18 Temmuz 2016 Pazartesi

10 Mayıs 2016 Salı


..10 MAYIS 2 0 1 6 .. iŞi ..

..

, b i r - " M A R K A " 
, ÖNERiSi : ,,
R E S i M -D E ,
B  İ  R -  
" M   A   R   K    A "  ,,,
 " M O D E L İ " .._________________________________ 
,, ..
,, ECZACIBAŞI -HOLDiNG' E ,,
,,
,, " K i M Y A C I - bir, 
- M Ü H E N D i S - S i M Y A C I  "  ,, 
;  " R  E  S  S  A  M    " - 
-Ö N E R i L M E S i,

,,  P  R  O  J  E  S  İ  ..
________________________________________
________________________________________
..
,,ö n e r i L E N ,
.. PROJE - l e r i n - - ADLARI : 
,,
_____________________________________
..
..
..

1-   " 1- RESSAM - ADINA - " ,,
       " T E M A T i K - M Ü Z E " ,,
,,kurulması ..
______________________________________________

/( s a d e c e, BiNA , ve
işletmesini, HOLDiNG - üstlencektir ..
..
/ ( RESSAMIN , ,, 4- DÖNEMine, , aiT ,
, 5000 - RESMi, ve ,,

,, iKi-KÜTÜPANE -DOLDURAN ,
E L- Y A Z I ' LARI

300 -SES- SESSiON ,,SANATI - CD si ,,
,, ,,
.. ENSTRUMANTAL - MÜZiK - VE -
SANATSAL - ViDEOLARI ,,,,
,,
..V.B , ile ..


2-  /( " ViTRA " , fabrikası , g i b i , ) ,,
,,
,, MiMARi - MALZEME - OLARAK ,,
,,/(  -  " DUVAR - OLARAK "  -   ) 
 -" R E S i M - PANELLER " ,
üretme- FABRiKASI,
kurulması 
....__________________________________________________3-  HOLDiNG - BÜNYESi, içinde ,,
,,bir RESiM - VE - SANAT - 

 - M A R K A -  DEPARTMANININ ,
,,
oluşturulup,

bir, 
,,
" AR-GE - Merkezine   " - d e ,
,,
- dönüştürülmesi " ..

_______________________________________________
..
/( RESSAM -  MÜHENDiS ,,
,, bu AR -GE Merkezinin sorumluluğunu ,,
,,, üstlenebilir .. ) ..
,,
/( BÖYLELiKLE -
,,RESiMLE - iLGi,   "  BiR - M A R K A ' nın  "  ,,
,, U Y G U L A M A - VE - MODELLEMESiNiN ,
, ilerletilmesi, olası olabilir .
,,
,, UYGULANMASI ,,,,
ilerletilmesi ,, ,  , 
ve kalitesinin - mükemmelleştirilmesi ,
" irdeletilmesinin - sağlanması  ".. )


___________________________________________________
___________________________________________________
;  :   )
....  
; : N  O  T  : 

,,GENEL TARTIŞMA KONULARI :
___________________________________________________ ,, .... .   " -TARTIŞILABiLiNECEK - TEMEL - K O N U "  ,,
,, B E L  K  i,  ;  D E :


'' ,,
,,"  R E S i M D E - 
,,
.. "  KAPiTALiZMiN - İ D E A L  -   T E O R i S i N E -  " ,,
,,
 - ,, TEMELLENEBiLEN ,,
,,
/( 1-  "   R E S i M -  -M   A R  K  A   "  s  ı ,, n  ı n ,
,,ü r e t i l e b i l i n i p ,
,,
üretilmediği,
olmalıdır ..      ''
..
/( PROJEYi- ÖNERENLER - TARAFINDAN tartışmanın , -sunum yapılmalıdır  ..) ..

____________________________________________________________________________
..
E  K-
N O T L A R  : ________________________________________________
________________________________________________
..GENEL BiLGiLER :
..
1- RESSAM - KiMYA - MÜHENDiSiDiR ..

