19 Kasım 2015 Perşembe

, Contemporary- -O P E R A- MONOG-LARI,, - R E A D i n g s ..

, Contemporary-  -O P  E R A- MONOG-LARI,,  -  R E A D i n g  s .. 
,, /( O K U M A L A R I  ) ..
________________________________________


,," A H i R E T i N ", P E N C E R E S i,,
,,
,, " C E P- TELEFONU ",
olarak,,
,,
,, i n s a n ı n- E L i N E - DÜŞERSE,,
,,
,, K İ M,
o n u- e l i n d e n, , bırakmaya,
C Ü R - E T, e d e ,
bilir ..
,,
/( >T ü m, bilinecekler, de,
onun, içine , bilerek,
yerleştirilmekte,
i s e.. ) d e..
,,
,,
,,
" B U- Ç A Ğ " , ,
" A H i R E T i N- PENCERESiNiN ",,
D U V A R - KADAR- Büyüyüp-
Resim- olmayı d a,,
kabul e t m e s i n e, kadar s ü r e r ,,
,, b e n c e..
,,
/( RESiMLERDE- VARLIK- v e- Melekler,i n i n, d e,,
,, D Ü N Y A- ODA- M E K A N- i ç- -SINIR- DUVARI, n d a,,
D U R U P- V A Z i F E- bekleyen,,
;; " A H i R E T- i n- U L U- Bekçileri " , olmayı,
kabul etmeleri, n e kadar d a..
,, -i l e, d e-.. )
,,
,,
N O T :
ancak bundan ö n c e,,
i n s a n l a r,,
,, A H i R E T-*V E- B i L G i- penceresi, i l e,,
tamamen- s e r s e ml e t i l i p,,
A H i R E T S E L- ROBOT- DOKUNUŞU, i l e,,
alışkanlıklandırılmış,
o l m a l ı , d ı r, l a r ..
..
55.235 Görüntüleme
artFido - fetching art
The modern age: a brave new world.
www.artFido.com/popular-art

, h o ş, GEL- DiN- i Z ,,
,,
" ARABA- MiMARiSi ", F O R M A T L I,,
,,Ç A Ğ D A Ş- güncel- 
H E Y K E L, sanatına,, ,,
,,

,,
,,
,,
/( g ü n c el- -günün -,i-çinden-,,
d e ğ i l, m i,,
,,
g ü n c e l l e ş t i r i l e n,
,, " a r a b a- i Ç ' l e r i , n i n " ,,
, h ey k e l l e r de,,
, " D O Ğ A- LEGALitesi, şemsiyesi "
, altında ,,
,, D I Ş- Laştırılıp, d a,
Ç A Ğ D A Ş L a ş t ı r ı l m al l a r ı . ) , d a..
..
,,
n o t:
,, BMW ' n , yoksa, çok- daha ,,
UCUZA bir,
BMW-ALMAN-BAYKUŞU- al-
E V i N i N, içine ,, y e r l e ş t i r,,
s e n i- sen UYURKENDE, k e s s i n,,
,,G Ü M Ü Ş- ORANLARA ..
,,
n a s ı l s a, BUnları d a, BMW-
DiZ-aynırları,, na ürettirip,
satıyor, , B M W ,,
K A P i T A L i ..
,,SANATIN-HÜMANiTESi-
,, yerine- yerleştirmeye ..
..
..
N O T :
Ç A Ğ D A Ş- Y E R L E Ş T i R M E, sanatı,,
,, Tanrının, Doğasının, v e, yaratıklarının, i ç i n e,
robot yerleştirildiğini, d e,
söyleyip- a ç ı k - d a,
etmekten, d e, ,,
çekinmiyor,
A R T - ık ..
,, /( b i z- sona kalmış, v e- DONMUŞ-
,, ARTIK L a r a.. d a..
..
..
Stan Winston School of Character Arts27 yeni fotoğraf ekledi.
24 Şubat
Artist turns old hubcaps into awesome animal sculptures
Art by Ptolemy Elrington - Hubcap Creatures
TC Cemile Macit Cetiner bunu beğendi.
Yorumlar
Murat Oktay Danis ,, V i D A Y I, AĞZINIZA, -Vucudunuzun-içine- , ALMAMIŞ, m ı, OLUYORSUNUZ,, __________________,, D O N D U R M A- HÂLÂ, d o n d u r m a, lezzetinde , g ö r ü n ü y o r,, d i y e..

,, i Ş- i D ,,
,,
/( ,, insan- i D ' in, i n,, ,, i ş i ..
/( i n s an- EGOSU- KILIĞINDA ),, ..
,,
,, i Ş_ T A N I M I N A ,,
,," T A N R I ' n ı n- B I Ç A Ğ I " nın,
,, K ES- KiNLi- L i-Ği, " ,, i l e,
başladı, ancak,,
,,
,, z a m a n l a,
,,
" ZORLA- D i ş- F ı r ç a l a t m a - ",,
E Y L E M i N i, d e ,,
i ş- OLARAK- i L A N- e d e c k l e r, gibi,,
/( PARA-KARA-PARA- i s e,,
z o r l a- H i z m e t- vererek-,,
b u- PARAYI- H A K- e d e c e k l e r . )
,,
O R T A- DOĞUNUN-
COĞRAFYASINA ..
,,
..
..
..
..
,, N O T ;:
,,
" K A R A- Kominizm- Çağdaş-sanat- E y l e m i " ,,
,, KOMiNiZMDEN- N E F R E T- ETTiRME,,
B A T I- Kapitalizmi, OYUNU,,
T Ü M- H I Z I, i l e,,
,, s a n a t- uygulamalarının-
y e r i n i,
alacak, g i b i,,
O Y N U Y O R- TiYATROSUNU,
V E- d e, " O Y U N U N U " ..,, "
,,
,,dikkat e d i n, Çıplak-g e n ç,,
dişleri fırçalanmaya başlamadan, ö n c e,
" T e k- b i r- , getiriyor .. " ,,
b u- hizmete ..
/( JAPONUN- ŞiNTO-sunu,,
i ş e- getirerek- işinde,,
başarılı- olabilmesi,
g i b i, i l e .. ) ,,
..

,, T A N R I,,
" i n s an ı n- içine - yerleştirilecek ,,
/( i n s an -l a r ,, ,, S i Y A H- B E Y A Z,,
ALFABe, i l e,
birlikte yaşayacaksa,, .. ) ,, 

,,
,,
" A L F A B E ", ,,
N E F E S- d e- ALABiLSiN- D i y e,,
" Y - harfini, ORTADAN- K I R D I ", M ı,,
d e d i r t e c e k,,
bir " contempeorarry- a r t,,
;; Ç i Z G i- ÇALIŞMASI ..
..
..
..
..
,, B U- ESERE,,
,, ALINAN-V E- GOCUNACAK-LAR,,
,, .. " ç o k t a n, K A D I N L A R I N, içlerine,,
y e r l e ş m i ş, V E, yerleştirilmişlerdir " ,,
/( TANRI-KESiĞiNiN- d e- i ç i n e ),,
,,
i s t e r l e r s e, d e,
d o ğ u ş t a n, kadın, olsunlar .. ) ..
f a r k- gözetilmez,,
o n l a r ı n- TANRININ- Bıçağının - KES-KiNLiĞiNi- haykıran,,
Ç I Ğ L I K l a r l a,,
sizin d e, üzerinize,
s a l d ı r m al a r ı n d a..
s e b e p, , kendileridir ..
,,
,,
,,
,,
T A N R I- yarat " T " ığının- içine, saklanmaktan,
sığınmışlıktan- - korkanların,
" KORKUlarının, Ç I Ğ L I K l a r ı " ,, ,, V E-
,, T A N R I- bıçakları- , ile,
" çizgi çizmeye -yatkınlıkları " , n ı da , giyinerek,,
ü z e r i n i z e- Y ü r ü m e l e r i,
,
d e,
K A D I N- " Y -Kırığını ",
giyinmişlikleri, i l e,,
V A H Ş i ' l e ş i r, V E ,, d e,,
V A H Ş E T T E , - ŞiDDETTE- -
/( DEPREM-kırığının,, veya TANRI-kesiği- e z b e r i- şiddetinde )
s e ç -k i n, leşir ..
O L U- i K E N ..
" Y " ,, .. ,, i l e, d e.
,,
..


Murat Oktay DanisBora Yeter'in videosunu paylaştı.
50 dk.
,, B A T I ' L I, , d a ,,
" D O Ğ U D A N- D U Ğ D U Ğ U N U " ,
B i l i r ..
,,
ancak onlar- 
,, Doğudan -sürekli- B A T I Y A,,
yürür - i l e r l e r- v e,
Y OL- alıralar..
" R O B O T L A R "
T O P L U M U N A,,
- Varmaya ..
,,
..
,, " D O Ğ L U L U - geleneği "
, d a h a,, d a,,
" i y i c e -D O Ğ U L U " ,,
yapan , i s e,,
,,
D O Ğ D U K T A N- sonra d a,
sürekli- - " D O Ğ U ' Y A-
yürünülmesidir ..
,,
,,
" DOĞUM- DÜĞÜMÜNÜ " , çözebilmeye,,
V E, D O Ğ U M U N- DOĞUSUNDAN, d a,
i ç e r i l e r e, yürüyebilir,
olmaya ..
/( K i, böylece- Doğulu- D O Ğ U N U N - DOĞUSUNUN,
da , i ç e r i l e ri n d e,
aranılmalıdır .. D ü n y a- hayatında b i l e,, ..
,,sanmayın , k i- Çağdaş- Dünyada bulabilirsiniz,
o n l a r ı .. ..
ÇAĞDAŞLAŞTIRMANIN,,
h e d e f, kitlesi, v e,
PROJELENDiRiLME- V A R L I K- NEDENi,,
d e , b u, i k e n, çağdaşlaştırmanın ..
" contempeorary " , nin .. )
,,
..
..
..
..
" i y i c e- D O Ğ U D A K i
,, "YARIMLAR- Y A R I M I,,
, D O Ğ U M- DÜĞÜMÜNÜN " ,,
d e, içlerine -
i l e r l e n m e s i,,
s e r ü v e n i, DOĞUYA- ilerleme-
s e r ü veni .
,,
/( ya da , g e r i- g e r i- doğum -*düğümüne-
gidilmesi, -ilerlenmesi-,,
i n a d ı ,, ,, D o ğ u l u- haysiyetinin ..
,,
, e v r e n i n- Sırlarının , D O Ğ U, Düğümünün,
Y A K I N- D O Ğ U s u n u n, içinden,
ilerlenilerek d e,,
, ç ö z ü l e b i l e c e ğ i n e, ,,
i n a n ı l m a s ı,
,, Y A N i-
,, " D O Ğ U- FELSEFESi "..
,,
..
/( h a z ı r-
- ,, DOĞU- N U N- D O Ğ U S U- DÜĞÜMÜ,,
DOĞUMLARLA,,
,, i y i c e- ,, g e v ş e t e b i l m işken,,
- e p e y c e, ,, gevşek-bir- d ü ğ ü m,
olabilmişken ,,
y a p ı l a bilinmişken .. ),,
,,
,,
,,
,,N O T : ..
b u , " m i n i k- kız " ,, biraz daha zorlasa ,,
kendine, öğretilenleri,, ,,
,,
annesinin, K a r n ı n ı n, içine,,
,,düşüp- oradan- içerilere- ilerleyebilme,,
Y o l u n a- ERiŞEBiLECEK,,
b u- küçücük- hali, i l e- bile ,,
B U- YOLDA, içerilerde,
n e arayacak,
N E - BULACAK ..
..
,,
avuçlarıyla-OLAYA- destek- V E R E N l e r i n-, h e p s i,
B U-i ş i, başarabilmesini,, ,
U M M A K T A L A R ,,
,, k e n d i l e r i, fazla büyüdüklerinden,,
,, B U gönül V e r d i k l e r i,
" D O Ğ U- FELSEFESiNiN ", başarısına,,
büyüklükleri, nedeni, i l e,
H ,i z m e t- edemeyecek- - olmalarının,
üzüntüsünden, b i r- n e b z e ,,
kurtulabilecek,
ş e v k, vericileri,
olabilmeleri ,, i l e.. ,, d e..
,,
,, " U M M A N- EMiRLiĞinde " ..
-
..
,,
,,
n o t :
" U m m a n- E m i r l i ğ i n d e n " , , hayat- manzaraları ,
K i t a b ı n d a n..
,s a y f a, 1327 ..
..
1.004.889 Görüntüleme
Bora Yeter, "küçük kızdan ROMAN HAVASI dersi - mutlaka izleyin!" adlı yeni bir video yükledi.
2 Ekim
işte sosyal medyanın EN YENi FENOMENi!
Küçük kızdan "ROMAN HAVASI" dersi. Mutlaka izleyin

Murat Oktay DanisFAZIL SAY'ın fotoğrafını paylaştı.
1 saat
,, A T ı n- R O N T G E N i N i- her a n, çekebilen,, b i r " RONGEN-MAKiNASI " , o l u ş u y o r- olmalı, h e r- A T- sürücüsünün , B E Y N i N D E , zamanla ,, ,, T I P ' k ı, vucudunu, y a r ı ş- A T I, olarak- i Ş Ç i L E Ş T i R E N L E R i N,, ,, d ü ş ü n c e l e r i n i n, d e ,, ,, " i n s an -iskeleti- olarak - " B E Y i N L E R i Ni N, içine , ", ,, yerleşebilmiş, olması, g i b i .. i Ş Ç i- olmayan,, ,, " V U C U D U - i l e - ÇALIŞMAYAN " ,, ,, - D ü ş ü n e m e z, d e, ,, ,, d i y o r - , olmalı- - B U- S Ö Z .. d e ..
FAZIL SAY
19 saat
Kumru odasının kapısına bile resim yapmış; AT İSKELETİ.. Yetenek iyi , tarz ve inat da iyi..))) At anatomisi üstadı oldu. Resim bir yere bakmadan yapılmış...

