9 Şubat 2016 Salı

,DAViD- FRAY- to B O U L E Z ..


Murat Oktay Danis kendi videosunu paylaştı.
6 saat
Dünyanın en iyi ORKESTRA- şeflerinden birinin k ı z ı- i l e- EVLi ../( SARAYDA-ikamet-edebilmenin- e s a s - yollarından, b i r i, d e- bu, e s k i- çağlardan- b e r i ) ... ______________ F r a n s ı z - LOUVRE- S A R A Y I N I N,, i ç i n e- doğmuş- olduğunu- d ü ş ü n m e - -hayal-etme- hakkı- da h e r-h al d e- - vardır , h e r - F r a n s ı z- ç o c u ğ u n u n ..____________ __________________________A D A M- ; ,-ç o c u k- H E R- SARAY- B e s t e c i s i n i, /( Mozart-dahil),, " F ı r ' A N -S I Z- - S a r a y d a k i- yatağında uyurken " ,, - d ü ş l e y i p , d e ,, " N E- yapmış- N A S I L- YAPMIŞ- " ,,olabileceklerine-k a d a r- U Y K U- S U,n u n- - - - ,,zaman yolculuğu ,i l e- g i d i p- " O R A L A R D A " , " u y a n a b i l m e y e " ,, U Ğ R A Ş A N- b i r ,, F I R ' ANSIZ,, - - " D Ü Ş - ÜNCE' CiSi,, " , d i r ...._______________________________________________,, F I R- ANSIZ ,, ,,L O U V R E- SARAYI- d a - JEAN- PHiLLiPE- RAMOU- v e LULi- y i, yetiştiren, E N, ESTETiK- FRANSIZ- ,, -- K Ö Y L Ü- TEMiZ- i n s a n--kültürü- üretmenin- -KUTSANMIŞ-V A Z i F E S i N i N ,, , v u c u t- bulabildiği, t e k- ö z g ü r- s a r a y- olabilmişken,, , insan- t a r i h i n d e ....___________________________________________________________ /( .. b e n- DE- ,,B U N A ) ,,- - BANA- D A - Ç O K- yabancı- birşey- d e ğ i l ..b u- saray- o r t a m ı ..A n a m ı z ı n- babamızın E V i N i, OSMANLI- sarayı- bilmemizi, istemese, babam, h e r-A K Ş A M- üzeri, TAN- B U R ' U N u,, ALIP- OTURUP- d a,, K L A S i K- T Ü R K- SARAY- MUSUKiSi, SÖYLEYİP, TAN- B U R L A, d a, e ş l i k- etmezdi, , o n a .. /( TANBURSUZ- T Ü R K- Musikisinden- bahsedilemeyecekken .. ) ../( ta sümerden geldiği, v e- Çivi YAZISI- yazdığı- söylenilir- TAN-B U R ' u n ..M ı Z R A B I N I N ,, bir Çivi gibi- davranarak- TANBURUN- K i L- YUVARLAK- gövdesine .._________________________________________________________ D E M E M- O dur- k i ,,.. SARAYA- YATTIM- b e n - d e , YILLARCA-ANNEM- BABAMIN- EViNDE .. SARAYLARA- L A Y I K- bir- RESiM- sanatını- v a r - e d e b i l m e- HÜLYA v e - Ö Y K Ü N M E S i, ,,i l e.. ... b u- nedenledir- k i, DAViD- FRAY- b a n a - çok- yakın, gelen o l u r .._____________________________________________________ REEL- T O P L U M- - MUHAFAZAKARLARINCA- boğulmaya- uğraşılacağı- kaçınılmaz- akıbetlerdendir, O N U N, için d e.. S E N- N E- kadar , D Ü Ş- GÖREN, bir- S Ü R T Ü K S Ü N, demeyi, isteyecek- olan, REALiTE- MUHAFAZAKARLARI, onun, d a ,, D Ü Ş- Yolunun, ü z e r i n e- dikilecekler, tıkama- yapacaklardır .._______________ DEMEM- O- k i,, t ü m- Çağımız- E V L E R i,, SARAY- Ö Z E N T i S i dir, saray-dırlar ..-küçük-küçük- saraylar- ..S a n k i- BÜYÜK- SARAYLAR- parçalanarak- çoğalmışlardır .. A N C A K, KRAL- V E- KRALiÇE- üretebilen-, kaç, A i l e- vardır ..K a ç- E V- vardır ..VATANDAŞ- KRALLIK- TEBASI, olarak- tasarlanmışken, y o z l a ş t ı r ı l ı p, ,, hakları teker- teker- ellerinden, a l ı n m ı ş t ı r- vatandaş-insanların ..Y A N i- B U G Ü N K Ü, DÜNYANIN- G E N E L- H A L i,, K R A L L I K- LARLA- SARAYLARLA,, ULUSAL- DEVLET- KRALLIKLARI- i l e- savaş, halidir , i M '- R A R A - T O R- L U K ' l a r ın , iM- P' ARA- T O R' LARIN .........._____________________________________________________________________________________________________ P E K i- " SARAY- O L A N- E V L E R i " - ,, ürettirdikleri, " Y Ü K S E K- SARAY- SANATI ",,i l e- buna, karşı- durabilecek- g ü c e- erişmiş- midirler ?...._________________ B U N A- E V E T- diyebilecek- m i y i z.. " Y Ü K S E K- SARAY-SANATININ, e n- önemli, niteliği, ,, hiçbir reel- - sorunu, olmamış- s a r a y d a- sanatın- " d ü ş 'ü n ü " - görüp- d e- BU- D Ü Ş' Ü N- k e n d i, içlerine - D Ü Ş M E S i N E- izin v e r e bilmiş- k i ş i l e r - olan, h a k i k i- /(HAK-İKİ-dir,diyen-), sanatçıların, y e t i ş t i r i l e b i l i p, yetiştirilememiş- olmalarıdır .. .. /( YOKSA- HAK-BiRDiR- TEKTiR- DE- ,, ,, ,, " Saraydan- MiLLET-olmanın- " " -MiLLETi- SARAY- SAYDIRMANIN " ,, " -M i L L E T i N- saray- yapılmasının- " ,, ,,,'_________________S- ' - i K T i - DEVLET- D i K' T i- ,,v e - D i KT i -D E - - DARDI - ,, ,, ,, ,, " D Â A R- I N A " - - g e ç - i -v e r .. ) ..