17 Kasım 2015 Salı

AKLIN Ş E M A- ÇiZ G i L E R i ..

A   K L I N-  Ş  E  M A  - ÇizG i L E R i

Murat Oktay DanisFigen Ongun'un gönderisini paylaştı.
46 dk.Düzenlendi
,, Ç E K- YAZAR,, BECKETT,, ,, T A N R I Y I,
Çekoslovakyada beklerse,,
,,
/( ... " GOD O T, U, BEKLERKEN " )
,, -sosyalizm- a d ı n a- ,,
,, " YÜZÜNE " , i n e n,, " Ç i Z G i LERDEN " ,,
öteye geçemez ..
..b u- beklemenin, g e t i r i s i ..
,,
..
..
..
bir z a m a n l a r, 1980 d e,
GODOYU BEKLERKEN, K i t a b ı n ı , d a,,
O K U Y O R K E N,,
,, RESiMLERiMDE,, K O N U Y U,, V e ,,
/( KAVRAMI ), 4 , ile bölebildiğmi,
f a r k e t t i m,,
/(4 Bölümlü SENfoni, ,gibi .. )
,,
6-sene sadece, " Y Ü Z - Ç i Z G i L E R i " ni,,
çizdikten sonra ,, ,,
/( -ki- AKIL- Ş E M A L A R I , ÇiZGiLERi,,
,, olarak çizilmişlerdi,,
b u, Ç i Z G i,, resimler,, -1974-1980- )
,,
, ilk-MODERN-YAĞLIBOYA, R e s m i m d e,,
,, 4 Kenarın da birer-ayrı Ö Y K Ü, içermesi i l e,,
havalara uçmuşken,,
..
,,
hatırlıyorum, Siyah, KOCAMAN, bir C i l t- Kitap,
büyüklüğünde bir PHiLiPs, Portatif, RADYOM VARDI,,
V E , SAMUEL- BECKETT ' i n,, O K U N M U Ş,,
/(benim- tarafımdan ),,
Kitabını, da, " BAŞ-AŞŞAĞI ", B U, Radyoya,,
yaşlamıştım,
V E- B A T I- Müziklerini, D i n l e d i ğ i m, B U,,
RADYO; MUTFAK- M a s a sının üzerinde, Duvara,,
yaslı- dururken, b e n, , B U, Godoyu Beklerken, Kitabını,,
B U- KARA- RADYoya, dayamış,, v e ,,
O N U, b u kez , " TERS-ÇEVRiLMiŞ " ,,
baş -aşşağı edilmiş,,
TABLO-BENZERi, duruşu, i l e,,
B U K E Z,,
T e r s t e n,, t e r s- çevrilmiş- harflerinden,
o k u y o r d u m, TEKRARDAN,,
A K L I M D A N,,
taklalar atarak yuvarlanan, müziğin, PENCERESi,
ö n ü n d e .
,,i ç i n d e n, " MÜZiK-SESi- V E - UZAYI ),,
geçerken, Ters-Çevrilmiş- K i T A B I N,,
" K A R A- RADYO - PENCERESi- ",
Ö N Ü N D E ,,
M A SA N I N, d a, üzerinde ..
,,
,,
,,
,,
.. kendi içimde hem sosyalist /(işçi), h e m,,
Kominist,, /( e v , içinde- kendime- kominist ),,
/( Kominizmim- sanatın disiplinleri, ve
hayatın gerçeklerinden alırlarken,
d i s i p l i n l e r i n i )..
, b i r - yönetim kurmuştum ,,
o zamanlar, e v d e,,
/( annem babam d a, aynı evde, L i b e r a l,,
v e Demokratik- yaşarlarken,,
a y n ı, zamanda .. ) ..
,,
,,
D e m e m- O ' d u r , k i,,
" D I Ş- DÜNYAYA- HÜKMETMEYE- yönelik- REJiMLER ,,
,, D I Ş; D Ü N Y A Y I,, denetler, ve
düzenlerler ..
,, P E K İ, i n s a n ı n, i ç, dünyasını,,
n e , i l e, yönetecek,, v e, düzenleyeceksiniz ,,
,, y i n e- insanın, k e n d i, içinden ..
,,/( i n s an ı n- cenneti, ,, k e n d i, içindedir ,,
ancak- i ç e r d e, çalışılıp,,
D I Ş A R I Y A- ÇIKARTılabilinmelidir ..
b u , cennet ..)
/( cinnet- bu- cenneti, çırçıplak-dışarıya
çıkartmaya , kalkışmakken,, s a n a t ,,
b u, cenneti, d ı ş a r ı n ı n, koşullarında ,,
V A R, olabilecek, b i r, Ş E K i L D E,,
,,D I Ş A- V U R U R ..
,,
,,h a k i k a t e n, ,, C e n n e t i,,
D I Ş A- VURABiLDİ, i s e n i z,,
" B U ", s a n a t, E S E R i N i N,,
,, " fırıl fırıl- Fırıldak- gibi " ,,
K E N D i- ETRAFINDA,, d ö n e b i l d i Ğ i n i,,
F a r k, E D E C E K S i N i Z ..
