27 Haziran 2015 Cumartesi

R E S i M ; V E ; R E S S A M; ; O K U M A L A R I ;


" SARI GELiN-T Ü R K Ü " sünün , Hikayesini araştırmıştım,
bir zamanlar ..
,,ADAM; dyor k i, " evde ninem olacağına,
,, ŞU ERzuRUM; pazar yerinde gördüğüm, k ı z, olsa idi " ,
k e ş k e..
..
.. sonra da bir soru soruyor kendisine :
v e cevabını türkü' leştiriyo r..
/( TÜRKLER DE, KiMLERi, ÖLDÜRÜYORLAR, i s e,,
O sıralar .. MODA SÖYLEMLER, i L E .. ) ..
..
.. " NENEM- Ö L S Ü N, b u KIZ, gelsin, onun yerine " ..
,, b u TÜRKÜ,i l e, N E N E SiNi,
... " Ö L Ü M E RAZI; edebilmeyi " , UMUYOR ..
/( ÇÜNKÜ, ADAM , , K E N D i S i, ÖLMEKTE
NENESi, i l e .. birlikte ..)
,,
../ EVRENSELE;  E  N,  i  y  i,
,,  V  E  KOLAY;  D  A ..,,
,, y e r e l, olanın, '' O T A N T i K ''; te, D  O Ğ U Ş U N U N;
''  H A K i K i ' liği '', /(DOĞRU; oluşu,ile) i  l  e,
V A R I L A bilinirdir ..
,,
sonunda AHMET ŞAFAKIN; YORUMUNU; en iyi yorum seçmiştim
.. /( ..https://www.youtube.com/watch?v=dk1UCP8IYQk ) ..
..A  n a    d   o  l u   '  d a  :
SARI -YILDIZ; , SARI KIZ /(öküz), SARI KADIN /(N i N E),,
,, v  e  ; T ü r k ü d e k i, S  A R I ;  G E L i N -''  K I Z  ''  ; ..
,,
/(  S a r ı  KIZ;  A Ş K I;  i  l  e, sarılırsınız S A R I - Kızınıza,,
v  e    A S  L  A ;  BIRAKAMAZSıNIZ;  o  n  u ..
,,
FAZ-IL, S A Y ' ı n,, ; HiKAYESi, N E OLACAK; BAKALIM..
; B U,
A C I K L I;   ''    Ö Y K Ü Y E  '';  ..


Murat Oktay Danis ve FAZIL SAYFAZIL SAY'ın videosunu paylaştı.145.981 Görüntüleme
Sarı gelin denemeleri 1-2-3)))
Murat Oktay Danis " S A R I ", ; Ermeni Lehçesinde DAĞLI, demekmiş .. benim RESSAM-LEHÇEsinde,, S A R I, " Sarı ' l m a " ,ihtiyacının, RENGiDiR .. /(Resimde SARI gördümmü, evrensel olarak, SARILMAK, içeriği gelir, aklıma ..) _______ " DAĞLI " ,, olan, DAĞI olan, herkesin duyumsayabilecegi bir DUYGU, b u EZGi' nin, söylemi .. DAĞA EN YAKIN DURAN, ONA SARILIP; U Y U Y A N " ,, BiRi, yazmış olmalı b u , öyküyü V E DUYGUYU .. /(ONUN MiLLiyeti, acaba N E; i d i , sorusu çok çok , ; " kasıtlı bir soru " , olsa gerektir .. )


,,B A T I D A K i, K A R A N L I Ğ I ,,
,, 
" KARANLIĞI; YÜZÜNE; GiYiNMEKTEN " ; çekinmeyen, 
B U; BATILI -G Ü Ç L Ü - S E S L i- ,, KADIN; 
" K A R A- PEÇELiLER " SINIFINA;
E K lenilebilinecek m i .. , m i ..
.. S I A CALiFORNiA D R E A M i n ..

De la banda sonora: San Andreas (Original motion picture soundtrack)https://itunes.apple.com/us/album/san-andreas-original-motion/id989008917 De la película...


