17 Şubat 2016 Çarşamba

,,SANAT ELEŞTiRi 17- 2 -2016 ..,, Ç i Ç E K L e r d e k i, ___________" ,t a b i i - SPATULA- B O Y A- " , d a r b e l e r i,, _____-ki-- tuval-yüzeyine- parelel- olarak- YÜZEYE- tutunuyorlar- , ,,D A , ,, ; ,, F ı R Ç A , R e s m i, UZAYI- gibi, ALEM-UÇURUMLARINA- D E R i N L i Ğ i N-belirsizliklerine- - YAMUK- YUMUK- -yuvarlanmıyorlar ,, ,, ,, ___ U M U T-VERiCi- oluyor- B U- RESiM- b ö y l e l i k l e.. /( h i Ç- değilse- sPATULA- V E- TABii- BOYA-i L E -D Ü N Y A Y A- çıkılabilinmiş, RESiM-YÜZEYiNDE .. , böyle- b u -tarz- bir- " Fırça- R e sm i n i n " - _______________Ü Z E R İ N E - SPATÜL-B O Y A- DARBELEMELERi ..bindirilebilinmiş .. ..___________________________________________________________ H A N i- bizim- bir- Güzel- TÜRKÜMÜZ- v a r d ı r,, " D E N i Z i N- DiBiNDE- DEMiRDEN- E V L E R- H A T Ç E M " .. _____ y a d a;; ,, " BABAMIN- ATI- olsa d a, ATLASA- gelse,B E N- HEM- ANNEMi- h e m BABAMI, ö z l e d i m " ,, .. _______ F I R Ç A- RESMinin- y u v a r l a n ı p- yittiği, A L E M- UÇURUMLARINA- ,, E V- çizmeye çalışmanın, N E- ALEMİ, ,, n e - D E- " D Ü N Y A ' SALLIĞI ", o l u r , -vardır- Y O K SA .. ::::: .......____________________________________________________________________________________________________
Beğen · Yanıtla · 7 saat
Erkan Yazargan
Erkan Yazargan Haklısınız. Fakat:
Sanat içinde sanat" da denilen bir dal içinde bir başka dala gönderme yapılmış olabilir mi? Bilinçli veya öylesine gelen izlenim geliştiği düşünülürse......Daha Fazlasını Gör
Beğenmekten Vazgeç · Yanıtla · 1 · 6 saat
Mihriban Serap Demirağ
Mihriban Serap Demirağ
Beğenmekten Vazgeç · Yanıtla · 1 · 4 saat
Murat Oktay Danis
Murat Oktay Danis ,,sondan başlayalım .. b e n im- e s e r l e- -olan, " diyaloglarım " , genelde,, ,, K l a s i k- BATI- Müziğinde, olmakta .. o r a d a- müthiş- b i r- s a na t- g e l e n e ğ i, hem d e- " s e s i n- Müziğin- en -S O Y U T- sanat-olma ", F o r m a t ı n d a, z a t e n, uykuya yatırılmış, d u r u m d a l a r. _______________________.. S E S i- V E- ONLARI-B E S T E C i- sanatçıları,, - U Y A N D I R M A D A N, b u- " geleneğin " içinde gezinmeniz,,u s ' U L, - -U S ' u l, s e z g i l e r i n i z e d e,- binerek- dolaşmanız, " U Ç U Ş U N U Z ", olası , oluyor .._______________________________R E S i M- çok daha s e r t, ve, p e k- MÜZiK- kadar- matematiksel, dolayısıyla d a, B i L i M, TABANLI- , d eğ i l ..B U- nedenle, kendimi, e m a n e t- edebileceğim, P E K- RESiM- b u l a m a m .. b u l s a m- bile, " BEL- BAĞLAYAMAM ", b u- sanat -tarihinin- BU- R e s i m l e r i n e.. M Ü Z i K T E- RUHUNUZUN, V E- BEYNiNiZiN, Kişmliğiniz v e- kişiliğinizin, içine ,,i ç i n e ; B E S T E C ,i N i N, bir F i G Ü R , olarak, gelip, yerleşmesi, z a t e n, " KENDiNiZiN- - F i G Ü R- olabiecek- olmanız, d e m e k .. /( 30 sene - mekanım- SENFONi- ORKESTRASI, o l d u . /(C.S.O. )..v e- b e n- T ü m- BESTECiLERiN- FiGÜRLERi, yapabildim, kendimi, onların eserlerinin ,içlerine d e, ,, ç o k t a n, ,, e p e y c e- yerleştim , ZAT-en.._________________________________________________________________________________ " SÜZGÜN- K I Z A " - gelince,, " k ı z - l a r " , YÜZLERi- itibarı -i l e- " Ç i f t- YÜZ- içerirler " .. " K I Z- VA- G-iNA-sı ", onun- ikinci- YÜZÜDÜR " , v e ,, b u -nedenle- KIZLARIN- Y Ü Z- SÜZMELERi,, ,, " Va gen - Y ü z l e r i n i- d e ",,, ,,ASIL- YÜZLERiNE-yükseltebilerek,, ,, S Ü N D Ü R Ü P- daha g e n i ş- E N i N E- yassı- bir Y Ü Z- E D i N E B i L M E L E R i N E, sayılabilinir d i r..______ YÜZ-SÜZEN- KIZ-I N- Y Ü Z Ü- DE ESNER- SÜNER- V e- i n c e l i r- v e- -KALINLAŞIR,, .. V a-gina- d a, KALIN- ETLi- YüZEYSEL- bir - Y Ü Z K E N,, ,, RESiMDEKi, SPATULA- DARBELERi, i l e- V E R i L E N- BOYA-KALINLIKLARI- d a ,, ,, SERBEST- - Ö Z G Ü R- KALABiLMiŞ- , " VAGiNALARI n ı ", S i m g e- ler-ler ..