8 Ocak 2016 Cuma

2016 -2-


..D A V i D- B O W i E - yi,
Y I L D I R I M- ARICI- ile,
1975- 1976- larda,
Ankarada , k e ş f e t m e y e - başlamıştık ..
,,/( P L A K- edinir- d eğ i ş i r - - incelerdik,,
P L A K L A R- D A K i- M E K A N- v e,,
sanat- o l a y ı- yaratıcılarını .. ) ..
,,
,,
YILDIRIM' , - Ş i m d i,
A Ç I K- RADYO- d a,
,, STALKER- PROGRAMI- yapımcılığını sürdürüyor ..
,,
.. O zamanlar- O N U N- O D A S I-
bir- MÜZiK- STÜDYOSUNU- andırırdı ,,
saatlerce- M ü z i k l e r i, birlikte D i n l e r,,
,, tartışırdık ..
/( AYNI-ZAMANDA DA,
,,B i R- FELSAEFE- KÜTÜPANESiNi .. ),,
,,
D A V i D , v e D i ğ e r l e r i n i,,
K E N D i- UNDERGROUND- - M E K A N L A R I N D A,,
,, D i N L E M E Y i, sürdürüdü ..
Y I L D I R I M .
..
/( D i N L E R- DÜNYASINDAN- UZAK- olabilmenin,,
,, i n i l m e s i n i,
,, M E C B U R- BIRAKTIĞI,,
M U T L A K- U N D E R- GROUND-
M E K A N L A R d a - yaşayanlar- i ç i n,,
i yapılır,,d ı , B U-
,,B U- KAPKARA- L P-- P L A K L A R ..I,
A N K A R A ' N I N, Karanlıkları,
i ç i n d e..
O , Z A M A N L A R D A .., d a.. )
,,
,,
..
..
O N U N- DAViD- B O W i E - ÜLKESiNi,,
/( U N D E R G R O U N D- ' ı n ı- D U Y A B i L M E k,,
bügün d e- olası- o l d u ,,
D a v i d- B o w i e- A N M A ,,
, Programları, i l e.. ) ..
,,
..y e n i d e n ..
..
..Y E R- A L T I- DELHiZLERiNDE,,
b a k a l ı m- nerelere, kadar gitmiş- s e v g i li,,
Y I L D I R I M ..
,,
,,
n o t :
arada yerleştirilmiş- parçaların s e s- YAPILARI,
,, e n- bilinen- parçaların, S E S - YAPILARINI,
y e n i d e n- A L G I L A Y A B i l m e,
şansı, v e r i r ,,
,, H A K i K A T E N- O- parçanın- asıl s e s i n i,
ö z g ü r l e ş t i r e bilmeleri,
i l e..
file:///Users/apple/Desktop/stalker_609_14%20ocak%20db%201.mp3
Ali DikEzel Kirik ve Mahir Elbir bunu beğendi.
Yorumlar
Murat Oktay Danis http://stalkeracikradyo.blogspot.com.tr/
stalker, açık radyo müzik program blogu
STALKERACİKRADYO.BLOGSPOT.COM
Murat Oktay Danisfile:///Users/apple/Desktop/stalker_609_14%20ocak%20db%201.mp3


Murat Oktay DanisŞirin payzın'ın fotoğrafını paylaştı.
24 dk.
" benim burada tek amacım v a r ", i f a d e s i,, bir amacınız- olduğunu- - ifade e d e r ..__________________________________________________________MEDiA-MODERATÖRÜ, b i r- amaç- gütmemeli .. /( C u m h u r i y e t ç i,, e n d i ş e l e r l e- kurcalayabilirsiniz, h e r ş e y i n- altını,, h e r- TAŞIN- ALTINDA , N E - OLDUĞUNU, b i z e- gösterebilmek, i ç i n ..) ,,_______________________________________________________________ancak, b e n i m- amacım B U, ,,B E N- d e- b u-işi- yapıyorum, d e r s e n i z, i K T İ D A R- V E- yanlıları, B U- ÜLKEDE- ,, i Ş- YAPMA- TEKELi- B i z d e,, v e - s e n i n- B U- AM AÇLADIĞIN- i ş l e r, taraf- tutmak- bizim- E R i L- - i ş l e r i m i z e- MÜDAHELE- e t m e k- O L U R ..,- O L U Y O R- ,, d i y e b i l i r.. .. Ş İ R İ N- HANIMIN- C E S U R- C U M H U R i Y E T Çi, Z E K A S I N I N, kurcalama- yeteneğine - i h t i y a c ı m ı z, varken,, ,, b e n- tarafım,- - d e m e s i, bizlerin- aleyhimize, i ş l e y e n,,, z a m a n s ı z- Y E R i- YANLIŞ- - - - b i r- süreci- başlatıyor .. ..kanısındayım..
Şirin payzın
Yürekli insanlarımızı saygıyla selamlıyorum.
Murat Oktay DanisBora Yeter'in videosunu paylaştı.
46 dk.
,,ö n ü n ü z d e- KOskoca m a n,
,, 11-inci- i R İ- P A R M A K,,
,,
G i Z L i- S A K L I- G i Z i L- olarak-
-hasır altında,
sallanıp- d u r m a k t a ,
s e r i l i- u z a l ı yatmakta ,, , i s e ,,
,,
B U- 10 parmaĞı- B U-KADAR- Ç A B U K,,
v e s e r i- V E - - hızlı-
kullanamazsınız,,
11. h e p,,
B U- 10 Piyano- parmağına karışır, d u r u r,
parmak-aralara girer-
biteviye ..
,,
,,-
,,i R i- - O R T A- -PARMAKSIZ,,
T e r s i n e- - o n u n-
-YOKLUĞUNUN- BOŞLUĞU, i l e,, d e,,
ü s t e l i k,,
kısacık v e i n c e c i k- iseniz,,
,, p i y a n o- tuşları-aralarındaki,,
a r a l ı k l a r , d a, iyice incelirler,,
aralarına erkeğin- ORTA-PARMAĞI, sıkışma,
riski d e, y o k- i s e..
,,
..
n o t >:
B U- G Ü N C E L- ÇAĞDAŞ,
sorumsuz - y o r u m- E K O L Ü D Ü R,,
,,g ö r d ü ğ ü n ü- söyler,
gördüğü- gibi ..
,,
yorum tarzıdır, L ü t f e n,
TANRININ- Yarattığına- şükredenler,
alınmasınlar, onun yarattığı- herşeyi,
ifade edebilen, b e n i m,
G Ü N C E L- - b o z u k- A Ğ Z I M A ..
..
N O T :
,,
B U NEDENLEDiR, k i,
erkeklerin, K I Z- gibi davranıp,, d a,,
ö n c e d e n- yazılmış, bir e s e r i, ,,
b e s t e c i n i n- Y O K L U Ğ U N D A,
E Z B E R E- çalmaya, kalkışmak- yerine,,
,,
s a d e c e - 11. ,, i R i,,
O R T A- PARMAKLARINA- T E M E L L i,,
/( diğerleri- figüran- olacaklar- piyanoda .. ),,
, " O R T A N I N- ORTASININ, M A L I " ,
,, " S E S S E L- - N E S N E L E R " -
üreten,,
,,
" O R T A D A ", , O L A B i L E N-
-D o ğ a ç l a m a l a r ı n,
s e r b e s t l i ğ i n e,
yönelsinler ..
P i Y A N O- i l e ,
iken, l e r ..
..
24.726.509 Görüntüleme
Bora Yeter yeni bir video ekledi: daha hızlısını GÖRMEDiNiZ.. bu yeteneği izlemelisiniz!
daha hızlısını GÖRMEDİNİZ. Süper bir yetenek..
---
this might be the FASTEST ever! You gotta see it smile ifade simgesi


Murat Oktay DanisŞirin payzın'ın fotoğrafını paylaştı.
1 saat
,,Ş i R i N- PAYZIN,,
,,
,i y i- b i r- - cumhuriyetçi,- f i k i r- kurcalayıcısı ,,
,, v e,-PRO- b i r-
D O Ğ A N- M E D Y A- MODERATÖRÜ,
/( ,,EZBER- B O Z A N- K O N U- açınımları- i l e. )
,,
b e n i m- gözüme,
, " g ö r ü n ü ş ü " , i l e..
..
,,
,,
..n o t :
,,
,,,Ş i R i N- PAYZIN,,____________________________________________________________________b e n i m- gözüme,
, " g ö r ü n ü ş ü " , i l e..,,___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
,i y i- b i r- - cumhuriyetçi,- f i k i r- kurcalayıcısı ,,
,, v e,-PRO- b i r-
D O Ğ A N- M E D Y A- MODERATÖRÜ,
/( ,,EZBER- B O Z A N- V E - -c e s u r- K O N U- açınımları- i l e. onun bunun eteğine- yapışmayan bir- cumhuriyetçi- k a d ı n ..) ../( C U M H U R i Y E T Ç i, diye,, b a c a ğ ı n d a n- tavana asacak-olanlar,, d e s p o t l a r d ı r .. )../( ancak- despotlara direnmek d e- onların - güçlerini- herşeyin, içlerine yerleştirmelerine,-olanak - v e r i r .. ) _____________________________B U R A D A N- BAKINCA, B E N i M- STRATEJiM-D E S P O T L A R- GELiYORLARSA, onlara- h i ç- direnmemek,, k e n a r a, çekilip, g ü n ü n, v e - zamanın- d e v r a n ı n, döneceği, a n a, v e zamana kadar, s a k l a n ı p, değişmeden- kalabilmek t e d i r.. ) /( DESPOTLARIN, Y O L U N D A N- ÇEKiLECEKSiNiZ,, s a d e c e .. kendinize- başka -Y O L L A R- açılım- v e- yapılanmaların- h e n ü z , b o ş- oldukları- y e rl e r e, bir an, ö n c e- t u t u n a b i l m e l e r e .. g e r i- çekileceksiniz .. ):::::: _________________________________________________________________________________________________________/( H a n i- B i L G E- K i Ş i, d e m i ş, y a, bırakın yapsınlar- bırakın- yıksınlar, bırakın geçsinler.. ) /( MUHAFAZAKARLARA D A- Y E R- A Ç A N- S i Z- O L U N,, o n l a r a, d a , Ö Z G Ü R L Ü K- T A N I Y A N - L i B E R A L- CUMHURiYETÇiLER,i n, yapacakları- s a d e c e, M E R K E Z i, boşaltıp, k e n d i,şlerine, b a k ı p, kendi, ü r e t i m l e r i n e- odaklanmalıdır ,, ,, C U M H U R i Y E Ti N- G Ü N Ü,, ,, e ğ e r- C u m h u r i y e t- i n- ürettikleri, v a r, i s e,, y e n i ' d e n- başlayabilecekken , s a d e c e .. ) ..
,,
b e n i m- gözüme,
, " g ö r ü n ü ş ü " , i l e..
,,
,,
,,
,, n o t :
önemli- olan- O R T AY A- OYNAYANLARLA- T E M A S- ETMEMEK,,
O R T A Y I- E L E GEÇiRMEK-isteyenlere, engel- olarak,
" O R T A D A " - kalmayı- sürdürmek- d e ğ i l d i r..
,,
B I R A K I N- ORTAYI- ONLARA- K i,,
" O R T A D A K i L E R- DOĞRU- YAPILANABiLSiNLER ,,
V E ,
günün birinde- O R T A Y I- darmadağın- e d e c e k- olursanız ,,,
/( Y E N i-bir Cumhuriyet- i ç i n.. ) ,,
ayağınızın- altına,,,,
,, ,, " Y A R I- c u m h u r i y e t ç i- K A N ı ",
yapışmasın ..
sizi durdurmaya- muktedir ..
,,
d e r ,,
,
Philippe Jaroussky - Handel - Lascia ch'io pianga .. d a ..
Şirin payzın
Sayfanın kapanmasına izin vermeyin lütfen.