,,
R E S i M D E ; B U,
4- KENAR- üzerinde, durabilen, 4-Farklı- RESiM,,
olabilmekledir ..
,,
/( a y n ı- R e s i m- nasıl- 4 Farklı- Öyküyü
içinde , - n a s ı l- i ç e r i p, d e,,
bakılan - k e n a r a, , g ö r e,,
her birini, yansıtır, olabilir ..
/( B u, bir Yanılsama, değildir ,,
tam tersine, her, bir parça,, BAŞKA, bir,
R e s im d i r.. )
,,
,,
,, Y A N i,,
" Y E R - Y Ü Z Ü N D E S i N " ,,
" BUNUN B i R- TEDAViSi- Y O K " ,,
i f a d e s i,, b e n i,,
,,p r o v o k e, etmiş,,
,, i ş ç i- heyecanımı, c o ş k u y a ,,
çevirebilmiş,, ,
/( K i- B e n d e, BU- Kitabı, i l e,,
BECKETT ' i, TERS-ÇEViREREK,
o n u n, n e f e s- alabildiğini,,
düşünmüşümdür,,
b e n i m , b u- eylemimle , d e ,, ..
,, Ç e k o s l o vakyaya gidip, d e,,
BECKETLE- Y Ü Z - YÜZE- görüşmek,,
olası olmadığı, i ç i n,
O DEViRLERDE .. )
,,
Z E M i N- v e- T A B A N,
,, olmuştur - B E C K E T T,,, b a n a ..
Ü z e r i n e - basıp d a, yükselebileceğim,,
A Ğ I R - V E - GÜÇLÜ; b i r,,
Ö L Ü M_ T A B A N I ..
,,
,
/( o zamanlar, Godotun N E, V E- K i M,, olduğu v e,,
neyi, g e t i r e c e ğ ,i, insanlara,
,, tartışılırken,,
,, " S O S Y A l i Z M i N- Y i t i p- gitmiş
düşlerini V E ,, - hayallerini, v e, ÜLKELERiNi,,
g e r i , g e t i r e b i l e c e k, olandır, " G O D O T " ..
deniliyordu ..
,,
aslında, Kominist Çekoslovakya-dan , yakınılmakta,,
v e , kendiliğinden, sosyalist v e , kendilerine-Kominist,,
olamayan, n o r m a l - vatandaş- insanların,,
hayalleri, v e, D ü ş l e r i n i, " y i t i r d i k l e r i " ,,
anlatılmaktadır ,,
" G O D O T ' U, BEKLERKEN ,,
ö y k ü s ü n d e.. )
,,
,,
,,
,,
n o t :
Ö L Ü P- d e , " A L E M L E R E " , tekrar,,
u l a ş a b i l s e k,, ,,
yakınmalarını,
,, n a s ı l- giderebilirsiniz ..
,,
A L E M S E L- MEKAN I - V E- ,, ,, d e - " Z a m a n s ı z l ı ğ ı "
V E ALEMLERiN- V A R L I K- olan- MELEKLERiNi,,
" Y E R - YÜZÜNE " - indirebilip,,
O N L A R L A- birlikte ALEMSEL-MUTLAK-MEKANLARI- d a,,
,, D ü n y a nın, kısıtlı- Mekanlarına,,
E K L E Y E B i L i R S E N i Z,,
,, Y E R ' l e ş t i r e b i l i r s e n i z " ,,
,, Y E R - YÜZÜ ' N ü,,
Y E R - Y Ü Z Ü N D E L i Ğ i,,
,,t e d a v i, etmiş,
olabilirsin ..
,,
,,
..n o t :
F O T O G R A F, enteresan v e, ETKiLi,,
,,
" A L E M S E L- KARA- MADDENiN,,
M E K A N L A R I N D A,,
Ç E K i L M i Ş,, s a n k i ..
/( B U, A N .. ) ..
,,
,, BECKETT ' i n,, saçına DÜŞMÜŞ,,
" KARA-MADDE- -ve-karanlığı-,
Ş A V K I- d a,,
,, s a n k i,,
" BEYiN-i Ç i- KARA- M A D D E S i " ,,
,,
B E Y N i N i N, içinden,,
Ç I K M I Ş; V E, gidiyor, gibi,,
,,o n d an-,, - a y r ı l m ı ş - ,,
" Ö L Ü M Ü N- M E K A N L A R I N A " ..
,,
,,
,,
..
E K :
1- AKIL-ŞEMA- ÇiZGiLERi :https://www.facebook.com/moddanis/media_set…
,,
2- " 4 Sides- o f- a - painting :https://www.facebook.com/moddanis/media_set…

Murat Oktay DanisThe Jungle aracılığıyla
1 saat
" R U H U N " ;
/( V E Y A- T i N ' i n,, )
,, N E F E S - ALIŞI;
g i b i ..