______________________________________________________________ D E M E M- O - dur- k i,, ,,SPATULA- i l e- v e- BOL- V E- KALIN, B O Y A- ile- R E S i M, yaparken, A S L I N D A, h e r - SAPATULA- DARBESİ, v e- onun- KALIN- BOYA- katmanı,, ,,ö z g ü r- bırakılmış, ,, h ü r l eş t i r i l m i ş,, ,, özgürlüğünü edinip- dairesel- silindirden- - " KARE- F O R M A T I N A " - a ç ı l m ı ş, v e- " Y Ü Z- V E- Y Ü Z E Y " , e d i l e bilin -m i, ş, t i r .._________ ..Y A N i, spatulayı- eline alan- sanatçı- her- spatula darbesi, i l e- TUVAL- YÜZEYiNE- bir- - " WA- G - n - a " , " i n d i r m e k t e, yerleştirmektedir .._______________ B Ö Y L E L i K L E- SPATULA- RESiMLERiNDE, S A N A T- V a g-ina-ların- yüzeyleri, i l e- yapılacaktır,, p e k- tabii- kare-haline- /(ya da dik-dörtgen), a ç ı l m ı ş, DÜZLEMSELLeşmiş- V A G i n a- lar , i l e.._______________________ D i Ğ E R- taraftan,, ,, " VAGiNA- " , d a, dediğimiz- " A R A - YÜZ ",, ,,/( Bilgisayarlarda da,"-ara-yüzler- kullanmaktayız ) ..d i r e k t- B E Y N E- -beynin-tümüne- bağlı- TEMSiLi,, " b e y i n- Y ü z e y- kesitleri-, o l u r l a r.. ____ Y A N i, va-gina- aslında, D i L i M L E N M i Ş- B E Y i N- a r a- YÜZLERi- n i- t e m s i l- etmektedirler ..______________________________ T Ü M - demem-O' dur - k i,, SPATULA- RESMiNDE, K I Z- YÜZLERiYLE- r e s i m, yada- sanat, yapacak s ı nı z d ı r.. /( ya da - erkek-sanatçı- kendi beynini- bir- kızın- V a- ginası- gibi, i n c e- ince, dilimleyecek- yeteneği,ü r e t m e k t e d i r.. /( benim- resim- ve sanatçı-olma- stilim- b u- yöne- eğilimlidir ) ..__________________________________________________________ Y a n i,, t u v a l i n- YÜZÜNE- ,, yüzeyine -düzlemine-* parelel-yatık- sürülen- sürülen, " yatay-Kalın-Katmanlı- BOYA " ,, ,, YER-YÜZÜNÜ- d e- temsil- e d e r, v e- yüzeydedir, d e- YÜZDEDiR- d e,, aynı zamanda d a.. ______________________________i n s an d a- - Y E R- YÜZÜNÜ- ,, arayacaksak,, SURATINDAN, ö n c e, KADININ- Y E R- YÜZÜ- TABANINA-, -yani-WAginaya-temellenmiş- olmamız, resimde- d e- " Y E R- YÜZÜ- S A N A T I ", üretebilmemizde, TEMEL- T U T U M - olmalıdır .. ___________ M İ M A R i y e, b v e, B i N A L A R A- gelecek- olursak : ..onlar d a- E N- BÜYÜK- YÜZLERi- oluşturuyorlar- R e s i m d e.. - onlar d a , TUVAL- YÜZEYiNE, p a r e l e l- olabilmeye- çabalıyorlar,, ,, o n l a r ı n- yüzüne- yaklaşabildiği, oranda,, R e s s a m ı n- bakış, v e- görüşü .. .. B i n a l a r- d a, KALIN_ V E- E T L i- YÜZLER- YÜZEYLER- - V E- Duvarlar-- içerirler, ancak ,, ,, u z ak t a- oldukları- için- onların- kalın- oluşları- nispeten- i n c e l m i ş t i r.. ______ H A L B U K i,, E N- KALIN- SPATULA- i z l i, B O Y A- tabakaları, i n s a n a, v e, VAGENE- e n- yakın- OP L U N A B i L E N,, ,, TUVALiN- YÜZEYiNDEN, bize- doğru- şişebilen, - KALIN- ETLi- BEYiN- HAVUZLARI- olurlar .. ..______________ D E M E M- TEKRARDAN, O ' D U R , k i,, S A N A T I N- A S I L- UZAYI- cisimleştiği, ş e k i l l e n d i ğ i, asıl- YÜZEY- " V A G i N A- ", i ç l e r i, olur ..___________ " V A G i N A- ", sanatçının- sanat- havuzu- u z a y ı dir,/(/ VAGina- = DiLiMLENMiŞ- sporla- pişirilmiş- SANATÇI- B E Y N İ ) ,, ... E N- A Ç I K- söyleyişi, i l e.. V E , A S I L - " i M G E L E R " , /( MUTLAK-AKIL- İ M G E L E M L E R i, ),, d e-,,,, S A D E C E- - V A- g- i n- a- Yüzeylerinde- D Ü N Y A- YERYÜZÜNE- ç ı k a r l a r, , B E Y N i N- derinliklerinde ..________________________________________________________________________________________________________________ N O T :,, SPATULA- keskin kenarları ve doğrusal- AĞZI- i l e, ,, TANRININ- v a- ginayı- kestiği, BIÇAĞI- T E M S i L - e d e r ..M O D E R N- BOYA- RESMiNi, e ğ e r- " Vaginalar-", yapacaklarsa, B U_ ESTETiK-PLASTiZM- doğumu d a, SPATULA- bıçak- A Ğ Z I N D A N, olmalıdır ..______________________________ TANRININ- D i Ş i- olduğunu- söylüyor- 45- dakika- ölüp- dirilen- Kardinal .. e ğ e r- TANRI- yaratışına, parelel, bir sanat- ü r e t e c e k s e k,, O, SPATULA- V E- ÇIPLAK- B O Y A, i l e, -onun-içine-mutlak-AKLIN- beyinden- B i ç i m- i z l e r i- - sızdırabilmesine, ,,, T E M E L L E N- ecek- t i r.. d e r i m .._______________________________________ S O N- olarak d a, " FIRÇA- RESMiNE " - biriki- laf e d el i m.. FIRÇA- ,,ÇiZGi- vagina- silicisi, eriticisidir .. Büyü- v e- derinlik- var e d e r k e n- B E Y N i N- içine, KARANLIĞINA- - bir Uçuruma- yuvarlanır, gibi, , d e v r i l i p- düşebilmemize, e ş l i k- e d e r, " FIRÇA-RESSAMLIĞI " ..______ HALBUKi- STATULA- i l e- ,, D Ü N Y A Y A- ÇIKIŞ- Y O L U- olan, " V A G i N A- YÜZ>EYiNE ", erişecek- olmanız, kaçınılmazdır .. .. s a n a t-YER-YÜZÜNE- Çıkabilmeli, m i d i r,..... E V E T- KESiNLiKLE ..________B E Y N i N- derinliklerine, i n e b i l m e d e, ÖYLE-PSiKiYATRiK- U Ç U R U M L A R- sunuyor , k i, ÇAĞDAŞ- TOPLUMLAR- bizlere, ,, FIRÇA-RESSAMI- olup- d a- Beynin, Mağarasının-içine- ilerleyip- d ü ş m e k- d e, pek- bir- çağ dışı- kaldı- A R T - ık.


