24 Kasım 2015 Salı

Murat Oktay DanisFAZIL SAY'ın fotoğrafını paylaştı.
4 dk.
, " D Ü Ş Ü N C E N i N- G A S T R O- ENTOLOJ i ", ci,,
T A K I M I ,, 
/( SAKSAFONCULAR .. ),,
D Ü Ş Ü N C E N i N- A K I L- M i M A R I N A,,
,, k a v u ş t u k l a r ı n d a..
,,
..,,
..
/( , D Ü Ş Ü N C E N i N- - MENÜ ' s ü n d e,,
,, - N E - V a r- ,, s e v g i l i-
,, ,, K e n d i s i n i- AŞMIŞ-
- A Ş Ç I- Mimarımız .. )..
,, d i y e, Mimarın- gözlerinin - V E - D E -
-AKLININ- i ç i n e- bakarlar .. k e n..
kameranın göz bebeğine baktırtılmışlar ..
..
,, k a m e r a - ASIL-
KAPiTALiST- M İ M A R- TEORiSYENLERin,,
" A S I L ", B i r i n c i l- " G Ö Z Ü ", ya,,
onun- aklının-içine- gidecekleri,,
d e r l e y e c e k- o l a n ..
/( herkesin- v e- herşeyin- üzerinde ..
o l u p, d a..
..
FAZIL SAY
5 saatDüzenlendi
Concerts in Linz (30.11) Wien (01.12) Fazıl Say's new work for Saxophone Quartett and orchestra "preludes" Worldpremiere.
Maestro Dennis Russell Davies, with Fazıl , Rascher Saxophone Quartett and percussonist from the Bruckner orchestra Linz. 28.11.2015
Murat Oktay DanisBBC One'nin videosunu paylaştı.
2 dk.
R U S- /(eski-sovyet),, ,, U Ç A Ğ I N I- K i M, KAPTI ..
,,
b i z i m k i l e r- KARTAL-K a p t ı, " ayağına- yatıyorlar " ),,
,, /( A R T I K- KARTAL- ALMAN- KARTALI- m ı d ı r..
bilinmez .. )..
,,
- S A R ı- kenar- Ç i z g i l i , KALIN- LACiVERT- ENSELi,,
,, A V C I, - süpürücü, B A L I K- d a,,
A . b . D ., ,, olmalı ..
,,
,,
n o t- .. A d ı n ı z- TAŞERONA, çıktı,ise,,
,, N E- yapsanız, y e d i r i r siniz ..
,,
3. Dünya savaşını, b i l e,
fiilen- tetikleyebilirsiniz ..
/( F i L- olmaya d a, soyundu,
iseniz .. )
/( F i L- dişinden d e,, F i L d en,,,
d e - olmak- var- sonunda .. )
/( K e n d i- kurmadığınız-Cumhuriyet- - çiliği,,
- çeliğe temelli- d e v l e t i -
b ö y l e- kendinizce,, anlamak-
,, kolaylığına, s a p ı y o r s a n ı z,,
F i L- avcıları d a, TA- KUZEY--KOREDEN,,
; ,, A V A , dahil - olmaya, davetli sayarlar,
k e n d i l e r i n i ..
,, D Ü N Y A- SAFARiSiNDE .. )..
/( h a z ı r- AFRiKAYA- KADAR- açılmışken,,,
,, i S L Â M, deyince-
u z a y a n- y ü k s e k- ayaklarınız,l a -,, d a.. )
,,
,,
..
n o t :
,, t ü c c a r- taşeron devlet,, ,, p e t r o l u- s i z- satıyorsanız,,
h e r k e s- d e- satacaktır, d i y e c ek t i r..
,, siz taşıyorsanız,, y i n e- birileri, d e,
taşıyabilecektir ..
/( B E N- DEVLET- olarak- yaptırttım-
d e n i l m e z .. tabii .. )
,,
/( b u- birileri, b e n i m- akrabalarım- olsa, b i l e,,
onlar- s a d e- vatandaşlar - olarak- bunu- yapabilirler ,,
d e n i l e c e k t i r..
,,
B A T I- ZEKASI,, N E- KADAR, B A T I L I,, i s e,,
/( B A T I- AKLI- kendine- yontmayan, AKIL-mıdır ..)
" Ş A R K_ KURNAZLIĞI- d a, o kadar,,
L E G A L- olmaya,,
başladı, Dünyada .. )
B A T I- B U- Doğulu- DEMOKRATi,K
i s y a n ı, V E- isyancılarını,,
,, k ö ş e y e, sıkıştırabilmeyi,,
deneyecekti r..
,,
,,
R U S Y A- birilerinin - M A L I N I-
TANKERLERi- VURUYORSA,
,, b i r i l e r i, d e,,
onların- MALINI- v u r u r, indirir ..
/( DEVLETiN- savaş- UÇAĞI- K U T S A L- d a,,
,, y e r d e- YÜK- taşıyan,, TANKERLER ,,
,, " Z E N C i- malı- M I ),,
d e n i l e c e k t i r,,
D E M O K R A T i K- eşitlik,,
e s k i, SOVYET- DEVLETiNE- kafa, tutar ..
,,
" B A T I ' nın, ÇARKLARıNA, ÇOMAK- SOKMAK,, " ,,
D E M O K R A T i K- i n s an- eşitliğine,
tamallenip, D E V L E T- KUTSAL- M A L I N I,,
,, t e p e l e y e c ek t i r..
,,
i n s a n, değil- mi, ,, orta-Doğuda, ölenler..
,,
,,
B A T I- UYGARLIĞI, C i d d i, b i r,,
,, " D E V L E T- KUTSALLIĞI " , krizine, sokulacak, g i b i,
gözüküyor.
/( DEVLETSENiZ- GÜVENLiK- TEDBirlerinizle,
Ü L K E N i Z i, n, D e v l e t i n i,
k o r u y a bilin, b a k a l ı m,
, d i y o r, KAPiTALiZMiN,,
" D E M O K R A S i - DOKTRiNiNi ",
u y g u l a m a y a, alan, T e o r i s y en l e r i ..
/( V E onların - M A Ş A s ı,
T E R Ö R- S i l a h ı .. )..
,,
D E M O K R A T L A R I N- DÜNYASINDA,,
,, TERÖR- O R D U L A R- yerine- kullanılacakken .. )
,,
/( ULUSAL- O R D U L A R ,, TASFiYE- ediliyorsa,
b u, d a, D e m o k r a t l a r ı n,, t e z i,
dahilinde, oluyor .. o l m a l ı ..
,, ORDU- SiLAHLARI- üreticisi, Cumhuriyetçilerken,,
,, t e r ö r - silahı,, ,, DEMOKRATLARIN, i c a d ı,, d ı r.
,,
..
..
..
..


