4 Kasım 2015 Çarşamba

" T U R C i S H- DEMOKRACY " , PARTiSiPATiNG- - E L E C T i O N s ..


,, b i r T  E Z, olarak ,,

"  T  Ü  R  K- D E M O K  R A S i S  i "   ,,
,,
V  E,
O N U N- 
"   GLOBAL-  KAPiTALiZ M, -D E M O K R A S i S i N E  " ,,
,,
,, k o l a y c  a- E  K L  E M L E N M E ; Ş  E K L i .. /( v  e - biçimi .. )
________________________________________

K A P i T A L i Z M- U Y G A R L I Ğ I N A,,
E K L E M L E N M E Y i- DÜŞÜNEBiLEN, h e r k e s,,
" B E Y N i N- PSiKiYATRi ", BATAKLIKLARINDAN,,
,,  ÇIKARTILIR-  V  E - ,, t a ş ı, nırken ,,
,, H E R Ş E Y i N- TAŞIN-içinden,,
Ç I K T I Ğ I N I,, " ,,
V E, TAŞIN-içinde- T U T U L A C A Ğ I N I ",,
d a, Kabul- edebiliyor,-olması ,,
g e r ek, e c -e k, tir ..
..


We’ve seen a lot of realistic and surreal artwork at artFido, but Hirotoshi Ito’s bizarre and mind-bending stone sculptures really threw us for a loop. In his masterful hands,…
ARTFİDO.COM


" T A N R I,- P A R A " ,, yapılmışken,,
,, Ü l k e n e- PARA-ile,
girecek-olan-T A N R I y a,,
v e Kapitalizme v e,
onun- uygulayıcılarına,, 
,,
d a, boyun, eğeceksin ..
,,d i y o r, olamlı-
..... - " N i /(Y) E T ' s c h e " ..
,,
n o t:
/(RÜŞVETiN-A D ı, da,,
T A N R I- Ticareti-
olarak, iSiMlenile-bilir-,
m i ..
V E ; ÜLKENE- N E- KADAR,,
" T A N R I - gelecek, BORSANA.. )
Friedrich NietzscheÖnay Yılmaz ile birlikte
Ve eskiden “tanrı için’ yapılan, şimdi para için yapılıyor,
yani şimdi kudretli olma duygusunu ve vicdan huzurunu
en çok ne veriyorsa, o şey için yapılıyor.

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Murat Oktay DanisGezi Parkı Ruhu'nun videosunu paylaştı.
1 saat
“ KAPiTALiST – M i L L İ y e t ç i l i k,, “ ,,
V E , T O P L U M A-
P E N C E R E- DEĞiL- " T E N C E R E " ,,
T A N I M I- TASARIMI.. , dayatmak ..
________________________________________________
/( KAPitalizm- T E K- TOPLUM-R E J i M i –
olarak- yapılandırılırken,, t ü m- Milliyetçilik- türlerini -d e,,
bünyesine- yutabilmeli, i k e n .. )
,, T O P L U M- ALGISINI d a ,,
“ P E N C E R E d e n “ , “ ,, T E N C E R E Y E “ ,,
çevirmiştir ..
,,
,,
A L G I, operasyonları , i l e,
,,artık – TENCEREDE; Pişirilecek , Ş E Y L E R, d e,
seçilebilinmektedir ..
/(söz gelimi, tenceredeki, E T L E R i, pişirecekseniz,,
ş a r t l a r ı, /(A L G I-i l e-- ISITMAYI), etlere, göre, algılatır ,
v e , Ö N C E – ETLERi, pişirirsiniz .. ),,..
..
,, h e r k e s- SIRASINI- bekleyecektir ..
,, patates, misiniz, soğan, havuç, tahıl, mısınız,
pişecek, yemekte ,, sıranızı, v e,,
ısıtılmanızı, ,, v e y a,,
E T i N- Pişirilebilmesine temellenilirken,,
T E N C E R E,i ç i n d e,,
N E R E D E, duracağınızı,,
D O Ğ R U; belirleyebileceksiniz ..
,,
/( MHP, seçimlerde, NEREDE; duracağını,
P A R T i Y i, NEREYE- P A R K- edeceğini, D O Ğ R U, belirlemiş,,
V e ; OYNANAN- O Y U N U; BAHÇELi-D O Ğ R U,,
Analiz etmiştir .. OY-DÜŞMESi,, F a z l a l ı k l a r ı n,
Boşaltılması, D O Ğ R U- konumlanmanın, t e m e l alması,,
O l u r ..
T e n c e r e d e k i, yeriniz- sizin,,
KAPiTAList-MiLLiYETÇiLiK- T E N C E R E s i n-D E
DOĞRU-PiŞMENiZi- sağlayacaktır .. ) ,,
,,
,,
MHP- hala, d o ğ r u, “ PENCEREDE “ ;
/( T O P L U M TEORiSini- P E N C E R E Y E- temellendiren-
E K O L D E DURUP, BEKLEMEYi- s e ç m e k t e d i r..) ,,
P e n c e r e n i n- T E N C E R E- yapıldığını,,
D a , /( “ d u r u- görü “ -i l e),,belirleyebilmiştir ..
V E -TEPKiLi, /(hayırcı),,
,, v e T e m k i n l i d i r, ..
P E N C E R E D E; olmayı, arzu ederseniz,,
T E N C E R E, -R E J i M i N D E,,
Geriletilirsiniz .. ) ..
B U N A- da R A Z I, olursunuz ..
,,
,,
D E M E M, O ‘ dur , k i,
/( bu V i d e o d a , da, olduğu v e, görüldüğü, g i b i ),,
,, ZULUMDEN; /( kimden geliyor ,N e d e n, geliyor-olursa olsun )
,, kendilerini- E Z M i Ş, ve “ EziLMiŞ –O L M A “ ,,
i h t i y a c ı n d a, olan,,
bir zamanlar, B i R- ŞEYLERE,, /(BU durumda-ALLAHIN-ÜLKESiNE),,
sığınmış, olanlar,, a, ,, i s t e d i k l e r i, VERiLMiŞTiR ..
/( ÜZERLERiNE- G i y i n m e y i, V E, DÜNYAYA, g e r i
dönebilmelerine- sebep- olabilecek- E L B i S E,,
ALGI-OPERASYONLARI, i l e, kesilip-Biçilip- DiKiiLiP,,
O n l a r a , giydirilmiştir .. ),,
N E- KADAR- MUTLUDURLAR, Ş i m d i, onlar ,,
D Ü N Y A Y A, T e k r a r, dönebilecekleri, i ç i n,,
V E; B U- ELBisenin, d e, HAKKINI-VERECEK,
PARASINI- d a, ö d e y e c e k, V E d e,,
“ Ç O K -* Ç O K_ çalışacaklardır ..
/( K A P i T A L i Z M, d e , bunu , i s t e m e z, m i .. )
/( B U- K E Z- B U, KESiMNi- TENCEREDE; P i ş i rilecek,,
“ E T “, olarak, s e ç m i ş t i r,,
K A P i T A L i S T- Milliyetçilik- Mühendis- V E- Mimarları ..)
,,
E V R E N S E L- GLOBAL- KAPitalizm,,
M i L L i y e t ç i l i ğ i n, EVRENSEL- TASARIM-Mühendisliği,
V E- M i M A R L I Ğ I N I,,
B U, şekilde, tasarlamaktadır , A R T I K ..
,,.
..
T E N C E R E Y E- DÜŞMEMEYE- ÇALIŞMAK,,
E s a s t ı r, “ P E N C E R E D E “ ,,
E Ğ E R ,, B i N A - inşaa edebilme,,M i M A R L I Ğ I N I Z I,,
Koruyabilmeyi, düşünüyorsanız ..
,,
,,
N E- YAZIKTIR, k i, CHP; çoktan,,
“ T O P L U M- T E N C E R E S i- TENCERESiNiN, içine “,
düşürülmüştür, V E, KILINÇ- d a r- oğ l u,, d a,,
TENCERENiN- K E N D i S i, yapılmıştır ..
/( S i z, KILNIÇ – D A R- O Ğ L U N U N,
t e n c e r e n i n, içinde, olanlar, dışında,,
“ BAMBAŞKA;- bir – PENCEREDEN “, konuştuğunu ,
gördünüz, m ü ..
,,
B E N, O; olsam, ,, i k t i d a r- Partisinin, A D I N I, ağzıma, almam,,
H e l e, k i, İktidar Partisinin, L i d e r- Kişilerinin ..
,,
P E N C E R E M E- OTURUR;
“ TENCEREYi- d e- içinde- PiŞECEKLERi “ ,,
PiŞiRECEKLERi, d e ,,
“ K e n d i- T E N C E R E- kaderleri, i l e “ ,,
Y A L N I Z, bırakırdım, k i,,
B U- E T L E R ,,
/(MiLLi-DiNCi- H A M- ET- bırakılmışlar),,
T E N C E R E N i N- A H Ç I- BAŞLARI- KAPiTALiSTLER- i l e,,
Y Ü Z- YÜZE- gelip, Pişerenlerle-
Göz- göze, k a l a bilsinler.. ..
/( K ö L E- V E- MASTER )..
/( K U L- V E- EFEND i, ,, olarak ) ..
,,
,,
A K P- Seçmeni- MUATABINI- aramaktadır,,
“ K U L- V E- EFENDi-KÜLTÜRÜNE- adamışlığı, i l e- kendisini,,
V E ; D E M O K R A S i, onların, B U- BiRiKMiŞ, - E M E L i N E, d e,,
Y O L – A Ç I P,,, onları da,,
P i Ş i R E C E K T i R ..
..
K E N D i L E R i N İ, “ B U- DURUMA- K A P A N A – SOKMUŞ, olanlara,,
- b u n a- inanmış- olanlara -,, yapılabilecek, e n, i y i, iyilik,,
- onların- EFENDiLERi, i l e, bizzat, yüzleştirilmesi,, v e,,
- Efendinin, A Ş Ç I L I Ğ I, i l e,
- Tanışabilmelerinin, S A Ğ L A N M A S I D I R .
- ,,
- K Ö L E – V E – KUL- BIRAKILMIŞLARIN, Ö N C E L i Ğ i,
- Olacaktır, D E M O K R A S i, lerde,, ..
,,
TRAFiK- e n -evrensel-DEMOKRASi- ŞABLONUDUR ..
N E Z A K E T E N, B U, durumdaki, insanlarımızın,
P S i K i Y A T R i S i N i N,
- t e d a v i l e r i n i n -, EDiM-ile- kendileri- öğrenerek,,
yapılmasına, N E Z A K E T E N,,
Y O L- VEREBiLMEK,,
D E M O K R A T i K- NEZAKETTENDiR ..
e f e n d i l e r ..
,,
,,