,, T Ü M- B U -
,,
" K A D I N- YÜZLERiNi ",,
,, E R K E K- SANATÇILARIN, Ç - i z - i p , d e,
" B O Y A M I Ş- OLMALARI ,, " ,,
,,
E N T E R E S A N,
d eğil, m i..
,,
,,
K a d ı n- Y ü z l e r i n i, " birer-PARAVAN " ,,
,,/(
- olarak- PLANLAYAN, e r k e k l e r i n,
" O- PARAVANLARIN " - a r d ı n a- geçip, d e ,
B - i Z - L e r e,, /(RUHLARIYLA),,
-oralardan- bakmadıklarını,
K i M- s ö y l e ye -bilir ..
,,
,,
,,D O Ğ A D I R- KADIN ..
P E K i- - doğanın-içine -ARDINA-,
saklanıp- d a, bizlere,, B A K A N, b u, gözler,,
bizlerin d e, onlar- gibi- doğanın-içine- geçip,
g i r i p- d e,,
oradan- doğaya- bakmamızı,
t a v s i y e- etmiş- olmuyorlar,
m ı- b i z l e r e..
/( Bizleri d e, iLLi- mün-â T i-leştire-bilmek) ..
,,
d e m e m- O- k i,
" F i G Ü R A T i F- RESiM ", tarihi,
bir- U L L i M Ü N - A T i ,,
TAREiKATI- yapılanması,
v e tüm- Kadın- Figürleri, d e, a s l ı n d a,
" PARAVAN- Çizimleri ",
olarak- görünmüyorlar- m ı, şimdi, size,
b u- hepsini- birleştiren,
,, " T e k- eylem-olarak- bize-gösteren ),,
B U,
V i d e o dan, so n r a..
,,
i L i M- M Ü- N- Â T i,, nin- tekniği,
i n s an - doğalarını, " T e k- başlarına-yalnızken ",
yakalayabilmek- olmalı ..
,,bir RESME- yalnızken- bakınca,
ilim-müne- -LiMUNE- ,, olurunuz ..
,,
ya hepsi birden size, baksınlar ,,
ya d a, ,, TEK-bir- F i G Ü R- içinde- BEKLEYEBiLEN,
bir- RESSAM- RUHU- s i z i n- Çıplak-beyninize,
bakamasın ..
,,
,,
b u- nedenle k i,
" F i G Ü R A T i F- SANAT-Şeytanidir ",
v e - yerini, S O Y U T- sanata,
bırakmıştır ..
/( soyut sanat- aradaki- paravanı- kaldırır ,,
hiç- d e ğ i l s e- evren- d e- çıplaklaşır,
eğer- sizin " Ç I P L A K ", Beyin-vucudunuz,,
,,s a n a t a, bakacak , i s e..
,,
N O T :
_____________________________________________
,iLLi- MÜ-N-âTi, /(iLiM-ÜN- ATi )..
,,doğanın-içine sızıp- oraya yerleşip- Doğanın-içinden,
dışarıya bakabilen, v e- böylece d e,
,,D O Ğ A Y A- -görünür d e, olabilen,,
" M A D D E- TABiATININ ", ta kendisi,
t a r i -k a t ı,
d e Ğ i L_ m i d i r- k i,,
" MADDE- TANRI-MAKiNASI ", önünde, d e,
eĞiL-i p, secde- e d e l i m
..
.. https://www.facebook.com/robertojavier.saez/videos/1794152212367/?pnref=story
Erkan Yazargan bunu beğendi.
Yorumlar
Erkan Yazargan Diğer bölümdeki sorumu bütünleştirerek soruyorum o halde:
Doğanın yapıp ettikleri - farkedip etmediklerimiz - keşfine çabaladıklarımız veya başkalarına göstermeye çalıştıklarımızda dahil

Bütün ama bütün olup bitenin içinde insanın sanatı da o sürecin / süreçlerin bir devamı mıdır, değil midir? smile ifade simgesi

Murat Oktay Danis ,, birkaç materyalle- döneceğim ..
Erkan Yazargan NASİPSİZLİĞİN DE BÖYLESİ

2. boyuta saplanıp kalan dogmatik, dayatmacı, çatışmacı, kavgacı, savaşçı, hudutları belli ve dolayısıyla üretimlerinin tümü eninde sonunda birbirini tükettiği için kısır

Bakış ve izlenimlerin dünyamızı nereye getirdiği veya sürüklediği AÇIK GERÇEKTİR.

3. oturumda bahsi geçen "tek renkli muhteşem" insanlık tarafından kabul görmediği için çabalar artarak sürmekte ve insanlığın kabul edebileceği bir ŞEYLER aranmaktadır. Öyle bir şey olmalı ki bütünü - külli olanı temsil etsin dolayısıyla soyut olmak zorunda... tarzları kapsasın ve çok ama çok renkli olsun.

Boyutlardan geçmenin bu kadar zor olduğunu hiç kimse tahmin edemezdi.

Dışardan bakınca - aşkın bireyler, çok kolay gibi görünen GERÇEK bütünü kapsamak zorunda olunca yani insanlığın ortağı olması gereğince çok zorlaşıyor.

