20 Eylül 2015 Pazar

STAR WARS- ,, S i D, ve JEDY, ayrımı ..

ALLAHTAN , M E T i N- E R, gibi, b i r saf, MUHBURiMiZ,,
v a r , A KP; içinde d e,, A K, P a r t i, içinde ,,
n e l e r, olduğunu, /(nasıl -düşünüldüğünü),,
,,b i z e, sızdırıyor,
h e m d e, " i l k- KULAKTAN ", duydukları,
i l e .. d e ..
..
/( önceleri-sinirleniyordum METiN-ERE,,
n i y e, M e t i n, o l u p,, d a ,,
h e r k e s i, M e t i n, olmaya ,,
davet etmiyor, -ADI-gibi-
d e her şeyi, provoke ediyor, d i y e..
,,
şimdilerde, A KP; nin , R A D Y O S U, /(TELSiZCiSi),, olarak,,
rahatlıkla , dinleyebiliyorum , k e n d i s i n i..)
/( R A D Y O Y A, niye sinirleneyim, k i ) ..
../( Memlekette asıl-oynanan, o y u n l a r,,
vatandaştan, -bizlerden-, mükemmelen-saklanabilir ,i k e n
yapılanları " c a n - kulağı ", ile dinleyip,,
a y n e n, söyleyen, bir, " TELSiZ-T e l e fon- KULAĞI ",,
b i l e,,
,, AYDINLARDAN-aydınlatıcıdır, artık ..b i z e..
/( 1500-Wolt-AMPULLE )..
..
../( bizlerden saklanan-karanlıklar, aydınlanmıyorsa,
A Y D I N- DOĞANLA; b i l e ..)
/( E R- D O Ğ A N , icraatına, m u a t a b- olurlarken,,
A Y D I N- DOĞAN,
V E- b i z, onları, PÜR- Ü- A K,
A K' Ü- P Â K - CNN; ,,diye ,, , bilirken ..) d e ..
..
/( b a z a n, şaşırıyorum ..
A K-P a r t i, , m i, LAĞIMIN; k e n d i s i,,
YOKSA; AK-Partinin içinden A K A N;
M E M L E K E T i N, LAĞIMI; M I, ,
" ERDOĞANIN; Y ü z ü n ü n, içinden AKARKEN; ",
seyrettiklerimiz ..
..
,, s a n k i, e s k i, T.C. nin, tüm borularından,,
,, t a z e- v e - tertemiz-kaynak-s u y u, akardı ..
/( Adnan-menderesten b e r i, sağ-iktidarlar,
zaten T.C., yi, i y i c e, kirletmediler, m i,,
Kapitalizme iyice entegre edip, d e.. ) ..
,,
,,A K, P a r t i, nin, TEŞKiLATLANMA-Disiplini,,
-belki- d e-Türk-ordusundan,, b i l e- s e r t , v e
sağlam, d e ğ i l , m i dir ..
... N E zaman-,k i, S i, y a s e t, bataklık, üretir,,
O R D U Y U; LAĞIM-BORULARINI; DÖŞEMEYE,,
çağırmaz, m ı y ı z..
..A K P, , nin , Y E N İ- V E- BETON- yada Ç E L i K,,
gibi, s a ğ l a m, " L A Ğ I M- BORUSU ", olabilen,
i n s a n, seçimi, sayesinde,, M e m l e k e t i n,,
H i ç, bitmeyen, L A Ğ I M I;
sürekli, ,, b o ş a l t ı l m a d ı, m ı ..
/( AK. P. d e v l e t i n, içine d e, kendi, BORU-SiSTEMLERiNi,,
yerleştirmek- D u r u m u n d a , i d i,,
e ğ e r, TOP-YEKUN; b i r, BATAKLIK; KURUTULMASINA,,
u ğ r a ş ı l a c a k t ı, i s e ..
/( k i, B U-ATIK-TEMiZLEME-ihalesinin, s a h i b i d e,,
b i z z a t, ABD; d e ğil, m i y d i ..
k e n d i- Kapitalizmlerinin, bataklığını, kendi
,,T A Ş E R O N- mütahitlerinin,,
ARAZÖZLERiNE, E M dirmezl e r, m i .. )
,, /( AK P, projelerinin, ,, ABD, d e n, bizzat, alındığını, herkes, biliyor ..
t e k, me s e l e,, LAĞIM-BORULARININ-SAĞLAM-
,,dayanıklı, i n s a n l a r d a n, olması, i d i ..
,,
A K P; lilere, sağlam- E N- B O R U- olabilen - i n s an l a r ,,
; olarak, bakınca,,
,,o n l a r a, doğru bakabilmeyi, başardığımı,,
f a r k, e t t i m .
,,
,,
A K P, bir ORDUDUR .. B U, ORDU;
mükemmel- aktarım, -BORULARI; i l e,,
memleketi, her y ö n e- AKITABiLME, işinde di r.
,,
A B D , bu hizmeti, ülkemize, bedava vermez, t a b i i ..
B U n u n, karşılığında ,, b i z i m,D E V L E T i M i Z i N,,
Tarihimizdeki,
S E L Ç U K L U, T Ü R K- DEVLETiNE; dönüştürülmesini,
talep e d e r. /( A K P, Osmanlı, olmayı istiyordu,
olmadı, DAVUTOĞLUNUN; T E Z i, olan,,
SELÇUKLU-CUMHURiYETiNE, r a z ı, olundu,,
sonunda . )
..
..
..
..
Ş i m d i, biz, SELÇUKLU-DEVLETi, olunca,,
,,N E OSMANLI-BATILILAŞMASI, n e d e ,,
T.C. Mustafa Kemal-Atatürk-Batılılaşması ,,
y a ş a n m a m ı ş, sayılacak , ..
S E L Ç U K L U; KÜLTÜRÜNE, dönüşülecek,,
,, /( e s k i, çağ, insanları, yeniden, diriltilecek,,
v e , onlar, üretilecekler, bizim, ülkemiz,,
d e, b i r, SURiYE, olacak .. )
..
ABD; KAPiTALiSTLERiNi,, k o r k u t m u ş,
olmalı, b i z i m,, " KRALDAN-KRALCI ",
" K A P i T A L i Z M- A Ğ A- BABALARIMIZIN " ,,
,, B A T I-KAPiTALiZMiNi,
" B O Y A M A Y A ", yönünü, başkalaştırmaya,,
k a l k ı ş ı ş l a r ı ..
/( KAPiTALiZMiN- L A Ğ I M I , A R A P, değilse,
bizim M E M L E K E T T E; birikir .. )
,,
k ü ç ü k- t e m i z- s a f, s a d e, bir DEVLETiMiZ,,
o l s u n, istiyorsak, OSMANLI- d a, ATATÜRK; M E G A,,
düşüncesi, v e,i d e v l e t, anlayışı, d a,,
,, b i z e, birkaç numara, b ü y ü k,,
d i y e, " düşündü ", ABD, .
,, b e n c e ..

Murat Oktay DanisSorgulayan'ın videosunu paylaştı.
Az önce
" S Ü M E R , MiTOLOJiSinin " ,,
,,C o ğ r a f y a l a r d a, yayılırken,,
,, T ü m, DÜNYA-Mitolojilerinin, iLHAM-kaynağı,,
olduğu, SÜMEROLOGLAR, tarafından,,
uzun uzadıya, anlatılıyor, 
/( Sümerdeki şeyler yeni-coğrafyaları
giyinmişler ..)
d u y m a y ı, isteyene ..
..
S Ü M E R- uygarlığı , E L i T- olma, n ı n,
temellerini, a t a n, bir uygarlık, olarak,,
" E L i T " , olanın, e n, ,,
; S A F- V E- S A D E,,
T E M E L L E R i n i n,,
i n s an ı n-EVRENSEL-K Ü L T Ü R
serüveninin, e n , orijinal, b a z ı ,,
" t e m e l- t a n ı m l a r ı n ı, ", d a,
içerir ..
/(hani, şiir d e, içinizden, doğarken,
e n, tabii e v r e n s e l- orijinindedir, d e,,
o n u, sonradan, hatırlayıp da, yazdığınızda,,
,, o ,i l k, d u y g u, artık orada olmaz , y a,,
i n s a n ı n, kültür tarihinde d e
" i l k- söyleyiş ,,
i L K; Y a ş a y ı ş,,
ç o k, önemli, v e , TANIM-değerinde
d e, bilimseldir .. )
,,
,,
geçelim- D i n l e r, T A R i H i n e,,
ışık tutan- " S Ü M E R- ELiT - ORiJiNAL- Modernitesine " ,,
,,
b u g ü n, 27 çeşit, E L i T, olma tanımı,,
gezinmektedir, birçok ayrı TOPLUMLAŞMADA ..
D i n- ELiTLERi, mi ararsınız,,
ORDULU-SUBAY- elitleri, m i,,
D E V L E T- Eliti, m i,
Üniversiteli- ELiTi,, m ,i
I R K- ELiTizmleri, m i,,
v.b.
D ü N Y A; ELiTiZMDEN; çektiklerini,,
sanki, D i n l e r d en, V E DEVLETLERDEN, bile
ç e k m e d i ..
,,
,,
Ş i M D i K i, AKLIM; OLSA,,
DiL-TARiH-COĞRAFYA, FAKÜLTESiNDE,,
/(ATATÜRKÜN-AÇTIĞI-ÜNiVERSiTEDE),,
" S Ü M E R OLOJi, ", okurdum ..
,,
g i t, G i D E- SÜMERLiLEŞMEM,,
,, b e n i, eninde sonunda,
bir S Ü M E R O L O G, yapacak, gibi, g ö z ü k ü r k e n..
,,
/( E L i T i z m i ", tekrar, S Ü M E R- ELiT,
t a n ı m l a r ı n a, , temellendirip,,
y e r l e ş t i r e b i l i p,,
,, 2.S Ü M E R- UYGARLIĞINI,,
D Ü N Y A D A VAR; e d e bilmeye,,
b i r, " İŞÇİ ", o l a b i l m e m ,i ç i n ..
..
,,
n o t : Zecharia Sitchin,, SÜMEROLOG ..
Sümer-Yazılarından,, Dünyada o zaman olan,
olayların, birebir yazılmış, orijinal-metinlerinden,,
neler, neler, keşfetmiş ..
N i b u r u, 12.gezegenden, gelen v e, gen nakli,
ile, bugünün, i n s an ı n ı, yaratan,
ANU-ENKi,, TANRILARI n i n,
Dünyada neler, yaptıklarının,,
elle, yazılmış, t a r i h i,,
, gibi, inanılmaz, , orijinal- öyküler ..9.028 Görüntüleme
Sorgulayan, "İslamın Kökeni; Sümerler (Bölüm 1)" adlı yeni bir video yükledi.
İslamın Kökeni; Sümerler (Bölüm 1)
İzleyin derim smile ifade simgesi