video

113.735 Görüntüleme
Gezi Parkı Ruhu
Kız duygulanmış ne diyelim... smile ifade simgesi
Yorumlar
Murat Oktay Danis MEMLEKET- " T Ü M- MÜSLÜMANLARIN " ,,M i L L i y e t ç i l i ğ i n i n,, - ÜLKESi- OLMUŞTUR ../( yaşasın Kapitalizm- MiLLiYETÇiLiĞi ),, .. V E, t ü m- MÜSLÜMANLARIN- ,,PSiKiYATRiLERi, v e REFAHI, a r t ı k,, B U- iKTiDARIN- SORUMLULUĞU, altındadır .. /(v e d e- Kapitalizmin-Milletçilik-PROJESinin , sahiplerinin .. ).. K Ü R T- REALiTESiNi, KABUL, e t m e y e n l e r e, /(TÜRK-MiLLiYETÇiLERiNE),,-direnenlere-*,, M Ü S L Ü M A N, REALiTESi- , V E - GLOBAL- MiLLiYETÇiLiĞi, i l e, VURULMUŞTUR .. V E ; i L K i N - B U - ,, K a b u l, ettirilecektir, i l k- Ö N C E l i k l e.. .. S i z , KÜRT- MiLLiYETÇiLiĞine, k a r ş ı- olan,, TÜRK-Milliyetçileri, olarak,, ,,o l s a- olsa Milliyetçilikle, Milliyetçiliğn, B ü y ü ğ ü n ü, davet, ettiniz, Ü L K E Y E .. ......M ü s l ü m a n - D E V L E T i, kurulmuştur, Ülkemizde.. .... TÜRKiYE- F E D E r a s y o n u n, i L K- ÜYESİ- -Kürtlerden- ö n c e - ,, MÜSLÜMAN- FEDERASYONU- D E V L E T i, olabilmiştir .. .. ______________________/( z a t e n- denilmiyormu, MHP, n i n, AKPyi, M i l l i y e t çi, yapayım d e r k e n, ,, " " MÜSLÜMAN- Milliyetçiliğini " ,, iktidara taşıdı, d i y e .. /( M i l l i y e t ç i- olsun d a ,, Müslüman- o l s u n ). I R K Ç I L I Ğ I ..,, Kapitalist-değil- m i d i r..ayrıca , d a..),, ________________________________________b ı r a k ı n- KUL-OLANLARIN- E F E N D i S i n i, belirleme, HAKLARINI, y i n e, onlara .. __________________________ M i L L E T T E N, misiniz, -milliyetçi-misiniz- d e ği l, misiniz.. A S I L- Y E N i, global- s ı n ı r- burada ..M i l l i y e t ç i- değilseniz- Milliyetçilerin- i ç i n d e, beklemeyin ..b u l u n m a y ı n ,, d i y o r, " GLOBAL- FELSEFE- ", yapıcıları, h e r , birimize ..
Murat Oktay Danis A Ğ Z I M I Z - A Ç I K- KAPiTALiZMiN- TEKNiKLERiNDEN; S i h i r b a z l ı ğ a, A L K I Ş; T U T M A Z, m ı, idik .. ALINIZ, S i Z E , TOPLUMLA- i C R A- EDiLEBiLiNEN, " A B İ ' D i k- K Â B E - idik- " /(abidik-kubidik),, NUMARASI .._____________________________________________________________________ ,, A L G I- OPERASYONLARI- i L E ,, insanımızın- N E - Y Ö N E, ilerlemesi, gerektiği, ,, onlara, öğretildi . /( demekki-halkımız- milletimiz- sürü olmayı- seviyor v e- hesaplıyor ),, .gösterildi ,, V E,, KAPiTALiST, A K I L- V E- düşünce belirleme, T E K N i K L E R i N i,, başarıyla, uygulayan, " A K, Parti " , , Ş A P K A D A N, " KENDi-T A V ŞA N I N I ", ,, çık a r t, mıştır .. başarıyla .. -Uğraşırsanız, başarırsınız- /( B U - sevdiğiniz- b a ş a r ı ,, d a, B Ö Y L E, birşey d e ğ i l- mi- i d i- SANKi ) .. .. ..______________________ Ş i m d i y e, kadar, ,, " B U-Vatandaş-Kesiminin " - Pisikiyatrisine, yardım e t m e y e, ELEŞTiREREK-YARDIM- E D i P- onları- Y A R M A Y A - /( YARRAKLARIYLA),, ,,çalışan, H E R K E S,, /( o n u- v e -onları-eleştirenler, yanlış- davranıyorlardı ,, P s i k i y a t r i d e, " YARDIM-EDEYiM- d e r k en, Aş A Ğ ı l a d ı ğ ı nı z, algılanır " , yardım edilen tarafından , - , i k e n .. ) ._________________________________________________________________. .. " ŞAPKADAN, K E N D i, tavşanını, çıkartmayı " , isteyene, d e, NEZAKET- göstermeyi, ö n e r i r, a s ı l, DEMOKRASi, M i M A R L A R I .. .. .. B U aynı zamanda d e m e k t i r, k i,, ,, bir Daha- B U- K e s i m e- dokunmamalısınız .. /(siz- E Y- T O P- bulmuş, gibi AK P, i l e, - /( V E - B U- insanlarla ),, oynamayı, i ş, - h o b i -,, edinenler,, K R E D i N i Z- DOLMUŞ, V E sadece,, şapkadan- TAVŞANIN; çıkartılmasına, yöneltmiş, olmuşsunuzdur , s a d e c e .. B U, KAPiTALiST ,, MEDENiYETi ..)../(insan-insanla- uğraşır m ı, biribirilerine- Kötü-Laf, söyleyenler, h a k, ederlermi, İSLAMI ..),, h e p s i- Kapitalizme- biyat-edenlerdendirler .. ) .._________________________F A Z I L I N, d e d i ğ i, v e, YAZDIĞI; g i b i, " Y E N i- HAYAT ", başlamıştır, v e,,, A R T I K- herkes- K E N D i- asıl- TOPLULUĞU; -cemaati-, i l e, ilişki, kuracak, O N L A R A; dönecektir ..Y Ü Z L E R i N i .. ,, s a d e ' C E ..
Murat Oktay Danis A S I L- VATANSEVER- M i L L i Y E T Ç i- D U R U Ş,,
,,
V A T A N- P E N C E R E S i N D E N,

Bakmaktır ,,
“ V A T A N I- TENCERELEŞTiRENLERiN- “ ,
T E N C E R E S i N i N, içine, d e,
Girmezsiniz ..
/( Düşürmezsiniz- kendinizi )..
,,
/( D E M E K- K i- TÜM, Liderlerimiz,,
K A P i T A L i S T, olmayı, temelde, 
Kabullenmişler, d i r.. ),,
O Y N A N A N- T i y a t r o, i s e ,,
İşin- E X T R A S I ..
/(ASIL-Tiyatro-sanatına d a, 
mükemmelen, h a k a r e t,, .. )

Murat Oktay Danis A K- Parti, - A T- SAHiPLERi- TARAFINDAN- üzerlerine gidildikçe, " KAPiTAList-M A C E R A- MERKEBE " , binmeye, bile, R A Z I, oldu .. .. " A T Sahipleri " ; ,, Ş i m d i, " Ki-birlerine " , m i, yansınlar .. /( Y O K S A, A K- Partiyi, M e r k e b e, bindirdik, şimdi, b i z, A T I M I Z A, rahat rahat, YALNIZ- başımıza- binelim, , m i, diyecekler ..) /( Y O K S A- A B i, senin , MERKEBiNin, bana , b i n m e s i n e, izin, v e r, NE- o l u r s u n, diye, yalvaracaklar, m ı .. tükürdüklerini, d e, yalayıp ..),, y a da, A B i- MERKEBiNiN- AYAĞINI, ö p i y i m,, b i z e, bunu - yapma, Kapitalizm- ADINA, m ı, diyecekler .. ).. B U- MEMLEKET- T i Y A T R O S U, i y i c e, bir, S e y i r l i k t i r ,, d e,,, zamanınız, b o ş, V E- d e - -V A R S A ..
Murat Oktay Danis A L G I- OPERASYONU ,,
/( OPERA-SANATININ-
POPULERLEŞTirilmesi, olarak ..)..