Murat Oktay Danis BUNLAR- DOĞAL- T A Ş L A R D A N,, ve bir d e- deniz kenarındaki- eski-bir ağaç- gövdesinden, " global-lenerek ", F O R M- a, vardırılanlar ..
BeğenYanıtla11 saat
Erkan Yazargan Mağara soruma cevap alamadım yalnız. Kanımca orada (mağarada) gizli mesajlar var... smile ifade simgesi
Murat Oktay Danis ,, ilkin- Heykel- RESiM, farkı, i l e- yine başlayayım .. HEYKEL- 3-boyutludur v e ,, 3. Boyut- Vahşet- boyutudur .. , HACMi-olan her şe y- biribirine saldırır, n i y e- benim- L i b e r a l- alnımı- kısıtlamaktasın, d i y e ..___________sonrasında , aslında RESiMDE- BOYUTLARIN- i ç- içe- olmalarının, RESiM- sanatını- zirveye taşıyacağını, d a, tekrar- etmeliyim, g ö r ü ş ü m- olarak ..
BeğenYanıtla11 saat
Erkan Yazargan Bunun yanıtı basit: heykeli istediğiniz kadar (DAvut Heykeli bile olsa) çeşitlendirin, yapı malzemeleri çoğaltın, fiyatlandırmalarını daha cazip hale getirin asla ve asla resmin boşluğunu dolduramaz. Resim sanat dalı diğer dallar içinde bireyseli en yüksek ve evrenseli en geniş daldır ve hep öyle kalacaktır.
Murat Oktay Danis RESiM- B A R I Ş- demektir . A K I L D a- Kalıcılığa, yönelir ..
BeğenYanıtla11 saat
Murat Oktay Danis

Yanıt yaz...
Murat Oktay Danis M a ğ a r a- sorusunu- netleştiremedim,, ..n e- i d i,, ..
Erkan Yazargan Diğer paylaşımda (süzgün kız) eklenen yorumlar...
Murat Oktay Danis soruyu bulamıyorum .
Erkan Yazargan Sorusu sunulan 4 foto ile birlikte verilmişti.
Erkan Yazargan SORU: çobanın keşfettiği 150 milyon yılda oluşmuş ve oluşumunu sürdüren, içinde yüzlerce galerisi olan ve her galerisinde apayrı tarzları mevcut

Doğanın bu sunumu

Bilinçli midir, bilinçsiz midir?
Bilinçsizse insan sunumlarının bilinci doğanın bu harikasıyla YARIŞABİLİR Mİ?

Murat Oktay Danis ,sanatta ,, Yeryüzüne çıkarma ,, sorusu ,,
Erkan Yazargan Cevap veriyorum ASLA
ASLA
ASLA
ASLA
ASLA
SONSUZ KERE ASLA...

GİDİP GÖRMELİ HATTA DOKUNMALISINIZ. smile ifade simgesi

Murat Oktay Danis ,,bence, B i L i N Ç S i Z- B i L i N Ç L i L i K- i ç e r i r .. _____YA DA_ - B i L i N C i N- TÜM- HALLERi, zaten, TABiAT- DEĞiŞiM- v e- yapılanmalarının, i ç i n d e- d e, yer- alırla r.._____Y A N i- TABiAT- " T O T A L- BiLiNÇLiLiĞin d e ", kaynağıdır . /( B i L i N C E- d e,, F O R M - U, oluşturan, ö z, diyeceksek ) .. ______ Y i N E- d e, insan- A K L I- "insan-BiLiNCi ",, ,, T A B i A T I N- L i b e r a l- Biçimlemelerinin i ç i n e- sarkıp, -girip- ,, ,, orada- insan-FORMUNU, Ç E K i P- alı- oluşturabilmelidir .. ____ Y A N i, insan- bilinci, i l e- BU- TAŞLARIN- i ç i n d e, insan- F O R M U N U- arayacak, v e, sadece BU- TAŞLARDA- oluşmuş, TAŞIN- çizgilerine yerleşmiş, " y a r ı m- veya ÇEYREK- BiLiNÇTEN ", ,, i n s a n- FORMUNU- BÜTÜNLEŞTiRDiĞiMiZDE, ,, t a ş ı n- içinden, y ü r ü m ü ş, " i n s a n la- ilgili - b i r- Ö Y K Ü ", bir Hikaye, v a r - mıdır, d i y e, " iş Z- SÜRECEĞiZ " ,, .. d i y e- düşünürüm ..
BeğenYanıtla156 dk.
Erkan Yazargan YİNE SU

Su' yun hayatın kaynağı (Güneşten sonra) olduğu gerçeğinden ...

Duran kaya
Rüzgarın yonttuğu kaya
Buzun şekillendirdiği kaya
Yerçekimin çektiği kaya
İçine tarihi alan - hapseden - koruyan - saklayan kaya

NIN ötesinde üzerinden akıp gelen su damlalarının oluşturduğu muhteşem pırıltılardan bahsetmiştim. Pırlanta neden çeker insanı?

Erkan Yazargan Kimine göre pırlatada insanın ulaşmaya çalıştığı yıldızlar vardır... Kimine göre renk, kimine göre ışık, kimine göre ruhun taa kendisi...
Murat Oktay Danis ,, T Ü M- tabiat, v e- hatta bir Fotografta bile oluşan, bir, D O Ğ A L- g örüntü,içinde, b i l e, " B i L i N Ç L i- bir takım- ÇiZGiLER- sezinleyebilir- sanatçının- D E R i N- BAKIŞI " .. .. V E- BU- bir sanatçının- i n s a n- bilincini, BU- TABii-T A B i A T- B i L i N C i n e, , uygulamasını, çağırır, as lı n d a.. __________ S A N A T /,, i s e, insan, Bilinci, BU- TABiAT- Bilincine- uygulandığında ,, o l u ş a c a k- Ö Y K Ü, içinde, gizlidir , V E- " KENDiSiNi- gösterir " ..
Erkan Yazargan Üstüste vurguladığınız - erkek olmamız hasebiyle belki, VAGİNA GERÇEĞİ doğanın üretime zorladığı canlılardan milyarlarcasından sadece bir tür olmamız

