arasında..
,,
..
b u, A L E M L E R i N- E F E N D i L E R i N i N,,
" A D I- R E E L " - i Ş L E R i n i n,,
tanıtıldığı- A L E M- T i y a t r o- s u nun,,
,, arasında ..
,,
demekki- " H A Y A T I N- R E A L i T E s i-
-diye -sunulan,, h e r ş e y,
A L E M S E L ..
V E - A L E M S E L- MEKANLARDA,,
,, o l u y o r..
/( M i z a n ' s e n, ,, ö y l e .. )
,,
,,
___________________________________________________
..sosyalist - m i- olalım, , p e k i,,
/ ( dağa tepeye çıkıp,
ya d a, deniz kenarına, i n i p,, kendi, yiyeceğimizi,,
k e n d i, evimizi, k en d i m i z- ü r e t e r e k,,
,,T A N R I , i l e- tanışıklığımızı,,
v e y a /( d o ğ a n ı n- T O T E M i N i ,,
n e s n e y i, EŞYAYI, ,, t e k r a r, hatırlayabilip ,, ..)
,,
,, e n- a z ı n d a n,,
" B U- DÜNYADAN-o l a n- A L E M L i L E R i N -,, " ,,
,, D Ü N Y A Y A ,, R E A L i T E- d i y e, , sattıkları, ş e y i ,, n
" D Ü N Y A- hakikatlerinden,, " , o l m a d ı ğ ı n ı,,
b i l e r e k, B A K A bilelim- -, bunlara ..
/( b u- T i y a t r o- lara ..)
,,
,,
,, A L E M s e l- O Y U N U N, /( Tiyatronun, ),,
i ç i,b o ş ,, M U T L A K- MEKANDA-
Konuşuluyor, o l d u ğ u- imajı,,
v a r ediliyor, olanca C i D D i Y E T ,,
v e, PROFESYONEL- E D A L A R I,
i l e..
Alemlerin- E f e n d i l e r i, n i,,
o y n a y a n, OYUNCULARCA .. ,, ) ..
,,
,,
________________________________________________________
K a d ı n- ,, kesekağıdının, içindeki, b o ş l u ğ a,,
hava, dolduruyor, v e ,,
" dünya - havasının- b i l e-
,, B O Ş-M U T L A K- - birşey- olmadığını " ,,
/( tam tersine onun bile kesekağıdını- patlatabilecek-
bir N E S N E- olduğunu ,, ) ,,
,,
ispat e d i y o r ..
,, biriki- s a n i y e d e..
/( B i l i m- V E - DENEY- ,, s e n- nelere,,
muktedirsin .. )
,,
/( Halbuki- orada- konuşan- Hazretler,,
D Ü N Y A- HAVASINI- B O Ş, tutmaya çalışıp,,
O N U- b o ş- V E MUTLAK- olarak,,
,, " B O Ş- V E - PRO- BOŞLUK ",,
olarak- gösterebilme " - gayreti, içindelerken ..
,,
,,
____________________________________________
,,T iy ' A T R O - n u n,,
,, A B S Ü R D,,
" B O Ş L U Ğ U N- - MUTLAKLIĞI - B A L O N U ",,
,,bir anda, PATLIYOR- v e,,
B O Ş L U Ğ U,, K o r u m a l a r,,
DOLDURUVERiYORLAR ..
,,
/( D E M E K K İ- KORUMALARCA- KORUNAN,,
herşey- e t r a f ı n d a, " bir- B O Ş L U K ",
o l u ş t u r m a, n i y e t i n d e,,
" A L E M L E R i N- HAZRETiNi - ",
oynayabilmek, i ç i n .. ),,
,,
,,
halbuki- onların A S I L- istemi,,
B U- MUTLAK- M E K A N, boşluğuna,,
/( boşluksuz -sıkışık- bırakılmış,, ),,
s e y r e d e n l e r i n, vucutlarının hareketlenip,,
,, S i y a s i ' nin, çevresinde- Toplanmaları ,, ..
..
,,fakat- siyasi, kendisine bu, avantajı,
sağlayan,, " M U T L A K- ALEMLERE ",
öncelikle, hizmet, e d e c e k,,
,,
" D E V L E T ", olmaya, d eğ i l,,
D Ü N Y A y a.
v e - i N S A N I N- DEVLETiNE ..
,,
..
..2.062.139 Görüntüleme
‎‎محشش ع ضحك !!!!! ههههه‎, Ameer Rezeq ile birlikte‎.
لما موظفة البيت الابيض تكون محششه هههههههههههههه
هيثم