.... e n B a s i t, , o l a r a k,, nasıl-
anlatılabilinir ..
,,
Aşşağıdaki, ö r n e k- Bilimsel-çalışma,
ilginç, t i r..
,,kargacık-burgacık- b i r- sıralama- i l e- sunduğunuzda,,
M E S A J L A R I N I Z I,,
,,m u h a l e f e t, bile,,
B U- Cümleleri-okumakla-
meşgul- ol a n- B E Y N i, i l e,,
,, K E N D i S i N i, ifade, etmekte, b i l e,,
,,z a y ı f, V E- G E Ç- kalır ..
,,
M HP, L i d e ri, DEVLETÇi- B A H Ç E L i, d e,,
B U; YÖNTEMLE- VURULUP,,
düşürülmüştür,,
K E N D i- BAHÇESiNe,,
D E V L E T, olabilmeye ..
,,
" B A H Ç E - BENiMSE;
h â l â ,
, h i ç, kafaya , d a, TAKMAM , yenilgiyi- " ..
demelidir, B A H Ç E L i, , d e ,,
bence ..

BeğenYanıtla8 dk.
Murat Oktay Danis A K- Partiyi, V E , " B U SONUÇ " ,i ç i n,,
T Ü M- VARLIKLARINI,,
canlarını d a, DiŞLERiNE- takarak,,

/( A B, D , Kapitalizmi-ALGI-TEKNiKLERiNİ ),,
Tekniklerini , d e, kullanarak,,
,,U Ğ R A Ş M I Ş- olmaklıkları, i l e,,
onları- K E N D i-içlerine,
V E KENDi-PSiKiYATRiLERiNE,,
H A P S E T M i Ş, d e, oldunuz ..
,,
b ı r a k ı n- Ş i m d i,,
" K E N D i L E R - V E- REALiTELERi- i ç i n " ,
rahatça, UĞRAŞABiLSiNLER ..
/( o n l a r ı, artık- Kapitalizme-entegre-
olabilmeleri, kuşatıp- s o r g u l a y ı p,
sınırlayacak .. ) ..
/( ONLARLA-BUNDAN-sonra çatışmak,,
,, O N L A R D A N; onlar-gibi-olabilmeyi,,
istemek- olacaktır .. )..
,,
..
N E -* D E M O K R A T- ÜLKEDiR, B U- HALKIMIZ,,
v e, ÜMMETiMiZ ,,
,, TOPRAKLARIMIZDA; " KAPiTALiZMiN-MiLLiYETÇiLiĞinin - SARAYINI- V e- D E V L E T i n i- ", kurabilmesine,,
, i Z i N , v e r eb i l d i n i z,,
h e m d e, KARŞI-ÇIKIYOR-POZLARI, i l e..
,,
iNSANIMIZ, ,, ı n- B E Y N i- ŞEHiRLiDiR ..
,, BüYüK-Şehirleri-olup-
A K I L L A R I- K Ö Y L Ü- E G O S U, i l e,,
d o l u, BATILI-AÇGÖZLÜLÜĞÜ,
u t a n s ı n,,
HALKIMIZIN, B U- BONKÖR- alçak-gönüllülüğü,,
karşısında ..
/( ALP-ERENLER- Kapitalizmi- 
,, VATANINDA, bir-D E V L E T, olarak,, d a,
m i s a f i r- edebilecek, kadar,
U L U, i l e r-k e n ..
..

BeğenYanıtla7 dk.
..