  .. "  M Ü Z i Ğ i N- O R i J i n i-  - B U   "  ..  ..
,,
" i-R O B O T- M Ü Z i K- ORiJiNi-
A Y N A L A R I- imalatı .. "
,,
MÜZiK- ,, 
,, /( sanat-a , e v r il e m e m iş k e n ,, ,,
,, ; insanın-
,, her-yöne-eğrilmiş-Vucudu,
,, V E - - E L ' i-
i l e,
,, U Z A Y ı d a ,,- E Ğ - E R E K ,,
yapılıyor- olamadan ,,
,,
v e
" d u y g u n u n- Vucudu " , , i l e,,
,işlenmemişken ..
,,
,, " e v r e n s e l- s e s s e l- s a n a t- " ,,
yapıtına ,, v a r dı r ı l ı p,, d a,
MÜZiK- -notası YAZISI,
olmaktan .. ç o k- ötelere .. ),,
,,
,,
,,
,,
, " b i r _ M E K A N i K- - R O B O T U N " ,,
diğer- bir ROBOTTAN, /(PiYANODAN),,
,, " E N- U Z A K- bir- - y a n s ı m a s ı - " ,,
olarak, m ı, ,,
bilinmeli- i n s an - " i M A J I " ..
,," i N S A N- - i M G E s i ", ..
,,
b ö y l e c e- " insan- İ M A J I " ,,
daha h a f i f ,,
olmanın- m ü k e m m- e l li ğ i,
i l e d i r..
,,
, i n s an, ı n- " i N S A N ' ı " hatırlayabilmesinin ..
,, - S ı f ı r- - M Ü Z i K ..
y e n i- d e n- d o ğ a n- ,,
" i n s an - i m g e s i ",,
e n- orijinde,, ,, m ü z i k-
,, olabilmesi, d i y e..
..
..
..
..
.." i n s a n- mimarisinin " ,, - A K L I ,, olan- M Ü Z i K-YAZISI,,
da bir- MEKANiK- M a k i n s a l- ROBOT- i k e n,,
,, " derin- - i n s an ı n- RUHUNU " - içermezken .. )
,,
,i n s an ı n- R U H U i l e,,
- A K L I N I,,
a y ı r a b i l m e k, , d e,,
, b i r, AYRI- A Y I R M A,, İ Ş,
olabilecekken ..
,,ROBOT- i l e..
..
..
,, n o t-
Piyano-i n s a n a, daha çok benzer insan, E L i n d e n,,
çıkmışlığıyla,,
M a k i n a l a r l a, yapılan- Robot lara g ö r e..
..
..
video8.292 Görüntüleme
Mühendis Beyinler
13 saat
Piyano Çalabilen Robot
Gulsin OnayAyse Velibese ve 4 diğer kişi ile birlikte.
15 saat
Izmir İnner Wheel Kulübü güzel davetinde çok güzel bir 25. Yıl kutlaması..
Gulsin Onay ve 253 kişi daha bunu beğendi.
Yorumlar
Abide Saraçoğlu Sevgili arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum
BeğenYanıtla145 dk.
BeğenYanıtla119 dk.
Murat Oktay Danis ,, r e s s a m- olunca R E S M E- bakıyorsunuz .., /( benden bahsediyorum .. ) ,, m e c b u r e n.. _________________,, n e d e n ? - GÜLSiN- ONAYDAN, başka, h e r , K A D I N I N, " Elleri, serbest- havada , V E - b o ş " duruyor .. ,, ,,d a,, ,, sadece- GÜLSiN-ONAYın, E L i,, ,, " ELBiSESiNiN- Kumaşını " , t u t a b i l i y o r, o l m a n ı n, ,, ; B i l i n c i n d e .. B i l i n c i, i l e.. .. /( ,, diğerlerinden, A Y R I, olarak , " e d i l e n- bir EDiM- " , d e,, ola- bilerek.. .. ,, ) .. ______________ " Sanatçının, E L i, B O Ş- D U R A M A Z " ,, ,, - m ı, ,, ,, demeliyim . .. E v e t..

Murat Oktay Danis ,, r e s s a m- olunca R E S M E- bakıyorsunuz .., /( benden bahsediyorum .. ) ,, m e c b u r e n.. _________________,, n e d e n ? - GÜLSiN- ONAYDAN, başka, h e r , K A D I N I N, " Elleri, serbest- havada , V E - b o ş " duruyor .. ,, ,,d a,, ,, sadece- GÜLSiN-ONAYın, E L i,, ,, " ELBiSESiNiN- Kumaşını " , t u t a b i l i y o r, o l m a n ı n, ,, ; B i l i n c i n d e .. B i l i n c i, i l e.. .. /( ,, diğerlerinden, A Y R I, olarak , " e d i l e n- bir EDiM- " , d e,, ola- bilerek.. .. ,, ) .. ______________ " Sanatçının, E L i, B O Ş- D U R A M A Z " ,, ,, - m ı, ,, ,, demeliyim . .. E v e t.._______________________ b i r kere daha dikkatlice bakınca, a n c a k, görüyorum,, E L i N D E- TUTTUĞU n u n,, P i y a n o- takım- Aletleri ,, S i Y A H- çantası, OLDUĞUNU .. .. R E S M E N ..
,, " JAPON- SAMURAi-KILICINDAN ", s o n r a,,
,,
,, C A M- i ş l e m e ,,
A T E Ş i N i, d e ,,
/( MAki N A- i l e)..
T E K N O L O J i, i l e,
- - m e t r i k, Kalibre-
lendirebilmiş ..
/( C A M- işleme ATOLYESiNDE,,
J A P O N- MiNiMALiZMi ..
her ş e y- Mükemmeliğin, içinde ,,
etrafta dağınıklık- y o k , Atolyede, d e,
A L E V- BRÜLÖR -MAKiNASINDA- ,
d a .. ) ..
..
,,
,s ı r a -
,, C A M D A N-
" D Ü N Y A- V E- UZAYI n ı-
,, görün ",
" G Ö Z L E R i N i " ,,
,,
D ÜN Y A Y A d a, saçıp, atacak,,
/( TARLADA- YÜRÜYEN, B i L e,,
g ö k y ü z ü n d e n,,
n e- idüğü- belirsiz, göktaşları yerine,,
" D Ü N Y A N I N- gözyaşlarının,
y a ğ m u r- olarak- yağabilmesini,,
, b u l u p,
e d i n e b i l e c e k .. )
,,
C A M-B i l y e- ATICISI,,
T Ü F E Ğ i,, ,,
V E Y A- CAM- D ü N Y A v e UZAYI-
,,M i s k e t i- s e r m e-
,, BiLYE-YAĞMURLAYICISI-
U Ç A K L A R I- V E - Brülörleri .. )
..
..
" B R Ü L Ö R- U Ç A K- - TÜFEKLERi,,
, i c a d ı ,,
" J A P O N- MiNiMALiZMi ", v e
ç e v r e c i l i ğ i n e, d e,
YAKIŞIR ..
,,
n o t , :
,,
b u anlatılan,, " DÜNYA- M i s k e ti - Y a ğ m u r u ",
projesi, ,, bir- C O N T E M P O R A R Y- a r t,,
" P R O J E S i ", olarak, b u r a d a n,,
" D Ü N Y A- BANKASI ", r e k l am- M ü d ü r l e r i n e,,
ö n e r i l m ş, bulunmaktadır ..
,,
n o t: ..
,, " B U- ÖZEL- MiSKET- BULUTU, tasarımlı, B i Ç i M L i-
J A P O N- UÇAKLARINA " ,,
t ü m- D Ü N Y A , H a v a- s a h a s ı,,
A Ç I K, tutulacaktır,
h e r, -evrensel- , z a m an ..
B U L U T L A R I N- ÇAĞDAŞ- V E MiNimal- Mimarili,,
y e n i, Contemporary- N E S L i,,
D Ü N Y A- S E M A L A R I N A ,,
" contempeorary " ,, - B U L T L A R -
,, olarak- ekleneceklerken ..
,,
,,taş v e BETONA, düşenler, d e,
,, -taş dağlara v e, şehirlere -
apayrı şekillerde, kırılıp,
a ç ı k- edeceklerken,,
D ü n y a y ı, v e,,
k e nd i l e r i n i ..
..
..
..
..n o t :
/( ŞiNTO-inançlı- JAPON-
MADDE- i l e,,
her E Ş Y A Y I,,
T E K NO L O J i, S i,, i l e,,,
, h e r- E Ş Y A- N E S N E y i, ,,
M Ü K E M M E L E N-YAPAR . .
yapa bilir .. d i r.. )
..
..
video
31.921 Görüntüleme
artFido - fetching art yeni bir video ekledi.
1 saat
What glass blowing artist Satoshi Tomizu can do a blow torch will blow your mind.
www.artFido.com/popular-art