Yanıbaşımda büyüyüp giden akasya ağacının tüm dünyaya akasya ağacı tohumlayacak kadar bol çekirdek ür...Daha Fazlasını Gör

Murat Oktay Danis ,, L i s e d e,MODERN- K i m Y A, öğretmenimize bir sorusormuştum.. KATI- KRiSTALLERi, ,, n e d e n- geometrik- davranıyorlar- B i Ç i M - oluştururken, d i y e.. .. buna benzer olarak,, ,, matematik- d e- geometri d e , " MUTLAK- BiLiNCiN- başka - t ü r d e, " Ç i Z G i , v e, Ç i Z i M L e r i n i, içeriyorlar ..____________ D E M E M- O- K i, Pırlanta d a, bir- MEKAN-TüRü, i ç e r en, bir, " K A P I ", bir, MEKAN-G e o m e t r i si,, .. ONUN- açtığı- kapıdan, DüNYADA- Ç i Z g i, olacak- oılan, Ş E Y L E R i N- ÖYKÜleri, b e l k i, d e, ç o k- seçkin- olacaklar.. i n s anı n, " i n c e- v e Z a r i f- V a r l ı k l a n m a s ı ", açısından .. kimbilir b u- da, Sanat- i l e- araştırılabilinir, Pırlantanın, bulundığu yerlerde, oluşmuş, yüzeye, çıkmış- olan, çizgi, l e r d e n . _______ " Ç i Z G i " - bir- B i L i N C i N- ifadesidir, b i r- Y O L_ BULMASIDIR ..
BeğenYanıtla143 dk.
Erkan Yazargan İle birlikte...

Zihninde şimşek çakmak, bulmak, keşfetmek, görmek

Tadına vardıktan sonra tekrar tekrar tatma arzusu
Dolayısıyla diğer canlılardan farklılaştığını hissetmek
Onların da hissetmesini arzulamak
Sürekli üretim arzusu
Doyumsuzluk
Tatminsizik
Hedefe kilitlenmek
Her hedefe vardıktan sonra yeni hedefler....
DOLAYISIYLA ÜRETİM ÜRETİM ÜRETİM

Bu kadar güçlü mü doğa?
Vazgeçenler, görmezden gelenler ve diğer türlü teslim olanlarla farkımız nedir?

Murat Oktay Danis ,, A S I L- OLAN, M U T L A K- TOTAL- B i L i N C i,, ,, onu- fark-edip- bulduğumuzu düşündüğümüz , h e r- ŞEYDEN, s e n t e z l e m e y i, sürdürebilmeliyiz.. A N C A K- bizler-insan- olduğumuz ,i ç i n,, B U- A S I L- TABiAT- B i l i ç l e r i n i, AKLIMIZLA- ,, ,, " AKIL-ÇiZGiLERiMiZLE ", özdeşleştirip- EŞiTLEMELiYiZ .. d i r ._____________ SANAT,, bir yandan- " hakiki- enerji- Akışını ", diğer taraftan, A K L A- tercüme- e d i l e n, T Ü M E L- -bilinci, ,,birlikte izleyebilen, b i r- Y O L- olsa , g e r k t i r..
Erkan Yazargan Tanımlama ve sınırlamaları kabul etmediği için

Çelişki çekirdeği ile bütünleştirdiğimizde

Akademisyen sanatçının sanatını en ince detayına kadar irdeleyebilirken
Sanatçının bunlara (irdelemelere) zaman ayırmaması / ayıramaması size de BİR MUCİZE gibi gelmez mi?

Murat Oktay Danis ,, V A L L A- bana ö y l e- geliyor k i, B i R- KOCAMAN- M E G A - AHiRET- A L E M, K A P I S I, v a r .. ../( Bizim- Bilinç- dediğimiz d e- - BU- KAPININ- B i Z L E R i N- Beynimize, i n e n- uzantıları .. .. B U- AHiRET- KAPISININ- BOYUTLARINA, genişletmeye çalışıyoruz,, .. A K L I M I Z- B U- AHiRET- KAPISININ, " m i n y a t ü r- bir- TEZAHÜRÜ- ya-da- minik- hali " .. .. A K L I M I Z- TÜMÜ- ALGILAYABiLECEK, total- kaliteyi, i ç e r d i ğ i, için, ,, ,, B U- KAPININ- tümünü- görüp- bilebilmeye, Ö Z L E M, duyuyor- olabiliriz, kanımca ..
Murat Oktay Danis ,,AKADEMiSYEN, ,, sanatçı-emekçi, değildir, b e n c e, .. B U-işin- Mimari- düzenlenmesini, Arşivlenilip, T a r i h s e l- benzerliklerin, tekrarların f a l a n, nasıl devindikleri, yönünde, b i r- YOL- /( Patika-taşlardan bir-yol),, d ö ş e r.. .. sanatçı- ise, ,, t ü m- uzay-zaman- M e k a n- EĞRiLMELERiNiN, içine , girip- d e, kendi- vucudunu d a, o n l a r l a - EĞMEYi, k a b u l, eden, i ş ç i, kişi, olur k i, sanatçının PUSULASI- d a, -kutup-yıldızı- d a- ,, ç ı p l a k l a ş a n- hakikat- o l u r, çalışmaları- esnasında ..
BeğenYanıtla129 dk.
Erkan Yazargan "Sanatçılar özel insanlardır, özel canlılardır" cümlesi ile bitirmiş oldunuz 5. oturumumuzu da... teşekkür ederiz katkılarınız için...
Saygılarımızla.