ON BLUE ekibi... Ekincik KOYu My Marina'da
" A R i A " ; ; A R A İ A ' d a n, ..

Francesco Domenico Araia (Minerva) La forza dell' amore e dell' odio I Barocchisti - Diego Fasolis From the CD St Petersburg DECCA MUSIC GROUP


Kumru'nun çizdiği yeni at resmi. ( Kumru,14) Bu kız bence ressam
  • Ali DikZeynep Alnıaçık ve 2 kişi daha bunu beğendi.
  • Çınar Turkan ben çok begendim....sonuçta...bu bir at resmi.başka şeyller yüklemeye gerek yok bazen hayatı bütün dogallıgıyle kabul etmek lazım hayatı bazen çok irdelemek herşeyi zehirli hale getiriyor eger o zehirleri yok edemezsek onlar bizi yok ediyor...........
  • Murat Oktay Danis Yılan ısırdı ise, yarayı bıçakla çizip zehiri-akıtmaktan başka ç a r e , olmaz , bazen .. /( Yılan zehrine panzehirin d e, yılan zehirinden yapılıdığını da hatırdan çıkartmamalı) .. R e s m e, gelince, AT-Resiminde RESiM; bulmasam, bu kadar üzerinde durmazdım .. RESMiN; OKUNMASI; , V E YAZILMASI ,, da okuryazarlıktan sayılmalıdır .. .. Sanatın OKUNMAMASI, d a , SANATI, gitgide zehirler .. /( E Ğ E R SANATIN-,içerisinde birikecek zehirden, kafa bulup, zehirlenmenin lezzetine alışmak, istemiyor i s e k .. ) ZEHRi-BOŞALTAN; E L E ZEHiR; b u l a ş ı y o r s a, B U; D o k t o r u n, elini zehirli kılmaz . B U; Y A Z I nın, arkasında duruyorum .. Tabii, konuyu çok geniş tuttum, v e, BU Yazının anlaşılabilmesi, u z u n ve sabırlı bir o k u m a y ı, da, gerektirmektedir .. BU YAZININ; içeriğini , 3-4, saatlik bir s e a n s, konuşmamızda , sana bizzat anlatmayı , tercih ederim, Ç I N A R C I M ../( Sevgili FAZIL SAY' a gelince,, : ONU SOKAN- " ARABESK-EŞŞEK-ARILARININ " ; Z e h r i n i, gözlerimle görüyor olmasam, /(Kimyacıyım ya ) ,, b u zehri boşaltabilme sorumluluğuna, d a , hiç soyunmam, herhalde .. b i l i r s i n , e p e y c e , bir elit takılırım, v e , ETLi V E SÜTLÜYE; dokunmak d a, P E K; ADETiM, d e ğ i l d i r.. -sorumluluk hissetmem haricinde .. ) .. Sevgilerimle ÇINARCIM ..
R E S i M  ;  
V    E ;  R  E  S  S    A    M; 
;   O    K     U     M A L A R I ; 