Murat Oktay DanisTamer Ben'in gönderisini paylaştı.
1 saat
,, B i R E Y- ,ilk- önce ERKEK V E- D i Ş i,,
olarak- F A R K L I d ı r..
..
,, FARKLARINIZLA- FARKLILıklarınızla,
,,Y A L N I Z- BIRAKILIRSANIZ,,
ç o c u k l u ğ u n u z d a n- itibaren,,
V E ,,
,,
M A L I N I Z- EDiNirsiniz,
B U- FARLILIKLARINIZI, ..
/( RUHUMU- EDiNiyorum-d i y e .. ) ..
,,
,,
..
,,
k e n d i- n ü a n s l a r ı n ı z ı ,,
d a - e k l e y e r e k,
b i r e y- - tarihinizi y a z a r,
V E- O N L A R I - i y i c e - -M A L I N I Z,
edinir- V E
,,
KAPiTALiZMiN- T A B A N I N I- oluşturan,,
B i R E Y-ROBOTLARDAN, b i r i,
o l u s u n u z..
/( VARLIĞI- R U H U, olan,
mutluluğu d a, öğrenmiş .. ) ..
,,
,,
,,
,,
,,
" B i R E Y- - O L M A Y I-
- istemenin- temelinde,
d e,
" B U- K e n d i - sin i- ,, ' d e n-
- M A L- edinebilmeler "
, y a t a c a k t ı r..
,,
,,
..
/( Y a n i- BiREYLER- K E N D i- MALLARI- i l e
yatağa girerler- ,,i l k- ö n c e..
,,
s e x ' e- V E- S P O R A -
-yabancılaşmaları i s e,
ö m ü r l e r i- b o y u n c a- sürer-
onların ..
sonraları, b ü t ü n,
hayatları süresince .. ) ..
,,
,,
..
.._______________________________________________________
,,
..V A R- OLMA- VARLIK- O L M A ,,
B i L i N C i,,
,,V E- F i K R i ,,
tabii- olarak-BiREYDE-
yerleştirilmiş- - olan- farklılıklarının,,-
-b i r - A C I s ı- OLMASININ,, -
A N L A M I --
V A R L I K- VAR- OLUŞUNA,
ö n c ü l ü k- güç v e- başlangıç,
orijin- oluşturmasıdır ..
,,
/( FARKLILIKLAR- YALNIZ Bıraklımışlar, v e
- v e- acı- duyu m u- i l e,, b u- fark- b e l i r i p-
" V A R- V E- VARLIK " - Oluşturup- ,,, kendilerini,
tamamlarlar .. ) .. ..)
,,
B U- BAKIMDAN, V A R- OLDUĞUNUN-
- zirvesi, d e,,
" V A R - V E - ,,
- " B U L U N A - B i L i y o r "
- olmanın " ,,
A L G I S I- ,,
,,y a n i-
" M U T L U- OLMAKTIR " ..
,,
,,
,,
,,
V A R- S I N- v e,
birileri, s e n i- v e - VARLIĞINI- B U L A B i L i Y O R L A R,,
B U- TEKiL- N E S N E- D Ü N ' Y A S I N D A, d a..,,
a r a y ı n c a ..
s e n i , V E- V A R L I Ğ I N I,
bulduklarında ,,
V A R L I Ğ I N I- B i L i Y O R L A R ..
,,
B U- M U T L U- OLABiLMENiN,
t e m e l- dayanağı- olur ..
,,
,,
,,
,,
B U- -D Ü N Y A D A-
birileri- ö y l e- istiyorlar d i y e,,
,, KIÇINI- YIRTMANA- g e r e k- y o k,
y a n i,, i Ş Ç i L E Ş T i R i L i P- d e..
/( severek- çalışmayan z a t e n,E M E K- üretmemektedir,,
v e emekle-üretilmeyen, hiçbir- şey-
zaten - b u- hayata, a i t- değildirler .. )
,,
,,
,,, " ö T E- T A R A F T A N " ,,
B U- D Ü N Y A Y A-
B i R - - V A R L I K-
olarak d a, gelmiş- olabilirsin,
,,
V E- V A R - OLUP_,,
D Ü N Y A Y A- Bulaşmadan- d a,
- gidebilirsiniz..
/( D Ü N Y A- iŞÇiLEŞTiRiCi, MiMARLARIN,
,, i d d i a - e t t i k l e r i,
gibi, b i r- ET- KEMiK- Z i N D A N I,
olmayabilir d i r.. )
,,
,,
,,
,,
..
L i B E R A L- Düşüncenin, d e,
A N A- DAMARI- b u d u r,,
,, /( ,, A K I LL I- L A R A-
" VARLIĞI " - ö ğ r e t e bilecek,
olan ..
..
..
V A R L I K- olmakla- y e t i n e n l e r i n,
birbirilerini, B U L M A L A R I- n ı,
B i L E B i L D i K L E R i,
andır,
M U T L U L U K- A L G I S I,
A^ N I ..
/( K E N D i M i- V A R - e d e b i l d i ğ i m i,
VARLIĞIMI- V A R- edebildiğim,,,
bilebildiğim, V A R L I Ğ I M I,
algılayabilir- olmaya- başladığım,
an, b a ş l a r,
M U T L U L U Ğ U M..
,,V A R L I Ğ A- VARLIĞIMA- A L G I- KAPILARIMI,
açabildiğimde..
,,
,,
..
..
/( ,, " VARLIK- B i R E Y "
- FORMATINDA-
,,
ALEMLERiN- MALISIN,,
R U H U N L A , v e,
s p i r i t i n l e .. d e..
/( spirit- gerçi- çok işletilen- vucut, i l e,
D ü n y a- ülkesinde- d u r u r .. ) ,,
,,
V E- DÜNYAYA- D A ,,
,, TAŞIYABiLiyorsun-
" V A R - L I Ğ I- N I " , B U- Alemlerinden,,
v e ,,
,,
V A R L I Ğ I N I- B U L U P,
o n u n l a- ilşkilenmeyi,
yetinen- R U H L A R,,
S p i r i t l e r, d e,
b u l a b ilmektesin,
B U- A L E M S E L, d e,
olabilen, D ÜN Y A DA..
K E N D i- R U H U N- V E ,
T i n i n d e n- D E- B A Ş K A .. ) ..
/( evrensel- t i n- maddesi- nesnesi, b u dünyaya d a,
v a r a b i l d i, i s e..
,,
,
,
,
________________________________________________________
,b ö y l e- bakılınca, MUTLULUK-
,, RUHLARIN, v e, " V A R- V E- V AR L I K-
-alemlerin- v a r l ı ğ ı - ,,
OLABiLMELERiNiN,
sosyalizmi g i b i, ALGILANI l a b ilinir d,ir.
,,
,,
h a L B U K İ, ,, D Ü N Y A D A ,,
b e y n in i z e- - /( ALEMLERE) ,,
t e m e l l e n e n ,,
R U H U N U Z U N- OLMASINDANSA,,
,, " S P i R i T i N i Z i N- VE- T i N i nizin ",
o l m a s ı n ı ,,
/( Beyinden değil d e- vucuttan-üretilen- t a z e-
orijinsel- saf temiz- - enerjinin- - r u h u ..
/( r u h u n- enerjisinin-
nereden üretildiği, belirsiz,,
,, karanlık- G Ü C Ü- değil ..) ..
,,
..
S P O R- d a n- başlatılan, s o s y al i z m,,
a s ı l- acıları- sollayan,,
t ü m- farklılıkları,,
/( biribirine ekleyebilen,, s ı n ı r s ı z l a ş t ı r m a,,
e ş i t l e m e- ç e ş i t l e m e,,
ş e k i l l e y e bilmelerle,, )
,, o r t a ' d a n, kaldırıp,,
,,
A C I Y N I N- V A R L I Ğ I N- -
- v e- O N U N- VARLIK- Formatlı,
M U T L U L U K L A R I N I N,B i L E -
d e,, ö t e s i n e- geçebilmeyi,,
ö n e r e n d i r..
,,
B U- D Ü N Y A- NESNELERiNi,
hakikat- formatında,,
y a p ı- landırarak ..
,,
,,
..
..
n o t ..
i s t e y e n- yine- KAPANSIN- MUTLAK- B O Ş- bir MEKANA, v e,
B A Ş K A L I K- V E- Farklılıklarından, g el e n,
TABiATI- h e m e n- o nu,
bulur, B i r k a ç- g ü n,
birkaç, a y- içind e..
B i R K A Ç- YILDA DA,
Tamammen- Budist-bir- VARLIĞA,,
B A Ş K A L A Ş A B i L i R S i N..
,,
ö n e m l i- olan, iki- u c u- d a- yaşayabilmektir ..
,, k a r m a- ne- olduğu belirsiz, arabesk,i ç , i ç e,
geçmiş- bir -ortalama- hayata,
r a z ı- olmamaktır ..
..
B U nedenle- MUTLULUK- d a,
,,V A R- olabilmenizde,
ö n e m l i- bir PARA- m e t r e d i r..
..
A n c a k- - a c ı l a r ı,
sadece- spor- v e- sosyalizm,i n-
sınırsızlaştırıcı,
ç o k- v e çeşitlilik- sistemsl e r i,,
Y O K- E D E R ..
,,
hissizleşmek- var olmamak- hissi v e r i r, spor yorgunluğu,,
ancak sonrasınd a,,
V A R L I Ğ I N I Z, d a, SPiRiTiNiZiN,
i ç i n e,
D i B E- i n i p- ÇÖKECEKTiR,,
e n- d o ğ r u,
V A R L I K- B i Ç i M i, i l e..
,,
..
n o t .:
aşırı spor- v e,, t i n, spirit- edinimlerim,
sonrası , B e y n i m e- v e Vucuduma , i n e n,
R U H U M U N- ö z e l, v e,
d o ğ r u- B i Ç i M L E R i dir,
R E S i M L E R i M E,,
i n e n,,
V A R L I - B i ç i m l e r i ..
..
..n o t :... s p o r-h a r e k e t- - D e v r im i- olmalıdır-,,
i ş ç i- sosyalizminin t e m e l i n d e.. ö z ü n d e -,,,
hareket- v e- i ş l e v ..
Tamer Ben
16 saat
Dişimiz ağrıyana kadar onun varlığını unuturuz.
Sağlıklı diş sanki yoktur. Oysa acı, birdenbire dişi var eder.
Belkide insanların çektikleri acılar da böyledir.
Bireyselliğini kavrayan bir bilincin acısı... İşte insan bu acıyla var olur!Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
3 saat
,,K E D i L E R - K Ü B i S T,,
,,
V E- K Ö Ş E L i D i R L E R ,,
,, " K A R E- olmuşturlar,,
4- KÖŞELi,
S a l o n u n- K Ö Ş E S i N E,,
E V L E R E- K U R U L A- K U R L A ..
,,
,,
i n s a n l a r- onların " 4-Köşeli " -olmaları ,i l e,
i l G i ' l e n i r l e r,,
genellikle ..
AKILLIDIRLAR- K E D i L E R ..
A K I L L A R I N D A- h e p-
" 4 - A Y R I- Ş E Y - H A Z I R- D U R U R " ..
,,h a n g i s i n i, t e r c i h- e d e c e ğ i n i z i- sorarlar,
sizinle g ö z- göze- geldiklerinde,,
h e p ..
,,
,,
R A K U N- MUDUR, N E D i R ,, O ,,
K E D i- SOYUNUN;
K Ö Ş E L E N M E D E N, YUVARLIKLIĞINI, k o r u m a y a,,
a N D- i Ç M i Ş ,,
doğa yuvarlaklığını koruyan- -,, b e n z e r i ,,
b u- " YUSYUVARLAK- - R A K U N - - K E D i .. " ..
..
..
K E D i ' L E R E- YUVARLAK- KAPTA-
-Y E M E K- VERMEK,,
R A K U N U- ç a ğ ı r m a k- o l u r..
,,
,,
R A K U N- YUVARLAK-KAPTAKi- - yiyeceği, i k r a m,sayıyor,,
Y i N E- D E ,,
K E D i L E R L E -
birlikte - aynı- kaptan, yemiyor ,,
K E D i- aklı- o n u-d a- AKLINI- V E-düşüncesini d e,,
,i s t e m i y o r,,
k e n d i- YUVARLANAN, v e
h e p- doğada - y u v a r l a n a c a k,,
k e n d i- D Ü Ş Ü N C E S i,,
,,
V E " YUVARLAKLAŞMIŞ- AKLINDA- " , d a..
,,
,,
K A P i T A L i Z M D E N,,
h e n ü z- Yuvarlak- Rakunlara- d a v e t, gelmedi,,
e v l e r i n- içinde - yaşamaları- i ç i n ..
..
H E M- KAPiTALiZMiN- DOĞA-sosyalizmi,
departmanı v e- onun- Tamamen- " y u v a r l a k l a r d a n- oluşan,,
M i m a r i- M E K A N L A R I, d a,
bir A Y R I- - ESTETiK- olarak,
üertilmeye başlanılmamışken, d e
R A K U N- T A B i i,
ki, t e m k i n l i- olmalıdır ..
,,
,,


,,O N A - B U N A - Ş U N A -
KARIŞMA- V E-
" K U R A L- V E- Y A S A k ",
v a r - e t m e,,
kuralları y e n i - d e n,
Y A Z M A K,,
,,
,,
N E- K A D A R- M O D A ..o l d u ..
,,
,,
D E V L E T- OLAB,iLMEY-i,,
b u- kadar ç o k- T A L E P, e d e n,,
O R T A Y A- Ç I K T I- i s e,,
,,
D E V L E T L E R, bu- insanlara,,
k e n d i l e r i n i, V E ,,
D E V L E T- YASAKLARINI- ö ğ r e t m e k t e n,
v e - o n l a r ı ,,
,,
k e n d i- içlerine- KiLiTLEMEKTEN,
b a ş k a- birşey-
yapmadılar- m ı..
b u g ü n e , d e k ..
,,
,,
d e rl e r- k i,,
" HOCANIN- dayağını en çok- yiyen- öğrenci,
H O C A Y A- benzermiş ..
,,
,,
D E V L E T T E N- D A Y A K- yemiş- b u- kadar ç o k,
insan- v a r s a,,
V A Y- B U- D E V L E T i N- h a l i n e..
,,
,,..
Ç i ç e ğ i n- dibindeki- süren yeni-sürgün ,,
yavrularını , almazsan,, ASIL- B i T K i,
güç kaybeder v e ,,
ö l ü r ..
,,
,,
D i Ğ E R- taraftan, B U- ADAM, B U,
REKLAMI,, ,, 1000 veya 10000 TL, ye verecekse,,
d i ğ e r- insanların düşüncelerine,
yerleşebilmeye,,
,,
b u n u yayınlayan herkes- b u- adamın- güçlenmesine,
eklemleniyor ..
..
..
b u nedenle , y e n i, DEVLET,fikirleri
,, arayanların d a, s a y ı s ı,,
ç o k ..
,,b u değil- ö t e k i- demeye,
e ğ i l i m l i ..
..


