30 Ocak 2015 Cuma

" T H E; D O O R , o f, V E N U S " ..B U D A; " V E N U S ", " K A P I SI ",,
.. biliyoruz ki, VENÜSÜ;
...ANCAK; ERKEK DOĞURUR ..
..B U SAYEDE; ; " K A D I N " ; ..
,,ERKEKLEŞEMEZ ; d i r,,
" V E N Ü S ' T E " ..
B U; V i d e o da, d a,,
E R K E K; GIRTLAĞI -ÇAĞIRINCA;
" V E N Ü S " ; olanlar,,
/( Venüs olan kadınlar)
S A P I R SAPIR; D Ö K Ü L meye başlarlar ..
../( VENüS TESTiNi, geçenler..)
,,.. Bizim Ülkede, TÜM; DiŞi, çocuklar,,
VENÜS yerine, " APHRODiTH ", /( Afrodit),,
,,olmaya ÖZENDiRiLiR l e r, ya ..
/( A f r o d i t, ERKEK; olabilme nitekli kadın d ı r )
/( kız babalarının, k ı z l a r ı n ı,,
erkeğe dönüştürebilme eylemleri..
,,ikisinde d e, başarıya ulaşanlara selam olsun ..
/( başarısızlık burada, , ikisini biribirine karıştıran
,,kadınlarda, gözle görünür, olur ..) d u r.
n o t e :
" VENÜSÜ ERKEK DOĞURDU ", K i T A B I ..
sayfa; -21 .Opera de Riccardo Broschi en la película Farinelli, il castrato. 1994.
YÜKLEYEN: NİGHT ANGEL

_________________________________________________________________________________


  T  H  E;  D  O  O  R ,  o f,    V    E  N    U   S   " .._______________________________________

B U DA; BROCHi' n i n; ÇiZDiĞi,,
../(A L E M L ER E /(MUTLAK KARANLIĞA) A Ç ı L A N) ;
.... " E T K A P I S I " ..
" MATEMATiK " ; ALEMLERiN; MADDE KAPıSI, Y a.
..b u n e d e n l e,
... " MÂTEMLER-A T i K " ; olmalı ..


YÜKLEYEN: TİMUR CENKY


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün videosunu paylaştı.
Az önce ·
Bethoween, Müziği, ,
" i n s a n ı n, içindeki,
ATEŞi, " m i, tutuşturur, Y O K S A; ,,
" MÜKEMMEL-BiÇiMiN "
;/( Mükemmel FORMUN),,
,, " s o ğ u k, V E; MUTLAK; M E K A N I ",
i ç i n d e, ,, m i,,
,,ATEŞi,, s o n l a n d ı r ı r ,, b o ğ a r ,, ; ;,,
/( b i ti r i r . )
/( i N S A N I N , i Ç, ATEŞiNi ),,..
/ ( B e e t h o v e e n, " d , i n ' lerken,, " ,,
,,mükemmele m i /( MUTLAK MEKANA),
tapınmaktasınız,
Y O K S A ; , i n s a n ı n , içindeki, A T E Ş E ,,
,,kıvılcıma, m ı ..
eklemlenebilmeyi, denemektelerde-siniz ..
/( ATEŞi VAR ETMEYE; kıvılcım yetecekken ..)
..
,, ADAMIN; dediği,
,, n i Y E; ÖTE TARAFA; /( n e r e d e), d ö n d ü nü z,,
,d e d i ğ i, DE;
" B U NOKTA OLSA- g e r e k t i r )..
.." M Ü K E M M E L i Y E T T E N "; mi yanasınız,,
,,A T E Ş , t e n , m i ..
/( i n s a n ı n, içinde, yakılabilen, ateşten,
e n e r j i d e n,, = spiritten ..m i,,
YOKSA; ,, /( " SOUL "=R U H, mükemmeli arzular k e n ) ..
,i N S A N I N ; " R U H U N D A N " ,,
m ı, yana sınız ..
..
KAPiTALiZM; Mükemmele tapınırken,,
SOSYALiZM; h a y a t a , doğaya, /(TANRIYA), tapınmayı
seçer ..
/( VATiKAN- KiLiSE s i, nin, sosyalist olabileceği,
,hiç aklınıza, gelir mi ..) i d i ..
..
KAPiTALiZMin, S O S Y A L OLANI, " H A Y A T I
" B i y o LOJiK; h ü c r e y i " ; ; e z me y e,,
HAKKI; Y O K T U R ..
,, KAPiTALiZM;
" MUTLAK MEKANA; t e k n o l o j i y e,,
v e M A D D D E; T E M E L L L i,,
AKILCI-d e ğ e r l e r e, tapınmakta, özgürdür,,
ancak, " H Ü C R E Y i ", e z m e, HAKKI; o l m a z..
/( değer çatışması, anlamsızdır, b u r a d a..
tüm doğal-insan düşüncesini, zehirler ..)
..
,,
D e m e m, O ; K i,,
insanların, çoklukla yaşadıkları, yerlerde,,
/( ş e h i r l e r d e ) ,, " HÜCREYi ", ezemezsiniz ..
( eğer KAPiTALiZM; kendi AHLAKINI;
i n ş a a , edecek s e.. b i l e.. )
,, şehirlere, d e, kar, yağar.. / ( ağustos, ayında, olmasına gerek, yok,,
aslında,i l l Â,,
/( veya geceleri güneş osun, isterseniz,,
ş e h i r d e, de, ATEŞ; yakabilmelisiniz
güneş d e, A t e ş t e n, TOPTUR, y a )..
..
...... e ğ e r, kar yağdığında, /( k ı ş ı n ) ..
yağmış olan tüm kara, ulaşabilmiş olmak için,
tüm şehri, gezmeme, izin verilecekse,, /( kar yağdımı, işe gidilmez..)
v e y a ,,
G ü n e ş e ulaşma-HAKKIMI; engelliyorsa,
,, yüksek, mekan-BETON-Binaları,,
,, şehirde, d e, güneşi Bulabilme,,
H a k k ı m, hücrelerime,,
v e r i l e c e k t i r..
/( gün boyu terasta güneşlenebilir, v e y a
güneş içeren, cadde, v e, sokalarda, g ü n e ş i-sadece,,
b u l a b i l m e y e,, ona dokunabilmeye,,
,,t u r l a r ı m, /( hücrelerimin hakkıdır ) ..
..
L A F I; uzatmayayım..
Ş e h i r d e, yaşamak, başlı başına, bir, işken,,
/( i ş kence y e, dönüşür) ..
g,d,p , bir d e, o n u n-bunun, AKLININ; ,, iŞiNDE;
çalışma mecburiyetim,, -epeyce 1- ,, f a z l a dan-d ı r..
/( AKILLI-ADAMA, yakın, olup, " AKILLI; olmayı " ,,
-Patron olmayı- ondan, öğreneceksen,,
,git onun, iş yerine ,V E; onun, yanında v e,
yakınında olabilme,
ö z g ü r l ü ğ ü n ü, E ' D i n ..
" AKILLAN )..
bakalım,
AKLIN; kirli havayı, suyu süzebilecek, m i ..
..
/( b u n a, da, itirazımız, olmaz .." i ş v e r ene ) ..
A N C A K; HÜCRELERine, TAPINMAYI,
D O Ğ A Y A; tapınmayı, -AĞACA-SARILMAYI-
sevenlere, d e, " b u, D i n s e l, v e T i N S E L " ,,
özgürlükeri, V E TÖRENLERi,, v e r i l e c e k ..
,,çok değil, adam/kadın,, sevişebilmeyi,
birşeyler, yiyebilmeyi,,
v e yürüyebilmeyi, g ü n e ş i,,
rüzgarı s u y u, yağmuru,,
sıcağı soğuğu,,
s e s i, ışığı,
ağacı, bulutu, taşı toprağı,,a t e Ş i .. ,,
hareket, edebilmeyi, sporu,, istiyor ..
/(petrol, elektirik,kömür, ; kullanayım d a, demiyor
kışın hareket, ederek,
veya örtünerek, ısınacak ..
koyuna, bir, post, yetmez, m i ,, kışın))..
..
..
..
V i d e o d a ..
" D ' E L i, " ; ,, ADAM;
KOYUN, b i l e,,
OLAMADIĞININ; F A R K I N D A,, ..
/( o şansını bile , yitirdiğinin FARKINDA
( ..h iç değilse, düşünebiliyorken, h e n ü z..)
" Y Ü N; DiYE ATEŞi, alevleri,, üzerine,,giyinmeyi,, " ,,
,,k a d e r i n i n, GEREĞi-geleneği-
V E; " E Y L E M " i, ; ,, sayıyor ..
/( henüz, YAPABiLiyorken d e, YAPIP ) ..
,,HÜCRE-D E -Y A P A R ..
yapmazsa, MADDE;-O L U R ..
/( M a t e r y a l i z m e, sürüklenir ..)..
..
/( b ö c e k, VIZILTILARINI; b e y n i n e,,
şimdiye kadar sokmamış, -tabiatın, b öc e ğ i, ve vızıltısı-
d a, olmasına; /( yapamamış,olmasına)
/( k i, one b ö c e k t e n, korkutup ayrı tutan, geleneğe,,
küfrediyor, olmalı, b u rada .. d a) ..
..
________________________________________________________
,, g e l e l i m, Ö N e r i, lere..
,
KAPiTALiZM; AHLAK KANUNU; 1 :
/( kominizmin disiplini, değil, h a a ..yanılmayın.. )
,, bugünden, itibaren, ÜLKEYE; /( şehirlere PETROL v e, ÜRÜNLERi
girişini, Y A S A K L I Y O R U M )..
,,/( henüz, elektirik, ODUN, kömür, kullanılabilir ..)
KANUN; 2 :
, t ü m, DEVLET DAiRELERi,, n i,, özelleştirip,( bir çeşit) satıyorum ..
V E Y A, DEVREDiyorum..
v e E V; haline, getiriyorum,
KOMUNAL-yaşayabileceklere ..
/( açın bakın ,Londra, hostellerine,,
günde, 21 Liraya, eviniz, olur ..
,, ..
,,sende, talebe göre,
/( 1 Lira, olabilsin,
,,D e v l e t, E V i..
ayrıca ..
,, t ü m, insanlar, bugünden, itibaren, k e n d i,
işlerini, k e n d i l e r i, yapacaklardır ..
,,isteyen işbirliği yappar..
/( i R i; ; B Ü Y Ü K ,,DEVLET ARACI,
v e, ARACISI; yoktur ..a r t ı k ..)
,, KANUN; 3 :
,,O R D U; DA; L ^ A V; e dilmiştir ..
,,VATAN; sınırda, değil, ,,insanın, olduğu, VE, dokunduğu, h e r,
y e r d e,, v e,, Ş E Y D E d i r..
,,/( hattı müdafa değil sathı, müdafaa)..
D E V L E T, işlevini, ö z e l, işletmeler,
üstlenirler, nasılsa,,,, ,,
e ğ e r, D e v l e t, EVRENSEL; v e,
,, " taşıyabilense " ..
,, /( işletme kolaylaştırıcısı,, mikro, devletçikler,,
işletmecikler ..) ..
..
/( malum, tahta da sudan hafiftir,,
,,suda ,insanı, d a, taşır, tahta ..
,, " TAHTA; S U D A; , D E V L E T T i R " ..
/( ,, soğukta, da, asıl devlet, TAHTA; v e, ateşidir ..
,,kömüre, elektirik' e, gaza, n e, kadar güvenebilirsin..
,,h e r , kişi, her, Y I L; belli sayıda, kendi,
ağacını, d i k e c e k, bahçesine, anacım ..
,,n o t :
,, " KAPiTALiZM; d e, DOĞRU ,i D i, SOSYALiZM; D E
BiRibirilerinden, A Y R I TUTULABiLDiĞiNCE " ,," ,,
K i T A B I ..
,, saife,, : EGZOZ VE MiDE; BULANTISI ..
,,/( J .P. SARTRE'ın, BEYiN-BULANTISI; h i ç, değil..)
176.812 Görüntüleme
Bir Delinin Haykırışı - Dünyanın en iyi sahnesi
İzlenmeli, sanki bugünler için bir mesaj...