Murat Oktay DanisCifras'ın videosunu paylaştı.
1 dk.
A.C.D.C. " UNDER-GROUND ", ROCK-GRUBUNUN,,
K i M L E R i, MÜZiKTE; ,, ,," V A Z i F E Y E ",,
çağırdığı, s o n u n d a, 
g ö r ü n ü r, oldu ..
,,
,," U N D E R-GROUND ", R A K K Ç I LAR ,d a ,
" Ö R T Ü L E R L E- ÖRTÜNMELiLER " ; b u görüntüden
s o n r a ,b e n c e
,, ... /( b i n bir ÇEŞİT-ÖRTÜ; üretilebilinir ,,
ANA-RAHMİNi, giyinebilmekten, Ö T E- y e - d e..
,, olmadı HALILARIN; ALTINA; girer-saklanırsınız )
,,
,, B U; ,, o n l a r ı , zirvelere, taşıyacaktır ..
,,/( b i r türlü YERiN-ALTINA i n e m e y i p,,
" sürüngenleri-havada uçuşan-kertenkele TiMSAHLARI,
oynayan- ,, A.C.D.C,, erkeklerinden-
s o n r a .. ) ..
,,
A R T I K- örtünmeyen, , UNDER-GROUND; M Ü Z i K,
yapmasın d e r i m ..
/(y e r-ALTINDAN; ÇIKTI; i s e n i z,,
h i ç, değilse, bir Ö R T Ü, alın, I Ş I K, görmemiş,,
" K Ö R - K Ö K L E R i N i Z i " ,
K O R U Y A B i L M E Y E ..
/( MEYVELER, i s e, sonraki, F A S I L ,
hasatında, belirir ..
e ğ e r, kökler, hep, k u v v e t l i, kalırlarsa.. )
..8.320.184 Görüntüleme
Cifras yeni bir video ekledi.
7 Ocak
Incrível.
video
Murat Oktay DanisGulsin Onay'ın gönderisini paylaştı.
Az önce
DÜNYANIN, S ü r ü k l e n d i ğ i, ,,, " DEMOKRASi - K A R E- ÇUKURUNDA " ,, t e m e l, E S A S ; EŞiTLiKTiR .. .. T ü m, bireyler, K i M, V E- N E, olurlarsa, olsunlar, ,,e ş i t, sayılmaya, çalışılmakta v e, B U, DEMOKRASi- olarak,, İLAN; e d i l m e k t e d i r.._____________________________H i ç Kimsenin, N E- OLDUĞU; i l e, ilgili, , onu, küçük düşürücü, aşağılayıcı, hiçbir şeyin söylenememesi, ,, /( y a n i -MUTLAK-EŞiTLiK ),, , D e m o k r a s i n i n, herşeyi, vardıracağı , y e r..d i r.. C a h i l i, karşınıza alırsanız, ONUN-h e r, sözü d e, sizin her sözünüze e ş i t, olacaktır .. Ç i r k i n- güzele , EŞiT, , k ö t ü, iyiye EŞiT ..C Â N i, de , Tanrının s e v g i l i, KULU .. B ö y l e, b i r, Dünya g e l i y o r .. B U N A- FREN-olmak,,, m ü m k ü n, olmayacaktır ..B U, DEMOKRASi, OYUNU; epeydir, T ü m, Dünyada , özellikle, ORTA-DOĞUDA; OYNANIYOR.. ç o k t a n .. _____________________ KAVGA-, i s e ; ZATEN-i ç-içeleşmiş, olanları,önce iyice içiçeleştirmeyi,, sonra d a, -, b i r b i r i n d e n-ayırmak, için, , KULLANILIYOR .. KAVGA DA, b i r, iLiŞKİ, ş e k l i d i r ../( daha çok içiçeleşin, sonra d a, ÖTEKiLEŞiN,, AYRIŞIN; AYRILIN; k i, K i m, olduğunuz, doğru , belirlenilebilinsin ..).. DOLAYISI; i l e, KAVGAYA; ÇEKiLemeyecek, o l a n, zaten,, ,, " karışım-halinde ", değildir, ,,S A F, bir ŞEY, olarak, z a t e n, ÇOKTAN; kendisini, a y ı r m ı ş t ı r ..______________________________ b i r, diğer, husus ,, " G Ü Z E L ", olanın, i y i, olanın, h e r ,insanı, besleyeceği, , yanlışıdır ..B i r i l e r i, için, güzel,, z e h i r, olmuştur ..İstemiyorlar, güzelin,içinde saklanan, " ŞEYTANI " ),, İ y i, yi, , d e, öyle .. istemiyorlar, i Y i LERLE; ,ilişkide, olmayı .. /( KÖTÜ, olmayı i ş, edinenler, daha k ö t ü, olmayı, onlara ö ğ r e t e bilecek, e n- k ö t ü l e r i, MERAK; e d i y o r l a r ..).. __________ B U;İ DEMEKTiR, k i, A R T I K, herşey, çok, RAFiNE- olacak .. ..Ö Y L E; ULUSAL- i y i, -GÜZEL, PROJELERi, t ü m, V a t a n d a ş l a r, çapında,, her, i n s an a, verilemeyecek .. .. D ü n y a d a, iş, bulamayanlar, ç o k, sinirli.. V E; M i L L i, olmanın d a, devri, sonlanmakta ,AVRUPA MiLLETLERi, b i l e, B U KISKACA; sokuldular ..milli insanların az çalıştıkları, iddia edilerek ....__________________ B U, nedenle, M i l l i, tutumlar d a ,, zehirlenilmeye , devam, edilecek .. M i l l i, değil, " B i r e y ", olmanızı, istemekteler, sizin .. O r t a d o ğ u daki, milletlere, bakın, nasıl, ötekileştirilip, b i r e y l e r e , parçalanıyorlar .. B i R E Y, sonunda,, ,, KAPiTALiZME, çalışacak, olandır .._________BU; NEDENLE, B U, Ç A Ğ D A, MiLLiYETÇiLiK, ü z e r i n d e n, çığırkanlık, yapılması, , b ö y l e c e, birleşenlerin, sonradan, ç o k, acı, veren, parçalanma, v e, ayrışmalara,, ötekileştirmelere, TÂBi, tutulup,, b i r i b i r i l e r i n e, DÜŞÜRÜLMELERi, D E, kaçınılmaz, olacaktır .. D E M O K R A S İ, , B U; TUZAĞI; i ç e r m e k t e d i r,, M i L L i, Devletler, için ..______________ BAKIN- ER-D O Ğ A N, , POLiTiKA- d e ğ i ş t i r d i, M i L L i, ,olmaya karar v e r d i.. B i r l e ş i n, onunla d a.. CUMHURiYETÇi, -M i L L i y e t ç i l e r,, K E N D İ, M i L L i, FRAKSiYONLARINDAN; V A Z, geçip, d e, ER- D O Ğ A N; M i L L i, cephesinde, birleşirlerse,, , BELKİ, M i L L i, devlet, bir süre, daha , yaşayabilir ..___________________F a z ı l, M i l l i, takılmaktadır .. V E; çevresindeki, herkesi, d e, B U; M i L L i, Fraksiyonla , M i L L i, olmanın, içine çekebilmeyi,Milli- merkeze- indirebilmeye gayret sarf e d e r .. __________ B U N A; KARŞIN; i n s an l a r ı n, , C u m h u r i y e t ç i, olup, ,, M i L L i, olmama, hakları d a, vardır .. /( V E B U; A.B.D., d e, Cumhuriyetçi-Partinin, Ş e m s i y e s i n i n, altına, girmektir .. U.S.A.,, D E M O K R A T-Partinin, DÜNYAYI, getirdiği, yeri, yaşıyoruz, i k i, dönemdir ..)___________B E N, Gülsin ONAYın, CUMHURiYETÇi, olup, ; ; ,,M i L L i, yapılmayı, reddettiğini, düşünüyorum .. ..... C U M H U R i Y E T i, iLAN, e d en, ATATÜRK; , MiLLiYETÇi-DiNCiLERDEN; şikayetçi, olduğu, i ç i n, gizlice C u m h u r i y e t i, ılan, e t t i, k i,, MiLLi-MECLiS; g e r ç e k l eş tireceği, " ÇAĞDAŞ-PROJELERDE ", o n a, ve, Ü l k e y e, , " AYAK-B A Ğ I ", olamasın ..B i r e y i n, kendi, projesi, V a r s a, C u m h u r i y e t, Millete, rağmen, O, Projeyi, uygulayabilmenin, r e j i m i, dir ..________________P E K, TABii, k i, ,, " M i L L i- DEMOKRATLIKLA; ,, C u m h u r i y e t - EŞiTÇiLiĞi, farkları " , konusu, daha, ç o k, " S U ", kaldırır .. ...______________________________ M i L L i y e t çiliği, azdırmak, b e l k i, d e, insanlarımıza , Ş U, anda, yapabileceğimiz, e n, k ö t ü, ş e y d i r .. U.S.A, tüm, M i l l e t l e ri, ayrıştırmaya,b u, insanları-ötekileştirerek, AYIRABiLiP, B i R E Y- EDEBiLMEYE; Y E M i N, e t m i ş, S A N K i .. /( y e m i n, etmiş, gibi, davranıyor ) ..ş u , sıralar ..2 saat
Gemi batarken duvarlarına çiçek çizmek,
Gemi batarken en yakın filikayı gizlice suya indirip tek başına kaçmak,
Gemi batarken BİRLİKTE dolan suyu boşaltmak,
Gemi batarken KAVGA’ya tutuşup, kimin elindeki kovanın daha ağır olduğunu tartışmak,
Gemi batarken kaptanın yakasına yapışıp çenesine yumruğu çakmak..
Gemi batarken ne yapmak gerektiğini pek çoğumuzun bilmediği, çok zor bir dönemden geçiyoruz..
Bugüne kadar, bildiğim tüm yollarla, ihtiyacı olanlara elimden gelen desteği ve yardımı yapmayı bir gönül ve vatan borcu olarak gördüm..
Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır..
Ben bildiğim ve doğru bulduğum şekilde, sanat ve insanlık için çalışıyorum..
Emin olduğum bir şey var ki kavga etmek zorunlu değilse, barışçıl ve yapıcı çabalar sonuca giden en kısa yoldur..
Ve eğer kavga etmek zorunluysa, onu da yine birleştirici olmayı hedefleyerek ve kimseyi rencide etmeden yaparım.. Bir sanatçıya yakışanın bu olduğunu düşünüyorum.. Çünkü biz tüm toplumun içine sürüklendiği bu ayrıştırıcı, ötekileştirici, mağdur edebiyatıyla beslenen kavganın freni olmak zorundayız..
Kamuoyunun önünde kişisel meselelerimizi ya da yaralarımızı sarmak gibi bir lüksümüz olamaz.. Biz sahnede en güzeli ve en yüce olanı sunmakla görevliyiz. Bizim sunduğumuz iyiyle beslenenler, bu sayede kendilerince mücadele yolları bulurlar.. Sanatın yüce ve birleştirici diliyle verdiğimiz konserler bana göre umudu aşılamanın en güzel yoludur. Herkesi kucaklamanın, kimseyi ötekileştirmeden, kimseyle kavga etmeden var olmanın mümkün olduğunu gösterme çabasıdır..
Evet, yaşadığımız günler artık sadece Fazıl Say’ın sorunu değildir. Her alanda, her adımda biz sanatçılar, bugünlerin getirdiği zorluklarla mücadele etmekteyiz. Ancak öfkeyle kalkan zararla oturur demiş atalarımız. Kavgaya çanak tutmak hepimizi daha derin bir yalnızlığa itiyor. Çünkü keskin sirke küpüne zarar veriyor.
Tüm bunların ışığında, beni yakından tanıyan meslektaşımın, Kurban Bayramı’nın ilk gününden itibaren facebook’taki “sataşma” üslubundaki paylaşımları beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bugüne kadar cevap vermeyi hiç uygun bulmadım, çünkü kavgadan beslenenler bende aç kalır.
Şimdi adımı kullanarak yaptığı paylaşımın üzerine ben de ilgili müzik camiasıyla, konuya dair bu SON paylaşımımda, hiçbir oyunun parçası olmayacağımı, kendi oyunumun yazarı olmayı seçtiğimi paylaşmak isterim..Benim Gülsin Onay'a bir savaş açtığımı düşünenler gayet yanılıyor...
aşağıda Gülsin Onay ile olan resimlerimi koymuşlar...
bana göre koysunlar benim içim gayet temiz ve rahat bu konuda...
Çünkü ben Gülsin Onay'ı sadece bir konuda eleştiriyorum...
Gülsin çok iyi bir insandır.. Gülsin iyi de bir piyanisttir... 
Bu konuda kimseye "ben" söz söyletmem.... Bu böyledir..
Bu konuda zaten hemfikiriz
Zaten yazdıklarımız da bu yönde...
Ama arkadaş, benden öyle şeyler bekliyorsunuz ki,
onu da ben yapamam..
Çünkü ben "susanlar" konusunda "iyiki susuyorsunuz" diyeceksem, o zaman 13 yıldır niye ızdırap çektim bütün bu Akp ile kardeşim? O zaman niye 10 ay ceza aldım, niye muhalif oldum, niye sanattan ve insandan yana oldum?
Niye eserlerim sansürlendi ve sansürde kaldı?
Niye devletin korosu da beni kınayınca kendi koromu kendim kurdum?
Niye , yurtdışında istemediğim kadar çok konserim varken , Türkiye'de sizler için, Türk sanatı için çırpındım durdum? Turneler yaptım? Eserler ürettim? Şairleri, olayları müziğe döktüm?
Susmak varken ben niye susmadım ve yalnız kaldım bin derdin arasında arkadaş?
Her gün binlerce hakaret işitiyorum!!
HER GÜN!!!
Deli miyim ben? Niye kendimi feda ettim susulması gerekiyorsa?
Susmak daha iyidiyse ben bunu niye yaptım? Salakmıyım ben?
"Sussan içine sinmez, susmasan 1000 derdin olur"
tarzı bir ortamdayken bu ikisinin arasında bir seçimdir insana kalan....
Bakın dostlar ,
Gülsin'e geçtiğimiz 10 yıl içerisinde "EN AZ" 50 kere bizzat rica ettim,
"susmamalısın, bu haksızlıklar karşısında , dayanışma göstermelisin" dedim. Hiç birinde yoktu....
Gelip benimle selfi çektirmekten öteye bi boka yaramayan sahte bir "meslektaşçılık" oyunu oynamayı da ben istemiyorum,
çünkü benim içim dışım da yara bere içinde , bu korkunç yorucu ve zahmetli yıllarda ben yalnız bırakılmayı iyi bulmadım....
Brecht bakın ne diyor? Nazi Almanyasında balkın ne demiş Brecht " Sizler şu an batmakta olan geminin duvarlarına çiçek resimleri yapıyorsunuz ve bunun da adına sanat diyorsunuz!" ..
Böyle demiş...
..
Dostluk? Gülsin ile dostluk? Ne kadar idiyse o kadardır şimdi de... Bi düşmanlık yok..
Bir de Gülsin dikkat etsin, o bu benim sayfama gelip böyle şeyleri fırsat bilip bana hakaret çakanlar filan var ya,
onlar kendisinin de "fan"i filan değil, çünkü bu adamlar müzik ve müzisyenin "fan"i değil...
. bazen hakikaten insanca düşünüp destek olunması gereken durumlar var, ve Gülsin iyi ederdi o desteği verseydi,
etmedi.
NOKTA
Biz sanki bilmiyoruz "Şopen'in papatya gibi notaları yazmayı, hayırlı perşembetesiler yazmayı,
ama o soldiyez de bi başkadır yazmayı...
Nah bilmiyoruz
Fazıl
 • 2.495 kişi bunu beğendi.
 • 281 paylaşım
 • Yorumlar
 • Murat Oktay Danis