" E T i N- Ş i i R i N i " , Y a z ı p,,
,, S E S E - D E , D Ö N Ü Ş T Ü R E bilmek, b u, olmalı,,
,,d ü n ' Y A DA ..
________________________________________________________
,,
n o t .
g ü n ü m ü z ü n- " A Ş I K l a r ı ",,
,, Ş a i r l e r i,,
P O P, /( HALK),, alanında,,
s e s l e n d i r i y o r l a r,,
" s ö z l e r i n i " ..
,,
,
H e r birimiz,
başkalarının, /( BAŞKA- PROJELERiN),, o b j e s i,,
olarak, D ü n y a ya, geliriz,
,, h e m- d e- " Y A Y A " - V E EViMiZDE ,,k i- - A Y ' A ..
,, / A Y D A- Yürüyeceksinizdir, s a d e c e , O D A N I Z D A ..
,,
E V E T - ),, ANNE BABALARIMIZ, T O P L U M- PROJE-
-MiMARLARINDAN, ö D Ü N Ç, alırlar,,
hayatlarını ü z e r i n e- kuracakları,,
" P R O J E L E R i N i ..
,, V E -
,, E L L E R i N D E- N E- V a r s a ,,
onları d a, katarlar, B U- PROJE l e r i n e..
Y A N i, B i z l e r , A N N E- BABAlarımızın,,
PROJELERiNiN, ü r ü n l e r i y i z, d i r.
,,
,,
P E K i,, " B U- bizi - ÜRETENLERiN ", P R O J E L E R i N i N,
içinde kalmaya , d a h a- N E- K A D A R,
d e v a m- E D E ceĞ i Z , d i r..
,,
T A B i i- k i, onların- PROJELERiNDEN, Ç I K I Ş,,
,, h e r - z a m a n- AKILLILIK- olmayabilir,,
/( e ğ e r- şiddet- görüyorsanız- b u- projenin, i ç i n d e,,
çıkmanız, z a r u r i, olacakken ..
,,d i ğ e r- taraftan,, dayanılabilir- ş i d d e t,, v e- disiplin ,
,, t ü m- PROJELERi, " YOLUNDA- TUTAR ",,
V E- geleceğe, ,, i l e r l e t i r,,
" Y Ü R Ü T Ü C Ü D Ü R .. ) ,,
,,
,,
.. " C O L D- PLAY ",, ,, anne- babalarının, v e y a,,
T o p l u m u n-P r o j e c i l er i ' n i n,
" a t e ş i ", -yakıtı- ,, azalıp, d a ,,
" h e r ş e y i n
S O Ğ U M A Y A - Y Ü Z, tutmasını, I S T A B i L M E Y E,,
soyunmuş, b i r, T O P L U L U K ..
,, " O Y U N- S O Ğ U Y U N C A " ..
,,
,,
,,
,, n o r m a l- -a v a r a g e - ,, ,, ş e h i r l i- ç o c u ğ u n,,
,, içinde olduğu durumu, ,,
, e l i n d e- o l a n, b u l u n a n-- G Ü N L Ü K- H a y a t ı n
e n - N O R M A L,, E Ş Y A L A R I- i l e,,
ş e y l e r İ Y L e-
,, Y O L U N U; n a s ı l,, " V A R- EDEBiLECEĞiNi ",,
N E S N E L E Ş T i R i Y O R ..
/( https://www.youtube.com/watch?v=VPRjCeoBqrI ) ..
,,
C O L D- PLAY,, i n g i l i z- ŞiiRiNi,,
s ü r d ü r e n, E D E B i Y A T, ,, y a p a n,
bir- T O P L U L U K..
,i N G i L i Z- HALKININ,,
ç ı k a r t t ı ğ ı, s o n- 20 , yılın,, e n- fenomen- p o p, grubu ..
,,
,,
..
..
,,E D E B i Y A T- H i ç b i r- Y E R E,,
g i t m e z ..
,, b u l u n d u ğ u, Y E R i N,,
" B U L U N D U Ğ U- YERDEKi ", Ş E Y L E R i N,,
N E S N E L E R i N,,
" E Ş Y A ' L A R I N ", i ç l e r i n e,,
y e r ' - l e ş i r ,,
,, I S R A R L A - O N L A R I N, i ç i n d e,,
d u r A B i L m e n i n,, s e r ü venini,
anlatır, E D ' E B - i L i - Y A T ..
,, h e p- BiRYERLERE- g i d e b i l m e y e,,
k e n d i- içlerini, b i l e- sürekli-
t e r k- E D E N L E R i N-
T A M- T E R S i N E ..
,,
,,
E Ğ i T i M L İ- i s e n i z ,,
EŞYALARIN, i ç l e r i n e- ,i n e b i l i r s i n i z..
/( Eğitim- ş a r t- D i y e nl e r,,
aslında, teknik- i l e r l e m e y i,,
kast etmiyorlar .. )
/(T a m- t e r s i n e,, MEVCUT- i y i- v e GÜZEL, ş e y l e r i n,
,i ç l e r i n e- d o ğ r u, nasıl- k e n d i n i z i- E Ğ E R E K,,
,, y e r l e ş e b i l i r, v e ,,
o n l a r ı, " i ç l e r i n e - yerleştiğiniz, i ç i n,,
k o r u y a bilirsiniz ,,..
,, t a b i i- EŞYANIN- i ç i n d e, kendisine- YAŞAM- alanı- açabilen,,
,, E Ş Y A Y I- yaşatabilmeyi, d e,,
çalışacak , V E - Ü R E T E C E K T i R, d e..
,, b u - E D E B i Y A T ' t ı r..
C O L D PLAY' i n, burada, f a r k ı,,
B i L i M - TABANLI- b i r- G Ü Z E L L E Ş T i R M e,,
temeline, o t u r t m a l a r ı d ı r,,
,, T O P L U L U K- çalışmalarını ..
,,E S T E T i K- d e,, GüZELLiĞİn, - B i L i M i- değil, m i.. ),,
/( https://www.youtube.com/watch… )
/( https://www.youtube.com/watch?v=0k_1kvDh2UA ) ,,
,,
,,
Y i N E- baştaki- K O N U y a,
döner- i s e k,,
,, A i L E L E R i M i z i n- PROJELERiNi,
nasıl, i l e r l e t i p,, e v r i m l e ş t i r i p,,
k e n d i- PROJELERiMiZ,i haline,,
,, d ö n ü ş t ü r e b i l e c e ğ i z..
,, y e n i, E K L E N i l e c e k l e r, n e l e r,,
olacaklar ..
,,
h e r- Y e n i- K U Ş A K,, E S K i, PROJELERi,
e v i r i p,, ,, ,, " k e n d i- Ş E K L i N i " , v e r ebilmelidir..
,, T Ü M- yapmanız, g e r e k e n, d e ,,
b u kadar- olmalıdır,
hayatınızda ..
/( hayatı- yüzeyde yaşanabildiğin i z-de,
hafiftir ..t a h t a- su- yüzeyine- çıkıyorsa ,,
v e suyun yüzeyinden, gidiyorsa,,
b u- onun, hayata ait- bir malzeme- olmasındandır .. )
,,
, E D E B i Y A T- B U- Ş E K L i, geliştirebilmenize,
y o l- a ç a r..
,,
, E D E B i Y A T T A- E S TETiK- T E M E L- alındığı,
i ç i n, EDEBiYAT- A L F A B E- i l e,
, B i L i M, ,, Y a p a b i l m e k , olduğundan,
yaşantıya, B i L i M i,, K A T A Bilmede,,
e n, eğitimli- e n- u y g a r, Y O L,,
E D E B i Y A T ' ı n,- Göstreceği,
S U N A C A Ğ I- -Y O L D U R ..
/( ESTETiK- = Güzelliğin- Bilimi .. o l a r a k ,,
E d e b i y a t ı n
i ç i n d e, olmalı ..
,, b u r a d a- " GÜZELLiK " - TANRININ- B i l i m i,,
, N E S N E N i N-içinde- eriterek,
verebilir- olması, i l e dir .. .. )
/( B U- anlamda, ,, COLD- PLAY- şarkılarının,,
içinde, " g ü z e l l i k- " ,, v a r d ı r- diyebiliriz,
p e k- a l a . )
,,
,,
,, G Ü Z E L L i Ğ E- T E M E L LE N E N- SANAT,,
t e r k- e d i l d i ğ i n d e,,
" B i L i M D E N- UZAKLAŞILMIŞ, ",
o l u n a c a k t ı r ..
E D E B i - Y A T T A N- d a ..
/( h a y a t- bizlere- birer- y ü z e r- K A Y I k- sunmuştur ,,
/( genlerden- oluşan- v u c u d u m u z,,
v u c u t- e ş y a m ı z.. )
,, güzellikle- yürütülen- i ş l e r,,
,,h a y a t ı n- kayığıyla- yüzeyde, Y O L,
alabilme- kolaylığı, ,,
,,O L U Ş T U R U R ..
, V E- V E R i R .. i K e N..
,,
E K :
/( https://www.youtube.com/watch?v=MWWkcKMgn3s )
,,/( https://www.youtube.com/watch?v=XBuGeQNEUHE )
/( https://www.youtube.com/watch?v=MV5tOCDRbFU )
,, P O P ' u n,,
" H A L K I N I ZI N " , i n s an ı n ı z ı n,,
Y Ü R E K L E R i N i,, /(KALPLERiNi),,
V E- AKILLARINI,,
,, d a i m a , " A Ç I K ", tutabilin,, ..
,,
/( R E N K L E R L E, D E ,, .. ) ..
,,

Coldplay Fix You live at Sydney Cricket Ground
YOUTUBE.COM
https://www.youtube.com/watch?v=3Ln94wkGtUQ
,, " b a y- U Z U N- B O Y U N- v e " ,
" U Z U N - P a r m a k " ,,
,,
U Z U N- BOYNU- sayesinde, P i y a n o y a,,
ç o k- yüksekten, bakabiliyor ..
,, d o l a y ı s ı, i l e,,
" BESTE' n i n- N O T A - yazısına- " d a, ö y l e..
,,
Y ü z ü, i s e- TANRI- i l e- yüz- yüze,,
yüzünü- yukarı kaldırdığında ,
u z u n, b o y n y- üzerinde..
,,
R U S L A R I N, S o v y e t- olanları, b i l e,,
aynı- hizada durmuşlar- USA, l ı- piyanisti,
izliyorlar,, FANTOM- uçağının,
sırlarını, o n d a, görebilirler, m i,,
d i y e , d i k k a t l i c e..
,,
n o t : RAHMANiNOV- , M i G- uçaklarının sırlarını,
çoktan vermişken, t ü m- Piyanistlere ..
E K . " Piyanonun- U Ç A K- GÜNLERi ", Kitabından,
sayfa , 1 .
,,
,,
E K ..
B U - ESER- Y O R U M- U, i ç i n,
Ş i i r S E L- Mii,
T A N R I S A L- m ı, denilmel i ..
.. b i l e m e d i m ..
,,
,,, " h e m REEL- hem d e- s ü r r e a l i s t " ..
,,
h e m- USA l ı,REELinde,,   ,, hem d e, S O V Y E T- sürrealinde..
..

Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No 3 in D minor, Op 30 1 Allegro ma non Tanto 2 Intermezzo. Adagio 3 Finale. Alla Breve Van Cliburn, piano Moscow…
YOUTUBE.COM


Murat Oktay Danis " S O Ğ U K- S a v a ş ı ", TANRILAŞTIRANLAR,, USA- v e- SOVYETi- E N- ORTADA, " T A N R I S A L L I K T A " , buluşturuyorlar .. __________ SOVYET- BAŞKAN- " K U R U T Ç E F " , d e , BALKON- L O C A D A, ,, ,, " D O L U- DOLU ", A L K I Ş , V e r e n l e r, arasında, " T A N R I- laştırma ", i t t i f a k ı n a.. https://www.youtube.com/watch?v=6qROema2MDI
" N E - KADAR- M Ü Z i K A L ",,
,, b i r- P i Y A N i s t..
,,
Piyano M U, PiYANOYA- ,,
dokunuyor ,,
Piyano- MU- MÜZiĞE- DOKUNUYOR,,
" M Ü Z i K- m i- Piyanoya- DOKUNUYOR " ,,
,, f a k a t,,
M Ü Z i K L E- PiYANONUN,
a r a s ı n d an-
" S U- SIZMIYOR " ,,
..
..ç o c u k- " M Ü Z i Ğ i N- RUHUNUN- KENDiSi ",
gibi ..
,,
" PARMAKLARIN- B U- KADAR- U Z U N " - o l u r s a,,
MOZART- DA- SEN- d e, MÜZiK- d e,,
,, NOTALAR- D a- BESTE, d e,,
,, N E varsa, h e p s i, d e,,
M Ü Z i Ğ i N- içinde- olabilir,,
, K i,,
" M Ü Z i K Â L ", d e,
buna- d e n i li-y o r ,,
olsa- g e r ek t i r..
..
n o t :
ÇOCUK- Piyanaoyu, T Ü M Ü Y L E KAPLAMAYA- g e l e n,,,
bir " S I V I- KARA- M A D D E " ,, gibi,
iniyor, P i y a n o ' n u n, üzerine ,, ..
,,
b u " p l a s t i k",, kara-maddenin -içinde ,,
ilk- ö n c e-kara Maddenin- k e n di si, var ,,
sonra, MoZART- ,, v e- BESTENiN- NOTALARI..
,, kendisi de seyrediyor * bu kara-madenin, n e,
olduğunu- n e- yaptığını,,
V E b u - KARA- MADDEYE- Bandırıldıklarında,,
b e s t e c i l e r i ..
,,
,,
E K- n o t : " MÜZ,iKAL- , ne demektir " , , Kitabı,,
sayfa 6 .
..

Kultyshev / Moscow Soloists / Bashimet
YOUTUBE.COM

" T E M i Z- P i Y A N O ",
,, T E M i Z- K E M i K L E R D E N- E L L E r ",,
,, T E M i Z , b i r,,
" S P O R- SAHASI ", S A L O N U ,,
,,
,,
B E E T HOVEN' i n, ,, " N O T A L A R I ",,
TEMiZ- S P O R L A -
S E S E - DÖNÜŞÜYORLAR ..
,,
N E- b i r- EKSTRA- Y o r u m,,
N E- b i r- M Ü Z i K- MEGOLAMANisi,,
/( N e d e, bir - MÜZiK-SOLiSTinin- MEGOLOMAN - i t e s i )
/( y a d a, b i r- MUSEVi- ö z e n t i s i- b e y i nleşme )..
,,
T e k- Mega-l o ' m a n ,,
B E T H O W E n, in, K E N D i S i,,
orada, k i,
O ' D A,i arınmaya- çalışmakta,,
YAZDIĞI- M Ü Z i K- YAZISI, i l e..
,,
n o t- sanırım- b u- " temiz- Piyanist ",,
P o l o n y a l ı , ,, olmalı..
,,
n o t- " action- kamera " ,,başa-bağlanan,,
- çok- hoş görüntü, v e r i y o r,,
.. " b ö y l e s i, çok, daha, i y i " ..
,,
,,sporu- yapanın- " G Ö Z Ü N ÜN ", içinde,,
olabilmemiz ..