-0:02

136.623 Görüntüleme
RECEP AKTUĞ ANA SAYFA yeni bir video ekledi.
HA HA HA ...

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
Dün, 12:38
,, " A L L A H- A T O M U N U ",,
,,
görebildiğimizde, B Ö Y L E , B i R Ş E Y ,,
ç ı k a r s a- " Ç O K- G Ü L E C E Ğ i M " ..
,,
,,
..B i L i M i N-
TÜM- A T O M- TEORiLERiNiN,
,, BiLiMiN- Çizdiği,,
" A T O M- RESiMLERiNiN " ,,
t ü m- O- O L A S I L I K- DENKLEMLERiNiN-
,,
s e b e b i,, B U ,,
" S O M U T - -N E S N E " ,,
i s e ..
,,
,, " M A K i N A - A T O M U " ..
y a d a,
,, " A L L A H- A T O M U " ,,
,,
B U- i S E ..
..
..

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
Dün, 12:23
,," Y A A ! B U N L A R I N- H E P S i-
A K I L L I " ,,
,,
k e s m e s e k- olmaz n ı- BUNLARI ..
,,
,,
D Ü N Y A D A- AKLA- E N- Ç O K,
i H t i y a Ç- duyulan Ş U,
zamanlarda,,
t ü m- hayvanların- E X T R A- AKILLARI-i l e,
t a k v i y e- edilmeye,,
,, i h t i y a ç- v a r - i k e n ..
...

Güçlü yanlarımız bizleri tanımlar. En iyi yanlarını ortaya çıkaracağız. Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
,,

Soyadın kişiliğin hakkında çok şey söylüyor. Hemen soyadının senin hakkında ne anlattığını öğren. Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT


,, " A L E M - PENCERELERiNDEN ",
b i r i- daha- D U V A R L A R D A Ki,,
y e r i n e- KONULUYOR ..
..
56.522 Görüntüleme
The Metropolitan Museum of Art, New York yeni bir video ekledi.
"What does it take to revive a masterwork?" Michael Gallagher on conserving Charles Le Brun's “Everhard Jabach and His Family.” Watch an interview with Michael and get a behind-the-scenes look at the painting’s conservation.
Learn more about this recent acquisition and view a photo essay on MetCollects:http://met.org/1F6ElafMurat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
43 dk.
,, " D A V i D- B O W i E -nin, ",
,,
,, " sadece - b i r- Güneş-ışığı- görüntüsü "
- olduğu ,
Ş i M D i- -BU- GiF-photo-ile),, KANITLAND I ..
,,
,,
..
, b i Z i M- C o ğ r a f y a d a, i s e,,
,, in s an l a r ı n- etten- yapıldıklarının,,
i d d i a s ı- V E ;
K A N I T L A N M A- çalışmaları-
,, insanların - E T- V E- KEMiKLERiNi,,
paramparça, e d e c e k-
B O M B A- patlatmaları- i l e- sürüyor ..
,,
,,
..etle -kemikle- uğraşma- geleneğimiz,
bu cografyada üretilen- etleri- yemiş-
olmamızdan- kaynaklanıyor- olmasın,,
E T- BEYiNLi- olmamızdan ..
..
,,i N G i L i Z L ER,
" I Ş I K- BEYiNLiLER- O zaman.. ) ..
..
N O T :
D a v i d i- öldürmek -m i- istiyorsun,
elektiriğini k e s,
V i d e o- n u n ..
..
Murat Oktay DanisShanghaiist'in videosunu paylaştı.
1 saat
,, " Ç i N- V E- ASYA ",,
V E- Ç i N L i L E R ..
,,
,, c o ğ r a f y a ,,
n a s ı l- değiştiriyor- i n s a n ı,
duygulanımını,
d a v r a n ı ş l a r ı n ı ..
..
..
ç o k- minimal- ,, s a k i n- d i n g i n,,
kendilerini- r u h a n i- ROMANTiZME- V e r m e y e,,
n i y e t i- olmayan,,
n e kadar iç-disiplinli,,
D A V R A N I Ş L A R I ,,
s a d e, v e ,,
yaptıklarını bilme- ,, z e k a- v e nezaketine,,
ö z e n- gösteren- insanlar ..
,,
..
, b i z i m- cografyada ,, insanlar-
Ö N C E- i Ç- iÇELEŞSiN,
sonra ARABESKLEŞSiN- sonra AZSINLAR ,,
,, biribirilerini,
yiyeDURSUNLAR ..
..
,,
,,
D Ü N Y A- ORTA- D O Ğ U- dan, i b a r e t-
d e Ğ i L - k i ..
..
..n o t .:
i ç- disiplinin - ç o k- disiplinli,i s e,,
,, s a n a t t a - istediğin kadar- s e r b e s t,
D A V R A N A B i L i r s i n..
,,
iç- disiplinleri- olmayıp- hayatı- H O V A R D A,
yaşayanlar- k e n d i l e r i n i,,
O N D A- B U N D A ,,
sanatta- iktidarda , D i s i p l i n e,
e t m e ,,
mecburiyetleri,
D O Ğ A R ..
..


0:00

1.501.413 Görüntüleme
Shanghaiist yeni bir video ekledi.
Radetzky March, Op. 228, by Johann Strauss Sr.
Performed by the China Central Chinese Orchestra in 1998 at the Musikverein in Vienna, Austria.
Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
1 saat
,, " ERKEK- - K A N- BASINCI- olmadan- ",
,,
olmuyor değil- m i- B U- i ş,,
,,
,, " K E M i K- PARÇASI,,
,,p e k-A Y N I- i Ş E,,
1- i ş e,
d e- yaramıyor ..
..
grin ifade simgesi grin ifade simgesi nik

,, " D A V i D- B O W i E ' n i n- B E L i R S i Z - v e
S Ü R R E A L-
- U Ç U Ş A R A K - S A V R U L A N- ,,
- H A F I Z A S I ,, " ..
__________________________________________________________
,,
https://www.youtube.com/watch…
,,
https://www.youtube.com/watch…
,,
https://www.youtube.com/watch…
..
..

From- Space Oddity[1969]
YOUTUBE.COM


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
3 saat
,,ADAM- B O Ş A- UĞRAŞIYOR,,
,,
,, O N U N-ALMAYI- istediği, ş e y,,
,,b e y a z - şekerler- d e ğ i l-
../( beyaz-kupayı şekerlerden başlayıp- EDiNEBiLMEK .. ) 
,,
" B E Y A Z - B Ü Y Ü K- K U P A ..B A R D A K .. " ..
,,
,,
..
..
,,n o t :
oğlanın yerinde b e n- olsam,,
,,
ŞEKERLERi- M A S A- üzerine -boşaltır ,,
,, K A H V E Y i,,
küçük bardaktan- büyük- BARDAĞA- döker,,
f a z l a -şekerin d e,
küçük bardakta kalmasını sağlardım ..
,,E Ğ E R- ŞEKER- gerekiyorsa, adam, masa-üzerinden,
ş e k e r, alıp-
ÇAYINA- e k l e r..
,,
,,d e m e k k i, neymiş, :
ikisi d e- Beyaz- olan- Bardakların - birine,
şeker- birine- ÇAY- KONMAZMIŞ ..
,,
,,
B U- K A F A S I- BASiT- işleyeceK - - olanda ,,,
kafa karışıklığına ne d e n, olur ..
,,bir d e- bardaklar-arasında
,, BÜYÜKLÜK- F A R K I- da varsa ..
,,
A D A M- B Ü Y Ü Ğ Ü, tercih e d e n,
oradaki- B Ü Y Ü K- olan, i n s an,
olması- i l e..
,, " B A S i T - - orantılı " ..
,,
,,n o t :
,, k ü ç ü k- olabilenin- ZEKASI,
B Ü Y Ü K- olanın- A K L I N I N,,
" B O Y U T- ANALiZiNi ", kapsayamaz ..
..
Murat Oktay DanisGif Porn aracılığıyla
4 saat
,," L A D Y- G A G A " ,,
LEONARDO-DE - C A P R i O - - y a, D O K U N U Y O R ,,
v e " KOLUNUN-
,, D U R D U Ğ U- YERi- " d e ğ i ş t i r i y o r ..
,,
i L L M ' Ü - N A T - i ,,
,, i Ş- B A Ş I N D A ..
,,
ALLAHTAN- ALTIN- KÜRE- HEYKELCiĞi-
-S O Y- METALDEN, d e,
,,
P AS L A N M A Z- iLLiM- ü- nati,,
, z e h i r i, i L E ..
/( Z i h i n l e r i n- f a z l a - OKSiJENLE-
- paslandırıldığı- gibi .. )
_________________________________________________ ..
,,
n o t :
oralarda d a- B U- O Y U N L A R-
O Y N A - L I N I- Y O R ..
,,oyun oynamadan hiç,
dururlar m ı- birileri ..
,,
b i z - kendi- bahçemizde- T O P L A,
oynarken ..
..
,i n a n ı l ı r- g i b i- d e ğ i l,,
,,
i N G i L- i Z ' L e r i n,,
e f s a n e v i,,
,, " E F S A N E- S Ü R R E A L- ,,POP- Y I L D I Z I ,,
,,
" b i r - E F S A N E "
konserden d e ğ i l- d e,,
- kanserden,
ö l m ü ş ..
,,
..
,,o n u n l a- - büyüdüm,
genişledim, -- ,, b e n ..
,, " s ü r r e a l- K i ş i l i ğ im e " ..
,,
,,
..b a n a- sorulursa,,
o n u n- MÜZiĞ,iN i,,
" SÜRREAL-R O C K- SYMPHONY ", olarak,
tanımlarım ..
/( Y E S- grubunu- SENFONiK-ROCK,
adledenler, s o n r a s ı-
" - sürreal- senfonik- r o c k " ..
..
,,
n o t :
D a v i d -Bowie- ilk-ö n c e,,satın aldığım,
" STATiON- t o- STATiON ", i l e,
dinlemeye- başlamıştım ..
n o t..
,, N E Y S E- K i,,
O N U N L A- SAHNEYE- ÇIKABiLMEK- olası ..
,,A L- V i D E O S U N U,
yerleştir- s a h n e y e,,
V E- ONUNLA- B i R L i K T E,,
S Ö Y L E- O N U N,,
D i Y A R L A R I N I N-
Ü L K E L E R i N İ N,, - ,, - Ş A R K- I- L A R ı N I ..
,,
/( O N U N- Ü L K E L E- W - R i N D E .. ) ..
,, ..


Tributes are paid to David Bowie, one of the most influential musicians of his era, who has died of cancer at the age of 69.
BBC.COM
Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
21 saat
,, N E R E Y E- bakarsanız- b a k ı n,,
,,
G ö z ü n ü z ü, v e,
B e y n i n i z i,
,,
V E- A K L I N I Z I, D A ,,
O - N O K T A Y A
O D A K L I - Tutabilmekte misiniz,,
,,
" D E N E Y - ENSTRUMANI " ..


,, " A L T I N- K Ü R E DE " ,,
" G O L D E N- GLOBE " ,, ) ..,,
,,
ö d ü l l e r ,,
,, B U- F i L M E- g i t t i l e r..
T H E REVENANT ..
/( GERi-D Ö N E N- Ş E Y,,
hayalet .,, ) ..
..
,,
/( F i L M- henüz-gelemedi- sinemalarımıza .. ) ..
/( ancak- fragman- b i l e- M ü t h i ş-
duruyor .. ) ..
..
Bakalım- Leonardo - d i- Caprio- OSCAR- HEYKELCiĞiNi,
d e- AVUÇLARI- ARASINDA- TUTABiLECEK- m i ..
,, 4- k e z- oskar dayıya - - aday olup- d a, sıfır- çekmişken ..
..
..