___________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________ S O N ' " RA " ' d a ,, , b u- ç o c u ğ u n- - D i K T A T Ö R- gibi, o l a b i l m e s i n e- ,, nereden, i z i n- ç ı k t ı, k i, D E .. /( David- F R A Y,, -tavada kızartılmış- DAV- İ D ),, D i K T A T ö R- olup- - orkestra üyelerine ,, k e n d i, istediklerini, yaptırtması- i l e- bilinir .. D E M O K R A S i- L i b e r a l i z m i, ile- yürüyen- A L M A N L A R ,, B A C H- ı n, dedikleri- olmasa, B U- DESPOT- FRANSIZA , b u- k e z, BERLiNi, /( Düseldorfu ), t e s l i m, ederler, m i, Hitler- nefretlerinin, -ya-da-hayranlıklarının- ,,kendini- beğenmişliğine r a ğ m e n ..__________________________________________________________ Z O R D U R- SANATIN- ÜLKESiNiN- D i K T A S I N I,, /(sanat-eserlerinde- HAPSEDiLMiŞ- D i K T A ),,k a b u l- etmek ..b a z ı- ÖZGÜRLÜK-AŞIĞI-romantizm- ALKOLiKLERiNE ,, ,, B U- kabulü- yapamayanları- i s e- " DÜNYA- DiKTATÖRLERi " ,, 3-BOYUTU- olan her- heykeli- yoğurma- HAKKI- olduğunu- iddia- e d e n- sosyal- D i k t a t ö r l e r,, sanat- yerine- YÖNETECEK, v e- onların, 3. BOYUTUNA, -özgürlüklerine- ,, ; " MUSALLA' T " - olacaklardır .._____________________________________________________________ B A C H ' ı n, B U- e s e r i n i, D i N ' l e y i n .. T Ü M, b u- anlattıklarımı, T A N E - T A N E - ,, " T E K E R- TEKER ", anlatıp, d a, SAMANYOLU- GALAKSiSiNiN- " K A Ğ N I -s ı - n ı n ", ,, T E K E R i N İ, a ğ ı r - A Ğ I R , nasıl d a , i t t i r i y o r ..____________B A C H- N E- söylüyordu - i s e- bu- eserinde , s a d e c e- onları - YAZDIM- BURAYA .. y e m i n- e d e r i m, K İ ..
..______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ N O T .. DAViD- Frayin, Almanlara - karşı- bir- tarihsel- ö c- projesidir- BACH- çalması .. /( Paristen- alıp-götü-r-DÜK-lerine- k a r ş ı n ) ..D A V i D- FRAYi- BiLMEK- isteyenler, onun -kim, olduğunu-,, a s ı l- BOULEZ- e s e r l e r i- yorumlarında, d i n ' lesinler.. N E- BELÂ, olabilir- FRANSIZLAR .. v e- yine d e, estetik- kalırlar- sürdürürler- t a r z l a r ı n ı,, ..____________________i N G i L i Z- değillerki- Ma-son ' l a r l a- Ortak-US A, kurup- Dünyayı-A K I L- MiMARLARINA ,, işgal- e t t i r- s i n l e r.. ... .. /( .. Y i n e- d e, N e w- YORK- Limanına, FRANSIZ- Liberasyonu- YEŞiL- ÖZGÜRLÜK- SAVAŞÇISI- K A D I N I, hediye e t s i n- l e r.. ) .._________________________________________________________ ,, b i r - herhangi- F r a n s ı z- KADININ, ö z g ü r l ü ğ ü,için, ö l m e y e, hazırken, h e r - F ı r- ANSIZ- e rk -e ğ i .._____________________________________________________________ ZATEN- DAViD- FRAYiN-B U- Videoda- - tavada kızarttığı- " A l m a n- kadınları " ,, d a, ikinci dünya savaşında-Fır'ansız Kadın-Köylüsünün, alman- subaylarına yalvarırlarken, ,, Y Ü Z L E R i N D E- oluşan, i f a d e l e r i, Alman- kadınlarına- s e y r e t t i r e b i l m e n i n- a t e ş i n e- temellenme k-için, " M - i z - an- S E N- d i r " .. ö z -e l - l i k -l e..________________________________________________________________________________________________________________________ s o n- n o t : ,,Fransız- DÜNYAYA- tapınan, KÖYLÜ- iken, A L M A N- ALEMLERE- tapınan, ALEMSEL-M i m a r- AKILLIsı- -- ORMAN- Ş E H R i- DAĞLISIDIR ..____ T E V E K K E L i- değil -bizim- iMPARATORLUK- MiMARLARI - - ALEMLİ- - Osman-oğullarını d a, ALMAN- D E V L E T- Mimarları- kolarına - takıp- d a- " 2. Dünya - KASAPLAR- B i R L i Ğ i " , MÜZAYEDESiNE- S O K A B i L D i L E R .. ___________________________ .. /( San-Fransisko- LOS- ANGELES- F a r k ı, da, tam ,iki uçta bir- USA spesialitesidir . o d a, bir başka Y A Z I ' y a, kalsın .. ) ..