..
i K i- G Ö Z D E N,
,, b i r - A Ğ I Z D A N ..
/(ancak her biri- ö z d e ş )..
,,,,e n t e r e s a n, bir ,,
V i d e o- çekimi ..
,,
,, B U- bir- " V A -g e n a " ,,
/( D A- NEYiN,, .. )
/( ALEMSEL- R U H U N-,, FALAN- O l m a s ı n .. )..
,,
,,
,,insanlığın - EN- O R T A K- V a -gine ", s i,
olmalı .. " S E S - TELLERi " ..
,,
..
..
..
hepimiz KONUŞUyoruz y a ..
,,/( h i ç- KONUŞMAMAK- d a, varken ),,
bizler- sosyal- S -Ex, i,
tercih edenlerden,,
d eği l - m i y i z d i r ..
,,
..
..
D e r l e r- k i- i n s an l a r ,,
K O R K T U K L A R I N D A,,
" Ş A R K I ", söylerlermiş ..
,,
S E S , V E- RUHUMUZLA,, ittiriyor muyuz,,
- K O R K T U Ğ U M U Z- RUHLARI,,
,,yoksa tam t e r s i n e,, o n l a r ı, çağırıp, d a,,
,i ç i m i z e, mi, Ç E K M E K T E Y i Z,,
o n l a r ı, z o r l a,,
..
R U H U M U Z U, bütünleyememiş-olmaktan,,
K O R K A R K E N ..
,,g e n e l d e , B i Z L E R,,
" BÜYÜK-RUHLARLA ",
karşılaşacağımızı,
bilirken , d e..
..
,,
..
..
n o t :
,,,, P a r ç a L I ,,
,, " B i r G Ö Z Ü " , de , ,andırıyor ,,
" B i R ' i n- -G Ö Z Ü N Ü " ..
,,
,,boşa-konuşanlar- kimbilir, N E-R U H LARINI- içlerine-- YUTUP,
hangi RUHLARI d a, h a v a y a,,
V E R M E K T E L E R ..
,,
konuşanların yanında durmak - b i l e- R i s k l i ..
.. g i b i, sanki ..
..3.413.165 Görüntüleme
Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, "Así se ven en movimiento nuestras cuerdas vocales." adlı yeni bir video yükledi.
Así se ven en movimiento nuestras cuerdas vocales.
Böyle gel hareket halinde bizim ses telleri.
Yorumlar
TC Nejla Kar Harika, ... grin ifade simgesi
TC Cemile Macit Cetiner Gözler görmüyorki büyütünce gördümmm cnm beniiim
Reşat Aksun Bahar gelmis memleketinin sifud dukkanlarina...
Ahmet Sekercioglu Nerdesin Sedaaaaat!
Sedat Danis bizim köyün balıkçısı Ahmetcim, "Fisherman's Wharf" grin ifade simgesi
Murat Oktay Danis ,, art ' ık , surreal-soyutlaması , dilinde , söyersem : ,, onlarda olmayan deniz ürünlerini d e, s e n , tedarik etmelisin- -, B i Z L E R E-A i T- O K Y A N U S L A R D A N .. .. h a z ı r , bizim -O K- Y U N U S, oralara, k a d a r, d a ,, ; gitmişken , bir - k e r e - ,,d e..,, B U D A,,
,, " B A Y A N - " W A- G i n a " " ..
,,
/( ME M E leri, ÇOCUK- Ö R T E R ..
olurken,, elbiseden çok daha K A L I N,
ÇOCUĞUN-VUCUDU ,,
" i n s a n ı- ÖRTEN-insan- DUVARI " - ç o c u k ),,
giyinilmiş, g ö g ü s e ..
,,
i n s a n- üzerine- i n s a n ı,,
" i n s a n- DUVARINI " ,, giyindi , i s e n i z,,
z a t e n, başka bir şeyi,
giyinmiş olmanıza d a, pek gerek,,
y o k k e n ..)..
,,
,,
/(T Ü M- h e r-s o s y a l - ,, insanın, içinde,,
birçok-insan-giyinilmişken,,
onları G Ü N C E L-ÇAĞDAŞ, olarak,,
d ı ş a r ı y a, - YÜZEYE- ç ı k- a r t - a bilmek,,
d e , olsa olsa B Ö Y L E, bir,
" installation- performans " ,, , i l e, mümkün,,
M E K A N A , E K L E N İ L M E K T E,,
olan, B U-K A D I N I N,
y ü r ü y ü ş ü, i l e .. ) ,,
,,
,,
,,
ÇAĞDAŞ-S A N A T I N, EREĞi, n e d i r ? ,,
,, burada , klasik-tabloları v e sanatsal-eylemi,,,,
bütünleyip-tümlemek-amaçlanyor, b e n c e ..
,,yani- sanatı-bütünlüyorlar, çağdaşı da,ekleyerek,,
/(çağdaş-sanatla d a, tümleyip ) ..
" CONTEMPORARY- /(ÇAĞDAŞ- G Ü N C E L ), bir
.. " P E R F O RM 'A N s " ..
