20 Ocak 2016 Çarşamba

M O D E R N- MURAT ..

,,,b i r a Z - ORTALIĞI- A T E Ş L E Y E L i M,
,, bakalım, b u r a d a,, h e r h a n g i, bir- T E P K i,
,, kabiliyeti- v e- Performansı, v a r, m ı ..
b u r a d a..
/( SANAT ELEŞTiRi- Grubuna Hitap-ediyorum ..)
,,,
,,
B O Y A- i L E - S E R B E S T- DIŞAVURUM,
,,d e n e m e l r i, i l e,,
,, i s t a t i s t i k s e l- olarak d a- TUTARLI,,
bazı- i m g e l e r- BOYANIN- içine - düşürülebilidilerse,,
,,b u n l a r ı n- i L K- - E L E Ş T i R i S i,
d e,
aşağıdaki- M E T O D- i l e,
yapılmalıdır ,,
/(gerek- sanatçı- veya- bu sanatsal-olayın,
içinde,, yürüyebilecek-olan,
sanat yapma yeteneği- olanlarca .. )
,,
" s e r b e s t- s o y u t l a m a ,, B O Y A- İ Ş i,,
bilgisayarda keşilip-biçilir,
evrilir çevrilir- e k l e n i r,,
v e- tek-bir çizgi- ya d a , RENK- eklemeden,,
sadece B i Ç K i- D i K i Ş L E,,
,, E L B i S E- YAPILIR,,
s a n a t- TERZiLERiNCE ..
,,
,,
Ş i M D i,,
,, serbestlik- nedeni, i l e- T A- Alemlerden,,
t e d a r i k- edilebilen, b u- sanat, ELBiSESiNiN,,
bir d e ,,
i s i m l e n d i r i l m e s i,,
i Ş i- OLACAKTIR ..
,,
,,
S O R U- ŞUDUR-E L E Ş T i R M E N L E R E ..
,,
B U- SANATÇININ- TRANSFER- ETTiĞi- RESMiN,,
i s M i, ,, /( A D I ) ,,N E- olacaktır..
,,
/( REMETMEK-AYNI- ZAMANDA- i S i M- etmekken ..
i S i M ,, V e r e b i l e n- d e,,
RESMETMiŞ- o l a c a k k e n,,
bir E L E Ş T i R M E N- olarak .... )
,,
,, s o r u :
B U- R E S M i N- i S M i N i,,
-i d d i a- edebilir, misiniz.. ?
/( B U- RESME- i s i m- verebilir- misiniz ? ) ..
B U- BOYA-i L E - -SERBEST- SOYUTLANMIŞ,
i M G E - n i n, ,,
i s m i,
N E D i R ?
,,
,, n o t : ÇOK- S O Y U T- kaçacaksa,,
b u- soyutlamanın- sahibi- s i z e,
soyutlamayı- açabilmelidir ..
,,i ş t e,,
,, B i l g i s a y a r d a, SOYUTU- AÇABiLMEK,,
, b u nedenle- e l e ş t i r i n i n, i l k,
V E- i L K E L- A D I M I D I R ..
,,
,,
b u n d a n- sonrası, E L EŞ T i R M E NiN,
K Ü L T Ü R- GENiŞLiğine,,
V E- Tanımlama- i S İ M L E M E,,
A D' LANDIRMA- y e t i, kabiliyeti,
v e- BECERiSiNE,,
k al ı r ..
,,
,,
S O N U Ç T A, R E S M i N- ADINI,
E L E Ş T i R M E N, G el i ş t i r e c e k,
v e- REEL- , b i r- R O L-,,
alacaktır, s a n a t,
REALizasyonu, i ş l e m i,
içinde ..