Murat Oktay DanisZata'nın fotoğrafını paylaştı.
Az önce ·
AKLINI AYAKTA TUTACAKSAN;
N E YAPARSAN;Y A P; ,, " B E L i N İ, BÜKTÜRME " ..
/( günlük hayattan v e, Vucudunuzdaki BELDEN;
bahsediyorum ..)
'Belin büküldüğünde, aklını dik tut.'
Zata
N. Porpora. Polifemo. Alto Giove - Dosso Dossi.wmv Vicent Guillem
https://www.youtube.com/watch?v=Xwe6HBl-N5E&index=9&list=FLoclApcUHJH_NyOZI_kqZ8Q


N. A. Porpora (1686-1768). Polifemo. Alto Giove,Simone Kermes, soprano. La Magnifica Comunità.Isabella Longo, concertmaster. Imágenes: Dosso Dossi (1490-1542)
YÜKLEYEN: VİCENT GUİLLEM
 • Murat Oktay Danis

  Yorum yaz...
Murat Oktay DanisZata'nın fotoğrafını paylaştı.
Az önce ·

......
,,zamanında, UZUN-SÜRE- KOMinist olup,
/( b e n i m, KOMiNiZmim, sadece,
kendime, ..)
,, " evreni-VE E V R E L E R i,, ,,disipline edenler,
E N AZINDAN, bir, K E R E, d e OLSA; tüm sınırları, açıp,,
/(sınırlamaları kaldırıp ),,
,, B O Ş TUTULAN T Ü M; BOŞLUKLARIN;
sınırsızca, TIKA -BASA; EVRENCE-SERBESTÇE-dolmasına, i Z i N,
verebilmekle, Y Ü K Ü M L Ü D Ü R L E R ..
/( Disiplin, i N S A N; ı n,,, i Ç İ n İ,,
MUTLAKA; ..e t k i l e miş t i r.. ) ..
/( V E ETKiSi,, , içinde, U Y U R ..
kımıldatmaz, s e n i ....
yerini, d e, kendisini d e, bulmak sızın ..
kısıtlayıcı- e t k i n i n.. )
,, ..
,,S U Y U, KOMiNiST; REJiMiNLE;
/( kendisine KOMiNiST OLANLAR D A; D A H i L
, b e n , gibi .. ) ..
k o n t r o l ettin, yıllarca " ı s l a t m a s ı n d a n,,
korunaBiLMEK; i ç i n,, ; d e .. :
, Ş i M D İ; BARAJI; AÇACAKSIN; v e , fakat,,
Ş i M D İ, d e, S U; s e n i,
" N E BOĞABiLECEK; N E, d e " ,,
ıslatabilecek,,
b i r, GÖL; S U,,
,,/( c i Ğ e r l e ri n e, DOLSA, B i L E ,,)
T a m, üzerine, ; BOŞALSA; B i L E ..
, b i r ; ANDA,, ..
/( BOĞULMAZ iNSANA ; EMEK VEREBiLMEK .. )..
,,
" KOMiNiZM, D E, " B U; N U " ,, üretmek, içindi ,,
zaten.. S e n i, " WATER-PROOF_ E T T i " ..
/( yoksa, suyun kendisi i l e,
, bir derdi , YOKTU; Kominist -disiplininin )..
'Her olumsuz düşünce, gizli bir travma bırakır.'
Zata
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
Az önce ·
" KAFKA SÖZÜ ÜZERiNE " ,,
" bir Y A Z I " , ; D E N E M E S i .. :
" DIŞARIYA; KAPANMAYI " ; i ç e açılmakla , eşzamanlı,
,,ü r e t e b i l m e k,, , asıl olan ..
,, /( çünki s i z, daşarıya kapanırsınız d a,,
bu kez dışarıdakiler, i ç i n i z e, gelip, OTURMALARINA;
içinize yerleşmelerine başlarlar ..
/( yine insanın ,i ç i n e, ,yerleşildi ..
siz yerleşmediniz d e, başkaları
s i z e, yerleşti ) ..
/( Psikolojiyle Sosyolojiyi,
biribirinden, ayırabilin ) ..
..
DIŞARIYA KAPANABiLMENiN; Ö Z Ü N D E ,,
/( " d i Ğ e r, Ş E Y ' lerin, i ç l e ri n e " ,,
d e, ; ilerleyip, Y E R L E Ş E B i L M E K;
s t r a teji s i, d e bulunmalıdır .. ..
/( siz ancak başka şeylerin içinde iseniz,,
kendi i ç i n i z d e, yakalanamazsınız ..)
,, N E D i R; B U; " D i Ğ e R; Ş e y l e r .. "..
SANATIN D Ü N Y AS I N I N; ŞEYLERiDiR;L E R; BUNLAR ..
..Y A Z I YAZARKEN; h e r b i r, ALFABE, harfinin,,
i ç i n e, yerleşebilmek , i ç i n,
TUTUP YAZACAKSINIZ HARFLERi,
Y A Z I ' N I Z A ..
,, s e y r e t m e k, önemlidir,
,,, s e y r e t t i k l e r i n i z i n, İÇLERiNE,,
" y e r l e ştirirsiniz kendinizi,, " ..
v e y a, BAZI; Şeylerin içlerinden, a l ı p,
diğer bazı şeylerin içlerine, y e r l e şi r ,siniz ..
, s e y i r,,, E D E R K E N ..
..
,, " S E S , çıkartırsınız "
/( ç o k,, konuşarak d e ğ i l ..)..
, B U; KEZ;
" BAZI Ş E Y L E R D E N " ..
/( insandan, değil BU; K E Z; , NESNE; V E ŞEYLERDEN,,)
/( birilerini kızdırıp kendinize bağırttırabildi,
i s e ni z, d e, " s e s l e r i ", ile
bunada, o.k. )
V E; B U; i n s an s ı z -S E S L E R i N; /(ŞEYLERiN),,
,,tabak çanak, masa sandalye,,
,, araba lastiği, tahta metal, şeyler,,
v e y a, anhtarlığınızı, şıkırdatın,,
yeterki, s e s, çıkartabilin,, ..
n e s n e , EŞYALARDAN,,
.. v e ; ,, i ç l e r i n e, YERLEŞEBiLMEYi,,
d e, öğreneceksiniz,, z a m a n l a ..,,
" kendi ç ı k ART a , bileceğiniz, S E S L E R i N,, " .. ..