Murat Oktay DanisFAZIL SAY'ın fotoğrafını paylaştı.
Az önce ·
DiLiM; b i r a z ; :
..
S i V R i D i R ..
/( TÜRKÇE DE; BASiTÇE; SÖYLER )..
.. i L K i N ../( b i l i n e ) ..
..
/(Sivri -Silivri- Bi b e r i, d e, A C I Y A çalar y a ..i ç i n d e..
-e ğ e r, Ç A R L i S T O N_ BiBER- değil, i s e..))
..
.." R E S S A M ı n, da, :
bir N E V ^İ, YAZAR OLDUĞU " ,
b i l i n i r , İ S E ,, ; ..
/( YAZI i L E DE; RESiM; yapabilirsiniz ),, ..
/( VEYA BiR RESiM, d e , YAZILABiLiNiR d i r ) ..
..
" B U A T ",RESMiNiN,,
" YAZINSAL-TABANINA " ; DEĞiNMELiYiM,,
o n u n, R E S i M; OLDUĞUNDAN; Ö T E;
onu Ç i Z E N i N;
" R E S S A M ", o l u p olmadığına bakılacak, i s e..
R E S iM; :
,, " REST ÇEKEREK; " i M' l e y e n " ,
d e m e k t i r .. /( gösterge-Bilim-TÜRKÇE)..
/( RESiM- kabiliyeti, -yeteneği- olanın,
" iM' leyebilmesi " , ş a r t t ı r ) ..
..
/ P E K İ, " iM " ; nedir ? :
,,i M, ö y l e bir anlık, RES iMdir /(YAZILI-BiLGİ), ki,,
tüm bilinecekleri, " bir AN -içinde ", anlatabilir ..
/( ALFABENiN, herbir harflerinde
abstract ,olarak, olduğu
v e bulunduğu, gibi ..)
P E K i, RESiM; VE RESSAM ı n, farkını :
yine T Ü R K Ç E N İ N ;
kendisine sorarsak,
" N E SÖYLER TÜRKÇENiN-K e n d i s i,,
B İ Z L e r e ..
RESSAM ; R E S AM; " :
" A M ", üzerinden, REST;- Ç E K E B i L E N " ,
olduğunu söylüyor
TÜRKÇENiN, EK v e KÖK, yapıları,
B i Z e ....
/( TÜRKÇENiN; ARGO-SESSEL-KÖKLERiNDEN-
arındırırsak, " VA GiNA-demeliyiz, A M A .. )
..
REST ÇEKERSENiZ, :
her şeyinizi d e,
yitirebilirsiniz ..
,, demek oluyor , k i, " A M ", üzerinden R E S T, çekerseniz,,
VA GiNANIN TAMAMINI; KAZANABiLMENiN,
yanısıra, TAMAMINI; t ' a m a m ı n ı ; da , yitirebilirsiniz,,
/( " ANLAĞINIZI " ; AKLINIZI VE ZEKANIZI,
EŞZAMANLI TANIMLAYAN; Â N ' ı n ı z ı, d a ..
yitirebilirsiniz , t ü m d e n .. )
/( B U ANlamda, " A N L A K; Â N I " ;
AKLIMIZIN içine yerleştirilmiş VAGiNANIZDIR ..
, -olarak tanımlanılabilinir ..d i r- ..)
VAGiNAYA; gelir i s e k :
,,
" i ç e r i d e n- s e x t e n ) ,,, değil d e,
,, dışarıdan, BAKILDIĞINDA ,,
/(Tüm T.C. BAKANLARI DA; BAKANLARIMIZLAR ; Y A,,
herşeye dışarıdan, kuş bakışı .)
,,
Vagina, dışarıdan bakılınca, " ince bir çizgidir " ..
/( alfabenin tüm harflerinin d e, ilham kaynağı,
b u , " i n c e , ç i z g i " , olurken ..
-T a n r ı acaba BU, i n c e, Çizgiyi, n e d e n ,,
sundu, bakanların, görüp, d e, , b i l e bilmesine ..
..(aslında, B i R, BIÇAK; BATIRMIŞ, TANRI;
vagina yeri, i l e, i n s a n- e t i n e- sanki )-
R E S i M; :
" Alfabenin Vaginayı- çatallandırması ve ABSÜRD-ABSTRACT;
harflere, parçalayıp açması,, " ; , yerine,,
,,
b u , herbir, VAGiNA-*Ç i Z G i l e r i n i ,,