17.520.013 Görüntüleme
BBC One
They’re trapped between the devil and the deep blue sea. ‪#‎TheHunt‬
,, E N T E R E S A N,, V i d e o ..
,,b u- olayın- olabilmesi, b i l e- ,
/(d e) ,,- çağdaş-sanatsal ..
,,
,,
, S A D E C E / " K I R M I Z I L I , kadın " ,,,
s o s y a l i st
/( cumhuriyetçi ),,
D Ü N Y A L I,, v e
" DÜNYALI- bir- ş e y ,, " - yapıyor,,
/( kesekağıdı- patlatıyor ) ..
,, B U- ALEM i n- E F E N D i L E R i " ,
arasında..
,,
..
b u, A L E M L E R i N- E F E N D i L E R i N i N,,
" A D I- R E E L " - i Ş L E R i n i n,,
tanıtıldığı- A L E M- T i y a t r o- s u nun,,
,, arasında ..
,,
demekki- " H A Y A T I N- R E A L i T E s i-
-diye -sunulan,, h e r ş e y,
A L E M S E L ..
V E - A L E M S E L- MEKANLARDA,,
,, o l u y o r..
/( M i z a n ' s e n, ,, ö y l e .. )
,,
,,
___________________________________________________
..sosyalist - m i- olalım, , p e k i,,
/ ( dağa tepeye çıkıp,
ya d a, deniz kenarına, i n i p,, kendi, yiyeceğimizi,,
k e n d i, evimizi, k en d i m i z- ü r e t e r e k,,
,,T A N R I , i l e- tanışıklığımızı,,
v e y a /( d o ğ a n ı n- T O T E M i N i ,,
n e s n e y i, EŞYAYI, ,, t e k r a r, hatırlayabilip ,, ..)
,,
,, e n- a z ı n d a n,,
" B U- DÜNYADAN-o l a n- A L E M L i L E R i N -,, " ,,
,, D Ü N Y A Y A ,, R E A L i T E- d i y e, , sattıkları, ş e y i ,, n
" D Ü N Y A- hakikatlerinden,, " , o l m a d ı ğ ı n ı,,
b i l e r e k, B A K A bilelim- -, bunlara ..
/( b u- T i y a t r o- lara ..)
,,
,,
,, A L E M s e l- O Y U N U N, /( Tiyatronun, ),,
i ç i,b o ş ,, M U T L A K- MEKANDA-
Konuşuluyor, o l d u ğ u- imajı,,
v a r ediliyor, olanca C i D D i Y E T ,,
v e, PROFESYONEL- E D A L A R I,
i l e..
Alemlerin- E f e n d i l e r i, n i,,
o y n a y a n, OYUNCULARCA .. ,, ) ..
,,
,,
________________________________________________________
K a d ı n- ,, kesekağıdının, içindeki, b o ş l u ğ a,,
hava, dolduruyor, v e ,,
" dünya - havasının- b i l e-
,, B O Ş-M U T L A K- - birşey- olmadığını " ,,
/( tam tersine onun bile kesekağıdını- patlatabilecek-
bir N E S N E- olduğunu ,, ) ,,
,,
ispat e d i y o r ..
,, biriki- s a n i y e d e..
/( B i l i m- V E - DENEY- ,, s e n- nelere,,
muktedirsin .. )
,,
/( Halbuki- orada- konuşan- Hazretler,,
D Ü N Y A- HAVASINI- B O Ş, tutmaya çalışıp,,
O N U- b o ş- V E MUTLAK- olarak,,
,, " B O Ş- V E - PRO- BOŞLUK ",,
olarak- gösterebilme " - gayreti, içindelerken ..
,,
,,
____________________________________________
,,T iy ' A T R O - n u n,,
,, A B S Ü R D,,
" B O Ş L U Ğ U N- - MUTLAKLIĞI - B A L O N U ",,
,,bir anda, PATLIYOR- v e,,
B O Ş L U Ğ U,, K o r u m a l a r,,
DOLDURUVERiYORLAR ..
,,
/( D E M E K K İ- KORUMALARCA- KORUNAN,,
herşey- e t r a f ı n d a, " bir- B O Ş L U K ",
o l u ş t u r m a, n i y e t i n d e,,
" A L E M L E R i N- HAZRETiNi - ",
oynayabilmek, i ç i n .. ),,
,,
,,
halbuki- onların A S I L- istemi,,
B U- MUTLAK- M E K A N, boşluğuna,,
/( boşluksuz -sıkışık- bırakılmış,, ),,
s e y r e d e n l e r i n, vucutlarının hareketlenip,,
,, S i y a s i ' nin, çevresinde- Toplanmaları ,, ..
..
,,fakat- siyasi, kendisine bu, avantajı,
sağlayan,, " M U T L A K- ALEMLERE ",
öncelikle, hizmet, e d e c e k,,
,,
" D E V L E T ", olmaya, d eğ i l,,
D Ü N Y A y a.
v e - i N S A N I N- DEVLETiNE ..
,,
..
..2.062.139 Görüntüleme
‎‎محشش ع ضحك !!!!! ههههه‎, Ameer Rezeq ile birlikte‎.
لما موظفة البيت الابيض تكون محششه هههههههههههههه
هيثم

" E T i N- Ş i i R i N i " , Y a z ı p,,
,, S E S E - D E , D Ö N Ü Ş T Ü R E bilmek, b u, olmalı,,
,,d ü n ' Y A DA ..
________________________________________________________
,,
n o t .
g ü n ü m ü z ü n- " A Ş I K l a r ı ",,
,, Ş a i r l e r i,,
P O P, /( HALK),, alanında,,
s e s l e n d i r i y o r l a r,,
" s ö z l e r i n i " ..
,,
,
H e r birimiz,
başkalarının, /( BAŞKA- PROJELERiN),, o b j e s i,,
olarak, D ü n y a ya, geliriz,
,, h e m- d e- " Y A Y A " - V E EViMiZDE ,,k i- - A Y ' A ..
,, / A Y D A- Yürüyeceksinizdir, s a d e c e , O D A N I Z D A ..
,,
E V E T - ),, ANNE BABALARIMIZ, T O P L U M- PROJE-
-MiMARLARINDAN, ö D Ü N Ç, alırlar,,
hayatlarını ü z e r i n e- kuracakları,,
" P R O J E L E R i N i ..
,, V E -
,, E L L E R i N D E- N E- V a r s a ,,
onları d a, katarlar, B U- PROJE l e r i n e..
Y A N i, B i z l e r , A N N E- BABAlarımızın,,
PROJELERiNiN, ü r ü n l e r i y i z, d i r.
,,
,,
P E K i,, " B U- bizi - ÜRETENLERiN ", P R O J E L E R i N i N,
içinde kalmaya , d a h a- N E- K A D A R,
d e v a m- E D E ceĞ i Z , d i r..
,,
T A B i i- k i, onların- PROJELERiNDEN, Ç I K I Ş,,
,, h e r - z a m a n- AKILLILIK- olmayabilir,,
/( e ğ e r- şiddet- görüyorsanız- b u- projenin, i ç i n d e,,
çıkmanız, z a r u r i, olacakken ..
,,d i ğ e r- taraftan,, dayanılabilir- ş i d d e t,, v e- disiplin ,
,, t ü m- PROJELERi, " YOLUNDA- TUTAR ",,
V E- geleceğe, ,, i l e r l e t i r,,
" Y Ü R Ü T Ü C Ü D Ü R .. ) ,,
,,
,,
.. " C O L D- PLAY ",, ,, anne- babalarının, v e y a,,
T o p l u m u n-P r o j e c i l er i ' n i n,
" a t e ş i ", -yakıtı- ,, azalıp, d a ,,
" h e r ş e y i n
S O Ğ U M A Y A - Y Ü Z, tutmasını, I S T A B i L M E Y E,,
soyunmuş, b i r, T O P L U L U K ..
,, " O Y U N- S O Ğ U Y U N C A " ..
,,
,,
,,
,, n o r m a l- -a v a r a g e - ,, ,, ş e h i r l i- ç o c u ğ u n,,
,, içinde olduğu durumu, ,,
, e l i n d e- o l a n, b u l u n a n-- G Ü N L Ü K- H a y a t ı n
e n - N O R M A L,, E Ş Y A L A R I- i l e,,
ş e y l e r İ Y L e-
,, Y O L U N U; n a s ı l,, " V A R- EDEBiLECEĞiNi ",,
N E S N E L E Ş T i R i Y O R ..
/( https://www.youtube.com/watch?v=VPRjCeoBqrI ) ..
,,
C O L D- PLAY,, i n g i l i z- ŞiiRiNi,,
s ü r d ü r e n, E D E B i Y A T, ,, y a p a n,
bir- T O P L U L U K..
,i N G i L i Z- HALKININ,,
ç ı k a r t t ı ğ ı, s o n- 20 , yılın,, e n- fenomen- p o p, grubu ..
,,
,,
..
..
,,E D E B i Y A T- H i ç b i r- Y E R E,,
g i t m e z ..
,, b u l u n d u ğ u, Y E R i N,,
" B U L U N D U Ğ U- YERDEKi ", Ş E Y L E R i N,,
N E S N E L E R i N,,
" E Ş Y A ' L A R I N ", i ç l e r i n e,,
y e r ' - l e ş i r ,,
,, I S R A R L A - O N L A R I N, i ç i n d e,,
d u r A B i L m e n i n,, s e r ü venini,
anlatır, E D ' E B - i L i - Y A T ..
,, h e p- BiRYERLERE- g i d e b i l m e y e,,
k e n d i- içlerini, b i l e- sürekli-
t e r k- E D E N L E R i N-
T A M- T E R S i N E ..
,,
,,
E Ğ i T i M L İ- i s e n i z ,,
EŞYALARIN, i ç l e r i n e- ,i n e b i l i r s i n i z..
/( Eğitim- ş a r t- D i y e nl e r,,
aslında, teknik- i l e r l e m e y i,,
kast etmiyorlar .. )
/(T a m- t e r s i n e,, MEVCUT- i y i- v e GÜZEL, ş e y l e r i n,
,i ç l e r i n e- d o ğ r u, nasıl- k e n d i n i z i- E Ğ E R E K,,
,, y e r l e ş e b i l i r, v e ,,
o n l a r ı, " i ç l e r i n e - yerleştiğiniz, i ç i n,,
k o r u y a bilirsiniz ,,..
,, t a b i i- EŞYANIN- i ç i n d e, kendisine- YAŞAM- alanı- açabilen,,
,, E Ş Y A Y I- yaşatabilmeyi, d e,,
çalışacak , V E - Ü R E T E C E K T i R, d e..
,, b u - E D E B i Y A T ' t ı r..
C O L D PLAY' i n, burada, f a r k ı,,
B i L i M - TABANLI- b i r- G Ü Z E L L E Ş T i R M e,,
temeline, o t u r t m a l a r ı d ı r,,
,, T O P L U L U K- çalışmalarını ..
,,E S T E T i K- d e,, GüZELLiĞİn, - B i L i M i- değil, m i.. ),,
/( https://www.youtube.com/watch… )
/( https://www.youtube.com/watch?v=0k_1kvDh2UA ) ,,
,,
,,
Y i N E- baştaki- K O N U y a,
döner- i s e k,,
,, A i L E L E R i M i z i n- PROJELERiNi,
nasıl, i l e r l e t i p,, e v r i m l e ş t i r i p,,
k e n d i- PROJELERiMiZ,i haline,,
,, d ö n ü ş t ü r e b i l e c e ğ i z..
,, y e n i, E K L E N i l e c e k l e r, n e l e r,,
olacaklar ..
,,
h e r- Y e n i- K U Ş A K,, E S K i, PROJELERi,
e v i r i p,, ,, ,, " k e n d i- Ş E K L i N i " , v e r ebilmelidir..
,, T Ü M- yapmanız, g e r e k e n, d e ,,
b u kadar- olmalıdır,
hayatınızda ..
/( hayatı- yüzeyde yaşanabildiğin i z-de,
hafiftir ..t a h t a- su- yüzeyine- çıkıyorsa ,,
v e suyun yüzeyinden, gidiyorsa,,
b u- onun, hayata ait- bir malzeme- olmasındandır .. )
,,
, E D E B i Y A T- B U- Ş E K L i, geliştirebilmenize,
y o l- a ç a r..
,,
, E D E B i Y A T T A- E S TETiK- T E M E L- alındığı,
i ç i n, EDEBiYAT- A L F A B E- i l e,
, B i L i M, ,, Y a p a b i l m e k , olduğundan,
yaşantıya, B i L i M i,, K A T A Bilmede,,
e n, eğitimli- e n- u y g a r, Y O L,,
E D E B i Y A T ' ı n,- Göstreceği,
S U N A C A Ğ I- -Y O L D U R ..
/( ESTETiK- = Güzelliğin- Bilimi .. o l a r a k ,,
E d e b i y a t ı n
i ç i n d e, olmalı ..
,, b u r a d a- " GÜZELLiK " - TANRININ- B i l i m i,,
, N E S N E N i N-içinde- eriterek,
verebilir- olması, i l e dir .. .. )
/( B U- anlamda, ,, COLD- PLAY- şarkılarının,,
içinde, " g ü z e l l i k- " ,, v a r d ı r- diyebiliriz,
p e k- a l a . )
,,
,,
,, G Ü Z E L L i Ğ E- T E M E L LE N E N- SANAT,,
t e r k- e d i l d i ğ i n d e,,
" B i L i M D E N- UZAKLAŞILMIŞ, ",
o l u n a c a k t ı r ..
E D E B i - Y A T T A N- d a ..
/( h a y a t- bizlere- birer- y ü z e r- K A Y I k- sunmuştur ,,
/( genlerden- oluşan- v u c u d u m u z,,
v u c u t- e ş y a m ı z.. )
,, güzellikle- yürütülen- i ş l e r,,
,,h a y a t ı n- kayığıyla- yüzeyde, Y O L,
alabilme- kolaylığı, ,,
,,O L U Ş T U R U R ..
, V E- V E R i R .. i K e N..
,,
E K :
/( https://www.youtube.com/watch?v=MWWkcKMgn3s )
,,/( https://www.youtube.com/watch?v=XBuGeQNEUHE )
/( https://www.youtube.com/watch?v=MV5tOCDRbFU )
,, P O P ' u n,,
" H A L K I N I ZI N " , i n s an ı n ı z ı n,,
Y Ü R E K L E R i N i,, /(KALPLERiNi),,
V E- AKILLARINI,,
,, d a i m a , " A Ç I K ", tutabilin,, ..
,,
/( R E N K L E R L E, D E ,, .. ) ..
,,