Murat Oktay Danis , s e v g i l e r i m l e..
18 kişi bunu beğendi.
Yorumlar
Murat Oktay Danis ,, Ç i Ç E K L e r d e k i, ___________" ,t a b i i - SPATULA- B O Y A- " , d a r b e l e r i,, _____-ki-- tuval-yüzeyine- parelel- olarak- YÜZEYE- tutunuyorlar- , ,,D A , ,, ; ,, F ı R Ç A , R e s m i, UZAYI- gibi, ALEM-UÇURUMLARINA- D E R i N L i Ğ i N-belirsizliklerine- - YAMUK- YUMUK- -yuvarlanmıyorlar ,, ,, ,, ___ U M U T-VERiCi- oluyor- B U- RESiM- b ö y l e l i k l e.. /( h i Ç- değilse- sPATULA- V E- TABii- BOYA-i L E -D Ü N Y A Y A- çıkılabilinmiş, RESiM-YÜZEYiNDE .. , böyle- b u -tarz- bir- " Fırça- R e sm i n i n " - _______________Ü Z E R İ N E - SPATÜL-B O Y A- DARBELEMELERi ..bindirilebilinmiş .. ..___________________________________________________________ H A N i- bizim- bir- Güzel- TÜRKÜMÜZ- v a r d ı r,, " D E N i Z i N- DiBiNDE- DEMiRDEN- E V L E R- H A T Ç E M " .. _____ y a d a;; ,, " BABAMIN- ATI- olsa d a, ATLASA- gelse,B E N- HEM- ANNEMi- h e m BABAMI, ö z l e d i m " ,, .. _______ F I R Ç A- RESMinin- y u v a r l a n ı p- yittiği, A L E M- UÇURUMLARINA- ,, E V- çizmeye çalışmanın, N E- ALEMİ, ,, n e - D E- " D Ü N Y A ' SALLIĞI ", o l u r , -vardır- Y O K SA .. ::::: .......____________________________________________________________________________________________________
Erkan Yazargan Haklısınız. Fakat:
Sanat içinde sanat" da denilen bir dal içinde bir başka dala gönderme yapılmış olabilir mi? Bilinçli veya öylesine gelen izlenim geliştiği düşünülürse......Daha Fazlasını Gör

Murat Oktay Danis ,,sondan başlayalım .. b e n im- e s e r l e- -olan, " diyaloglarım " , genelde,, ,, K l a s i k- BATI- Müziğinde, olmakta .. o r a d a- müthiş- b i r- s a na t- g e l e n e ğ i, hem d e- " s e s i n- Müziğin- en -S O Y U T- sanat-olm...Daha Fazlasını Gör
Erkan Yazargan Çekimi yoğun cevaplandırmalarınız (sanat zihninizde olup biten birikim) dan devam edersek ki böylece 5. oturumumuzun ağırlık merkezi "yeryüzü" "yeryüzüne çıkma" "yeryüzüne çıkarma" gibi şekillenecektir. Aşağıya ekleyeceğim doğanın bizlere veya ilgi duyanlara hazırladığı bir mağara görsel şöleninden bir kaç örnek sunmak isterim.

Burası Tokat'ın Pazar ilçesinde çok yakın bir zamanda bir çoban tarafından keşfedilen bir mağara ve içinde benzeri yüzlerce galeri mevcut. 150 milyon yıllık bir oluşum olduğu ve sürecini sürdürdüğü yazılıp çizilmektedir:

BeğenYanıtla11 saat
Erkan Yazargan GERÇEK VE GÖRÜLEN GERÇEK

Burada fotograflarından bir kaçını gördüğünüz HARİKA yı yakından görmeden, damlaların düşüşünü izlemeden hatta onlara dokunmadan, içinde uzuun zaman geçirmeden, nefesinizi duvarlarına üflemeden, oraya yüzmilyonda bir de olsa katkı vermeden HİSSETMENİZ İMKANSIZDIR.

damlaların duvarlarına işlediği kum taneciklerinin nasıl pırlantaya dönüştüğünü görünce evrenselle bütünleşirsiniz.
Erkan Yazargan ve 17 kişi daha bunu beğendi.
Yorumlar
Murat Oktay Danis ,, Ç i Ç E K L e r d e k i, ___________" ,t a b i i - SPATULA- B O Y A- " , d a r b e l e r i,, _____-ki-- tuval-yüzeyine- parelel- olarak- YÜZEYE- tutunuyorlar- , ,,D A , ,, ; ,, F ı R Ç A , R e s m i, UZAYI- gibi, ALEM-UÇURUMLARINA- D E R i N L i Ğ i N-belirsizliklerine- - YAMUK- YUMUK- -yuvarlanmıyorlar ,, ,, ,, ___ U M U T-VERiCi- oluyor- B U- RESiM- b ö y l e l i k l e.. /( h i Ç- değilse- sPATULA- V E- TABii- BOYA-i L E -D Ü N Y A Y A- çıkılabilinmiş, RESiM-YÜZEYiNDE .. , böyle- b u -tarz- bir- " Fırça- R e sm i n i n " - _______________Ü Z E R İ N E - SPATÜL-B O Y A- DARBELEMELERi ..bindirilebilinmiş .. ..___________________________________________________________ H A N i- bizim- bir- Güzel- TÜRKÜMÜZ- v a r d ı r,, " D E N i Z i N- DiBiNDE- DEMiRDEN- E V L E R- H A T Ç E M " .. _____ y a d a;; ,, " BABAMIN- ATI- olsa d a, ATLASA- gelse,B E N- HEM- ANNEMi- h e m BABAMI, ö z l e d i m " ,, .. _______ F I R Ç A- RESMinin- y u v a r l a n ı p- yittiği, A L E M- UÇURUMLARINA- ,, E V- çizmeye çalışmanın, N E- ALEMİ, ,, n e - D E- " D Ü N Y A ' SALLIĞI ", o l u r , -vardır- Y O K SA .. ::::: .......____________________________________________________________________________________________________
Erkan Yazargan Haklısınız. Fakat:
Sanat içinde sanat" da denilen bir dal içinde bir başka dala gönderme yapılmış olabilir mi? Bilinçli veya öylesine gelen izlenim geliştiği düşünülürse...

Mimari'nin önemli bir sanat dalı olduğu belirtilmek istenmiş olabilir hatta manzarasında eğreti duran bina yığını özellikle bu biçimiyle ve rengiyle göze batırılıp ardı arkası kesilmeyen pek çok soruya da yol açılmış olabilir.

Sanatçının diğer çalışmalarında gördüğümüz "süzgün kız" belki de bir şeyler söylmek istiyordur.!