..
,,b o y a n ı n, R E N G i N, ; IŞIĞIN; i ç i n e,,
yerleşebilmeyi, ö ğ r e n i r s i n i z,,
,, " BOYALARLA; RENKLERLE-OYNARKEN " ,,
/( RESiM; oluyormuymuş, olmuyormuymuş, size N E )
/( BOYANIN; PARASINI; ÖDER; YERLEŞiRSiNiZ, i ç i NE ) ..
BOYA ARTIK; KiŞiliğinize E V dir ..
,,saklarsınız, B O Y A, i l e,
" içine yerleşebilme, O Y U N L A R I N I Z I "..
/( RESiMLER VEYA; DEğiller ..)
/( özgürlüğünü verebilin, b o y a ve renge, ilk, ö n c e )..
,, İ Ç ' e, açılabilme,
,, i Ç E; ilerleyebilip Y E R l e ş e bilme,,
ç a l ı ş m a, örnekleriniz,
e m e k l e r i n i z, d e, bunlardır,, diye ..
,, A S I L; HAKiKi,, " D Ü N Y A; NESNELERi "
, SANATSAL;
N E S N E L E R dirler, V E, sadece onlar,
sizin, i ç l e r i n e,,
yerleşebilmenize, i z i n, VERiRLER ..
/( sonsuza , d e k, VE; HAKiKATEN ), d e..
/( DÜNYA; SADECE; SEVGi, v e r e n,
nesneler, d e n, oluşur ..
,, sandalye bile sizi, s e v e r ..
üzerine oturursanız ..
/( oturmadığınız, sandalyenizin içine,
duygularınızla yerleşebilecekseniz,,
sanatçı olmaya, yeştenmektesiniz ..
SANATÇI; OLMAYA; uğraşmayacaksanız,,
atın, evden dışarı, oturmayacağınız,
s a n d a l y e n i z i ..)
..
CANLILARA; G Ü V E N M E M ..
; / ( Biyolojik V E; ALEMSEL; MELEZ; KIRMALARINA,, ) ..
" i N S A N D A N; DOST " ; OLABiLMENiN;
BULABiLMENiN; , B i L E,,
sınırları O L U R .. ..
,, ç o k zorlarsanız,
" kendisini -SANAT -OBJESi-YAPABiLEN ",
dostunuz, b i l e,,
,, s ı n ı r l a r ı, olduğunu,
eğer çok ileri DOSTLUK; arıyorsan, b u n u,,
,,sanatın, k e n d i, " objelerinde, ", bulabileceğini,,
söyleyecektir.. ç e k i n e r e k .
/( ya da, kedi, ; köpek al kendine,,bir t a n e,, diyecektir )..
..
n o t : KADIN SOYU; i l e, derdim, N E ..
KADINLARDA; " BENi, SiNiR EDEN Ş E Y " ,, N E :
,, " içlerine girilip, Y E R L E şilen " ,,
,,V U C U T L A R; ; olarak,,
" Y A P I Landıklarında " ,,
K A D I N L A R ,,
/( düşünce sistemlerinde ) ,, ;
;
,, h e r ,i n s a n ı n, i Ç i N E; d e,,
girip, yerleşme , HAKLARıNI;
Ü R E T T i K L E R i N i,,
,,d ü Ş ü n ü y o r,,
olmalarını, hissetmem, V E, ya, görüp,
DUYMAM, i Ş i t mem ..
..
KADIN ERKEK, E Ş i T L i Ğ i,, v a r s a ,,
olacaksa,, i ç l e r i n e, ONU; BUNU;
Doldurup, bunun karşılığında,
/( ERKEKLERiN; içlerine d e, TOPLUM HAYATINDA;
BiRiLERi; birŞeyleri, d e ; dolduruyorlarken , d e,, )..
,, herşeyin, içine girebilme, HAKKI; TALEP
E T M E Y E C E K; bir -K A D I N- S O Y U ..,,
V A R; M I ..
/( B İ Z, D E; GiRiCiLERDEN; O L A BiLiR i Z;
DEYiP, D E ..),,
K A D I N, , OLARAK- ; , D A ..
/( GiRiCi, -g e r i c i- ERKEK; MAGANDALARIN;
yapmalarını , H A K L I;
ÇIK A R T; ıp, d . a ..)
..
,,E K; ben d e, senin , gibi, giriciliğimi,, /( girişimciliğimi),,
sanatsal, n e s n e l e r i n, içine yerleştirmeyi, çalışanlardanım,,
e m e ğ i m i, d e, vererek,,
.. ç o k, zorda, kaldığımda, b e n , d e ,,
çalışmalarımda,,
harflarin seslerin, boyaların, spor hareketlerinin, topun içine,,
gireceğim,, , d i y e n l e r d e n,, olabilse, k a d ı n l a r , d a ..
k ü ç ü l e b i l i p .. d e ..
/( spora gidebilir misiniz,,
bir K a d ı n l a, sözgelimi
maç yapabilmeye .. )..
/( onların HAYALLERiNDEKi, H a k i k i, T O P U N, Ç A P I
,,10 metre ..olduğu gözükecektir,,
razı olurlar, m ı, topun, 30 cm, az-çapına..)
..
,,halbuki, kadınlar,
,, b i z l e r ,, " B Ü Y Ü K; girer, ",,
" B Ü Y Ü K ÇIKAR ",,
,, küçük çocukları da,
b i zz, B Ü Y Ü T Ü R Ü Z; deyince,,
,, " K I L I Ç; ÇUVALA- SIĞMIYOR " ..
..
K A F K A, a z insan az eşya diyor ..
,, eşyayı, sanatlaştırabilmekten,e m e k l e,,
küçültebilmekten,,v e e m e k ,i l e,, n e s n e n i ,n
i ç i n e, yerleşebilen i n s an s o y u n d a n,, ,, , bahsediyor ..
/( V E EMEĞiN-N E, oduğuna,,
bir TANIM; S U N U Y O R
MARKS, izm, dışında, d a.. ) ..
/( yoksa, Hamam böceği, MUT'FAKTAKi,, AHÇI, artıkları,n ı
yiyebilmek, için, insanı, dönüştürmez.k e n d i si n e.. )
"Dışarıya kapanmak esasen içeri açılmaktır…
Huzur mu istiyorsun?
Az eşya, az insan…”
Franz Kafka