  Yorum yaz...
  • Murat Oktay Danis ,, henüz " K'ADIN " olmamış , /( " KADIN MESLEĞiNİ " e d i n memiş,,, ) ,,,, , sımsıcak s a d e , v e estetik , y a y g ı n , v e , enine-g e n i ş l e y e b i l e n,, ,, bir " d i ş i, - tabiat "../( " b i r , D i Ş i- b e y i n - V u c u d u " , sahibi ..) __________________________________________________________________/( d o ğ a l latırıcı, ; , n e s n e n i n , t a b i a t ı n a , yakınlaştırıcı .. ç o k sanatçının, arayıp d a , bulamadıkları, , " d o ğ a l l a ş t ı r ı c ı- - d i ş i - t a b i a t kaynağı .. e k i .. ).. ___________________________.. bana bakılacaksa, b e n, ,, b u, d i ş i - t a b i a t ı , , SPOR; V E ÇOKLU-sanat, disiplinlerini- çalışarak, k e n d i, içimde ,/(k e n d i- vucudumdan ),, ,, ü r e t t i m,, gençlik yıllarımda,, ,,s a n a t -işlerime,,- d o ğ a l-dişi-tabiatı, e k l e y e bilir, , o l a b i l m e k, için .. ... ç ü n k ü,, sanata doğasını, ,,s a d e c e, " d i ş i- t a b i a t- e s t e t i ğ i ,, ", verebilir ..d i r.. /( .. taşıyabilirdir ..)_________________________________Gülsin -ONAYIN, FAZIL SAY,ile, aynı kare içinde fotograflandığı , R e s i m l e r d e, d e, , b u saf, " e s t e t i k, yanındalık- genişliği " , , seçkinleşip, sade' l 'eşiyor, b e n c e ..
   ____________________________________________________
   BeğenYanıtla4 dk.
  • Murat Oktay Danis ...E r k e k VE; D i ş i, estetiğin, b i r, F a r k ı, olacak, e l b e t .. .. Sanatçının da, Erkeği, v e, , D i ş i s i, VARDIR .. .. " ikisi d e sanatçıdır, aynı- MESLEK sahibidir " ,, demek d e, yanıltıcı olabilir, .. çünkü, , ERKEK-MESLEKLERi, i l e, D i Ş i, Meslek-anlayışları d a, f a r k l ı l a ş a b i l i n-m el i dir .. hakiki, s a v u n m a, doktrincilerince, b u , b ö y l e, ifadelendirilir ......______________________________SANATTA- D A; ,, E r k e k, V E; D i ş i, nesneleri, N E; KADAR; F a r k l ı laştırabilirseniz, ,, " SANATIN-GENEL-YAPILANMASINI " ; d a , o kadar- çok, " KUVVETLi- T U T M U Ş " ,V E; ,," G Ü Ç L E N D İ R M İ Ş; d e " , O L U R sunuz .. .... ............. .TAKTiK, olarak, F a z ı l ı n, söyledikleri, d o ğ r u d u r.. ..F a k a t, henüz, " O-KAPKARA-G ü n l e r e " , gelinmedi .. /( KARA BULUTLAR-Yağmur, indirmeden, f ı r t ı n a, başlamadan, sadece TAKTiK, hareket, d ü ş m a n a, ,, etkinlik-kazandırır.. /( .. daha etkin-olabilme şansını , hediye eder ..) .. ..Ç Ü N K Ü, S a v a ş, sanatının, " strateji-Ö Ğ E S İ " , , TAKTiK-Ö Ğ E S i N D E N, çok, d a h a , zor-uygulanır, ,, ç o k, ç o k, sabır, gerektirir ,, ,, ......... ancak, STRATEJi-T A K T i K T E N, ç o k, daha önemlidir ../( Sonunda savaş-kazandıran, a s l ı n d a, STRATEJi, d i r..)__________________________________ .. " S U S A N L A R I N " ; ,, D i Ş i, karakterin, ,, - S T R A T E J i -DOĞASINA; saklanmadıklarını, ,,n e r e d en, n a s ı l , bilebileceksiniz .. /( G ü l s i n-Onay, , h i ç b i r-TAKTiK-hareket ,davetine, katılmadı ,i s e,, ,, o n u n, " STRATEJiYE ", temellenmiş, olma, ihtimali, ç o k, muhtemeldir ) .. . /( H i ç, TAKTiK, davranmayanların dokunulmazlığı, v a r d ı r.. arada bir TAKTiK; davrananlara,, ,, i s e, " N i Y E -Şimdi-S U S U Y O R S U N U Z ", ,, denilmesi, d e, son derece, d o ğ r u, olur ..___________________________F a z ı l, bir ERKEK, olarak, tabii, k i, e n başından b e r i, " TAKTiK S E L- TUTUMU " ; benimseyip, uygulaması,, , o n u, israrla , ,sürdürmesi, ,, F a z ı l ı n, ,, kan -kırmızısı-v e- dürüst,V E- ERKEK; ,, karekterini, i s p a t , eder .. .. A n c a k, ,, STRATEJi, , izleyen, bir, KADININ; e n, son darbesini, n e r e d e, v e , NASIL; vuracağı, d a , beklenilmeyi, ,, ,, h a k, e d e r .._____________________________UNUTMAYALIM; k i,, Kurtuluş savaşımız, d a, cepheye -TOP-MERMiSi, taşıyan KADIN-STRATEJistlerimiz, olmadan, kazanılamazdı ..K A D I N A /(DiŞiye), s o n s u z, güven, beslenmeden, o n u n, stratejisine- güvenmeden, ,, H i Ç B i R - s a v a ş- kazanılamaz .. _____________________ " S U S A N - V E- Y i n e -SUSANLARIN " - STRATEJiLERi n i n ,,,, ,, ,ikiz-KULELERE; n e, yapabildiğini, unutamayan, ; /( V E; stratejilerden-çekinen ) ,,, BÜYÜK, d e v l e t l e r, i n, T ü m, Ulusal Eylemlerin ,, ,TAKTiK-DAVRANIŞLARA; , dönüştürülebilmesi, OPERASYONU; /( çıkın sokaklara-HAKKINIZI-arayın, v e biz d e, sizi, bilebilmeye, başlayalım.. ),, d a, henüz son hızıyla, sürmekte, i k e n, d e.. ...