        /( 5 sene - Lisede --Kimya -Öğretmenliği,
dışında ,
,,  tüm vaktini, ,, V E - MESAiSiNi ,,
,,
,, H A K i Ki ,  SANAT - iŞÇiLiĞiNE ,,
,,V E ,,
 " SANATIN - Y E N i - 1 -sanat-TARiHi, olarak ,,
düzenlenebilmesine , 
,,
harcamıştır ..
,,
.. son 20 senesini de,
sanatın , " KAPiTALiST - T E O R i Y E  " ,
u y g u l a n a  bilir, OLMASI -
/( KAPiTAL - TEORiYE  göre,

,, işlenilmesi, ,,

,, MÜHENDiSLiK -PROJESiNE ,

yönlendirmiştir ..

2- ..ŞiMDi ; ,, 62 -yaşında olan ,
PROJE -sahibi, MÜHENDiSiN ,,
,,20 yaşında ,, 
ECZACIBAŞI , HOLDiNGDE,,
istihdam edilip ,,
,, /( M A R K A -  OLABiLECEK -
-STANDARTTA ..   ) ,,
,bir, " R E S i M - M A R K A S I ",
üretmesinin - istenilmesi, ile ,,
" 40 -sene - sonra ,,
BU - PROJENiN - NEREYE -
KADAR GELDiĞiNE ,,
B A K I L M A S I ,,
,,
KADAR - GENiŞ- VE
- KOMPLEX , bir, AR-GE ,
ÇALIŞMASININ,,
PROJESi,,
, Ö N G Ö R Ü L M E K T E , v e,
ÖNERiLMEKTEDiR ..
..b  u g ü n ' e ..
..
YANi, ; ,, bir MÜHENDiSiN ,
40- SENELiK - AR-GE -,
çalışmasının , SUNUMUDUR ,
.. BU KEZ - HOLDiNG'E ,,
,,
,,s  ö  z, K o n u s u ,,  olan ,, B U ,,
PROJE ..
,,
,, "  M A R K A - BASiTTiR   " , ancak ,
oluşturum , Prosesleri, u z u n - soluklu ..


3- RES'iM- - MARKAsı -NIN , 
OLUŞTURULMASINDA ,
ASIL TEMEL, EMEK ,, :
SANAT - T A R i H i N D E K i ,,
,, " MODERN - RESiM " ,, PROJESiNiN ,,
-imPresyonizm -VE -EXpresyonizm ,
Ayaklarının , BU- KEZ ,
TAMAMLANMIŞ, bir,
,, SANAT- EKOLÜNE ",
,, dönüştürülebilinmesi,  i ç i n ,,
ÇALIŞILMASI, olmuştur ..
..
,,
EK :
/( sanat -Tarihi MODERiTE -PROJESiNi,
olgunlaştırıp- tamamlayamadığı-, için ,
,, OLAY- POST- MODERNiZME ,
v  e, Ç a ğ d a ş ı n ,,
MiMARi- TASARIM , ÇÖPLÜĞÜNE ,
ERKEN - - E V R i L i P ,,
yuvarlanmış,
V E ;
" HUMANiTE - BACAĞINI - tümden -,,
yitirmiştir ..) ..
,,
,,  ;   :
..
..

,,

MARKANIN -TEMEL ,
iLKELERi :
______________________________________________________________________________

 "  R E S ' iM  - M A R K A '  s ı n ı n " ,,
,,İ L K - P A T E N T i,  :
_______________________________________
,,4 - TARAFTAN  DA - RESiM  " 
 - olabilen ,
" R E A L -  - M O D E R N "  -  

- BOYA - RESMi .. :

,,
.. BURADA MODERRNiTENiN , TANIMI ,,
,,BiR ŞEYi, EŞiT -OLARAK ,
" 4-iLE- BÖLEBiLMESi ",,
V E - RESMiN - " 4- KENARINA - ",
yerleştirilebilmiş,
olması olur ..
..
____________________________________________________


,,


BURADA 4-FARKLI -RESiMin - B U L U N D U Ğ U ,
,,s ö y l e n i l e b i l i n i r  , mi dir ?
,,
/( - AYNI RESMiN - 4- AYRI- RESiM- olabilmesi -
"  REAL -MODERNiTE " - M A R K A , özelliği .. ) ..
,, 
not :
KLASiK - BATI MÜZiĞiNiN ,, EN YÜKSEK -FORMU,
OLAN, S E N F O N i  DE,
 ,, 4- AYRI- BÖLÜME - BÖLÜNMÜŞKEN TEMELDE ..