" MOUTH W i D E; S H U T /(ZiPPED) .. "
" AĞZIMIN FERMUARI " ..

" MOUTH W i D E; S H U T /(ZiPPED) .. "
" AĞZIMIN FERMUARI " ..
Beğen ·  · 


A Ğ Z I TAMAMEN AÇIK OLANLAR .. /( MOUTH W i D E, O P E N ; O N E s  ..) ..


 • Murat Oktay Danis

A Ğ Z I TAMAMEN AÇIK OLANLAR .. /( MOUTH W i D E, O P E N; O N E s.. ) ..
 — David Novak ile birlikte.
Beğen ·  · ,, " y e m e, DE; Y A N I N A; Y A T " ;,,
/( YAN -a- Y A T; ) ...
... " V E ; Ö L " ; ...
,, B U, ; A R A iA, i l e..
,,
......... V E ;
" E V ' d e, ÖLMEMEYE; D E; " ,,
D i K K A T , - E T .
/( diyor , B U; ARiA; B A N A ) ..
,,
..
,,BEYAZ; ı ş ı k, gözlerini k ö r, etmeden de a s l a ,
Ö L E y i m, d e m e ..
D I Ş A R I D A .. D A ..
" B E Y A Z ME L E K iÇİNE ; YERLEŞMEDEN;
,, D E , i y i ce .."
/( A R A ; i A, bana bunları söyledi,,
.. B E N DE; y a z d ı m,ALFABEYE;
,, B U R A Y A .. )
,,,
..
KADIN ÇIĞLIĞI i L E; ; , G E l L i R,,
" K A D I N, OLARAK " ;
B O Y N U N;
V U R U L A R A K " ; ÖLÜRSÜN;
B U, DÜNY A D A ..
,,KALINLAŞTIRMAKTAN SANIKSIN ,,
en ince , B O Y N U N;U ,, " N i Y E " ..
,,
..
../( KENDİME SÖYLÜYORUM,,
Y A N L I Ş; ANLAŞILMASIN;
" Ö L Ü M -Ü M- L E
konuşuyorum .. ) ..
,,
..
,,d u y d u ğ u m , en güzel ARiA, lardan b i r i,,
B U; ARYA; ,,S A N k i .
B E L K i d e, " i L K ' i . "
" B A R O K; B i r, Ş A R K I .. " ,,
,,b i r a z UNUTULMUŞ; biraz , " E Ğ R i ",,
" b i r, B E Y A Z - İ N C i, TANESi " ..
.. ç o k, BEKLEMiŞ; ,,
K A B U Ğ U N U N; i Ç i N D E ..
..
,,
..
,,n o t :
" ŞiiR OLDU; B U BESBELLi
M Ü Z i G i, için YAZILAN ; B i R, b i r
S E S E ; S  Ö  Z,,/(ALFABE)-  ŞiiR   i  ...."
K i T A B ı N D A N ..
,,saife : CEcilla Bartoli,
Chapter :https://www.youtube.com/watch?
FEDERiCO Domeneco ARAiA ..
v=TvMRD9JuAw4http://en.wikipedia.org/wiki/Francesco_Araja


Francesco Domenico Araia(1709-1770) Aria "Vado a morir " da "La forza dell' amore e dell' odio". Cecilia Bartioli e I Barocchisti di Diego Fasolis Album :" St Petersburg"
YÜKLEYEN: ANACHRONİSM80
..
..
,,/ şaşılacak düzeyde, Paganiniyi, andırıyor, < B E L k i n .. )
,,u m u l u r , ki, T ü m, KiNiNi,,
,, Ö T E DÜNYALARDA; BIRAKMIŞtır, ; B U, K E z ,,
,, D ü n y a y a; " Y A Y A ", ş ö y l e, bir,
uğramadan, ö n c e..
,, .. biraz yavaş, /(AĞIR)..fakat çok, i y i, VE,,
t e m i z, bir YORUM..
/ Çaykovskiyi gözleriyle,, görebilmeye çalışan, Paganini, yorumu ..)
,, aralanan KAPIdan, gözlerimizi iyice açıp, biz d e
bakarsak, b i z i m, ge Çaykovskiyle
göz göze, gelme , şansımız, olabilir ..

https://www.youtube.com/watch?v=nPQPEgPweck&feature=shareMurat Oktay Danis ve Ömer ÜstelStylish Eve'nin fotoğrafını paylaştı.

 • Murat Oktay DanisStylish Eve'nin fotoğrafını paylaştı.
  2 dk. ·
  ,, " K A P I; takılı " ,,
  E V Ş E F F A F ..
  ,,istediĞin, KADAR; gıdıkla KAPIYI,, e l l e ri n l e,,
  Parmaklarınla, V U R; OVALA,, T U Ş L A R I,,
  /( FiLDiŞileride,KARA ABANOVLARI DA,,
  KAPALI; E V, yok, k i, arkasında ..
  ,,DiKKAT E T; , FiL Dişlerini, Titreştirirken, t ı n ı larda,,
  ,, " B i R Y E R L E R D E; " ÖBÜR TARAFLARDA ",,
  ,, DiŞLERiN, A S I L; SAHiPLERi,
  U Y A N I P, HAREKETLENMESiNLER,,
  S E N i N; BULUNDUĞUN; yere,,
  E L L E R i N i N, i Ç i N E,,
  ,, v e y a, KEND;, i y i,
  korunmuş, D i Ş L E R i N i N,
  ,, t a k ı l ı, olduĞu,
  K A P I Y A ..
  KAPIYLA, i K E N, dikkatli, O L..
  , o n a, " bu KADAR Ç O K ",,
  dokunurken ..
  Beğen ·  · 