The Revenant | Official Teaser Trailer: Inspired by true events, THE REVENANT is an immersive and visceral cinematic experience capturing one man’s epic adve...
YOUTUBE.COMMurat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
22 saat
,, " AV C U N D A "
,, - A c a b a- H a n g i- Büyük- K I R I Ğ I,,
saklıyor, V E ,,
" A Ğ I Z- KIRIĞINI- d a- o n a - ekleyip, d e,,
,,
,,
TANRISININ, T Ü M,
K I R M A- KUVVETiNi- edinip,
d e,
T A H T A Y I- T A N R I Y A,,
, k ı r d ı r ı - y o r ..
,,
,,
Kralının- Kuvvetine- y o l- d a,
a ç a bilerek ..
o n l a r ı n- AVUÇ- - -
- A L K I Ş L A R I- N I- d a,,E D i N E R E K ,,
d e..
..

Murat Oktay DanisFatih Asilkefeli'nin fotoğrafını paylaştı.
22 saat
,,i L E R i- MATEMATiKTE - D E,, Diferansiyel- EŞiTLiKLERi, - DENKLEMLERi- ,, matematikle -transpose-ettiğinizde,, d a h a- sonra , o n l a r ı , MORMALiZASYON- D E N K L E M L E R i, i l e- " N O R M A L i Z E ", e d e r siniz .. ____________________________________T O P L U M- DEDiĞiMiZ- Ş E Y- z a t e n- b i r- MiMARi-M A T E M A T i K S E L- -B i R - MAKiNADIR, V E,, sadece , N O R M A L i Z E- edilmiş- olanlar- -insanlar- ,,b u- makinanın- işleyişine, s o r u n- çıkartmazlar .. özgürlükler- hürriyetler, i s e, S O S Y E T E LERDE, S O S Y A L- PlatFormlarda, o l a s ı d ı r .._________________________S iy a s e t- SOSYAL- ALANLARDA- yapılan- özgür- e y l e m l e r i n- tümü, i k e n, ;; P O L i T i K A ,, ,, T O P L U M -için- M A K i N A L A R- tasarlayabilmektir .. ___________________________________________________________________/( söz gelimi- ÖZAL- POLiTiKACIYDI, bürokrat mühendislikten, siyasete girince,-siyaset-yapmadı- ,, sadece- P O L i T i K A L A R I N I,,, - M A K i N A L A R I N I- ,,R A F L A R D A N, zamanı gelince , i n d i r d i, ve - UYGULADI .. - A T A T Ü R K- d e- POLiTiKACININ-KR A L I- - - O L A N L A R D A N D I .. ) ..
Murat Oktay DanisMurat Oktay DANIŞ'ın albümünü paylaştı.
22 saat
M i H R A C E- - MOTORU- TASARIMI ..
______________________________________
1- E Y L E M :
" S O Y U T L A M A
ABSTRACTiON .. :
,,
,,
,,TüM- iÇKiN- B i L G i, ile,,
tanııklıktan V E- Öğrenilenlerden s on r a,,
,,
,, - ö ğ e r e n i l e n l e r i- unuturcasına - ,,
/( a b s t r a k t e- edilir, K O N U ..
B O Y A - i L E .. ) ..
/( ABSTRACTiON- soyutlama- bir S i L M E,
işlemidir, hafızanın- S i L i C i- l e r i,
kullanılarak,,
- u n u t t u r u c u- e y l e m- ,,
______________________________________
,,i k i n c i- EYLEM- ,,
2- E Y L E M,
Ç A Ğ D A Ş- DIŞAVURUM ..
CONTEMPORARY- READY-*MADE-A C T i O N :
,,
,,
bilgisayar -ORTAMINDA,,
A K I L- i l e- açınımdır ..
b a ş k a- B i R- B i Ç İ M L E M E - F i k r i n d e,,
D e ğ i ş i m- v e - D E ,,
B A Ş K A L A Ş I M,,
,,
b i z i- sanatsal- P e r F o r m a n s a,
taşıyacaktır ..
,,
n o t- A K I L- iŞLEMiNDE,,
B O Y A M A- sanatsal- eylemi- yoktur, ..
o n u n - yerine,,
" C O N T E M P O R A R Y- READY- M A D E " ,,
uygulanır ..
,,
Y A N i, kes - sündür- döndür- ayna -görüntüsü al- yapıştır ..
/( n e bir çizgi-ne bir renk-ekleyeceksiniz,
bu aşama- klasik-sanat aşaması-olmayacakken .. )
..https://www.facebook.com/media/set/…
Murat Oktay DANIŞMAHARAJ- MOTOR- ENGiNE -D E S i G N .. albümüne 10 yeni fotoğraf ekledi.
23 saat
M i H R A C E- ARABASININ- MOTORU- TASARIMI ..
______________________________________
1- E Y L E M :
" S O Y U T L A M A
ABSTRACTiON .. :
,,
,,
,,TüM- iÇKiN- B i L G i, ile,,
tanııklıktan V E- Öğrenilenlerden s on r a,,
,,
,, - ö ğ e r e n i l e n l e r i- unuturcasına - ,,
/( a b s t r a k t e- edilir, K O N U ..
B O Y A - i L E .. ) ..
/( ABSTRACTiON- soyutlama- bir S i L M E,
işlemidir, hafızanın- S i L i C i- l e r i,
kullanılarak,,
- u n u t t u r u c u- e y l e m- ,,
______________________________________
,,i k i n c i- EYLEM- ,,
2- E Y L E M,
Ç A Ğ D A Ş- DIŞAVURUM ..
CONTEMPORARY- READY-*MADE-A C T i O N :
,,
,,
bilgisayar -ORTAMINDA,,
A K I L- i l e- açınımdır ..
b a ş k a- B i R- B i Ç İ M L E M E - F i k r i n d e,,
D e ğ i ş i m- v e - D E ,,
B A Ş K A L A Ş I M,,
,,
b i z i- sanatsal- P e r F o r m a n s a,
taşıyacaktır ..
,,
n o t- A K I L- iŞLEMiNDE,,
B O Y A M A- sanatsal- eylemi- yoktur, ..
o n u n - yerine,,
" C O N T E M P O R A R Y- READY- M A D E " ,,
uygulanır ..
,,
Y A N i, kes - sündür- döndür- ayna -görüntüsü al- yapıştır ..
/( n e bir çizgi-ne bir renk-ekleyeceksiniz,
bu aşama- klasik-sanat aşaması-olmayacakken .. )
..
______________________________________
..
,,d al g a- kırılıp- s u- i n c e ' l i r k e n, D E N i Z i N- içinde N E- TAŞIDIĞI- görünür, olur .. D U O K U L U- ÇALIŞMA ,, denilince,, cisimlerin, içleridekileri, dışa- vurabilen, ç a l ı ş m a l a r ı, m ı, anlayacağız .._______________ R e s i m- C i S M i N- içine- bakabiliyor- o l m a l ı ,, C i s i m l e r i n- , üzerimize- içindekiler,i, k u s m a l a r ı n a, onları- zorlamak- ,, R e s i m- olmamal ı, d i y e, F i k i r- yürütebilmekyeyim ..
Hatice Korkmaz - SANAT ELEŞTİRİ (ArtCRITICS)
Dokulu yağlı boya çalışmam