Murat Oktay Danis" M O D E R N- 4-TARAFLI- R E S i M " ..albümüne 4 yeni fotoğraf ekledi.
53 dk.
,, ASIL- - M O D E R N- R E S M E,,
b i r- Ö R N E K- DAHA ..
,,
bir R E S M E- " A S I L- - MODERN ",,
denilebilmesi, için,,
" KONU' nun, V E YA, F i G Ü R ü n,, " ,,
4- E - PARÇALANABiLMiŞ- olması,
gerekir ..
,,
,,
1-F i G Ü R = 4- i M A J ..
M o d e r n- olanda ..
_____________________________________
,,
i M A J- AKILLA- 4- Bölünebilmiş,,
dolayısıyla- TANIMLANARAK- i S i M,
edinebilir, o l a n--
-- " i N S A N-ı n- AKILSAL
VARLIKSAL,,
M E L E K S E L- - - B i Ç i M i- D i R " ,,
,,
,,
F i g ü r- i s e,,
yaratık- gibi- Dünya v e yerçekime- göre,,
ayakta v e tek- taraf-üzerinde,
yere kuvvetli- basarak, GÜÇLENDiRiLECEK,,
o l a n- ,
,, " D Ü N Y A S A L- TASARIMDIR = YARATIK .. ) ..
,,
,,
.. M O D E R N- RESiMLE- VARLIK- ALEMLERiNE,,
V A R L I K- ALANLARINA- ALEMLERE- i L E R L E N i L E B i L i N i R ken,,
R E S i M D E , -veResimle-
,, Dünya -tasarımlı- Klasik- sanatın- DAHiSi- LEONARDO,
b i l e- " CEHENNEM- ZEBANiLERiNe-
vardırılabilinen- BÜYÜLÜ-CEHENNEM-GiZEMLi, K L A S i K- RESiMDEN, ö t e y e,
geçememiştir ..
,,
M O D E R N i T e,,
MELEKLERiN- VARLIK-BiLiMiN,
Ç A Ğ I N A, geçiştir ..
B Ö Y L E- BAKILDIĞINDA ..
,,ancak,
M O D E R N- RESiM- PROJESi n i,
BATI- Sanat-Tarihi- tamamlayamadan,
yarıda, bırakmış,,
o n u- da- sadece- bir- yeni-A K I M,
sanmıştır ..-
,,
Modernizmi- başarıp-ondan,,
-onun- içinden- CONTEMPORARY ' e, YOL- bulamazsanız,,
,, CEHENNEMi- TÜMÜYLE- MALI,
edinirsiniz, i n s a n ı n ..
..Murat Oktay Danis kendi albümünü paylaştı.
1 saat
" M O D E R N- RESiM- NEDEN,,
" 4- T A R A F L I D I R " .. :
,,
,,K O N U - V E- F,i G Ü R L E R,,
4-ile- BÖLÜNEBiLiR, m i ..
______________________________________________
,, D Ö R T- TARAFTAN- D A,,
" A K I L I- olabilen- B i R- R E S i M,,
,, a n c a k- " 4-TARAFLI - A K I L- ALFABESi ",
Ç i z g i l e r i- içererek-,
b u n u-başarabilir ..
,,
/( B U- NEDENLE- M O D E R N, Resim,,
/(bir- AKIL- ALFABESi- H A R F L E R- Sistemi-
ü r e t e m e d i ğ i, için,,
,,
s a d e c e - Figürün- sınırlarını- fırça-darbeleri, i l e-
e r i t e b i l i p,, ,,
,, " i z a f i- olarak- - diğer-kenarlarda- oluşacak,
olan- i M A J L A R A ",
,,V A R D I R A M A M IŞ T I r,,
E V R İ M i, v e d e,
D E V - R i M i N i N- RiTMiNİ ..
_________________________________________________
,, M O D E R N i N- N i T E L i Ğ i,,
,,TEK-KENARDA- KUVVETLENDiRiLECEK,,
F i G Ü R - y e r i n e,,
/( Resmin-diğer, 4-kenarında-
hiçbir-imaj-oluşturamayacaktır-RESiMDEKi-
- KLASiK- -F i G Ü R ,, )
,,4 - K E N A R D A- b i r e r-
T A N I M L A N I L A B i L i N i R- i M A J,,
V A R- EDEBiLMESiDiR ..
,,
n e d e m e k t i r- TANIMLANABiLiR- i M A J ..