Murat Oktay DanisZata'nın fotoğrafını paylaştı.
1 dk. ·
" V i C D A N ' a , MADDENiN; AHLAKI ", d e r, i sek ; :
,, Vicdan Maddenin C a n l ı y a, saygı duyması,, mıdır ..
,, " AKIL; da bir TEKNOLOJi, olarak,,
,, MADDENiN; içinden k e n .. " ..
.. SESE VE BOYAYA; verebilirseniz AKLINIZI;
/( SESiN V E BOYANIN, CANINA )..
/ ( .. v e BEDENiNiZi, V E; her şeyinizi ,, ),,
/ ( i n s a n ı, VE; insan olanı) .. ,,
..
,,
,,i ş i n EN ilginç YANI;
onları, t e k r a r, EDiNilebilir yaparsınız,
/( E D E R sin iz ..)
,, kendinizi -insanı- boyaya verebilmekle,,
/( sizde b i r ş e y, kalmamacasına ..)
,,
/( insan " verilmiş AKLI " BOYADAN; yeniden, E-DiN e bilir .. )
V E; B U; sayede,
" D i N ' e ", de,,
" AKILLILAR KLÜBÜNE; d e,
g e r e k, kalmaz..
/( BiREY V E RESMi, ola bilene ..)
/( /( Vicdandan insanın; Aklını, , çekebilmek -alabilmek-
ne kadar , olası .. ),,
..
..
A F O R i Z M A S I ..
not : " AFFFETMEDEN AŞIRAN HOROZ O P E R A S I;
PERiLERiN ViCDANI; ; RiTU E L i " , K i t a b ı ..
saifa : HOROZUN AHLAKI ..
'Ben, başardıklarıma zekamı vicdanıma teslim ederek ulaştım.
Kimilerine göre de, zekamı vicdansızlığa teslim ederek daha da yukarı çıkabilirdim ama benim için o yükseklik, vicdan da alçaklık demekti.'
Zata


Aynen öyle evlat candır.!!!

 • Murat Oktay DanisHerem'in fotoğrafını paylaştı.
  Az önce ·
  EVLAT EVDiR; E V siz E V lere..
  E V RENin, EVRELERi, NEREYE; E V rilecek ,,
  ..
  ..devrilmeden ..
  / Düşmeyecekse, K a l b i n yenileyen-Havuzu 
  düşüncenin; d e, içine ..)
  ,,i n s a na , EV; " E V RENDE " ; yalnızca,
  " İNSAN " ; ,, olabilecekken .. ..
  M U T L A K KARANLIK;
  " B O Ş V E MUTLAK HACiM; içeren
  bir i n s a n-B E Y i N, VUCUDU ..
  ,,i ç i n e, yerleştirilecek,,
  /( y e r leşecek,,)
  i n s a n l a r ı , BEKLER..
  B O M B O Ş; BAKIŞLARI; i l e,,
  B E B ' E K LERDE ..
  ..
  /( KADINLAR BEY lerinin içine giremeyince,,
  n e y i n , içine , girecekler ..
  E V lilik EŞiTli liktir, ya .. )
  / ( SÖZ; MECLiSTEN; DIŞARI ..)
  ,,
  ..
  ,,i n s a n BEYNiNiN; V E BEDENiNiN; içinde
  i n s a n l a r, VAR OLURLAR;
  /( e Ğ e r, her, gün, spor yapmıyor,,
  V E BOŞALTIP; SiLMiYORSANIZ,,
  B E Y N i N iş Z> i ,
  " VUCUT-SiLGi' nizle " ..
  /( VUCUT -HAREKETLERiYLE-
  B E Y N E DOLDUĞUNDA,,
  BEYNiN iÇİNDEKi insanları, s i l e r,,
  v e temizler, kendisini ,,
  MUTLAK BOŞLUĞUN; UZAYINA ..
  ,, iyice AĞIRLAŞAN; BEYNiNiZi,
  h e r BOŞALTTIĞInızda,,
  beyninizin içindeki MUTLAKLIĞIN-BOŞLUĞU;
  ,,daha d a, B Ü Y Ü R ,,
  " B Ü Y ü T Ü L ü r " .
  " B E Y i N ", d e , böyle,,
  BÜYÜR ..
  not : " BEYiN; NASIL; B Ü Y Ü R " .. Kitabı,,
  sayfa, : EV l a t .
" ANLAMLI BOŞLUĞA D A
R  U  H;  M U; diyoruz, N  E " ..
/( anlamını, mutlaktan MI; ,,  ,, alır, ruh .. .)..Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
6 dk. · Düzenlendi ·
" ö n c e DÜŞÜNÜR " ;
SONRA iMAR, VE; ;; " MiMAR " ,, EDERSin..
" M i M A R i S i N i " ; /(iNSAN MiMARiSiNi);
tamamlamış olan ,
N E D E N; Düşünsün ki ..
..
/( paralı birilerine insan Mimarisi,,
anne babadan dededen Atadan,
verilidir ..
onlar NE DÜŞERLER;
N E DE; ; D Ü Ş Ü N Ü R L E R ..
/( hep Daima DiMDiK; v e AYAKTA,,
" bir BiNA " , HEYBETiNi
TAKLiT EDEREK; YAŞARLAR ..
..
..
,,m i m a r i, olan içiini " BOŞ TUTAR ", ; K i,,
" B O Ş M E K A N ", sunulabilinsin,,
,,f a z l a,dan, " d a r alanlara ..
d a r altılanlara ..
darlığını iyice daraltabilmişlere..
/( AiLE içi Şiddet ve, sıkışıklık ve
kavgalardan bıkan kızlar,,
i n s a n Mimarisi, i ç e r e n, ADAMLARA,,
h e m e n a ş ı k, olmaya
eğilimli ve meyillidirler .. ..
" B O Ş MEKANda " , KENDi KENDiSiNE
V E T E K BAŞINA, " T E K L i ğ i n e " ;
A Ş I K; olabilme ,ARZU S U ..
..
T ü m işiniz , d e, tüm , " B U; BOŞ MEKANDA " ;
ADAMIN iÇiNDE BEKLEMEK; OLACAK ..
KAPIDAN; K i m, girecek diye, beklersiniz ..
/( KiMLiK; UZMANI; kişilik saraffı,
iNSAN MiMARiSiNiN;
PsiKoloji Sosyoloji, Antropoloji, ZOOLOJi;
UZMANI; KADIN;
olabilmek,, v e
" FREUD ' un işini,
ondan iyi yapabilmek,,
/( FREUDun, bir özel laboratuarı yoktu, ARTUN BEY ..)
O OLSA OLSA KENDi AĞZINA;
PARMAKLARI ARASINDAKi, P Ü R O SUNU;
yükseltir.. ..
/( yada tam tersi, ağzındaki PÜROyu,
eli parmak aralarına, -B U KEZ- ,taşıtabilmeyi, dener )..
..
A şık ,,kadın NE, anlatıyor,,
, b i r DE; o n u Dinleyelim :
,, bakın eşimin içine girebilmiş ş u,, hayvanı,
içeride iken yakaladım, , onun içinde ..
.. bana da girebilmeyi de deneyecekken ..,
KAPIDA , durdurdum ,,
ENGELLEDiM; o n u .. /
BOŞ MEKAN KAPI MANDALI; ..( Neba h a t ..)

