16 Ocak 2016 Cumartesi

SANAT- ELEŞTiRi-/( artCRiRiCs) ,, - YORUM PERFORMANSI ,, 16 -01- 2016 ..SANAT- ELEŞTiRi-/( artCRiRiCs) ,,  - YORUM PERFORMANSI ,, 16 -01- 2016 ..

Klasik Eleştiri okulunun, sonuna gelindi .. Üretilen işler d e- onun bunun boş zamanlarında kalkıştıkları hobi- ya da oyalanmalardan ibaretken , t ü m ü n ü, birden eleştirmiş- olayım .. S a n a t- tümüyle adanmışlık- ister k i,, ____________belli- bir yaştan v e , tüm hayat boyu yapılıp emekli- olunmuş, bir M e s l e k- sonrasında sanata k e n d i n i, adamak- d a, çoğu kez- boşa çaba olur .._______________________ S a n a t - E l e ş t i r i s i,, n i n , A R T I K; Ç Ö K T Ü Ğ Ü N Ü,, D Ü N Y A n ı n, E N- önde gelen eleştirmenleri, s ö y l e y i p,, M e s l e ğ i, bırakırlarken, , burada Dünyaya gözlerimizi kapatıp,, z a m a n ı n , ger,isine m i, düşelim, ,, Y A N L I Ş I, D E V A M, E T T i R i P ..________________________________________________________________ 20. YÜZYIL_ " - MÜHENDiSLiK- Y Ü Z Y I L I- ", olmuştur , v e , MODERN-SANAT- - V E - - MARCELL-DUCHAMPTAN, s o n r a, da A R T ' ı k, hiçbir şey- eskisi gibi, olmamıştır v e- olmayacaktır .._______________________________________________________________B U R A D A ; L A K I R D I, e t m e m i n, s e b e b i,, h a r b i y e s i,, ,, bir Mühendisken- tüm hayatımı sanata- adamış- olmamdır ../( Mühendis-olarak-para-kazanmadım-s a na t- ürettim, o n u n- yerine, o n u n l a .. ) ..RESiM- O K U L U N A , gidip- öğretimi seçmezseniz, M e c b u r e n- birden çok sanat yaparak, , S A N A T I N- N E- OLDUĞUNU- bizzat- SANATI-YAPARKEN, S A N A T T A N- öğrenme- yoluna girersiniz .. Mühendislikte biz buna , EXPERiMENTATiON, - DENEYCiLiK- d e r i z.. S a n a t l a- deney- yapabilirseniz,SANAT- K EN D i S i, B U, D e n e m e l e r i n i z i n, i ç i n e, " BAŞINI-UZATACAK-, " ,, g i r e c e k t i r,, b i r ç o k- şekillerde .._______________________________________________________________ A R T I K - Ö Ğ R E T i M L E- VARILAN- ü r e t i l e n- sanatın, E L E Ş T i R i- ile desteklenmesinin,, i n s an l a r ı n, d a, sanatla- ç i z i l i p, boyanılarak- s a n a t- s o s y e t e s i,, y e t i ş t i r m e n i n,, E L i T- S I N I F L A R I N,sanat - estetiği, i l e- boyanma- işleminin adının, E L E Ş T i R i, olmasının, d a, Ç A Ğ I- g e ç t i ..E L E Ş T i R M E N, ESER- Ü z e r i n d e n,, ona- bakan- i n s a n l a r ı n, beyinlerine y e n i- D E V A M - -Çizgileri, Ç i z i p- insanların B e y i n l e r i n e- R E S i M- yapmayı sürdürecek, ,, s a n a t- sonrası- insana- sanat- giydirme, onları- kalemi, v e Fırçası- i l e, boyama, i Ş i N İ, YAPAN, i Ş Ç İ, olamaz, artık .. /( B U- i ş- Politik- Demagog v e- insan Malzemesini- sanat- malzemesi sayan, Diktatörlere, emanet ediliyor, a r t ı k, insanlarca .. ).._________________________________________________________________________ D E M E M-O ' d u r, k i.. D Ü N Y A - SANAT- EĞiTiMi, V E- ,, ö r g ü t l e n m e s i n i n,, p i l i, bitmiştir .. S a n a t- TARiHiNiN- B i L E- M i M A R L A R I N, PLANLAMACILARIN, i ş i, olduğu,, artık- iyice su- yüzüne çıktı ..