E   K  '  l  e  r  .. :
_____________________________________ ..
Murat Oktay DanisFAZIL SAY aracılığıyla
11 dk.Düzenlendi
.. Fazılın, SAYI, saymayı , i y i, bildiğine hiç , ş ü p h e m- y o k. /(Müzik- e n azından- BASiT-S A Y ı, saymaya d a, temellenir ..)... .. SAYGILI- olmayı becerebilmesi d e, s a n k i, genetik bir becerisi .. .. M e m l e k e t i n, hangi, F A Z D A,, bulunduğu konusunda d a,,B U R N U N U N,, ç o k, i y i, K O K U, aldığı, s e z i ş l e r i n i n d e, becerikli, olduğu, b e s b e l l l i ..S e ç i m, sonrası- duygularına, v e, söylemlerine, düşüncelerine d e , t ü m, kalbimle, v e beynimle d e, Aklımla da , katılmaktayım, b e n , d e ..___________________________________________________________________________ .. " N A S I L- K A Ç I L A C A Ğ I , " /(kaçınılacağı),,K O N U S U N A, B i r k a ç,, ,, C Ü M L E , d e , b e n, ekleye y i m.. ..ilkin, F A Z I L ' ı n, da dediği, gibi,, ü z e r i m i z e-bir- sorumluluk-düşüyorsa, diyerekten,, ,,ELiMiZi-TAŞIN, altına- sokma- V i C D A N L L I Ğ I n a, gerek-kalmamış,, ,i ş- bitmiştir .. /(hiç vazifemiz-olmadığı-halde , üstlenmeye çalışmalarımız- m e m l e k e t i ..).. ..M e m l e k e t, B i z i m- üzerimize, b i n m e d e n, d e, KENDiSiNi, taşıyabileceğine v e , Y O L- alabileceğine,, d e,, karar v e r m i ş, V E K A Y N A K, da, belirlemiş, K e n d i- PROJESiNİ, d e, i K T i D A R I N I, d a, oluşturmuştur .. N E- MUTLU- O N L A R A .. /( ALLAH-YOLLARINI- a ç ı k- E T S i N, k i,, YOLLARINI-tıkayanın-bizler-olduğumuzu- i D D i A- edip, , b i z l e r l e, d e, uğraşmasınlar ..i n ş â -A L L A H .. ) _______________________________________________ B i z l e r- Cumhuriyet tarafından, on yıllarca kayırılan sınıflar - o l a r a k, ZATEN; k e n d i, A y a k l a r ı m ı z- üzerinde, haspel-kader- d u r a b i l m e- becerilerine U l a ş m ı ş- i n s a n l a r -, olmuş- i k e n,, ç o k- F a z l a- yakınmaya,, y a- d a,, ,, bizi kayıran sistemin- ,, h e r şeye, rağmen- değişmeden, a y n e n, korunması-i ş i n i,, p e k- üstlenmemeliyiz d e, z a t e n - kolaya , kaçıp ..D e ğ i ş i m e- dönüşüme, a y a k, uydurmaktan , ö t e,, ,, o n u n, önünde, i l e r l e y e bilecek, PROJE- v e - PLANLAR, i Ş L E R- tasarlamlıyız . .. B U- d i ğ e r- TOPLUMSAL-M i L L i- SINIFLARI- d a , Cumhuriyetçileştirme, Çağdaşlaştırma, yönünde, onları, e ğ i t m e- -öğretme- mecburiyetimiz,, d e , a r t ı k, o r t a d a n, kalkmaktadır .. Y A N i, F A Z I L- S A Y, d a,, Millete borcunu, ödemek- i ç i n, YÜZÜNÜ, sürekli- M i L L E T E- DÖNÜK- tutmak- zorunda, olmayacaktır, B U, gidişle .. /(KAPiTALİZME, V e, U . S . A ., ya, d a, teşekkür- borçluyuz, aslında, B U-MiLLETE-M E G A-iŞ- PROJELERi, sunarak,, o n l a r ı- çağdaş-uygarlığa- kendilerinin- taşıyabilmesine, ö n- A Y A K, olduğu, i ç i n .. ... O N U R L U, insanlar- PROJELERE- TUTUNABiLENLERKEN,, /( k e n d i-Ülkesinin-birileri-tarafından-eğitilip-öğretilecek-halk-kesimi-olmaktansa- ) .. _____________________________________________________________________________D E M E M- O- k i,, F a z ı l da artık, , M i l l e t l e- ilişki, kurarak, onları, , y ü k s e l t e r e k- ,, Cumhuriyete olan b o r c u n u, ödeme, i ş i n d e, çalışmak- mecburiyetinde, kalmayacaktır ../(B U, tüm- cumhuriyetçiler-i ç i n- geçerlidir ..M A D E M K i, b i z, ,, hepimiz- tüm-Cumhuriyetçiler,, gidip-de-ATATÜRKÜN- CHP sine-KAYIT yaptırıp, orada yan yana gelmiyoruz,, /(CILIZLIĞA, mahkum-ettiğimiz- CHP, nin , koalisyon-ortaklığını , d a, dışarıdan, d e s t e k l e m e, yükünü, d e, niye -taşıyalım.. z a t e n, CHP- d e,, b i z e- yaslanmak- y e r i n e- bambaşka- e r k- v e- güç-odaklarının ,, p e ş i n e- düşmemiş-midir .. b i z i, m i, dinler, ,,k e n d i- siyasi- menfaatinin, i l e r i y e, taşınacağı, politikalara, m ı, yönelir ..______________________________ Cumhuriyetçilerin- m i l l e t i- milletin-iKTiDARINA- bırakarak,, o n l a r l a, irtibat, V E, ilişkide, o l m a k, y e r i n e,,kendi, PROJELERiNiN, i l e r l e t i l m e s i, yönünde,, ,, y i n e- sadece, C u m h u ri y e t ç i, olanlarla, ilişkide, olmaları, V E, CUMHURiYETÇi-i Ş, V E , PROJELERiN, ilerletilmesine, odaklanılması, e s a s, alınmalıdır ..____________________________________________ M i L L E T E, " E Y Y A M ", geçmeyecek, Ç E K M E Y E C E K s i n i z, K a r d e ş i m .. M i L L E T-i ç i n- B i r ş e y- yapmayacak- M i l l e t i n- içine- girmeyecek,, ,,Milletin- s i z i- içinden- ÇIKARTMAK-için- HAPSETMEYE - B i L E, kalkışması, POZiSYONLARINA- d ü ş m e y e c e k,, yakalanmayacaksınız .. .. M i L L E T T E N- beslenmeyeceksiniz ..b i z z a t .. /(Milli-Duygunuzu da, siz, kendiniz, için- V E- K e n d i N i Z L E, kend,inize- ÜRETECEKSiNiZ .. ).. ..CUMHURiYETÇi-i s e n i z- Ö N C Ü, i l e r i c i, i l e r i d e, ,, Ö N D E, i L E R i D E,, /(biraz-DA-U Ç U K- u ç u c u ), olacaksınız, kardeşim, k u şlar gibi d e ..V E, bırakın, M i L L E T, kendi-O N U R U N U- kendi-iKTiDARI-i l e- oluşturup, kendi-i ş i n i n, d e, sahibi- olduktan sonra,, s i z i n- E s e r i n i zi, din'leyecek, P A R A Y I- d a, kendisi, ürettikten, s o n r a, sizin, peşinizden, size, yetişebilmeyi, d e n e s i n, Y i n e- KENDi- B E Y N i, VUCUDU, V E, o n u r u , i l e..
n o t : H A L K I N- /( V E ONUN-AKLININ)YANINDA, olmaya ,itirazım Y O K ..Y a n l ı ş- anlaşılmasın ..H a l k- Y O K -YOKSULDUR, k o n u ş m a z- L A F- E T M E Z .. /(ISSIZDIR-SESSiZDiR- s u s t u r u l m u ş t u r ,, v e, ö y l e- d e- kalmalıdır .. H a L K- konuşup-L A F , etmeye başladığında, M i l l e t- olmaya, başlamıştır .. V E R i R S i N- İKTiDARINI- eline, kendi, o n u r u n u, kendisi, oluşturabilsin .. ))
,,
,,
..
.
Fazıl Say
Son YazısıTüm Yazıları
‘Yeni hayat’
Fazıl Say: Gerçek şu ki; başaramadık
03 Kasım 2015 Salı
Diyecek fazla bir şey kalmadı
Biz kendi aydınlığımızda, işimizi daha da iyi yapalım, çocuklarımızı aydınlıklar içinde, bu dünyanın ve insanlığın “pozitif olma umudu”nda yetiştirelim, gerçekçi olalım, üretelim, güzel yaşayalım...
İyi yapılan bir şey dünyanın her yerinde kabul görür.
Bu tuhaf “dost-düşman” çatışmasından çok sıkıldık artık.
Şunu anlayalım, “değişmek istemeyen birisini değiştiremeyiz”.
***
Yıllarca gayret ettik çoğumuz.
Yazdık, çizdik, eleştirdik gerektiği yerde...
Ve bunu, kendi işimiz olmadığı halde üstlendik. Çoğumuz -birey ve yetenek olarak- dünyaya donanımımızla katkı sunmaya odaklanmak dururken, mecbur hissedip buna odaklandık...
Gerçek şu ki; “başaramadık”.
Bir başkasını ikna etmek mümkün olamadı...
Dostlar, bakın, bu kendimizle ilgili bir konu değildir.
Şimdi iş değişti,
Kendimize dönelim...
Kendi cevherimizin aydınlığına, öz yaşamımıza...
“Başkasını ikna etme konusu” bu toplumda zor bir zanaat.
Bu dönemde, rüzgâr bizim istediğimiz yöne esmiyor...
***
Şimdi gerçekten pek anlamı kalmadı; “Oyunlar oynandı”, “Seçim şartları adil değildi”, “Sandıklarda şaibe vardı” gibi avuntuların...
Birçok kişi açısından artık “muhalif olmak” gerçekten kendini körü körüne yakmak anlamıyla eşitlenecek.
Bu tabii ki yazık bir durumdur.
Keşke demokrasi kazansaydı, “farklılıklar” eşit değer görseydi, keşke, keşke...
Şartlar elvermedi.
13 yıllık bu iktidar, 17 yıla uzadı... Daha da uzar belki... Bilmiyoruz...
***
Ben, hem ülkemde, hem tüm dünyada, müziğimi yapmaya, bestelemeye, inandığım aydınlığa ve insanlığa koşarak, doğru hissettiğim her şeyi yazmaya devam edeceğim.
Benim için yaşamak bu umutlardan oluşuyor...
Sabahın erken saatlerinde bir yürüyüş ile fotoğraf çekerek, günü düşünerek, tüm benliğim ile nefes alarak ve yaşadığımız için mutlu olarak...
Kimse yüreğindeki yaşama umudunu, aydınlıkları kaybetmemeli.
***
Artık taksicilerle, siyaset veya gündem konuşmayız da, havadan sudan konuşuruz ya da hiç konuşmayız...
Kimse hayata küsmemeli...
Yaşamak güzel çünkü...
Yaşayabilelim...