 • 2.563 kişi bunu beğendi.
 • 288 paylaşım
 • Yorumlar
 • Murat Oktay Danis

  Yorum yaz...
  • Murat Oktay Danis ... K O N U ' NUN; d a h a , d a, " D E R i N L E R i N E " ; iner, v e, " i n c e d e n- İNCEYE " ;b i r, " i n c e - analiz " , ,,; e d e r, , i s e k ... .. ERKEK- S A N A T Ç I L A R; ,, en i y i, sanatçı, olabilmek, i ç i n,, ,, " kadınlarla, yakınlaşmak " , y e r i n e ,, K E N D i, içlerinde, ,, " KENDi- D i Ş i - t a b i a t larını ", ; , Y i N E-Y A L N I Z- KENDİ-- V u c u t l a r ı n ı n,; E M E Ğ i, ,i L E ,,ü r e t m e k l e, yükümlü, olurlar ../( KADINLAR DA; DiŞi, iken, erkeklerden çok daha, e r k e k, bir yan, geliştirme, i ş i n d e, mesayi, harcamış, olabileceklerken )......______________________________________________________________________, bir kere F a z ı l ı n, çok-çok- V E- çeşitli, v e, FAZLA; , çalışarak, K E N D i, - i Ç- D i şi s i n i, /(i ç-d i ş i- tabiatını ), ü r e t t i ğ i n i, biliyoruz .. ...H e m, besteci, hem, Piyanist, olarak-çalışmak-, ,,da , hiç kolay d e ğ i l .. /(inanılmaz derecede de, zor, bir, i ş .. ).. ....... ___________________/( D i ğ e r , taraftan, s a n a t t a , yaratıcı v e besteci, olabilmek, sadece,, " içinde-k e n d i-dişisini, ü r e t e b i l m i ş, olmakla, o l a s ı ..D E M E M- O- K i,, ERKEK-sanatçının,, işi, nispeten - hem-z o r-hem-kolay ..Ç ü n k ü,, iç-dişinizi , ü r e t t i n i z, m i, b e s t e, yaparsınız, onunla .. P e k i, KADIN-sanatçı, n e , yapsın .. o , d a,, kendi iç, dişisini, ü r e t s e,, b i r d e, İÇİNDE; KENDİ-D i Ş i, karekteri, v a r , /(TANRI-tarafından-takılmış-verilmiş.. ).. B U; NEDENLE; B E N, KADIN, sanatçının, işinin , erkek, sanatçının, işinden, D A H A KOLAY; d e ğ i l, daha zor, olduğunu, düşünenlerdenim .. Ç ü n k ü, bir D i ş i, olarak , k e n d i, tabiatınızı, /(Tanrının hediyesi),,y a ş a m a y a, her kalkıştığınızda, sizin, b u tabiatınıza , dışarıdan karışmalar , sizin, " sanatsal-d i ş i-SAFLIĞINIZI; " ; etkileyecektir .. B U nedenle, asıl-saf VE-PURE;Sanatsal- ,, D i ş i - , karekteri, ,, E R K E K; içinde , a r a y a c a k s ı n ı z..N i t e k i m, KADIN; B E S T E C İ, ç o k, azdır .. V E ERKEK; BESTECiLER D E, ,, " PURE-D i Ş i Y i " , mükemmelen , RESMEDERLER; e s e r l e r i n d e,, bestelerinde .. /( KADINLAR; b i l e, p u r e , dişiyi, b e s t e cilerden, bestelerinden, edineceklerken ..).._________________________________________________________________ " F A Z I L; NE-KADAR; i y i, BESTECiDiR " , ,,ya da , " N E kadar, i y i, Piyanisttir " .. .. Y A D A ; ,, Besteci, v e Piyanist olurken, v e, şimdi, d e, Fazılı zorlayan, şeyler, nelerdir .. O n u n, yanlış, düşünmesine, sebebiyet verebilecek, e t k i l e r i, almakta mıdır, F a z ı l, d a .. ...... b e n, çıkar, T O P; oynar, şiddetli, savaş-benzeri, m a ç, yaparım, basketbol, veya futbol, sahasında ,, ,, " T O P L U M L A- T O P; oyununa " ,, , kalkışacağıma ..e ğ e r , sanatıma, oralardan, birşeyler, taşımam, elzem, i s e , k i, evet, gereklidir, T O P L U M ; V E , T o p l u m l a; ,, T O P- OYUNUM ..- oradan edineceklerim- ,, .. A n c a k, F a z ı l, , Toplumla TOP; oynarken, o n u n, TOPUNUN; içine , d e, girerler .. /( e ğ e r- çarşıdan gidip, d e, bir BasketBOL, T O P alırsan paranla, senden ö n c e, TOPUN, içine girerlerken, kendini, savunabilirsin .. F a z ı l ı n, içine girebilmeyi, denemedi, m i, birçok, TOPLUMSAL; F i g ü r, v e, KURUM ... ).. V E; OYUNU; d a, s p o r, sahasında, oynamalısın- s a n a t a, transfer edeceklerin, i ç i n .... /( sanırım , FaceBOOK, d a, Gülsin -ONAYIN; S p o r, sahasıdır .. S p o r a, sinirlenenler, i s e ,, genelde, H a c ı-Hoca, tayfası, i k e n.. )..__________________________________________________________________F a z ı l ı n, yukarıdaki yazısında,, ,, G ü l s i n- O n a y d a n, " DESTEĞiNi- V E R M E S i N i,, " biraz, erkek,, davranmasını " ,,, ,, /( biraz erkeklere, benzemiş-olmasını,,v e y a-erkek gibi-davranmasını ,, ), bekleMESiNİ, ,,, N A S I L; yorumlayacağız ..__________________________B e n c e , burası, biraz- s o r u n l u , b u, söylemin ..Ç ü n k ü, evet biz erkekler, k e n d i, dişimizi, b i z,-e m e ğ i m i z l e,, ; ,, içimizde üretiriz, d e ; KADINLAR; K E N D i, erkek, yanlarını, ü r e t m e y e, kalkıştıklarında , tamamen, " F e m i n i s t ", pozisyonlara, sürüklenirler ..v e y a , yanlarında olan, t ü m, erkeklerle, t e r s - düşerler .. :::::: ...... .. strateji, burada başlar,, f e m i n i s t, bölgeye sürüklenmeden, , hiçbir erkeği, d e, rencide, etmeden ,, /(biliriz erkekler,-T ü r k-,, iktidar konusunda, ç o k, alıngandırlar ..),, asıl, e r k e k, yanını, i ç i n d e, g i z l i, V E - G i Z i L- TUTMAKTADIR ..G ü l s i n- ONAY, bence , _____________V E; içinde olan erkeklerden, hiçbirinin, " h i ç b i r- D E S T E Ğ i N İ " , d e , ,, b i r ERKEK,, " -DESTEK-isTEDi " , ; D i y e,," TOPLUMSAL-bir- İ Ş E; ,,D E S T E K " ; olarak, d a, , v e r m e z .. _________________________________________ ... /( E Ğ E R- T O P L U M L A-insanı- a y ı r m a k t a, i s e , d e . )..V E Y A; SANAT-ESRi-İLE; i n s a n ı, da, biribirilerinden, ayırmakta, , i s e, d e.. TOPLUMDAN, d a, ayırabileceksiniz " i n s a n ı ", sanat,işinde, y e t e r i n c e, , nitelikli, c i d d i, iseniz, d e.._________________________________________.. Milletle bile, bütünleşemezsiniz, s a n a t ,i ş i, üretirken .. E ğ e r, milletle d e, spor -yapamayacaksanız .. .. V E; hakiki, sporcular, d a, A S L A ; ,, çirkinleştirmezler, " E Y L E M i N, kendisini " ..________BURADA SORUMLU-ararsak,, , Fazılın, i ç i n e, ,, " K E N D i-ÇiRKiNLiKLERiNi ", yerleştiren-leri, ,, mi, suçlayacağız,, ,,Fazıl-onların fazlasını--yansıtmaya, çalışıyor, diye /( F a z ı l- diğer, eşleniklerine.) .. __________________________. .......DERLER-Ki-ÇiRKiNLiKÇiLER : ,,, ,,, ,, S i z , GÜZELLiKLERi, TOPLUMUN; içine, yerleştirme, HAKKI-i l e-iseniz, BiZLER D E; Çirkinlikleri, sizlerin v e, TOPLUMUN; i ç i n e, yerleştirmekte, ö z g ü r, oluruz .. DEMOKRASiLERDE; , E V E T; B U, da, E ş i t l i k l e r d e n d i r,, V E DE; ,, HAKTIR .. O z a m a n, TOPLUMLA; MESAFELi, olabilmek, ö n e m, kazanır, ..T O P L U M L A oynamadan, ö n c e, TOPUNUZU; almalısınız, yanınıza, sokağa, çıkarken ..V E; S P O R, sahasına, gidiniz ../( çünkü, O eski, saf, M i l l e t i, ve onun, " mükemmel-topunu " , bulamayacaksınız, muhtemelen, ; b u, devirde ..) .. /( RÜYA Görmek d e, sakınca içerir, b u, , devirde ..)