______A R T I K- yepyeni- V E- Ç O K- GÜÇLÜ,, s ü p e r- PERFORMANSLAR, gerektiren,, bir SANAT, v e SANATÇI- yapılanması, , ancak- D Ü N Y A D A- sanatın, G Ü Ç L E N M E S i N E,, Y E N i- B i r- Ç A Ğ- B A Ş L A T M A S I N A ,, ö n- a y a k- olabilecektir .._________________________________________________________________B Ö Y L E- bir sanat- ı n, O K U L U; ,, artık- meslek-sahibi, yapmaya yönelik- D e v l e t- OKULLARI, olamaz ..H E R K E S- h e r- A N, sanat- yapabilir,, olmalıdır, PAROLA.. K i m d e, sanatın M A Y A S I, V A R .. /( öyle- sanata yeteneği-olanların- okullara- seçilmesi-falan-sanatı- kurtaramaz, a r t ı k .. ) .. RESiM- YAPMAYI- isteyen h e r - k e s e,, R E S i M- yapabilecekleri, olanakları, v e- BOYA-iLE- KENDiLERiNİ, D I Ş A , V U R M A , HAKKI- v e , olanağını - v e r e c ek s i n i z ..i L K i N .......i Ç i N D E- SANATA, D A i R ,, b i r - Ş E Y L E R - ,, D Ü R T Ü L E R- hisseden- h e r k e s, o n u- D I Ş A- VURABiLMELiDiR .. /( BUNUN- N a s ı l- yapılması gerektiği,, basit- bir ö ğ r e t i d i r , okul değil fakat yapacak- Y E R- gerektirir ..) .. S O N R A- A S I L- M E S E L E ,, b u - S E R B E S T - -D I Ş A- V U R U M L A R I N- içine sanatın, düşüp- düşmediğini, a r a m a n ı n- M E T O D L A R I D I R ..__________________________________________________________________ i Ş T E- SANAT- E L E Ş T i R i S i- Çalışmasının, başlaması gerektiği, yer d e, burasıdır ..S a n a t- ELEŞTiRMENi,, s a n a t ı ,, t ü m- b u- S E R B E S T- D I Ş A- VURUM- içinden, ,, h i s s e d e b i l i p,,,, " S A N A T- NESNESi- OLANI-T A N I Y I P " ,, ,, o n u , tüm- b u- serbestlik- i ç in d e n, Ç E K i P- alıp- A Y I R I P, R a f i n e- E D E C E K- olan- K i Ş i ' d i r, ,, A R T ' ı k.. ________________B i L G i s a y a r- V E-,, Programlama- olanakları, YEPYENİ- B İ R , " E L E Ş T i R i- ENSTRUMANI ", meydana ç ı k a r t mıştı r.. A R T I K- Eleştirmen d e, L A F- E D i P- YAZMAK- y e r i n e,, ,, E S E R i N- içine - bizzat- g i r i p,, E Y L E M- g e r ç e k l e ş t i r i p- İŞ_ YAPACAKTIR ..S E R B E S T- SANAT- DIŞAVURUMU- ,, E s e r i n- özüne müdahale - etmeden, ,, E L E Ş T i R M E N i N- d e- sanat eserinin , i ç i n d e- hareket- edip- onunla i Ş L E M, gerçekleştirebilmesine,, ,, o l a n a k- v e r e c ek k e n .._______________________________________________________________________B A Ş L A N G I Ç- olarak- B U- nispeten- U Z U N- Y A Z I Y I, - B U- YAZI),, bile , okuyacak- P E R F O R M A N S I, olmayanları,, b u r a d a, i ş e- v e- VAZiFEYE- çağırmanın, d a, h i ç b i r- mantığı d a, YOKTUR .. P i L i- bitmiş- insanlarla,, /( Performans- yeteneği-v e - niteliği- olmayan- tembellerle- hiçbir i ş, yapılmaz- z a t e n ) ..h i ç b i r- yere- ilerlenmez, Y ü r ü n m e z .. _______________________________________________________________ A N C A K- F O R U M- ya d a S a y f a, sahiplerinin, gösterecekleri, Y Ö N, d e ,, T e m e l- arzeder .. .. Burada ,, b i r , Y E N i- F i k i r- başlarsa, bunu- izlemek- çoğaltmak- konuşmak- genişletmek- b ü y ü t m e k- olası- olur- s a d e c e ..
,,,b i r a Z - ORTALIĞI- A T E Ş L E Y E L i M,
,, bakalım, b u r a d a,, h e r h a n g i, bir- T E P K i,
,, kabiliyeti- v e- Performansı, v a r, m ı ..
b u r a d a..