‘Yeni hayat’
CUMHURİYET.COM.TR


Murat Oktay DanisYeah Yea'nın gönderisini paylaştı.
9 saat
ATATüRK; , e , " BONAPARTian- D i k t a t ö r,,
/( " BiREY C i, -D i k t a t ö r " ,
B i r e y- olarak- davranan- D i K T A t ö r ..)
diyenler v a r ..
,,
E V E T; , Ö y l e d i r..
OSMANLI- B Ü Y Ü K , bir, RESiMDiR ..
/(ismi v e ADI-KONMUŞ- biçok- ş e y,,
z e n g i n i, bir,
i m ' P A R A ' torluktur .. ),,
ATATÜRK- d e, B U, RESMiN, içine Doğmuş,,
Osmanlının bir, RESMi-PAŞASI d ı r..
,,
ANADOLUYA-Çıktığında,,
Y E N i, bir, RESiM, ,,
Y E N i, bir R E S M i YE T,
V A R, EDEBiLMEKLE,,
yükümlü, hissetmiş-olmalı,,
k e n d i s i n i ..
,,
ANADOLULU " ÇARIKLI-ERKÂNINDAN " ,
R E S M Î, b i r, D E V L E T,,
V A R- EDECEKTi ..
,,B i R- RESiM,, Ç i Z E C E K T i ..
,,
B U R E S i M, p e k- Tabii , k i,,
bir B i R E Y i N,- üreteceği, bir R E S i M,,
olmak durumunda idi ..
/(onun-, B U, RESMi, oluştururkrn, b i r ç o k,,
e s k i z l e r- çizdiği, d e, bilinir ..
,, bu ülkede, n a s ı l, bir Resim-v e- resmiyet,,
kurulması gerektiği, ile ilgili,,
birçok- RESiM-önerisini, uygulaması,,
/(içten- v e- dışardan ),,
o n a, önerilmiş d e, olmalıdır ..
,,
O , T Ü M- B U- R E S i M,,
V E , R E S M I^D E V L E T, oluşturabilme,,
ö n e r i l e r i n i n, ortasında, durmuş,,
,, birçok- E S K i Z i/(ö n- çizim- denemeleri ),,
de deneyerek,,
T Ü R K i Y E- CUMHURiYETi, D E V L E T i N i,,
V A R , ETMiŞ, V E,,
E N, ö n e m l i s i, O N A,,
" R E S M Î ^' y e t, kazandırmıştır ,,
..
,,
..
N E D i R - R E S M Î Y E T ..
,, RESMÎ DEVLETTE; h e r ş e y i n- A D I- KONUR,,
Y A Z I , i l e.. - r e s m i- çizilir- ..
/(RESiM D E, bir ş e y e, A D- KOYABiLMEK,,
O N U, " İ S İ M lendirebilmek " , i ç i n-
yapılır ..) /(RESiM-D E- bir YAZI, yazma- METODUDUR,,
i S i M L E R; onunla - bulunur .. )
,,
R E S i M- olmanın, A D I- Konulmanın,,
" RESMi-DEVLET " , olmanın, , üstünlüğü,
nerededir . .
R e s i m,, olan, ADI, olan- AKLA- bildirimdir ..
,, n e t t i r, ,, esnetilemez,
yanlış-anlamalara,, hurafelere,
tevatürlere, , dedi-kodulara,,
H E R ŞEYiN; ,,
h e r- k e s i n- kendi-i ç, S E S i, , i l e ,,
y o r u m l a n masına, i z i n- v e r m e z ..
,,
/( P O L i T i K A- sözgelimi, R E S M E, temellenirken,,
S i y a s e t,, " insanların- i ç- SESLERErine " ,, - temellenir ..)
,, i ç- SESLERiNi, /(düşüncelerini-), değiştirebilirsiniz,,
i n s an l a r ı n, V a t a n d a ş l a r ı n ..
siyaset- v a a t l e r i, /(rüşvetleri), i l e..
,,
R E S M Î - D E V L E T, ö y l e,
A B U R CUBUR- değiştirilmez ..
R E S i M- tarihin- e n- çok-silikleştiği,,
k ı r ı l m a l a r ı n, yaşandığı zamanlarda,,
/(bulanıklığın-arttığı- dönüm-noktalarında),,
,, T Ü M Ü- Y e n i d e n- R E S M E T M E K ,,olanağı, olur ,,
V E, " RESMi-DEVLETiNizi " ,
/( BÜYÜK- D E V L E T- RESMinizi ),,
, O L U Ş T U R U R; bununla d a ,
Ö Y L E- ÇOK- oynamazsınız ..
..
h e l e - k i- S i y a s e t e n,
,, herkesin-i ç- S E S i ,ile, istediğiniz, gibi,
oynayabileceğiniz- e r i t i ş l e r i n,, ezilenlerin,,
çoğaldığı, z e m i n l e r d e ,,
siyasetin-yapay-SESLERi-i l e ,,
B Ü Y Ü K- RESMiNiZi, , d e ğ i ş t i r m e y e,
kalkışmak, ,,
s i y a s e t i, /( onun bunun, önüne- s i y a s i ,, -Si YASASI ),,
E N G E L L E R i, koyarak, v e , Y E R L E Ş T i R E R E K,,
S i y a s e t- SELİ- n i n, Ö N Ü N E,,
" R E S M i- D e v l e t i n i z i n- RESMini, d e,
katarak, S E L i N- HÜKMEDiCiLiĞinin,,
g e r ç e k- sanılması,-sayılması- YANILSAMASI,
arkasına giR E S M i y e t i, V E, DEVLET-RESMiNi,,
h e b Â, V E; V E B A- e t m e k,,
,,
v e B U; sayede, o l u ş t u r u l a n, ,
" s a h t e- tarih-kırılıyor " - senaryoları, i l e,,
d e r e - geçerken, " A T- Değiştirmek- g e r e k " ,,
s e n a r y o l a r ı,, , ü r e t e r ek,,
M i L L E T i- YAPAY- RESMi-DEVLET ,,
R E S M i N i N- yeniden, yapılmasına,,
sürüklemek ..
,,
A K- PARTi, iktidarı,,
" B Ü Y Ü K - RESiM- y a p m a " ,,
b ü y ü k- RESiM- yapabilme- e r k i, ile d e,,
g e l i y o r ..
/( USA-POLiTiKALARINA- Temelli,,
B Ü Y Ü K- PROJELERE-imza-atabilme- t e l a ş ı ..)
,, b u r a d a, B U- BÜYÜK-KAPiTALiST-RESiMLERE,,
i m z a , atalım, D E R K E N,,
s i z , RESMi-DEVLETiNiZiN,,
" B Ü Y Ü K- RESMiNDEN- sapıyor- m u s u n u z ,,
sapmıyor- m u s u n u z..
,, B U N A- BAKILIR ..
/(TARiHiN- hakikaten- kırıldığı-zamanlarda,,
ü r e t i l e n, RESMi-DEVLET-RESMin d e n ,,
sapıyor, musunuz, sapmıyor, musunuz .. )
,,
H U K U K- RESMi-AKLiyetini,,
/( apaçık-RESMİ görüleni,n ) ,, , inkarına,
yöneldi, i s e,,
,, HUKUKUN-YAZILI-RESMiyetten- sapması,,
oluştu i s e ,,
/( HUKUKUN-içine - siyaset, v e , herkesin,
kendi, subjektif-i Ç - S E S i, sızabiliyor, V E,,
hukuk- herkese, AYNI- R E S i M,
olarak- görünemiyorsa ),,
,, s i z i n- RESMi-DEVLETiNiZ, z a t e n,,
a y a k l a r, altına, alınmaktadır ,,
ç o k t a n ..
,,
P K k, i l e, ,, RESMi-DEVLET, görüşüyor- i s e,,
V E; P k k ,, R E S M i- bir PROSESE,
ç e k i l e c e k s e,, S E N- RESMi- D E V L E T, tarafı,
o l a r a k, E N- ORTAYA,,
,, a s ı l- " ÇÖZÜM-SÜRECi-RESMiNi ",
koyması gereken, olmalı, i d i, iken,,
,, PROSEDÜR-V E- ANLAŞMALARI- konuşmaları,,
s a k l ı- v e , görünmez, v e, belirsiz,
tutmayı, tutum, e d i n i y o r s a n,,
,,
R E S M i- V E- RESiMSEL-davranmayan,
/(vatandaşların d a,
R e s m i, d e v l e t i n, ortaya getirdiği, RESMİ-görüp-izleyebilecek,
,, olmalı-iken ),,
.. y i n e- R E S M i, DEVLET-RESMi,,
s i l i m e k t e, i k e n..
,,
ve . birçok- başkaları, .i l e d e,,
R E S M i- D E V L E T /(T.C.),,
,, h i ç e- sayılıp, silikleştiriliyorsa,,
V E ; T Ü M- bunların yerine, d e ,,
b u l a- BULA,
A . B . D., menşeyl,i B A Z I,,
K A P i T A L i Z M i n, ,, R E S i M L E R i N i,
/( P R O J E L E R i N i ),,
b u l u p- d a- getirip,,
gelin-b i r l i k t e- yapalım,,
s i z d e, B E N- D E, N E M A L A N A L I M,,
d i y o r s a n ı z ,,
/8global-Kapitalizm-Resimlerinden ),,
,, b u r a d a,,
R E S M i- DEVLET-aleyhtarlığı,
gizlenilemez, boyutlardadır,,
V E; b i r- ö r t ü l ü,,
ANTi- /(v e KARŞI-D E V R i M ),
sürdürülmekt- olmalıdır ..
,,
D E V R i M L E R,, d e,, RESMi-DEVLETi,
kuran Devrimler, olarak,
adlandırılabilinmeli, i k e n ,
d e ..
,,

Yeah Yea'nın fotoğrafı.
Yeah Yea
Shakespeare yazdı,
Einstein düşündü,
Atatürk yaptı..

Murat Oktay DanisZata'nın fotoğrafını paylaştı.
Az önce

iZMirDE, 2000 kişi, Z e y b e k, OYNAMIŞ, hep, birlikte ..
,,
,,
" DÜNYAYA-Ç I K I P " ,
" O Y U N U " ; D Ü N Y A , yüzeyinde,
o y n a m a l ı s ı n ı z,,
,, K E N D i, Vucudunuzla ,, h e m,,
,, h e m, h e r k e s i n, d e ,,
G Ö Z L E R i,
ö n ü n d e ,,
,, DANSINIZ,D A, bir, HATiBiN, SÖYLEM,,
" E Z B E R i, - d e ", olmadan ..

,,
,,
D I Ş A R D A,, oluşabilen hareketin,
i z a h a , d a,,
i h t i y a c ı, olmaz ..i k e n ..
..
" BEYiNLERiN- i ç l e r i n d e " ,
olan olaylardan, ,,
A K I L L I- olanların, AKILLARININ, i ç i n i,
dibini, sıyırmaktan, ,,
B E Y i N L E R i N, DiPlerini,
K A Z I M A K T A N;
,,B I K M A D I K, m ı,,
B i R A Z ..
..
V U C U T L A R A,, açılsın beyinler, ,,
E N D Ü S T R i, İŞÇiSi, olmak zorunda,,
kalmaktan, d a,
ö t e ..
..

Zata'nın fotoğrafı.
Zata
2 saat
Farkına varmalısın...


Murat Oktay Danismedici.tv'in videosunu paylaştı.
1 dk.
M Ü Z İ K- Ö L D Ü R E M i y o r s a ,,
,,/( MÜZiK- u ğ r u n d a ; " Ö L E N ", 
- Y O K S A,, ),,
,V A T A N- , " T A D I " ,, - alamıyorum ,
M Ü Z i K T E N, nedense ..