-6:36

23 Görüntüleme
Murat Oktay Danis
21 saat
DAViD-FRAY- ,, BACH-IN- GÖRMÜŞ- olduklarını görmeye çalışıyor- sanırım .. .. b u n u- başarırsa- e n-i y i- yorum, d a- onunki- olur- tabii- k i ..
Y Ü Z Ü N Ü N- aldığı ,,
Ş E K i L L E R E,
b a k ı l r s a..
,, o r a l a r d a ..
,,
n o t :
,,/( b u- ç o c u k,
hep-o r a l a r d a, o l a b i l me y i,,
s e v i y o r ..
..
Yorumlar
Murat Oktay Danis ,,B i Z i M- TÜRK- 5-LERi- d e, B U- YOLU- iZLEMEYE- çabalamadılar, m ı .. ____________________________________________" FRANSIZ-ANA-KARASI- bizim Ana'dolunun, çukuru olmayan,, YAYVANCA- O V A S I- gibi- değil- m i d i r ..______ https://www.youtube.com/watch?v=OQE5TYnD58k&index=3...
Murat Oktay Danis ,,,,H A N G i- SOLiST- BESTECiYi- O R K E S T R A- ŞEFi- ile, SATIR- SATIR- ÇALIŞIR .. /( konçertolar- solist v e- orkestraların, itişip- tepiştikleri, eserler, olarak- o l u ş u r t u r u l u r l a r k e n, genelde .. )..___________ H A L B U K i, a n- c a k- - b u- sayede, s a d e c e- ,,, " b e s t e c i " d e ,,, Piyanonun- başına- V E- ESERiNiN- i ç i n e ,, ,, B i R- k i Ş i ,, - olarak d a, O T U R T U L A B i L i N EC E K- K E N .. ) ....__________ /( B U N U - acaba- kaç- müzikçi- is t e r, KENDi- E G O L A R I N A- yaslanabilmek- v a r k e n- sahnede .. ) ..B U- s a d e c e- fransızlara , ö z g ü, bir - OLGUDUR, g e n el d e,, " müzikte , s a f l a ş t ı r ı c ı, kültürcülük " .. Kültürde SAFLAŞTIRMAYI- M Ü Z i K- Mimarisinden, b i l e- ö n c e l i k l i, e l e- alan, D Ü N Y A- çocuklarıdır, fransızlar .. __ V E- S a r a y l a r ı n- b e s t e c i l e r i n i, i L K- i n, ,, s a r a y l a r ı n ı n, içine oturtabilecek, y e r l e ş t i r e bileceksin-i z ,, , saflaştırılabilmiş- k ü l t ü r - işçiliğine- - S A Y G I ' n ı z - d -* A N.. ..____________ https://www.youtube.com/watch?v=Yem_zh0r8Is

Please check out my other channels too:http://www.youtube.com/user/Mentor1954
YOUTUBE.COM

B O U L E Z :Pierre Boulez Sur Incises ( 1996-1998 )

  • 1 yıl önce
  • 8.794 görüntüleme
Pour trois pianos,trois harpes,trois percussion Moment I Moment II Solistes de l'ensemble intercontemporain Dir : Pierre Boulez ...https://www.youtube.com/watch?v=PHG3FCAM1-Y

Murat Oktay Danis yeni bir video ekledi: FRANSIZ- B A C H- YORUMCUSU.
21 saat
DAViD-FRAY- ,, BACH-IN- GÖRMÜŞ- olduklarını görmeye çalışıyor- sanırım .. .. b u n u- başarırsa- e n-i y i- yorum, d a- onunki- olur- tabii- k i ..
Y Ü Z Ü N Ü N- aldığı ,,
Ş E K i L L E R E,
b a k ı l r s a..
,, o r a l a r d a ..
,,
n o t :
,,/( b u- ç o c u k,
hep-o r a l a r d a, o l a b i l me y i,,
s e v i y o r ..
..