,, V E R - O GENiŞ-A L N I N I-
Ö P E Y i M,,
N i E T Z C H E ..
/( L i N G U i S T i K Ç i- D i L- B i L i M C i-
-basit - Ş A i R i M-
b e n i m .. ) ..
..
,,
,,S O L- - C U L A R IN- E N- SOLDAKi-
,, G Ü R- K A R A,,
E V- Ç A T I S I,,- V E - V E -R -A N D A- ÜSTÜ-
,,BIYIKLISI ..
_______________________________________________
..o n u n ,,
.." Ü S T- insanınını " ,,
- ARi-ÜSTÜN- - TANRI- I R K I,
i l e- çapallayıp- onu
" Ü S T Ü N insana "-
e v r i l t i p- ,,
F A Ş i S T-D E - - ADLEDEN-
-A V A L- A L I K L A R I N,,
Ü L K E S i N D e ,, bir fener- gibi,
b e k l e m e k t e s i n, HALA,,
,, " D E N i Z- K e n a r l a r ı n ı " ...
__________________________________________________
,,
,,
,O N U N- -
" Ü S T- i n s a n " - T A N I M I,,
,,
b e n d e ,
" çeşitli-v e -çoklu-KiŞi- V E- KiŞiLiKLi- - insan,, " , a
d ö n ü ş t ü ..
e v r i l d i ..
,,,
..Yazar gibi yazacaksınız, her-gün,
Ressam gibi resim- yapacaksınız h e r- gün..
Müzikçi- gibi Müzik- yapacaksınız- her- g ü n,,
Sporcu gibi, her- gün- spor-yapacaksınız ..
/(BU-işlerin- KiMLiKLERiNi,,
giyinmeye gerek-duymadan-
- Toplumun-KiMLiK- BiÇiMLEYENDiRiCiSi- -- Mimarlarından, )
,,
,, " Ü S T- i N S A N A- ",,
,, Ö Z N E L- bir- YAPI-salcı,
yaklaşım, b e n i m k i ..
,,
,,h e m- d e ,,
" Ü S T Ü N- iNSANIN "
- TAM- T E R S i,,
M ü k e m m e l i y e t ç i, değil-
,, Ö Z N E ' L c i ..
/( A Ğ I R- değilde- hafif l e t i c i, .. )
,,
_____________________________________________________
_____________________________________________________
,,
..
T E O R i- Ş Ö Y L E :
_____________________
,,
M E C B U R i Y E T ' Ç i,,
/( D i N C i- ŞU- CU- BU- CU- gibi .. ),,
V E- MÜKEMMELiYETÇi- TEK-TANRI,
T E K- DEVLET- TEK-EVLiLiK- T E K- MESLEKLiLiK,,
dayatmacı- iktidarları
karşısında,k i,,-
- - i k t i d a r ı,
,,s a d e c e ,,
" ç e ş i t l i l i ğ i n- özgürlüğü " -ile,
yapılandırabilirsiniz .. ) ..
,,
,,
yazacaksın- her-gün, ,,bugün canım-istemiyor- yok,,
yazma eylemi- " alfabenin-yazılıyor-olmasıdır " sadece ,,
, v e,
sizin- canınızdan d a, ayrı,
ve s e k ü l e r d i r ..
/( OTUR- V E- ALFABe- H a r f l e r i n i,
kağıda yaz sadece .. )..
..
,,N e yazdığını--yazacağını-düşünmene d e - -
gerek, yok,,
zaten- resim- -spor-müzik-yaparken d e,,
düşünmeden- yapacaksın, " yapı-yapıcılığı "
- /(seküler-yapma,,l a r ,,
düşünmeden - Y A P I- yapma-ile-ilgili,,
" sanat yapması " -olarak- d a,
adlandırılabilinecektir- dir.. ) ..
,,
y i n e - D E ; ,, " düşünmek- durumu " -
, Y E T E N E Ğ i- d e,, gelecektir,
inecektir- s a n a,v e- yapmalarına,
Ş E K i L L E M E L e r i n e ,,
s e n- istesen d e, istemesen, d e,
vucudun v e- beynin- d e,
düşünebilme-yeteneğini,
işletecektir- e l b e t,,
kendi, istediği, y e r r- ve zamanlarda ,,
v e- şeylerle,
ç o k t a n- seçmeli, ç o k- çeşitli-
-yapmaların- e s n a l a r ı n- n d a,, ..
,,
,,
.._____________________________________________
,,d em e m- O - dur- k i,
" Ç e ş i t şl i- Y A P I - YAPMALARI " ,,
, V U C U D U N U N- SEKüLER-ç e ş i t l i,, yaptıkları ,, ,,
,, düşünceye A K L A- S A N A T A- inanca- inançsızlığa,
çeşitli- v e ç o k, " Ç A Ğ R I l a r- ,- y ö n e l t i r,,
,,birçok-çeşitli- parçalı-
-Ç E Ş i T L i- -yapılmış- n e s n e,, ..l e r,,
i l e - V E ,,
V E - S i Z i N-
D Ü Ş Ü N C E N i Z, A K L I N I Z,,
,, F i k r i n i z, ,,
B i L M E N i Z, ,, V B . ,, Ç O K- GENiŞ- v e,
Ç E Ş İ T L İ- Ş E K i L L i- yapmaların- alanında ,,
k e n d i, istedikleri, g i b i,,
y a y ı l ı r- V E D E ,
D A V R A N I R ,
O L U R - L A R ..
,,
,,
,,
i Ş T E - B U- N i E T Z S C H E ' n i n,,
" D E N i Z- DEDiĞi, Ş E Y D i R ..
, b e n c e..
,,
_______________________________________________________
,,
D E N i Z d e :,,
,,
sizin b e l i r l e m e n i z e,
V E- - H A T T A,
B i L M E L E R i N i Z e,,- B i L E,,
g e r e k- olmayacaktır ..
,
/( B i Ç i M i-
-olan herşey,
zaten, k e n d i- biçimini,
,,
kendisi - ç a ğ ı r ı p - giydirecektir, z a t e n,
sizin- " ç o k- ve çeşitli " -
- Ş E K i L L E M E L E R i N i z i,,
/( Ş E K i L L E R- YAPMALARINIZI ) ,,
d e n g el e y e bilmek, i ç i n,,
yeterince çok- v e- çeşitli- şekilleyebildi-iseniz,
her- Y A P I ' y ı ..
,,
..
..
..
s a n a t- da- ilim, d e, B' i l i m, d e,,
, F i k i r d e, T e o r i d e,
K O N U ,, d a,,
v.b. ,,
v e hatta sizin- K E N D i N i Z, bile,,
b u- DENiZDE- YÜZER,
Y Ü Z E Y E- ÇIKAR, v e,,
K I Y I D A N- KARALARIN- TOPLUMLARINA,,
b i l e- yürür,,
gelirsiniz, B U,
" Ç O K- V E- ÇEŞiTLi- Y A P I- v e- YAPMALAR,
D E N i Z i N D E N ..
..
____________________________________________________
,,
,,
,,
Ö Y L E- K İ,,
B U- her- kişinin k e n d is i n e, Ö Z E L,,
, " K E N D i S i N E- - Ö Z N E L " ,,
kendi çeşitli- yapmaları v e-
-YAPI L arının, Ş E K i L L E R i Y L E- OLUŞAN- - D E N i Z i,,
,,A Ğ I R - V E- MÜKEMMEL,
hiçbir- ş e y i,
taşımaz,, ..
/( çünkü- ç o k-çeşitli- yapmalar- v e çok,
şekillilik- B i Ç i M i-işyice-unutturur.. ) ,,
,,
, v e - B U_ Ö Z N E L- - DENiZiN- ü z e r i n e,,
,, M Ü K E M M E L- N E-KOYSANIZ,,
A Ğ I R- GELiR- V E ,
D i B i- B O Y L A R ,,
,,
B E Y N İ N- BiLiNÇ- ALTININ-DiPLERiNDE,,
/( BEYiN- OKYANUSUNUN- TABANINDA ,,
MüKEMMEL- şeyler- BU-tabanda tutulabilinmelidirler,
üstelik ..),,
,,
doğal- dan- ağır- - ağırlıkları-ile- durup, beklemeye ..
/( BEYNiNiZ- ağır-B i r- ÇORBA-olarak-dönüp,,
durmaz,,
B Ö Y L E L i K L E- MÜKEMMELiYETÇi-TOPLUMUN,
AĞIR- ROMANININ, T E N C E R E S i ,yapılmış-
i n s a n- beyninde .. ) ..
,,
,,
sonra - BU- DERiN-OKYANUS- TABANI,
M ü k e m m e l l e r i,,
ç o k- v e- çeşitli- eylem, v e,
proseslerle,, /( ç o k l u- prosesler ..),,
ancak, Y Ü Z E Y E,,
B e y i n- TABANINDAKi- Mükemmelleşmelerini,
yitirmeden, taşınabilinirler..
,, i L i M- V E- S A N A T- oldurarak,
K E N D i L E R i N i,
kendileri ..
,,ç o k- ve- çeşitli- ŞEKiLDE-YAPMALARIN,
Y A P I- L A R I- Ş E K i L- D E N i Z l e r i- - sayesinde ..
________________________________________________________
,,
N O T :
,,sosyolojik-
,, " çok-V E- Ç E Ş i T L i- k i ş i l ik l i li k "
-d e,,
,, /( sosyalizm- d e- d e rl e r- b u n a ..)
,,
k i ş i n i n- içinde, ,,oluşturul-ğunda,
A K L I- v e- DÜŞÜNCEYi,
,, bunların- bütünlüğünü,
kurmak- i ç i n,
- Vucudun-i ç i n d e, TUTAR ,L A R,,
V E ,,
,, T O P L U M D A,,
C A D D E- V E- SOKAKLARDAN, VE- TV' l e r d e n,,
böyleşine- A K I L- V E- Düşünce, KALABALIKLARI,
v e- S E L L E R İ,,
d e, i Ş- D i Y E - A K A R ,
O L M A Z .. L A R ..
/( KAPiTALiZM- K i M L i K - BiÇiMLERi-üzerinden,
V A R- E d i l i y o r, ya .. ) ..
,,M E M L E K E T T E- K i M L i Ğ i N i- edinmek,
karaborsaya- düşerse,
A Z G I N- ÇOK- KiMLiLiLiKler,
Ü L K E Y i- KAPiTALiZME,
G Ü M Ü Ş- T E P S i- içinde -sunacaktır ..
../(KRALDAN-Ç O K- KRALCI- olarak .. ) ..
,,
,,
,,
,,
MEMLEKET V E - Ü L K E-
-N O T U :
____________________________________________________
,,
N E D i R- BU- MEMLEKETiN,,
- Ç O K L U- K i M L i K- Giyinme- ARSIZLIKLARININ,
T O P L U M U- - T Ü M D E N, -TUTMASI ..
H A L i ..
..
,,
i y i k i, birileri, Kişilik-yerine- K i M L İ K,giyinmekle-
>G Ü Ç L E N E- bilmişler,
b u- memlekette ..
/( eski- T.C. Bürokratları .. SENYÖRLERi .. ) ,,
V E- Diğerlerini d e- KiMLiKSiZ- tutmakla,,
a z d ı r m ı ş l a r- KiMLiK- GiYiNMiŞLiği ..
/( K i M L i K- G i Y i N M E K L i Ğ i .. ) ..
,,
,,
K i M L i K L E R i N- ikilenip, ÜÇLENiP- -çoğaltılmalarını ..
,,
Avrupalı- KiMLiK-isteyen, e K i M L i Ğ i N i,
hemen- veriyor,
,,ancak- ona verilmiş-olan-
- extra kimliği, d e,
g e r i- alıyor ..
,,
ÇEKO-SLOVAKTINIZ,,
ş i m d i, SADECE, Ç E K,
v e s a d e c e- SLOVAK, olarak,
b u l u n a b i l e c e k si n i z d i r,
b a s i t ç e,,
v e işleri- karmaşıklaştırmadan ..
.. ..
,,
K A P i T A L i Z M E,,
K ap i t a l i s t l e ş t i r i l m e y e, d e,
sadece böylelikle, D U R,
denilebilinir ..
,,
D E M O K R A S i L E R D E,
- birden- F a z l a, Kimlik- olmaz..
K i M L i K- M i- Şişireceksin,,
K i M L i Ğ i N i, " T E K- M A R K A " ,,
olarak- mükemmelleştirirsin ..
/( ÇOKLU-KiMliklilik- V a h ş i- kapitalizm,için,
bile, a r a b e s k , kaçıyor , a r t ı k .. ) ..
..
Friedrich Nietzsche
Evet, kirli bir ırmaktır insan.
Kirli bir ırmağı içine alması
ve bozulmadan kalması için
deniz olmalı kişi!
Bakın, size üstinsanı öğretiyorum:
O, işte bu denizdir.
Onda batabilir sizin büyük horgörmeniz...
Böyle buyurdu Zerdüşt.
,,hakikaten- bu teşhisten sonra dinleyince, be y n i m i n- sağ -yanında ,, hissedilir bir Enerji- yığılımı- a ç ı k l ı ğ ı, var .. orası çık enerji, işliyor, demekki ..
..


Bir sanatçı mısın yoksa bilim adamı mısın? Hemen öğren! Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
Dün, 11:06
,, " Y A N D A N- Ç A R K L I- B U H A R L I- " ,,
DOLAPDERE-
" B i R A- N E H i R i " -
V A P U R U-
- T A KL i D i ....CAMiLERi- - " Ö T E - TARAFIN,, M U T L A K- - R E S' i M- MEKANLARI,, yapıp " - K i T A P- - iM - AMInı - Camiden- ÇIKARTIP- RES' iM- GALERiSi- yöneticisi, olarak,,, T E K R A R D A N, C A M i- y e- atayacak- S i S T E M i,, R T Er - d o ğ a n a, ,, MÜSLÜMANLIKTA- R Ö N E S A N S ,," - PROJE- T E Z i,, , olarak- T E K L i F- V E R i P- S U N M A- hazırlıklarımı- s ü r d ü r ü y o r u m,, , E R c a n c ı m .. _______________________________________________________________________ T Ü M- MÜSLÜMAN- D Ü N Y A S I N I N,,B i R- " R Ö N E S A N S L A " ,, K i T A P T A N- ÇIKIP- D A- R E S M E - /(Ö T E- ALEMLERiN- RESMiNE ) ,, T E R F i- -ve-upgrade- O L A B i L M E L E R i N i,, bir düşünsene .. .. i L M i N- BiLiMiN- ö n ü n e geçebileceği, bir Y E N İ- ABBASi- BAĞDATINI- Türkiyeye temelleyebilmeyi .. /( EMEViLiKTEN- ABBASiLiĞE ,, tarihin- tekrarının- d e v a m ı n a ilerleyebilmesi .. _____________________________________________________________________ .. ) .. B A T I L I-DEVLETLERiN- i N C i L- tabanlı- Y A Z I - T E M E L L İ- Devlet-mevzuatlarından, ç ı k a m a d ı k l a r ı ,,/( ya da her-türlü-yalanla- yazıyı bile tahrif etmeleri, -ırak-savaşında A B D , D e v l e t- rezillikleri .. ),, R E S i M- ÇAĞINA- yürüyebilen, , i S L A M- Coğrafyasının, y i n e- D ü n y a- i L i M- L i d e r l i ğ i n e, yürüyebilmesi, P r o j e s i, islam- R E S i M_ R Ö N E S A N S I .. ____________________________________________________________________ T A Y - i P,, CAMiLERi- R E S i M- MEKANLARINA- DÖNÜŞTÜRDÜĞÜNDE ,, ,, b i z l e r, KAPOiTALiZMiN- A S I L- A K L i, S a h i p l e r i- olmaya, d a, A D A Y, KONUMA- geleceğiz, t a r i h, i l e r l e y i ş i n d e,, b i r- Ö N- A L A B i L i P .. ..Sevgi- i l e- öpüyorum, s e n i ..


Finlandiya ve İsviçre, KOMiNiZME,ilk-adımlarını atıp, maaşları e ş i t l e m e y i, tartışıyorlar,,,/( MESLEK- MESLEKTiR- hiçbirisi- yüksek maaşla- kayırılmayacak..Ç Ö P Ç Ü- d e-işini- sevecek ..- i ş i n i- h a k i k a t e n- severek v e- i Y i, yapacak,, HAKiKATi- ü r e t t i ğ i n i n, içine - yerleştirecek, a s ıl- taşıyıcı- olanı- h e r ş e y i- .. ) ..) .. )..diğer avrupa ülkeleri d e, kapıda .. .. " Mecburiyeti kaldırdığınızda, insanlar- çalışırlar m ı- kendi- istekleri, i l e " , sorusu i s e, temel- soru -olarak, s u n u l u y o r.._______________________ M E C B U R i Y E T- L E R ,, - PLANLAMANIN- i z d ü ş ü m ü d ü r.. DEVLET- PLANLAYACAĞINA, insanların N E- olacaklarını, v e r i n- B A Z A L- PARAYI- k e n d i l e r i, PLANLASINLAR, k e n d i, hayatlarını ,, v e- DEVLETiN- PLANLAMA MECBURiYETLERi, A Z A L S I N .._________________________________________________________________.. H A k i K i-O L A N- Ü r ü n ü,, V E - V E- HAKiTAT i- ,, -üretecek- olanların ,, ,,/( -a s ı l- taşıyıcı olan H a k i k a t t i r- insanları d a ),, ,, - ,, ,,s e r b e s t- bırakılıp- ü s t e l i k- desteklenmeleri, gerekir .. /( bir-Mozart,, ve birçok besteci- sarayın- destekleri i l e- BÖYLESiNE- H a k k i k i- ü r ü n l e r- üretebilmi,şlerken .. ) ,, ..___________ Ş i M D i L E R D E, z a t e n- insanların h e r- biri, SARAYLARDA- YAŞAMAYA- t e r f i- etmişlerken, E V L E R i N D E ,, e l l e r i n e- biraz y e t e r l i- P A R A- V E R i N, her, b i r i, hakiki- üreticiler- olmaya c a n- atacaklardır .._______________M E C B U R i Y E T L E R- T E K- TANRI- v e- T E K- Devlet- Kurumları ,i l e- Toplum hayatlarımıza yerleşmişlerken ,,T Ü M- KÖTÜLÜKLERiN- A N A S I - d a, " MECBURiYET-LERE, M A H K U M, etmektir " , C u m h u r i y e t l e r d e, i n s an l a r ı ....___________________________________________________________________________ /( MUHAFAZAKARLAR- " i n s an ı n- cumhuriyetçisini " , i s t e m e z l e r ,, k e n d i, işini, v e - h a k i k a- t i n i ,, ,,kuracak- olanını .. ) ..
Beyazıt öztürk'ten pkklı, ali koç'tan sosyalist yapmış toplumuz biz!