..
..
,,
Ö L D Ü R E S i Y E- H I Z L ı,,
olabilmeli, parmaklar ..
,,
Y O K S A, Ö L Ü M Ü,,
,, " başka - REEL-ŞEKiLLERDE "
B A Ş K A- ENSTRUMANLARLA,,
, d e n e m e k,,
zorunda, olacağız,,
B U; ÖMRÜMÜZLE,,
b i z d e, " B U, A Ş K ",
varken ..
,,
birleştireni- BÜTÜNLEYENi- anlamaya,,
a r a m a y a,,
,,, " p a r ç a l a n a bilmeyi " ,
U M A R I Z ..
M Ü Z i K T E ..
/( V E, müzikle- .. dansla )..
..
1.261.764 Görüntüleme
medici.tv
17 Ekim, 21:00Paris
En la víspera de la gran final de ‪#‎Chopin2015‬ recordamos a una de las ganadoras de este concurso Martha Argerich! --> http://chopin2015.medici.tv/

Murat Oktay Danishttps://www.facebook.com/medicitv/videos/10153036005237352/?fref=nf
medici.tv
17 Ekim, 21:00Paris
En la víspera de la gran final de ‪#‎Chopin2015‬ recordamos a una de las ganadoras de este concurso Martha Argerich! -->http://chopin2015.medici.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=FgnE25-kvyk&index=5&list=FLoclApcUHJH_NyOZI_kqZ8Qhttps://www.youtube.com/watch?v=FgnE25-kvyk&list=FLoclApcUHJH_NyOZI_kqZ8Q&index=5
_______________________________________________________________________________Y O R U M- YAZILARININ, A Ç I K- H A L L E R i
_____________________________________________________________________________


Murat Oktay DanisGezi Parkı Ruhu'nun videosunu paylaştı.
2 saat
“ KAPiTALiST – M i L L İ y e t ç i l i k,, “ ,,
V E , T O P L U M A-
P E N C E R E- DEĞiL- " T E N C E R E " ,,
T A N I M I- TASARIMI.. , dayatmak ..
________________________________________________
/( KAPitalizm- T E K- TOPLUM-R E J i M i –
olarak- yapılandırılırken,, t ü m- Milliyetçilik- türlerini -d e,,
bünyesine- yutabilmeli, i k e n .. )
,, T O P L U M- ALGISINI d a ,,
“ P E N C E R E d e n “ , “ ,, T E N C E R E Y E “ ,,
çevirmiştir ..
,,
,,
A L G I, operasyonları , i l e,
,,artık – TENCEREDE; Pişirilecek , Ş E Y L E R, d e,
seçilebilinmektedir ..
/(söz gelimi, tenceredeki, E T L E R i, pişirecekseniz,,
ş a r t l a r ı, /(A L G I-i l e-- ISITMAYI), etlere, göre, algılatır ,
v e , Ö N C E – ETLERi, pişirirsiniz .. ),,..
..
,, h e r k e s- SIRASINI- bekleyecektir ..
,, patates, misiniz, soğan, havuç, tahıl, mısınız,
pişecek, yemekte ,, sıranızı, v e,,
ısıtılmanızı, ,, v e y a,,
E T i N- Pişirilebilmesine temellenilirken,,
T E N C E R E,i ç i n d e,,
N E R E D E, duracağınızı,,
D O Ğ R U; belirleyebileceksiniz ..
,,
/( MHP, seçimlerde, NEREDE; duracağını,
P A R T i Y i, NEREYE- P A R K- edeceğini, D O Ğ R U, belirlemiş,,
V e ; OYNANAN- O Y U N U; BAHÇELi-D O Ğ R U,,
Analiz etmiştir .. OY-DÜŞMESi,, F a z l a l ı k l a r ı n,
Boşaltılması, D O Ğ R U- konumlanmanın, t e m e l alması,,
O l u r ..
T e n c e r e d e k i, yeriniz- sizin,,
KAPiTAList-MiLLiYETÇiLiK- T E N C E R E s i n-D E
DOĞRU-PiŞMENiZi- sağlayacaktır .. ) ,,
,,
,,
MHP- hala, d o ğ r u, “ PENCEREDE “ ;
/( T O P L U M TEORiSini- P E N C E R E Y E- temellendiren-
E K O L D E DURUP, BEKLEMEYi- s e ç m e k t e d i r..) ,,
P e n c e r e n i n- T E N C E R E- yapıldığını,,
D a , /( “ d u r u- görü “ -i l e),,belirleyebilmiştir ..
V E -TEPKiLi, /(hayırcı),,
,, v e T e m k i n l i d i r, ..
P E N C E R E D E; olmayı, arzu ederseniz,,
T E N C E R E, -R E J i M i N D E,,
Geriletilirsiniz .. ) ..
B U N A- da R A Z I, olursunuz ..
,,
,,
D E M E M, O ‘ dur , k i,
/( bu V i d e o d a , da, olduğu v e, görüldüğü, g i b i ),,
,, ZULUMDEN; /( kimden geliyor ,N e d e n, geliyor-olursa olsun )
,, kendilerini- E Z M i Ş, ve “ EziLMiŞ –O L M A “ ,,
i h t i y a c ı n d a, olan,,
bir zamanlar, B i R- ŞEYLERE,, /(BU durumda-ALLAHIN-ÜLKESiNE),,
sığınmış, olanlar,, a, ,, i s t e d i k l e r i, VERiLMiŞTiR ..
/( ÜZERLERiNE- G i y i n m e y i, V E, DÜNYAYA, g e r i
dönebilmelerine- sebep- olabilecek- E L B i S E,,
ALGI-OPERASYONLARI, i l e, kesilip-Biçilip- DiKiiLiP,,
O n l a r a , giydirilmiştir .. ),,
N E- KADAR- MUTLUDURLAR, Ş i m d i, onlar ,,
D Ü N Y A Y A, T e k r a r, dönebilecekleri, i ç i n,,
V E; B U- ELBisenin, d e, HAKKINI-VERECEK,
PARASINI- d a, ö d e y e c e k, V E d e,,
“ Ç O K -* Ç O K_ çalışacaklardır ..
/( K A P i T A L i Z M, d e , bunu , i s t e m e z, m i .. )
/( B U- K E Z- B U, KESiMNi- TENCEREDE; P i ş i rilecek,,
“ E T “, olarak, s e ç m i ş t i r,,
K A P i T A L i S T- Milliyetçilik- Mühendis- V E- Mimarları ..)
,,
E V R E N S E L- GLOBAL- KAPitalizm,,
M i L L i y e t ç i l i ğ i n, EVRENSEL- TASARIM-Mühendisliği,
V E- M i M A R L I Ğ I N I,,
B U, şekilde, tasarlamaktadır , A R T I K ..
,,.
..
T E N C E R E Y E- DÜŞMEMEYE- ÇALIŞMAK,,
E s a s t ı r, “ P E N C E R E D E “ ,,
E Ğ E R ,, B i N A - inşaa edebilme,,M i M A R L I Ğ I N I Z I,,
Koruyabilmeyi, düşünüyorsanız ..
,,
,,
N E- YAZIKTIR, k i, CHP; çoktan,,
“ T O P L U M- T E N C E R E S i- TENCERESiNiN, içine “,
düşürülmüştür, V E, KILINÇ- d a r- oğ l u,, d a,,
TENCERENiN- K E N D i S i, yapılmıştır ..
/( S i z, KILNIÇ – D A R- O Ğ L U N U N,
t e n c e r e n i n, içinde, olanlar, dışında,,
“ BAMBAŞKA;- bir – PENCEREDEN “, konuştuğunu ,
gördünüz, m ü ..
,,
B E N, O; olsam, ,, i k t i d a r- Partisinin, A D I N I, ağzıma, almam,,
H e l e, k i, İktidar Partisinin, L i d e r- Kişilerinin ..
,,
P E N C E R E M E- OTURUR;
“ TENCEREYi- d e- içinde- PiŞECEKLERi “ ,,
PiŞiRECEKLERi, d e ,,
“ K e n d i- T E N C E R E- kaderleri, i l e “ ,,
Y A L N I Z, bırakırdım, k i,,
B U- E T L E R ,,
/(MiLLi-DiNCi- H A M- ET- bırakılmışlar),,
T E N C E R E N i N- A H Ç I- BAŞLARI- KAPiTALiSTLER- i l e,,
Y Ü Z- YÜZE- gelip, Pişerenlerle-
Göz- göze, k a l a bilsinler.. ..
/( K ö L E- V E- MASTER )..
/( K U L- V E- EFEND i, ,, olarak ) ..
,,
,,
A K P- Seçmeni- MUATABINI- aramaktadır,,
“ K U L- V E- EFENDi-KÜLTÜRÜNE- adamışlığı, i l e- kendisini,,
V E ; D E M O K R A S i, onların, B U- BiRiKMiŞ, - E M E L i N E, d e,,
Y O L – A Ç I P,,, onları da,,
P i Ş i R E C E K T i R ..
..
K E N D i L E R i N İ, “ B U- DURUMA- K A P A N A – SOKMUŞ, olanlara,,
- b u n a- inanmış- olanlara -,, yapılabilecek, e n, i y i, iyilik,,
- onların- EFENDiLERi, i l e, bizzat, yüzleştirilmesi,, v e,,
- Efendinin, A Ş Ç I L I Ğ I, i l e,
- Tanışabilmelerinin, S A Ğ L A N M A S I D I R .
- ,,
- K Ö L E – V E – KUL- BIRAKILMIŞLARIN, Ö N C E L i Ğ i,
- Olacaktır, D E M O K R A S i, lerde,, ..
,,
TRAFiK- e n -evrensel-DEMOKRASi- ŞABLONUDUR ..
N E Z A K E T E N, B U, durumdaki, insanlarımızın,
P S i K i Y A T R i S i N i N,
- t e d a v i l e r i n i n -, EDiM-ile- kendileri- öğrenerek,,
yapılmasına, N E Z A K E T E N,,
Y O L- VEREBiLMEK,,
D E M O K R A T i K- NEZAKETTENDiR ..
e f e n d i l e r ..
,,
,,115.305 Görüntüleme
Gezi Parkı Ruhu
Kız duygulanmış ne diyelim... smile ifade simgesi