-0:06

23 Görüntüleme
Yorumlar
Sercan Danis Bu hafta David Fray DSO'la beraber Mozart'in 24. koncertosunu caldi. Aynen bu vidyodaki gibi kendisini tamamen eserin icine kaynatti ve hic forte calmamasina ragmen orkestranin ustunde uctu. Baya etkileyici bir tarzi var..
Sedat Danis iyi bir sopa yese kurtulacak çocuk.. grin ifade simgesi
BeğenYanıtla213 saat
Murat Oktay Danis Dünyanın en iyi ORKESTRA- şeflerinden birinin k ı z ı- i l e- EVLi ../( SARAYDA-ikamet-edebilmenin- e s a s - yollarından, b i r i, d e- bu, e s k i- çağlardan- b e r i ) ... ______________ F r a n s ı z - LOUVRE- S A R A Y I N I N,, i ç i n e- doğmuş- olduğunu- d ü ş ü n m e - -hayal-etme- hakkı- da h e r-h al d e- - vardır , h e r - F r a n s ı z- ç o c u ğ u n u n ..____________ __________________________A D A M- ; ,-ç o c u k- H E R- SARAY- B e s t e c i s i n i, /( Mozart-dahil),, " F ı r ' A N -S I Z- - S a r a y d a k i- yatağında uyurken " ,, - d ü ş l e y i p , d e ,, " N E- yapmış- N A S I L- YAPMIŞ- " ,,olabileceklerine-k a d a r- U Y K U- S U,n u n- - - - ,,zaman yolculuğu ,i l e- g i d i p- " O R A L A R D A " , " u y a n a b i l m e y e " ,, U Ğ R A Ş A N- b i r ,, F I R ' ANSIZ,, - - " D Ü Ş - ÜNCE' CiSi,, " , d i r ...._______________________________________________,, F I R- ANSIZ ,, ,,L O U V R E- SARAYI- d a - JEAN- PHiLLiPE- RAMOU- v e LULi- y i, yetiştiren, E N, ESTETiK- FRANSIZ- ,, -- K Ö Y L Ü- TEMiZ- i n s a n--kültürü- üretmenin- -KUTSANMIŞ-V A Z i F E S i N i N ,, , v u c u t- bulabildiği, t e k- ö z g ü r- s a r a y- olabilmişken,, , insan- t a r i h i n d e ....___________________________________________________________ /( .. b e n- DE- ,,B U N A ) ,,- - BANA- D A - Ç O K- yabancı- birşey- d e ğ i l ..b u- saray- o r t a m ı ..A n a m ı z ı n- babamızın E V i N i, OSMANLI- sarayı- bilmemizi, istemese, babam, h e r-A K Ş A M- üzeri, TAN- B U R ' U N u,, ALIP- OTURUP- d a,, K L A S i K- T Ü R K- SARAY- MUSUKiSi, SÖYLEYİP, TAN- B U R L A, d a, e ş l i k- etmezdi, , o n a .. /( TANBURSUZ- T Ü R K- Musikisinden- bahsedilemeyecekken .. ) ../( ta sümerden geldiği, v e- Çivi YAZISI- yazdığı- söylenilir- TAN-B U R ' u n ..M ı Z R A B I N I N ,, bir Çivi gibi- davranarak- TANBURUN- K i L- YUVARLAK- gövdesine .._________________________________________________________ D E M E M- O dur- k i ,,.. SARAYA- YATTIM- b e n - d e , YILLARCA-ANNEM- BABAMIN- EViNDE .. SARAYLARA- L A Y I K- bir- RESiM- sanatını- v a r - e d e b i l m e- HÜLYA v e - Ö Y K Ü N M E S i, ,,i l e.. ... b u- nedenledir- k i, DAViD- FRAY- b a n a - çok- yakın, gelen o l u r .._____________________________________________________ REEL- T O P L U M- - MUHAFAZAKARLARINCA- boğulmaya- uğraşılacağı- kaçınılmaz- akıbetlerdendir, O N U N, için d e.. S E N- N E- kadar , D Ü Ş- GÖREN, bir- S Ü R T Ü K S Ü N, demeyi, isteyecek- olan, REALiTE- MUHAFAZAKARLARI, onun, d a ,, D Ü Ş- Yolunun, ü z e r i n e- dikilecekler, tıkama- yapacaklardır .._______________ DEMEM- O- k i,, t ü m- Çağımız- E V L E R i,, SARAY- Ö Z E N T i S i dir, saray-dırlar ..-küçük-küçük- saraylar- ..S a n k i- BÜYÜK- SARAYLAR- parçalanarak- çoğalmışlardır .. A N C A K, KRAL- V E- KRALiÇE- üretebilen-, kaç, A i l e- vardır ..K a ç- E V- vardır ..VATANDAŞ- KRALLIK- TEBASI, olarak- tasarlanmışken, y o z l a ş t ı r ı l ı p, ,, hakları teker- teker- ellerinden, a l ı n m ı ş t ı r- vatandaş-insanların ..Y A N i- B U G Ü N K Ü, DÜNYANIN- G E N E L- H A L i,, K R A L L I K- LARLA- SARAYLARLA,, ULUSAL- DEVLET- KRALLIKLARI- i l e- savaş, halidir .._____________________________________________________________________________________________________ P E K i- " SARAY- O L A N- E V L E R i " - ,, ürettirdikleri, " Y Ü K S E K- SARAY- SANATI ",,i l e- buna, karşı- durabilecek- g ü c e- erişmiş- midirler ?...._________________ B U N A- E V E T- diyebilecek- m i y i z.. " Y Ü K S E K- SARAY-SANATININ, e n- önemli, niteliği, ,, hiçbir reel- - sorunu, olmamış- s a r a y d a- sanatın- " d ü ş 'ü n ü " - görüp- d e- BU- D Ü Ş' Ü N- k e n d i, içlerine - D Ü Ş M E S i N E- izin v e r e bilmiş- k i ş i l e r - olan, h a k i k i- /(HAK-İKİ-dir,diyen-), sanatçıların, y e t i ş t i r i l e b i l i p, yetiştirilememiş- olmalarıdır .. .. /( YOKSA- HAK-BiRDiR- TEKTiR- DE- Saraydan- MiLLET-olmanın- saray- yapılmasına g e ç - i -v e r .. ) ..
Murat Oktay Danis