,, biribirine EKLEYEREK; YAZI, v e BiLGi, üretebilme,
becerisinin A D I, , O L U R ...
/( yani bir ressam her, çizdiği, uzun çizgide,
birçok vaginayı , birlikte, -birleşik-, çizmektedir ..
B U demektir, ki, Resim, aslında,,
" VAGiNAYI; birimlerin -birleştirilmesi, üzerinden " ,,
" V A G i N A- T O T E M i ", VAR; E D E B i L M E " ;
REALiZE; E D E bilme, becerisi O L U R ..
,, ERKEKTEN; RESSAM; O LU R ; M U :
VAGinanın S a h i b i, değilseniz,
,, " VAGiNA; ü z e r i n d e n, R E S T-Çekebilmeniz ",,
olası, m ı d ı r, ilkin .. ?
D e m e k k i, Ressam olduklarına inanan, erkeklerde, d e,,
onların i ç l e r i n e, düşürülmüş,
/( anne tarafından , büyük-ihtimalle),,
" b i r V A G i N A ",, yapılanması, bulunuyor,
ol malıdır ..
,, V-AL-L-A; b e n, bir RESSAM-ERKEK; ; olarak,
içime indirilmiş B U; " VAGiNA-iMAJINI "; en
kıymetli şeyim, b i l m i ş i m d i r,,
V E ; O N U ;
" malım " , bilebilmek, i ç i n, d e ,,
t ü m, hayatımı, -ömrümü-
onu, ete kemiğe dönüştürebilmeye,,
v e r m i ş i m d i r,
" b e n -i m -bir i ç-enstrumanım, ", olarak ..
..
,,
H A N G i-KADIN :
/( hangi kadın -vaginası-one-body-üzerine monte-üretilmiş-insan- ,,
vaginasının mal sahibi ,olabilmek ,i ç i n,
" b u kadar " , uğraşır.. k i ..
,, size ta en baştan verili olan, bir şeyi,,
" e n cennetsi-modeli " , i l e, hayal edip,
yeniden T A S A R I M L A M A Y I; işi, edinir ..
/( Halisüne olur yapamazsınız )..
/( B U BAKIMDAN; kadınlar , Vaginanın, MAL,-SAHiBİ,,
olabilmek, i ç i n, ONU; ; ya hiç kullanmayıp, RAHiBE,
olmalıdırlar, y a d a ;
ONU MALLARI; o l a r a k, diledikleri,
biçim ve şekillerede,
sonuna kadar kullanabilme özgürlüğü,
ile ol-malılar ..
..
--MAL HALiNE-getirebilme özgürlüğü--/(erkeğin emeli)
--MALI-SONUNA KADAR KULLANIP-tüketebilmek,Liberalizmi--
/(kadının ereği )..
..
T e k r a r , :
" RESSAM,K A D I N A ", /(KADININ; Ressam olmasına )..
döner isek :
.. " E V E T; Z A- T E N, sizin olan malınızı " ,,
mükemmelen, D I Ş A; VURABiLİRSiNiZ,,
DIŞA VURABiLMELiSiNiZ..
/( eğer MALINIZIN; i ç e r i s i n e , zaten,,i
birçok, ERKEK-iNSAN_ DOLMALI; -Dolacak- ,, i s e ..)
,, " o n l a r ı, içinizde, bulundurmamanın, Y O L U " ,,
" içeri girmek istedikleri, yerden
/( " VAGiNADAN; V E VAGiNA; GÜCÜ-İLE; )
,, onları, DIŞARI; V E,,
ait oldukları - y e r lere, FIRLATABiLir,,
ve onları " A i T, oldukları , yerlere,,
MIHLAYABiLiYOR; olmanızdır.. RESMiNiZLE)..
..
..
/( R E S i M, B Ö Y L E; de :
bilinebilinip, tanımlanılabilinir.. )
/( RESiM,
serseri, mayın olup,
y e r i n i,
ÜLKESiNi, MEKANINI; bulamayanlara,,
Y E R L E R i N i,, Mekanlarını, ÜLKELERiNi,,v.b.
" BiLDiREBiLME ",
v e , onları,,
bulunmaları gereken, " REEL-YERLERE " ;