______________________________________________________________________________________________
.. 4- .. G L O B A L - 
- " R E Si M  - - M A R K A ' SI NIN " ,,
,, " İKiNCİ- PATENTi  "  ..  :
________________________________________
..
,, 
 -işlenmiş- Ü R Ü N  - 
,, ,, -ÜRETiRKEN ,,
,, temel -iki- EVREYE , 
..ayırır - tüm - PROSESi ..
..

,, 1- ..TAMAMEN , HAKiKi -iŞÇiLiK - i l e,
BOYASAL - " REAL - M O D E R N " - SANAT - ESERİ, - iŞi,
ÜRETMEK .. i D i ..
,,   i K i N C i - P A T E N T   .. :

2-  ..  saf- R E A L - M O D E R N - BOYA RESMi -sanatının , - içeriğin e,
 " BiLGiSAYARDA ,
 - AKILLI - FORMLAR  " ,,
,,giyindirilmesi,
işlemi ..
,,BiR - ÖRNEK :
________________________________________________________________________________
,,1-    R E A L -MODERN  -/( MARKA ) 
,,
 --- BOYA RESMi- nden -  DETAY :


__________________________________________________________________________________
 ,, 2-     -BiLGiSAYARDA ,iŞLENMiŞ,,
,, F O R M - GiYiNDiRiLMiŞ 
CONTEMPORARY- FORMATLI- içeriğin - 
/( 2. MARKA, Patenti -)  , RESMi  : ,,
,
,,  "  G L O B A L -  R  E  S  i  M  -  " ..
,,B U - CONTEMPO-RARY- - RESiM , 
,,  / (  .... " S   i   M   Y   A - içerikli,- 
,,
 - K i M Y A - BiÇiM " - -FORMATLIDIR  ,, )  ..

,,
,,
,,..  bir ÖRNEK-  -DAHA:
______________________________________________________
               " G L O B A L  - F O R M - ; "  BiLGiSAYARDA  ..
               ,, işlenilmiş ," AKIL - FORMATINDA - RESiM-LEME  ":        2 -
'
1 -_____________________________________________________                 
R E A L  -  M  O  D  E  R  N ,   - BOYA - RESMi .. ....................................
_____________________________________________________


Telefon NO :    0535 6691825 ...L i N K s : ______________________________________________________
:   MURAT OKTAY DANIŞ  - WEB - SiTE : ...........................................................................
www.muratoktaydanis.weebly.com/about.html
,,
www.muratoktaydanis.weebly.com/info.html
_________________________________________________________________________________


..
GOOGLE +

..
MURAT OKTAY DANiS  LiNKEDiN ..
https://www.linkedin.com/in/muratoktaydanis

,,200 - ADET - -  SERGi ..

" O ' N E - BOOK " // PROGRESSiVE- PAiNT


,,

.. ART SLANT -MURAT OKTAY DANIŞ
http://www.artslant.com/global/artists/show/104580-murat-oktay-danis
..
ART- SLANT -BLOG -Writings ..
http://www.artslant.com/global/artists/show/104580-murat-oktay-danis?tab=BLOG


CREATiVE-ROOM -4-the-TALK ..
http://muratdanis.blogspot.com.tr/2016/02/creative-room-4-t-l-k.html


,,O'NE -BOOK - moddanis -MY - DAiLY -BLOG ..
http://muratdanis.blogspot.com.tr/,,DANiS & HOLLi - ART-PAiR - PROJECT ..
http://danishollitheory.weebly.com/blog/category/234dimensional