Recorded during pre-concert rehearsal at Torroella de Montgri April 17 2014 . Your next best chance to hear…
YOUTUBE.COM
Yorumlar
Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=q0m2RW4m8xE_______________________________________________________________________ ... S P O R C U, UKRAYNA , L I, imiş .. S O V Y E T - TEMiZLiK- T E R B i Y E S i, almadan,, ,, b u- t e m i z l i k- olmazdı .. z a t e n .. ../( Polonyalılar- ç o k-işgal- görüp, epeyce, bir, ezilmişlerken .. U k r a y n a- d a h a, D U R G U N- v e, D i n g i n- V e- s a k i n- Y E R L E R D E n .. o ml m u ş k e n- h e p .. - " E V- k i- " ,, K i E V d e d i r, ,, s a k i n d i r.. )..
Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=OSKKq4RKdxI________________________________________________________________________________K O N Ç E R T O L A R I,, S O L O- seslendirmek- ç o k-iyi, bir F i k i r , olarak, , g el d i, bana ..H E P- O R K E S T R A N I N- KOPARTTIĞI, G ö K, gürültüsü, altında, kalıp, e z i l i y o r,, S i L i N i P, gidiyor, KONÇERTO- E T K i N L İ Ğ i .. V E- NOTALARI, v e, SOLiSTiN- MÜZiKAL- B E D E N i .. d i y e- düşündüm .
Murat Oktay Danis M O Z A R T- D A - " K A R A- ORMAN - D A Ğ L I L A R I -V A H Ş i- DELiLERi " ;- A L M A N L A R D A N, ,, kaçacak olan, BEETHOVEN, g i b i,, - ALPLERiN- AVUSTURYALILARININ, S ü r e k- A V ı n d a n, kaçan,, kaçan- bir- h a y v a n - h u m a n- olmamış, m ı d ı r, t ü m, hayatı, boyunca .. /( MASONLARA-BORÇLANIP- borcun üzerine d e- borç- isterken d e, ezilip- silinen,, .. )..____________________ALMANLAR, y i n e- orada, s a h n e d e, yerlerini, almışlar,, U K R A Y N A L I- bir- A V- hayvanı, bakalım- n a s ı l- kaçacak,, o n l a r- kovalarlarken, O N U; ,,- sığınacağı- bir T E K- MOZARTIN- T i N S E L- VARLIK- VUCUDU, v a r ..__________________ ç o k- da yayılmadan, ç ü n k ü, kendisi, M i L L i, -bir- ALMAN_ ,, /(AVUSTURYALI), e E D A S I , d a, TAKINAMAZ, O R K E S T R A, i l e- D E - birleşeyek- " M i L L i- ÜLKÜLERDE " .. ,______________________________________________________________________________, b e n d e, ç o k- s e v e r k e n- SÜREK- a v ı n d a, A v lanmaktan- k a ç a n- küçük- yaratık- olmayı ..,, MOZARTIN- 20 Numarası,, d a , e n, sevdiğim, A V- K A Ç I Ş- -P i S T i,, ,, , i k e n .. d e.. __________________________________________________________ .. O F F S A Y T A, düşürebilmek,, T ü m- ALMAN, AVCILARI, M O Z A R T- T i n s el- VARLIĞININ, , YANINDA, y e r- t u t a b i l i p, d e.. O Y U N D A N- O Y U N A - OYUNUN-A D I N D A N- O Y U N U N- A D I N A ,, ,, F A R K- v a r- canlı- m ü z i k t e.. ______________________________________________________________N O T : S O L i S t-A v- hayvanı, , k e n d i- /( MOZARTIN- BELiRLEDiĞi ),, " SPOR-KAÇIŞ-P i S T i N i N- ,,Y E R- ÇiZGiLERiNi " ,, " k e n d i- ağzı , i l e- S E S' S i Z C E söyleyerek " ,, ,, , Ç i z i y o r, , k e n d i- ürettiği, S E S L E R- i ç i n,, ,, " kendi V U C U T L A N I Ş- ç e v r e s i n e- " ,, , k i,, ,,ALMANLARIN- M i L L i- Ç i Z G i L E R i N i,,, YARIŞ-P İ S T İ N i N- a s ı l- Ç i z g i l e r i, sanmaktan, KORUNSUN, b u " SANMALI-SANRI-S E S- SANATI, " ,,, M Ü Z i K A L - R U H- ANLAYIŞLI - - A R E N A S I N D A ",, .. ____________________ ,, S O V Y E T- deneyimi, olmasa,, , KENDi-VUCUT- P i s t i - Ç i z g i l e r i n i, Ç i z m e s- sessiz- AĞIZ- söylemeleri, i l e, kendisin e..,, SES-CENNETi-Cehenneminde-, s e s i s- kalma- h a k k ı n ı , Ç i z i y o r, SESiN- KÜRESi, i ç i n e.. ________________ BiZiMKiLER- D E-ALMAN TAZISI- Hitlerden- kaçmış- SOVYETiN- ,, R U S- UÇAĞINI- düşürüyorlar, A L M A N L A R ADINA-TAŞERON- M U Ş, g i b i, davranarak, h e m d e.. A L M A N- ŞANSOLYESi- MERKEL' i n, gizli emri, i l e- yapmışlar, g i b i.. M E R K E L- d e,, " ÇOK--TEHLiKELi- bir- DURUM- Demekten, alamıyor, k e n d i s i n i ..https://www.youtube.com/watch?v=FBVITUka_30
Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=zucBfXpCA6s____________________________________________________________________ A Y - Ü Z E R i N D E,, " A Y - TOPRAĞINDA " ,, A T A - B Ö Y L E B in i l i r .. b e n c e- bir sporcu - z a r i f l i ğ i, içeren, - h a f i f- , Piyano T U Ş E S İ, " ATIN- KOŞUM- T U T U M- E L D i v e n l e ri " , olarak, A T - I, ,, A Y D A- - K O ş tururken .. .. B i Z E - N E- BEETHOVENDEN, v e, onun, M ü z i ğ i n d e n.. B i Z , AYDA- A T, koşturduğumuzu , h i s s e d e bilip, h i s s e- deme diği, m- i Z'E, ,, bakarız .. A Y- ÜZERiNDE, k e n di, bırakabildiğimiz i Z E .. .. ,, KALDIRDIĞIM I Z- V E- KALDIRMADIĞIMIZ, " A Y- TOZUNA, " P i Y A N O-A T- , d a , YAPILABiLiNECEKKEN ..
Murat Oktay Danis__________________________________________________________________ H A Y R E T- bir Ş E K i L D E,, B U- Piyanist, b e n i- yormuyor- d i n l e r k e n,, - V E- yazılarımı- yazarken- B U- e s n a d a " .. /( s p o r- i ş ç i l i ğ i, i l e.. yazılırken- yazılarım .. ) .. B u n a- E Ş L İ K- PYANiSTLiği, m i, demek- L a z ı m.. Y O K S A, b e n, " ALEMLERiN- VARLIKLARININ ", R U H LA R I N I,-,, K e n d i m, RESiM- A LA N I N D A N, z a t e n, getirecek- olduğumdan, m ı,,
Murat Oktay Danis ,, M Ü Z i K T E- S E S T E, R U H- katılmasını,, i s t e m e m e k t e y i m, özellikle .. B U, n e d e n l e,, z a t e n- h ı z l ı- çalan- Piyanistler, -ya da enstrumantalistler- , b e n i m, t a r z ı m a, uygun, d ü ş m e k t e l e r.. /( sporda yarış- h ı z ı- art ' tırabilmek- i ç i n, yapılır- y a .. ) ../( V E- yüksek- hızlarda, B A Ş K A_- b i r- U Z A Y- V E- ZAMAN- ,, açılır- ö nü n ü z d e. ,, y e p y e ni, gezegenlerde, davranabileceğiniz g i b i, birşey,, ,,,, ,,,,,BAŞKA-ALEMLERDE- d e,, BAŞKALAŞMADAN- Ö N CE .. ) )..____________________ B U G Ü N, kulaklarım, TEMPEST- S O N A T A, ayarlı- anlaşılan .. ..https://www.youtube.com/watch?v=PeHA6cnAoRs
Murat Oktay Danis ,, h ı z l ı- parmaklardan- , bir t a n e, daha .. ANCAK- B U- s e f e r, bir- AVCI- KATiL .. /( A V- Sporu- i l e- iştigal- e d e n, v e, öldüren,, m e r m i- nin- h ı z ı- ile.. ) https://www.youtube.com/watch?v=3F8TJ8qarlsMurat Oktay DanisShanghaiist'in videosunu paylaştı.
1 dk.
,, " T A H T A - Ç A Ğ I - UYGARLIĞI " - NEREDE ..
,,
n e r e d e, O Tahtadan- yapılmış- olan- M A K İ N E L E R ..
V E , Tahtanın- uygarlığı ..
,,

,,
,,
BETON-CAM-METAL- v e TAHTA,,
Ç a ğ d a ş- Mimarinin, b u- y e n i- YÜZÜNÜN,,
h e r birinin, d e, ayrı ayrı,,
U Y G A R L I K L A R I,,
k u r u l m uş, olmalı ..
,,
T e k e r - T E K E R,,
A Y R I-TEKNOLOJiLERLE..
,,
n o t :
V i d e o d a, YOUKU = Y O K,,
diyor, olmalı,,
tahtaya uygarlık- v e r en- Ç i N L i ..16.382.826 Görüntüleme
ShanghaiistKenneth Tan ile birlikte.
Faster, faster, FASTER!Murat Oktay DanisUrban contest aracılığıyla
Az önce
,," A H i R E T i N- MUTLAK- M E K A N I ",, N A --
/( MADDENiN- içindeki- 
- Atomun- içindeki-Mekan-da b ö y l e , iken ,, )
,,
girdiniz, m i, insan- olarak,,