Coldplay Fix You live at Sydney Cricket Ground
YOUTUBE.COM
https://www.youtube.com/watch?v=3Ln94wkGtUQ
,, " b a y- U Z U N- B O Y U N- v e " ,
" U Z U N - P a r m a k " ,,
,,
U Z U N- BOYNU- sayesinde, P i y a n o y a,,
ç o k- yüksekten, bakabiliyor ..
,, d o l a y ı s ı, i l e,,
" BESTE' n i n- N O T A - yazısına- " d a, ö y l e..
,,
Y ü z ü, i s e- TANRI- i l e- yüz- yüze,,
yüzünü- yukarı kaldırdığında ,
u z u n, b o y n y- üzerinde..
,,
R U S L A R I N, S o v y e t- olanları, b i l e,,
aynı- hizada durmuşlar- USA, l ı- piyanisti,
izliyorlar,, FANTOM- uçağının,
sırlarını, o n d a, görebilirler, m i,,
d i y e , d i k k a t l i c e..
,,
n o t : RAHMANiNOV- , M i G- uçaklarının sırlarını,
çoktan vermişken, t ü m- Piyanistlere ..
E K . " Piyanonun- U Ç A K- GÜNLERi ", Kitabından,
sayfa , 1 .
,,
,,
E K ..
B U - ESER- Y O R U M- U, i ç i n,
Ş i i r S E L- Mii,
T A N R I S A L- m ı, denilmel i ..
.. b i l e m e d i m ..
,,
,,, " h e m REEL- hem d e- s ü r r e a l i s t " ..
,,
h e m- USA l ı,REELinde,,   ,, hem d e, S O V Y E T- sürrealinde..
..

Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No 3 in D minor, Op 30 1 Allegro ma non Tanto 2 Intermezzo. Adagio 3 Finale. Alla Breve Van Cliburn, piano Moscow…
YOUTUBE.COM


Murat Oktay Danis " S O Ğ U K- S a v a ş ı ", TANRILAŞTIRANLAR,, USA- v e- SOVYETi- E N- ORTADA, " T A N R I S A L L I K T A " , buluşturuyorlar .. __________ SOVYET- BAŞKAN- " K U R U T Ç E F " , d e , BALKON- L O C A D A, ,, ,, " D O L U- DOLU ", A L K I Ş , V e r e n l e r, arasında, " T A N R I- laştırma ", i t t i f a k ı n a.. https://www.youtube.com/watch?v=6qROema2MDI
" N E - KADAR- M Ü Z i K A L ",,
,, b i r- P i Y A N i s t..
,,
Piyano M U, PiYANOYA- ,,
dokunuyor ,,
Piyano- MU- MÜZiĞE- DOKUNUYOR,,
" M Ü Z i K- m i- Piyanoya- DOKUNUYOR " ,,
,, f a k a t,,
M Ü Z i K L E- PiYANONUN,
a r a s ı n d an-
" S U- SIZMIYOR " ,,
..
..ç o c u k- " M Ü Z i Ğ i N- RUHUNUN- KENDiSi ",
gibi ..
,,
" PARMAKLARIN- B U- KADAR- U Z U N " - o l u r s a,,
MOZART- DA- SEN- d e, MÜZiK- d e,,
,, NOTALAR- D a- BESTE, d e,,
,, N E varsa, h e p s i, d e,,
M Ü Z i Ğ i N- içinde- olabilir,,
, K i,,
" M Ü Z i K Â L ", d e,
buna- d e n i li-y o r ,,
olsa- g e r ek t i r..
..
n o t :
ÇOCUK- Piyanaoyu, T Ü M Ü Y L E KAPLAMAYA- g e l e n,,,
bir " S I V I- KARA- M A D D E " ,, gibi,
iniyor, P i y a n o ' n u n, üzerine ,, ..
,,
b u " p l a s t i k",, kara-maddenin -içinde ,,
ilk- ö n c e-kara Maddenin- k e n di si, var ,,
sonra, MoZART- ,, v e- BESTENiN- NOTALARI..
,, kendisi de seyrediyor * bu kara-madenin, n e,
olduğunu- n e- yaptığını,,
V E b u - KARA- MADDEYE- Bandırıldıklarında,,
b e s t e c i l e r i ..
,,
,,
E K- n o t : " MÜZ,iKAL- , ne demektir " , , Kitabı,,
sayfa 6 .
..