/(kendi -sınıfından, " G Ü N Ü " , VAR EDEBiLEN,
bir ,, tamamlayıcı -per form ans .. )..
" B E N C E -
/(ÇAĞDAŞ-SANATTA, h e p,
b e n c e, BU- BÖYLE-yapılmalıdır , v a r .. )
B U_ S E R G i,,
B Ö Y L E - G E Z i L M E L i,,
P E R F O R M A N S I .. ) ..
,,
,,
,,
,,,
.. DUVARLARDAKi, SANAT- OLARAK- D U R A N,,
/(sanatı t e m s i l- e d e n ) ,,
,, T Ü M, O ,, ÇIPLAKLAR, o r a d a ilerken ,,,,
/( G Ü N C E L-L E Ş T i R M E - ANLAYIŞINA- g ö r e ,, )
,, b i r- " C A N L I- ÇIPLAK " ; d a , o r a d a ,,
" B U- ÇIPLAKLIKLARA " , bakabilir ..
onlarla birlikte bulunabilir .. d i r..
,,
,,
n e d e n, b u- Klasik- Sanatta ,
" V a g i n a- çizilip " ,,
boyanmamıştır, R e s i m l e r e ..
,,
/( b e l k i, bu Klasik-sanatın,,
tüm- gördürdüğü, hayaller,,
v a gina, içinde, cereyan, etmektedir, d e,,
bizim haberimiz, y o k .. güncel-takılan,,
insanlar- o l a r a k ..
VA ginayı- dıştan, çizip-, boyamak yerine,
onun, içini- resmedersin .. ) ..
,,)
/( çünkü, v a - gina,,
aynı zamanda , ,, h a y a t, v e ,
sanatın nesnel-içeriğinin,
d e, içinden, aktığı
" HAKiKATiN-* K A P I S I D I R " ..
/( VALLA- T A N R I N I N, Va gina, yarığına,,
kafasını çevirip d e, bakanlar,,
T A N R I N I N, yaratık- üretip-yaratmak-,için,,
kullandığı- TENCEREYi-
K A P I, -V e- PENCERE,,sananlar-
olacaklarken .. )..
/(sanat-düşünce v e hayale yaslanacakken,
Tanrının- yaratık-mutfağı T e n c e r e s i n i n,
içine düşüncesini , k i m, düşürmek ister,,
hakiki, sanatçılardan, b a ş k a .. )
,,
,,
,,
,,
..
Y ü z y ı l l a r , ö n c e ,,
sanat yapabilen canlılar ,, olabilmek, i ç i n,,
" canlı-çıplak-vucudun - s e x e , ait, kısmına ,,
dokunmamak- ş a r t ı, i l e,,
/( sex-Tanrının insanı yaratışının,,
, m u t f a ğ ı, iken,, sexe, sadece
s e x i, bizzat yapanlar,, dokunabilsin,, ,,
sanatçı- sex-yapsın ancak, onu t a s v i r etmeye,,
kalkışmasın, k i,, TANRI-sal- yaratılış,, s e x , yapılırken,
s a f, v e, dokunulmamış, kalabilsin, ,,
D i n, çünkü,, TANRININ, S A F- yaratışına,,
t e m e l l e ne c e k k e n . )
,,
S a n a t, ,, D i n d e n, izin almış ..
D i n d e, sanata, böylece, karışmayacakmış ..
/( n e gezer,, Sanat hep, Dinin- s e x i n i, içermiş,,
/( içiçeleşmiş-sanatsal-eylemlerin-VE- n e s n e l e r i n,,
cisimleşmelerin-i ç i n d e .. )içinde
yüzyıllar- B O Y U ..
,,
Ş i m d i, çağdaş-sanat- TANRININ, Sanattan,
dışlandığı, ,, G Ü N C E L, olanın,,
/(ÇAĞDAŞ-olanın ),,
" G Ü N C E L- G Ü N C E L E " ,,
DiNSEL-OLAN-SANATTAN, V E
D i N D E N, alınarak,,
" S O K A Ğ A - i A D E S İ n e " ..
ç a l ı ş ı y o r , k e n ..
G Ü N C E L = ÇAĞDAŞ = -gün-ışığı ile-
,, günün -malı-olabilecek- - şeyler- ..
,, HAKiKATEN, D i N i N, b ö l g e s i n d e n,,
, ç ı k a b i l m i ş, birisi, i s e n i z,, ,,
" AYAKTA- Y Ü R Ü Y E N- ÇIPLAĞA " - V E -
,, Çıplağın-Çatlağına,,
,, n e d e n, bakamayasınız .. k i ..
..
..
..
h e r- insanın- içinde , çıplak- ve ,
i ç e -,,
giyinilmiş, olarak, onlarca insan- yaşar ..
/(sevdiğimiz -insanlar, ya d a, Hristiyan-sevgisi i l e,,
sevgililerini, içlerinde taşıyanlar ,,
,, aslında birer- s e x - fıçısı, olarak,,
gezinirler, toplumlarda , sosyalliklerde ,, ..