Yanıt yaz...
Sedat Danis sanatçının fiziki hareketleriyle çaldığı melodide hissettiklerini belli ölçüde yansıtmasına itiraz edilemez, hatta ortama vermek istediğine katkısının olacağı da kesindir..
ancak bu hareketler ABARTI dozuna ulaşıp, siz besteye değil BANA odaklanın deme...Daha Fazlasını Gör

Murat Oktay Danis ,,SEDATCIM- saray-düşmanı-mısın, s e n- ondan haber ver. sanat-öznellik-üzerinden yürür .k e n d i- s i n i, öznelleştirmiş- olan- sanatı-içine yutup- ,, sanatı- yürüttü- diye,, öldürülmeli- mi- dünyada .. biraz beklesen, sanatı- dünyaya kazandırıp- aradan çekilecek- santçı .. yoksa, sanatçıların, yüzlerini, işlerini, kişi- oluşlarını- kaypaklıklarını- dünya-realitesine- h i ç- göstermeyelim .. S A N A T- Ciddiyetten- ö n c e, ,, " sanat-için- özne-lleşerek -, sanatı-içinde-bulundurup-onun- adına- hareket- edebilir- d e- olmakla, y ü r ü r, i l k in, B U- DÜNYADA .. _______ sonra verirsiniz, ROBOT- icracılara,, C i D D i y e t l e- icra ederler, y a r a t ı ğ ı,, v e- YARATAN- M i M A R I N- AKLINI .. ..sanatçı- yılışığı-d a- - oynuyorsa ,buna -ö z n e l- bir yatkınlığı d a,V A R K E N- -O L M A L I D I R, ,, üretilmişken,, ,, b i r- nedeni, v a r d ı r, karşıdakine- yansıtacağı- - - canım .. ________ bana sorarsan- sanatçının, v e- sanat-çalışmasının yanına, , normalizeedilmiş- insanları- yaklaştırmam- b i l e.. ..h a t a, santçıyı- fazlası- i l e- açmaktadır , h e r k e s e .. ______ H A- b e n i, sorarsan, , , DEZ-iNFORME- etmeyi- d e- sanat, h a l i n e- getirmeye- d e- emek- veririm ..y a n i, iyice- sınır- ö t e s i- yılışıklaştırırım- s a n a t ı m ı .., v e- kendi- ö z n e - El-L- l i ğ i m i .. /( ÖZNEL-LiĞiMi) ../( benimde bir- -ö z n e- oluşumu ) ../( y a n i- çok yaklaşanlara, kendi- seçeceklerini, yerleştirir- dezenforme-edecek- santçı- -o n l a r ı n- -, i ç l e r i n e ..) ../( onlar-santçının- içine- girmeden ) ..______________ e ğ e r- sanat-işini- yapanlar- ç o k- z e k i, i s el e r ..d e z e n f o r m e- ederler ..____________________________________ D EV -i D- FRAY, hem AKILLI- h e m- Z E K i, sınıfından, bana,i sorarsan, .. ö n c e- AKILLI- ,, sonra, Z E K i ..ya d a, T E R S i ..


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
3 saat
,,b u- V i d e o y u- JiM- CAREY- her-halde,,
, " b e n i m- son zamanlardaki,
,,halimi- seyredip " ,,
/( özel bir kamera- sayesinde- ) ..
,,
b i r - OYUNCU- olarak,,
o y n a m ı ş .. g i B i ..
,,
,,
e l i m- D U R S A -K -ıçım- durmayacak ..
elinizi - 4- a y r ı- disiplinde d e,
işletirseniz, d e ,,
oacağı da - b u, ,,olur ..
,, " E L i N i Z- D U R S A- k - - ıçınız- durmayacaktır " ..
/( sanki- SAN- FRANSiSKODAYIZ .. )
,,V E- FIR-ANSIZ-d a - o l d u k ..
bir A N- bulup- da - duramayız ..
,,
n o t :
bilmeyen ler varsa diye yazıyorum ..
,,b u - kadar çok yazan- el- " 4-eş zamanlı- elden "
- oluşur ..
,,
,,yazar-müzikçi- basket-topu- RESSAM- SPATÜLÜ,,
klavyelerine- aynı- anda, dokunan..
,,
n o r m a l- el- gibi- -sadece- -
,,beyine bağlı-değildir-
,..