Murat Oktay DanisXendan'ın videosunu paylaştı.
8 dk.Düzenlendi
E V, g i t m i ş,,
,,
/( M E K A N, gitmiş,,
,, E Ş Y A- gitmiş ..
,,
/( reeel- yaşamayıp- d a, alt-bilinç-uykusunda, yaşayanlar,
,,zamanında- kaçamadı i s e,
insan- d a, gitmiş,, ..
yitirilmiş ..
REEL-olup da, kaçabilse, i d i,
diyecektir- B A T I L I ' nın, Büyütülmülş- İ D ' i,
d e, BUNA .. ) ..
,,
,,
,,
,,__________________________________________________
..
,, " i ç, V E_ D I Ş- M i M A R L A R " ,,
sinirlenmişler,, E S K i- Mimarlara ,,
,, v e - g e r i- almışlar,,
k e n d i, /(Mimarların),, v e r d i k l e r i n i,,
,, -m i m a r i- olarak, e v -ve - EŞYA-Mimarisi- olarak- .. -,,
,,
..
- çok- daha mükemmel- uçak-mimarilerine, daha d a,
dikkat- çekebilmek--
reklam- yapabilmek-
sermaye- sağlayabilmek- mimarilerini, mimarlıklarını ,,
,, ilerletebilmek adına,
" e s k i- mimari y ,i ,,",
E s k i- Mimarlık- uygulamalarını,
t e m i zl e y i p,,
y o k- etmelerindeler ..i k e n,,
,,
,, " v a z iy e t i n- V A Z i F E S i " ..
,,yeni-zamanın- " Vaziyetten- vazife " ,
çık- a r t- a bil- m e s i .. ) )..
,,
,,
,
..
/( REEL-POLiTiKTE,,
V e y a , ; ,, , ,, R E - E L ' d e ,,
,,, duygusallık-dan - a r ı n m ı ş,,
olarak, bakarsanız .. M A N Z A R A nın,
R E S M i N- özeti, b u.. ),,
..
RESMiN- R E E L- A D I :
,,
" Y E N i- MiMARLAR-
E S K i-Mimarların-
E S K i y e n ,, ,, Verdiklerini,
g e r i y e,
alırlar " ..
/( yıkarlar , ki Y e n i s i n i,
yapsınlar .. E s k i ' nin,,
kıymetli- y e r ine ..)
,,
..
..
..
_______________________________________________________
i Ş i N - " Y A Y G A R A S I N A ", gelinc e,,
d e ,,
/( yapmaktan- a c i z-i n a s n l a r ı-n,
sızlanmaları, i l e- T i y a t r o n u n,,
s e s s e l- ö r t üs ü, i l e,
E Y L E M L E R i N i N,
RESiMSEL- HAKKININ, olup-olmadığını,
t a r t ı ş tırt- mamak..
/( S E S ve SIZLANMA- S E S- enstrumanı-olarak,,
b u, acı- dolu- seslerin karmaşası i l e,,
yaptıkları a s ı l- eylemin- RSMini- ö r t m e k .. )
..
,, H a z ı r,
" A R A B ' ı n ", " YALELiSi ", d e ,,
e p e y c e , d e, bi r ,,
m e ş h u r k e n,,
d i l d e n- d i l e,,
yayılırken, d e..
,,
..
,,
..,,n o t :
/( Yal- E L L i ,, Arabın, malını, kaybederken,,
, k o p a r d ı ğ ı, bağırış-çağırış,,
yaygarası d ı r.
ç ü n k ü, bu çok, sıcak, ülkelerde,,
çalışmak- d a- zordur,,
çalışma sonucu elde edilen,
m o b i l y a la r, d a,
çok, kıymetlidir .. ),,
,,
,,
,,
..
____________________________________________________
RE-EL_R E S M E- V i d eo y a,, bakılınca :
,,
A R A B' ı n, henüz- başına - taktığı, beyaz, b e z i n i,,
v e, " KARA- ÇEMBERiNi " , v e,,
o n u n, K a r a- kırlaşmış- sakalını ,,
h e n ü z- A l a m a m ı ş l a r ,,
A R A B ' d a n ..
,,
e v l i l i k- A l t ı n- Halkası,
A L - yansı ,, h e n ü z,,
yansıtabilmelerine,
d e v a m, e d e bilmekte ..
,, parmağında ,,
,, giysisi henüz< ü z e r i n d e,,
,, " ARAB- t a v u ğ u " , da henüz, onunla ..
/( Ç i N- ördeği , d e,,henüz- mUTFAKLARINA,
dahil- olmamışken .. )
,,
,,
b i r , t e k- karısı - k ı z l a r ı ,,
,, y a n ı n d a, değiller, a r t - ı k,,
/( y a - d a- oğulları ),,
,,
ya da, h e p, kadınlar, kalmışlar,
yöresinde,, o kadınlar d a,
yakınlık, b e k l e r,, l e rk e n ..
,,
..
..
M a a ş - A l l a h,,
A d a m ı n- parmakları d a, iŞÇilikten,,
/( B E T O N- B E- D O N,, yıkıntılarını- kaldırmaktan ..)..
i y i c e, i r i l e ş m i ş l e r , d e,,
,, k a d ı n l a r ı n- duymaları, gereken,,
" i ç- s e s l e r i n i - ",
onlara, söyleyiveriyor ,,
- söyletiyor- çıplak- s e s e -
,,
/( UÇAK- METALiNDEN- P E Y N i R -TENEKESi,
M i m a r is i n e, geçmişliği, i l e,,
t a h t a, ARAB- UDU , d a.. )
..
..
..
,,
V E- D E , giyinik- KORKUNUN-
.. " S Ö Z L E R i n e " , d e,,
,,
..
..
..
a z ; M I;
K O N U Ş M U Ş T U,,
b u, A R A B l a r ,,
,, a r a l a r ı n d a,,
,, A Ğ I Z L A R I N I- AĞIZLARININ, içlerine d e,
yerleştirerek,
bir AĞIZDAN, V E ,
" A Ğ I Z - B i r l i ğ i - etmişcesine ",,
,, yöneten- T Ü R K L E - R E- karşı- d a..
" B A T I- Mimarisine " - d e- karşı- olarak ..
M A D E M- öyle, BATILI, Mimarisinin,,
içine , girmemeli, i d i n i z..
..
..
A D A M, hiç d eğ i l s e,
geriye kalan, kadın v e- çocukların,,
" i ç- seslerini- h o ş - edebiliyor,,
O , KALIN- v e, iri,,
10 e r k e k- değerinde,,
PARMAKLARI, i l e..
,,
N E- YAPSIN- A Ğ Z I, da durmuyor,,
" k o n u ş m ay a- d e v a m " ..
e di y o r ..
..
S E N, RE-EL-MiMARiNi,,
n e d e n, kendi, ellerinle, k u r m a d ı n ..
P i L O T, Bakıyor- yukarıdan, b u n l a r, zaten,,
bizim Mimarların, işleri,, E V L E R, şehirler,,
,,n e d e n, YENi-Mimarların, işlerini, yapmasın,
yıkmasınlar, y i n e- kendi,
e s k i, mimarlarının, e s k i- işlerini ..
,,
..
S A V A Ş; ,,, ; M A L- sahibinin , K i M,
olduğunu, meydana, çık - a r t- ı r..
,,siz belediye ile, Adamın Evini yıkmaya, gidince,
size- düşman- muamelesi, yapmayacak, m ı,,
K i m in- M a l ı n ı,,
K i m e, karşı, savunuyorsun ..
,,
N e r e d e, E S K i- SURiYE- Uygarlıklarının,
z e k a s ı, A K L I , E V L E R i,,
E V- mimarileri ..
,,
P i L O T, başka bir Uygarlığı,
b u- uygarlığın, z e k a s ı n ı,
bombalarken,,
,, b i r a z, düşünür ..
/( ARININ- yuvasına- çomak-sokarken .. )..
,,
,,
,,
,,
,,
N i t e k i m,,
,, g ü y a- s u r i y e-, ,, I R A K- M e z o potamya,,
Z E K A S I, v e ,,
UYGARLIĞI, v e A K L I , i m i ş, gibi,
" i Ş i D " ,,
,,
" UYDURMA- A . B . D . DiZAYNLI, b i r,,
Z E K A-v e - A K I L- MANiFESTOSU, i l e,,
tamamen- M A K E T- " KONU-MANKENi ",,
,, b i r, " Y E N İ - D E V L E T- T i P i ",
D i z AYNASI; D i z - a y n ı , i l e,,
,, oluşturulup- PARA-i l e- DEVLETLENEN, i Ş i D,,
,, b e l k i,,
hakiki, S u r - i y e,, V E I R A K,,
Z E K A- V E- A K L I N I,,
yeniden c a n l a n d ı r a b i l i r,,
,,
" Y E Ni- B i r- MEZO-POTAMYA ", U Y G A R L I Ğ I,,
buralarda, y e ş e r t i l e bilinir, d i y e,,
,, Z O R L A M A- DEMOKRAT- PROJELERi ..
,,
,,
b e l k i, d e, tutacak, kim, bilir ..
V E,,
sadece - SURiYe- l i- IRAKlı- Z e k a, v e AKLININ,
e s e ri, ,, SURiYE-IRAK- EVLERiNi,,
b u, kez, mezo-potamyalı- üretebilecek,,
y e ni- Ç ağ d a ş- UYGARLIĞA,
h e d i y e..
..
..
/( BATILI-Şirketlkerin- b u n a,
ne kadar olanak verecekleri, d e,,
,, a s ı l- soru ..
B U, n e d en l e- " DEVLET-Formatında ",
yapılandırıp, d i z a y n, E D i y o r l a r,,
B U,
" i Ş iD ",, DEVLETi- İ ş i N i .. ) ..
..
..
,,
,,
n o t :
,,
ARAB- BATI A T O M- B i r e y, - Mimarisine,,
geçemediği, için,,
,, z a t e n- EVLERDE- Biribirilerine,,
c e h e n n e mi, V A R, etmezler, m i,
birey-olamayanlar ,,
yüzyıllardır b u, içiçe-Aşiret-olma,
kültüründen, ç ı k a ma y ı p, d a..
..
B A T I- EV- T i p i, ile , d e ,,
KUTULAMAMIŞ- M I D I R, b u,
K Ü L T Ü R L E R ..
/( ingilterenin- yapıp- ettiklerini,,
bölüp- kutuladıklarını ,,
U S A , düzeltecektir .
,,ö z g ü r l e ş ti r e c e k t i r,,
h e r, N E,
p a h a s ı n a, olursa o l s u n,
O N L A R - için- H E M,
d e..,
..1.132.871 Görüntüleme
Xendan
19 Ekim
بە تەنەكە مۆسیقا لێدەدات
ناوازەیە.......
,, a l ı n- S i Z E,,
,, " Contemporary- a r t " ,,
,,
,, -Güncel l i k- - Çağdaşl ı k- sanatı -,, ,,

,,
,,
s a y f a l a r ı - S U D A N,,
,, /8( s u -kaynağından, çıkan, sayfalar,,
h e r , i k i, yana- d e v r i l i y o r, v e,,
o r a d a,
" O D U N - t a h a t a-,,
olarak,
biriktiriliyorlar ,,
" T A H T A- ÇIKACAK ",,
K R A L L A R - b u n l a r ı, bilecekler, diye ..
/( S U Y A- yazılmış- b i l g e- bilgilerini .. ),,
,,
NOT :,,
/( M a c a r i s t a n d a, b u, h e y k el ) ..
Açılan Kitap Çeşmesi - Budapeşte, Macaristan