i ş i n i z - B i t t i,
" B U - DÜNYADA .. " ..
,,
b u n d a n- önce ele alınanlar- h e p,,
D Ü N - Y A S A L ,, " N E S N E L E R D i " ..
" ALEMLERiN- PENCERESi- DERiN-KARA-KUYUSU ",
Y O K T U , /( A Ç I K- UNUTULMAMIŞTI -değildi-üzerlerinde . )
..
DÜNYADA- OYNANAN,
,,
" E N- B Ü Y Ü K - T i Y - A T RO Y U " 
/ ( T i Y A T R O- O Y U N U N U ,, )
,,
-, i N G i L i Z L E R , M i,
OYUNLAŞTIRIRLAR ,
REALiTEYE .. ..
,,
,,
T i Y A T R O, sevmem b e n, deyip,
B U- OYUNUN, dışında durabilmek- olası,
mıdır ..
,,
B U- Tiyatronun- Bizim hayatımıza da, girip
,, b i z i, v e BOŞ--zamanlarımızı, d a, i ş g a l,
etmemesi, için,, ,, OYUNUN-TEXTiNi, okumak
gerek .. /( B u - TEXTlerden, biri, bu , V i d e o )..
,,
B o ş- zamanı-olmayıp, çalışanlar, zaten, BU-OYUNA,,
/( Para- i l e- satın aldıkları h e r, ş e y d e,,)
O Y U N U N- MASRAFININ- V e r g i s i n i,,
p e ş i n- ödüyorlarken . z a t e n- katılıyorlar,
peşinen,, ..
P A R A ya, dokunuyor iseniz, B U,,
OYUNUN, içindesiniz ..
,,
B U- i N G i L i Z- OYUNUNA KAFA- TUTUP,,
B U- OYUNU- BOZMAYA, kalkışan,,
M i L L i- Görüşün - B U- s a v a ş ı n ı n,,
bedelini v e , masraflarını, d a,,
Y i N E- B i Z E, Ö D E T E C E K L E Ri,,
kuvvetle- muhtemelken,, ,,
T i Y A T R O D A N- BAŞKA, oynayacak, O Y U N,
BULAMAYANLARA, m ı, sinirlenelim ..
,,
,,benim- OYUNUM, Dünya -Sanatını- Değiştirip
dönüştürme- oyunu,, v e, bunu spor oyunları,i l e,
destekledim, yıllarca..
Sanatta ve bilimde, yenilik- yapamadan,,
B U- T i Y A T R O- B i t m e z..
,,
A L E M L E R i N- PERDE-ARKASI- VARLIKLARI-
/( A K I L- ÖZGÜRLEŞTiRiCiLERi, olarak,, ) ..
" B Ü Y Ü K- RESiMLERLE " , D ü n y a y a, ve,
mekanlara,,
getirilemezlerse,,
,,
,,P E R D E- ARKASINDAN,
/(ALEMLERDEN ,olduğu-gibi ),,
G i Z E M L i- V E- M i S T İ K,,
sihirli- ve büyüleyici oyunlar-oynayanlara,,
m e r a k, V E- SAYGI- VE MiNNET,,
, b i t m e y e c e k,, onların,
A H i R E T i- Dünyada VAR ETMELERi,,
" A H i R E T i N- BiLiNMEZ- VE- görünmez,,
E F E N D i L E R i, olmaları ",,
, y i t i p, gidemeyecektir ..
..

Ahmet Davutoğlu "Gerekirse Kendi Ülkemize Füze Atarız .ardından dün gece Başbakan Erdoğan, Sümeyye Erdoğan ve Bilal Erdoğan'ın gizli ses…
YOUTUBE.COM
Yorumlar
Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=2YB1q7N4qUI