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
2 saat
,h e l ik o p terleri, seyrede seyrede,
,,bunlarda uçacaklar- ,,
,,
,, " g ü n ü n- B i R i N D E " ..
,,
/( b e n c e- ilk- deneme- AYIN- birine- DENK- getirilmel i ) ..Murat Oktay DanisCacık aracılığıyla
2 saat
,,k ü ç ü k- k ı z ,,
annesinin o n u- -yıkayıp-temizleyip,,
ona dokunmasını,
herşeyden ç o k-
seviyor- d e m e k, k i ..,,, " KALBiM " - ,, i L K- ÖNCE- KENDiME- a i t t i r ..
,,V E- iLK- ö n c e- kendime- s a d ı ğ ı m d ı r..
/( K A L B i M i- ilk-önce-kendimden-
başka hiçbir- ş e y e- d e-,
adamam .. )
/( kendisine sadık- olmayanın,,
başkalarına sadık- olabileceği d e,
yalanların e n- büyüğü, o l u r .. ) ..
..S A Y G I- için d e- A YN I- ş e y-
geçerli- i k e n ..


Seni bu kadar özel kılan şey ne? Öğren! Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
,, " M A K i N A- YÜZÜME " - i Y i- Y O R U M,
bindirmiş, ..


En güzel özelliklere sahipsin! Bunların ne anlama geldiğini göstereceğiz! Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT


Murat Oktay DanisFazıl Say'ın videosunu paylaştı.
1 saat
,,b e n d e- a z - mı- b e k l e d i m- U F U K T A N- - T A N ' d a n, çıkıp- d e gelecek, " U F O ", ları .. __________________,,U F K U- geniş- -b o ş- o v a l a r d a, t e k- başıma, ,, T O P- -basketbol-oynarken,, ,, A K Ş A M Ü Z E R L E R i,, d ı ş a r l a r d a ..,,I S S I Z - AYAZ- E S EN- - " k ı ş- s o ğ u k l a r ı n d a " .. ________,, " G Ü M Ü Ş- T E N L i " - - R E N G i- b i l e n- tanıyan- --" U Z A Y L I- m e d e n i y e t l e r i n i n " , ",, " O - z a r i f- V a R- l ı k l a r ı n ı n " , ,, n e z a k e t i n i ,, t i n s e l- v e- t e n-selliklerinin, ,, e s t e t i k- içermesini ,, v e- a k l ı - G Ö Z E - d e - - g ö r ü n ü r- kıla b i l e c e k- t e k- no- loji- v e-- - u y g a r l ı k l a r ı n ı -n - " U F K U N U N- -A Ç I L I Ş I N I N- Â N - I N I .. " ..S A D E C E - -AKŞAMLARIN,, T A N .. .. z a m a n l a r ı, i L E .. _________________________________________________________________________________________________________ /( e n- u z a k- ü l k e l e r d e k i- u z u n- u z a m ı ş,a n c a k- - U Z A K-düşmeyeceğim ,, .......-hem- -de- çok- yakın- h e m e n- yanımdaki- ç o c u k -olan- - - b e n d i m- vucudumdaki- t i n d e,,- ,,,,.... ..- ,, ç o k- çocuksu- - ç o c u k l u k - - l a r- - ı m d a .. )
Fazıl Say yeni bir video ekledi: Say on tour with Camerata Salzburg.
Say on tour with Camerata Salzburg
02 February 2016
Opéra de Dijon - Page officielle
Dijon, France
03 February 2016
Alte Oper Frankfurt - PRO ARTE Frankfurter Konzertdirektion
Frankfurt, Germany
04 February 2016
Heinrich-Lades Halle
Erlangen, Germany
05 February 2016
Kultur- & Kongresszentrum Liederhalle
Stuttgart, Germany
06 February 2016
Philharmonie Essen
Essen, Germany
08 February 2016
Ayuntamiento de Oviedo
Oviedo, Spain
09 February 2016
Palau de la Música de València
Valencia, Spain
14 February 2016
Prinzregententheater
Munich, Germany
17 February 2016
Kölner Philharmonie
Cologne, Germany
- Fazıl Say
“Chamber Symphony”, op. 62
“Silk Road” für Klavier und Streichorchester, op. 4
- Wolfgang Amadeus Mozart
Konzert Nr. 12 A-Dur für Klavier und Orchester, KV 414
Sinfonie Nr. 29 A-Dur, KV 201
*Please check the venue websites for the latest program information and updates.