,, aşağıdaki- RESiM- M O D E R N D i R ..
,,
b ö y l e l i k l e--
T A N I M L A M A- yeteneği- olan,,
B i L i M- v e matematik- NOSYONU- bulunanlar,,
B U- RESiMDE- " 4-iMAJ ", belirleyebilir,
tanımlayabilirler ..
,,
,Ö R N E K :
,,_________________________________________________
B U- 4-TARAFIN- h e r- birine,,
" b i r- i S İ M " - bulun- d e s e m- size,,
,, e ğ e r- iSiM- VEREBiLDi-iseniz,
T A N I M L A D I N I Z- BU- i n s a n- i M A J- -L A R- -I N I,,
O - TARAFTA- ,, ; ,, Resmin-O-kenarında .. ) ..
,,
T a n ı m l a m a k t a n- ö t e,,
h e r- bir tarafın- Ö Y K Ü S Ü N Ü, bile, anlatabilirim, b e n,
size ..
..
/( YAZAR- Tutmak- g e r e k-,
b u- tanımlamaları- OKUYUP- Y A Z S I N- d i y e ),,
/( k i- e v r e n s e l- olan, TANIMLANILABiLiNir,,
a y n ı- O K U N A B i L i N i R .. ), d i r.. ancak ..
,,
n o t :
4-KISIMLI- bir- ROMAN,
ya da- 4- KISIMLI- br- SENFONİ,,
,, e ğ e r- K O N U- VE- F i G ÜR Ü,,
4- e- ,, b ö l e b i l d i l e r s e,,
A K L I N- -
Tanımlanabilir-4- i m a j,,
B i l i m- alt- yapısını-
sanata,
yerleştirebilmiş l e r d i r ..
Murat Oktay Danis" B U L L M A S K " ; /( 4-SiDED- PiCTURiNG ).. albümüne 5 yeni fotoğraf ekledi.
8 Ocak 2014
........ /(
..... E V E R Y- o t h e r - S i D E, o f, the Painting,, /(4- s i d e s ),,
, w i l l, be an o t h e r - Painting,,
just L i k e, " A SYMPHONY " , h a s,,
4- P A R T s, also .. ) ..
---- / ( 4 - PAiNTiNGs,-Picturings- ,, ,, i n, ONE-P A i N T i N g ..) ..
..
A k ı L ; Resmin KLASİK; K o n u sunu, " 4 'e " BÖLEBiLiP; d e ; TUVALin; 4 bir kenarına da; RESMiN; bir PARÇA' s ı n ı; yerleştirebildiĞinde, ; M O D E R N; RESiM; oluşur .. ( bu işin tek bir işlemcisi olabilir, O da AKIL.. dır..) (AKLINIZI; i Ş E; Koşarsanız; -iŞÇİLeştirirseniz,- ,ancak onun, yürümeye başlamadıĞından EMiN; olabilirsiniz..KapitalistleştiriLmediĞinden )
SENFONiLERDE; d e , BESTECiLER; S E N FONi nin, KONUSUNU; +4 e bölebilirler, v e SENFONiNiN; " 4 BÖLÜMÜ " .. n ü; VAR; EDERLER..
RESiMDEKi; zorluk; , Boyanın akıyor olmasıdır, v e; ; AYNI ANDA; AKLINIZ; " 4' e B ö l e b i l e c e k " olmalıdır .. B U Kadar; " Â N i " ; işletirseniz AKLINIZI; " oriJinal;-MUTLAK -" ; AKLINIZ da; RESMiN ; i ç i n e; -BOYANIN AYI T U Z A Ğ I N A " düşer
.. i ş t e , B U; " AKILDIR " , RESMiN; h e r k e s e , D E; VERE B i l e c e Ğ i, , " A S I L " A K I L :. .. ( Akıl yürütmeleri, yürüyen Akıl, verenlerin AKLI; pek 1 işe yaramayacaakken.. )
AKLI; , AKLIN; KAPiTAList MAL sahiplerinden alıp, d a; NORMAL; insanların da, -AKLIN MAL sahibi olabilmelerine- , olanak, tanıyabilecek, olan; " verilebilir, Alınabilir; A K I L " .. ( Sosyalizmin EŞİtliĞini, AKIL için d e, başarabilmek..aksi taktirde, Kapitalizme düşman olmak gerekecektir .. )