Kultyshev / Moscow Soloists / Bashimet
YOUTUBE.COM

" T E M i Z- P i Y A N O ",
,, T E M i Z- K E M i K L E R D E N- E L L E r ",,
,, T E M i Z , b i r,,
" S P O R- SAHASI ", S A L O N U ,,
,,
,,
B E E T HOVEN' i n, ,, " N O T A L A R I ",,
TEMiZ- S P O R L A -
S E S E - DÖNÜŞÜYORLAR ..
,,
N E- b i r- EKSTRA- Y o r u m,,
N E- b i r- M Ü Z i K- MEGOLAMANisi,,
/( N e d e, bir - MÜZiK-SOLiSTinin- MEGOLOMAN - i t e s i )
/( y a d a, b i r- MUSEVi- ö z e n t i s i- b e y i nleşme )..
,,
T e k- Mega-l o ' m a n ,,
B E T H O W E n, in, K E N D i S i,,
orada, k i,
O ' D A,i arınmaya- çalışmakta,,
YAZDIĞI- M Ü Z i K- YAZISI, i l e..
,,
n o t- sanırım- b u- " temiz- Piyanist ",,
P o l o n y a l ı , ,, olmalı..
,,
n o t- " action- kamera " ,,başa-bağlanan,,
- çok- hoş görüntü, v e r i y o r,,
.. " b ö y l e s i, çok, daha, i y i " ..
,,
,,sporu- yapanın- " G Ö Z Ü N ÜN ", içinde,,
olabilmemiz ..

Recorded during pre-concert rehearsal at Torroella de Montgri April 17 2014 . Your next best chance to hear…
YOUTUBE.COM
Yorumlar
Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=q0m2RW4m8xE_______________________________________________________________________ ... S P O R C U, UKRAYNA , L I, imiş .. S O V Y E T - TEMiZLiK- T E R B i Y E S i, almadan,, ,, b u- t e m i z l i k- olmazdı .. z a t e n .. ../( Polonyalılar- ç o k-işgal- görüp, epeyce, bir, ezilmişlerken .. U k r a y n a- d a h a, D U R G U N- v e, D i n g i n- V e- s a k i n- Y E R L E R D E n .. o ml m u ş k e n- h e p .. - " E V- k i- " ,, K i E V d e d i r, ,, s a k i n d i r.. )..
Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=OSKKq4RKdxI________________________________________________________________________________K O N Ç E R T O L A R I,, S O L O- seslendirmek- ç o k-iyi, bir F i k i r , olarak, , g el d i, bana ..H E P- O R K E S T R A N I N- KOPARTTIĞI, G ö K, gürültüsü, altında, kalıp, e z i l i y o r,, S i L i N i P, gidiyor, KONÇERTO- E T K i N L İ Ğ i .. V E- NOTALARI, v e, SOLiSTiN- MÜZiKAL- B E D E N i .. d i y e- düşündüm .
Murat Oktay Danis M O Z A R T- D A - " K A R A- ORMAN - D A Ğ L I L A R I -V A H Ş i- DELiLERi " ;- A L M A N L A R D A N, ,, kaçacak olan, BEETHOVEN, g i b i,, - ALPLERiN- AVUSTURYALILARININ, S ü r e k- A V ı n d a n, kaçan,, kaçan- bir- h a y v a n - h u m a n- olmamış, m ı d ı r, t ü m, hayatı, boyunca .. /( MASONLARA-BORÇLANIP- borcun üzerine d e- borç- isterken d e, ezilip- silinen,, .. )..____________________ALMANLAR, y i n e- orada, s a h n e d e, yerlerini, almışlar,, U K R A Y N A L I- bir- A V- hayvanı, bakalım- n a s ı l- kaçacak,, o n l a r- kovalarlarken, O N U; ,,- sığınacağı- bir T E K- MOZARTIN- T i N S E L- VARLIK- VUCUDU, v a r ..__________________ ç o k- da yayılmadan, ç ü n k ü, kendisi, M i L L i, -bir- ALMAN_ ,, /(AVUSTURYALI), e E D A S I , d a, TAKINAMAZ, O R K E S T R A, i l e- D E - birleşeyek- " M i L L i- ÜLKÜLERDE " .. ,______________________________________________________________________________, b e n d e, ç o k- s e v e r k e n- SÜREK- a v ı n d a, A v lanmaktan- k a ç a n- küçük- yaratık- olmayı ..,, MOZARTIN- 20 Numarası,, d a , e n, sevdiğim, A V- K A Ç I Ş- -P i S T i,, ,, , i k e n .. d e.. __________________________________________________________ .. O F F S A Y T A, düşürebilmek,, T ü m- ALMAN, AVCILARI, M O Z A R T- T i n s el- VARLIĞININ, , YANINDA, y e r- t u t a b i l i p, d e.. O Y U N D A N- O Y U N A - OYUNUN-A D I N D A N- O Y U N U N- A D I N A ,, ,, F A R K- v a r- canlı- m ü z i k t e.. ______________________________________________________________N O T : S O L i S t-A v- hayvanı, , k e n d i- /( MOZARTIN- BELiRLEDiĞi ),, " SPOR-KAÇIŞ-P i S T i N i N- ,,Y E R- ÇiZGiLERiNi " ,, " k e n d i- ağzı , i l e- S E S' S i Z C E söyleyerek " ,, ,, , Ç i z i y o r, , k e n d i- ürettiği, S E S L E R- i ç i n,, ,, " kendi V U C U T L A N I Ş- ç e v r e s i n e- " ,, , k i,, ,,ALMANLARIN- M i L L i- Ç i Z G i L E R i N i,,, YARIŞ-P İ S T İ N i N- a s ı l- Ç i z g i l e r i, sanmaktan, KORUNSUN, b u " SANMALI-SANRI-S E S- SANATI, " ,,, M Ü Z i K A L - R U H- ANLAYIŞLI - - A R E N A S I N D A ",, .. ____________________ ,, S O V Y E T- deneyimi, olmasa,, , KENDi-VUCUT- P i s t i - Ç i z g i l e r i n i, Ç i z m e s- sessiz- AĞIZ- söylemeleri, i l e, kendisin e..,, SES-CENNETi-Cehenneminde-, s e s i s- kalma- h a k k ı n ı , Ç i z i y o r, SESiN- KÜRESi, i ç i n e.. ________________ BiZiMKiLER- D E-ALMAN TAZISI- Hitlerden- kaçmış- SOVYETiN- ,, R U S- UÇAĞINI- düşürüyorlar, A L M A N L A R ADINA-TAŞERON- M U Ş, g i b i, davranarak, h e m d e.. A L M A N- ŞANSOLYESi- MERKEL' i n, gizli emri, i l e- yapmışlar, g i b i.. M E R K E L- d e,, " ÇOK--TEHLiKELi- bir- DURUM- Demekten, alamıyor, k e n d i s i n i ..https://www.youtube.com/watch?v=FBVITUka_30
Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=zucBfXpCA6s____________________________________________________________________ A Y - Ü Z E R i N D E,, " A Y - TOPRAĞINDA " ,, A T A - B Ö Y L E B in i l i r .. b e n c e- bir sporcu - z a r i f l i ğ i, içeren, - h a f i f- , Piyano T U Ş E S İ, " ATIN- KOŞUM- T U T U M- E L D i v e n l e ri " , olarak, A T - I, ,, A Y D A- - K O ş tururken .. .. B i Z E - N E- BEETHOVENDEN, v e, onun, M ü z i ğ i n d e n.. B i Z , AYDA- A T, koşturduğumuzu , h i s s e d e bilip, h i s s e- deme diği, m- i Z'E, ,, bakarız .. A Y- ÜZERiNDE, k e n di, bırakabildiğimiz i Z E .. .. ,, KALDIRDIĞIM I Z- V E- KALDIRMADIĞIMIZ, " A Y- TOZUNA, " P i Y A N O-A T- , d a , YAPILABiLiNECEKKEN ..
Murat Oktay Danis__________________________________________________________________ H A Y R E T- bir Ş E K i L D E,, B U- Piyanist, b e n i- yormuyor- d i n l e r k e n,, - V E- yazılarımı- yazarken- B U- e s n a d a " .. /( s p o r- i ş ç i l i ğ i, i l e.. yazılırken- yazılarım .. ) .. B u n a- E Ş L İ K- PYANiSTLiği, m i, demek- L a z ı m.. Y O K S A, b e n, " ALEMLERiN- VARLIKLARININ ", R U H LA R I N I,-,, K e n d i m, RESiM- A LA N I N D A N, z a t e n, getirecek- olduğumdan, m ı,,
Murat Oktay Danis ,, M Ü Z i K T E- S E S T E, R U H- katılmasını,, i s t e m e m e k t e y i m, özellikle .. B U, n e d e n l e,, z a t e n- h ı z l ı- çalan- Piyanistler, -ya da enstrumantalistler- , b e n i m, t a r z ı m a, uygun, d ü ş m e k t e l e r.. /( sporda yarış- h ı z ı- art ' tırabilmek- i ç i n, yapılır- y a .. ) ../( V E- yüksek- hızlarda, B A Ş K A_- b i r- U Z A Y- V E- ZAMAN- ,, açılır- ö nü n ü z d e. ,, y e p y e ni, gezegenlerde, davranabileceğiniz g i b i, birşey,, ,,,, ,,,,,BAŞKA-ALEMLERDE- d e,, BAŞKALAŞMADAN- Ö N CE .. ) )..____________________ B U G Ü N, kulaklarım, TEMPEST- S O N A T A, ayarlı- anlaşılan .. ..https://www.youtube.com/watch?v=PeHA6cnAoRs
Murat Oktay Danis ,, h ı z l ı- parmaklardan- , bir t a n e, daha .. ANCAK- B U- s e f e r, bir- AVCI- KATiL .. /( A V- Sporu- i l e- iştigal- e d e n, v e, öldüren,, m e r m i- nin- h ı z ı- ile.. ) https://www.youtube.com/watch?v=3F8TJ8qarlsMurat Oktay DanisShanghaiist'in videosunu paylaştı.
1 dk.
,, " T A H T A - Ç A Ğ I - UYGARLIĞI " - NEREDE ..
,,
n e r e d e, O Tahtadan- yapılmış- olan- M A K İ N E L E R ..
V E , Tahtanın- uygarlığı ..
,,