Murat Oktay DanisTamer Ben'in gönderisini paylaştı.
1 saat
,, " S A N A T ' ı n " , nasıl- bir Ş E Y ,
olduğu, ,,
ç o k- tartışmalıdır ..
..
..
A s l ı n d a, D i n ,, d e ,,
t ü m- " yaratılışı ,, V E Y A R A TIŞI,,
,, anlamaya çalışmak ,
- d e ğ i l- midir ..
,,
,,
D i N L E R ,, yaratılışın- M i m a r is i n i,,
m e r a k- edenlere,,
o n u - anlamlı- yapılandırarak,,
" o r a d a- olanları " ,
A N L A M L A N D I R IP,,
A N L A Y A bilmemize ,,
yardım e d e b i l m e y i,,
i s t e r l e r ..
,,
/( ancak- Dinler- herşeyi, MADDE'd e n,
anlamlandırıp,,
Mimari-olarak- yapılandırmayı d a,
i h m al, etmezler ..
.. KURAN- b i l e- ALEMLERi-ALLAHI- AHireti,,
MiMARi-olarak- Yapılandırır v e , adlandırıp,
anlamlandırır d ı r..)
..
..
S a n a T ı N ; D A ,
konusu, Y A R A T M A K,,
yaratabilmek, V E
" y a r a t m a - s ü r e c i "
,,i s e,, ,,
y a d a ,
" yaratışı - t e k r a r , e d e b i l m e k " ,,
,,
,,O zaman sanat y a p m a k,, d a ,,
" Y A R A T I L I Ş I ", tekrardan- Y E N İ -leyebilme " ,,
sonuçta Y A R A T I C I, olabilme ,, prosesinin,,
hakikaten- gerçekleştirilebilinmesidir .. ..
..
,,
..
..
YARATIŞ-, ; /( T A N R I , türü, b i r , yaratış, .. )
m ı, o l a C a k t ı r ,,
/( ki Tanrı yaratışında ,,
TÜRLÜ- Ş e k i l l e r d e,,Yaratıklar /( creature )
o l u ş u p, cisimlenmektedirler .. .. ),,
,,
..
C O N T E M P O R A R Y- a r t, i s e ,,
Tanrı türü olmayan, /(yaratık- türetmeyen, ü r e t m e y e n ),,
b i r , S A L T - yaratma-
sürecini, m i m a r l ı k- A K I L- metodları,,
a r a c ı l ı ğ ı , i l e,,
V A R - E D E B i l m e y i,,
" Y a r a t ı ş ı " , a r t I K; ;
" YARATIK " _- F o r m a t ı n d a n,,
a y r ı- aramayı denemektedir ..
,, - s a n a t - A d ı n a -
/( sanatı- D i n d en- AYIRABiLMEK, i ç i n .. )
..
..
..
..
,, b e n, ,,i s e
- sanatın- B i l i m- sayesinde,,
D i n d e n- ayrılabilmesinin,
M E T O D l a ş t ı r ı l m a s ı n d a n ,,
yanayım ..
/(sanatta TANRI-yaratışını- v e,
,, TANRI- Cisimselleştirmesini ,,
istemiyorum,,
ç ü n k ü,,
insan- vucudunun ,,c i s i m l e ş m e s i,,
T a n r ı- cisimleşmesine,,
paralel- i l e r l e y e n,,
bir, e v r i m i, içermekte ..
,,h ^A L A.. )
,,
K L A S i K- SANATIN,
,, " b i r- F i G Ü R Ü ",,
,,/( bir Öyküsü, bir melodisi ) ,,
,,M O D E R N /(Bilim-içeren), s a na t, sayesinde ,,
" 4- A Y R I, şekilde, " T A N I M lanılabilinir " " ..
/( F i g ü r ü, RESMiN-4 kenarında , 4- e- Bölebildiğinizde )..
/( SENFONi- de 4 -Bölümlüdür, K O N U- y u,
Ö Y K Ü Y Ü,, ,, 4- e- böler .. )
,,
,,
,, B U D A,, /( M o d e r n i t e ),,
D i n s e l- yaratılıştan,, a y ı r ı r ,
" Tanrısal- F i G Ü R Ü "
tanımlamalarda şekiller .. ..
,,
,,
,,
..
sözgelimi, Mü
zikte, impressionist- Debussy ,,nin Müziği,,n d e,,
F i g ü r - /( M e l o d i ),, yerine,
o n u n- " tanımlanmış, ş e k i l l e r i " ,,
yüzerler- yüzeyde ..
,,
,,
E Ğ E R ; MODERNiTE, PROJESi,,
tamamlanılabilmiş- olsa i d i,,
Ç a ğ d a ş- s a n a t, d a ,,
M O D E R N D E N,,
otomatikman,,
ü r e t i l e bilinecekti,,
/(-SANAT -Bilim- AYETLERi, 12 Cüz- 27 .. )
..
..
,,
..
_______________________________________________________
K O N U , " ANLAMLILIK " - v e ANLAMSIZLIK,,, i d i,,
burada, a s l ı n d a..
,,
sanatta, V E , S A N A T L A ,,
Tanrının, Yaratışını,,
/( ç o k- şekilde, V E - ç o k- türlü- şekillerde,, cisimleştirişini ,, )
gerçekleştirebilirseniz ,,
yaratılmış, olanları, v e T A N R I N I N, k e n d i s i n i, d e,,
" A N L A M A Y A- ÇALIŞMA " ,
yükümlülüğünüz- d e- ortadan,,
k a l k a b i l i r ..
,,
,,
A N L A M A - EYLEMi- " BEYNE- M A L- E T M E " ,,
beynin içine yerleştirebilme- işlemidir ..
/(BEYNiN- MADDE, y a n i - T A Ş,, olduğunu,,
var- s a y a r s a k,
Anlamalarımız,
-anlama çabalarımız -, d a ,,
,, O bilinemez-Ş E Y i, , C i s m i,,
M A D D E N i N-içine yerleştirebilme,
çabamızdır ..
..
..
,,
Y A N i- TANRIYI- anlayınca - O N U,,
B E Y N İ N-ya da, TAŞIN-içine yerleştirebilmiş,,
olacağızdır ..
" T A Ş I N- içinden - çıkmamış, bir, ş e y i,,
siz nasıl- TAŞIN, içine yerleştirebilirsiniz ..
,,
,,
b ö y l e c e- hurafeler, kompleks-Din- Okumaları,,
T A Ş- i l e- /(MADDE-Beyin),,
T A N R I Y I- içiçeleştirme- çabaları,
olurlar ..
..
..
..
,,
Y i n e - sanata , d ö n e r, isek,,
sanatta- " 7 - disiplin " ,, - vardır ..
,,
/( aslında bu 7- disiplin d e,
,, ,, MADDENiN- ATOMUN-7- katmanıdır .. ),,
M a d d e y i, 7 ,,YAPI- KATMANINA- ,, , ayırıp,,
/(ses, ışık-renk-, dans- orbital- ,,, simge-işaret- ,, v.b. ),,
h e r birinin payına düşen " H A K i K A T i ",,
t e k e r - t e k e r- oluşturup,,
,, sonuçta h e p s i n i- birleştirebilip,,
" C i S i M- yaratabilmeyi,,
deneyeceğizdir ..
,, a s ı l- s a f - sanat, eylemi, i l e..
,,
,,
,, .. Y A N i-
" S A N A T- YAPIYORUM " , d e m e k,,
B U_ 7- disiplini, a y n ı, and a,,
birleştirebilmeyi, y a p ı y o r - ,,, ola bilmek l e d i r ..
..
..
/(bu her ayrılmış- sanatın,, her birini
,, daha önceden teker- t e k e r- çalıştı v e,,
" h a k i k a t l e r i n i- ", ö ğ r e n d i,
i s e n i z..
,,bunu, /(salt- sanat cisimleştirmesini ),,
,, yapabilir- olabilirsiniz ..
,,
,,
..
..
______________________________________________________
L A F I- şuraya, g e t i r m e y i, istiyorum ..
..
,, " M Ü Z i K- insanın- anlamasına-
,, hizmet -etmeli , m i d i r .. ?
,,
.. E V E T,,
.. -N E- yazıktır, k i- ,, , M Ü Z i K,, ANLAMLIDIR ..
, i N S A N I N, - A K L I N- B E Y N i N- Mimarisini,
anlamlandırmaya , u ğ r a ş ı r ,,
h i z m e t - d e--
E D E R ....
..
..
B U- şekiller,i, i l e,,
herbir- sanat , /(müzik-resim-edebiyat-bale-tiyatro v.b.,, ),,
m i m a r l a r ı n, anlam- V E ANLAMA-
M i M A R i- YAPI- BELiRLEME,,
takıntılarına,,
h i z m e t, e d e n,,
" M i L L i - SANATLARDIRLAR " ..
,,
,,
,,halbuki- a s ı l, yaratılış, v e ,,
" c i s i m l e n d i r i ş ", ç o k l u,,
hakikat- eklemleyici,, v e ekleyici,
- T a n r ı- sanatı,,
,,
,,n e anlanılabilinir,
ANLAMLANDIRILABiLiNir,, n e, d e,,
bilinebilinirdir ,, e ğ e r ,,
, herbir- 7- sanat disiplinini,,
e ş, zamanlı- işletilebiliniyorlarsa ..
,,
,,
..
..
7- sanat- disiplin i-
biribirilerinde- oluşan-
- " anlam- parçacıklarını " ,
b i l e- silerler ..
/(böylece Milli- sanat değil d e,
e v r e n s e l- sanata, varılır .. )
,,
..
/( " TANRI- Cisimselleşmesi "
, n e, ANLAM, kırıntıları,, i ç e r i r,,
N E D E,, ,,
,, M i L i - MiLLiyetç i - l i k l e r.. ,,
anlamlandırmaları n ı,
/( ,, " M i L L i- Mimarlarının " ) ..
,,
,,
.... " T A N R I- C i S M i " ,,
S A F, V E, ; T E M -i Z D i R ..
,,/( anlamadan- V E
ANLAMDAN- M Â D Â,, ) ..
,,
,, V E- B E Y i N, v e, MADDEDEN,,
yapılmamış,, o l m a s ı,,
/(evrensel- temizlik- v e- çoğullukta ),,
MiLLi- -MADDENiN-içine,
yerleştirilmeye çalışılmaması,,
g e r e k e n.. ..
,,
,,
T a b i r i- CÂiZ, i s e,,
,,sanatçının ,, - " T A N R I- Cisimselleşmesi ", s a d e c e,,
C E N N E T- i l e- ,,
,, -cennetin- plazmal- m a d d e - yapısı, i l e-,,
ş e k i l l e n -d i r i l e -bilinir ..
/( B i l i m- Maddeyi, bilir, v e,
o n u, anlamdan, V E- Atomdan , V E- Beyinden,,
t e m i z l e y i p ,,
" c e n n e t s i- plazmayı ",sentezler, k i,
cennetsel-plazmada, s a d e c e,,
bilimsel- tanımlamalar- m a y a- tutturabilirler,,
B i ç i m l e m e l r e. )
..
..
- b i l i m i n- t a n ı m l ya bilme ş e k i L L e r i,,
- özgürlükleri - -, i l e -..
,, i l e r l e y e b i l m e l i,,
E V R E N S E L- S A N A T, VAR-OLUŞU,,
v e- yaratılışı , e y l em i ..
..
..
Tamer Ben
11 saat
Anlamsızlığın anlamını kavradığında, her şey daha katlanılabilir oluyor.
..
,, " H E Y K E L- S A N A T I N A " -
,, AŞIĞIM, ,,
a n c a k, D I Ş A R D A- ,,i s e ,,
.... ..D Ü N Y A D A,, V E - açık- havada,,
MASMAVi- g ö k y ü z ü, mekanı-altında..
, V E ,,p e y s a j l a,, ,,d a..
,,
..
..
..
.. " B i N A-i ç i- MEKANLARA " ,
,,
,, g e l i n c e..
,,
" B i N A- V E DUVARLARI " -
z a t e n- H E Y K E L- O L M A,,
H A K K I N I; KULLANMIŞLARKEN,,
/( B i n a- da bir heykel oluyorken .. )
,,
B i N A i ç i , DUVARDA- R E S i M- olmalı ..
/( Heykel -içinde -Heykel-,,
,, bina içinde heykel- olmamalı )..
..
,,
B i n a - zaten- KARElerle, V E ,,
,, KÜBiK- yapıldığından,,
/( y u v a r l ak- d e ğ i l ),,
,,R E s i M, ,, " B O L -V E
- k ö ş e l i,, yer kaplayan, BiNANIN " ,,
D U V A R L A R I N I,,
" Y O K ' L A Ş T I R A C A K t ı r " ..
,,D Ü Z L E M S E L- V E - M e k a n a PENCERE,,
olabilmesi, i l e ..
..
..
,,ş ö y l e - k i :
R E S i M- ALEMSEL- V A R L I K- M E K A N I,, n ı ,,
ü r e ti r,, ..
D U V A R-V E - i ç i ,,
,, VARLIKLARA - M E K A N- o l u n c a,,
,,
,, A L E M L E R i N- M E K A N I, duvarın içine , gelince,,
O D U V A R - Y O K- M U Ş - o r a d a- g i b i,, olur,,
yokmuş-gibi- görünür v e,, algılanır, d a..
,,
B U, dünyadan,, " B i N A -
H E Y K E L-H A C M i " ,, biraz, eksilebilir ..
..
aslında " i ç, mekanlarda " ,
Ressamlar, v e Heykeltraşlar,,
Resimlerle - H e y k el l l r,
,, şiddetli, çatışırlar ..
bilin yada bilmeyin ..
R E S i M-ALEMLERiN-MEKANINI, bile ,Dünyaya getirirken,,
/( B A R I Ş- olsun- d i y e ,, )
H E Y K E L- D Ü N Y A M I Z D A N- HACiM, ç a l a r,,
kapladığı y e r, i l e..
,,
.
.
.
..
N O T ..
, TV l e r d e, B O Y; gösteren, siyasiler, Resim, M i, olmaktalar,,
H E Y K E L- m i ..
,,
Resimken- TV d e,, n o r m a l d e,, /( siyasiler ),,
,,HEYKEL-olabilmeye,, kalkışır- H A Y K I R I Ş L A R I,,
, o n l a r ı n, " H E Y K E L Ş M E Y E ÇALIŞMALARI,,
bu dünyada kıt-olan- yer v e - HACiMi- ,,
V E - B U N U- GÜCE TAHViL- e d e b i m e l e r i ,,n i,,
talep- e d e n, tavırları ..i l e ..
b e n i m, g i b i,,
" R E S i M- V E- M E K A N- SEVER-
R E S S A M YARATILIŞLILARI ,, " ,,
s ı k ı, sinirlendirmektedir ..
H E Y K E L- olabilmeye soyunanların,,
" b i r H E Y K E L " _ gibi,
sonsuza d e k, d e, durabilir,
olamamaları ..
..
,,b i r T e k-DEVLET- B A H Ç E L i,,
i y i, " R E S i M ", v e r i y o r, Ekranlarda, v e,,
D Ü N Y A D A , d a ,,
b u kez , d e- o n u,,
yetersiz- buluyorlar,,
/( RESiMLEŞTirmesini- kendisini .)
/( R e s i m- B U- DÜNYANIN- Gücüne , nişan almaz,, ..)
R E S i M- Alemlerin- E X T R A- m e k a n l a r ı, sayesinde ,,
mükemmele- ö y k ü n ü r,,
R E S i M- V E- MEKAN- B A R I Ş I N I,,
i s t e y e b i l e c e k l e r e..
/( KONUMUZ-RESiM- HEYKEL- F A R K I.. )
,,
,,
,,
,,
,,n e d e n- Ç Ü N K Ü,,
H E Y K E L D E - DURUP- BEKLEYEMEYEN-,,
" ERiMiŞ- V E - AKAR- S i Y A S i-
- tüm şekilleri, alır ",
..
heykellerin, erimiş- sıcak- -g ü ç - savaşı,,
ç o k- enerj i, E M E R ,,
..
,,
R E S i M, B A R I Ş; V E , M E K A N- özgürlüğünü,,
v a r, E D E C E K K E N,,
T Ü M- i ç- M E K A N D A K i, ,, l e r e..
..
..
video665.447 Görüntüleme
Yok Böyle Bir Şey!!
Tek Kelimeyle Muhteşem! İşte Sanat Budur!

,,s e v e r d i m- KAMRAN- i N A N I ,,n i t e l i k l i, konuşur, açık- anlatırdı ,, ..b e n i, i n a n d ı r ı r d ı , " i D E A L-b i r D E V L E T E " ..D e v l e t- ofisi- i ş l e r i n i n, , ö z e l l i k l e,, nasıl- olmasının, g e r k l i l i ğ i n i .. anlatır, b i l g i l e n d i r i r k e n .. ..