Beğen   Yorum Yap   
 • Gulsin OnayÖmer Üstel ve 422 kişi daha bunu beğendi.
 • Yorumlar
  • Ayse Özel Köse  melek sima...
   BeğenYanıtla112 saat
  • Melahat Asan heart ifade simgesi..
   BeğenYanıtla110 saat
  • Onay Ali ne kadar güzel gülümsüyorsun ne kadar güzelsin
   BeğenYanıtla110 saat
  • Gülfatma Parmaksızoğlu heart ifade simgesi
   BeğenYanıtla110 saat
  • Murat Oktay Danis ,, henüz " K'ADIN " olmamış , /( " KADIN MESLEĞiNİ " e d i n memiş,,, ) ,,,, , sımsıcak s a d e , v e estetik , y a y g ı n , v e , enine-g e n i ş l e y e b i l e n,, ,, bir " d i ş i, - tabiat "../( " b i r , D i Ş i- b e y i n - V u c u d u " , sahibi ..) __________________________________________________________________/( d o ğ a l latırıcı, ; , n e s n e n i n , t a b i a t ı n a , yakınlaştırıcı .. ç o k sanatçının, arayıp d a , bulamadıkları, , " d o ğ a l l a ş t ı r ı c ı- - d i ş i - t a b i a t kaynağı .. e k i .. ).. ___________________________.. bana bakılacaksa, b e n, ,, b u, d i ş i - t a b i a t ı , , SPOR; V E ÇOKLU-sanat, disiplinlerini- çalışarak, k e n d i, içimde ,/(k e n d i- vucudumdan ),, ,, ü r e t t i m,, gençlik yıllarımda,, ,,s a n a t -işlerime,,- d o ğ a l-dişi-tabiatı, e k l e y e bilir, , o l a b i l m e k, için .. ... ç ü n k ü,, sanata doğasını, ,,s a d e c e, " d i ş i- t a b i a t- e s t e t i ğ i ,, ", verebilir ..d i r.. /( .. taşıyabilirdir ..)_________________________________Gülsin -ONAYIN, FAZIL SAY,ile, aynı kare içinde fotograflandığı , R e s i m l e r d e, d e, , b u saf, " e s t e t i k, yanındalık- genişliği " , , seçkinleşip, sade' l 'eşiyor, b e n c e ..

 . ... 
..I Ş I L - I Ş I L,,IŞIKSI, ,, s ü r r e a l,, 
,, Ş e f f a f , S E S S E L,-C i S i M L E R; 
AKIYORLAR, ,,
  " MUTLAK- D A Ğ-  T A Ş- S E S S i Z l i ğ i n,,i n ",,
ÜLKESiNDE,
 ....  i n s a n l a r ı n, 
,,KULAKLARINDAN, i ç e r i y  e ..
,,
S E N- F O N i k, M ü z i k, bir ,mecburiyettir,
/( SESSEL-Cisimler, insan düşüncesinin içine,,
serbestçe v  e tertemiz, dolarlarken ,,
s  ü  r e  k l i,, /(b u sessizlik ülkelerinde ..)
onları dışarda, bir, SES-HAVUZUNA-dönüştürmek,,
d ü ş ü n c e l e r i,   d  e, boşaltacaktır ..)
DIŞARIDALAŞTIRABiLMEYE,,
"  SESSEL-CiSiMLERi   " ..
/( insanların düşüncelerinden, çık-art-abilip,  d e.. )


__________________________________________________________

..A k l ı m a , gelmişken .,,
Avusturya, Toblah-Dobiacco- dayız,,
,,öylesine bir sessizliği, varki, ALPLERiN,, gölgelerindeki,
uçurumsu -karanlığın,, g e c e , ayağımızın altında,,
s e s, çıkartan, çakılların , s e s i, o kadar şeffaf k i,
,,herbir çakılın, görüntüsü, oluşuyor,,
k u l a k l a r ı m ı z ı n, içinde ,, gecenin, karanlığında ..
kulaklarımız, n e kadar n e t, görebiliyor ..
,,
o z a m a n, anlıyorsunuz, M o z a r t ı n, ÜLKESinin,,
,, " SESSEL-Cisimlerden " , d e, oluştuğunu ,,
.... V E ; MOZARTIN- s e s s e l- cisimlerle, olan,
" çırçıplak ", v e Ş e f f a f , serüvenini ..
,,
,,
,,
bizim buralarda s e s, ağırlaşır, katran-gibi,
v e anlarsınız ,,
N A S I L; ,OLUP-D A, insan B e y i n l e r i n i n,
,, B a y, ve BAYAN, B e y i n l e r i n i n,,
TABANINA ,,AĞIRLAŞIP; ,, ÇÖKEBiLDiĞini ..
,,
..SESSiZLiĞiN, s e s, C i s i m l e ş m e l e r i n e,,
yol, açabildiği, ülkelerde,, s e s e, temelli,-C i s i m s e l- Klasik,
m ü z i k, D ü n y a s ı ,, v a r , olabilmiştir ..
..
B i z i m, buralarda,i s e, ; A ğ ı r,-s e s-cisimleşmeleri,
olsa olsa, R e s i m d e, , " AĞIR-BOYADA " ; yüzdürü-
rülebilir, olabilirler ..
..
/( bizim buralarda, Müzikçi, Ressam-olabilmelidir ,,
B O Y A Y A .. )..
/(BOYANIN-ISSIZ-ALEMSEL-RÜYASAL- ,,ÖLÜM-GÖLÜNE )..
_____________________________________________________________
what makes Mozart-so-crazy .. can it be the " pure-&clean-sound ", only-occures in silent-nature,, and every-thing-becomes a , " sound-thing-", that can, easily slide, into the brain-&thinking-,,f r o m, t h e , e a r-o f, man .. so you are, to, express, all these-sound-things, o u t, o f, your, t h i n k i n g, to make, a , "swimming-pool-of-sound-objects ",, and continuously,, .. can that craziness , o f, M o z a r t ,, originated, from, these, slippery-sound-THiNGs .. /( Mozart-also- empresses o u t, his, being-CRAZY; also, to these things ..i f you are a genius, you are to, e x p r e s s-out, also, your, MOOD .. h e was a " crazy-man - i n, t h e, artistic- m o o d .. b u t, NO-BODY; shall s a y, this, except, , -till-H a r n o n COURT, h e r e, .. )
..