KEiTH -EMERSON - &M E ..
http://muratdanis.blogspot.com.tr/2016/03/kieth-emerson-m-e.html


PiANO -PAiNTiNGs -exhibition ..  :.. http://onebookpainting.blogspot.com.tr/2015_08_01_archive.html 


________________________________________________________________________________

"  -  

..   E   K- 

,, "  ..    :
_____________________________________________________..
,, 4 THE ,,
/( for..)
..
NAMED iN , 
/( 2- ,,     -to-N A M E ) ,,
,,   i  n ...
,,
P i A N O -
CONCEPT -
,,
- -----    " - P A i N T i N G s "  ..
________________________________________________________________________

" 5 9 -  i M A G E s " ..
,,an - -EXhibitiON..      - O  N ,,
_________________________________________________________________________
"  P    i    A    N    O   " 
,, as a -
-F O R M - M O D E L -
 -W i N D O W  ,,
,,
.../ as A- -CONCEPT - N A M E - - W i N D O W  ..  ,, ) ..


_____________
......

,,,,  /(    "- -  2-M A K E  " ; -
-  " P i C T U R E -  NAME - -  i n g s  "  ..
,,
...  - W  i     T      H     ) ..

____________________________________
___________________________________


,,P i - A- NO ..


________________________________________________________________________

____________________________________,, S   O    M     E   ,,
,,
,,,  " Historical - TALES  " ,,ON 
...  t h e- m  y - "  N A M E -i N g - PROCESS  " 
..
-C O N C E P T  ..

,, ..  ; N O T E s :
,,
,,
___________________________________
...
.. -m  y, F A T H E R ,,' s,  - N A M E;
W   A   S ;  
 "   i  S   M   E  T   "  ..
..
/( M E A N s, 
; " MAKE_ -  -A-NAME  "
.. -4- m e . ..),,
,,
so I always 
w a i t e d, for,
"   m  y- FATHER- S h o u l d- " ,,
,
"  M A K E -    N A M E   , s "  ,
,,
..-  "  2- M Y- CREATiONs " ,,
and, PAiNTiNGs ..
/( too ,many and with -NO-NAMEs ) ..
,,
,,
/( b u t  - he , - n e v e r .. d i d.. )
,,
,,
..

S  O; I  - W E N T;  ,, 
-  with  "NO -NAMES ", to,
,, m  y -scattering- 
-l a r g e - &vast- -c r e a t i o n g
.. - EFFORTs .. 
,,
..
,,N  O  W  - AM -I, 2- find some, 
- some- TRUE- Talented,  - CURATORs,,
to R  E  A  D;  - t h e - NAMES; 
,, o f, my,-PAiNTiNGs,,
,,
,,from m y- a r t .. W O R K s ,
,,and , 
,,
- g i v e- NAMES- , 
-  to  - m y   ,, 
"  A R T -  - WORKs  "  ..

,,S   O :
; ,, :
,,I  A  M  t o, MAKE-    - U P; , A- t e s t,,
...    with curators, 
,, THAT ; ,,    " WHO; CAN- D O- -or MAKE- " 
 that ..
" N A M i N G s "  , 4- m  e  " ..
/( 4 my- W O R K s ) ..
,,
,, a s I , TELL - EVERY - THiNG , that , w a s,
in , my - Li f e,,
,,i  n,my- DAiLy- WRiTiNGs - ALSO ..
__________________________________________________
,,a s   I was, trying, to M a k e- NAMEs,
to t h e m,,
,,
I  r e a l i z e d- t h a t ; 