" BiLGiLENDiRME-iLE-MIHLAYABiLME "
; s a n a t ı, -m ı d ı r ..
/( RESM-Î -DEVLET-YAPILANMALARI, d a,
RESMİ, RESMi Y E T,OBJELERi, /( -CUMHURi-Y E T ,bunu tersi-)
olarak, vatandaşı, BiLGiLENDiREREK;
onları belirli yerlere, MIHLAMAKLA;
" V A R ", OMADILAR, M I ..
/( MEMUR RESSAMDIR; VATANDAŞA; , RESMi-DEVLETTE )..
Sevgili-FAZIL; nereden bakıyor, v e,
NASIL; görüyor, /( OKUYOR),, B U; A T; RESMiNi ,,
/( BiLGiLERi, NASIL-S A Y ıyor ),,
söylemiyor B i Z E, -TABii-,,
/( V E fakat, " bence ressam ", diyor .. )..
,,
b ö y l e olunca, B E N; BAKIYORUM; v e, NASIL; O K U R U M;
-v e YAZARIM- ; B U; " R E S M İ, ",
diyorum, " ONUN -Y E R i N E " ..
kend- im e ..
B U RESMi-/(A T RESMi),, O K U M A Y A,, :
,,e n sağdan, ,
içi görünmeyen, at gözünün hemen, altından,
çıkan, kalın,yırtık, /( Tanrının yırttığı-Ç i z g i,, )
i l e, başlamalıyız ..
/( BU; Ç i z g i,, dallanmışlığı ,ile, tüm, Alfebenin d e
başladığı yeri d e, temsil etmekte ..
,,bu çizgi, AT DIŞINDA; kalan, t ü m boş Yüzeyi,
bir K A D I N, VUCUDU; yapmakta ..
/( bir kadın vucuduna, çıplak tenine- Boyamakta)..
,,
ATIN; baş üstünden sarkan, " perçemi ",,SAÇI,,
at başının, üstünü," V e n ü s- TEPESi ", ilan , etmekte ,,
V E VENÜS-TEPESiNİ, B E Y N i N, EN üstüne,
bir T A Ç; gibi yerleştirmekte ..
/( k i, onun içine d e, birçok,, yırtık ,
-Tanrı yarıkları-, çoktan yerleştirilmiş ..
/( B U aynı zamanda, mükemmel-Liberal,
bir s e x, hayatını da öngörmekte,
BEYNE YARIĞINI-E N-TEPESiNDEN; v e,,
V E N Ü S-TEPESi, i l e, A Ç A N;
ERKEKLERE; V E,
, venüs-Tepesinin-ASIL-SAHiPLERiNE)
,,
bu aynı zamanda, şunu , d a, söyler,, :
," b i r Kadının beyninin Tepesi, onun,
V e n ü s- T e p e s i, olmalıdır " ..
/ ( RESiM, ö n c e l i k l e, ÖN -g ö r ü r ..
ve resim, öngördüklerinin doğrulanması,i l e,,
onu üretene ressam denilmesine, i l e r l e r..)
Resim, atı ortadan ikiye -yukardan aşşağı-
bölünce konuşmaya başlıyor ..
BÜYÜK A Ç I K G Ö Z Ü N; bulunduğu taraf, Liberal-taraf ,,
/( REAL_ TARAF )..
,,diğer, taraf ise, " , abstract, ,,biraz gizli, gizlenen, taraf ..
Aslında " Resmin gizlediği ",
,, " ASIL_-i Z ' L E K " ;
ASIL-R E S iM; ,, i s e,,
real -olmayan tarafta,
soyut at-burnunun hemen üzerinde,,k i, " et-t e n- silik i z i" ,,
V E;
o n u, izleyerek, RESMiN, ALT KENARINA; i n e n,,
" yarık- K A R A L T I- TOZLAŞTIRILIP-ERiTiLMESi "
,, B U RESM i, yapan aslında,, A T,,
V E, A T; bir ERiTiLMiŞ; soyut V a gina, çizmiş,,
bizlere,, hafif karanlık,
" belli, V E; BELiR-SİZ " ..
REEL; Ç i Z G i L E R ; ,,i l e,
-onun BiLiNEMEZ;- KONTRASTI ..
/(Çizginin, belli belirsize- eritilmesi )..
" REEL-OLANLA " ;
HENüZ; MEYDANA-Gelmemiş,,
belirsiz,,
,,belirmemiş,, d o ğ mamış, olan ..