erbakan illuminatiyi siyonizmi ve kurulan sistemi anlatıyor..
YOUTUBE.COM
Murat Oktay Danis S i y a s e t, D Ü N Y A D A, YAPILIR .. .. ALEMLERDE, yaşayan v e , K e n d i l e r in e-ALEM,,V A R- EDEBiLME, i d d i a s ı n d a, olanlar,, ,, aslında, her-birimizin- A L E M L E R E- ö z e n m e m i z e- yaslanarak, büyüyorlar .. /( D Ü N Y A- kısıtlı- -- i k e n- A l e m l e r, z e n g i n d i r, Mutlaktır, orada VAR- olursunuz, A K L I N I Z L A, h e r-işi, d e, yapabilirsiniz .. )..A L E M L E R i N- VARLIKLARINI- RESMEDiP- - insanlara B U, D ü n y a d a, versek, b i l e,, ,, onların- B i L i N M E Z E- Merakları- y ö n e t i l m e y i, bekleyecek .. Y a n i, BÜYÜK- TEVRAT- inancı, ,, d e r i n d e n- Derine, BELiRLEYiCi, olmaklığını, s ü r d ü r e c e k ,g i b i, duruyor ..______________M ü s l ü m a n l ı k- ALEMLERiN- EFENDiSi, ALLAHI, P A T R O N- Edebilmenin- K O N F O R U, i l e, süregittiğinden, o l s a, olsa, MUSEVi NiN,, N A L I N I, TOPLAR .. NUSEVi- MÜSLÜMANI- katledin d e r, T ü m- BATILI-hristiyanlar- d a, ,,MÜSLÜMANI- HAÇLI- O L i M P i Y A T- savaşlarına, e k l e r, katar .. /( gibi- oluyor- s a n k i ) .. o l a n- olayları , b i r YAZAN, V A R, s a n k i .. /( ALEMLER-TARiHi, D Ü N Y A - Tarihinden ö n c e- yazılıyor g i b i .. ) ..Murat Oktay DanisBlacklisted'in videosunu paylaştı.
6 dk.Düzenlendi
.. " S A N A T A - Ç A Ğ R I " .. :
,,S A N A T- P e k- T a b i i - ,,
,, k i, iLKin,,
,k i ş i ' n i n,, " K E N D i S i - i l e,,
Konuşabilmesidir ..,,
,,
,ancak- h e r zaman- ikinci bir- VUCUDU,,
v e r m e z, sizin - KENDiNiZE,,
,,sanat, i ç i n- kullandırmaz,
; REEL-TOPLUM-Sistemi- size,,
,,
,,
,,
,,
.. B U NEDENLE- iKiNCi- Kişiyi, d e,,
k e n d i- Vucudunuzdan, üreteceksiniz ..
,,sanatçı- olacaksanız..
,,
..
KALÇALARINA- DOKUNABiLMEK,,
genellikle- ç o k- pahalıdır,
b i r- başka,
i n s an ı n,
,,
O, NEDENLe,,
,,
,,
,,
,,
" PRO-TEZ- K A L Ç A ", kullanmalısınız ..
,,
BASKETBOL- TOPU- da ,,
V i d e o d a k i- DONLAR- Rengindedir,,
v e -o n u, i k i- elinize, aldığınızda,,
ELLERiNiZi, d e, işin -içine,, /(etin-içine ),,
katarsınız,
V E; ELLERiNiZ- KALÇALARA,,
s ü r ek l i- d e- dokunabilir ..o l u r ..
,,
..
,, h e m d e, ç o k-çok- U c u z a..
/( b e n bu-sayede, başlayabildim- s a n a t a )..
/( v e fakat- TOP- u- kullanırsanız,, /(ARAÇ-nesne),,
/( kendinizin- i ç i n i z d e,, )
eninde, sonunda,
,, CONTEMPORARY-ARTist- olacaksınız .. )
,,V E- ,, FAKAT-; ,,
,,Sanatınızı satarken, yine d e, bunu,,
kendi, kalçalarınıza, -veya -bir-başkasının kalçasına -,
saatlerce- d o k u n m u ş casına,,
f i y a t ı n a,
satarsınız ..
/( satacaksınız )
..
..
..
..
n o t : /( Ellerinizin içinde olduğu,,)- T O P,, U
, POTAYA-
atınca ,,
,,T O P ,, vucudunuzu da, sizden alıp,
basketbol çemberinin
içinden geçirir ..
,,
Çünkü ellerinizi atana kadar TOPun,içinden,,
ç ı k a r t ı p, d a, alamazsanız,,
v e- elleriniz-vucudunuzu da alır,
v e Topla birlikte uçurur ..
V u c u d u n u z u, Böylece- i k i l e r..
,,
i ş t e, uçabilen- v e- çoğalabilen- VUCUT- sanatla ..
,,
,,
,,
,,
n o t :
,,V i d o d a k i, hareketli adamın- korkaklığını,,
,,E t e , ve insana, dokunmanın- yüksek- fiyatına,,
yormalıyız, h e l e, ki, dışarıda, v e,
gün- ı ş ı ğ ı n d a..
/( malum- gece-karanlığında- i n s a n a,
dokunanlar d a, u c u z a, getirdiklerini,
sanadursunlar, E t i n- çıplağına, dokunmayı ,,
T o p l u m- burunlarından fitil-fitil-
getirecek, O, ,, karanlıkta,,
yapıyor- s a n d ı k l a r ı n ı .. ,,
,,
gün ışığında n e yapsanız, y i n e, d e,,
ç o k- çok- u c u z a , gelir, d e r,,
h a k i k i- işçi- sosyalizmi ..
../(sokaklar-çok-u c u z- mekanlardır- hala . )
..39.200 Görüntüleme
Blacklisted yeni bir video ekledi.
15 saat
WTF. gasp ifade simgesi
,," K U Ş L A R A ",
,,K E N D i,, ,, - S A N A T L A R I ,,
- i l e,,
,,T A N I Ş M A- V E,,
,, o n u- n l a, kendilerini,
d a h a , Ç o k ,,, K E N D i L E R i-
,, yapabilme- ö z g ü r l ü ğ ü ,,
v e r e bilmek ..
,,
n o t. :
.. sanat, sonuçta, kendi- kendimizi , y i n e- kendimize,
yansıtarak- K E N D i m i z i, Ç O Ğ A L T A B i l m e,,
,i ş l e v i, i l e, d e Ğ i L, - midir ..
145.624 Görüntüleme
artFido - fetching art
14 saat
Bird playing guitars installation by visual artist and musician Céleste Boursier-Mougenot at Musée des Beaux-Arts de Montréal
www.artFido.com/popular-art
Murat Oktay DanisGulsin Onay'ın gönderisini paylaştı.
Az önce
,,i n s a n ı n, i k i, TANE; " S i n d i r i m- Sistemi ", var.. birisi , Mide-v e bağırsaklardan, oluşan,, /(DÜNYA- V E- KALIN-BAĞIRSAK-ALEMLER ..),S i S T E M i,, ,, d i ğ e r i, i s e, " VAGiNAL--Dünyasal- -RAHiM' SEL-ALEMSEL " ,, S i s t e m.. ________________________________ .. ,, E Ğ E R - ,, i D E O L O J i- SiSTEMLERi-i l e- d e, şekillendirildikleri, h a l d e ,, ,, " B i r - TAKIM- A L E M S E L, ,, v e y a- DÜN-YASAL,, - Ş E Y L E R- V E- VARLIKLAR- V E- NESNELER " ,," ,, ,,,b u- iki- sindirim- sistemi-tarafından, d a, S i n D i R i L E M i y o r l a r s a,, ,, ,, i n s a n l a r c a ,, .. D ün y a Y Ü Z E Y i N D E,, ,, ,, o z a m a n- ,,BUNLAR- - S i L A H L A R- olarak, y ü z e y e- çıkartılıp,, ,, " Y O K T A N-S A V A Ş- ,, v e- mesele, i c a t, edilip " ,, , b u- Ş E Y L E R- VEYA- V A R L I K L A R , ya d a, N E S N E L E R,, ,, ,, Ş e k i l- değişimine u ğ r a t ı l ı p,, ,, s i n d i r i l m e y e, ,, ,, ,, UĞRAŞILACAKLAR- - S A V A ş, - S i S T E M L E R i, i l e..b u- B U- k e z.. ______________________Çocuklara- y a z ı k- diyen- v a r , m ı ..K u r b a n- edilecekler, h e p s i,, ALEMLERiN- VARLIKLARINA- tapınılırken,, savaşlarda ,, v e onlar- /( RUHLAR-DA),,imha da, edileceklerken .. _______________________________________________________________________Y A , , UZAYLI-saldırısı, g e l s e, AKABiNDE, hazır, m ı, bakalım, ,, D ü n y a, savaş- M a k i n a l a r ı..______________ Y i n e- d e-ben, profesyonel- s a v a ş- SANATI- O R D U S U N D A N, yanayım.. ç o c u k l a r ı- vazife seni, b e k l e r, deme- kolaylığıyla, alıp- askerde, öldürmemelisiniz, i l k e L- Kabile- TANRIYA- A D A K, RiTÜELLERi, b e n z e r i , .. .. MAAŞINI- Y ü K S E K- TUTARSIN,, ,, b e n, d e, gider, D Ü N Y A N I N- s a v a ş,, M A K i N A S I N I N , kullanımını, b i r- sant - düzeyinde, ç a l ı ş ı r ı m.. S A V A Ş I R I M, v e- i n s an ı n, ÖLMEMESiNiN, ,, S A N A T Ç I S I, o l u r u m..______________________________________________________________________________________________________________________ n o t : B a t ı l ı- genelde, M i D E-BAĞIRSAK-Sindirimi v e , VAGiNA-SEX-Sin-dirimi Sistemlerini,, ç o k- daha , i y i, konuşlandırıp- yerleştirebildiği, i ç i n, BATIDA; Siyaset- V E- DEVLET, i ş l e r i, d e, , iyice- SOKAK- v e- caddelere, D Ö K Ü L ME Z ..B i z d e k i, gibi, TELEViZYONLARDAN, Dünyanın, Ü L K E N i N- - LAĞIMINI, A k ı t m a, S i S T E M i, olmaz, onların, Ü l k e l e ri n d e.. .. .. T a b i- savaşa, kendi, isteği, i l e, giren DEVLETLERiN- , d e , göremediğimiz, YETERSiZ- L a ğ ı m - sistemleri, meydana çıkmış, olur .. ________________SAVAŞ- yetersiz-Lağım-sistemlerinin, s o r u n l a r ı n ı, çözdükleri, yerdir .. Şimdilerde,, b i r DE- ÜLKE- ÇIKARLARI- Konsepti- üretildi .. /( yani- karnınızı -midenizi- doyurma-sorunlarını çözemezsiniz d e, savaş-Sistemini- talep- e d e r s i n i z ) ..