,,
,,
BETON-CAM-METAL- v e TAHTA,,
Ç a ğ d a ş- Mimarinin, b u- y e n i- YÜZÜNÜN,,
h e r birinin, d e, ayrı ayrı,,
U Y G A R L I K L A R I,,
k u r u l m uş, olmalı ..
,,
T e k e r - T E K E R,,
A Y R I-TEKNOLOJiLERLE..
,,
n o t :
V i d e o d a, YOUKU = Y O K,,
diyor, olmalı,,
tahtaya uygarlık- v e r en- Ç i N L i ..16.382.826 Görüntüleme
ShanghaiistKenneth Tan ile birlikte.
Faster, faster, FASTER!Murat Oktay DanisUrban contest aracılığıyla
Az önce
,," A H i R E T i N- MUTLAK- M E K A N I ",, N A --
/( MADDENiN- içindeki- 
- Atomun- içindeki-Mekan-da b ö y l e , iken ,, )
,,
girdiniz, m i, insan- olarak,,

i ş i n i z - B i t t i,
" B U - DÜNYADA .. " ..
,,
b u n d a n- önce ele alınanlar- h e p,,
D Ü N - Y A S A L ,, " N E S N E L E R D i " ..
" ALEMLERiN- PENCERESi- DERiN-KARA-KUYUSU ",
Y O K T U , /( A Ç I K- UNUTULMAMIŞTI -değildi-üzerlerinde . )
..
DÜNYADA- OYNANAN,
,,
" E N- B Ü Y Ü K - T i Y - A T RO Y U " 
/ ( T i Y A T R O- O Y U N U N U ,, )
,,
-, i N G i L i Z L E R , M i,
OYUNLAŞTIRIRLAR ,
REALiTEYE .. ..
,,
,,
T i Y A T R O, sevmem b e n, deyip,
B U- OYUNUN, dışında durabilmek- olası,
mıdır ..
,,
B U- Tiyatronun- Bizim hayatımıza da, girip
,, b i z i, v e BOŞ--zamanlarımızı, d a, i ş g a l,
etmemesi, için,, ,, OYUNUN-TEXTiNi, okumak
gerek .. /( B u - TEXTlerden, biri, bu , V i d e o )..
,,
B o ş- zamanı-olmayıp, çalışanlar, zaten, BU-OYUNA,,
/( Para- i l e- satın aldıkları h e r, ş e y d e,,)
O Y U N U N- MASRAFININ- V e r g i s i n i,,
p e ş i n- ödüyorlarken . z a t e n- katılıyorlar,
peşinen,, ..
P A R A ya, dokunuyor iseniz, B U,,
OYUNUN, içindesiniz ..
,,
B U- i N G i L i Z- OYUNUNA KAFA- TUTUP,,
B U- OYUNU- BOZMAYA, kalkışan,,
M i L L i- Görüşün - B U- s a v a ş ı n ı n,,
bedelini v e , masraflarını, d a,,
Y i N E- B i Z E, Ö D E T E C E K L E Ri,,
kuvvetle- muhtemelken,, ,,
T i Y A T R O D A N- BAŞKA, oynayacak, O Y U N,
BULAMAYANLARA, m ı, sinirlenelim ..
,,
,,benim- OYUNUM, Dünya -Sanatını- Değiştirip
dönüştürme- oyunu,, v e, bunu spor oyunları,i l e,
destekledim, yıllarca..
Sanatta ve bilimde, yenilik- yapamadan,,
B U- T i Y A T R O- B i t m e z..
,,
A L E M L E R i N- PERDE-ARKASI- VARLIKLARI-
/( A K I L- ÖZGÜRLEŞTiRiCiLERi, olarak,, ) ..
" B Ü Y Ü K- RESiMLERLE " , D ü n y a y a, ve,
mekanlara,,
getirilemezlerse,,
,,
,,P E R D E- ARKASINDAN,
/(ALEMLERDEN ,olduğu-gibi ),,
G i Z E M L i- V E- M i S T İ K,,
sihirli- ve büyüleyici oyunlar-oynayanlara,,
m e r a k, V E- SAYGI- VE MiNNET,,
, b i t m e y e c e k,, onların,
A H i R E T i- Dünyada VAR ETMELERi,,
" A H i R E T i N- BiLiNMEZ- VE- görünmez,,
E F E N D i L E R i, olmaları ",,
, y i t i p, gidemeyecektir ..
..

Ahmet Davutoğlu "Gerekirse Kendi Ülkemize Füze Atarız .ardından dün gece Başbakan Erdoğan, Sümeyye Erdoğan ve Bilal Erdoğan'ın gizli ses…
YOUTUBE.COM
Yorumlar
Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=2YB1q7N4qUI