Kısa süre önce gelir eşitsizliğinde çuvaldızı kapitalizme batırmasıyla şaşkınlık yaratan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç bir kez daha benzer bir çıkış yaparak,…
DİKEN.COM.TRMurat Oktay Danis kendi albümünü paylaştı.
Dün, 10:15
,,B A Ş I N, v e ,
B E Y N i N -
" D i K E Y - D Ö N M E - HAREKETi-
/( aşağıdaki- fotolarda- , benim
resimlendirdiğim.. ,,resimleştirdiğim ..)
,,
,,
,,
,,
B A Ş I N, V E- SAÇLARIN ...
,,
,,yatay- d ö n m e- hareketi ,,
,,
,,
,,y e r y ü z ü- tabiat kuvvetlerini, rüzgar ve, Fırtınaları,
T a y f u n- a - çevirebilme- ç a ğ ı r a b i l m e-
hareketi i k e n ,, ..
,,
,,
- b a ş ı n ,, " d i k e y- D Ö N M E " - hareketi , i s e,,
Y Ü Z Ü N Ü Z Ü- E T R A F A- saçabilmek, v e ,,
Y Ü Z Ü N Ü Z E- EXTRA- M E K A N L A R, açabilme,,
G E N i Ş L E M E ,
hareketidir ..
,,
..ç o k- V E- ÇEŞiTLi, işler,
v e - Y A P M A L A R D A- BULUNACAK- olanlar,,
h e r- birini- A Y N I- Y Ü Z L E,,
" binbir-surat-olarak- değil d e,, T E K- SURATLA ",,
yapabilecek- o l m a k- i ç i n ,,
,,i L K- Ö N C E - - G E N i Ş - Y Ü Z - GENiŞliĞiNE,,
V A R D I R A B i L M E Y i,
çalışmalıdırlar,,
" Y Ü Z ", - E N S T R U M A N L A R I N I .
,,
..
,,
,, N O T : resim değiştirmede kullanılan,,
sağ-alt- köşedeki- sağa doğru o k- işaretine,
sürekli- basılı -tutarsanız,
parmağınızı , bilgi - s a y a r ı n ı z d a,,
,, d o ğ a s ı- TEKiL- olabilen,
b i r- RESiM- ViDEODA,,
,,b a ş ı m ı n- D Ö N M E- hareketi,n i,,
C A N L I- d a, görebilirsiniz ,,
H E M- D E- SEÇiLMiŞ- RESiMLERLE -OLUŞMUŞ,,
T E M iZ, bir, V i D E O ..
..
a y r ı c a ,
fotograf makinasının,canon-D-50,,
n a s ı l- sallanılmış- olduğu d a,
/( E N D U R U- özeti- i l e ) ,,
D U V A R D A K i- sallantıda asılı-duruyor,
benim hareketime-
,,- E Ş- Z A M A N L I..
..
Murat Oktay DanisM Y SPiNN e D ; ...(i n G ) , H E A D .. albümüne 8 yeni fotoğraf ekledi.
16 Nisan 2010

... " my F A C E;" , c a n; NOT; B E; ; " FACE BOOK e d " ...
_____________________________________________________
...i t c a n; O N L Y; b e, , rolled i n a PAiNTiNG; P i c t u r e.
" D i l i n KEMiĞi "; Y O K , ;T Ü M; V U C U D U N U Z U; D A, " D i l i n i z, E D E b i l d i Ğ i n i z d e " . . s a n a -A -T A ..
_______________________________________
" TONGUE has N O; B O N E s " , as U can M A K E; " U' r WHOLE B O D Y " ; " a T O N G U E " .. 2, to ( 4 ) - for -, A R T.Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
Dün, 10:02
,, D E V A M- E T ,,
,, A R O ..
,,
,,
herkes s o n u n d a ,,
" A Y A K T A- D U R M A Y I ,, " ,,
,,
" H A K i K A T E N,,
H A K i K A T L E R L E ,,
- D İ K E Y - DURMAYI-
Ö Ğ R E N E C E K ",,
,,
,,s o n u n d a ..
..
..
n o t :
.. dünyanın asıl- g ö r m e- sorunu,,
D i K E Y- gibi gördüğümüz, birçok ş e y i n,
aslında - " Y A T A Y ",
olmaları ..
..- hani- yalandan- konuşuyor- d e d i k l e r i m i z -
olmasa da -olur- şeyler , EŞYALAR- , i ş l e r,, v.b.
,,
,, B A Ş L A V E- S A Ç L A -
yapılan- -
,,Y A T A Y- D Ö N M E - HAREKETi,,
/( A V O- BAŞ ÇEViRME- hareketi ,, ),,
,aslında YATAYEN, dikilmiş- şeyleri, yatay hareketlerine,
t e k r a r- g e r i- döndürür .. ) ..
,,
b i z l e r- D E- AYDINLANIR ,,
hakikaten- AYAKTA- OLANLARIN,
" D i K E Y " , olabildikleri, i l e,,
B i L G i ' L E N i R i Z ..
..

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
B U N L A R - D A ,,
,,
" K A R A- TIRNAKLI- U Z A Y L I N I N-
-D Ü N Y A- G Ö Z Ü Y LE - BAK I Ş L A R I ..
Murat Oktay DanisCacık'ın gönderisini paylaştı.
,," K AR A N L I Ğ I N- içinden, K ' E D i - - S O Y U N A,,
,,T E L G R A F,,
V A R - m ı ş ..
..
,, " I Ş I Ğ I- B E K L E Y E N, 
,, " K ' E D i ' y e " ,,
t ı r m ı k- kemik - - telgraf- tellerinden,
i l e t i, ,, V A R .. ,, ..
,,
,,
,,
,, " UYUMA- I Ş I Ğ I- bekleyensin " - D i Y E .. .. r e k,, ..
,,
" K A R A N L I K- UYUMUYOR " ..
..
..
N O T :
,,
KARANLIĞI BEKLEYEN, K EDi, G ö Z - BEBEKLERiNDEN,
IŞIĞI BEKLEYEN- KARANLIK- K E D i- göz,
bebeklerinin i ç i n e,,
,,tırmık-t ı r n a k-k e m i k- telden,,,, ,, telgraf - T E L i- - çekile ..
..
,,
,,
.. N O T :
S E N i- KARANLIĞA- M A H K U M, e d e n,,
/( V E - B E K Ç i L i K , e d e n.. ) ..
,, K A R A N L I Ğ A- - ALLAH- i ç i n-
,, - hiç- >B A K M I Y O R S A,,
,,
g ö z - bebeklerine, tıtmık-tırnağından,,
t e l g r a f- hattı- çekersin ..
..


B U- ÇOCUKTA- R E S S A M-Z i H N i Y E T i,
olduğunu,,
H E Y K E L C i K L E R, V E,
heykele- tapınanlarca, kabul edilmeyeceğini, zaten en baştan b e r i,
biliyordum ..
A D I; L e o n a r d o- bir kere ..
L e o n a r d a- RESSAM, H e y k e l traş, d e ğ i l ..
,,
,,
H E Y K E L- v e- Resim- ideolojileri,
arasında, -ikisi d e- sanat-olamlarına, rağmen-
Kapitalizm- v e- sosyalizm kadar fark- v a r d ı r ..
,,
RESiM- Kapitalizme , öykünürken,,
tüm sosyalist l e r, - H E Y K E L- olabilmeye,,
ö y k ü , nürler ..
..
n o t : yine d e, Leonardo d e Caprio nun, beynine,
bir şekilde BU- HEYKELi- sokmuş, birileri,,
yoksa, hiç- olmasa, niye Şiddetle,
ona, saldırsın, ş e h v e t l e, ki ..