THEY ALL MiGHT BE - LOCATED , i n ,,
 , "  - A- " P i A N O- FORM  ",,
" W  i  N  D  O  W  " ,,
,,"  F R A M E " ..
,,
,,T H E R E - WAS , " PiANO - PiCTURiNG " ,,
,i  n , MANY- o f- t h e m ..
,,
,,
,
,,
n o T  E : 
/( I HAVE- BEEN - introduced ,
,, to PiANO ,,
,, when I was, 12..
,,I was in Ankara-STATE- RADiO- CHiLDREEN- chorus ,,
and , there were - STEiNWAY -&SONs, -PiANOS ,
in , EMPTY- STUDiOS ..
/( ME- AND -PiANO -
,, " THE - wheeled- BLACK - BOX " ,,
,in the SAME- R O O M ,
and, i  n, STARKY, S i L E N C E ..
,,so - I AM ,in -it , TiLL- N O w A DAYs ..
,and - NEVER- got- OUT ,,
,,so- - my -every, -ART- WORK ,
has to iNCLUDE - 
PiANO , in,
i  t, - SOME- HO W ..
,,, " N O - WAY - --& - O U T " ..

,,
t h a t, -W i n d o w,,
-  M A K E S- e a s y - -2- b e able, 2,,
,,M A K E- NAMEs, ,,  2- t h e m ..
&2-  m   y - UNDERSTANDiNG - o  f  -  m e,,
" M Y - S  E L  F - ,,
and, MY- PAiNTiNGs ,,
,,
A L S O ..  ..
_______________________________________________
..
,,
..B   U  t- STiLL- i t -needs A- PRO-CURATOR-person,,
2-MAKE- t h a t, -  J  O  B  ..
,,
..   "  C u r a t o r s- MAKE-   - "  REAL-N A M E S " ,
,,  that - will WORK - i n, t  h e 
- R E A L i T y - o  f, the, - W O R L D ' s ..
,,
L E T - THEM, MAKE ,,
-  - THE-   " REALiSATiON - - J   O  B " ..

________________________________________________
____________________________________
..

NAMED - PAiNTiNG s ,
,,
, with - 
" P      i     A       N     O   -     " - 
C  O  N  C  E  P  T  :
..


____________________________________


-  Pi  - " AN-A -   -KARA " -MADDE MiĞFERi
/( P i -A -N O- BLACK-MATTER- HELMET   )
- " TERS -ATEŞ- iKiLEMi -TUŞLARI  " 
; /( REVERSE- FiRE' s ; DiLEMMA - KEYs )
 
MÜSiCAL- CHORD  / (  MÜZiKSEL- AKOR )
 
-PiANO KADIN -TUŞE ARALIKLARI -
... /(  " WOMAN-DiSTANCE -KiSS " - -BETWEEN- Pi-ANO- K E Y s  )
 
- " PiSTOLE DE -LA AMOUR " ; 
,,
,, /(  t H E - " ABONY- HOLLOW- ELBOW -O F -T h e -PiANO  "  .. ) .

  
- PSYCHiaTRy- as -  " -PiANO -MALLET -POOL " .
 
- "  PiYANO ABONOZ - TOKMAĞI " -  " MUTLAK - KARANLIK "  -BASKISI ..
..  /( PiANO - EBONY- MALLET - PUBLiC -PRESSURE  )
  
-  "PiANO-KEY- - DOORs " -FROM MY-ROOM ,,
,,
tothe- " -Pianist - t h e r e  " ..
- in the  - "OTHER- ROOM -standing -4-ART .."..


  
   - A- -E-BONY-WALK ,
 - w i T H - t h e-P i A N O -  
  -STrinGs ..
  
-  " PİYANiST ISLAK -BURUNU " 
 - PARMAĞI- 
 - " ALACAKARANLIĞI  - T O T E M i  " .


 
- " R E -FLAT MAJOR  " ;- 
- 4 - 
- T  H  E - " BLUE-APE "- J U N G L E .
  
- T H E - " PiANOiST NOSE- F i N G E R- DUSK  " - T O T E M ..
 
,, DO DiYEZ -FLAT;  
- " BULL-M A S K  " .
 
    ,, " MATCHMAKER BiRD " -
 -&-THE-BLACK- E-BONY-
-2-t h e -i V O R Y - K E Y ..

  
    ,,- " ZiPPiNG MOUTH " -with A -PiA-NO .

  
   -  " PiANO MALLET " - -PEOPLE .
 
    -  " PAV  " -2 - THE CLAViER - KEYBOARD ..