erbakan illuminatiyi siyonizmi ve kurulan sistemi anlatıyor..
YOUTUBE.COM
Murat Oktay Danis S i y a s e t, D Ü N Y A D A, YAPILIR .. .. ALEMLERDE, yaşayan v e , K e n d i l e r in e-ALEM,,V A R- EDEBiLME, i d d i a s ı n d a, olanlar,, ,, aslında, her-birimizin- A L E M L E R E- ö z e n m e m i z e- yaslanarak, büyüyorlar .. /( D Ü N Y A- kısıtlı- -- i k e n- A l e m l e r, z e n g i n d i r, Mutlaktır, orada VAR- olursunuz, A K L I N I Z L A, h e r-işi, d e, yapabilirsiniz .. )..A L E M L E R i N- VARLIKLARINI- RESMEDiP- - insanlara B U, D ü n y a d a, versek, b i l e,, ,, onların- B i L i N M E Z E- Merakları- y ö n e t i l m e y i, bekleyecek .. Y a n i, BÜYÜK- TEVRAT- inancı, ,, d e r i n d e n- Derine, BELiRLEYiCi, olmaklığını, s ü r d ü r e c e k ,g i b i, duruyor ..______________M ü s l ü m a n l ı k- ALEMLERiN- EFENDiSi, ALLAHI, P A T R O N- Edebilmenin- K O N F O R U, i l e, süregittiğinden, o l s a, olsa, MUSEVi NiN,, N A L I N I, TOPLAR .. NUSEVi- MÜSLÜMANI- katledin d e r, T ü m- BATILI-hristiyanlar- d a, ,,MÜSLÜMANI- HAÇLI- O L i M P i Y A T- savaşlarına, e k l e r, katar .. /( gibi- oluyor- s a n k i ) .. o l a n- olayları , b i r YAZAN, V A R, s a n k i .. /( ALEMLER-TARiHi, D Ü N Y A - Tarihinden ö n c e- yazılıyor g i b i .. ) ..Murat Oktay DanisBlacklisted'in videosunu paylaştı.
6 dk.Düzenlendi
.. " S A N A T A - Ç A Ğ R I " .. :
,,S A N A T- P e k- T a b i i - ,,
,, k i, iLKin,,
,k i ş i ' n i n,, " K E N D i S i - i l e,,
Konuşabilmesidir ..,,
,,
,ancak- h e r zaman- ikinci bir- VUCUDU,,
v e r m e z, sizin - KENDiNiZE,,
,,sanat, i ç i n- kullandırmaz,
; REEL-TOPLUM-Sistemi- size,,
,,
,,
,,
,,
.. B U NEDENLE- iKiNCi- Kişiyi, d e,,
k e n d i- Vucudunuzdan, üreteceksiniz ..
,,sanatçı- olacaksanız..
,,
..
KALÇALARINA- DOKUNABiLMEK,,
genellikle- ç o k- pahalıdır,
b i r- başka,
i n s an ı n,
,,
O, NEDENLe,,
,,
,,
,,
,,
" PRO-TEZ- K A L Ç A ", kullanmalısınız ..
,,
BASKETBOL- TOPU- da ,,
V i d e o d a k i- DONLAR- Rengindedir,,
v e -o n u, i k i- elinize, aldığınızda,,
ELLERiNiZi, d e, işin -içine,, /(etin-içine ),,
katarsınız,
V E; ELLERiNiZ- KALÇALARA,,
s ü r ek l i- d e- dokunabilir ..o l u r ..
,,
..
,, h e m d e, ç o k-çok- U c u z a..
/( b e n bu-sayede, başlayabildim- s a n a t a )..
/( v e fakat- TOP- u- kullanırsanız,, /(ARAÇ-nesne),,
/( kendinizin- i ç i n i z d e,, )
eninde, sonunda,
,, CONTEMPORARY-ARTist- olacaksınız .. )
,,V E- ,, FAKAT-; ,,
,,Sanatınızı satarken, yine d e, bunu,,
kendi, kalçalarınıza, -veya -bir-başkasının kalçasına -,
saatlerce- d o k u n m u ş casına,,
f i y a t ı n a,
satarsınız ..
/( satacaksınız )
..
..
..
..
n o t : /( Ellerinizin içinde olduğu,,)- T O P,, U
, POTAYA-
atınca ,,
,,T O P ,, vucudunuzu da, sizden alıp,
basketbol çemberinin
içinden geçirir ..
,,
Çünkü ellerinizi atana kadar TOPun,içinden,,
ç ı k a r t ı p, d a, alamazsanız,,
v e- elleriniz-vucudunuzu da alır,
v e Topla birlikte uçurur ..
V u c u d u n u z u, Böylece- i k i l e r..
,,
i ş t e, uçabilen- v e- çoğalabilen- VUCUT- sanatla ..
,,
,,
,,
,,
n o t :
,,V i d o d a k i, hareketli adamın- korkaklığını,,
,,E t e , ve insana, dokunmanın- yüksek- fiyatına,,
yormalıyız, h e l e, ki, dışarıda, v e,
gün- ı ş ı ğ ı n d a..
/( malum- gece-karanlığında- i n s a n a,
dokunanlar d a, u c u z a, getirdiklerini,
sanadursunlar, E t i n- çıplağına, dokunmayı ,,
T o p l u m- burunlarından fitil-fitil-
getirecek, O, ,, karanlıkta,,
yapıyor- s a n d ı k l a r ı n ı .. ,,
,,
gün ışığında n e yapsanız, y i n e, d e,,
ç o k- çok- u c u z a , gelir, d e r,,
h a k i k i- işçi- sosyalizmi ..
../(sokaklar-çok-u c u z- mekanlardır- hala . )
..39.200 Görüntüleme
Blacklisted yeni bir video ekledi.
15 saat
WTF. gasp ifade simgesi
,," K U Ş L A R A ",
,,K E N D i,, ,, - S A N A T L A R I ,,
- i l e,,
,,T A N I Ş M A- V E,,
,, o n u- n l a, kendilerini,
d a h a , Ç o k ,,, K E N D i L E R i-
,, yapabilme- ö z g ü r l ü ğ ü ,,
v e r e bilmek ..
,,
n o t. :
.. sanat, sonuçta, kendi- kendimizi , y i n e- kendimize,
yansıtarak- K E N D i m i z i, Ç O Ğ A L T A B i l m e,,
,i ş l e v i, i l e, d e Ğ i L, - midir ..
145.624 Görüntüleme
artFido - fetching art
14 saat
Bird playing guitars installation by visual artist and musician Céleste Boursier-Mougenot at Musée des Beaux-Arts de Montréal
www.artFido.com/popular-art
Murat Oktay DanisGulsin Onay'ın gönderisini paylaştı.
Az önce
,,i n s a n ı n, i k i, TANE; " S i n d i r i m- Sistemi ", var.. birisi , Mide-v e bağırsaklardan, oluşan,, /(DÜNYA- V E- KALIN-BAĞIRSAK-ALEMLER ..),S i S T E M i,, ,, d i ğ e r i, i s e, " VAGiNAL--Dünyasal- -RAHiM' SEL-ALEMSEL " ,, S i s t e m.. ________________________________ .. ,, E Ğ E R - ,, i D E O L O J i- SiSTEMLERi-i l e- d e, şekillendirildikleri, h a l d e ,, ,, " B i r - TAKIM- A L E M S E L, ,, v e y a- DÜN-YASAL,, - Ş E Y L E R- V E- VARLIKLAR- V E- NESNELER " ,," ,, ,,,b u- iki- sindirim- sistemi-tarafından, d a, S i n D i R i L E M i y o r l a r s a,, ,, ,, i n s a n l a r c a ,, .. D ün y a Y Ü Z E Y i N D E,, ,, ,, o z a m a n- ,,BUNLAR- - S i L A H L A R- olarak, y ü z e y e- çıkartılıp,, ,, " Y O K T A N-S A V A Ş- ,, v e- mesele, i c a t, edilip " ,, , b u- Ş E Y L E R- VEYA- V A R L I K L A R , ya d a, N E S N E L E R,, ,, ,, Ş e k i l- değişimine u ğ r a t ı l ı p,, ,, s i n d i r i l m e y e, ,, ,, ,, UĞRAŞILACAKLAR- - S A V A ş, - S i S T E M L E R i, i l e..b u- B U- k e z.. ______________________Çocuklara- y a z ı k- diyen- v a r , m ı ..K u r b a n- edilecekler, h e p s i,, ALEMLERiN- VARLIKLARINA- tapınılırken,, savaşlarda ,, v e onlar- /( RUHLAR-DA),,imha da, edileceklerken .. _______________________________________________________________________Y A , , UZAYLI-saldırısı, g e l s e, AKABiNDE, hazır, m ı, bakalım, ,, D ü n y a, savaş- M a k i n a l a r ı..______________ Y i n e- d e-ben, profesyonel- s a v a ş- SANATI- O R D U S U N D A N, yanayım.. ç o c u k l a r ı- vazife seni, b e k l e r, deme- kolaylığıyla, alıp- askerde, öldürmemelisiniz, i l k e L- Kabile- TANRIYA- A D A K, RiTÜELLERi, b e n z e r i , .. .. MAAŞINI- Y ü K S E K- TUTARSIN,, ,, b e n, d e, gider, D Ü N Y A N I N- s a v a ş,, M A K i N A S I N I N , kullanımını, b i r- sant - düzeyinde, ç a l ı ş ı r ı m.. S A V A Ş I R I M, v e- i n s an ı n, ÖLMEMESiNiN, ,, S A N A T Ç I S I, o l u r u m..______________________________________________________________________________________________________________________ n o t : B a t ı l ı- genelde, M i D E-BAĞIRSAK-Sindirimi v e , VAGiNA-SEX-Sin-dirimi Sistemlerini,, ç o k- daha , i y i, konuşlandırıp- yerleştirebildiği, i ç i n, BATIDA; Siyaset- V E- DEVLET, i ş l e r i, d e, , iyice- SOKAK- v e- caddelere, D Ö K Ü L ME Z ..B i z d e k i, gibi, TELEViZYONLARDAN, Dünyanın, Ü L K E N i N- - LAĞIMINI, A k ı t m a, S i S T E M i, olmaz, onların, Ü l k e l e ri n d e.. .. .. T a b i- savaşa, kendi, isteği, i l e, giren DEVLETLERiN- , d e , göremediğimiz, YETERSiZ- L a ğ ı m - sistemleri, meydana çıkmış, olur .. ________________SAVAŞ- yetersiz-Lağım-sistemlerinin, s o r u n l a r ı n ı, çözdükleri, yerdir .. Şimdilerde,, b i r DE- ÜLKE- ÇIKARLARI- Konsepti- üretildi .. /( yani- karnınızı -midenizi- doyurma-sorunlarını çözemezsiniz d e, savaş-Sistemini- talep- e d e r s i n i z ) ..