,, ö r t ü n ü l e n,, örtülen ç ı p l a k,, bedenler,,
/(normal-giyinen- vatandaşlar ),,
, g i y i n m e- ihtiyacı,,
a s l ı n d a, , içimizde, taşıdığımız,
onlarca " Ç I P L A K- s e v g i- ve sex, bedenini " ,
u n u t t u r a bilmek, i ç i n d i r ..
..
..
Y O K S A- içinde, Hristiyan-Sevgi- v e SEX- Cisimleşmelerini,,
t a ş ı m a k l a, " T A N R I YA, v e ,,
onun, Yaratış, v e - yaratıklarına- S E V G i,,
vasıtası i l e, Y A T A K L I K- E D E N- BEDENLER " ,,
,, d e n, değilseniz, V E,,
" SADECE- G Ü N C E L- olabilen ",,
" S A D E C E -* bir- Ç I P L A K ", v a r, ,,s i z d e,,
V E_ O- D A ,,
içinizde değil d e,,
S A D E C E-
" ÜZERiNiZDEKi- ÇIPLAKLIĞINIZIN, ü z e r i n e " ,
k o n u ş lanmıış ..
,,
,,
V A L L A- TANRININ- verdiği,,
" B U, T E K - ÇIPLAK-VUCUT- G i Y S i s i " ,,
i l e- gezinen, b i r i,,
D i N i, içeren herkesten,,
,,ç o k- ç o k- DAHA a z ,,
Ç I P L A K L I Ğ I, içermesi, i l e,,
t ü m- D i n- içerikli-içi, olanların,,
" aşırı-v e - Ç O K-
i ç- - çıplaklıklarının - h e a s a b ı n ı,
sorabilir,
,,
" G Ü N ' Ü N -
/( sadece - G Ü N ' e , ,, A i T ) ,,
V E d e ,, " G Ü N C EL -,,
/( Ç A Ğ D A Ş- ),,
olamamalarının, v e,,
OLMAMALARININ ..
H E S A B I N I ..
,,
N i y e- hala- " D i n c i "
/( Tanrının Yaratışına v e,
yaratıklarına, YATAKLIK- e d e n ,,
onları- k a y ı r a n .. )
,,olmaktan, ç ı k ı p,,
Ç A Ğ D A Ş- GÜNCELLiĞi, n, N E S N E L- hafifliğini,
giyinememelerini ..n , h e s a b ı n ı,,
..
..
Yorumlar
Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=iP9xbxE4ojA________________________________________________________________________________SANATIN - D i n s e l- -insan-içi-, eylemini , sonlandırack- olan- Çağdaş-sanat - E Y L E M C i L E R i,, ,, T A N R I- ya a i t- insan Vucudu -ÇIPLAKLIĞINI- , d a,, sanatın O B J E S i, yapabilmekten, çekinmiyorlar .. /( B i Z - Tanrının, i ş i n e, d e, bakıp, onu, denetleyebilen, b i r, IRKIZ, ş ö v e n l i ğ i, biraz d a .. /( Çıplaklık- Hristiyanlara- satılmış, b e s b e l l l i .. ) .. __________H A N i- sanata, B U- YARIKTAN- girmiştik,, sanattaki herşey, S E X- hayallerimizden ö t e, değildir , ö z d e..i ç e r i k t e .. ),, ..Ş i m d i, yine , B U, YARIĞA, " T O P L U M-içinde d e, " birlikte- s e x- dışı- d a, ,, bakabilerek, " , d e, ÇIKACAĞIZ " , s a d e, " K Ö Y L Ü - eylemciliği ", s a n k i .. ..B i z , TANRI- yaratışına, b i l e, uzaktan, bakıp, izleyebilen, yaratıcılar, olduk, a r t ı k ,, ş ı m a r ı k l ı ğ ı .. G e n l e r l e, oynayabilince,, TANRI-YARATIŞI,, i z l e n e b i l e c e k, birşey, olarak, G Ü N, IŞIĞINA, " G Ü N C E L E " , Ç I K ' A R T ' I L D I ,, a c i l e n ..Murat Oktay DanisCloakedTruth'un videosunu paylaştı.
1 saat
, B U - MiLLET- VEKiLiNE,,
,,
R Ü Y A L A R I N D A; ,,
" T Ü R K Ç E " , T e m a s, E t m i ş, olmalı ..
,, a d a m, h e r - ş e y i,
TÜRKÇEnin- A Ç I K L I Ğ I , v e ,,
DOĞRUYU-DOSDOĞRU,,
s ö y l e m e , T a r z ı, i l e,,
ifadelendiriveriyor ..
,,
REALiTE, A S L I N D a,,
B U, k a d a r, BASiTKEN,,
o n u, yamultup- e ğ i k- bükenler,
s ö z ü, v e ; L A F I, uzatır v e,,
sündürürler ..
,,
n o t :
,,b o Ş, SIRALARA; birkaç, kişiye konuşuyor ..