not : " TEŞViKiYE DE AŞK; VAPURU MAKiNA DAiRESiNDEN " Kitabından
sayfa; ADAM.
/( İYİCE D A R ALTA BiLME BECERiSi, i l e, " B O Ş; MEKANLAR;
MUTLAKLAŞIR " ; HiTABI ....) ..
Düşünebilen herkesin insan olması,
insan olan herkesin düşünebildiği
manasına gelmiyor ne yazık ki.
- Sigmund FreudMurat Oktay DanisZata'nın fotoğrafını paylaştı.
1 dk. ·
İnsanın içine " Cennet-V E -Cehennemi " ,
birlikte yerleştirmek
M i m a r l ı ğ ı, ,, ; " y e r leştirilimi " ,, /(installationu", bile ; ,,
" b i l e , bile " ,
; HAKLI; ÇIK A R T ' ı la bilinir .. d i r ..
..
S E N ' , f oni, ORKESTRASI, konserlerine
sırf Cehennemimi inşaa etmek, V E yaşamak için
her hafta
.. gittiğimi, bilirim, y ı l l a r c a..
/( 30 sene)..
" S E N Likli S E N LiKÇiler ", in dışardalaştırılmış
SESSEL-Cehennemi,,
dış sesin, S E N-SENSiN- SEN- FONiSi, v e,,
,bunun, " CONDUCT EDiLEBiLiNMESi,, "(YöNET -iLiMi) ..
/( hiç değilse, Cehennemi Yöneteni
görebilme, gördüğünü sanabilme fırsatı,,
s a n a t eyleyeceğe,,
e m e ğ i n i, sanata, V e r e c e ğ e,,
k e n d i s i n i, DE..
..
Şimdilerde ancak, " B E N L i Ğ i M E " ; UYAN,,
KLASiK MÜZiK; çileri, seçebilme
çabasını başlatabildim, PRATiKTE..
KEND; i ç BENLiK ; UZAYIMI
/( M U T L A K BOŞ MEKANIMI;
" K A A B E mi ",,
..
/( ALLAHIN EVi-D E, içinde birileri gezinen
b i r MEKANKEN, MEKKEDE..)
V A R EDiP; BÜYÜTEBiLMEYE ..
/( ARAPTAN KABE i ç MEKANI n ı, kolayca,,
SATIN; ALMADIĞIMIN D A,
RESMiDiR, B U ..
..
MÜSLÜMANLIĞI; ; YABANA ATMAYIN;
" ALLAH SADECE; B E N L i Ğ i " , olanlara,,
k o n u ş u r..
Tamamen " VERMEK ", üzerine kuruludur,,
SENLiKÇiLER SADECE; ALABiLMEYE;
kodlarlarken, kendilerini, S E N L i k, ler,i ,i l e..
H e m dew, tüm " senlikçilerle ",
.. savaşa da tutuşarak ..
BUDiZMiN; i s e, MODERN TAVRI;
herşeye, " B U ", diyerek,,
B E N L i Ğ i, /( B E N L i k l i l i ği),,
, h e r bir BAKILAN; NESNEYE; yükleyebilir, ola
bilmesidir ..
B.. i l e b i l m e y e, KAPI-Açmasıdır ..
..
..
NOT : EVLiLiKLER, i le , sevgililikler, d e,
aynı ŞEY ; DEĞiLdirler..
E V L i iseniz, yatağa çekinmeden 4-Kişi,
gireceksiniz..
EVLiLiK; BUNU; KALDIRIR; PEŞiNEN ..
,,/( BATILI; EŞLER ARASI; SWiNGERe,
boşuna, EMEK; VERMiYOR .. )
,,ancak sevgiliniz varsa, sevilme ihtiyacından,
yatağa, sizden ve kendisinden, başkasını, sokmaz ..
HALBUKİ, B ü t ü n, ikilemler,,
, t e m e l d e,
insanın, içinde d e, iki, Kişinin yaşamasına, gelir..
,, BiLiNÇ ALTINIZA YERLEŞEN; H a y v a n ı,
kabul edip, onun Şeytansılığına, en kaygan zeminde,,
y e r, sunacaksınız,,
A L T-AĞIZDA,,
aksi taktirde, Şeytan,-Konuşmanızın, v e
ÜST ÇENENiZiN; içinde, " DANSINI ", edecektir ..
..
FELSEFE; " DOĞRUNUN CETVELi ", iken,,
,, BiLiNÇALTI HAYVANINIZIN; DOĞRUSU;
" c e t v e l i ", K i m d e n, gelkirse, gelsin,,
,, erkeğin önündeki, " doğrusal-Ş E Y , PUT TOTEMdir "..
..
BiLiNÇaltı yaratığınızı, y a ş a t a bilmeye e m e k, vermezseniz,,
,, E M E K DiYE; BAŞLADIĞINIZ h e r, ŞEY DE;
,,sonunda, " H i Z M E T ", olur, çıkar..
Bilinç üstünüzde, ve Bilinç altınızda,,
İ K İ; HAYATINIZ, olabilmeli..
...
Cehenneminizi peşinene, kabul ederseniz,,
" i k i ", Cennetiniz, ", olabilir, ilerde..
V E; BUNUN, " CiNNETiNi ", EVLiLiĞin,
E V DUVARLARI; TAŞIR ..
S e v g i l i, s e x-etten-duvarları ;
BU; S,iKLETi, ç e k e me z..
..
EVLi, i s e n i z, her, şey,i
PEŞiNEN; İ K İ L E Y i n .
/( kadınla yan yana, duruyorsanız,,
,,s e x, canavarına can vermeyi, seçiniz..
Y o k s a, savaşlarda, c a n,
verirsiniz..
/(A R T ' ı k, ALIRLAR CANINIZI; m ı, demeliyim,
e Ğ e r, S i Z;
PEŞiNEN;
VEREMEZSENiz. O N U ..
..
..


'Herkesin kendi içinde yaşadığı dünyada;
en az bir cenneti, bir de cehennemi olmalıdır.'
Zata

ESKi, , K E' M A N,
ViRiOZ -BÜYÜLEMECi
B Ü Y Ü C Ü L E R i, ' n i n ,,
,,MÜZiKJLE; ; " R E S S A M " ; oldukları,,
B E S ,,- B E L L i .. i D ' i.
,, b u kız, 21, Y ü z y ı l ı n, s i h i r b a z,,
belki d e, i L K,,
,, " K E M A N C I, ", Virti O Z U ..
,,ALMAN MOTORU; V E MAKiNASI ..
P R O T E S T A N; ÜRETiCiLERE, ,,
S ' E L 'A M ; , I M ; O L sun.
/( ZEHiR-ZIKKIM; imlemeleri, ,, d e Ğ i L ..)
" A M; ' i n . "..- A M E N " ..
.. " V i V A L D i, K I Ş ' I N IN " ,,
K A R, I Ş I Ğ I NIN; ŞAFAĞINDA; ,,
,/( ,k ö r EDEN; (KARANLIĞA GARK; E D E N ) .. ,,
" M U T L A K-MEKANI, na, BAKıLIRKEN;
B U MÜZiK i LE ..
D E ..