__ • Mozart: Symphony no. 40 in G minor, KV. 550 __ Concentus Musicus Wien Conducted by Nikolaus...
YOUTUBE.COM


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
Az önce
I S S I Z- SESSiZLiK;
,,
, ö y l e, bir , " s e s bulundurmayan ", b i r
" boşluktur " , k i,
,,
,,o n u ,d i n' l e diğinizde,
,, BEYNiNiZiN; v e D ü ş ü n c e n i z i n, içine,,
yerleşmiş, tüm s e s s e l,, s ö z e l, NESNELER,
E Ş-E Ş Y A L A R ,,
,,
,,/ (
..../( h e p s i, b O Ş;- M E K A N,D A, BOŞ-NESNELER-
....bulduk , d i y e,,)
..../( ,,o t l a r, ağaçlar, taşlar, hava, boş binalar,,
....kımıldamaz eşyalar, v.b. s e s s i z l i k t e, iseler,,
....her biri, renklendirilmiş, b o ş,
....tuvaller, gibidirler,
...kulaklarımızın içinden dışarı çıkacaklara ; " tutunacak-şeyler " -,,
....,,
/) ..
,,
,,
,,
B U; SESSiZLiĞE; ,, saldırırlar,,/( çıkarlar ),,
,,K U L A K L A R I N I Z D A N,
,, " b u, koşturarak-ç ı k a n,, , Ş E Y LER,,i, "
hisseder, ; , duyarsınız, B U_ K E Z,,
/( kulaklarınızın da içine , sürtünürlerken -,,
d e .. )
,,
..
___________________________________________________
Bernard Showa, katılıyorum ..
Sessizliği, /(susabilen sizleri,, ), v a r, edebilmek,i ç i n,,
saatlerce konuşabilirim, d e,
,, /(/ çenem, d e, tüm kadın çenelerinden, d e,,
daha düşüktür )..
/( sırf-SESSiZLiĞi, oluşturabilmenin, bedelini,
ödeyebilecek, bir, " s ö z- PERFORMANSINA " ,,
nişan-alacağım, i ç i n .. )
,,
,,
../( b e n, çok, s ö z , konuşurken,,
" sözlerin -harfleri-ALFABESi " , içinde-boğabilmeyi, UMARIM,,
beni, t ü m, dinleyenlerin, ,,
s ö z e , b i l e,
vardıramayacakları- ,i ç- seslerini .. ,
içlerinde tutabilmelerine- vesile-o l u r k e n ,
,, b e n..)..
,,
,,
..
..
Y A Z I; yazmanın, a s ı l, estetiği d e,,
,, " i ç s e s i m i " , ,, ALFABENiN-HARFLERi' NiN,,
../( " i ç-sesim, - ,ilk, içimde ilk doğduğu- anda,
h e m e n, e m i p, yutacaklarıdır,.. )..
içlerine ..-i ç-sesimi-
ALFABE-H A R F L E R i ..
/(ONLARI , d a elimle, teker teker çizmeyi,
t e r c i h, edenim ..)
,,/( iç sesim-çıktı , ya benden, ;V E- i ç-sesim, alındı, emildi,
gitti,-b e n d e n,,
,, -S E S E ; dönüşmeden, havada, çevrede- ..
SESSiZLiĞİ, KATLETMEDEN,,
v e -i ç- SES i M, , alındı -b e n d e n ..
,,
,,
,,
,,
/( Y A Z I, - YAZANIN; s e ' X, yapmaya, bile,
ihtiyacı, kalmaz,, ,, -ihtiyaçtan doğan s e ' X,, e -
,,
-ihtiyaçtan doğan s e ' X,,
,, " iç seslerin, -çoğaltılması n ı n ",istenilmesi " ,,
çıldırtılması,
i k e n .. ,,
,, YAZI; i ç, s e s i n i z i,
sizden alır v e, " SESSiZ-ALFABE-MADDESiNDE ;
YAZIDA; depolar,,
i ç- s e s i n i z, çevreye-dolmadan,,
çevre kirliliğini, ateşlemeden,, .. ..)
..
,,
,,
..
" S E S; çiçektir " ,, ,, , d e r, bazıları d a ..
" S E S L E R- HAVADA-AÇAN- Ç i ç e k l e r d i r l e r " ..
,,
,, /( h e r- bir -SES-tabiatta-b i r- C i s m i, betimler,, ..
ya da , bir ayrı-canlıyı )..
,, /( E Ş Y A L A R I N; kendi, s e sl e ri, d e- vardır .. ) ..
,,
,,
,, " havada , içiçeleşmiş, birçok S E S " , varsa,,
,, " SESLER-İÇiÇELEŞTiLERSE " ,,
S E S, iyice ağırlaşır v e,,C i S i M L E Ş i R,,
/( ÇORBAlaşır..)
v e
,KULAĞIMIZDAN; i ç e r i, ses, girerken,,
,i ç i m i z e, bir NESNE-CiSiM- ,, giriyormuş, g i b i,
beynimizi v e, kulağımızı, acıtır ..
,,
,,
_____________________________________________________
TABiATIN; içine,
,, SESi, olmayan,
/( veya duyulamayacak kadar az olan),,
D O Ğ A Y A;
,, tabiata, ç ı k ı n ..
,,
,, /( sessizliğin - s e s i, d e, bu, minimal-seslerin,,
kulağımızın, i ç i n e- yerleşmiş, çoklu-sesleri, çağırışının,
" sessel-gölgesi n i n ",V a r oluşu, iken..
,, S Ö Z E d e, asla, vardırılmamış ..)
,,..
,,
,,..
..
D E M E M; O ' k i,,
KULAĞINIZIN V E BEYNiNiZiN, V E,,
işitmenizin, i Ç i,,
" S E S S i Z L i Ğ i N -BOŞLUĞUNA ", ç ı k ı p,
da, sessizliği, üreten Ş E Y L E R E;
,, i y i c e , b i r- yayıldığında ,,
,,
,, diyelim, k i, uzaktan, ya da yakından,, bir,
,, bir kamyonet, geçiyor ..
/( e g z o s-BORUSUNDAN-ÜFLEYiP, d e , s e s i ..)
,,
/(n e f r e t-ettiğim seslerin başında gelir,
bu ses, şehirlerin, sesle dolup-taşan-havasında ),,
,,
f a k a t- tabiatta,,
,, " b u- s e s i n ", önce kendi,
" C i S i M -katmanları -içinde " ,,
sonra tabiattan, yansıdığı, şeylerden, yansımaları, i l e,,
paramparça, v e fakat yine d e, k e n d i,
t a b i a t ı, içinde, ,,s ü r r e a l i s t,,
a y r ı ş m ı ş,- parçalılığı,,
,,
,,
,,
,,
b a n a , " O C i s m i n " ,,
" O C i S i M L E Ş M E N i N ),,
k e n d i, iç, tabiatını,, d a ,
yansımalarını,
y a n s ı -yanlarını, d a,
3-boyutlu,,
söyleyiverecek, h e m d e ,
kulağımın i ç i n e.. ..
s a d e ' c e ..
,,
/(/ t ü m, b u, s e s i n,
,, en-H A F i F,,
ve parçalı, C i s i m s e l- l e ş m e s i, i l e ,
d e .. )
,,
..
..
..
n o t :
YILLARCA- RESiM-YAPTIM ..
..
,b e n i m -SOYUTLAMALARIM; ilkin,
" SESSEL-C i S i M- parçalanmaları " n a,
/(soyutlamalarına),,
temellenirler ..
,,
/( yani, C i s i m, -sesmiş, , gibi, alırım, görüntüyü,,aklıma,,
g ö z ü m e, ,, sonra, o n u, SESSEL-CiSMiN- -HAVADA-
parçalanma, v e, ;, s i l i n m e- estetiğine, g ö r e,,
,,RESiMDE; ÇİZGİDE; Ç i Z G i Y E-Çizime , ,,
,, parçalayabilmeyi,
U M A R I M ..
,,
,,
,,
..
Y A N i, benim resmim, ,,
" SESSEL-CiSiMLEŞMEYE ",
temellenir ..
,,
KULAKLARI-nın, İŞİTTİKLERİ, i l e, d e,,
hatırlayabilip, -göremeyenler -, benim,
" SESSEL- soyutumu ",
aşamazlar ..
,,
.. /( Y A; D A; tabiatın sessizliğinde, kulakları, i l e,
sessel, cismi, duymayı, kulakları ,i l e,--görmeyi-
,, deneyimlememişler ..d i r .. ) ..
,,
..
B U DEMEK OLUYOR; K i, b e n,,
ISSIZ-SESSiZLiKTEKi, S i Z i,, /( CiSMİ),,
,,/( o n u n, sessizlikte-ÇIPLAKLAŞIP-ŞEFFAFLAŞMASINI ),,
s e v e n, birisiyim ..
-çocukluğumdan b e r i, kulaklarıma-kodlu- )..
..
..
" Ç I P L A K- Ş E Y L E R; H a f i f,
Ş E Y L E R D i R L E R -/(CiSiMLERDİR),
S A D E ' C E, ..; E F E N D i L E R ..
,,
n e içinize, dolup, s i z i, şişirirler,,
n e d e, i ç i n i z e , girecek,
güçleri, v a r d ı r ,
,, cisimleşebilmeleri,n i n, silinişleri,
v e S i L i Ş L E R i,,
i ç i n d e, i k e n,
,, onlar ..
,,
n o t e : K I Z-oğlan-k ı z,,, doğurmuş, olmalı,,
-annem-, b e n i .. K Ö R; KUYU; KULAKLARIMLA, d a,
görebilmeye, b u n c a, uğraşacakken, b e n,
R E S i M L E ..
..
..
..
..
..n o t e :
RESiMLERiMi, KULAKLARIMDAN, ÇIKAN,
E Ş Y A, VE-CiSiMLERLE; CiSiMLEŞMELERLE,,
Çizebilmeye,,
,,y e l t e n i r i m, B O Y A N I N; için e.
/( KULAKLARIMLA-RESiM-Çizen,
biriyim, kuvvetle -muhtemelen ..)..
,,
ALEMLER-MADDASi-BOYAYA, D ü N Y A S A L- SES,
i l e, Ç i z g i, v e, cisim, çizebilmek,,
b e l k i,  d  e..
,, benim, RESiM; i ş i m ..


________________________________________________________
..A k l ı m a , gelmişken .,,
Avusturya, Toblah-Dobiacco- dayız,,
,,öylesine bir sessizliği, varki, ALPLERiN,, gölgelerindeki,
uçurumsu -karanlığın,, g e c e , ayağımızın altında,,
s e s, çıkartan, çakılların , s e s i, o kadar şeffaf k i,
,,herbir çakılın, görüntüsü, oluşuyor,,
k u l a k l a r ı m ı z ı n, içinde  ,, gecenin, karanlığında ..
kulaklarımız, n e kadar n e t, görebiliyor ..
,,
o z  a m  a n, anlıyorsunuz, M o z a r t ı n, ÜLKESinin,,
,, "  SESSEL-Cisimlerden  "  ,  d  e, oluştuğunu ,,
....  V E ; MOZARTIN- s e s s e l- cisimlerle, olan,
" çırçıplak ", v e  Ş e f f a f , serüvenini ..
,,
,,
,,
bizim buralarda s e s, ağırlaşır, katran-gibi,
v e  anlarsınız ,,
N A S I L;  ,OLUP-D A,  insan B e y i n l e r i  n i n, 
,,  B  a  y, ve BAYAN, B e y i n l e r i n i n,,
TABANINA ,,AĞIRLAŞIP; ,, ÇÖKEBiLDiĞini ..
,,
..SESSiZLiĞiN, s  e  s, C i s i m l e ş m e l e r i n e,,
yol, açabildiği, ülkelerde,, s e s e, temelli,-C i s i m s e l- Klasik,
m ü z i k, D ü n y a s ı ,, v  a   r , olabilmiştir ..
..
B i z i m, buralarda,i  s   e,  ; A ğ ı r,-s e s-cisimleşmeleri,
olsa olsa, R e s i m d e, ,  "  AĞIR-BOYADA  " ; yüzdürü-
rülebilir, olabilirler ..
..
/( bizim buralarda, Müzikçi, Ressam-olabilmelidir ,,
B O Y A Y A .. )..
 /(BOYANIN-ISSIZ-ALEMSEL-RÜYASAL- ,,ÖLÜM-GÖLÜNE )....
,,
..Felsefe Kulübü'nün fotoğrafı.