,, d i ğ e rl e r i ,, i s e ; ,,
" i N - GiLiZ C E " , konuşup-- , Ç i n ce düşünenler, i s e,,
ingiliz-vatandaşına
, Ç i n -ingilizcesi, öğretebilmeye,,
a r a z i, çalışmalarına, gitmiş,
g i b i l e r..
,,olabilirler ..
3.022.933 Görüntüleme
CloakedTruth, "Tony Benn talking in Parliament about supplying the middle east with weapons." adlı yeni bir video yükledi.
Tony Benn gives a speech in Parliament about supplying the middle east with weapons.


,, A Ş K; n e d i r ..
,,
..bende /(erkekte ),, d e, ,, ÖSTROJEN-/(dişi-hormon-var )..
,,
,, o zaman - B U_ KiMYASALDAN, b e n,
kendi, - i ç i m d e,, bir, ,,
" D i Ş i- B E D E N - DUYUMUNA ",,
" C i s i m s e l l e ş t i r m e s i n e " ,,
V A R D I R A B i L i R i m,,
" B U- DiŞiLiK- H O R M O N U nun, ",
T i N ' S E L,,
a ç ı l ı m ı n ı- ,, vucut olarak d a,
algılayabilerek ..
,,
,,
Y a n i, B E N i M- içimde bir V A R L I K- Formatında,,
D i Ş i, bir " V U C U D U " , bedenlemiş, olabilirim,,
b e n, y e t e r i n c e ,,
ö z e n e r e k ..
V E; onun var oluşuna, M E K A N- da açarak, içimde ..
,,
V U C U D U, KADIN; -D i ş i -, olanların aksine,,
b e n i m, " D i ş i - Vucudum ", ,,
" İ M G E s e l d i r " ,,
,, T i N S E L , d i r,,
kültürel-bir Vucut-duyumudur,,
b e n i m- Vucudumun, içinde,,
d ü ş ü n c e l e ş m i ş,,
v e
M e k a n l a n a n ..
,,
,,
,, b e n , D o l a y ı s ı y l a,,
yakınıma yakınlaşan v e yanımda, d u r a n,,
" VUCUTLU- KADIN l a r d a n,, " ,,
nasıl savunacağım- " b e n i m- D i ş i - İ M G E m i " .. ?
" i M G E l e m i m i " ..
,,
,,
,,b e n i m- İ M G E l e m i me,,
U Y G U N- /( O N U- VUCUTLANDIRABiLEN ,,
bir V U C U D U , d a , bulunan ,, ), b i r ,,
" K A D I N- V E- VUCUDUNU,
b e n, görünce,,
benim vucutlandırılmasını, ürettiğim,,
kendi- d i ş i- imgelemimi,,
b u, k e z ,,
,,o n d a n- " READY-M A D E " ,,
hazır olarak , alabilecek -o l m a m ,,
,,O N A - A Ş I K, olmam,
d e m e k t i r..
,,
,,
D E M E K- K i, AŞKLAR ,,
i m g e l e r i m i z i n, VUCUTLARINI ,,
" B E D A V A " , edinebileceğimiz,,
bizim i ç- i m g e l e m l e r i m i z i,,
, bütünleyerek- n e s n e leştirip,
bizleri, R E E L- M a k i n a l a r, olabilmekte,,
/( TOPLUMA),,
daha , belirgin, v e, b e l i r l i,,
v e , mükemmel- kılarlar ..
,,
,,
,, ç o k- yetenekli v e, becerikli,,
o y u n c u, v e - oynak,,
,, b i r KADIN,,
/(K E N D i- VUCUDU-N E -olursa olsun ),,
/( S i z i, hep, belli bir MESAFEDE-tutarak ),,
S i z i n- i ç- iMGELEMiNiZİ,
sürekli- s i z e- sorarak,,
s i z d e n, öğrenerek ,,
/(s i z e- A Ş I K- olarak, d a.. )
,,V E B U ; i M G E L E M E ,,
d e, adım adım , kendi, VUCUDUNU; d a ,,
değiştirebilmeyi,, ,,A S I L- i ş i, bilerek ,,
" P L A T O N i K " , bir Düzlemde,,
,, s i z e , kendi, vucudunu d a,
" O VUCUTTA- K E N D i- imgeleminizi d e "
i z l e t e b i l i r ..
,,
D o l a y ı sı y l a, sizin,, " K E N D i- İMGELEMiNiZE ",,
A Ş I K_ olabilme- platformunuz,
da , o n u n, bakılan- vucudunda ,,
" V A R - O L U R " ..
,,
PLATONiK-AŞKLARDA; K A D I N, m e s a f e y i,,
sürekli- k o r u r ..
/( i m g e s e l- büyünün,, bozulmaması , v e,,
E r k e ğ i n, K E N D İ, DiŞiL,-i m g e s i n i n ,
N e s n e leşebilmesini,,
" A Y N A ' d a ", d a ,,s e y r e d e -
bilir- olabilmesi, için ..