,, " i N S A N- i M A J I N A " - EVRiLECEK,,
,,
" A K I L- Ç i Z G i L E R i- ALFABESi ",,
,,
4- TARAFTAN- D A-,,
i n s a n- imajına- DEVRiLEBiLiP,,
, i n s a n- YÜZÜ- olarak- tanımlanabilkinmelidir ..Murat Oktay Danis kendi albümünü paylaştı.
1 saat
,, " A K I L-H A F I Z A S I- - ŞEMALARI " ,, Ç i z e r d i m- - " MUTLAĞIN- K A R A N L I Ğ I " -Ç i N i- MÜREKKEBi- - RAPiDO- Ç i Z G İ- K A L E M L E R i- - ' i l e .. _________________________________________ .. _______1974- t e- başladım- 6-sene- sadece BU- ÇiZGiLERİ_ Ç i Z M E K T i, , " T Ü M, i l e- i l g i l i, " ,, i ş i m ..,, ,,/( ,,__________________ A K L I M I- CANLI- T U T A B i L M E N i N,, i S K E L E T L E R i N i,, .. AKLIN- KEMiKLERi n i,, .. ) ..______________________________________ SO N R A L A R I, AKLIMI- HiÇKiMSE- Ç Ö K E R T E M E D i .. v e- B E N- - B U- KARA-AKIL-iSKELETi- Ç i Z G i L E R i,,m i,, ,, L A T i N- A L F A B A S i N E- taşırken,, ,, " B i R- SAYFAYA- 4-YAZI- FORMATIM " - D O Ğ D U ../( birSAYFAYA- - 4-YAZI- ,, Performansı- olarak .. ) ..________________ K i- Sonrasında,, T Ü M- RESiMLERiMiN- içinde, B U- A K I L- A L F A B E S i- ÇiZGiLERiM- uyurlarken,, , - " RENKLERi- TAŞIRLARKEN- AKLIN- FORMLARINA " - ,, ,, ------ b e n d e ,, " K A R A- Ç i Z G i- A L F A B E S i- i l e- ilgili, ç i z g i-çizimlerimi, " 1-sayfaya-4-YAZI ", ,, M E T O D U M, üzerinden, " L A T i N- ALFABE s i n e- " ,, ,, E V R i L T T i M,,,, 40 s e n e d i r.. .. Her-seneye-ait-en a z- - bir- CiLT-1-sayfaya-4-YAZI,, ,, bulunmaktadır, ,, ,, " YAZILARIMIN- B Ü Y Ü K- - K A R A- KÜTÜPANESiNDE " ..
Murat Oktay DanisA K I L- ŞEMA- -Ç i Z G i L E R i .. albümüne 77 yeni fotoğraf ekledi.
,, " A K I L-H A F I Z A S I- - ŞEMALARI " ,, Ç i z e r d i m- - " MUTLAĞIN- K A R A N L I Ğ I " -Ç i N i- MÜREKKEBi- - RAPiDO- Ç i Z G İ- K A L E M L E R i- - ' i l e .. _________________________________________ .. _______1974- t e- başladım- 6-sene- sadece BU- ÇiZGiLERİ_ Ç i Z M E K T i, , " T Ü M, i l e- i l g i l i, " ,, i ş i m ..,, ,,/( ,,__________________ A K L I M I- CANLI- T U T A B i L M E N i N,, i S K E L E T L E R i N i,, .. AKLIN- KEMiKLERi n i,, .. ) ..______________________________________ SO N R A L A R I, AKLIMI- HiÇKiMSE- Ç Ö K E R T E M E D i .. v e- B E N- - B U- KARA-AKIL-iSKELETi- Ç i Z G i L E R i,,m i,, ,, L A T i N- A L F A B A S i N E- taşırken,, ,, " B i R- SAYFAYA- 4-YAZI- FORMATIM " - D O Ğ D U ../( birSAYFAYA- - 4-YAZI- ,, Performansı- olarak .. ) ..________________ K i- Sonrasında,, T Ü M- RESiMLERiMiN- içinde, B U- A K I L- A L F A B E S i- ÇiZGiLERiM- uyurlarken,, , - " RENKLERi- TAŞIRLARKEN- AKLIN- FORMLARINA " - ,, ,, ------ b e n d e ,, " K A R A- Ç i Z G i- A L F A B E S i- i l e- ilgili, ç i z g i-çizimlerimi, " 1-sayfaya-4-YAZI ", ,, M E T O D U M, üzerinden, " L A T i N- ALFABE s i n e- " ,, ,, E V R i L T T i M,,,, 40 s e n e d i r.. .. Her-seneye-ait-en a z- - bir- CiLT-1-sayfaya-4-YAZI,, ,, bulunmaktadır, ,, ,, " YAZILARIMIN- B Ü Y Ü K- - K A R A- KÜTÜPANESiNDE " ..