Gulsin Onay
12 saatDemircikara
Büyük liderler askercilik oynar gibi füzeler, bombalar, silahlar ile kararlar alıyorlar, onları izleyen analizciler taktikleri inceliyor..
Ya insanlar, suçsuz çocuklar? Onlar hayatları ile bedel ödüyorlar..,,G E R Ç E K L E- HAYALiN-,,
,, S i H i R L e - HAKiKATiN,,
biribirine - k a r ı ş t ı ğ ı,,
,,
,, E S K i ' n i n, U Z U N, V E UZAK,,
" R U S- K I Ş I " - g e c el e r i nin,
, S i H i R L i- V E - E r i m i ş,, ,, Eksantrik -
s o b a n ı n- ısısı v e, hafif - z e h i r l e m e s i,,
i l e, i y i c e- U Z A Y A N- ,, 
,, g i z e m- dolu,,
, z a m a n ı n- , i ç i n d e,,
, y i t i l i p, e r i n i l e n,,
,, H i k a y e- v e- ÖYKÜLER,,
anlatılan,, ,,
U Z A D I K Ç A- UZAYAN,,
, K I Ş- g e c e l e r i,,
,,
,, /( S A R I- GAZ- LAMBASI- A L E V- iS v e*-- IŞIĞI,
/( h e m- aydınlık v e, S a r ı, hem d e, iS- KARASI-havada,,
-karanlık- KARASI- ,, aynı- zamanda ) ..
- v e Karbon Di-oksiti- i l e,,
s ı n ı r l ı - kalan- Oksijen ,,
görülen, S A N R I L A R L A- ŞEKiLLENENL E R i
iyice - y ü z d ü r e n - ,, ,, )
,,
s a n k i, S i h i r l e,,
BAMBAŞKA- b i r D i y a r a, geçitlerin,
a r a n ı l a c a ğ I ,,
,,sıcacık- fazla -ısıdan m ı,,
,, DONDURUCU, B U Z- soğuğundan,,m ı,
yakınacağınızı , s i z e,,
ş a ş ı r t t ı r a n..
/( KIŞ, v e K ı - ç - , ,, t a n- uydurulan- H i k a y e l e r ..
ç o k- eksantrik- olmalı .. )
diğer- Ö Y K Ü L E R, HAYAT- olurlarken, z a t e n .. ).. ),,
,,
Ç A Y K O V S K i ' nin, B U,,
USTA- i Ş i, yapıtı, i l e,,
" L A N G- LANG- R U S - S i H R i- n i,, a r a y ı ş ı ,, ,
P i y a n o nun, içinde ..
,, ..
,,
B U_ Ç i n l i, ,, S i H R i- arayabilecek,,
bir, i n c e l i k t e,, ..
incecik- parmaklar ..
/( P i y a n o, bir RUS- Müzik- Kutusuna - benzeyebilmekte .. )
/( s i h i r d e n- anladığına,, kanaat g e t i r e c e ğ i m,
n e r e d e, i s e.. ),,
S E S T E K i, sihri,, ,, Çaykovski, i l e,
birlikte ,, k e ş f e,
ç ı k ı y o r..
/( ç o k- çok- hızlı L a n g- LANG .. )
..
B e n i m- gibi, , enstrumantal - müzikte ,, hıza,,
v e, hızlı- tekniğe, inanan, birisine,,
i y i, gelecek,
bir, PRFORMANs,,
d i n l e r k e n, yazıyorum, b u n l a r ı ..

From 2015, Lang Lang performs Tchaikovsky's Piano Concerto # 1 in B flat minor with Paavo Järvi…
YOUTUBE.COM

Murat Oktay Danis L A N G- L A N G , y e n i, F a v o r i- A R T- istim, k e ş f e- çıktığım .. N E - Numaralar, v a r, b u, Ç i N L i- ADAMDA, -çocukta - .. B e s t e c i l e r d e n, öğrenebiliyor, o l s a, g e r e k- t ü m, BUNLARI,, o n l a r ı- keşfedebilme a z m i, V E- çok- HIZLI- parmak- t e k n i ğ i, i l e.. - PARMAKLAR- d a, ÖRÜMCEK- BACAKLARI, gibi, o t u r u y o rl a r, P i y a n o n u n , TUŞLARINA .. a n c a k- a s ı l-incelik, ,, E S E R i N, i ç i n e, girebilecek- i n c e l i k t e, ,, - e v r e n s el- bir- TiNE- - V E - SPiRiTE- s a h i p, oluşunda,, .. ..Y i n e , D E , o , i n c e, PARMAKLAR, olmasa,, e s e r i n- i ç i n e, giremez ,, 12 *-parmaklı- bir - PEN- iSişN- bir V u c u d a, v e, onun, " V- a g -in- a- sına " , g i r e b i l m e- inceliği, i l e..________________ ROLAND-QUAD- CEPTURE, b i r, SES, KARTI- bağladım, Bilgisayara, v e, /( 1000 kağıdı- bayıldım .. ), V E , MÜZişK SETiMiN- D i g i t a l- EQUALizerini, d e, i y i, ayarlayıp, e n- i n c e- ayrıntı- s e s l e r i, duyabilir, bir H A L E,, g e l d i ğ i m,için, Ş i M D i, MÜZiĞ, V E ART-istlerini, ,, k e ş f e, çıkabilirim .. ______________E N- ö n e m l i s i,, ,,L A N G- L A N G- B E N C E,i bestecilerin- b i l e- seslendiremeyeceği, hızlarda SESLENDiREBiLMELERi, i l e,, E S E R E- " BESTECiNiN- T i n i n i, bile - aşabilerek- " ,, E S E R-* i ç l e r i n e,, ,, YEPYENi- b i r - " EVRENSEL- T i n- VARLIĞI " , y e r l e ş t i r e bilmekte .. E S E R L E R; B i l e- " B U- i n c e- Varlıkla " , henüz, tanışmamışken, ,, b i l e, b e l k i ..https://www.youtube.com/watch?v=arqouwfIKzU
Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=Vn2sNF_2Ch0 " Ç i n l i- C i n- " Ş E Y T A N, ", çarpabilecek, m i ? .. Y O K S A- MELEĞE- D Ö N Ü Ş M E Y i, mi, TERCiH- E D i Y O R ,, S i y a h- B Ü Y Ü K , KUTUNUN, B Ü Y Ü S Ü, i l e.. https://www.youtube.com/watch?v=Vn2sNF_2Ch0
Murat Oktay Danis M u s i c- has to c o m e- UP-2-the F a c e,,
,,i f, it is, a REAL- PERFORMANCE ,,
,,
s o, H e,is, " i n, t h e- DARK-MATTER- o f- t h e- M u s i c,
and, " LOOKing- O U T " ,, O F,it,
,, from, t h e- " W i n d o w- "
,, o f, t h e- music-
/( and t h e- Composer- also )..
to-* t h e- WORLD .. ..
,,
t h e- M U S i C- - M A N-in, Dark-Matter,,
,, it ,i s, necessary- f o r, m e, to,,
s e e , i t, CAME-U P- - 2-ON -t h e- F A C E,,
,, a f t e r , whole- b o d y,, has been- totally-i n- i t.
already ..
..
.. " L A S T- STEP " , , i t, comes, to - t h e - F A C E,, muscles ..
and h e ,,
" L O O K s ",
" O U T- OF- from that- " BLACK-MATTER " ,,
as well as, t h a t, " BLACK- PiANO " ..
t h e r e..
..
https://www.youtube.com/watch?v=Vn2sNF_2Ch0


Murat Oktay DanisPawel Kuczynski'nin fotoğrafını paylaştı.
Az önce
.. " ALINAN- YALAN- Y I L A N " 
H A B E R L E R E- göre,,
,, A Z R A i L i N- 
- ,, ANKARA i L i-
,,
ELEKTRiRiK- ŞEBESi,,
HATLARINA,, , S I Z A R A K,,
,,
" K AR A- E L E K T i R i K ",,
/( KARA- PARA- AKLAMALARINDAN- s o nr a ),,
,, g ö n d e r m e y e,,
başladığı, ,,
,,ö ğ r e n i l m i ş t i r- ,,, " B A Z I- EVLERE " ..
,,
,,
,, S A R I v e BEYAZ, I Ş I K L A ,,
" AYDINLANIRKEN-
-R U H L A R I N I N - KARARDIĞINI ",,
h i s s e d i y o r, BU, insanlar,,
v e ,,
,, b i r T Ü R L Ü, karar , veremiyorlar ..
..
" N E -* YAPIP, N E,,
y a p m a y a caklarına .. " ..
..
Pawel Kuczynski
1 saat
dark industry
Murat Oktay Danis8FACT'ın fotoğrafını paylaştı.
46 dk.