,, ç o c u k k e n- A K Ş A M- üzerleri,
e n- s e v d i ğ i m- zamanlardı ..
,,
,, " B A T I- UFKUNDA-AKŞAMIN-
- T A N- zamanları " ..
,,
,,
e v d e- radyodan - gelen- b u- ve benzeri,
,, Türk- Klasik- A k ş a m- - M u s u - ki- l e r i n i,,,
" K U L A Ğ I M I N- içine yerleştirir,,
,, E S K i- ile -ilgili-i ç i m d e- N E- VARSA,,
--alıp- gitmelerini-
- ya da - en- derinlere- indirmelerini -,
u m a r ,,
,,
__________________________________________
ara n o t :
/( N E Y- e s k i- zamanı-işer- kulağın-içine,,
v e y a- beynindeki- E s k i- zamanı-
- onunla işersin- S O N S U Z- A L e m l e r e..
,,geçmişin- dünyalarına ..
/( Suriyelere-SÜMER- V E- AKADLARA,
v e y a- TAŞKENT-SEMERKANT- BUHARA-
,, v e-ASURLulara- ,, falan .. ) ..
/( Şimdi- SURiYE- üzerimize insan- işiyor ..)
__________________________________________
,,
,,
,,
,, s o n r a - D A- T O P U M U- a l ı r,,
basketbol- sahasının , y a n ı n d a-
,, u z a k l ı k la- - uzanan,,
B A T I- U F K U - i l e,,
,, I S S I Z L I Ğ I- konuşturmaya , ,
başlardım .. T O P U M U ..
,,
,,-
,, b e n d e,,
,, AKŞAM- TANININDAKi-
,, ,, A Z I - K A L M I Ş- -Y A L N I Z- kalmış- ,,,,
,, " I Ş I Ğ I- B U R A B i L M E Y E " ,, ..
,,
/( babam- bilirdim- ki-
,,Ş i m d i- - E V D E-
,, TAN-BURU,
T A M- ..
BURUYOR d u r..,,
,, y i n e-
-BUYURUYORDUR- S E S E ..)
..
,,
n o t :
,,-b i z l e r e-
-b u y u r m a y a-bilmek-
-i ç i n ..
"BİR NEY DÜŞER ELDEN, YİNE BİR NEYZEN ÖLÜR,
DÜNYÂYI UNUTMUŞ GİBİ KEYFİNDEN ÖLÜR...
HÜR AŞKINI, HÜR RÛHUNU, HÜR GÖĞSÜNDEN
BİR CEZBEDE NISFİYYEYE ÜFLERKEN ÖLÜR."

Hicaz Taksim/Kutb-i Nâyî Niyazi SAYIN
YOUTUBE.COM

Murat Oktay DanisTerrorArtists.'in fotoğrafını paylaştı.
1 saat
,,b e l k i- D E- UZAYDAN,,
,, Ç O K L U-V E- Çeşitçi- -uygarlıklardan ,, ,,
,,
" Ü Ç- M E M E L i- KADINLAR "
- getirtebilsek,,
,, D Ü N Y A D A K i, t ü m-
,, " i K i L i- l e r " ,, - rahatlayacaklar " ,,
,,
,,
V E-
,, " T Ü M - i K i L E M L E R " ,,
,, B I Ç A K LA- K E S i L M i Ş, g i B İ,,
,,
s o n a- e r i VERECEKLER ..
,,
..
..
,,
D Ü N Y A D A,,
..
" Ü Ç L Ü L E R i N- Ç A Ğ I ",
,, a ç ı l ı v e r e c e k ..
..
,,- ARTIK- - T E K i L L E Ş M i Ş- -
" i K i- TABUSU " , ,,
/( .. ü ç l e r e- evrilecek ..) ,,
..
,,v E ,,
h e m e n ,, c e c i k ,,
-,y ı k ı l ı verecek ..
..
..n o t :
_______________________________
,, /( T E K- TANRI- hakimiyeti-,,
i K i L i, olan- - herşeye d e-
-sirayet- e t m i ş k e n,
ve ikiyi d e- TEKiN- TABULARINDAN,, B i R İ,,
e t m i ş k e n,, ,, -
, i y i c e- d e n, - - İ Y İ ' y e.. ) ..

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
1 saat
,, " E M E K Ç i- -ERKEK- K A R T A L ' ı n-
- P E N Ç E S i n i ",,
,,
,, Ç A Ğ I R M A N I N- GÖRSEL,
yüzbir- şeklinden, biri, olsa,
g e r e k- B U- D A ..,,
/( bana daha hiçbir kadın,
B U- HAREKETi- ÇEKMEDi ) ..
/( henüz Kartal- olamadık,
YUVAMIZI- yükseğe v e- TAŞA-
taşıyamadık- demekki ) ..
,,
..
,," KARTAL- GEL- A L- B E N i,,
T U T- V E- TAŞI- B E N i, YÜKSEKLERDEKi,
,, T A Ş T A N- Y U V A N A ..
,, d e m e k,, b u- P E N Ç E- TIRMK-
h a r e k e t i,
s a n k i ..
,,
D i Ş i- k u ş l a r - d a ,
bıkarlarmış, " alçak- yerlere- y u v a, kuracak " ,
olmaktan, a r t ı k,,
,,
R E Z i L- O L M U Ş- - TOPLUMLARDA ..
d a , B A T I ' d a, DA ..
..


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
1 saat
,, " kuyruğu- olanlar " - oynasınlar,,
,, ,, -b i Z - Ş A P K A L I L A R- ,,
" A L K I Ş- TUTARIZ " ..
,,
,sınıfsal- aidiyet- ö n e m l i d i r ..
..
,,,,K a p i T A L- i z M' e - yenildiğini,
kabul- eden-
,,
,, iNGiLiZ- kadar- - emperyalizmi beceremeyen,,-
,,i Ş Ç i- - ALMANYA- D E V L E T i,, d e,
,,
s o n u n d a, ,,
,, " M A Ğ A Z A " - AÇIP-
,,
- Ticarete -atılmaya,
-AKLIYLA- -s o y u n m a y a-,, ,,
kararını, v e r d i ..
,,
d e m e k- k i, s o n u n d a..