Gulsin Onay
1 saat
Eski Devlet Bakanı Kamran İnan hayatını kaybetmiş..
Allah rahmet eylesin, değerli bir diplomattı aynı zamanda..
"Türkiye haini en çok olan ülke”.
Kâmrân İnan


Murat Oktay DanisApril Garcia'nın videosunu paylaştı.
32 dk.Düzenlendi
,, U . S . A . , n i y e , U S A ..
,,
,,V E Y A- U.S.A. L I,,
o l m a k, N E -
D E M E K T i R ..
/( süper çalışkan olup, her şey i l e,,
oyun oynayabilecek -çalışkanlıkta,,
olmak - d e m e k t i r .
Ç o k- çok- çok,, çalışkan- olmak- demektir ..
çalışma n ı n- manyağı- olabilir-misiniz,,
ki, çalışa çalışa, AKLINIZI- vucudunuzun içine,,,
yutarsınız .. )..)
,,
,,
,,/( AKILLI- AVRUPA- BAĞNAZLARI, gibi ,,
tutucu olmadıklarında n,, ..
USA-lılar- AKILLI- D E Ğ i L-U S- sahibidirler,,
,,
A K I L L A R I N I- NESNE- hareketllilikleri, i l e-
- O NESNENiN-içine yutarlar ..
,,
Y a n i- AKLINIZ-
,, Ç O K- HAREKETLİ,,
,, VUCUT -N E S N E- V E- OBJELERiNiN,
hareketlerini,,
yerinde yönetebilmek, i ç i n ,,
O NESNELERiNiN, içine yerleşir ..
/( B U Videoda d a, US'A l ı,,kızlar,,
AKILLARINI- POPO-KASLARININ- içlerine ,,
y e r l e ş t i r e b i l m e y ,i, çalışıyorlar .. )
,,
,,
/( B U demektir- AKLINIZ VUCUDUNUZUN içinde,,
V E- H E R - organınızın i ç i n e,
sizin e m e ğ i n i z l e- - yerleştirildi, i s e,,
sizin aklınız, başınızda d e ğ i l,,
V U C U D U N U Z DA , " U S ' u n u z ", olarak,
bulunmaktadır .. a r t ' IK ..
,,
,,
Y a n i, VUCUDUNUZU, serbest bıraksanız,,
A K I L L I imiş- g i b i,
hareket- e d e r..
,, Ç Ü N K Ü- VUCUTLA-birlikte ,,
onun içinden duyulan v e - sezilen- A K I L,,
V u c u t- Filitresinden, geçerken,,
v u c u t ç a- terbiye- edilmiştir ..
/( U S - VUCUDA-UYUMLANDIRILMIŞ- A K I L D I R .. )
,,
,,
,,
, A K I L- i l e - U S ' u,,
karşılaştırdığınızda,,
A K L I N- V E- AKILLIların-
,, B a ğ n a z- ve tutucu olduklarını,,
g ö r e c e k, v e, bileceksiniz ..
,,
,,
A K I L D A N- U S ' a , geçebilmek, i ç i n,,
her bir N E S N E Y i , , OBJEY i,,
Ç O K- V E ÇEŞiTLi- hareket- ettirmelisiniz k i,,
A K L I N I Z - VUCUDUNUZUN, içine yerleşsin,,
- o nesneyi-daha kolay-, v e i y i, yakından- yönetebilmek-i ç i n.. -
,,
,,
B A Ş I N I Z I N- içinde, bekleyeceğine,,
A K L I N- B E N L i K- U Z A Y I N I ..
,,
..
..
..
O N D A N- sonra d a ,,
" k ı z- POPOSUNU,ö y l e - bir- o y n a t t ı,, k i " ,,
,, A K L I M I- başımdan a l d ı,
,, d e r l e r ..
,,
..halbuki, U.S.A. n ı n, çağırışıdır, b u, s e n i,,
S E N- d e ,,
A K L I N I_ başından ç ı k a r t,, v e ,,
A K L I N I- U S U N A,,
,, d ö n ü ş t ü r, d i y e ..
,,
,,
,,
,,
A K I L- B A Ş T A- BEKLiYORSA ; :
" B E N L i K- UZAYIDA " ,
A K L I N- başını beklemek,,
A K L I d a, BENLiĞİ, d e,, B i r e y s e l- BAĞNAZLIĞI,,d a
i y i c e- tırmandırır ..
v e , a b a r t ı r..
..
,,
,,
,, N O T ..
basketbol sahasına, t e k- başınıza , gittiğinizde,,
2- saat top atın orada ,, ..
v e , ç a l ı ş a b i l in ..
/( çalışabilen kişi,, ne kadar , nerede, nasıl, niçin,
ne için, , n e şekilde, v.b. soruları,,
s a d e c e- kendisi sorup,, y i n e, kendisi, için,,
kendisi cevaplayabilen, k i ş i d i r..
V E _ - B Ö Y L E- çalışabilme- HAKKI,,
anayasal- H A H T I R ..
B U nedele, BATIDA, , çalışmak-istemediğin, i ş t e,,
zorla, çalıştırılamazsın .. )
,,
ilk-önce vucudun hangi fonksiyonu nerede,, kullanacağı,,
yerini, bulur..
/( ne zaman- düşüneceksin, ne zaman-akledeceksin- ne zaman- zeki, ne zaman
akıllı-olacaksın.. n e zaman- davranacaksın ..s e n, davranacağın yerde oturup, düşünüyorsan, ,, b u fonksiyonlar- doğru yerlerinde değillerdir,,
vucudunda .. ) ..
,,
,,ç a l ı ş m a k- vucudun doğru fonksiyonlarını, doğru yerlerine,,
yerleştirir , ../(olması gereken doğru -simetrilerine,,
doğru sıralarına- v e-yerlerine ) ..
,,
,,çok çok- ç o k,, çok- çalışırsanız,,
A K L I N I Z I N- ,, vucudunuzca yutulup, U S ' a,,
dönüştüğünü fark e d e c e k s i n i z..
A R T I K, sizin Topla -basketbol-şutunuzu ,,
AKLINIZ, a t m a z ..
,,/( başka birşeyi- başka bir ş e y e .. )
,,
U S U N U Z, a t a r,,,
Çünkü TOP-da zaten- a r t ı k- VUCUDUNUZA-VE-AKLINIZA E K lemlenmiştir ,,
,, POTA- d a, öyle,, s i z - ş u t atarken,, sadece - vucudunuzu,,
kendi, içinde hareket ettireceksinizdir ..
,,
ÇOK- Ç A L I Ş M A, herşeyi- U S A, dahil e d e r, v e,,
dokunduğunuz h e r ş e y, i l e,,
z a t e n, TEK-VUCUT olmuşsunuzdur ..
ç o k t a n ..
,,
T O P U; POTAYA atmazsınız ..AKLINIZLA,,
,, zaten top da pota d a, ç o k t a n,, vucudunuz,
olabilmişlerken, usunuzla ..
,,
N O T :
.. KADIN- kalçaları , sahibi, imişsiniz gibi , algılarsınız,,
bir s a a t t e n, so n r a,,
,, T O P U -- elinizdeki- topu- ,,
USUNUZ- sayesinde,
..
V E , b e n , yarı-sahadan,, kalçalarını, fırlatarak ,,
çembere- sayı- yapabilen, b i r ,, G E N i Ş- Ç A P, düşkünüyümdür,,
V E B U- GENiŞLiKTEKi- KALÇALAR- d a, sadece,,
" S A N A T- DENiLEN K A D I N I N,
K A L Ç A L A R I- olarak ç e v r i l e b i l i r l e r,,, sonuçta ..
,,
b e n zaten , en- oynak- v e - çok-geniş çaplı-- kalçaları,,
,, T o p, için - e n- d a r- çemberle, buluşturabiliyorken,,
b a n a , n e , kadın- kalçasını n e d e, en dar çemberi,,
,, yüksek fiyatlardan, s a t a mazsınız d ı r..
,,i k e n ..
,,
,,s i z - onları- AKILLARINI- BAŞLARI,,
içinde, taşıyanlara,
V E- ELLERiNDE- KALÇA BULUNDURMAYANLARA ,,
yüksek, fiyatlara,,
satacaksınız ..
,, s e v g i l i- kadınlar ..
,,
..
,,y ü k s e k- kadınlık- da sadece sanatta
sanat i l e- sanatın- içind e,,
i n ş a,,
edilecekken, s o n u ç t a..
..
..
N O T :
BUNLAR- Nietzsche, n i n, " Ö Y L E- BUYURAN- ZERDÜŞT -
B U- ZERDÜŞT - DEĞiLDi ", Kitabında n ..
,,1232. sayfa , 16 v e 132. paragraflardan .
..
30.347.171 Görüntüleme
April Garcia
Can these white girls twerk or what? 😝 YAY or NAY??


Murat Oktay DanisLexy Panterra'nın videosunu paylaştı.
1 saat
,,k a d ı n l a r - " L E G E N- KEMiKLERiNiN " ,
geniş- olmasından, yakınacaklarına ,,
1- o n u - çok hareketli- yaparak,,
daraltabilecekleri, g i b i ,,
,,
nasıl :
/( hareketli-bir kalça, sürekli yer,
değiştireceğinden,,
, o k i ş i ,,nin , bir yerde bekleyen-kalçası -oransal olarak,
azalır ..
- isterse kedi kalçası olsun,,
10 gün aynı yerde durursa, gergedan kalçası kadar yer
kaplamış- ol u r - .. )
,,
2- ,,i k i n c i- opsiyon, i s e :
geniş- kalçanın, " E N- G E N i Ş- Ş E Y " ' e ,
EVRiLEBiLiNiR- olması /( yukarıdaki- hareketlilikle ),,
dolayısı i l e- , bu kızın kalçası durunca,,
i z a f i- olarak, 3 kere daha d a r,
algılanılabilinir ,, o n u n , genişleyebilmesini ,,
b i l e n- gözlere ..
,,
,,
.. N O T ..
b u ikisini d e, yapmıyorsanız,,
Allahın geniş tuttuğu kalçaya,,
h e r ş e y i,, " darlaştırıcı ,,b i r ,,
iç- geçit,, eklemlemiş- olmasına,,
yaslanacaksınızdır ..
,,
bu kız hem darlaştırıcı hem genişletici,,
ikisini biribirine ekleyince,, sıfırdan başlayıp-e n i n e
genişletici, olarak, " e n i n e - genişleyecek- sosyal ", hayata,,
u y g u n, bir kültürleyici olarak, d a v r a n m a k t a ..
,,
i ş ç i, ancak, b u- kadar çalışmayı, v e
çalışıyor olmayı, , ü r e t i r ..
S o s y a l i s t- -işçi- uygarlığı da - yatay- kültür-
ü r e t i r, v e- " enine -kültüre ",,
yaslanır, ; ,, ö z d e..
,,
N e s n e- e n i n e - genişletilebilindiğinde,,
s o s y a l i z m, u y g a r l ı ğ ı- başlayabilecektir ..
,,
,,
,,
,
s ö z - g e l i m i :
,,araba alacağınıza , YÜZ TANE- TV- satın alabilirsiniz ..
E Ğ E R , sosyalist i ş ç i, yaratıcılığınız, d a -v a r s a,,
Y Ü Z TV- i l e- ,,
N E L E R- NELER- YAPABiLirsiniz , e n i n e,
bir düşünün ..
T V- l e r- yan yana getirilebiliniklerinde ,,
y a t a y- k ü l t ü r-- e d e b i y a t ı,,
oluşmaya, başlayacaktır ,,
ç ü n k ü- bu -yan yana 100TV- kullanımı,,
100- tane -ve katları - insanı,,
yan yana getirebilerek,, o r t a k- sosyalleştirir ..
..693.379 Görüntüleme
Lexy Panterra, "Mr Collipark AtomPushers DJWavy: Booty Bounce Pop ft Ying Yang..." adlı yeni bir video yükledi.
Mr Collipark AtomPushers DJWavy: Booty Bounce Pop ft Ying Yang Twins - Lexy Panterra Twerk Freestyle / Share


,, Ç i N L i, PiYANiST -LANG- L A N G ,,
B A T I L I L A R L A, KAFA- BULUYOR ..
,,
b i z bunları sizlerden, 1000 y ı l- önce
tanımıştık d i y e r e k t e n ,,
/( y a d a, LANG-LANG ,,
genlerinde - TÜRK' Ü- bulabildiğini, f a r k,
etmiş .. T ü r k- genlerini .. )
,,
n a s ı l- yerleşik- Be y n i n i n, içinde ,, k i,,
b u, nedenle- ç o k- ç o k- h ı z l ı,,
s e s l e n d i r e biliyo r,,
M O Z A R T- eserindeki ..
T ü r k l e r i ..
..
,, eser- " i m a J " ,,
yerine , ç o k- iyi ,, oturmuş,
Y E R L i- YERiNE,
,, b u- kadar- h ı z l a n ı n c a ..
..
LANG- L A N G ı n,, Y Ü Z Ü N D E,,
genlerindeki- 1000 yıl ö n c e- gördüğü ,,
T Ü R K L E R i,,
s e y r e d e b i l m ek,,
O L A S I ...
/( ADAMIN- i ç i n d e, bir T Ü R K,,
gülümsüyor- b i z e- s a n k i ..
,,
T A R i H- V E- G E N L E R- E N T E R E S A n ..
/( A Y N A Y I- tuttun m u,, /(MOZART ),,
i ç e r d e k i, görünüyor ..
,, g ö r ü n ü r- oluveriyor ..
,,
..N O T :
,, M ü z i k a l- Y O R U M A, gelirsel,
b e n c e- " m ü k e m m e l- ö t e s i "..
..
10 kere, üst üste dinlerseniz, n e d e n,,
mükemmel- ö t e s i, olduğu, görünür , o l u r..
/( 10 kere üst üste- dinleyen, 20 kere d e, ü s t-üste, i z l e r.. ) ..
/( kendinize, çok, güvenmeyin, ben- bir k e r e ,, dinleyince,,
herşey, d u y a r ı m, V E, bilerim, diye, d e,,
b ö b ü r l e n e r e k, küstahça .. )
/( ya da kendinize acıyıp- benim vaktim- y o k, diyerekten,,
kendinizi aşağılama- alışkanlığınızla .. )
..
e m e k- ürünleri, sadece e m e k- üretenlere, -verenlere- ,,
görünürleştirirler, k e n d i l e r i n i .. )
/( emek-vermeye- uğraşmayacağa, n e- kadar ,
anlatsanız- b o ş u n a .. ) ..
..

Summer Night Concert 2014 The Vienna Philharmonic Christoph Eschenbach & Lang Lang
YOUTUBE.COM
TC Cemile Macit Cetiner bunu beğendi.
Yorumlar
Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=eTZ33EVK3Ug GLEN GOULD, Türkleri, hiç , tanımıyor, onlara uzak- kalmış, ancak , y i n e, d e, MOZART' ı n, ARALADIĞI- KAPIDAN, " D O Ğ R U- RESMi ", görebilmeye,, e m e k - veriyor,, s a m i m i ,, olduğu, i s e, , b e s b e l l i .. ..H e r - E M E K Ç i d e, olduğu, g i b i ..