4 saisons
YÜKLEYEN: İNİNAGAPMurat Oktay DanisZata'nın fotoğrafını paylaştı.
Az önce ·
RUH -AKIL,
" indergenme ZEMiNlerini konuşacaksak " ;
,, " gün IŞIĞI ", ile AKLINI BESLEYE W BiLENLERLE ",,
,,
,," ELEKTiRiĞiN;-S E X ENERJisi ile,,
D Ü Ş Ü N C E C iliklerinin ,
KEMiK iLiKLERiNİ, ŞiŞiRENLERi " ,,
/( deplase, olan s e x-SADELiĞi,, -cinsellik-
d ü ş ü n c e n i n içinde eriyince, düşüncecilik, oluşur ) ..
,,ayırabilmeyi, d e n e y e b,ilme li y İZ.
,,DEMEM O' D U R, ki,,
" B A S i T OLAN MUKEMMELDİR "..
.. V E; MAKiNA ; ; B A S i T; OLABİLMEYİ;
,, D E N E M ELi, , i k e n ,,
/( A K I L DA EN BASiT EN MÜKEMMEL MAKiNA;
i k e N ..)
..
,, B A S i T OLABiLEN; T Ü M M A K i N A L A R I,,
,,
kadın düşünceciliği ve vucudunun içine
yutabilmiş olmayı, planlar,,K a t o l i s i z m..
-/( KATOLiKLiK : SAF SEVGi-KATI-DiSiPLiN-DOKTRiNi))
/( en büyük yutabilen ağız, kadına takılı iken..
,, keskin K E S i K ..)-
,,KOMPLEKSLEŞTiRME; KARMAŞIKLAŞTIRMA;
,, KADIN DÜŞÜNCECiĞiNinin,
VAZGEÇEMEDiĞi, alışkanlığı y a..
/( BASiTi, BASiT V E MAKiNA, gibi,
olabilmeyi seçebilen kadınlar da VAR; i K e n. )
/(AKILLI VE MAKiNA BECERiSİ, i l e,
VAR olabilen, K' ADIN; L A R ..
/ ( i S M E D E BİLEN; RESiM;
E N AKILLIDIR ..
V E ALLAH RESMiNiN; KENDiSiNi, ADLANDIRMASI;
YÜZ iSiM; ÜZERiNDENDiR ..
/( ALLAHIN; 101, i S M i ) ..
/( ALLAH 101 iSMİ OLAN RESMiN,
" TOTAL A D I DIR " ..
/( V E ARAP MODERNiTESi;
BASiTLEŞTiREBiLME MOTORUNU,
B U RESiM; ÜZERiNDEN; REELLER ..
..
..
; YiNE DE; iNSANIN iÇiNDEN;
V E ANONiM; AKILLARDAN;
çıkartılamayan, (/Ayrılamayan-) AYDINLANMA,,
D i N i N, d e, içinde kalır..
/( BATI MODERNiTESiNiN, AYDINLANMASI
B U nedenle, B i r e y e, T e m e l lenir.)
,,
D i ğ e r taraftan; BUDHA AYDINLANMASI;
/( N i r V A N A ), insan BEYNİ, içinde VAR;
edildiğinden, BUDiZM; D i n, olmaz ..
/( B U NEDENLE KAPiTALiZM; BUDHA MODERN
TAPINICILIĞINA; ÖYKÜNEREK; RESiM ; PUTLARINI,
D i K E C E T i R; DÜNYA-MEKANLARINA ..

,,sonuçta, insanlığını, komplex düşüncecilikleri ile şişirenlerin, ereği,
masit makinaları, /( Motorları); işlemezleştirebilmek,,
sakatlayabilmektir ..
,,bunun için de, ilk önce kadınlar,
herşeyi, içlerine sonrasızcasına , y u t m a, eylemcileri,
yapılırlar..
ALMAN; MAKiNASI; MÜKEMMELDiR;
,, BASiTTiR; i Ş L E R ,,
,,v e ALMAN; PROTESTANDIR ..
,,/( Cennette, ALMANLAR MAKiNA MÜHENDisidir,,
CEHENNEMDE KATOLiK FRANSIZLAR,, d e r ya, F ı k r a, d a.. )
,,sonuçta, yanınızdaki KADINI; ,, ; genleri, D i n i, /( 3 BOYUTLULUĞUN SEFALETi; CEHENNEMini )Hücreyi, insanı,,
yutarak şişirmemeye , RAZI; EDEBiLECEK; misiniz ..
S i z i n, yanınızda, BASiT olmayı,,
kendisini e n, BASiT ; B i r, MAKinaya, b e n ' Z ' ETE BiLMEYi,,
başarabilecek, m i ..
KADIN i Ç i N, ; " MODERN; Z i K R İ " ,,
B.R.R . yi, ö n ;e r i r i m ..
.. " BASiT O L,
RAHAT; O L,,
REEL; O L " ..
,,olası m ı, kadının, düşünceciliği, genleri,
hücreleri, şişirmeden, durabilmesi ..
içgüdüleri, ile ,, kayar durur, kaygan zemini , , i l e..
B U NEDENLE; hep KUANTUM; yapacak,
k e n d i s i n e..
, BASi,T RAHAT, REEL; i S i M L E R i N i,,
/( ALLAHIN, ADINI; ZiKREDEMiYORSA );;
kendisine, EMREDECEK ..
V E Y A kendisinden, iSMEDECEK,,
,,iSMETMEYi, isteyecek ..
/( ADI iSMET olAN BABAMIN, RUHU;
Ş AD; OLSUN .. B U ; A R A DA..)
,, n o t :
,,gizil KATOLiK-HRiSTiYAN-SEVGiCiLiĞi,,
/( V E SEViCiLiĞİ),,
/( geceleri aydınlatmada, ve her şeyde,
elektirik kullanmamız, gibi,,
düşüncenin elektirikselliği, içine d e, sızıp, motorlaşmıştır ..
,,müslüman ülke falan demeyin,, K a t o l i s i z m,
kadınlarımızın düşünceciliğinin içine d e,
yerleşmiştir ..
..PROTESTANLAR; i s e, B U; BELAYI;
" B U D i S T-KAPiTALiZM ", i l e,
kökten BASiTLEŞTiREBiLME, L E R L E;
t e m i z l e y e b i l m e,,
peşindedirler..
/( Bakmayın Dünyada en DERiN-savaş, Katolik-ProTestan,,
savaşıdır, ŞU ANDA; B i L E,,
- çok iyi örterler - ..bu savaşı ..
.. " B U DiST; -KAPiTALiZM "
,, /( BASiT-V E MUKEMMELiN-PROFESYONELiZMi,
M A B E D L E R İ; HOLDiNG MEKANLARI; i l e)
basitin MOTORU; i l e, kuşatacak sonuçta,,
katolik v e s e f i l hayat, kuşatmasını, v e, d e,
soysuzlaşmasını ..
,,KAPiTALiZMiN ASIL SORUNU; i s e,,
HERKESE MARKA; OLUN DERKEN, KENDiSiNi,,
" M A R K A L A Ş T I R A mama s ı d ı r.. )
,, H E Y K E L /(STATÜE); ,MEKANI;
/( MUTLAK HACM BOŞLUĞUNU; ); ÖLDÜRÜR; ..
.../( KABENiN; MUTLAK MEKANI; içinde, d e,
b i r i l e r i, gezinebilirlerken,,
/(ALLAHIN ADI VERiLEN; ALLAHIN EViNDE D E,, ) ..
/( ve 3-boyutu olan herşey,
biribirinin DÜŞMANIDIR ..)
,, /( İdeolojilerde, H e y k e l, hareketli, i s e, AKLA NiFAKTIR
,, sosyalizmin herşeyi yuvarlatabilmesi d e,,
heykelleri, günahsızlaştırmaya, yetmez ..
-- nede s e x in , tüm yuvarlamaları,
simetrikleştirmeleri.. -- ..) ..
,,KAPi,TALiZM;
R E S i M /( AKLIN MAKiNASI;
AKLIN GöREBiLECEĞİ; BAKABiLECEĞi, RESiMLER,, ),,
,i l e; POLiTiKASINI;
oluşturup V A R; EDEBiLİr .. m i .
,,aksi taktirde, Siyaset, eninde, sonunda,,
,,H r i s t i y a n, SEVGiCi;/SEViCİ, v e,, d e
,, karma şık laştırıcı,, KATOLiKTiR ..
/( KARMAŞIK; isler, şube müdürünü de,
A H M ET ŞIK' T A N ",, yaparsınız,
b u, durum da DA.
/( neredesin SANATI TEMiZLEYEN
,, DETERJAN AJAN; ,, D A D A ..)
,, ö n e r m e :
AK, PART iNiN; KATOLiK,
olabileceğini, K i m s e, söyledi, m i, size .. /(siyaseten..)
/( KADINLAR gibi, herşeyi içlerine yutup,,
da , kompleksleştirme sanatı icraatı,,
siyasette herkesi d e, gererken ,, .. )
,, ancak onlara sorarsanız, AKLIN-MOTURU,,
takılıdır-ONLARIN-BEYiNLERiNE ..ASLINDA;
B A S iş T Ç E ..
,,ister ordan ister burdan, BAKIN..
i s t e r, KATOLiZMLERi, i l e savaşın,,
ister AKIL-MOTORLARINI; , PUTLAŞTIRIN;
ikisinde d e, onlara,, v e ,,
gizil, KAPiTALiZME; h i z m e t, edersiniz..
HAZIR HiZMET GERi, PLANA, çekilmişken,,
, y e n i, H i z m e t KÂRLAR; gerek,,
A K PAR TiNiN; ELEKTiRiK; AMPULÜNE, d e..
..n o t : " AK KEDiNiN; /(KADININ) KARALTISINI;
KARANLIKTAN; ÖDÜNÇ ALIP , D A ;
DAMDA/( DAĞDA) PARILDAMASINA ADANMIŞ;
i S i M L E N D i R M E L E R " ; ,, ", K i t a b u..
sayfa, - 1000 .. /( bin) ..
'Ruhuna karanlık çökünce, gün ışığıda fayda etmez.
Ruhunu, aklınla aydınlat.'
Zata