__________________________________________________

é " AYRICA RESiM;
 ASLINDA;
 SIRTI-ÇIPLAK OTURAN; ; -ATIN BAŞININ BEYAZ ORTASI-
bir D i Ş i ,/(KIZIN),,nin
 , içine girerek,
ÖRTÜNDüĞÜ; /(YARISINI ÖRTEN),,
AT DERiSi, KILIĞI,i içindeki,
FAZIL SAYIN; RESMi..
/dikkatli bakan,lar
ATIN İÇİNDEN- resmin sol alt köşesine hafif
eğilmiş bakan, ERKEK-Profilini /(Baba-Figürü),,
görebilirler ..)
çatallanmış dalın sol-uzun-ucu, ağız, oluyorken..
Kumru'nun çizdiği yeni at resmi. ( Kumru,14) Bu kız bence ressamSANATTA;  " CONTEMPORARY-ART- " , T  A  R Z;   :
,, " kaş yapayım derken GÖZÜ- ÇIKARTABiLMEK ", ..
B  U  AT RESMi; Contemporary m i d i r..  ?
ASLINDA -A  T; RESMi, çizer, i k e n,  ONUN; içine
 n e y i, yerleştirdin..
..
1- ATIN içindeki BEYAZLIK SIRTI bize dönük bir KADININ; AK sırtı ..
2- KADIN OTURUYOR; V E,, SOL KALÇASINDAKi,
" BURUN DELiĞi ", SAĞ Kalçasındaki, burun deliğinden 
çok daha i  r i ..
3- KADININ; sağ omuzu ndan kolu sökülmüş, /(ATINsol gözü ..
4- KADININ; SOL SIRTINDA i s e, 
ATIM iRi-AÇIK GÖZÜ; seklinde " AÇIK BiR-ÇIBAN v a r " ..
/( ya da , " ÇIK-BiR-AÇIKGÖZÜN GÖZÜ " ..
5- AÇIK-GÖZ A T I N ,
A Ç I K, /( ve bize dönük kulakları ), i s e,,
KADININ; sırtını dönerek bizlerden sakladığı,,
/( belki d e ETTEN; -bir-TIKAÇLA; KAPATTIĞI; )
/( çünkü, arkası kadının, kucaklamakta olduğu bir şey
v a r , sanki, RESiMDE )..
V  A  G  i  N  A  S  I  N  I  N ; 
/a) :( dar ve  d e r i n, , -daha küçük kulak-  )-,,
/b) :( i  r  i, ve yüzeysel , AT-k  u  l  a  ğ  ı  )..
,,bize DOĞRU; DIŞAVURUMU ..

..
..

B  U  şekilde okunduğunda ,,
"  RESMiN; ALFABESi  "  ,,   ;
R E S M i N; A  D  I;   :
KOLLARI OMUZLARINDAN ÇIKARTILIP, ALINMIŞ; KADININ;
KALÇALARINDAKi-BURUN DELiKLERİNDEN- S O L U  MASI ..
/( Burnundan solumak Deyimine - yaslanarak )..
/( D i ğ e r tasraftan, Resimdeki en büyük karaltının i ç i n e,,
" OMUZ  V  E;  KOL, sağlayıcısı  "  , babanın,
müzip bir karikatürü, eklenilmiş ..   )..
/(   " bir O M U Z;  VER  D E,
bir KADIN; OLAYIM  " ; -  m i s  a l i ..
,,
" AH-Bir ,  ATAŞ;  V E R- Cigar'  amı-yakayım ..  "  ..
/( https://www.youtube.com/watch?v=Rm_AFS7uDAA ) ..


https://www.youtube.com/watch?v=bu-81dBBMoo

https://www.youtube.com/watch?v=Gtojh4NDpYE

,, ÇÖKERTMEDEN;  V  E;  ç ö k m e l e r d e n, korkmayınız ..
  "  VAGiNALARINIZ, V A R, i s e, E  L  -  B    ET "   ..
H   EN;  Ü  Z .

_______________________________________________________________________