21 saat
Sessizliğe inananlardan yanayım;
bu konuda saatlerce konuşabilirim...
Bernard Shaw


Murat Oktay DanisAndrei Gavrilov'un videosunu paylaştı.
Az önce
PARMAKLARI /( M E K A N i Ğ i N i ),,
PiYANO-V E MÜZiĞi-T O N lamasını,,
/( PARMAKLARIN- TUŞLARA- D  i  K-
i  n  e b i l i ş i n i .. )
,,V i d e o y u,,
,, M Ü Z i Ğ i ,,
s e v d i m..
,,
N E D E N; M i, Ç ü n k ü, parmaklar,, Z A T E N,,
Piyanonun, i ç i n d e n, ÇIKMIŞLAR; g i b i,,
/( PiYANONUN; KENDi- MEKANiZMASI;,,)
K E N D i S i N i, -Piyanoyu- SESLEMEYE-*TONLAMAYA,
K E N D i L E R i- ÇIKABiLMiŞLER ..
P i Y A N O N U N, içinden,,
,,
P i y a n is t i n, BAŞARISI;
Piyanonun, içindeki, iletim mekanizmasını,,
A Y N E N; PARMAKLARINA- Y ü k l e y e bilmeye,,
Ö Z E N; G ö s t e r i y o r,
olmasında .
/( P i y a n o, kendi, kendisini, ÇALIYOR,
T O N U N D A .. )
,,
PiYANONUN; içi, dışarı çıkmış,,
V E; B i Z; Piyanonun, kendi,
kendisini, S E S L E N D i R i Ş i N i N,
D O Ğ R U; " T O N L A M A S I N I ",
D U Y A B i L i Y O R U Z ..
/( insanın eğrilikleri, y o k,,
piyano sesinin , i ç i n d e ..)
..
,,
KULAKLARIMIZA-PiYANO-TINI, V E,
TONLAMASI, A Y A R I N I,,
v e r e bil m e y e .3.055 Görüntüleme
Andrei Gavrilov yeni bir video ekledi.
Забавная веха. С этого английского кинофильма, где я играю финал сюиты Генделя как бы у смертного одра автора, началась моя "западная" жизнь в 1985 году.
В сентябре 1985 я получил постоянный вид на жительство в Англии. Cравнялись по времени два противоположных отрезка моей жизни:
1955-1985 - жил в совке (Москва, Кавказ, Тверская губерния). Было ли там все ужасно? Да, "вокруг" жизнь была ужасна - нелепа, безысходна, угрюма, агрессивно-фальшива, смертельно опасна.
Люди, которые меня окружали и охраняли от той "жизни" были прекрасны. Это были люди из 19 века, либо ими воспитанные прекрасные родители, их знакомые и друзья, замечательная родня.
В 70-х почти никого не осталось в живых и жизнь стала совсем беспросветной без этих звездочек из прекрасной эпохи...
1985-2015 Лондон, Нью-Йорк, Франкфурт, Люцерн-Рим-Цюрих.
Какая была эта "половина"?
Не ужасная, не прекрасная. Нормальная. Со всеми обычными качествами жизни. От очень плохого и злого до хорошего, прекрасного и доброго. Захотелось иметь ребенка. В совке сразу включались мысли "да как же? Чтобы он проходил через те же страдания, что деды, отцы-матери и вот уже и я нахлебался, еще и ребенок?!
Базовое отличие между моими двумя равными отрезками жизни: - там, в совке жизни не было, ее там нет и никто ее там не знает.
Жизнь можно узнать только там, где она есть.
А она есть, где существуют условия для жизни - свобода, культура общения, доверие, взаимное уважение, ответственность, отсутствие насилия, закон.
Советская жизнь - такое же нелепое словосочетание, как и любое существительное, к которому приставлено определение "советский".
Полжизни я не жил - выживал, спасался, боролся. Полжизни - всё с нуля, догонял, осваивал, наверстывал.
Итог? Там, в зазеркальи было сожжено 30 лет, тут, в нормальной жизни "плюс" 30.
-30 и +30. Можно начинать жить. С самого начала.
Прекрасного викенда мои дорогие друзья!
Komik milestone. Bu, ingilizce кинофильма finali oynuyorum сюиты handel смертного nasıl bir yazarın одра, benim "Batı" Hayat 1985 yılında.

1985 yılının Eylül ayında kalıcı aldım yeşil manzarası ingiltere ' de. Iki cравнялись zaman doğru parçasının uzunluğuyla противоположных hayatımın:

1955-1985-yaşıyordu совке (Moskova, кавказ, тверская губерния). Orada her şey mi kötü? Evet, "Etrafta" hayat çok kötüydüm, saçma безысходна, угрюма, agresif-Kısmi, ölümcül tehlikeli.
Insanlar beni kötü ve koruyan en düşük o "Hayat" çok güzelmiş. Bu insanlar 19 yüzyıl üzerinden, ya da onları cok nazik harika anne, onları tanıdıklar ve arkadaşlar, harika bir kin.
70 ' lerde neredeyse kimse kalmadı hayatta ve hayat hiç беспросветной yıldız olmadan bu güzel üzerinden çağın...

1985-2015 Londra, New York, Frankfurt, Luzern-Roma-Zürih.
Hangisi bu "yarısı"?

Bu korkunç, çok güzel. Normal. Herkesle sıradan bir hayat. En düşük çok kötü kötü ve kadar güzel ve iyi, iyi. Bebek sahibi olmak istedim. Hemen совке bölgesinde включались düşünceler " Evet nasıl? O yollardan geçtim, aynı acı ne dedem, babalar-Anneler işte нахлебался zaten ve ben hala ve çocuk?!

Farklı taban arasında отрезками iki eşit yaşam :-orada совке lifeline yoktu, orada hayır ve onu orada kimse bilmiyor.

Hayat sadece sorabilir miyim, nerede o var.

O var, nerede genel yaşam-Özgürlük, kültür, güven, karşılıklı saygı, sorumluluk, şiddet eksikliği, kanun.

Sovyet hayat-kelimenin aynı, ahmakça ve herhangi bir isim, Sovyet приставлено tanımı " ".
Hayatımın yaşamadım-Спасался, başarı, mücadele. Hayatımın -, sıfırdan догонял, осваивал, наверстывал.

Özet? Orada зазеркальи vardı yanmış 30 yaşından, burada, normal bir hayat "artı" 30.

- 30 ve + 30. yaşamaya başlamak. Başından beri.

Yakışıklı викенда sevgili dostlarım!
Murat Oktay DanisDrum Talk TV'in videosunu paylaştı.
8 dk.Düzenlendi
,, R i T M, b e n c e, M Ü Z i Ğ i N,
.. i L K, temel, T A Ş I..
..
/( Melodi, ve A r m o n i, ikinci, v e,
üçüncü temel- t a ş l a r , y a . )
,,
A r m o n i, tedarik, olunur, M e l o d i, kendi, otamatik, dahil, olur,
istenmediği, ; yere, -b i l e..
S e n, M e l o d i, çalmayacağım, d , e ,, uğraş,,
,, O , ne yapar eder, s e s i n- ORTASINA, gelir,
MEKANiK-Organik, yapısını,
y e r l e ş t i r i r,,
" ABSURD-MELODi-BiLE ", olsa ..
,,
C o n t e m p o rary- a r t, ; R i T M E-TEMELLENmenin
doğru olacağını, s ö y l e r..
/( melodi v e armoni , çünkü, evrenselin ve, D i n i n, saraylarına,,
ö y k ü n e c e k t i r, eninde,, sonunda, d i y e .. )
/( M ü z i k- saraylardan, çıkartılıp,,
s e s, v e, NOTA; özgürleştirilemeyecek,,
, m i d i r, d e r, ÇAĞDAŞL-SANAT-TEORi-KURAMI )..
,,
,,
,,
,,
R i t m, uygulamalarımı, P i y a n o, i l e,
seslendirmeye kalkışmam, ,, /( DAVUL-VE VURMALIlar, dururlarken ),,
, a b s ü r d, gelebilir, /( P i y a n o, i l e,,
m e l o d i, v e, HARMONi, V E estetik,,
üretenlere .. )
,,
B U; ABSÜRDiTE; i l e, ,, B A Ş- EDEBiLMEK; i ç i n,,
M Ü K E M M E L; bir, R i T m, ,, " F O R M U ", v e d e,,
" R i T M- FORMSUZLUĞU; " yaratabilmelisiniz,,
o l g u landırıp, oldurabilmelisiniz ..
/( P i y a n o n u n, ; MODAL-B E Y i N- TEKRARI-N O T A-
larına, r a ğ m e n .. ),, ..
/( v e , saraylarda, seslendirilen, P i y a n o, yerleşik,,
i d e o l o j i s i n e,
rağmen ..)
..
" F O R M U- FORMSUZLAŞTIRDIĞINIZDA " ,,
b ö y l e, bir, M Ü Z i K, PARÇASININ;
i ç i n e,,
,,HERHANGi-F O R M A-TEMELLi- B i r, Müzik parçası,,
y e r l e ş t i r i l e bilinir,,
install- e d i l e bilinir ..
/( çağdaş-enstalasyon-Sanatı, d a, bunu, icat e d e r, y a. )
,,
,,
D e m e m, odur , k i, ANLAMSIZ; " FORMSUZ-FORMLU ",,
MÜZiK-ÇALIŞMALARIM,, ö y l e, h ı z l ı- R i t m LEMELER;,l e r,
i ç e r i r, l e r,, , k i,,
,,B U, hızlı R i t m l e r, R i t m i- HANTAL-olan, h e r, parçanın,,
yapısının, içine sızabilecek,
" NANO-TEKNOLOJi ", M ü z i k- A J A N L A R I D I R L A R ..
..
,,
,,
S ö z g e l i m i,, mILES-DAViSin, Bitches BREW; ALBÜMÜ,,
B U- D Ü N Y A D A N, OLMAYAN, VARLIKLARIN,,
B U- DÜNYADA NASIL-DAVRANACAKLARININ; R E S M i N i,,
Ç i z m e y e, çalışırken,
,, H A N T A L; V E, b i r a z , da, C A N-sılıcıdır,,
dinlerken.. /( MILES-DAViS-suluboyaları, zaten , yetersiz-şeylerken )..
,,
M I L E S- DAViS, Müziğin FORM-yapısını yerinden, kımıldatabilmeye,,
ömrünü vermiş, e n başta gelen,
Çağımız, M ü z i s y e n i, iken -C a z-alanında-
,, TROMPET; g i b i, zor v e EN-Kısıtlı, bir S O L O,
çalgı, i l e, B U N U; dener ..
/( T E O R i-V E-KAVRAMSALA; SADE- y e t e r .. )..
,, kalkıp da T e o r i, üretenin, solo, şımarıklığını,,
,,ö n d e, koşturmasını, bekleyemezsiniz ..
,,
B U, ŞIMARIKLIK; b e n i m, gibi, " şımarıklığı-kaydeden ",
A B S Ü R D; MüZiK-i m a l a t çılarına,,
nasip, olacak, besbelli ..
,,
son , piyano, çalışmamı,,MILES-DAViS, BiTCHES- B R E W ,,
albümü, i l e, birlikte açarsanı z,,
nerelerinden, başlatırsanız, başlatın,,
" z a m an s ı z ", /( FORMSUZ-F O R M L U ),, b e n i m,,
M ü z i k- BLOKUMUN,,
M i l e s, D a V i S, V E- arkadaşlarına,,
E K L E M L E N E bileceğini,
V E Y A, ONLARIN; benim, FORMSUZLUĞUMA,
eklemlenmeyi D E N E M E K, istediklerini,
duyabileceksiniz ..
,,
https://www.youtube.com/watch…
/( A U D i O, Dinlenilmeli ) ..https://www.youtube.com/watch?v=KKDC2n-V1r82.604.727 Görüntüleme