Avrupa'yı tedirgin eden mülteci akınıyla ilgili görüşmek için Türkiye'ye gelen Merkel, AB'nin ve Almanya'nın çözüm planını Türkiye'yle paylaştı. Davutoğlu ve Erdoğan ile…
RESMİGASTE.COM
,,,,K a p i T A L- i z M' e - yenildiğini,
kabul- eden-
,,
,, iNGiLiZ- kadar- - emperyalizmi beceremeyen,,-
,,i Ş Ç i- - ALMANYA-D A Ğ- - D E V L E T i,, d e,
/( KOLTUĞU-SALLANAN-
,, " KATERiNA- M - E R K - E L " ,,i L E,,)
/(bir d e F A L ı Ğ ı n a,, bizim-
,, -" i N G i L i Z- KEMALiN "
- önünde-
,, Diz-çöküp )
,,
s o n u n d a, ,, KAPiTALiZMDE- b i r ,,
,, " M A Ğ A Z A " - AÇIP-
,,
- Ticarete -atılma-,
- " AKLINA- -s -o y u n m a y a " -,, ,,
kararını, v e r d i ..
/( o y u n- oynamak- b e d a v a- nasılsa,,
-bu " YAPAY- - ingiliz-KEMALLERE " ..
... d i y e- düşünüyor - o l -malı ) ..
onun gözlerinin içinden bakarak-
anlatıyorum bunları ..)
,,
d e m e k- k i, s o n u n d a..

Avrupa'yı tedirgin eden mülteci akınıyla ilgili görüşmek için Türkiye'ye gelen Merkel, AB'nin ve Almanya'nın çözüm planını Türkiye'yle paylaştı. Davutoğlu ve Erdoğan ile…
RESMİGASTE.COM

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
46 dk.
,, d e m e k- k i,
HAKiKi- SARAYI- yaratamayan,
,,
/( BÜYÜK- -SARAY- D O Ğ R U- örgütlü- bir- Mekanken,,
b ö l ü p- parçalayıp- yutacaklardır , küçültülmüş,
saray- yavrularını ..vatandaşın EVLerini , .git- gide .. ) ..
,,
..
,, t ü m- küçük-saray-parçası-
,,E V L E R i M i Z D E K i,,
,, " D İ Z- B O Y U ", sınırsız,
i Y i M S E R L i K,, L E R,,
,, b i z l e r i,
,, " TOPLUMSAL- - A K I L- HASTANELERi- ,, N E "
- hazırlamaktaydı ..
,,
, ya ni,,ö r t ü l ü- - akıl hastanesinden
,, başka- hiçbir- y e r d e- -
yaşamadıklarında n- b i l e,,
haberdar olmayanlar ,,
,,
" A K I L- HASTANESiNi, d e,
ömürleri- b o y u- bilemeden,
hep-onun- içinde- yaşayacaklar , d ı r..
,,
,,
n o t :
_____________________________
,,çocukken-imrenirdim- AKIL- Hastanesi, g i b i,
olabilecek- kadar- a y d ı n- A i L E- ,,
V E- HERKESiN- DELiLiĞiNi,
ö z g ü r c e- ifade e d e b i l d i ğ i,,
,,Ö Z G Ü R L Ü Ğ Ü N- A K I L L ı- hastanelerine ..
,, B Ö Y L E- E V L E R E ..
..
huzursuzluktan kaçanlarca- B O Ş A L A N,
B O Ş- kalabilen-k o ş a r c a s ı n a-
" BIRAKILIP- , da gidilen ",
- " k a ç ı l a n- e v l e r i n- D E " ,,olmasına ..
,, y ü k s e k- A i l e l e r d e..
Felsefe Kulübü
21 saat
İyimserliğin en fazla varolduğu yer,
'Akıl hastanesidir.'
Ernest Dimnet

,, " b i r- i Ş E- YARIYORSAN- s e v m e l i l e r- S E N i " ..
/( sevdikleri-için seviyorlar- değil )..
,,
k o l a y- su yüzeyinde- durmayı sağlıyor-
KADIN- G ö v d e s i..
,,kadın ONU- sevmeleri- olarak, algılıyor ..
,,
,,
ODUN parçası -lsa d a- seveceklerdi ,,
TABii- kadın- yüz-ODUN- Parçası- kadar-oynak ,,
v e -olanaklı ,, ..
b ö y l e c e-
,," y ü z - katı " - sevilebilir ) ..
0:00
8.279.743 Görüntüleme
Love What Matters yeni bir video ekledi: The Joy of Baby Otters.
Stephanie Arne explains the joy of swimming with baby otters. LOVE.

Video courtesy of nurturedbynature1
Yorumlar
Koogz Kulaga On second thought... Quick! Get the anti-adorable-water-animal-repelent!!!


Yorum Gönder