,, '' YAĞMUR- D A M L AL A R I- ALTINDA ''
,, E Z i L M E Y E N,,
,,
'' B U L U T L A R I- o l a b i l s i n-
h e r k e s i n,,
,, '' B i r e y e- ö z e l,,
..... e d i n i m l e r d e n .. '' ,,
,, b i r i ,, ..
,,
,,
V E - B i R E Y- ŞEMSiYESiNiN,,
altında bulunabilir,
s a d e c e ..
..
..
n o T :
,,
Ş e m s i y e nin içindeki, B U L U T,,
B i r e y i n- U Ç A B i L E N,
B E Y N i- v e - b e ğ e n i s i- gibi,
ayrıca ..
John Wilhelm is a photoholic
The good weather umbrellaMurat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
...olay B U D U R ..
/( ÇOCUKLARIN- yaptıkları .. ) ..
,,
O KU M A- YAZMAYI- S ÖK T Ü, i s e n,,
,,
yürü, GÖRSEL- AKILSAL,
M E L E K E L E R E i,
geliştirmeye,,
B i L G i S A Y A R L A ..R A ..
..
On monday nothing makes sense
Xxx

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
,,A T O M U N- B Ö Y L E, NEFES,
alıyor, olmalı-,,
,,
/( ,," M A T E M A T i K S E L-
- T A S V i R " , G Ö Z L Ü Ğ Ü,,
,, görüntüsü .. görünüşü .. .. ) ..
..
Murat Oktay DanisS. Saint'in videosunu paylaştı.
,, B Ü Y Ü K- B AL I K -,,
,,
BÜYÜK- BALIĞI- D A,
,,
Y U T A B i L i R , mi,
,,
i M i Ş ,,
,,
..
..
..
T A R İ H- TÜMDEN, DEĞiŞECEK, g i b i ..
,,
/( ne zaman- ki- küçük BALIK- Büyük- Balığı-yutar,,
-yılana-dönüşmeden- ,,
o zaman- " B O Y U T- DEĞiŞTi ", B i L i N ..
..
video
15.284.240 Görüntüleme
S. Saint yeni bir video ekledi.
LIKE  S. Saint Via: ViralHog
Catfish Eats A Fish As Big As Its Self..OMG!

,,D O Ğ R U D U R,, L i d e r - KiŞiLiK- ,, b e n d e- olmazsa-olmaz- b i r- t u t u m- olarak, yerleşmiş .. B i n l e r c e- maç yaptım . H e p- a z- bilenleri, a l d ı m-kendi- takımıma , v e- H E P- SPARTAKüSÜ- o y n a d ı m .. _________ /( K E N A R D A- i s e m,, MERKEZ>DE- d eğ i s e m, O - ORTAMDAN- u z a k l a ş ı r ı m, çaktırmadan, süzülür, g i d e r i m ..
..
Oldukça çok yönlü birisin ama bir şey var ki seni ön plana çıkarıyor. Ne olduğunu hemen öğren. Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURATHerkesin kalbinde bir miktar müzik vardır. Hangi şarkının senin hakkında yazılmış olduğunu bul. Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT


What's your secret weapon? Öğren! Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT

Ne kadar ateşlisin? Bu foto analiz testini çöz! Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
Sistemimizin IQ'ünü analiz etmesine ve gerçek bir dahi olup olmadığını öğrenmesine izin ver! Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT

Öfke kendisini farklı şekillerde ortaya çıkarır. Sinirlendiğinde hangi hayvana benzediğini bizden öğren. Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
, L i B E R A L- - SPARTACUS = D A V i D- B O W i E ..
,,
an I D O L-
,, " A - BLACK- STAR " ;
,,to - all- " genuine- SPARTACUS " , w o r k e r s ..
,,
not:
Türkçesi,
LiBERAL- ,,I- -SPARTA-KÜS = DAViD- B O W i E ..
b i r- i D O L,,
" B i R- KARA- YILDIZ " ,,
tüm- " h a k i k i- SPARTAKÜS ", olmayı, deneyeceklere ..
,,
,,
"'Blackstar" off David Bowie's album Blackstar available now on iTunes: http://smarturl.it/blackstar_itunesAmazon: http://smarturl.it/blackstar_amazon Spoti...
YOUTUBE.COM

Murat Oktay DanisCacık'ın gönderisini paylaştı.
,, " B Ü Y Ü K- E T " -
D A K A- KÜÇÜK- E T i,
,,
Y Ö N E T i R ..
,,
E T- OLANI- E T- YÖNETiR ..Dengeli misin yoksa gergin misin? Auranın rengi bunu gösterecek! Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT2016 senin yılın olacak mı? Hemen öğren! Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT


Yorum Gönder