,,
,,
,,
,,
..b e n l i ğ i, gelişmiş- erkekler,,
içlerinde - kendi-BEDENLERi-TABANLI-
eril-V E- NARSiST-bir-İMGE-oluşturup,,
kendilerine - TAPINABiLME- Şansı,,
V A R e d e bilmeye- yönelebilecekleri, gibi ,,
,,n a d i r- olarak,,
i ç l e r i n d e,,
,, " d i ş i l ", bir ,, i M G E ,,
/( k e n d i- Dişil-hayalleri .. ),,
D E ; V A R EDEBiLMEYE- soyunurlar ..
,,
B U- erkeğin sanatçı-kişiliği, olur ..
,,
..
..
..b e n, AŞIK- olmayı,
ister, miyim .. ? ..
,, 12 yaşınızda, Opera v e Radyo -Evinde,,
sesinizle- para kazanmaya, başladı, iseniz,
çocukken,,
,, T o p l u m u n- R e e l- mekanik- yapısını,
da erken, öğrenmiş, olursunuz ,, k i,,
,,b u n u- dengeleyebilmek, i ç i n,,
" k e n d i- D i Ş i L ", İ M G E M E,,
yatırım -yapmayı,
uygun, buldum,,
çocukluğumda ..
/( TOPLUMLA-ZAMANINDA TANIŞANLAR,,
m ü m k ü n- olduğunca - g e ç -temas-edip
,, E R i L- ERKEKSi-MAÇO- i M G E L E R i N i,
v a r e d i p, içlerinde , ona,
TOPLUMLA- birlikte tapınır, v e,
tapındırırlar .. )),,
,,
,,
D e m e m- O d u r k i,,
erkeklerin yanlarındaki, kadınların,,
/(ilk-önce d e, anne- kız-kardeş, öğretmen- v.b. )
erkek beyinlerinin içlerine inip-o t u r m a l a r ı,,
k a ç ı n ı l m a z k e n,,
/(D i ş i- beyinleri,, " çocuğu " ,,içinden-çıkartacak-kuvvetleri,,
olmaları nedeni, i l e,, erkellerin bedeninin , b e y i n- tabanlarına,,
inip oturmasına , i z i n, vermez -yapıdadır, l a r . )
,,
e r k e k- d e, kendi, içinde ,SANAT ÜRETEREK--
/ ( içlerinde- b i r KADIN, VAR edebilen - e r k e k l e r ,,
ancak sanat - e s e r i- d e- doğurabilerek,,
b e y i n l e r i n i n, içine -inip-oturacak,,
yanlarındaki, kadınlara karşı,,
bir- KADIN- K A L K A N I-i ç-KADIN- BEDENi,,
v a r*- eder v e, Hakikaten- gerçekleştirirler.
..
..
..
..n o t :
S A N A T; aslında, e r k e ğ i n,,
KADINLA-KADINLARA-RAĞMEN,,
K A D I N I, ,, e r k e k-t ü m- V u c u d u n d a n,,
dışarıya, ittirebilme, e y l e m i d i r..
..
d i y e b i l i r, miyiz .. ?
n o t :,,
N i e t z s c h e ' y e, dönersek ,,
,, o aşkı-bir Mal-edinebilme- yönelimi,,
olarak ifade ediyor, b u, cümlesinde..
,,
e v e t, kendini, ALLAHTAN, d a, alabilip,,
/(,içinize yerleşen, KADIN; V u c u t l a r ı, ile d e,
yitirmeyip,, ,, MUTLU- AŞIK-olabileceğiniz
bir Kadın-Vucudundan, d a,,
sürekli- alarak,,
K E N D i N İ - TÜMLEYiP- d e,
iNSANıN-V E KENDi-İNSAN-OLUŞUNUN,,
M U T L A K- MAL- SAHiBi,
yapabilmek, A Ş K I ..
,,
,,
,,
n o t :
TOPLUM; POLiTiK- E ,, REAL-MAKiNA-olabilmeye,,
soyunacaksanız,, ,, /(TOPLUMUN- REEL-BiR-BiREYi )..
A Ş I K- olacağınız, kadın, sizi, T Ü M L E R,,
b ü t ü n l e r, V E ; REEL-MAKiNA,yapar,,
T O P L U M D A,, bütünüylr ve T Ü M E L,
davranabilir, bir ROBOT-olabilmeye ..
,,
YANi-TOPLUMUN-MEKANiK-BÜTÜNCÜL-BEDENiNiN
R O B O T i K- MÜKEMMELLiĞi, sadece, A Ş I K- olunmuş,
kadının , V U C U D U N U; erkeğin, imgelemine,,
besleme işini, üretmesi, i l e,,
o l a s ı, v e - olanaklı ..
,,
Y a n i,, aşık olacağınız, kadının , T Ü M- i Ş i,,
e r k e ğ i n- iMGEYE-TEMELLENEN,,
BEDENiNi, T Ü M L E Y E B i L M E K,,
b ü t ü n l e y e b i l m e k,
olabilmelidir ..