Gulsin Onay
12 saatDemircikara
Büyük liderler askercilik oynar gibi füzeler, bombalar, silahlar ile kararlar alıyorlar, onları izleyen analizciler taktikleri inceliyor..
Ya insanlar, suçsuz çocuklar? Onlar hayatları ile bedel ödüyorlar..,,G E R Ç E K L E- HAYALiN-,,
,, S i H i R L e - HAKiKATiN,,
biribirine - k a r ı ş t ı ğ ı,,
,,
,, E S K i ' n i n, U Z U N, V E UZAK,,
" R U S- K I Ş I " - g e c el e r i nin,
, S i H i R L i- V E - E r i m i ş,, ,, Eksantrik -
s o b a n ı n- ısısı v e, hafif - z e h i r l e m e s i,,
i l e, i y i c e- U Z A Y A N- ,, 
,, g i z e m- dolu,,
, z a m a n ı n- , i ç i n d e,,
, y i t i l i p, e r i n i l e n,,
,, H i k a y e- v e- ÖYKÜLER,,
anlatılan,, ,,
U Z A D I K Ç A- UZAYAN,,
, K I Ş- g e c e l e r i,,
,,
,, /( S A R I- GAZ- LAMBASI- A L E V- iS v e*-- IŞIĞI,
/( h e m- aydınlık v e, S a r ı, hem d e, iS- KARASI-havada,,
-karanlık- KARASI- ,, aynı- zamanda ) ..
- v e Karbon Di-oksiti- i l e,,
s ı n ı r l ı - kalan- Oksijen ,,
görülen, S A N R I L A R L A- ŞEKiLLENENL E R i
iyice - y ü z d ü r e n - ,, ,, )
,,
s a n k i, S i h i r l e,,
BAMBAŞKA- b i r D i y a r a, geçitlerin,
a r a n ı l a c a ğ I ,,
,,sıcacık- fazla -ısıdan m ı,,
,, DONDURUCU, B U Z- soğuğundan,,m ı,
yakınacağınızı , s i z e,,
ş a ş ı r t t ı r a n..
/( KIŞ, v e K ı - ç - , ,, t a n- uydurulan- H i k a y e l e r ..
ç o k- eksantrik- olmalı .. )
diğer- Ö Y K Ü L E R, HAYAT- olurlarken, z a t e n .. ).. ),,
,,
Ç A Y K O V S K i ' nin, B U,,
USTA- i Ş i, yapıtı, i l e,,
" L A N G- LANG- R U S - S i H R i- n i,, a r a y ı ş ı ,, ,
P i y a n o nun, içinde ..
,, ..
,,
B U_ Ç i n l i, ,, S i H R i- arayabilecek,,
bir, i n c e l i k t e,, ..
incecik- parmaklar ..
/( P i y a n o, bir RUS- Müzik- Kutusuna - benzeyebilmekte .. )
/( s i h i r d e n- anladığına,, kanaat g e t i r e c e ğ i m,
n e r e d e, i s e.. ),,
S E S T E K i, sihri,, ,, Çaykovski, i l e,
birlikte ,, k e ş f e,
ç ı k ı y o r..
/( ç o k- çok- hızlı L a n g- LANG .. )
..
B e n i m- gibi, , enstrumantal - müzikte ,, hıza,,
v e, hızlı- tekniğe, inanan, birisine,,
i y i, gelecek,
bir, PRFORMANs,,
d i n l e r k e n, yazıyorum, b u n l a r ı ..

From 2015, Lang Lang performs Tchaikovsky's Piano Concerto # 1 in B flat minor with Paavo Järvi…
YOUTUBE.COM

Murat Oktay Danis L A N G- L A N G , y e n i, F a v o r i- A R T- istim, k e ş f e- çıktığım .. N E - Numaralar, v a r, b u, Ç i N L i- ADAMDA, -çocukta - .. B e s t e c i l e r d e n, öğrenebiliyor, o l s a, g e r e k- t ü m, BUNLARI,, o n l a r ı- keşfedebilme a z m i, V E- çok- HIZLI- parmak- t e k n i ğ i, i l e.. - PARMAKLAR- d a, ÖRÜMCEK- BACAKLARI, gibi, o t u r u y o rl a r, P i y a n o n u n , TUŞLARINA .. a n c a k- a s ı l-incelik, ,, E S E R i N, i ç i n e, girebilecek- i n c e l i k t e, ,, - e v r e n s el- bir- TiNE- - V E - SPiRiTE- s a h i p, oluşunda,, .. ..Y i n e , D E , o , i n c e, PARMAKLAR, olmasa,, e s e r i n- i ç i n e, giremez ,, 12 *-parmaklı- bir - PEN- iSişN- bir V u c u d a, v e, onun, " V- a g -in- a- sına " , g i r e b i l m e- inceliği, i l e..________________ ROLAND-QUAD- CEPTURE, b i r, SES, KARTI- bağladım, Bilgisayara, v e, /( 1000 kağıdı- bayıldım .. ), V E , MÜZişK SETiMiN- D i g i t a l- EQUALizerini, d e, i y i, ayarlayıp, e n- i n c e- ayrıntı- s e s l e r i, duyabilir, bir H A L E,, g e l d i ğ i m,için, Ş i M D i, MÜZiĞ, V E ART-istlerini, ,, k e ş f e, çıkabilirim .. ______________E N- ö n e m l i s i,, ,,L A N G- L A N G- B E N C E,i bestecilerin- b i l e- seslendiremeyeceği, hızlarda SESLENDiREBiLMELERi, i l e,, E S E R E- " BESTECiNiN- T i n i n i, bile - aşabilerek- " ,, E S E R-* i ç l e r i n e,, ,, YEPYENi- b i r - " EVRENSEL- T i n- VARLIĞI " , y e r l e ş t i r e bilmekte .. E S E R L E R; B i l e- " B U- i n c e- Varlıkla " , henüz, tanışmamışken, ,, b i l e, b e l k i ..https://www.youtube.com/watch?v=arqouwfIKzU
Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=Vn2sNF_2Ch0 " Ç i n l i- C i n- " Ş E Y T A N, ", çarpabilecek, m i ? .. Y O K S A- MELEĞE- D Ö N Ü Ş M E Y i, mi, TERCiH- E D i Y O R ,, S i y a h- B Ü Y Ü K , KUTUNUN, B Ü Y Ü S Ü, i l e.. https://www.youtube.com/watch?v=Vn2sNF_2Ch0
Murat Oktay Danis M u s i c- has to c o m e- UP-2-the F a c e,,
,,i f, it is, a REAL- PERFORMANCE ,,
,,
s o, H e,is, " i n, t h e- DARK-MATTER- o f- t h e- M u s i c,
and, " LOOKing- O U T " ,, O F,it,
,, from, t h e- " W i n d o w- "
,, o f, t h e- music-
/( and t h e- Composer- also )..
to-* t h e- WORLD .. ..
,,
t h e- M U S i C- - M A N-in, Dark-Matter,,
,, it ,i s, necessary- f o r, m e, to,,
s e e , i t, CAME-U P- - 2-ON -t h e- F A C E,,
,, a f t e r , whole- b o d y,, has been- totally-i n- i t.
already ..
..
.. " L A S T- STEP " , , i t, comes, to - t h e - F A C E,, muscles ..
and h e ,,
" L O O K s ",
" O U T- OF- from that- " BLACK-MATTER " ,,
as well as, t h a t, " BLACK- PiANO " ..
t h e r e..
..
https://www.youtube.com/watch?v=Vn2sNF_2Ch0