Glenn Gould plays Mozart's Rondo Alla Turca
YOUTUBE.COM

Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=eTZ33EVK3Ug GLEN GOULD, Türkleri, hiç , tanımıyor, onlara uzak- kalmış, ancak , y i n e, d e, MOZART' ı n, ARALADIĞI- KAPIDAN, " D O Ğ R U- RESMi ", görebilmeye,, e m e k - veriyor,, s a m i m i ,, olduğu, i s e, , b e s b e l l i .. ..H e r - E M E K Ç i d e, olduğu, g i b i .. __________________________________ G O U L D ' u n, teşhisi, , b u Mozart Eserinin, A T- sırtındaki, T Ü R K Ü N, NEŞESi, V E, ATININ, Hoplaya zıplaya, g i d i ş i n i n, T a k l i d i,- tasviri, i l e, başlıyor, o l m a s ı ..g i d e r e k, " TÜRKÜN- R U H U, ATIN- H ı z ı n ı- da aşıp,, ,, M Ü K E M M E L- MEKANSAL- B E Y i N- AÇILIMI, v e, VUCUT- H I Z L A N M A L A R I N A, d a , E R i Ş M E K T e, o l a c a ğ ı, " ,,üzerine, s a n ı r ım ..

Glenn Gould plays Mozart's Rondo Alla TurcaMurat Oktay DanisDeadFix'in fotoğrafını paylaştı.
4 dk.
.. " B E D A V A ", " Y U T M A, H A K K I N I " ,, ,,
,,
tanıdığınız, kadınların,,
g i d e r e k- ,,
" Y U T M A-ÇAPLARININ ", , V E- D E- - yuttukları, 
biribirine eklenerek,, ,,
" Y Ü K S E K- YUTMA- Ç A P L A R I N A " ,
Ç I K M A L A R I- P E K- b i r- ,,olasıdır ..
/( h e l e- ki- T E K-T A N R I L A R-
Ç A Ğ I ND A .. )
/(V E ; T E K- T A N R I ,,;
" T E K - Ç A P , U Y G A R L I Ğ I n a "
p e k- bir - K o l a y- E V - rilecekken .. ) .. .. )
,,
,,
,, z a t en- Tabiatta- KÖPEK-BALIKLARI,,
b i z e - Ç A Ğ D A Ş,yaşayabilmekte ,
i l e r - i k e n..
/( E R K E N- UYANANLARDAN,, .. )
..
Harun Özbay Balık insan.
Murat Oktay Danis " K Ö P E K B A L IĞ I ,, saldırganlığı " ,, F o r m a t ında .. ..
Murat Oktay Danis

Yanıt yaz...
Murat Oktay Danis ,,K A D I N L A R I,, " KÖPEK- BALIĞI " y a p a n,, ,, K I Z- BABALARININ,, ,, s i y a s i, arzularıdır .. .....KÖPEK-BALIĞI, D i Ş L E R i, d e ,, KIZ-BABALARININ, B i z z a t, " S i y a s i " , " D i Ş L E R i, dir .. " .. /( hazır kızlarını v e d i ş i y i, ÇIPLAK- V E ÇOCUKKEN, b u l m u ş k e n,, ,, o n u n- içine bir " KÖPEK-BALIĞI ", , " ye rl e ş t i ri r s iniz " ,,henüz ç o k- kolayken .. ../(bunu yapmayan kız- babalarını , t e n z i h, e d e r i m .. ) ..
,, " A N A C I M ",,
,, K A P i T A L izm ' i n,,
,, " D U V A R A - Ç A R P M A S I ", gerektiğini,,
un u t m a y a l ı m ..
,,
/( A K L I N- V E- A L E M L E R i n- K A P I L A R ı,
V E- M E K A N L A R I,,
bizlere-- DUVAR- ÜZERiNDEK i- R E S i M L E R L e,,
a ç ı l m a d ı k ç a,,
,,Kısıtlı-D ün y a- Mekanına,,
M U T L A K- MEKANIN- M U T L A K- BOŞLUKLARI
E K - LEMLENMEDiKÇE,,
A T O M L A R I M I Z I, nereye yerleştireceğimizi,,
bilemez - bulamayız - ,,
V E- HÜCRELERiMiZE, y e r, - YOK,,
sanmaya başlayıp,,
,, B O M B A Y I- Hücrelerinin üzerine giyinip,,
tüm hücrelerini, parçalayıp- atomlar, gibi,,
ayırabilmeyi, d e n e y e n, insanları,,
e g z e j e r e,, e d e r i z ) ..
,,
,,
,,
,i n s an- D U V A R A- ÇARPACAK- k i,,
" A K L I- D A - DUVARA " - " AKLIN-R E S M i " ,,
olarak, y a p oı ş s ı n ..
/( KAPitalizm- ALEM-MEKANLI- AKLIN- vucutlanıp,,
içinde- hareketleneceği,,
R E S i M L E R i,, T ü M- DUVARA, yerleştiremezse,,
K A P i T A L i Z M, uygarlığını,
v a r edemeniş, olacaktır .. )..
/( E S K i- M I S I R- MEZAR- D U V A R- RESiMLERi ,,
FRESKOları ,,
K A P i T A L i Z M E- ASIL- YOLUNU- gösterirlerken. )
,,
,,
,, B O M B A - i l e- i N S A N L A R I- PATLATIP,,
" y a - D A - KAFALARINI- k e s e r e k ",,
,, /( ONLARIN- " AKILLARINI- başlarından " ,,
ALARAK- ,, d a, R E S i M,, l e , r e ,
yapıştırmayı d e n e m e k, d e,,
/( - ümitleri d e,, p e k - bir-
,, a c e l e c i, V E- hemde,,
" h a m- h a y a l- " , ü r ü n ü,, ) ,,
,, g ü y a- Ç a ğ d aş- S A N A T - E Y L E M_ ,, t ü r l e r i ..
,,,,
,,
N O T :
..S a y ı n- BÜLENT- ECZACIBAŞI,, g e l i n,,
B U- i Ş i- Ö Z E L,, k o n u ş al ı m ..
/( i D E A L - KAPiTALiZMDEN- Ü M i D i N i Z i,,
b u, kadar kolay- kesmeyiniz ..
B U,, S i z i n- T E M E L- Misyonunuz , i k e n. .)
,,
n o t :
bana , b i r- RANDEVU- gönderin- L Ü T - F E N ..
..


Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı karamsar bir geleceğe karşı herkesin değişmek zorunda olduğunu kaydetti. Ali Koç'un
WWW.ULUSALKANAL.COM.TR
Murat Oktay DanisOsman Öztürk'ün videosunu paylaştı.
53 dk.
,, B i Z i M, L i s e,,
Ankara Bahçelievler -DENEME, L i s e s i,,
,, ANKARA- F E N, Lisesi, kitaplarının, V e , U.S.A.
B i l i m ADAMI- yetiştirme,, K O M i S Y O N U-
K i t a p l a r ı n ı n ı n, M i L L i- EĞiTiMiMiZE,,
uygunluğunun, denendiği, L i s e, i d i ..
/( B i z de , bakıp denediler, N o r m a l- Milli,
i n s a n,, USA Bilim- komisyonu Kitaplarına,,
u y g u n, mudur , d i y e .. )
/( y e n i- çevirisi yapılmış, Daktilo-teksir- Kitaplarımızdan,
o k u r d uk, D e r s l e r i .. )
,,
/( NASAYA- B i l i m- ADAMI- transferi,
yapılacak y a .. )..
,,
.. B U BiLiM- KOMiSYONU- K i t a p l a r ı,,
m e v z u u, n e d i r..
,, ortalama- 20 , Fizik Profesörü, yan yana ,
gelir- bir Komisyon Oluşturur ,, s o n r a,,
20 kişi, birlikte bir F i z i k, Kitabı /(P.S.S.C ),,
yazarlar ..
/( T E K- adam m ı- öğretsin-istersiniz,,
-anlatsın -, s iz e, F i z i ğ i,,
yoksa- 20 adam- birlikte m i .. )..
,,
20 Adam- size Fiziği, " ortak- birlikte- anlatırlarsa " ,,
F i Z i K- E D E B i Y A T, o l u r,
ç ı k a r ..
,,
F i Z i K- , ,,, EDEBiYAT, yapılınca, beyninizde,,
,,ondan sonra," VUCUTSAL-F i Z i Ğ i N i Z i ",,
ü r e t m e k - zorundasınız,
/(çok-katmanlı-Fiziksel-Aktivitelerle ),,
k i, F i Z i Ğ i, i ç i n e DÜŞÜRÜLDÜĞÜ,,
" E B E D i- Y A T ",, -E D E B i Y A T I N I N, içinden,,
Ç I K_ ' a r t- a - bilesiniz ..
,,
F i Z i Ğ i- Edebiyatın içine tamamen- yerleştirmezseniz,,
,, N E- EDEBiYATI, N E - E B E D i - Y A T I ,,
,,A Y A Ğ A- KALDIRAMAZSINIZ,,
,, Y A T T I Ğ I- YERDEN ..
..
,, SANATIN- Tümü, i l e- uğraşacaksınız, k i,,
E D E B i Y A T I, ayağa kaldırabildiğinizde,,
,, N A S A ' nın, BULUP- d a- getiremediği,,
,, " UZAYLI-VARLIKLARI ' n ", R E S i M L E R i N i,
olsun, ,,
D Ü N Y A M I Z A,, " A L I P ", d a,,
g e t i r e bilesiniz ..
..
,,
,,
N O T :
B i n a l i- Yıldırım,, s a k ı n- kafayı bozmayın,
B U, bilgisayar işleri, i l e, diyor ..
,,
B i z i m k i n i, 45 ,, ,, s e n e, ö n c e,,
" B O Z D U L A R ",, h a l a , onların,,MiLLi- beynimizin
içine yerleştirdikleri, PSSC, F i z i ğ i n i,,
/( E D E B i Y A T I N- içine - E B E D İ- Y A T M I Ş, olarak,, ) ..
" A Y A Ğ A- Kaldırabilmeye- u ğ r a ş ı y o r u z " ,,
... V E S S' E L A M ..
,,
/( E L A M- v e- A K A D, uygarlıklarına,,
t a p ı n m a l a rımız süreklilendirilmiş ,
o l m u ş l a r k e n .. d e ,,
,,MiLLi- ,, OLURKEN- d i Ğ E R - TARAFTAN, D A .. )
..
.. " i K i- K R A N K- MiLLi- " , /(T.C. + USA .. )
" M i L L i -Arabayız " ,
vesselam ..
..420.746 Görüntüleme
Osman Öztürk yeni bir video ekledi.
Barack Obama ve Binali Yıldırım
Konu: Eğitim
izleyin, yorum sizin

,, R E S iM - ,, M Ü Z i K- D E ,, olabilecek,
B Ö Y L E L i k l e.. g e l e c ek t e..
,,
B U- RESMiN- Müziğini , dinleyelim B A K A L I M,,
N A S I L M I Ş, , D i Y E ..