    - BLACK  -EBONY-BRiDGE -
- 2- t h e -BLUE ANGEL - 
- " WAL -L-KinG " .


    " - T H E - -B L U E-   -B -A L L ,, 
-GOAL -KEEPER - CATCHiNG - " ,,
,,
-2- t h e - "  BLACK -E-BONY - GOAL " - 
- RESONANCE- -T H U N D E R ..


    - OPEN ing  T H E - EBONY-KEY- 
,,2 - T H E - B   L   U    E ,,
,,
- 4 - - THE PiANO -  -NOTE - DOT . ..

  - TOUCH FROM iNSiDE 
2- 
   - " T H E -EBONY- - PiANO K E Y " .   - " BLACK - RE-CREATiON - DOOR " ,
/( RE-in-carnation ..)
- 4- , T H E - P i A N i S T -
,,
,, i  N , THE - PiANO - T O T  E M ..
    TALiBAN-HiGHWAY-O T O B A H N- 
    W i TH- , &i n- 
-T H E - -PiANO - W A L L ..

   "  B L U E - CHiNESE - -BUDHiST -" 
    -iN BLACK - EBONY -
- i V O R Y - -  -REALMy- -L  -A N D  s..
,,&-E N D  s.      -  "  BLACK ABONY - ANViL- M A N  " - 
-T O T E M ,,
,,
/( to push -&Hammer-
- THE - " ORiGiN-LADY " 
- O U T ,
of, IRON .. )..


    ,, " BLACK-MATTER- ANViL-MAN-T O T E m " .. w i t h -
- T H E - - PURPLE -S ..- M U L T i -RELiGiONS - 
,,-LOCATED -in 
T H E - - PiANO- BOX ..


      - " P O W E R E D - 
-M U S C L E - F A C E  s  " ,,      
,,  4 -  " TRiBEs-iN -O N E - CiRCLE " ..


     
,,- " BLACK -EBONY WALKiNG  " ,,
,," THROUGH - the ,,
F A C E - of, W H i T E -
L i g h t ,,
of , W i S D O M ..
      
- " ALiEN -SOUL-BODY "  -
-  "  -i   N    S   T    A   L   L  - E D  " - 
-i N- THE -C H i P - KEYs ,,..
,,o f , A COMPUTER ..
,,
/( as there -is- -w a s -,, 
-a piano-in- the - CHiP .. ) .


    
.. M E - 
-T H E -  BROKEN -  " t h e - -T O T E M "
 ,  - i n s  T A L L E D " , i  n,,
,,
,,- i n- t h e-  -PiANO,,
,, - BLACK- BOX .


     -iNSiDE - of - A- P i A N O ; 
,,
,,- " WHiTE- -L i  g H T - 
- H O U S E  " ,,
o  f- 
,,
-JAPONeese,," PiANO-iNSiDE " ..
/( Yamaha ..)
     
SLiDiNG- FiNGER - ON ,, 
PiANO - KEY s ..
,,
,, because of the - 
-" LONG - NAiL s " ..
     
BLACK- EBONY - 
-DUALiTY - PURPLE - Liight -
-  " i N -- REVERSE - DiALOGUE " 
,, P i a n o- Lantern- 
-L A M P - K E Y s " ..

     -D U A L- SOUL -
- IRRADiATiON - iNFRA - RUJ -
- SPiRiT- L i G H T -
- TRANSFER TUBE ,,
,,into the -Piano- -K  E Y   s- ..


     
-B L U E - -ENGiNE (MOTOR)- 
    - " SOCiAList- W O R K E R ' s -
-R E D - F i R E " .. spark let s ,,
,,i n , P i A N O - K E Y -
- CYLiNDER -s ..


    ..BLACK -HAiR -y - PYGMY -
-ON- -&i n -P i A N O,      
  ... &CLAViER;
/( malets, hammers of,
the Piano, are ,M A D E - 
-  BLACK-PYGMY-H E A D s ..)
- - ZiPPED -  2 - t h e -
- "  - K E Y -  TOUCH   e s .. " ..
..