Murat Oktay DanisSözcü Gazetesi'nin fotoğrafını paylaştı.
2 saat
MEMLEKET- " T Ü M- MÜSLÜMANLARIN " ,,M i L L i y e t ç i l i ğ i n i n,, - ÜLKESi- OLMUŞTUR ../( yaşasın Kapitalizm- MiLLiYETÇiLiĞi ),, .. V E, t ü m- MÜSLÜMANLARIN- ,,PSiKiYATRiLERi, v e REFAHI, a r t ı k,, B U- iKTiDARIN- SORUMLULUĞU, altındadır .. /(v e d e- Kapitalizmin-Milletçilik-PROJESinin , sahiplerinin .. ).. K Ü R T- REALiTESiNi, KABUL, e t m e y e n l e r e, /(TÜRK-MiLLiYETÇiLERiNE),,-direnenlere-*,, M Ü S L Ü M A N, REALiTESi- , V E - GLOBAL- MiLLiYETÇiLiĞi, i l e, VURULMUŞTUR .. V E ; i L K i N - B U - ,, K a b u l, ettirilecektir, i l k- Ö N C E l i k l e.. .. S i z , KÜRT- MiLLiYETÇiLiĞine, k a r ş ı- olan,, TÜRK-Milliyetçileri, olarak,, ,,o l s a- olsa Milliyetçilikle, Milliyetçiliğn, B ü y ü ğ ü n ü, davet, ettiniz, Ü L K E Y E .. ......M ü s l ü m a n - D E V L E T i, kurulmuştur, Ülkemizde.. .... TÜRKiYE- F E D E r a s y o n u n, i L K- ÜYESİ- -Kürtlerden- ö n c e - ,, MÜSLÜMAN- FEDERASYONU- D E V L E T i, olabilmiştir .. .. ______________________/( z a t e n- denilmiyormu, MHP, n i n, AKPyi, M i l l i y e t çi, yapayım d e r k e n, ,, " " MÜSLÜMAN- Milliyetçiliğini " ,, iktidara taşıdı, d i y e .. /( M i l l i y e t ç i- olsun d a ,, Müslüman- o l s u n ). I R K Ç I L I Ğ I ..,, Kapitalist-değil- m i d i r..ayrıca , d a..),, ________________________________________b ı r a k ı n- KUL-OLANLARIN- E F E N D i S i n i, belirleme, HAKLARINI, y i n e, onlara .. __________________________ M i L L E T T E N, misiniz, -milliyetçi-misiniz- d e ği l, misiniz.. A S I L- Y E N i, global- s ı n ı r- burada ..M i l l i y e t ç i- değilseniz- Milliyetçilerin- i ç i n d e, beklemeyin ..b u l u n m a y ı n ,, d i y o r, " GLOBAL- FELSEFE- ", yapıcıları, h e r , birimize ..
Sözcü Gazetesi
Yılmaz Özdil yazdı...
"O ise...
Yenilgiden ders almıyor.
Hayatından dört sene daha kaybetti,
kazandığını sanıyor, seviniyor.
Kornaya basarak tur atıyor." http://szc.tc/1GIPfLf
Murat Oktay DanisBağdat Caddesi Forumu'nun fotoğrafını paylaştı.
1 saatDüzenlendi
A Ğ Z I M I Z - A Ç I K- KAPiTALiZMiN- TEKNiKLERiNDEN; S i h i r b a z l ı ğ a, A L K I Ş; T U T M A Z, m ı, idik .. ALINIZ, S i Z E , TOPLUMLA- i C R A- EDiLEBiLiNEN, " A B İ ' D i k- K Â B E - idik- " /(abidik-kubidik),, NUMARASI .._____________________________________________________________________ ,, A L G I- OPERASYONLARI- i L E ,, insanımızın- N E - Y Ö N E, ilerlemesi, gerektiği, ,, onlara, öğretildi . /( demekki-halkımız- milletimiz- sürü olmayı- seviyor aldırmıyor ,,v e- hesaplıyor ),, .gösterildi ,, V E,, KAPiTALiST, A K I L- V E- düşünce belirleme, T E K N i K L E R i N i,, başarıyla, uygulayan, " A K, Parti " , , Ş A P K A D A N, " KENDi-T A V ŞA N I N I ", ,, çık a r t, mıştır .. başarıyla .. -Uğraşırsanız, başarırsınız- /( B U - sevdiğiniz- b a ş a r ı ,, d a, B Ö Y L E, birşey d e ğ i l- mi- i d i- SANKi ) .. .. ..______________________ Ş i m d i y e, kadar, ,, " B U-Vatandaş-Kesiminin " - Pisikiyatrisine, yardım e t m e y e, ELEŞTiREREK-YARDIM- E D i P- onları- Y A R M A Y A - /( " YAR-R' AKLARIYLA " ),, ,,çalışan, H E R K E S,, /( o n u- v e -onları-eleştirenler, yanlış- davranıyorlardı ,, P s i k i y a t r i d e, " YARDIM-EDEYiM- d e r k en, Aş A Ğ ı l a d ı ğ ı nı z, algılanır " , yardım edilen tarafından , - , i k e n .. ) ._________________________________________________________________. .. " ŞAPKADAN, K E N D i, tavşanını, çıkartmayı " , isteyene, d e, NEZAKET- göstermeyi, ö n e r i r, a s ı l, DEMOKRASi, M i M A R L A R I .. .. .. B U aynı zamanda d e m e k t i r, k i,, ,, bir Daha- B U- K e s i m e- dokunmamalısınız .. /(siz- E Y- T O P- bulmuş, gibi AK P, i l e, - /( V E - B U- insanlarla ),, oynamayı, i ş, - h o b i -,, edinenler,, K R E D i N i Z- DOLMUŞ, V E sadece,, şapkadan- TAVŞANIN; çıkartılmasına, yöneltil-miş, olmuşsunuzdur , s a d e c e .. B U, KAPiTALiST ,, MEDENiYETi ..)../(insan-insanla- uğraşır m ı, biribirilerine- Kötü-Laf, söyleyenler, h a k, ederlermi, İSLAMI ..),, h e p s i- Kapitalizme- biyat-edenlerdendirler .. ) .._________________________F A Z I L I N, d e d i ğ i, v e, YAZDIĞI; g i b i, " Y E N i- HAYAT ", başlamıştır, v e,,, A R T I K- herkes- K E N D i- asıl- TOPLULUĞU; -cemaati-, i l e, ilişki, kuracak, O N L A R A; dönecektir ..Y Ü Z L E R i N i .. ,, s a d e ' C E ..

A Ğ Z I M I Z - A Ç I K- KAPiTALiZMiN- TEKNiKLERiNDEN; S i h i r b a z l ı ğ a, A L K I Ş; T U T M A Z, m ı, idik .. ALINIZ, S i Z E , TOPLUMLA- i C R A- EDiLEBiLiNEN, " A B İ ' D i k- K Â B E - idik- " /(abidik-kubidik),, NUMARASI .._____________________________________________________________________ ,, A L G I- OPERASYONLARI- i L E ,, insanımızın- N E - Y Ö N E, ilerlemesi, gerektiği, ,, onlara, öğretildi . /( demekki-halkımız- milletimiz- sürü olmayı- seviyor aldırmıyor ,,v e- hesaplıyor ),, .gösterildi ,, V E,, KAPiTALiST, A K I L- V E- düşünce belirleme, T E K N i K L E R i N i,, başarıyla, uygulayan, " A K, Parti " , , Ş A P K A D A N, " KENDi-T A V ŞA N I N I ", ,, çık a r t, mıştır .. başarıyla .. -Uğraşırsanız, başarırsınız- /( B U - sevdiğiniz- b a ş a r ı ,, d a, B Ö Y L E, birşey d e ğ i l- mi- i d i- SANKi ) .. .. ..______________________ Ş i m d i y e, kadar, ,, " B U-Vatandaş-Kesiminin " - Pisikiyatrisine, yardım e t m e y e, ELEŞTiREREK-YARDIM- E D i P- onları- Y A R M A Y A - /( " YAR-R' AKLARIYLA " ),, ,,çalışan, H E R K E S,, /( o n u- v e -onları-eleştirenler, yanlış- davranıyorlardı ,, P s i k i y a t r i d e, " YARDIM-EDEYiM- d e r k en, Aş A Ğ ı l a d ı ğ ı nı z, algılanır " , yardım edilen tarafından , - , i k e n .. ) ._________________________________________________________________. .. " ŞAPKADAN, K E N D i, tavşanını, çıkartmayı " , isteyene, d e, NEZAKET- göstermeyi, ö n e r i r, a s ı l, DEMOKRASi, M i M A R L A R I .. .. .. B U aynı zamanda d e m e k t i r, k i,, ,, bir Daha- B U- K e s i m e- dokunmamalısınız .. /(siz- E Y- T O P- bulmuş, gibi AK P, i l e, - /( V E - B U- insanlarla ),, oynamayı, i ş, - h o b i -,, edinenler,, K R E D i N i Z- DOLMUŞ, V E sadece,, şapkadan- TAVŞANIN; çıkartılmasına, yöneltil-miş, olmuşsunuzdur , s a d e c e .. B U, KAPiTALiST ,, MEDENiYETi ..)../(insan-insanla- uğraşır m ı, biribirilerine- Kötü-Laf, söyleyenler, h a k, ederlermi, İSLAMI ..),, h e p s i- Kapitalizme- biyat-edenlerdendirler .. ) .._________________________F A Z I L I N, d e d i ğ i, v e, YAZDIĞI; g i b i, " Y E N i- HAYAT ", başlamıştır, v e,,, A R T I K- herkes- K E N D i- asıl- TOPLULUĞU; -cemaati-, i l e, ilişki, kuracak, O N L A R A; dönecektir ..Y Ü Z L E R i N i .. ,, s a d e ' C E ..