,,,,
N O T :
GOOOGLE-EARTH t e n, bir şehrin,,
görünüşünü versek, M A K i N A Y A,,
O Ş E H R i N- mimarisinin -söylediğini,
/( MÜZiĞiNi ),, d e,,
ü f l e y e c e k,
demekki, kulaklarımızın i ç i n e..
..
49.933 Görüntüleme
artFido - fetching art yeni bir video ekledi.
16 saat
A Man Plays Smooth Criminal on a Barrel Organ in a Wood Pile!
www.artFido.com/popular-art.. " B A Ş K A LAŞIM L A R I -NIZ- " ,,..
..... i ç i n i z d e- B E K L E M EMELi ..
/( BAKIN- MONTUM- NERELERDE,,
B A Ş K A L A Ş I P, d a,,
k a y b o l m u şş ..
,,
/ ( a r a k i, bulasın, O N U,,
B i L i N ç- A L T I N D A .. )
..
_________________________________________________
,, " MÜKEMMEL- S E S - KAYIT " ,,
,, i Y i- B i r - M i K R O F O N ,,
,,
Din'leme kalitenizi,,
d e , e t k i l e y e n,,
/( Din'lediğinizi beğenip beğenmemenizi, d e,,
t e m e l d e n- etkileyen- bir- ş e y dir.. )
/( HD-TV-izlemek- d e, izlediğiniz
n e olursa- olsun- mükemmelleştirici iken . )
,, ..
..
,,N E- - D i N ' l e d i ğ i n i z i n- d e ğ i l,,
HANGi- S E S- KALitesinde,,
D i N ' L E diğinizin,,
, Ö N E M L i,,
olduğunu, s a d e c e- y ü k s e k- kalitede,,
" K A Y I T ", edilmiş , b i r,
" S E S i ", dinlerken,,
algılayabilirsiniz ..
..
S E S i N- giyinmiş- olduğu- O L A Y ,,,
/( T I N I la r,, ve s e s s e l-bir- heykel ),,
,, insanın- kültürü, i l e- d e
/(yaşantıya- a i t ),,
olmasa, d a,,
" KALiTELİ " , V E ; N E T ,, v e YÜKSEK- VOLUMLÜ,,
bir S E S , S i Z i- içine,,
k o l a y l ı k l a - k a t a c a k t ı r ..
,,
/( S E S - KALiTESi- olmayınca,,
Müziğin- hayata dair- anlatacağı-hikaye,,
v e , Ö Y K Ü l e r ,
m e c b u r e n- müziğin dinlenme- s e b e b i,,
o l u rl a r ..
,,ç ü n k i,, onları b i z - d e- yaşamışızdır ,, v e
i ç i m i z d e olanla- dışarıdaki, birleşince,,
k a l i t e- yükselir, s a n ı l r -
/( s a n a n- k i ş i- d e- sanatla temasta olduğunu,,
sanacaktır )
v e ,, O KONUNUN, i ç i n e,,
d ü ş e b i l i r,,
onun tarafından, kapsanılabiliriz ..)
..
..
..
..
,,V O K A L- SESiMiN-,, incelikler- içerdiğini,
çocukluğumdan b e r i, bilirim ..
,, ancak- kafam d e l i,, /(v e d e- d e l i k ),,
olduğundan,, e ğ e r ,,
S E S - Kalitesi- yüksek- -v e - ayrıntıları-içerebilen),,
b i r - kayıt- olmaz i s e,,
MÜZiKTE- V O K A L D E,,
" H A Y A T A-D A i R - birşeyler " -D E ,
,, ,, S Ö Y L E M E Y E C E Ğ i M,,i ç i n,,
,, m ü z i k- /(ya - d a- S E S- i l e- SANAT )
a l a n ı n a, VOKAL-olarak,,
dadanmamayı- t e r c i h- e t t i m ..
..
/( Ç O C U K K E N- ANKARA-RADYOEVi- KOROSUNDA
8 s e n e - - VOKAL-olarak,,
eğitim- almış- v e , çalışmış, olmama, d a
r a ğ m e n .. ) ..
/( B U - demektir, k i,,
çocukken- v e gençken h e p, yaptığım, birşeyi,,
daha sonraları yapamadım ..
,, b u n u n, bende, s ü r e k l i l i k- s o r u n u,,
oluşturup, b e n i, " e k s i k ", bıraktığı,,
i s e, bir - v a k ı a - i k e n .. )
,,
OPERALARDA /(14 Operada -20 şer- temsil),,
çocuk rollerinde şarkı-söylerken,, K U L i S T E N,,
OPERAYI- d a , i z l e r d i k ..
/( T ü m- Perde- arkası- mutfağını d a,
gözlemleyerek )..
,,
OPERADAKi-hayaletlerle - konuşur,,
T E K i N s i z- Delhizlerinde gezerdik,,
,, L A B i R E N T- OPERA- Binasının,,,,
,, h e m d e- g e c el e r i,, ..
/(temsiller- g e c e- olurlar- y a.. )..
,,
,,
birçok arkadaşım- sonraları,, korodan- OPERA-KOROSUNA,,
geçiş yaptıla r..
,, B E N S E ; ç o k t a n , O P E R A D A K i,,
hayaletlerin- Ö T E- TARAFINA, g e ç m i ş,,
çok t a n, ,
,, ORALARDA- ilerilere, v e- sonsuzluğun UFKUNA,,, D O Ğ R U,,
y ü r ü m e l e r i m e,
başlamıştım ..
,,
A Z MI- YÜRÜDÜM- sonradan- 40 l ı- yaşlarımda,,
,,ANKARANIN- K a s v e t l i,,
sokak v e caddelerini, PALTOMUN, c e b i n d e,,
" B Ö Y L E- BUYURDU- Z E R D Ü Ş T ", K i t a b ı m l a ,,
k i- " Ö T E- DÜNYALARDAKi- M A Ğ A R A M D A N " ,,
,, Ş E H R E- dönebileyim ..
/( çocukken- bindiğim beni RADYO evine ulaştıran,,
o t o b ü s l e r e, binmez,, yolda, cebimden- Kitabımı,
çıkartır, biraz, okur, v e- ONU-
E Z B E R L E R D i M ..
" ZERDÜŞT- 40 yıl yaşadığı, e v i n i, GÖLÜNÜ,,
ailesini, bırakıp,, DAĞA ÇIKTI, kendiyalnızlığını, var etmeye,,
orada KARTALI- Yılanı- ASLANI,i v e, GÜNEŞi, i l e " ) ..
,,
,,
D E M E M- O dur k i,,
,, S E S i M i, Vokalimi, tekrar d e v r e y e, alabilmeliyim,,
,, k i, kişiliğimdeki, E K S i K- tamamlansın ..
/( VUCUDUMUN- TAMAMıNI- Kullanabildiğimi,,
t e k r a r- öğrensin- B i L i N ç- A L T I M..
v e , b e n i, DELiLiĞE--
,, " D E L iK - olmaya ", daha çok,,
yönlendirmesin ..
,,
,,
,,
..
B U R N U M- DOĞUŞTAN, biraz büyüktür ..
,, B U - BENiM-V U C U D U M U N ,,
,, ETTEN- v e K E M i K T E N,,
bir , -D U V A R- tarafından, s ü r e k l i,,
B Ö L Ü N Ü C E K- olmam,,
demektir ..
,
/( yani- BURNUM-,,
bir DUVAR-olarak,, ,, DUVARIN- i k i, tarafında d a,
olma, i m t i y a z ı, v e r i r, bana ..
benim Vucuduma .. ),,
,,
d e m e k k i, OPERADA- KAYBOLAN- ÇOCUK,,
,, k e n d i- B U R U N- D U V A R I N I N- ayırdığı,,
bir " Ö T E- TARAF ", mekanında,,
b u n c a- Y I L- saklanıyor,,
olmuş- o l m a l ı d ı r ..
,,
..Ö Y L E D i R -D E ..
b e n i m- FARKLI- bir KiMLiK- V e,,
kişiliğim, olduğunu,, s ö y l e y i p,,
bana d a , b u n u, ifade d e, edenler ,,
,, b i l m e z l e r , k i,,
B E N i M- KENDi- BURNUMUN- ARDINDA, SAKLADIĞIM,,
,, b i r - B A Ş K A- V U C U D U M,,
" B E N L i Ğ i M " , d e,,
V A R D I R ..
/( d a- o n d a n- ,, BAŞKA- birisi, i l e,,
bilmeden- t e m a s- e d e rl e r k e n,,
b a n a, " B A Ş K A ", ,, d e m E K-t e dir- l e r ..
)
,,
A R T I K,, b u,, çocukken- e n- i y i- olduğum,,
/( temsil-başına 17 liradan, /(/3 T.L Vergiye kesilirdi ),,
1968 d e,, 3000, T.L,
PARA- kazanmış, çocuk-işçi- birisi, d e, olarak,, ),,
Ş A R K I- söylemeyi, t e k r a r, ele, almamın,,
zamanı, d a , gelmiştir ..
.. /( B U- üzerini- ö r t m e- ,,gerekli , i d i ..
b e n i m- Yazı-dans-spor-Resim-Piyano,, alanlarında,,
i l e r l e y e bilmemi, e d i n e bilmelerim,
i ç i n- çalışacak- olmalarım a .. )
RADYO-EVi- SEÇMELERiNDE,,
/( sınavlarında ,, )
,,
,,
,,
,,
,,a r a - N O T :
B E S T E C i- " i L H A N- USMANBAŞ ı n, D U R U Ş U ,,
kanıma v e- BEYNiME- işlemiştir ..
/( Ş i m d i l e r d e,, MÜZiK- ANLAYIŞIM,,
v e TARZIMIN, O N U N- EKOLÜNE,,
t e m e l l e n m i ş, olması, i s e ,,
,, hayret- e t t i r i c i d i r..
/( üç sene ara i l e,, i k i, sınavda,,
5 e r, dakika i l e,,
, o n u n l a- aynı - y e r d e, bulundum, v e,,
O AĞZINI- B i L E , açmadan,,
K A R A- ÇERÇEVELi- G ö z l ü k l e r i,ardında,,
A L B A N- B E R G- CiDDiYETi- i l E- S U S T U ..
, v e , b e n,
s ı n a v l a r d a, sadece, o n u,,
e t k i l e y e b i l m e y i,
s e ç m i ş t i m,,
-diğerlerini cıvık- v e - t u t a r l ı- bulmadığım,
i ç i n.. ŞAN-Hocamız- ,, AZiZE-I Ş I K, tabii, k i,,
sonradan, k o r o d a, 3- kişinin s e s i,,
ile yakın- ilgilenirken,,
biri bendim,, d e m e k k i,, O d a,
b e n i, istemişti- koroda ..
..
..
,,
,,N O T :
başlangıç olarak, i k i, K a y ı t, yaptım ..
,, " O P E R A - MONOLOGLAR I O K U M A L A R I " ,,
K O N S E P T- BAŞLIĞI, i l e ..
b a ş l a d ı m, b u, i ş e..
,,
.. P a r ç a n ı n, i s m i,,
" M A N T O M- N E R D E " ..
,,
O P E R A L A R D A, içime - d o l u p,,
bunca s e n e, beni, alıp- u z a k l a r a,, t a ş ı m ı ş,,
" Ö T E-ORALARDA " - - Ö T E K i, d e, e t m i ş,,
,, O P E R A - V A R L I K- V E- O B J E ' l e r i,,
sanırım, t e k e r, T E K E R,,
,,b i z i m- D Ü N Y A M I Z A,,
s ü r ü k l e n e r e k,, Y A K A- PAÇA,, tutulup,,
g e t i r i l e c e k, v e ,,
,, d a h i l- EDiLECEKLER,,
D Ü N Y A M A ,, ..
/( h e r ş e y- i m p r o v iz e , v e CANLI- YAYINDA,,
k a y ı t- edilecek,, o r i j i n a l i t e l e r i,,
V E- Ö T E- A L E M- AMBALAJ - V E,,
g ö b e k- B A Ğ L A R I,,
,, ü z e r l e r i n d e, D E,
o l a r a k ..
..
,,
B O Ş U N A- M I- BEKLEDİ,,
" i K i N C i - VUCUDUM ", y ı l l a r c a,, /(40 s e n e)
ö T E- TARAFLARIN- Ö T E K i- ALEMLERiNDE ..
,,
RESiMLERiMDE- ZATEN- getirildiler,,ULAŞTILAR,,
, b u- Ö T E- ,, ALEMLER- DÜNYAMA- Y A Y a,, ,,
,,
V E, MEMLEKET- D E- TAMAMEN, " Ö T E K i- TARAFTAN "
gelenlerce, Y Ö N E T i L i N M E Y E,, d e,,
b a ş l a n ı l-m ı ş k e n, D E ..
..
..
..
,,

,, I w a s- trained, i n, a chorus ,, /(ANKARA - RADiO- HOUSE-CHOiR ),, ,, a s , a , b o y- for ,, OPERA-Child- roles .. ,, ,, t h e n, it has been- 40 years...
YOUTUBE.COMhttps://www.facebook.com/moddanis/videos/vb.1027582449/10206390270288742/?type=2&theater

https://www.facebook.com/moddanis/videos/vb.1027582449/10206390270288742/?type=2&theaterÖncekiİleri

0:09/3:45


" M A N T O M - N E R D E " ..
P e r F O R M- ansı ..
_______________________________________________