,,,
,,
B O Y A- i L E - S E R B E S T- DIŞAVURUM,
,,d e n e m e l r i, i l e,,
,, i s t a t i s t i k s e l- olarak d a- TUTARLI,,
bazı- i m g e l e r- BOYANIN- içine - düşürülebilidilerse,,
,,b u n l a r ı n- i L K- - E L E Ş T i R i S i,
d e,
aşağıdaki- M E T O D- i l e,
yapılmalıdır ,,
/(gerek- sanatçı- veya- bu sanatsal-olayın,
içinde,, yürüyebilecek-olan,
sanat yapma yeteneği- olanlarca .. )
,,
" s e r b e s t- s o y u t l a m a ,, B O Y A- İ Ş i,,
bilgisayarda keşilip-biçilir,
evrilir çevrilir- e k l e n i r,,
v e- tek-bir çizgi- ya d a , RENK- eklemeden,,
sadece B i Ç K i- D i K i Ş L E,,
,, E L B i S E- YAPILIR,,
s a n a t- TERZiLERiNCE ..
,,
,,
Ş i M D i,,
,, serbestlik- nedeni, i l e- T A- Alemlerden,,
t e d a r i k- edilebilen, b u- sanat, ELBiSESiNiN,,
bir d e ,,
i s i m l e n d i r i l m e s i,,
i Ş i- OLACAKTIR ..
,,
,,
S O R U- ŞUDUR-E L E Ş T i R M E N L E R E ..
,,
B U- SANATÇININ- TRANSFER- ETTiĞi- RESMiN,,
i s M i, ,, /( A D I ) ,,N E- olacaktır..
,,
/( REMETMEK-AYNI- ZAMANDA- i S i M- etmekken ..
i S i M ,, V e r e b i l e n- d e,,
RESMETMiŞ- o l a c a k k e n,,
bir E L E Ş T i R M E N- olarak .... )
,,
,, s o r u :
B U- R E S M i N- i S M i N i,,
-i d d i a- edebilir, misiniz.. ?
/( B U- RESME- i s i m- verebilir- misiniz ? ) ..,,D Ü N Y A- D i N L E R i,,
,,
,, iÇiNDEN- d o ğ u p- - GELDiĞiMiZ,
,, " K A R A- MADDENiN " ,,
,,
,, A Ğ I R L I Ğ I N D A N,,
k u r t u l a b i l m e m i z e ,,
t e m e l l e n e r e k ,,
,,
i n s a n l a r a, " s e r b e s t l i k- ö z g ü r l ü k ",
v a a d, e d e r l e r ,,
,,
..
ö z l e ri n d e,,k i,
,, SADE' l eş t i r i c i, disiplinlerle ..
________________________________________________
,,
,,
..
..diğer -taraftan, ,,
/( S A N A T- d a- 7-temel-Disiplin- ile,,
b i r çeşit- D i N, midir .. ) ..? :
P E K i- o z a m a n- Sanatın SEKÜLER- olması,,
d i n l e- kendisini- ayırabilmesi,,
t a r t ı ş ı l m ak t a d ı r..
________________________________________________
,,
S A N A T I N- iŞiNi,
v e işlevini- d e,,
S A D E ' C E ,,
" özgürleştirici " ,,
,, " S E R B E S T L E Ş T i R i C i " ,,
,,
,, - o l a r a k- b e l i r l e d i ğ i nizde,,
,, D i N i N- A L A N I- v e,,
sahasında- b i r,,
S A N A T - TASARIMLARSINIZ ..
,,
,,/( kaypak-v e- kolaya- kaçan-
kendi- kurumunu- APAYRI,,
tasarımlayıp- O L U Ş T U R A M A Y A N,,
SANAT-TARiHi- MiMARi-A K L I- MERDiVENiBE,,
yalanarak- y ü r ü y e n,,
,,
sanat- -,, - dinin- ATINDAN- düştü-düşecek,
derken, s o n u n d a, düştü ..
..
,, D i N L E R- SANATI- DA- TÜMDEN- iÇLERiNE,,
yutarak,,
S A N A T I N- DEVLETSi- iktidarını d a, ÜSTLENiP,,
,,
sanatın-işini,
tümden- b i t i r d i l e r..
/( DÜNYA- ARTIK- GÜÇLERiNi- Hitabet-Sanatından,
alan-S a n a t- A D I N A- DESPOT- O L U p,,
i n s a n- MALZEMESiNi- sanatın- MALZEMESi- haline,,
g e t i r m e l e r i,,
/( tarihin- b u- geldiği- N O K T A- itibarı- i l e,,
L E G A L i Z E-* edilebilinen,, ),
L E G A L- OLAN, i K T i D A R L A R I N,,
" T A Ş- K I R M A- O C A Ğ I- MAHKUMiYETiNE- ",
girmiştir ..