RADYOLARDA; D U Y; D U Y;
,, adını bir türlü, E D İ N; e M E .. :
/( ,, ç o k, sinirlendirdi Ş a r k ı, sonrası , AD; SÖYLEMEYEN
RADYO; Spikerleri, b e n i .. )
; bende çok arayıp sonra bulanlardanım ..
/(ram pa pam, diye)..
sonunda Baby-BLUE; dedi biri
de, yakaladım ..
,, Kulağım iyidir, t i n i m, de..
/(Sanatsal olanı, mıknatıs gibi çeker, kulağım)..
B U; parça, Sanatsal- " KLASiK STANDARTların da " ..
D U Y G U S UI; ifadesi,,
,,şarkının, f a r k l ı, kısımlarının, " Ayrı estetik mimarileri " ,
,, ş a r k ı y ı,, sanatsal düzeye yükseltmekte ..
/( PARÇANIN AYRI; ; KISIMLARI-
BAŞKA BAŞKA KONUŞUYORLAR .. )..
/( ŞARKICININ S E S i,, d e,,
i t i c i, VE; SERT D E; değil ..
" YUMUŞAK; " ,, T i N SEL,,
" T E N S E L " ,,
,,sunduĞU; " DUYGUSAL - G E R i L i M ",,
,, d e , çok sevecen, V E;
şaşırtıcı derecede, " SENFONi; FORMATLI " ..
DUYGUNUN YÜKSELTiLiŞi,
" i n a n cın, sevincini içeriyor " ..
" İ N A N Ç; SEViNÇLE; OLUR; M U "..
E V E T BU PARÇA B U N U; BAŞARIYOR ..
, n o t :
RAM, PA PAM; şarkının, en BANAL- Y A N I ..
Kalp VURUŞUNA; KADAR yavaş yavaş yükseltilen, gerilim,,
,, i s e, ÇOK-SEVECEN; içerikle SEViNÇLE DOLU;
: V E ,, ç o k, e t k i l i .. /( yükseltilişi)..
,,NOT : bir Parçanın DUYGUSUNU; M U;
test mi edeceksiniz ..
,, ü s t üste, D i N l e y i n,
bakalım,,
,,bıkıyor musunuz ..

Pre-Order on iTunes:https://itunes.apple.com/gb/album/bump-single/id656211966 Fresh from the success of her recent chart hit collaboration with Matrix & Futurebound on "Magnetic Eyes", rapper/singer Baby Blue returns with her debut breakthrough record "Bump". Produced by Sweedish super producers Quiz & Larossi and co-written by prolific hit...

" D U R A N DURAN' IN ", ,, " E N; i Y i " ,
,, ,, Y Ü R Ü Y E N; " PARÇASI " ..

Music video by Duran Duran performing The Chauffeur. (P) 2006 The copyright in this audiovisual recording is owned by EMI Records Ltd
YÜKLEYEN: DURANDURANVEVO


...yarıSINA; KADAR; i Y i ...
"  T  H  E;  D  O  O  R ,  o f,    V    E  N    U   S   " ..Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
7 dk. · Düzenlendi ·
" LAK ,, LAK ; ETMEK;
" LEYLEK KUŞU; ;
gibi, ; GAGA; gıcırdatmak,"
,, TAKIRDATMAK; K o l a y ..)
..
,, " EŞLİK; -E D E B i L M E K " ,,
,, E Ş; -OLABiLMEK,,
ö z e l, çalışılması,
" E M E K; VERiLMESİ " , gereken,
b i r, İ Ş T i R ..
..
,, " O BUNU YAPTIYSA; 1 BiLDiĞi V A R D I R ",,
diyebilecek olanları YANIMIZDA;
bulundurabilmemizi,
bize, NASiP; E T; " T A N RIM " ..
..
n o t e :
" ALLAHININ Peşinden, gidenlere, d e,,
nereye kadar güvenebilirsin ..
.. /( ALLAH; onların ALLAHI; oluverecekken ,,
,, ç o k, kolay c a , d a ..)
..
,,KENDİ-kendilerinin ,, peşinden, gidebilmek, için,,
ALLAHLARINI; B A H A N E, e d e n l e r i n,,
e ş l i Ğ i n d e n, d e,,
" B i Z L E R , i, K O R U; Y AA; RABB iM .. " ..
..
n o T :
" EŞLiĞE EMEK VERENLERiN ADIMLARI ,, KÜÇÜ ÇÜKTÜR "
, KiTABI ..
sayfa 4.
Güven
"O bunu yapmaz" demek değildir.
Güven
"O bunu yaptıysa bir bildiği vardır" diyebilmektir...
Echart Tolle" M O Z A R T ", Ö L D Ü M ü ..
/( K O N SERi )
/( Mozart fenomenini , " MATEMATiKSEL SERi' YE
açarsak " ,, M a t e m a t i k, D O Ğ R U Y U; 
söyleyecektir .
/ (AÇILAN K A P I; NEREYEAÇILIR ..)
" K A P I 'N I N; A S I L; A D ı,, D A;
... " M A T E M A T i K K E N " ..
" A T i K bir M A T E M " ;
,,gerek B U n u n, iç i n..
..
/( RAiKON E N ;  DE,,
Ö K Ü Z- K  A  Ğ  N  I ARABASINI; S ü r e c e k
,," S A M A N  Y O L U " ; GALAKSi sine ..
..
..
n o t e :
.. G E O R G E SOLTi; ; D E, Z A T E N;
..ö y l e.. d e ; yapıyor ..
..
.. " KLiSENiN; K A P I C I S I " ; KARDiNAL-D E; SUNUCU ..
/( M u t l k a, iNSANIN A S I L K A P I; olduĞunu ,,
söyleyecek, -h i ç şüphesiz- .. )
..
,, MOZARTIN; MELEKLERi; D E, Ş A R K I /(IŞIK),,  ,içerler,
M O Z  ART' ı  n, E'  T  i  N'   D  E N ..
..TOPraĞa, karışmadan,  Ö  N  C E ..

06:13 Requiem 16:18 Dies irae 18:24 Tuba mirum 21:31 Rex tremendae 23:36 Recordare 28:41 Confutatis 31:02 Lacrymosa 45:00 Domine Jesu 48:52 Hostias 54:38 Sanctus 56:10 Benedictus...
YÜKLEYEN: FODİPALİ