What drummer would ou like to see work tap-dancing into their drum solo? Here's a throwback Thursday post for you: Fred Astaire in "Damsel In Distress," 1937. Here you can see a low boy (bottom left) in action. Fred actually was a real drummer - and a really good drummer at that!
You can see all our interview episodes and sign up for our news letter with articles by some of the biggest names in drumming at www.drumtalktv.com
‪#‎drummer‬N a s ı l s a, - ; ben d e, b u, GÜNLERDE;
,,B U, KONÇERTOYA-TAKILIYORUM ..
..
,,A Y R I V C A; ,, bay TCHAiKOVSKY;, n i n,
t ü m, eserleri, i l e- EVRENSEL-H U K U K U N,,
, t e m e l- V E; " i n s a n l ı k -DAVASININ "; A S I L,,
T A B A N; V E ZEMiNLERiNE, i n m e y i, denediği,,
hayatı, /( B U BiSEXÜEL-ADAMIN ..
hayatı da, kadınlarla yaşadıkları, p e k, bir enteresanken,
V E SiNiR-ÇÖKÜMÜNE UĞRAYAN, ÇAYKOVSKi n i n,
d e
kendisin, ŞUMAN; g i b i, N E H R E ,,
ATTIĞINI; d a, unutmadan ..)
,,
/( kadın- e r k e k-* i h t i l a f ı - V E,
D A V A KONULARI; ü z e r i n e,,
../( 3-sene-ADALET-BAKANLIĞINDA AVUKAT; olduktan,s o n r a, )
Müziğe, g e ç e n,, B e s t e c i,-Tchaikovsy,,n i n,,
E v r e n s e l- i n s a n- HUKUKU; Ü Z E R i N E,,
söyleyeceği sözleri, herkese, söyleyebilmek,i ç i n,,
müzik Teorisin,i öğrenmeye kalkıştığını, unutmadan ..),,
,,
MÜZiKÇi-olduktan sonra,,
b e s t e l e r i, için, K O N U, arayan, bestecilerden, d e ği l,,
çaykovski,, A D A M I N; insanlara,,
" i N S A N- D A V A S I ", üzerine,,
SÖYLEYECEK;İ SÖZÜ; v a r,,
bunun için, M ü z i ğ i,
ö ğ r e n i y o r, g e ç,
ömründe ..
,,
KIRMIZI-YOĞUN, RESiMLERiMi, 2005 te tuvallere, çalışmışım,
/( 16-tane), fakat, kırmızı, tepemi attırmış,
bir kenara, bırakmıştım, onları..
Ş i m d i, KADINI- ö l ç e b i l m e- yetimin gelişmiş,
olması nedeni, ile, o n l a r a, V E, ÇAYKOVSKi-
HUKUK-D A V A S I N A, TEMELLi, B U,
resimlerimi, t e k r a r,,
elden, geçiriyorum,, ..
Ç a y k o v s k i, müzikleri, eşliği, i l e..
..
S e r g in i n, ADINI; d a belirledim ..
/(RESiMLERE- D E- isimlerini, verebilmeye-
başladım .. )
/( SERGi' n i n, A D I;
" KIRMIZI-HALI-H U K U K- DOSYASI, OLACAK ..
,,
N e yazıktır, Ş U a n, 250 Serginin, ortasında, olup,
hiçbir SERGi-Yapmayan, b i r, dönemle-kuşatılıyım..
B Ü Y Ü K-bir PROJE- Z A M A N I N; altında, kalmış,,
,, PROJE-MiMARLARI, i l e, birlikte,,
yürünmeli ..
,,
M U T L A K' I; HEP; KARANLIK;
V E K A R A, v e,,
S i Y A H, üzerinden, düşünmüşken,,
KIRMIZIYI; M U T L A K; OLARAK, DONUK, V E DURGUN,
RESMEDiNCE; r e s i m l e r d e k i, h ı z l ı, ve- kızlı-
düşüncelerim,, u ç u ş a n, Ç i z g i l e r i m,,
hepsi, yerli yerine,
oturmaya,i başlamazlar, m ı ..
,,
G Ü L S i N- ONAY; ,,benim yaşıtım, ..
B U, demektir, k i, aynı senelerde, aynı olaylar karşısında, h e p,
aynı yaşlarda, i m i ş i z ..
B U, bir paralelliktir, birbirine- yansıtabileceği, şeylerdeki,
benzerlikleri, d e, içerir ..
,,
S O N; İngilteredeki, EViNDE;, E Ş i , i le,
olan, KIRMIZI-HIRKASI, d a, beni, aldı, bir y e r l e r e,, taşıdı,
savurdu ..
,,6-9 yaşlarım arası, KIBRISTA; idik, A i l e c e..
KIBRISTA; iNGiLiZ, YÜNÜ, i l e, tanışan, annem,,
inanılmaz d e s e n l e r l e, HIRKALAR, KAZAKLAR,
örmeye başlamıştı, b i z e, /(erkek-kardeşimle, bana)..
,, Ç O K, SEVERDiM, İ N G i L i Z-Y Ü N Ü,,
kazaklarımı, k i , annemin, elinden, çıkınca,
örgüleri, bir o k a d a r, daha, ö z e l d i l e r,,
,, b i r kadının, E L- EMEĞiNi, giyinebilmek,,
a y r ı c a l ı ğ ı ..
,,
K I R M I Z I; HIRKAM, E N, ç o k, sevdiğim, HIRKAMDI,,
,, Y A K A L U; örğü, desenli V E BEYAZ- S E D E F;
boydan boya düğmeli ..
S o n r a l a r ı, Türkiyeye geldik,,
Top Peşinde koşturmayın başlayınca, teker, teker,
b u kazakları, kale, taşlarının, üzerinde, unutup,
unutup gittim,.. K ı r m ı z ı, hariç ..
.. O N U N, DA ; BAŞINA; gelen,, elimde, çevirirken,,
yere çarpan, Düğmelerinin, k ı r ı l p, ekslmeleri, i d ,i ..
,,
çocukken, e n , çok, sevdiğim, ikinci, y ü n- ö r g ü, d e,,
SARI- SAPSARI- Y Ü N, KISA- PANTOLONUM; d u ..
..
ERKEKLERiN-DÜNYASINDA,,
T Ü M, S i S T E M L E R i N- TEMELiNE,,
y e r l e ş t i r i l e n, " KADIN-S i s t e m s e l l i ğ i ",,
i l e,, " HUKUK-D A V A N I Z I ", çözüp,,
K A D I N- E R K E K-ÇATIŞMASINI;
aşabilirseniz,,
,, /( K A N L I- BIÇAKLI; olmamayı, ),,
başarabilirseniz,
, a n n e n i z, çok, iyi, b i r, i n s a n,
v e , d i ş i, olmuş, olmalıdır, s i z e..
,, ..
,,
SARAYLARA SERiLi,, K I R M I Z I, HALILARIN; ÜZERiNDE,,
KIRMIZIDAN, ç e k i n m e d e n, yürüyebilmek,,
,, K A D I N L A R L A-SORUNLARINIZI,
tamamen a ş m ı ş, olduğunuz, anlamına, g e l i r ..
,,
A Y R I C A- KIRMIZI-RENK, tabiatta, t e k,,
" saf- b e y a z; ı ş ı k ", reflesi, v e r e n,
ş e y, iken ..
..
KADINA TEMELLi- GENEL, Sistem- tabanını,,
SANATA- DÖNÜŞTÜREMEZSENiZ,,
K A D I N I; N, üzerine , yükseltilen,,Y A P I N I N,,
a ğ ı r l ı ğ ı, h i ç b i r zaman,,
azalmayacaktır ..
/( S A R A Y L A R I, n e kadar, yükseklere, taşısanız, b i l e..)
Ç A Y K O V S K i,,H U K U K U;-MUTLAK-kırmızısı, d a,
, t a m,, ; ,, B U N U; S Ö Y L E R .. )

Gülsin Onay - Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Piano Concerto No.1 in B flat minor, Op.23 Slovak...
YOUTUBE.COM