,,
,,
,,ayıklayın şimdi- sanatın- k o l a y l a ş t ı r ı lmasının,,
D Ü N Y A Y I- REALiTEYi,
getirdiği y e r . i ..
,,
/( sosyalizmin- s a f- işçisini, y ar a t am a y an, S O V Y E T i,,
V E- onun- Herkesi- sanatçı-yapmaya -olmaya- zorlayan,,
,, DIŞLAYICI- KOMiNiZMiNiN, d e
ç ö k m e s i n d e n, sonra .. )
..
i n s a n- hakiki- işçi- olmayı, n e dinde,
n e d e, sanatta başaramadı, i s e,
M A H K U M- EDiLECEKTiR,,
a d ı- N E- OLURSA, OLSUN,
T A Ş- KIRMA- M A D E Ni,
M A H K U M i Y E T L E R i N E,,
, T O P L U M, MiMAR-iMAMLARINCa,,
t ü m- D Ü N Y A-* N-EZ' DiNDE ..
..Murat Oktay DanisErkan Yazargan'ın fotoğrafını paylaştı.
3 saat
,, " C-ON-TEMPO- RARy ", sanat ,, ,, sınıfında bakılmalıdır,, yukardaki, i n s an- betimlemesine.. /( Contemporary-sanat,, sanat-Tarihinin , M i M A R , -yaratıcılarının,, ,, HAKiM-DURUŞLARINI- sürdürme- çabasıdır .. D O Ğ A L- i ş ç i- sosyalizmi- estetiğinin - hakikatinden,, TAMAMEN- - V A Z- GEÇMiŞ, durumdalar, v e- b u n u, d a, saklamıyorlar .. .. M i M A R i- A K L I N- iSiMLEMELERiNE,, T E M E L L E N M E K T E L E R, F i g ü r l e r i, bile, iyice, Çocuk- basitliğine- d e- i n d i r g e y e r e k .. ) .._________________________________________________________b e n i m- sanata - bakışım-HÜMANiTE- tabanlı-d u r u ş a, ESTETiĞE- /(güzelliğin-Bilimine),, i n s a n- VUCUT- E D i M L E R i N e- - d e v a m- edilmesi, yönünd e.. .. ÇAĞDAŞ- sanat- akıllı- davrandı, k e s t i r m e- yolu- s e ç t i, estetik- v e- sosyalizmi, ç o k t an, t e r k, e t t i ..s a n a t ı, Mimari- A K L I N- TÜRETiLECEĞİ, b i r- Politik- alana, T E R F i- ettirdi .._____________________ Y O L L A R I- ayırdı, y a n i .. b u- bakımdan- tutarlıdır ..M i M A R - A K L I .. .. P e k i- - SOSYALiST- S a n a t- v e- -Kominist-işç n i n ,, -sanatı-,, /( Kominizm-kişinin-içine yönelirse, bir- ideoloji-olmaz-dışarıdakilere, d e ),, - D i N i- d e- aşabilen,, HAKi,KATiN-a s ı l- ÇIPLAK- D i N i,, " -Hak-iki-T i N- DUALiTESİ " ,, s a n a t ı, n e r e d e .._______________ Ondan- sonra, uğraş- dur, Di N- SANATIN- KONUMUNA- d a, YÜKSELTiNCE- K e n d i s i n i,, D E V L E T L E R E, d e- H A K i M- d e- olabilip ..v e y a- pornografinin, e n- çıplak-olan- çocuklara kadar, i n m e s i, ile.. /( halbuki- " e n- ç ı p l a k- hakikati " ,, üretecek-olan-k ı z- çocuklar- d e ğ i l,, ,, i ş ç i-f a h i ş e- sanatçılar- o l a c ak l a r - k e n .. /( h e m- d e- boyanın- içinde - hapsedilmiş- olarak,,k i- çocuk-pornocularını- hapsedebilmek-için- ,, çabalar- v e- h a p i s h a n e l e r , yetmeyecekken .. :::::::: ... __________ SANATIN- H A K i K i-SANATÇILARINI, ü r e t m e y e, yönelmeyen, A K L I N- T O P L U M- MiMARLARI,, Ş i m d i, PLAVLIK- P i R i N C i N- T A Ş I N I, bir- T Ü R L Ü, ayıklayamaz, o l d u l a r ..

SANAT ELEŞTİRİSİ NEDİR?
Öncelikle eleştirinin tanımını yaparak başlayalım: "Eleştiri; yapılan, ortaya konan bir eserin tarafsız bir biçimde ele alınıp, incelenmesi ile oluşup gelişen bir değerlendirme sürecidir."
Sanat eleştirisi nedir?
...Devamını Oku
Yorum Gönder