     -B L AC K  -EBONY- -&ALiEN -T i N - 
-o f the-S O U L  - S P iR i TH .. ..
,,
,,&- - T H E ,
,,
" BODy-L E S S - N E S S -
of the B O D Y  i n g " ,,
without -t H E - - MAiN- -B RA -i N ..) ..


      - " BLACK- SATAN " ;  
      -R E d -W O M EN - -BODY-
-T O T E  M s, 
      -in PiANO ..
/( what is red -in -Piano , the Silence -MAKER - 
-ViBTATiON- -Erase ers ..)..
,,
/( BLACK - SATAN -is HOLDiNG ,,
,,-in the - MiDDLE - ,,
 "  ,thinest- -Golden- LANCE  " , 
a s,
,t h e - " GOLDEN- Strings-  "  ,,
of ,   -the PiANO ..) ..


     iNSiDE-PiANO ; - L i V i N G -
- " FORTUNE TELLER "  -,,
of ,t h e, " BLACK- MATTER ) ,,
- T H E - -PRiST ;- EBONY -M A N .


    
-PiANO iN-S i D E- -  " WiZARD- F A C E  " .      
-PiANO MAN- w i t h - 
-METAL- PARALLEL - Strings,,
-KNOT ..
-  " M A -K  -i N G " ..

     PiANO TOUCH- MONSTER - 
-U N -CHAiNiNG -
    - with - t h e - -STRiNGs ..

..     PiANO  WiZARD -
-o f - t h e- OZZ .. 
,,F O G ..
   ,, " T H E - -PiANO - M  A  N  " ,  
- FORTUNE -TALLER ,, 
- " L O O K- ing- -WiNDOW  " ,,
,,
, 2- A - Piano- -PLAYER-
,, " t h e - ARTiST " ..

    UPPER HEAD - BUDHiST ,,
- - oF   " A-PiANO -M A N " ..         "  BLACK-EBONY; B O A T-MAN " -
/( t h e - GREEN- -A--HEAD " ,F A C E ) ,,
     - FLOTiNG iN, THE NATURE .
-o f - -the 
,,
- DEEP- -WATER- C A V E ,,
  " UNDER -  
T H E -EARTH - &WORLD " ..
     ,, " PiANO - FiNGER   " .
-. 2- T H E - 
" D A R K - S K Y "
-  of  T H E -BLACK- MATTER..

     
BLACK-M A S K  " ;  P u S H i n G ,,
,,
   -  -4 -   -T  H  E ,,
-  "  MiLK - L A K E - CANOE ist  -7 .. "  ..
,,
-i n t o ,
" - EBONY-DARK--MATTER "  ..
,, with - "  FOOL- -FULL- MOON " -        
..  -  " L  A   D -Y - 
FE-M A L E - -
- FOLLOWs- -
- &-FLOWs - -i n -YELLOW " 
,,
      -   " iN -T H E- PiANO  " ..

     PiANO ;-THE BLACK-MATTER-    -                     &UNKNOWN- STRiNGs- 
-BLACK -B O X     - " GREEN SLEAVES " - -SLiPPERY ,,
- "  & J U M P i N G "  ,,  t H E -
 ,,- P i A N O- - KEY ,, ..


     
-T O U C H i N G- 2- 
- t h e -PiANO CLAViER, w i t H ,,,
,,
" MiSTiQUE - M A N -SOUL - R O O T s  ".
- PiANO - -ALEMLERiNiN-  
- UZUN KAYIKLARI ,,
.. -  D Ü N - -Y -A Y A  -YAYA-VARDILAR ..
EN - K A R -A N L I K ,, A K Ş A M I N -,,
,,
" A   Y  -  -  I Ş I Ğ I N D A   "  ..
..

/( THE LONG SHiPs o f the REALM s.. )

..
--___________________________________

n o t e :   ,,these are , offered names , 
-due to ,, the -Piano- W i N D O W .. 
.......to the - Paintings ..
__----

Yorum Gönder