,,
,, o z a m a n, , Y A Z I N IZ,,
,,ç o k- " DALLI-BUDAKLI ",,
KARMAŞIK- o l m a l ı,,
k i,, d ü ş ü n c e n i z- a n c a k,,,
,,
h ı z - kesebilsin ..
,,
v e düşünceniz--
,, " a y r ı n t ı n ı n " ,
kıvrımlarına, i n e b i l si n ..
,,b e y n i n- Kıvrımlarında,
k ı y s ı n d a, V E- k e n a r l a r ı n d a,,
köşelerinde,,
d e,
.. " y o l- alabilir " d e, , olsun ..
karmaşanın- KA R Ş I-
sahillerinde , d e..
..
8FACT
To the sloppy handwriters!


Murat Oktay DanisEdebiyat Haber'in gönderisini paylaştı.
Az önce
,, O R H A N- PAMUK ' u n, i l k,,
s e ç i m i, RESSAM- olabilmekmiş ..
,,
,,olamayacağını anlayınca,,
E D E B i Y A T, üzerinden,,
, R E S S A M- olabilmeyi, d e n e m i ş,,
v e ,,
B U N U- FORMÜLE- e d e-bilmiş-
görünüyor ..
..
..
b e n i m- GLOBAL- RESiMLERi- ü r e t m e,
alanına, g i r s e,,
h e r- h al d e,
H i Ç- olmnadığı - kadar-,,
M U T L U- olurdu ..
,,
,,
Ç ü n k ü, YAZI-i l e-,,
GLOBAL- R E S i M- yapmak,,
" " anasını ", a ğ l a t ı y o r, " ,i,
o l m a l ı ..
,,
,, " T U H A F L I Ğ I- biraz - burada,
aramak- g e r ek ..
, s an k i ..
..


Orhan Pamuk geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbullu okurlarıyla Anadolu yakasındaki Caddebostan Kültür Merkezi’ nde buluştu. Moderatörlüğünü Erkan Irmak’ ın yaptığı…
EDEBİYATHABER.NET
Murat Oktay DanisFAZIL SAY'ın fotoğrafını paylaştı.
22 dk.
,, F A Z I L- yazmanın, büyük- Z ' A H M E T,,
olduğunu, söylüyor ..
/( Y A Z I- V E- ALFABE- A R A- YÜZÜNDEN, kaçış, y o k,,
i l k i n,, SANATA- b i r- T A B A N- B E Y i N,,
" B E Y i N- TABANINDAN ",
V A R A C A K s a k,
e Ğ e r..
,,
,,
D i ğ e r- taraftan,
b e n i m, s e ç t i ğ i m, Y O L,,
h e r- sabah- el YAZISI, i l e, /( v e Kitap-HARFLEWRi- i l e),
A L F A B E- YAZISI, y a z m a k ..
,,
o n d a n sonra,, B U- TABANDA,,
/( B U BEYiN TABANINI ,, ),,
S E S i N- i ç i n d e,,
" Ö Z G Ü R- BIRAKABiLiRSiN " ,,
, s e r b e s t- S E S,,
D O Ğ A Ç L A M A S I N A .. ,,
/( YAZI- zaten her harfte , s e n i n- iç- s e s i n i,
depolayıp- yüklüyorsa- a l f a b e- biçim- v e şekil-kutucuklarının,
, i ç l e ri n e.. /(fotonlar- ben -z e r i .. )
,,
,,
,,
,, S E S- ö z g ü r c e- U Ç A B i L i n c e,,
" u ç u k- cisimleşmelerinde- , s e s i n,,
,, h a d iş- yazıya- g e ç, diye,,
B U- " UÇAN- D O Ğ A ÇL A M A - s e s i n i ",,
s e s ,i, MÜZiK-NOTAsına- , ç e v i r m e,,
" N O T A S I N I- yazdırma ", PROGRAMLARINA,
b i l e, s o k s a n,,
" s e s i n- EĞRiLMELERiNi ",,
kapsayamaz,
,, N O T A - M A T B A A- Mürekkebi- yuvarlakları ..
,,
S E S, B O Y U N- EĞMEZ, NOTA- BASKISINA,,
,, y e t e r i n c e- " E Ğ R i L T E bilndi ", i s e,
U Z A Y ..
,,
,,
..
..
,, N O T :
h e m, " S i H i R L i- S E S-D o ğ a ç l a m al a r ı " ,,
S E S T E N- HEYKELLER- olurlar, v e,,
,,bir daha da, H i ç b i r, YORUMCU,d a ,,
onları s e s l e n d i r e m e z,,
V E; " S E S- ESERİ ", d e,
O R i J i N A L- halini,
a s ı r l a r c a, korur .. o l u r ..
,,doğal- m e t o d l a r, i l e.. ..
..
B E T H O WEEN, Çağında,
değiliz, k i,,
,, orijinalini, ancak - yazarak- s a k l a y a l ı m ..
/(ondan sonra d a, k i m- BETHoWEN, d i y e,,
yarışmalar- düzenleyelim .. )
..
,,
N O T :
RESiM- Piyasasının d a, a ş a m d ı ğ ı, sorun,,
RESiMLERiN- TEKRARDAN, yapılabilnmesi ..
/(Mükemmel- reprodüksiyonlar- aynının, tıpkısı - gibi- )..
d e m e k k i, onlarda ," Y A Z I ", olarak,
yazılmış, Resimler ..
,,V E - S E S i N- YUVARLAKLIĞI /( s e s i n- EĞRiLTEBiLMESi ),,
i l e,
tanışamamışlar ..
..
FAZIL SAY
5 saat
Bu yeni biten en son Orkestra eserim Kapalı Çarşı'dan ( Grand Bazaar) bir sayfa. Partisyon yazmak ne büyük zahmet,, " P i S - S U- - V A R - L A R D A N " ,,
- b i r i n d e,,
" S U- i l e- TEMiZLEME- BUTONU " - yaptırtmamış,,
E V- sahibi ..,,
o n u n, y e r i n e- bir RESSAMA, 
,,bir, i n s a n ı n,, RESMiNi- - çizdirmiş ..
,,
,,
,,
s u y u n, t e m i z l e y e meyeceği,,
Ü R E- çeşitlerinin, d e,
olduğu anlamında m ı,
B U ..
,,
, " B U- ÇAĞDAŞ- - SANAT " - A N L A T I M I ..
..
,,
,,
..
... D U V A R- KONUŞANLAR- D U V A R I,
s a n k i ..
..
..
d i Ğ e r- t a r a f t a n .
..
artFido - fetching art
11 saat
An unknown person added this amazing Donald Trump to the wall of this rest room.
www.artFido.com/popular-art


..
,, Z E K A, A K L I N, i ç i n d e n,
a k ac ak s a,,
O L U R ,, 
T a b i i ..

..
..
N O T :
..
n e d en, OLMASIN ..
,,
H E R - H A L D E, " O - ÇOCUKCAĞIZI - d a ",,
O BORU- yardımı- i le-
D O Ğ U R D U ..
..