A S I L- VATANSEVER- M i L L i Y E T Ç i- D U R U Ş,,
,,
V A T A N- P E N C E R E S i N D E N,
Bakmaktır ,,
“ V A T A N I- TENCERELEŞTiRENLERiN- “ ,
T E N C E R E S i N i N, içine, d e,
Girmezsiniz ..
/( Düşürmezsiniz- kendinizi )..
,,
/( D E M E K- K i- TÜM, Liderlerimiz,,
K A P i T A L i S T, olmayı, temelde,
Kabullenmişler, d i r.. ),,
O Y N A N A N- T i y a t r o, i s e ,,
İşin- E X T R A S I ..
/(ASIL-Tiyatro-sanatına d a,
mükemmelen, h a k a r e t,, .. )
Bağdat Caddesi Forumu
İnsanlar bu seçimlerin hileli olduğunu düşünüyor ve sonuca inanamıyor! Dikkat edin bir tane lider buna değinmiyor!!!


A K- Parti, - A T- SAHiPLERi- TARAFINDAN- üzerlerine gidildikçe, " KAPiTAList-M A C E R A- MERKEBE " , binmeye, bile, R A Z I, oldu .. .. " A T Sahipleri " ; ,, Ş i m d i, " Ki-birlerine " , m i, yansınlar .. /( Y O K S A, A K- Partiyi, M e r k e b e, bindirdik, şimdi, b i z, A T I M I Z A, rahat rahat, YALNIZ- başımıza- binelim, , m i, diyecekler ..) /( Y O K S A- A B i, senin , MERKEBiNin, bana , b i n m e s i n e, izin, v e r, NE- o l u r s u n, diye, yalvaracaklar, m ı .. tükürdüklerini, d e, yalayıp ..),, y a da, A B i- MERKEBiNiN- AYAĞINI, ö p i y i m,, b i z e, bunu - yapma, Kapitalizm- ADINA, m ı, diyecekler .. ).. B U- MEMLEKET- T i Y A T R O S U, i y i c e, bir, S e y i r l i k t i r ,, d e,,, zamanınız, b o ş, V E- d e - -V A R S A ..
Bağdat Caddesi Forumu
İnsansız adalet olmaz.
Adaletsiz insan olur mu?
Olur, olmaz olur mu?
Ama, olmaz olsun.
(Özdemir Asaf)
A L G I- OPERASYONU ,,
/( OPERA-SANATININ-
POPULERLEŞTirilmesi, olarak ..)..
.... e n B a s i t, , o l a r a k,, nasıl-
anlatılabilinir ..

,,
,,
Aşşağıdaki, ö r n e k- Bilimsel-çalışma,
ilginç, t i r..
,,kargacık-burgacık- b i r- sıralama- i l e- sunduğunuzda,,
M E S A J L A R I N I Z I,,
,,m u h a l e f e t, bile,,
B U- Cümleleri-okumakla-
meşgul- ol a n- B E Y N i, i l e,,
,, K E N D i S i N i, ifade, etmekte, b i l e,,
,,z a y ı f, V E- G E Ç- kalır ..
,,
M HP, L i d e ri, DEVLETÇi- B A H Ç E L i, d e,,
B U; YÖNTEMLE- VURULUP,,
düşürülmüştür,,
K E N D i- BAHÇESiNe,,
D E V L E T, olabilmeye ..
,,
" B A H Ç E - BENiMSE;
h â l â ,
, h i ç, kafaya , d a, TAKMAM , yenilgiyi- " ..
demelidir, B A H Ç E L i, , d e ,,
bence ..
..


A K- Partiyi, V E , " B U SONUÇ " ,i ç i n,,
T Ü M- VARLIKLARINI,,
canlarını d a, DiŞLERiNE- takarak,,
/( A B, D , Kapitalizmi-ALGI-TEKNiKLERiNİ ),,
Tekniklerini , d e, kullanarak,,
,,U Ğ R A Ş M I Ş- olmaklıkları, i l e,,
onları- K E N D i-içlerine,
V E KENDi-PSiKiYATRiLERiNE,,
H A P S E T M i Ş, d e, oldunuz ..
,,
b ı r a k ı n- Ş i m d i,,
" K E N D i L E R - V E- REALiTELERi- i ç i n " ,
rahatça, UĞRAŞABiLSiNLER ..
/( o n l a r ı, artık- Kapitalizme-entegre-
olabilmeleri, kuşatıp- s o r g u l a y ı p,
sınırlayacak .. ) ..
/( ONLARLA-BUNDAN-sonra çatışmak,,
,, O N L A R D A N; onlar-gibi-olabilmeyi,,
istemek- olacaktır .. )..
,,
..
N E -* D E M O K R A T- ÜLKEDiR, B U- HALKIMIZ,,
v e, ÜMMETiMiZ ,,
,, TOPRAKLARIMIZDA; " KAPiTALiZMiN-MiLLiYETÇiLiĞinin - SARAYINI- V e- D E V L E T i n i- ", kurabilmesine,,
, i Z i N , v e r eb i l d i n i z,,
h e m d e, KARŞI-ÇIKIYOR-POZLARI, i l e..
,,
iNSANIMIZ, ,, ı n- B E Y N i- ŞEHiRLiDiR ..
,, BüYüK-Şehirleri-olup-
A K I L L A R I- K Ö Y L Ü- E G O S U, i l e,,
d o l u, BATILI-AÇGÖZLÜLÜĞÜ,
u t a n s ı n,,
HALKIMIZIN, B U- BONKÖR- alçak-gönüllülüğü,,
karşısında ..
/( ALP-ERENLER- Kapitalizmi-
,, VATANINDA, bir-D E V L E T, olarak,, d a,
m i s a f i r- edebilecek, kadar,
U L U, i l e r-k e n ..
..


K A P i T A L i Z M- U Y G A R L I Ğ I N A,,
E K L E M L E N M E Y i- DÜŞÜNEBiLEN, h e r k e s,,
" B E Y N i N- PSiKiYATRi ", BATAKLIKLARINDAN,,
,, ÇIKARTILIR- V E - ,, t a ş ı, nırken ,,
,,
,, H E R Ş E Y i N- TAŞIN-içinden,,
Ç I K T I Ğ I N I,, " ,,
V E, " TAŞIN-içinde- T U T U L A C A Ğ I N I ",,
d a, Kabul- edebiliyor,-olması ,,
g e r ek, e c -e k, tir ..
..


We’ve seen a lot of realistic and surreal artwork at artFido, but Hirotoshi Ito’s bizarre and mind-bending stone sculptures really threw us for a loop. In his masterful hands,…
ARTFİDO.COMW H A T - E A R - H A S- /(HEARD) , &- DRAWN ..
..a s , s w e e t-PLANE- abstraction
re : 'The greatest thing a human soul ever does in this world is to see something, and tell what it saw in a plain way'
John Ruskin 1856
,,
S O, E A R-will- l e a r n- things, much more- i n " plane-way ", than, o u r- eyes- d o e s..
,,that is why, an Abstract-s i m p l e- expression, has to b e- taken- -or-seen-,,
,, f r o m, the " v i s i o n ", of a EAR- h e a r i n g- or- " L i s t e n i n i n g-of-the-brain " - o f, i t.
i n - direct- w a y ..
,,
/(you can-not-make-easily-a b s t r a c t i o n s-from-what-your-eyes-have- s e e n ..
b u t, infact,, GREAT-artisrs, can MAKE-ABSTRACTiONs, from, their- V i s i o n s-of- " E Y E S-seen " .. /(seen- b y- EYES .. and L e a r n e d, so .. )
Yorum Gönder