/(Aşık-olduk-evlendik-hadi,
her, ikimiz d e, i ş e, para kazanmaya ,,
,,A Ş K- iŞİNi- katletmek-olur .. )
..
K A D I N, ERKEĞİN, E R i L- BEDENLENMESiNin,,
,, t a b a n ı n ı n, erkeğin-- b e n l i k- İMGESiNE,,
temellenerek, büyüyebilmesini,,
, V A R- EDEBiLECEKSE,,
b u, İ Ş E-
" A Ş K- i Ş i " ,, - diyebiliriz ..
Friedrich Nietzsche
Benim hayalimdeki aşk,
iki insanın birbirini sahiplenme duygusundan çok daha öte bir şey.


.... " ESNEYEBiLEN A Ğ A Ç " , ,,..., KIRILMAZ v e ,, K Ö K L E R i N i, d e ,, muhafaza e d e r .. _______________ ... RÜZGARLARIN- K U V V E T i N i, n, dengeleneceği y e r,, " G Ö V D E D i R " .. ... A Ğ A C I- KÖKÜNDEN Sökecek, F ı r t ı n a, henüz Y O K S A , ,, R Ü Z G Â R a, ,, Saldırmaya g e r e k- Y O K ,, anlamına gelir B U; V E- , e ğ e r , AĞACINIZIN - GÖVDESi, V A R S A .. /( zaten Cumhuriyetimizin gövdesi d e, B U, EĞRiLMELERE, ; ,, - YAN-RUZGARLARA- , ,g ö r e , d e ,, " m o d i f i y e ", olmuşken , h a z ı r , s o n, 10 yıllık- dönemde .. ) .. ______________________ ESKi- TEK-PARTi-C H P si, ş i m d i n i n - YENi-CUMHURiYETÇiSi, olacakların ,, cumhuriyetçi-katılım-haklarını v e kredilerilerini, d e, kendi, iktidarı zamanında , t ü m ü, i l e, T A M A M E N ,, v e- fazlası-i l e- d e,, T Ü K E T M E M i Ş, m i, idi .. ..l e r ../(İSLAMCI-kuşakları-sıra dayağından geçirerek- A K- Parti erbabını- yeterince sertleştirene - kadar , d a ) ..___________________ T.C.- GÖVDE- ,, s i ,, ; ,,A K - P A R T i, olmuşken,, b u, iktidarın alanında ,, yapmaya kalkışacağınız h e r Cumhuriyetçi- EYLEM; ,,ş e y ,, ,, B U- iktidarın,, ,, alanında yapılmış- olacaktır .. .. bırakınız- iktidarlarının d e n g e l e r i n i, K E N D i L E R i, kurabilsinler .. /( , b a k ı n- B a k a l ı m ..,, N E- kadar Cumhuriyet.çi, d e, olmak mecburiyetinde, olacaklar,, , s i z i n, yerinize, d e .. ) / ( siz C u m h u r i y e t ç i l i k- yapmasanız ,, b e l k i, A K- P. ,, kendisi- cumhuriyetçileşecek .. ) .. ___________________ b u n u, ister, mi, i D ' i n İZ .. ?

Gulsin Onay
15 saat
Leyla Zana "Büyük Türk Milleti" sözünü "Türkiye Milletleri" olarak değiştirmiş yemin ederken.
Mesela kimse bir dua sözlerini veya evlilik törenindeki yemini kendi kafasına göre değiştirebilir mi? Emrivaki yapıp kahramanlık yaptığını mı düşünür, yalakalık olarak mı görür yazılanı okumayı..


Murat Oktay Danis C u m h u r i y e t, D I Ş A- genişlemesini , /( ideolojik-Alanını ), oluşturduktan sonra,, art'ı k, kişilerin, i ç l e r i n e- yönelik-ilerlemeli .. ancak-içlerine doğru y ı l l a r c a- ilerletilen- c u m h u r i y e t ç i l i k l e r,, ,, Y E N i- CUMHURiYET i n, projelerini, ü r e t m i ş, olurlar, insanların içlerine d e, y ö n e l e b i l e n, projeler .. A K- P.,, y e n i- C u m h u r i y e t, diye ,, U.S.A., Devleti, projelerini, u y a r l a y ı p,, ,, olmayan cumhuriyet, projeleri, yerine, y e r l e ş t i r m e k l e, d e , yükümlü .. tutulacakken d e ..

.." Ç A Ğ D A Ş- SANATLARDA " ,,
,,
" ALLAH-1-dir,- -AHiRET- T E K - " - F Ü Z E S i - YAPMAK ..
E Y L E M i ..
..
..
..
..n o t . :
/ ( iŞ- A-h-i-RET- PArmaĞı, i l e , değil d e,,
,, " ORTA 'nın " - PARMAğı, i l e. )
..
Gio McCluskey
4 saatNew York
72 virgins waiting in heaven for suicide bomber.


Yorum Gönder