,,TÜRK- ORDUSUNUN- " i z a f i- KÜRT-ORDUSU-
V E- iZAFi- devleti " ,, ile,,
savaşa- harbiden- TUTUŞMASINI,,
başka hangi- sebebe dayandırabilirsiniz, k i,,
,,
,, " D E V L E T- V E- ÜLKE-ÇIKARLARINI " ,
korumak- i ç i n,
savaşa, girecekse,
O R D U L A R ,,
/( RUSYA- D A- DEVLET- V E- ÜLKE- ÇIKARLARI -için,
gelmedi, m i- SURiYEYE .. ) ..
,,
Ç I K A R- VARSA,,
SAVAŞ- D A- OLACAKTIR, m ı,
diyeceğiz ..
..
Murat Oktay DanisComPartituras'ın videosunu paylaştı.
3 saat
D O Ğ U - A V R U P A L I-,,
M A C A R- G e o g y- L i G E T T i'nin,,
,,
,, S E K Ü L E R- bakış- açısından,,
,,
,, B A T I L I N I N ,, " L i S E L i- K I Z L A R " ..
,, O L G U S U ..
,,
O L A Y I - V E -
-O L G U ' S U . nun - ö z ü
çalışması ..
,,
/( Muhafazakar Batı Avrupanın aksine,,
D o ğ u Avrupa- sovyet etkisi ile d e,
sosyalliğe daha seküler, - bakabilmiştir .. )
..
________________________________________________________
,, B A T I L I ' n ı n, a s ı l- i ş i ,,
,,
,,L i S E D E - O K U T T U Ğ U,, K I Z L A R I N I ,,
" K I S I R L A Ş T I R I P ,, " ,,
o n l a r d a n -
,, E l- DEĞMEMiŞ- - ve el d e - - değmeyecek -
/( y a da çocukları-olmayacak, -K I S I R ) ,,
,,E N- D O Ğ U D A ,,
b e l k i- olması bile - O L A S I- olmayan,,
, Y E N i- Sürreal- D O Ğ U L U- C O Ğ R A F Y A L A R I,,
t a l e p, etmektir ..
K ı Z l a r ı n d a n ..
,,
,,
/( D O Ğ U D A- Y E P Y E Ni- Ü L K E L E R i N-
,, C O Ğ R A F Y A L A R I N I .. )
,,
,,
B U - KIZLARI- ,,KADINLARI , V E- onların,
el değmemiş-vucutlarında, Y E P Y E N i- DOĞMUŞ- -DOĞUDA- ,,
Ü L K E COĞRAFYALARINI ,, b u- KIZ- D i Ş i- vucutlarda,,
ü r e t t i r e b i l d i k t e n, sonra,
a r t ı k,,
D Ü N Y A D A K i,, t ü m-
D O Ğ U- C O Ğ R A F Y A L A R I ,,
onlarındır ..
,,
,,
/( KIZLARINA- P E K- birşey yapamamış- olsalar, d a,,
b ü t ü n- hınçlarını , DÜNYANIN- - D O Ğ U L U,
ÜLKELERiNiN- h e r- ş e y i n d e n,,
Ç I K - a r t- A - B İ L E C E K L E R D i R ,,
b u n u- h a k- e t ' mişlerdir ..
..
/( b u- Hristiyan MUSEViLiği, d e ğ i l, d e, nedir ..
D O Ğ U Y U- Malın sayıp- ona herşeyi-
futursuzca yapabilme- E X T R A - ö z g ü r l ü ğ ü ..
hani Ş U- ö z g ü r l ü k ç ü,,
B A T I- AVRUPA- demokrasileri ..
K I Z I N A- YAPMA- k i, t ü m- Doğululara,
h e r ş e y i- yapabil .. ) ..
/( B A T I L I- kendi kızlarına yapılanlara d a,
çok, aldırmaz,, o n u n- gözü, her-türlü-vahşi-pornoyu
yaşayabileceği, D O Ğ U- Ülkelerine,,
a y a r l a n m ı ş t ır.. ) ..
,,BATILI- KIZINA- yönelen ERKEKLERi d e,,
beceriksiz- aptal- Emperyal yeteneği, olmayan,
ya d a, Hakikaten- DOĞULU- s a y a r ..
, VEYA A P T A L- DOĞULU- MÜSLÜMANLAR,,
yapışırlar- b u- el- değmez, V A H Ş i-
B A T I L I- kadınlara ..
,,
,,
B i Z D E- TAM_ TERSiNE- ZATEN- T Ü M- KIZLARA,
ELLENMiŞTiR .. o n l a r- vahşi - DOĞU-Çoğrafyaları- olsunlar-istenmez,,
tam- tersine, AKLIN- TABANI- BATININ- TEMELi-
olmaları- istenilir,
onlardan,
B A T I L I Y A- karşı,,
güçlenebilmeye ..
_________________________________________________________
,,
,,
..
..B U- - K I Z- E N - -DELiLERi- Ç I K M I Ş,,
E N- DOĞUDAKi- S Ü R R E A L- ÜTOPYA,,
Ü L K E Y i- çoktan- k u r m u ş,
oraya gitmiş- orada yaşamaya,,
B i L E- B a ş l a m ı ş ..
,,
A N L A T- BAKALIM- ÜLKENi, demişler,
anlatıyor .... B U- ESERLE- SAHNEDE ..
K A B I N- D E L i- AĞZINDAN, C E,,B i- DELiNMiŞ,,
kızın-gırtlağından ,,
tamamen- delinmiş,,
V E - istenilen, b i l e,,
Ö T E S i N D E ,,
Ç I L G I N- olabilmiş,,
K A D I N- ÇIĞLIKLARI- V E- ÇILGINLIĞINI,
E N- UZAK- DOĞULU- ÜLKELERDE, DOĞURACAĞI,,
e n, sürreal- V E- - sakat- yaratıklara ,,
, y ö n e l t m i ş- onları d a, doğurmuş, v e,
onlarla- b u- uzak ülkede-
yaşadıklarını, a n l a t ı y o r, herkese,,
k a ç ı k- ö t e s i- SÜRREAL- b i r- E S R i K, ÜLKE,,
H A K i K A T- o l u y o r,
S A N K İ ..
,,
,,
B U- D Ü N Y A D A- K I S I R L A Ş T I R D I ĞINIZ,
kadınlarınız,
K I Z L A R I N I Z ,,
U Z A K- SÜRREAL- ÜLKELERDE, y i n e- d e,
sürreal- TANRI- yaratıklarını doğurup,
yaşatmaya , d e v a m,
e d e c e k l e r d i r , l e r .ç.
,,
,,
n o t: BATI- h e r- türlü, kıvançlıdır ..
dişilerini bu dünyada kısırlaştırsalar,
uzak - ülkelerde- sürreal- yaratıkları- doğurmaya devam d e r l e r ..kadınları- kızları ..
,,
V E- KADININA- E L- sürmeyip- onları-
- AKLEN- KISRLAŞTIRANLAR ,,
D A , b u , el sürmeme- hak- edişlerini,
D O Ğ U L U- ÜLKELERDE- yaşayacakları,,
E n- V A H Ş i- PORNOLARLA--
i n s a n- öldürme hakkı- v e- her- türlü,,
ırza geçme ,, k e s i p- biçme,,
işlemleri, i ç i n,,
,, B U- DUYGULARINI, N i y e t l e r i n i,,
tatmin- olabilmek- a d ı n a,,
,,
yapmışlardır ..
..
S O N U Ç, KIZINA- DOKUNMAYANIN,,
E L- SÜRMEYENiN- A Ş I R I- ve ÇILGINCA,
V A H Ş i- olma,
ihtimali, d e, ç o k- çok- yüksektir,,
% 100 ..
,,
,,
,,..
..
n o t :
,,
,, KIZINIZI- BÖYLESiNE- ÇILDIRTABiLDiĞiNiZDE,,
,s i z i n- d e- B U- k a d a r, ÇILGIN,
olabilme- H A K K I N I Z,,
olacaktır,, b u- ç o k,
V E- -çılgını var e d e b i l e n- --
- çalışmanızın- karşılığında ,,..
/( T Ü M- DÜNYADA E N- ÇILGIN- PROJELERE,
i m z a- atacaksınızdır .. ) ..
,,
,,
..
..
n o t : B A T I Y A, v e Batılıya bakarken,,
kızlarını yetiştirme- şekillerine, b a k ı n, yeter ..
,,
B A T I L I N I N- KIZI-
-DOĞUNUNd a, D O Ğ U S U N D A,,
yapılandırılmış- - i k e n,,
,,
D O Ğ U L U- olanın, k ı z ı- da, BATILI- AKLINI- edinir,
B A T I L I L A Ş I R ..
B A T I L I- laştırılır..
- her istediğinde, çıkart-batır,
etten fişi- kadının-aklına- bağlan .. ..
A K L I N I- B Ü Y Ü T- V E- genilet-
ASIL- ÇILGIN- DOĞYU- KISIR-KADINLARININ
COĞRAFYASINDA, Z E K A S I N A , giyinmiş-
B a t ı l ı y a- karşı- durabilmek, i ç i n ..
,,
.. a s ı l- düşmanı - v e ,, v a s f ı n ı, çılgınlığını,
kuşatabilmek- için- çok büyük ve
- ALLAHA- TEMELLENMiŞ- b i r,
A K L I- BÜTÜNLEYEBiLMELisiniz,, ..
..
B A T I L I N I N- VAHŞi- ÇILGINLIĞININ,,
temeline, hristiyan- Klisesinin, uygar-sevici-s e v g i,
uygarlığını,
yerleştirebilir, miyiz..
,,
,, V E ,,
bir bilgenin dediğine göre,
dünyadaki- t ü m ,, savaşlar
, D i N_ savaşları,
olarak, t a s a r l a n m ı ş l a r d ı r,,
..
,,
n o t :
" Müslümanız "
,,,deyin d e, hakikaten-
" M Ü S L ÜĞ M A N- OLUN ",,
A D A M- O L U N,,
,, e r k e k- erkeğe,, - savaşabilelim-
-sizinle- diyorlar,,
B A T I L I L A R ..
/( N e yapsın senin melez,
arabesk - yanar-döner, herşeyden, biraz,
bulamaç, insanını .. Hristiyanlığına- katıp- d a.
,,
,,y o k- hayır biz d e- hristiyanlaştık- bizi savaşa sokup,
öldüremezsiniz, d i y e,, s a f t a r o z a- yatıyoruz..
..
bir tek- A K P,, biz erkeğiz, tamamen Müslümanlaşabiliriz, erkekçe, v e,
B U- savaşı sizinle- yaparız, d i y e,,
g ö z - kırpıyor, B a t ı l ı- V A H Ş i L E R E ..
,,
,,
n o t : ..
B A T I L I L A R I N, ÜLKE- VE- DEVLET, sınırlarını,
hiçe saymadıklarını k i m, söyleyebilir ..
,, ş i m d i n i n-D ü n y a s ı n d a , bile ..
..
,,m ü d a h e l e- etmezsiniz, bırakırsınız, h e r k e s,
kendi,
devleti, i l e- dengelensin ..
DEVLETi- olan- her -ÜLKE- dukunulmazdır ..
a p a y r ı- bir - coğrafyadır- Ülkesi, i l e..
D e v l e t i, ile d e..
..
..
i R A N- 2500- senelik- DEVLET- YAPILANMASINI-
- sürdürebilmenin, y o l u,
olarak, B U- k a t ı, R E J i M E-
yöneldi ..
B U N U N- A D I-
- D i N i- - DEVLET,i n e - " -Z I R H- ETMEK " -
..OLUR ..
/( ZIRHI- DELMEK- isteyen- Devlete-saldırmış, sayılır .. ) ..
,,i R A N L I- santçılarla- konuştum,,
e v i n i z d e- her türlü- sanatı yapabilir- deneyebilirsiniz,,
ancak D E V L E T i n- TOPLUMU- alanına,
çıkartamazsınız, D i y o r l a r ..
/( yani-i R A NL I- özgür, kendi, içinde, ve fakat-
D E V L E T- alanı- Z I R H- KORUMALI ..
/( i r a n- sanatçıları v e- sineması, DÜNYA- ÇAPINDA,,
ödüle- doymuyor ..)
/( i R A N- D A- S O N- SOVYET- ,, Ç I K T I ..
B A T I- Vahşetine- karşı-D i N i N i- ZIRH- ETMESi,,
R U S L A R I- hiç- rahatsız etmiyor .. )
)
..
..
..s o n- n o t :
..
b ö y l e- K I Ç I- AĞZINA- ÇIKABiLMiŞ- bir,
T E R S- Ç E V R i L E B i L i N M i Ş- KISIR_- Ç I L G I N,,
D E L i Y i- oynayabilen,,
g ö z l e- görünür e d e b i l e n,,
, 1-kadın- yaratabildi m i,
Cumhuriyetimiz ..
,, b u- dünyaya bakan- gözlere ..
..
..


-0:07

394.732 Görüntüleme
ComPartituras
Les comparto un video de éste prodigio que se llama Barbara Hannigan, una cantante canadiense especializada en música contemporánea. Es increible. Aquí esta acompañada por la Sinfónica de Londres dirigida por Simon Rattle. La obra Mysteries of the Macabre (Misterios de lo Macabro) es de Gÿorgy LIgeti y esta mujer, además de cantar esto casi imposible para la voz humana, es una actriz y bailarina espectacular.
AZuluB
Onlara bir video paylaşıyorum dahi bu adı barbara hannigan, Kanadalı bir şarkıcı çağdaş müzik konusunda uzmanlaşmış. Bu inanılmaz. Işte bu senfoni orkestrası eşliğinde, Londra ' nın yönetmen simon tekme vurmak üzere. Oyun Gizemler of the macabre (Gizem çekicilik) gÿorgy ligeti ve bu kadın, ayrıca bu şarkı için neredeyse imkansız insan sesi, bu bir oyuncu ve dansçı muhteşem.
Azulub


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
3 saat
,i ş t e- mühendisliğin,,
ö n g ö r e b i l e n,,
/( makinaya- v e- - t e k n o l o j i y e- parçalanmayan, ) ,,
,,
ö z g ü r - V E -
S A D E ,
kalabilen,
/( KARMAŞIK- KOMPLEX- Leştirmeyen,, )
,,
A S I L-
,, - i L K - E L- - Z E K A S I ..
..
..
n o t :
genelde, sanatta ,,/( s a n a- at , t a,, )
kullanılan- şekli- i l e..
Y a n i- santçıda bu s a d e- z e k a, olacak ..
..

,,S A N A T- T A M- d a, budur- işte ,,
,,
I S R A R L A- /( T ü m- bozunmalara rağmen),,
G Ü N- I Ş I Ğ I N A- taşımaya d e v a m,
E D e r s i n i z, 
" d ü ş t ü ğ ü n ü z d e- oluşmuş " ,,
T Ü M- - d ü Ş - ü n c el e r i n i z i ..
,,
..
sonunda, y e n i-b i r- D i L- KURULUR,,
,, d ü ş ü n c e n i n- ,, Ç I P L A K- - HAKiKATiNi ,,
D Ü N Y A - N E S N E S i N i N- E Ş Y A' nın", i ç i n d e,,
o l u ş t u r a bilen ,, - a n,, ..
..
n o t :
,,
,,sa n a t,, hakikatin- /(ikili- hakikatin,
HAK ' ı n- i k i l e n m e s i n i n .. ),,
,, g ü n- ışığında , pişirilmesi,
m i d i r ? ..
,,D o ğ r u- pişirebilirseniz, b i r- D i L,
oluşur orada , ç ı p l a k-hakikat, nesneyi,
elbise, giyinip- d e..

Selman Işık
Dün, 04:27
Bazı düşünceler vardır ,Dile dönüşünce bozulurlar. Tıpkı mumyalar gibi günışığı nı görünce bozulması gibi...


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
3 saat
,, " B A B A ' m ı n, g e n l e r i n i n - TAMAMINI,,
B a b a m, kadar - i y i,
bilebilse ,i d i m,,
,,
N e s n e l e r- durduramazlardı- g ö r e c e k l e r i m i ..
,, g ö z l e r i m- nesnelerin- ö t e l e r i n i,
d e, g ö r e b i l iş r- olurdu ..
,,
annemin genleri d e, b e n d e, oldukları i ç i n,,
N e s n e l e r i- görmekle,,
,, - n e s n e l e r l e- ö r t ü l m e k l e - ,,
yükümlü- - Z i H N i M ..
,,
,,
..
.. n o t :
sanatçı- olacak- olan- babasının- annesinin dizinin dibinde,
oturacak v e, kendisine yerleştirilen- g e n l e r i n- devamlarının,,
n e yapıp- n e- ettiklerini, öğrenecek,
o n l a r d a n ..
" D U R U- G Ö R Ü- ,, s ü n ü " ,,
,, edinebilmesi, i ç i n ..
..
Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
3 saat
,,S A N A T-
- - Ç E Ş i T L E N D i R i R ..


Murat Oktay DanisCacık aracılığıyla
4 saat
,,b u- K EDi, i n s a n l a r ı,
örenmede, e p e y, y o L,,
k a t- etmiş ..
,,
/( - ya da biri beynine- AYNA- sokmuş .. .. ) ..