Murat Oktay DanisPawel Kuczynski'nin fotoğrafını paylaştı.
Az önce
.. " ALINAN- YALAN- Y I L A N " 
H A B E R L E R E- göre,,
,, A Z R A i L i N- 
- ,, ANKARA i L i-
,,
ELEKTRiRiK- ŞEBESi,,
HATLARINA,, , S I Z A R A K,,
,,
" K AR A- E L E K T i R i K ",,
/( KARA- PARA- AKLAMALARINDAN- s o nr a ),,
,, g ö n d e r m e y e,,
başladığı, ,,
,,ö ğ r e n i l m i ş t i r- ,,, " B A Z I- EVLERE " ..
,,
,,
,, S A R I v e BEYAZ, I Ş I K L A ,,
" AYDINLANIRKEN-
-R U H L A R I N I N - KARARDIĞINI ",,
h i s s e d i y o r, BU, insanlar,,
v e ,,
,, b i r T Ü R L Ü, karar , veremiyorlar ..
..
" N E -* YAPIP, N E,,
y a p m a y a caklarına .. " ..
..
Pawel Kuczynski
1 saat
dark industry
Murat Oktay Danis8FACT'ın fotoğrafını paylaştı.
46 dk.

,,
,, o z a m a n, , Y A Z I N IZ,,
,,ç o k- " DALLI-BUDAKLI ",,
KARMAŞIK- o l m a l ı,,
k i,, d ü ş ü n c e n i z- a n c a k,,,
,,
h ı z - kesebilsin ..
,,
v e düşünceniz--
,, " a y r ı n t ı n ı n " ,
kıvrımlarına, i n e b i l si n ..
,,b e y n i n- Kıvrımlarında,
k ı y s ı n d a, V E- k e n a r l a r ı n d a,,
köşelerinde,,
d e,
.. " y o l- alabilir " d e, , olsun ..
karmaşanın- KA R Ş I-
sahillerinde , d e..
..
8FACT
To the sloppy handwriters!


Murat Oktay DanisEdebiyat Haber'in gönderisini paylaştı.
Az önce
,, O R H A N- PAMUK ' u n, i l k,,
s e ç i m i, RESSAM- olabilmekmiş ..
,,
,,olamayacağını anlayınca,,
E D E B i Y A T, üzerinden,,
, R E S S A M- olabilmeyi, d e n e m i ş,,
v e ,,
B U N U- FORMÜLE- e d e-bilmiş-
görünüyor ..
..
..
b e n i m- GLOBAL- RESiMLERi- ü r e t m e,
alanına, g i r s e,,
h e r- h al d e,
H i Ç- olmnadığı - kadar-,,
M U T L U- olurdu ..
,,
,,
Ç ü n k ü, YAZI-i l e-,,
GLOBAL- R E S i M- yapmak,,
" " anasını ", a ğ l a t ı y o r, " ,i,
o l m a l ı ..
,,
,, " T U H A F L I Ğ I- biraz - burada,
aramak- g e r ek ..
, s an k i ..
..


Orhan Pamuk geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbullu okurlarıyla Anadolu yakasındaki Caddebostan Kültür Merkezi’ nde buluştu. Moderatörlüğünü Erkan Irmak’ ın yaptığı…
EDEBİYATHABER.NET
Murat Oktay DanisFAZIL SAY'ın fotoğrafını paylaştı.
22 dk.
,, F A Z I L- yazmanın, büyük- Z ' A H M E T,,
olduğunu, söylüyor ..
/( Y A Z I- V E- ALFABE- A R A- YÜZÜNDEN, kaçış, y o k,,
i l k i n,, SANATA- b i r- T A B A N- B E Y i N,,
" B E Y i N- TABANINDAN ",
V A R A C A K s a k,
e Ğ e r..
,,
,,
D i ğ e r- taraftan,
b e n i m, s e ç t i ğ i m, Y O L,,
h e r- sabah- el YAZISI, i l e, /( v e Kitap-HARFLEWRi- i l e),
A L F A B E- YAZISI, y a z m a k ..
,,
o n d a n sonra,, B U- TABANDA,,
/( B U BEYiN TABANINI ,, ),,
S E S i N- i ç i n d e,,
" Ö Z G Ü R- BIRAKABiLiRSiN " ,,
, s e r b e s t- S E S,,
D O Ğ A Ç L A M A S I N A .. ,,
/( YAZI- zaten her harfte , s e n i n- iç- s e s i n i,
depolayıp- yüklüyorsa- a l f a b e- biçim- v e şekil-kutucuklarının,
, i ç l e ri n e.. /(fotonlar- ben -z e r i .. )
,,
,,
,,
,, S E S- ö z g ü r c e- U Ç A B i L i n c e,,
" u ç u k- cisimleşmelerinde- , s e s i n,,
,, h a d iş- yazıya- g e ç, diye,,
B U- " UÇAN- D O Ğ A ÇL A M A - s e s i n i ",,
s e s ,i, MÜZiK-NOTAsına- , ç e v i r m e,,
" N O T A S I N I- yazdırma ", PROGRAMLARINA,
b i l e, s o k s a n,,
" s e s i n- EĞRiLMELERiNi ",,
kapsayamaz,
,, N O T A - M A T B A A- Mürekkebi- yuvarlakları ..
,,
S E S, B O Y U N- EĞMEZ, NOTA- BASKISINA,,
,, y e t e r i n c e- " E Ğ R i L T E bilndi ", i s e,
U Z A Y ..
,,
,,
..
..
,, N O T :
h e m, " S i H i R L i- S E S-D o ğ a ç l a m al a r ı " ,,
S E S T E N- HEYKELLER- olurlar, v e,,
,,bir daha da, H i ç b i r, YORUMCU,d a ,,
onları s e s l e n d i r e m e z,,
V E; " S E S- ESERİ ", d e,
O R i J i N A L- halini,
a s ı r l a r c a, korur .. o l u r ..
,,doğal- m e t o d l a r, i l e.. ..
..
B E T H O WEEN, Çağında,
değiliz, k i,,
,, orijinalini, ancak - yazarak- s a k l a y a l ı m ..
/(ondan sonra d a, k i m- BETHoWEN, d i y e,,
yarışmalar- düzenleyelim .. )
..
,,
N O T :
RESiM- Piyasasının d a, a ş a m d ı ğ ı, sorun,,
RESiMLERiN- TEKRARDAN, yapılabilnmesi ..
/(Mükemmel- reprodüksiyonlar- aynının, tıpkısı - gibi- )..
d e m e k k i, onlarda ," Y A Z I ", olarak,
yazılmış, Resimler ..
,,V E - S E S i N- YUVARLAKLIĞI /( s e s i n- EĞRiLTEBiLMESi ),,
i l e,
tanışamamışlar ..
..
FAZIL SAY
5 saat
Bu yeni biten en son Orkestra eserim Kapalı Çarşı'dan ( Grand Bazaar) bir sayfa. Partisyon yazmak ne büyük zahmet,, " P i S - S U- - V A R - L A R D A N " ,,
- b i r i n d e,,
" S U- i l e- TEMiZLEME- BUTONU " - yaptırtmamış,,
E V- sahibi ..,,
o n u n, y e r i n e- bir RESSAMA, 
,,bir, i n s a n ı n,, RESMiNi- - çizdirmiş ..
,,
,,
,,
s u y u n, t e m i z l e y e meyeceği,,
Ü R E- çeşitlerinin, d e,
olduğu anlamında m ı,
B U ..
,,
, " B U- ÇAĞDAŞ- - SANAT " - A N L A T I M I ..
..
,,
,,
..
... D U V A R- KONUŞANLAR- D U V A R I,
s a n k i ..
..
..
d i Ğ e r- t a r a f t a n .
..
artFido - fetching art
11 saat
An unknown person added this amazing Donald Trump to the wall of this rest room.
www.artFido.com/popular-art


..
,, Z E K A, A K L I N, i ç i n d e n,
a k ac ak s a,,
O L U R ,, 
T a b i i ..

..
..
N O T :
..
n e d en, OLMASIN ..
,,
H E R - H A L D E, " O - ÇOCUKCAĞIZI - d a ",,
O BORU- yardımı- i le-
D O Ğ U R D U ..
..