Resim izlerken kahramanlarıyla konuştuğunuz - diyalog açtığınız olur mu?
Murat Oktay Danis ,,sondan başlayalım .. b e n im- e s e r l e- -olan, " diyaloglarım " , genelde,, ,, K l a s i k- BATI- Müziğinde, olmakta .. o r a d a- müthiş- b i r- s a na t- g e l e n e ğ i, hem d e- " s e s i n- Müziğin- en -S O Y U T- sanat-olma ", F o r m a t ı n d a, z a t e n, uykuya yatırılmış, d u r u m d a l a r. _______________________.. S E S i- V E- ONLARI-B E S T E C i- sanatçıları,, - U Y A N D I R M A D A N, b u- " geleneğin " içinde gezinmeniz,,u s ' U L, - -U S ' u l, s e z g i l e r i n i z e d e,- binerek- dolaşmanız, " U Ç U Ş U N U Z ", olası , oluyor .._______________________________R E S i M- çok daha s e r t, ve, p e k- MÜZiK- kadar- matematiksel, dolayısıyla d a, B i L i M, TABANLI- , d eğ i l ..B U- nedenle, kendimi, e m a n e t- edebileceğim, P E K- RESiM- b u l a m a m .. b u l s a m- bile, " BEL- BAĞLAYAMAM ", b u- sanat -tarihinin- BU- R e s i m l e r i n e.. M Ü Z i K T E- RUHUNUZUN, V E- BEYNiNiZiN, Kişmliğiniz v e- kişiliğinizin, içine ,,i ç i n e ; B E S T E C ,i N i N, bir F i G Ü R , olarak, gelip, yerleşmesi, z a t e n, " KENDiNiZiN- - F i G Ü R- olabiecek- olmanız, d e m e k .. /( 30 sene - mekanım- SENFONi- ORKESTRASI, o l d u . /(C.S.O. )..v e- b e n- T ü m- BESTECiLERiN- FiGÜRLERi, yapabildim, kendimi, onların eserlerinin ,içlerine d e, ,, ç o k t a n, ,, e p e y c e- yerleştim , ZAT-en.._________________________________________________________________________________ " SÜZGÜN- K I Z A " - gelince,, " k ı z - l a r " , YÜZLERi- itibarı -i l e- " Ç i f t- YÜZ- içerirler " .. " K I Z- VA- G-iNA-sı ", onun- ikinci- YÜZÜDÜR " , v e ,, b u -nedenle- KIZLARIN- Y Ü Z- SÜZMELERi,, ,, " Va gen - Y ü z l e r i n i- d e ",,, ,,ASIL- YÜZLERiNE-yükseltebilerek,, ,, S Ü N D Ü R Ü P- daha g e n i ş- E N i N E- yassı- bir Y Ü Z- E D i N E B i L M E L E R i N E, sayılabilinir d i r..______ YÜZ-SÜZEN- KIZ-I N- Y Ü Z Ü- DE ESNER- SÜNER- V e- i n c e l i r- v e- -KALINLAŞIR,, .. V a-gina- d a, KALIN- ETLi- YüZEYSEL- bir - Y Ü Z K E N,, ,, RESiMDEKi, SPATULA- DARBELERi, i l e- V E R i L E N- BOYA-KALINLIKLARI- d a ,, ,, SERBEST- - Ö Z G Ü R- KALABiLMiŞ- , " VAGiNALARI n ı ", S i m g e- ler-ler ..______________________________________________________________ D E M E M- O - dur- k i,, ,,SPATULA- i l e- v e- BOL- V E- KALIN, B O Y A- ile- R E S i M, yaparken, A S L I N D A, h e r - SAPATULA- DARBESİ, v e- onun- KALIN- BOYA- katmanı,, ,,ö z g ü r- bırakılmış, ,, h ü r l eş t i r i l m i ş,, ,, özgürlüğünü edinip- dairesel- silindirden- - " KARE- F O R M A T I N A " - a ç ı l m ı ş, v e- " Y Ü Z- V E- Y Ü Z E Y " , e d i l e bilin -m i, ş, t i r .._________ ..Y A N i, spatulayı- eline alan- sanatçı- her- spatula darbesi, i l e- TUVAL- YÜZEYiNE- bir- - " WA- G - n - a " , " i n d i r m e k t e, yerleştirmektedir .._______________ B Ö Y L E L i K L E- SPATULA- RESiMLERiNDE, S A N A T- V a g-ina-ların- yüzeyleri, i l e- yapılacaktır,, p e k- tabii- kare-haline- /(ya da dik-dörtgen), a ç ı l m ı ş, DÜZLEMSELLeşmiş- V A G i n a- lar , i l e.._______________________ D i Ğ E R- taraftan,, ,, " VAGiNA- " , d a, dediğimiz- " A R A - YÜZ ",, ,,/( Bilgisayarlarda da,"-ara-yüzler- kullanmaktayız ) ..d i r e k t- B E Y N E- -beynin-tümüne- bağlı- TEMSiLi,, " b e y i n- Y ü z e y- kesitleri-, o l u r l a r.. ____ Y A N i, va-gina- aslında, D i L i M L E N M i Ş- B E Y i N- a r a- YÜZLERi- n i- t e m s i l- etmektedirler ..______________________________ T Ü M - demem-O' dur - k i,, SPATULA- RESMiNDE, K I Z- YÜZLERiYLE- r e s i m, yada- sanat, yapacak s ı nı z d ı r.. /( ya da - erkek-sanatçı- kendi beynini- bir- kızın- V a- ginası- gibi, i n c e- ince, dilimleyecek- yeteneği,ü r e t m e k t e d i r.. /( benim- resim- ve sanatçı-olma- stilim- b u- yöne- eğilimlidir ) ..