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
4 saat
,,içinde K i M i N- olduğunu,,
bizlere, K i M i- syrettirmekte- olduğunu,,
i y i k i, sonunda ,,
i t i R A F- E T- T i ..
..
Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
4 saat
,,J i M- C A R E Y ' i n,
EViNiN- BEYAZ- DUVARINDAKi,
" A Y N A " ,,
P E N C E R E S i ..
..
n o t: aynada ki-Ca r e y- hiç- durmamaktadır,,
b u- nedenle- JiM- CAREY- D U R A C A Ğ I N D A,
/( E Ğ E R- D U R A C A K- v e- NORMAL- olacaksa,, ) ,,
aynasını, kapalı- tutmalıdır ..
..Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
4 saat
,, M R - BEAN- - B U '
D U R ..
,,
/( Mr.BEAN, FASULYEDEN- A D A M, v e y a, Fasulye sırığı,
olarak, d a- - tercüme- e d i l e b i l i n i r.. .. )


Murat Oktay DanisRıfkı'nın fotoğrafını paylaştı.
4 saat
, K U Ş A T I C I- olan, /(DAiRE-olan),,
K A D I N D I R ,,
D i Ş i , ' d i r ..
,,
..
TopLUM- T O P' CULARI d a,,
,, DiŞi- ile- başlar, D i ş i,
ile bitirirler ..
L A D i E S- first - Ladies- Last ..
,,
ö n c e- D ai r e, en sonunda d a,
D A i R E ..
..
KUŞATMA- ideolojisi d e,
Ş Ö Y L R - özetlenilebilinir .. :
,,
ö n c e- kuşat- sonrada, K U Ş A T ....
,,
n o t: erkek ise- olsa olsa k u ş-uçurur,
h a v a y a , özgürleştirerek ..
..


Murat Oktay DanisDeli Cevo'nun videosunu paylaştı.
4 saat
,, " Ç - A Ğ D -A Ş ; A D- N - A N, HOCAMIZ " ,,
,,
ANADOLU- KAŞIK- HA V A S I- DANSINI,,
,, Ö Z E L- D E N E K- - LABORATU-V A R- - INDA ,,
,, i N C E L E Y i P,,
i N C E- ELEYiP- S I K-
D O K U Y O R ..
/( i L i M- VE- B i L i M, araştırmaları,,
n e z' d i n d e.. )
,,
,,
K A D I N,, A N A D O L U D A- NASIL- KULLANILMIŞ,,
g e l e n e k l e r e d e, nasıl y e r- tutmuş,
v e, nasıl- Y E R- EDiNMiŞ,,
" K A Ş I KLAR- TERS-olarak- biribirilerine,
çarptırılınca, h a n g i,
g ö s t e r g e - B i l i m s e l- - Antropolojik,
nitelemeler- s o s y a l- olgu-l a r a,
eklenilmektedir,, l e r,, V . B ..
,,
,,
V A L L A- A L L A H,, ,,
,, B U- KARA- SAKALLı- ADAMCAĞIZDA, N E- KUVVETLi,
m i d e, V E R M i Ş- - B E kardeşim,,
..
/( O d a, nasıl- bir GÜÇLÜ, iradedir, k i,,
/( ÇAĞDAŞ- -TARiKAT- L i D E R i- iRADESi .. )
B A Y -A N- BAY-ANLARIN, E N, BAY- ILTICI,,
B E Y -A N L A R I,, V e ,,
B A N A L- i T E L E R i N e ,
karşın,,
i L M E - V E- B i L i M E,,
saygısından, yüzünde, en ufak, bi r,
M i M i K,,
b i l e- oluşmuyor ..
,,
,,
/( M E R M E R- yada Bronz- ,heykel- gibi,,
ü S T E L i K- K A D I N- G i B i, d e-
oynuyor, kadın-din- kardeşleri-i l e,
d e..
,,
not :
Ç A R Ş A F- GiYMEZLERSE,,
B U- OLUYOR DiYEREK,
A B A R T I Y O R,SANKi,,
/( B A T I- U Y G A R L I Ğ I N I N,, -iRONiK,
b i r- AŞIRI- A B A R T I L M I Ş,,L I K,,
E L E Ş T i R i S i,,
u y u t u l a n- g ö z l e r e .. )
,,
,,
B A Y G I N L I K- VERiCi, BANALiTEDE,,
e n- yayvan- en yaygın en- Y U V A R L A K-
,,K A D I N- EDALARINI ,,
s e r g i l e m e l e r i n i, istemiş- olması -ile,
/( onlardan ) ,,,,
B U- BAYILTI V e- i ç- BAYICI,,
Y I L I Ş I K L I K T A N,
A D A M I N- hiç, etkilenmeden,,
,, " K U K L A - BAYANLARI n ı ,, " - Başarı , i e,
y ö n e t m e s i,, - e l e ş t i r m e s i ..
,,
A C A i P- - iRRiTE- EDiCi,,
V E- FAKAT-* B A Ş A R I L I,,
T i Y A T R O C U L U K ..
,,
,,
..
,,
v e fakat ADAM- B U- Tiyatroyu oynayacak,
kadar sağlam- iradeli ..
..
..
..
.. N O T : 50 tane- kadın programı seyredin, gün boyu,,
K A D I N- genişlemeleri, v e Baygınlıklarına,
,,talim, etseniz,, b i l e,,
y i n e- d e- BU- ADAMIN- i r a d e s i,
seviyesine, yükseltemezsiniz, k e n d i n i z i ..


-0:01

21.635 Görüntüleme
Deli Cevo yeni bir video ekledi.
6 saat
Sabahı Şerifleriniz Hayrolsun Efendim smile ifade simgesi
https://www.youtube.com/watch?v=_YEIgHn2GXk .....M E L_ G i B S O N U N- B A Ş- Y A P I T I .. .. iSPANYOLLARIN- G e l e c e ğ i, " KIZIL- SAKALLI- TANRI, D A Ğ L A R- TERS DÖNÜP- YÜZDÜKLERiNDE, g e l e c e k " ,, d e n i L e r e k,, ç a ğ ı r ı l ı r, i N K A- MEDENiYETi- E F S A N E L E R i N D E .. ____________O N L A R I- A S I L- ÇAĞIRAN, i s e , iNKA-MAYa- AZTEK- Uygarlıkları- KRAL- v e- D i n s e l- RAHiPLERiDiR .. ______________________________i S P A N Y O L A-R gelene - kadar ,, U Y G A R L I K L A R I N I,, i n a n ı l m a z- sınırlara vardıran, B U- MEDENiYETiN, V A H Ş i L i Ğ i,, i SPANYOLARI d a, hayrete düşürmüş v e ,, T Ü M- Kütüpane v e RASATHANELERi, P A G A N- OLMAKLA- suçlanılıp- yakılmış, v e, ortadan, kaldırılmıştır .._________________________ASLINDA,, B U , iSPANYOL- KOMUTAN- K O R T E S ' i n, yaptığı kıyımı, , O N A - yaptırtanların d a, Y i n e,, B U- VAHŞi- V e- P a g a n, - UYGARLIK- uygulamaları , o l d u ğ u, d a, söylenilir .. .. i S P A N Y O L- ,, b i r - ZULUM- V E- VAHŞET- D E R S i, edinmiştir, b u- UYGARLIKTAN ..V e- tüm Güney Amerikayı- i ş g a l l e r i n d e, kullanmışlardır ,B U,V A H Ş E T i .._________________________________________________________________________________________________________________________M E L- G i B S O N- U N- B U- F i L M i, ile neyi, anlatmayı amaçladığına, g e l i n c e,, ______" K A L B i N- Z E K A S I- V E - GÜCÜNE - - A K L I N- V E - - M A D D E N i N,,T A B i A T I N I ,,, ,, V E - Ö T E- ALEMLERiN- MiTOLOJi, V E - RUHANi, B i L G i S i N i, k a t a b i l e n i n,, ,, ,, A S I L- ,,T Ü M Ü- EDiNiP- d e-,, HAYATTA- K A L A N, olabileceği ..___________ _______________________________________________________________________ SADECE- KALBi- YÜKSELTiP- GÜÇLENDiREN- D E S P O T- - KRALLIKLAR,, i M P A R A T O R L U K L A R ,, A K ı L L A- V E- TEKNOLOJi, i l e-- v e - MANEVi-olan- R U H, i l e- - tamamlanmalıdırlar ..asıl önemli- muhatap- insanın- insanı - m u a t a p- alması d e ğ i l, her insanın- MADDENiN- TABiATINI- R U H U NU ,, ,, Muatap- A L I P,,alıp. M A D D E Y E- v e - TEK-NO-LOJiYE k a r ş ı- olan savaşın /( ilerlemenin ), b a ş a r ı l m a s ı d ı r ,, _______________ " z e k a - V E- A K I L ,, B i R - L i K T E - L i Ğ i " ,, ,, ,, i n s a n- i n s a n ı- kurcalamadığı, m e d e n i y e t l e r d e, V A R- EDi L E BiLiNiR- d i r ....._______________________________________________________________________________________________________________________N O T- : Ö Z E L- ÜRETiM- B A S K I S I,,, /( METAL- KUTU- içinde ), V A R , bende, b u, F i l m i n ..______________________________N O T : KAPiTALiZM- V E- TEKNOLOJi, ORMANDAKi- KARA- JAGUAR- P U M A ,, olarak,, S i M G E L E N i R, B U- F i l m d e..B U - N E D E N L E- iNSAN- KARA-ÇAMUR BATAKLIĞINDAN, k o r k m a m a l ı, v e, onun, D i B i N i, bulup- oradan- yürüyebilmelidir ..

Escena de la película 'Apocalypto' (Mel Gibson, 2006)
YOUTUBE.COM
Yorumlar
Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=aR-ntI7u4NY

Film by Mel Gibson(2006) Music by Craig Armstrong-Escape Első filmes videóm amit a…
YOUTUBE.COM


Murat Oktay DanisCarlitos Mora'nın videosunu paylaştı.
5 saat
,, " i N K A- M A Y A - V E - A Z - - T E K, i n " -
- ÇOCUKLARI,,
,,
,i S P A N Y O L U N- G i T A R I N A,,
A N G A JE, ,, o l m u ş l a r ..
,,
,,
,, ViDEO- GÖRÜNTÜSÜ,,
,, " A Z T E K- TAPINAK-RAHiPLERiNiN,, G Ü Ç L Ü ,,
ELLERiNi- H A T I R L A T I Y O R ,,
,,
,, G i t a r ı , A S L A N- /( P U M A ),,TIRMALIYOR,,
P E N Ç E L E R i- i l e,,
S A N K i ..
,,
,,
/( A Z T E K- RAHiPLERi- T A N R I Y A- iNSAN- KALBi,,
A D A R L A R- K E N,
T A Ş- TAPINAKTAN,, , b i r- i n s a n ı n - KALBiNi,,
ELLERi- /(PENCELERi ), i l e,,
birkaç saniye içinde ,,
y e r i n d e n- çekip- alıverecek-
V E - ELLERiNDE insan- KALBİni, tutabilecek kadar ,,
G Ü Ç L Ü,, K A L P L E R i N- v e D E ,,
Ç O K_ GÜÇLÜ-
-P E N Ç E- ELLERin,,
-S A H i P L E R i- ..
,,
i D i L E R ..
..
..
..
B U- M Ü Z i K Ç i L E R ,,
Ç A Ğ D A Ş_ O L A B i L M E N i N,,
G Ü Ç- V E- GÜÇLÜLÜK- DENGELERiNE,,
u l a ş a b i l m e k, i ç i n ,,
,, h e r -ikisini d e,
bulundurup- oynayabilmeliler ..
,,
,,
y a n i- KALBi- S Ö K Ü L E N i N- yalvarışları,
V E- Y U F K A- v e- yumuşak- izin veren-
alçak- gönüllü- k a l b l e r i,,v e,,
,,
,,
R A H i B i N- MÜKEMMEL,,
E L- PENÇELEWRi, k i,,
,,
,,
,,
,, " d i n ' LEYECEK, H e r k e s i n " ,,
K A L P LERiNi, d e,,
b i r a z - O L S U N,,
Y E R - LERiNDEN,,
s ö k e b i l s i n l e r ..
,,
P i y a s a, B U ,,
A Z T E K- TAPINAĞININ-
-Ç A Ğ D A Ş L I Ğ I N D A N,,
g e r i, m i,,
d ü ş e c e k ..
..
..
n o t :
MEL- GiBSON ,,
" APO-CALYPTO " ..
,,
TAPINAK- SAHNESi ..
,, https://www.youtube.com/watch?v=_YEIgHn2GXk
,,
,,s a n a t - NERELERDEN, ÇIKMIŞ, g e l i y o r..
D i N i N- içinden, yürümüş,,
B O Y N U Z- KULAĞI- G E Ç M i Ş K E N ..
,,sanatçı-olup- onun- hakikatine,
v a r m ak , k o l a y- m ı d ı r ..
,,
D i N- - Vahşeti, sanata geçişi,
ö n e r i r ..
..
..
982.350 Görüntüleme
Carlitos Mora yeni bir video ekledi.
Los Tres Reyes IDOLOOOS
Üç kral idolooos
Yorum Gönder