__________________________________________________________ Y a n i,, t u v a l i n- YÜZÜNE- ,, yüzeyine -düzlemine-* parelel-yatık- sürülen- sürülen, " yatay-Kalın-Katmanlı- BOYA " ,, ,, YER-YÜZÜNÜ- d e- temsil- e d e r, v e- yüzeydedir, d e- YÜZDEDiR- d e,, aynı zamanda d a.. ______________________________i n s an d a- - Y E R- YÜZÜNÜ- ,, arayacaksak,, SURATINDAN, ö n c e, KADININ- Y E R- YÜZÜ- TABANINA-, -yani-WAginaya-temellenmiş- olmamız, resimde- d e- " Y E R- YÜZÜ- S A N A T I ", üretebilmemizde, TEMEL- T U T U M - olmalıdır .. ___________ M İ M A R i y e, b v e, B i N A L A R A- gelecek- olursak : ..onlar d a- E N- BÜYÜK- YÜZLERi- oluşturuyorlar- R e s i m d e.. - onlar d a , TUVAL- YÜZEYiNE, p a r e l e l- olabilmeye- çabalıyorlar,, ,, o n l a r ı n- yüzüne- yaklaşabildiği, oranda,, R e s s a m ı n- bakış, v e- görüşü .. .. B i n a l a r- d a, KALIN_ V E- E T L i- YÜZLER- YÜZEYLER- - V E- Duvarlar-- içerirler, ancak ,, ,, u z ak t a- oldukları- için- onların- kalın- oluşları- nispeten- i n c e l m i ş t i r.. ______ H A L B U K i,, E N- KALIN- SPATULA- i z l i, B O Y A- tabakaları, i n s a n a, v e, VAGENE- e n- yakın- OP L U N A B i L E N,, ,, TUVALiN- YÜZEYiNDEN, bize- doğru- şişebilen, - KALIN- ETLi- BEYiN- HAVUZLARI- olurlar .. ..______________ D E M E M- TEKRARDAN, O ' D U R , k i,, S A N A T I N- A S I L- UZAYI- cisimleştiği, ş e k i l l e n d i ğ i, asıl- YÜZEY- " V A G i N A- ", i ç l e r i, olur ..___________ " V A G i N A- ", sanatçının- sanat- havuzu- u z a y ı dir,/(/ VAGina- = DiLiMLENMiŞ- sporla- pişirilmiş- SANATÇI- B E Y N İ ) ,, ... E N- A Ç I K- söyleyişi, i l e.. V E , A S I L - " i M G E L E R " , /( MUTLAK-AKIL- İ M G E L E M L E R i, ),, d e-,,,, S A D E C E- - V A- g- i n- a- Yüzeylerinde- D Ü N Y A- YERYÜZÜNE- ç ı k a r l a r, , B E Y N i N- derinliklerinde ..________________________________________________________________________________________________________________ N O T :,, SPATULA- keskin kenarları ve doğrusal- AĞZI- i l e, ,, TANRININ- v a- ginayı- kestiği, BIÇAĞI- T E M S i L - e d e r ..M O D E R N- BOYA- RESMiNi, e ğ e r- " Vaginalar-", yapacaklarsa, B U_ ESTETiK-PLASTiZM- doğumu d a, SPATULA- bıçak- A Ğ Z I N D A N, olmalıdır ..______________________________ TANRININ- D i Ş i- olduğunu- söylüyor- 45- dakika- ölüp- dirilen- Kardinal .. e ğ e r- TANRI- yaratışına, parelel, bir sanat- ü r e t e c e k s e k,, O, SPATULA- V E- ÇIPLAK- B O Y A, i l e, -onun-içine-mutlak-AKLIN- beyinden- B i ç i m- i z l e r i- - sızdırabilmesine, ,,, T E M E L L E N- ecek- t i r.. d e r i m .._______________________________________ S O N- olarak d a, " FIRÇA- RESMiNE " - biriki- laf e d el i m.. FIRÇA- ,,ÇiZGi- vagina- silicisi, eriticisidir .. Büyü- v e- derinlik- var e d e r k e n- B E Y N i N- içine, KARANLIĞINA- - bir Uçuruma- yuvarlanır, gibi, , d e v r i l i p- düşebilmemize, e ş l i k- e d e r, " FIRÇA-RESSAMLIĞI " ..______ HALBUKi- STATULA- i l e- ,, D Ü N Y A Y A- ÇIKIŞ- Y O L U- olan, " V A G i N A- YÜZ>EYiNE ", erişecek- olmanız, kaçınılmazdır .. .. s a n a t-YER-YÜZÜNE- Çıkabilmeli, m i d i r,..... E V E T- KESiNLiKLE ..________B E Y N i N- derinliklerine, i n e b i l m e d e, ÖYLE-PSiKiYATRiK- U Ç U R U M L A R- sunuyor , k i, ÇAĞDAŞ- TOPLUMLAR- bizlere, ,, FIRÇA-RESSAMI- olup- d a- Beynin, Mağarasının-içine- ilerleyip- d ü ş m e k- d e, pek- bir- çağ dışı- kaldı- A R T - ık.
Erkan Yazargan Çekimi yoğun cevaplandırmalarınız (sanat zihninizde olup biten birikim) dan devam edersek ki böylece 5. oturumumuzun ağırlık merkezi "yeryüzü" "yeryüzüne çıkma" "yeryüzüne çıkarma" gibi şekillenecektir. Aşağıya ekleyeceğim doğanın bizlere veya ilgi duyanlara hazırladığı bir mağara görsel şöleninden bir kaç örnek sunmak isterim.

Burası Tokat'ın Pazar ilçesinde çok yakın bir zamanda bir çoban tarafından keşfedilen bir mağara ve içinde benzeri yüzlerce galeri mevcut. 150 milyon yıllık bir oluşum olduğu ve sürecini sürdürdüğü yazılıp çizilmektedir:
BeğenYanıtla11 saat
Erkan Yazargan GERÇEK VE GÖRÜLEN GERÇEK

Burada fotograflarından bir kaçını gördüğünüz HARİKA yı yakından görmeden, damlaların düşüşünü izlemeden hatta onlara dokunmadan, içinde uzuun zaman geçirmeden, nefesinizi duvarlarına üflemeden, oraya yüzmilyonda bir de olsa katkı vermeden HİSSETMENİZ İMKANSIZDIR.

damlaların duvarlarına işlediği kum taneciklerinin nasıl pırlantaya dönüştüğünü görünce evrenselle bütünleşirsiniz.
Yorum Gönder