,, " MÜKEMMEL- S E S - KAYIT " ,,
,, i Y i- B i r - M i K R O F O N ,,
,,
Din'leme kalitenizi,,
d e , e t k i l e y e n,,
/( Din'lediğinizi beğenip beğenmemenizi, d e,,
t e m e l d e n- etkileyen- bir- ş e y dir.. )
/( HD-TV-izlemek- d e, izlediğiniz
n e olursa- olsun- mükemmelleştirici iken . )
,, ..
..
,,N E- - D i N ' l e d i ğ i n i z i n- d e ğ i l,,
HANGi- S E S- KALitesinde,,
D i N ' L E diğinizin,,
, Ö N E M L i,,
olduğunu, s a d e c e- y ü k s e k- kalitede,,
" K A Y I T ", edilmiş , b i r,
" S E S i ", dinlerken,,
algılayabilirsiniz ..
..
S E S i N- giyinmiş- olduğu- O L A Y ,,,
/( T I N I la r,, ve s e s s e l-bir- heykel ),,
,, insanın- kültürü, i l e- d e
/(yaşantıya- a i t ),,
olmasa, d a,,
" KALiTELİ " , V E ; N E T ,, v e YÜKSEK- VOLUMLÜ,,
bir S E S , S i Z i- içine,,
k o l a y l ı k l a - k a t a c a k t ı r ..
,,
/( S E S - KALiTESi- olmayınca,,
Müziğin- hayata dair- anlatacağı-hikaye,,
v e , Ö Y K Ü l e r ,
m e c b u r e n- müziğin dinlenme- s e b e b i,,
o l u rl a r ..
,,ç ü n k i,, onları b i z - d e- yaşamışızdır ,, v e
i ç i m i z d e olanla- dışarıdaki, birleşince,,
k a l i t e- yükselir, s a n ı l r -
/( s a n a n- k i ş i- d e- sanatla temasta olduğunu,,
sanacaktır )
v e ,, O KONUNUN, i ç i n e,,
d ü ş e b i l i r,,
onun tarafından, kapsanılabiliriz ..)
..
..
..
..
,,V O K A L- SESiMiN-,, incelikler- içerdiğini,
çocukluğumdan b e r i, bilirim ..
,, ancak- kafam d e l i,, /(v e d e- d e l i k ),,
olduğundan,, e ğ e r ,,
S E S - Kalitesi- yüksek- -v e - ayrıntıları-içerebilen),,
b i r - kayıt- olmaz i s e,,
MÜZiKTE- V O K A L D E,,
" H A Y A T A-D A i R - birşeyler " -D E ,
,, ,, S Ö Y L E M E Y E C E Ğ i M,,i ç i n,,
,, m ü z i k- /(ya - d a- S E S- i l e- SANAT )
a l a n ı n a, VOKAL-olarak,,
dadanmamayı- t e r c i h- e t t i m ..
..
/( Ç O C U K K E N- ANKARA-RADYOEVi- KOROSUNDA
8 s e n e - - VOKAL-olarak,,
eğitim- almış- v e , çalışmış, olmama, d a
r a ğ m e n .. ) ..
/( B U - demektir, k i,,
çocukken- v e gençken h e p, yaptığım, birşeyi,,
daha sonraları yapamadım ..
,, b u n u n, bende, s ü r e k l i l i k- s o r u n u,,
oluşturup, b e n i, " e k s i k ", bıraktığı,,
i s e, bir - v a k ı a - i k e n .. )
,,
OPERALARDA /(14 Operada -20 şer- temsil),,
çocuk rollerinde şarkı-söylerken,, K U L i S T E N,,
OPERAYI- d a , i z l e r d i k ..
/( T ü m- Perde- arkası- mutfağını d a,
gözlemleyerek )..
,,
OPERADAKi-hayaletlerle - konuşur,,
T E K i N s i z- Delhizlerinde gezerdik,,
,, L A B i R E N T- OPERA- Binasının,,,,
,, h e m d e- g e c el e r i,, ..
/(temsiller- g e c e- olurlar- y a.. )..
,,
,,
birçok arkadaşım- sonraları,, korodan- OPERA-KOROSUNA,,
geçiş yaptıla r..
,, B E N S E ; ç o k t a n , O P E R A D A K i,,
hayaletlerin- Ö T E- TARAFINA, g e ç m i ş,,
çok t a n, ,
,, ORALARDA- ilerilere, v e- sonsuzluğun UFKUNA,,, D O Ğ R U,,
y ü r ü m e l e r i m e,
başlamıştım ..
,,
A Z MI- YÜRÜDÜM- sonradan- 40 l ı- yaşlarımda,,
,,ANKARANIN- K a s v e t l i,,
sokak v e caddelerini, PALTOMUN, c e b i n d e,,
" B Ö Y L E- BUYURDU- Z E R D Ü Ş T ", K i t a b ı m l a ,,
k i- " Ö T E- DÜNYALARDAKi- M A Ğ A R A M D A N " ,,
,, Ş E H R E- dönebileyim ..
/( çocukken- bindiğim beni RADYO evine ulaştıran,,
o t o b ü s l e r e, binmez,, yolda, cebimden- Kitabımı,
çıkartır, biraz, okur, v e- ONU-
E Z B E R L E R D i M ..
" ZERDÜŞT- 40 yıl yaşadığı, e v i n i, GÖLÜNÜ,,
ailesini, bırakıp,, DAĞA ÇIKTI, kendiyalnızlığını, var etmeye,,
orada KARTALI- Yılanı- ASLANI,i v e, GÜNEŞi, i l e " ) ..
,,
,,
D E M E M- O dur k i,,
,, S E S i M i, Vokalimi, tekrar d e v r e y e, alabilmeliyim,,
,, k i, kişiliğimdeki, E K S i K- tamamlansın ..
/( VUCUDUMUN- TAMAMıNI- Kullanabildiğimi,,
t e k r a r- öğrensin- B i L i N ç- A L T I M..
v e , b e n i, DELiLiĞE--
,, " D E L iK - olmaya ", daha çok,,
yönlendirmesin ..
,,
,,
,,
..
B U R N U M- DOĞUŞTAN, biraz büyüktür ..
,, B U - BENiM-V U C U D U M U N ,,
,, ETTEN- v e K E M i K T E N,,
bir , -D U V A R- tarafından, s ü r e k l i,,
B Ö L Ü N Ü C E K- olmam,,
demektir ..
,
/( yani- BURNUM-,,
bir DUVAR-olarak,, DUVARIN- i k i, tarafında d a,
olma, i m t i y a z ı, v e r i r, bana ..
benim Vucuduma .. ),,
,,
d e m e k k i, OPERADA- KAYBOLAN- ÇOCUK,,
,, k e n d i- B U R U N- D U V A R I N I N- ayırdığı,,
bir " Ö T E- TARAF ", mekanında,,
b u n c a- Y I L- saklanıyor,,
olmuş- o l m a l ı d ı r ..
,,
..Ö Y L E D i R -D E ..
b e n i m- FARKLI- bir KiMLiK- V e,,
kişiliğim, olduğunu,, s ö y l e y i p,,
bana d a , b u n u, ifade d e, edenler ,,
,, b i l m e z l e r , k i,,
B E N i M- KENDi- BURNUMUN- ARDINDA, SAKLADIĞIM,,
,, b i r - B A Ş K A- V U C U D U M,,
" B E N L i Ğ i M " , d e,,
V A R D I R ..
/( d a- o n d a n- ,, BAŞKA- birisi, i l e,,
bilmeden- t e m a s- e d e rl e r k e n,,
b a n a, " B A Ş K A ", ,, d e m E K-t e dir- l e r ..
)
,,
A R T I K,, b u,, çocukken- e n- i y i- olduğum,,
/( temsil-başına 17 liradan, /(/3 T.L Vergiye kesilirdi )
,, 1968 d e,, 3000, T.L,
PARA- kazanmış, çocuk-işçi- birisi, d e, olarak,, ),,
Ş A R K I- söylemeyi, t e k r a r, ele, almamın,,
zamanı, d a , gelmiştir ..
.. /( B U- üzerini- ö r t m e- ,,gerekli , i d i ..
b e n i m- Yazı-dans-spor-Resim-Piyano,, alanlarında,,
i l e r l e y e bilmemi, e d i n e bilmelerim,
i ç i n- çalışacak- olmalarım a .. )
RADYO-EVi- SEÇMELERiNDE,,
/( sınavlarında ,, )
,,
,,
,,
,,

,,a r a - N O T :
B E S T E C i- " i L H A N- USMANBAŞ ı n, D U R U Ş U ,,
kanıma v e- BEYNiME- işlemiştir ..
/( Ş i m d i l e r d e,, MÜZiK- ANLAYIŞIM,,
v e TARZIMIN, O N U N- EKOLÜNE,,
t e m e l l e n m i ş, olması, i s e ,,
,, hayret- e t t i r i c i d i r..
/( üç sene ara i l e,, i k i, sınavda,,
5 e r, dakika i l e,,
, o n u n l a- aynı - y e r d e, bulundum, v e,,
O AĞZINI- B i L E , açmadan,,
K A R A- ÇERÇEVELi- G ö z l ü k l e r i,ardında,,
A L B A N- B E R G- CiDDiYETi- i l E- S U S T U ..
, v e , b e n,
s ı n a v l a r d a, sadece, o n u,,
e t k i l e y e b i l m e y i,
s e ç m i ş t i m,,
-diğerlerini cıvık- v e - t u t a r l ı- bulmadığım,
i ç i n.. ŞAN-Hocamız- ,, AZiZE-I Ş I K, tabii, k i,,
sonradan, k o r o d a, 3- kişinin s e s i,,
ile yakın- ilgilenirken,,
biri bendim,, d e m e k k i,, O d a,
b e n i, istemişti- koroda ..
..
..
,,
,,N O T :
başlangıç olarak, i k i, K a y ı t, yaptım ..
,, " O P E R A - MONOLOGLAR I O K U M A L A R I " ,,
K O N S E P T- BAŞLIĞI, i l e ..
b a ş l a d ı m, b u, i ş e..
,,
.. P a r ç a n ı n, i s m i,,
" M A N T O M- N E R D E " ..
,,
O P E R A L A R D A, içime - d o l u p,,
bunca s e n e, beni, alıp- u z a k l a r a,, t a ş ı m ı ş,,
" Ö T E-ORALARDA " - - Ö T E K i, d e, e t m i ş,,
,, O P E R A - V A R L I K- V E- O B J E ' l e r i,,
sanırım, t e k e r, T E K E R,,
,,b i z i m- D Ü N Y A M I Z A,,
s ü r ü k l e n e r e k,, Y A K A- PAÇA,, tutulup,,
g e t i r i l e c e k, v e ,,
,, d a h i l- EDiLECEKLER,,
D Ü N Y A M A ,, ..
/( h e r ş e y- i m p r o v iz e , v e CANLI- YAYINDA,,
k a y ı t- edilecek,, o r i j i n a l i t e l e r i,,
V E- Ö T E- A L E M- AMBALAJ - V E,,
g ö b e k- B A Ğ L A R I,,
,, ü z e r l e r i n d e, D E,
o l a r a k ..
..
,,
B O Ş U N A- M I- BEKLEDİ,,
" i K i N C i - VUCUDUM ", y ı l l a r c a,, /(40 s e n e)
ö T E- TARAFLARIN- Ö T E K i- ALEMLERiNDE ..
,,
RESiMLERiMDE- ZATEN- getirildiler,,ULAŞTILAR,,
, b u- Ö T E- ,, ALEMLER- DÜNYAMA- Y A Y a,, ,,
,,
V E, MEMLEKET- D E- TAMAMEN, " Ö T E K i- TARAFTAN "
gelenlerce, Y Ö N E T i L i N M E Y E,, d e,,
b a ş l a n ı l-m ı ş k e n, D E ..
..
..
..
,,

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
Az önce
,, " A P T A L L I Ğ I ", bir ; Y E T i,,
olarak da bilirim, b e n ..
..
,,
,,z e k i, olup da, düşünceden düşünceye,,
,, z ı p layıp, - zaplayıp- , duracağınıza,,
,, D Ü Ş Ü N C E L E R, k e ş k e ,,
b i z e- yapışsalar,
K O L A Y C A- bırakmasalar, b i z i ..
,,
..
..
..
k e şk e- b i r - DÜŞÜNCEDEN,- AYRILAMASANIZ - d a,,
,,
O N U N- ü z e r i n d e,,
biraz- çalışabilseniz ..
işleyip- irdeleyip-inceleyip , d e.
,,
,,
,,
..
D Ü Ş Ü N C E N i N- düştüğü y e r e,, D E ,,
" D Ü Ş ' ' E ' bilseniz,, " ..
..
i n c e - eleyip- d e, S I K- dokuyabilseniz,,
d ü ş ü n c e l e r i,, ..
y i n e- K E N D i- kendileri, i l e ..
,,
i Y i C E- APTALLAŞABiLEN,,
" A B D A L -olabilecektir- y a " ..
z e k a nın, s o y u t, ve sonsuz, yanuna,,
yaklaşıp, d a,
i n e- i n e- d e r i n e ..
,,
ö y l e- dafalarca - d ü ş e c e ğ i n i z e,,
v e , defalarca ,,
aynı ş e y l e r i,, dönüp dönüp
t e k r a r ,,
düşüneceğinize, hayattta..
..
..

Murat Oktay DanisMühendis Beyinler'in videosunu paylaştı.
12 dk.
" S A R I- T O P ' U N " ,, 
B AS K E T- OYUNU, Tiyatrosu,,
H E Y K E L i ..
,,
,,
" H E Y- ; ,, K E L !
,,ı ş ı l t ı n ı , ,, K E L i n d e n-
v e KAFANDAN,, ,, ayıralım, m ı ..
..H E Y K E L i ..
..4.104 Görüntüleme
Mühendis Beyinler yeni bir video ekledi.
40 dk.
Yumurta Kırma Makinesi
https://www.youtube.com/watch?v=pgRof5NYoAk
..
,, R U S - T E N O R ViTAS,,
/( i L E R i- V i T E S '  e , A  T  a c  a  k .. )..
,,V  E ,,
bakalım, " K A D I N L A R- ALEMiNDEN " ,
kaçabilecek, m i,,
/(iki-Kaydırak-nişancısı-,, K A D I N,,
kaydırakları , i l e, peşindeler..
i z i n i, sürmedeler .. )
..
..
b e n c e- " A Ğ Z I N I- biraz -daha- açmalı .. ..
..
/( halbuki- o, b ı ç a k-gibi, k e s k i n,
olup, kadınları, T A N R I, g i b i,,
yeniden, " Y E N i- YERiNDEN " , k e s e b i l i p,,
K A D I N- Çaplarını,,
i n c e l t m e y i,
d e n e m e k t e,,
" E N- i n c e ", v e, k e s k i n,
s e s i, ile ..
,,
,,
n  o  t :
 .. Ş A R K I- a r i a,, Donizetti'nin L U C i A- Di- LAMMERMOOR, operasından ..

Автор, композитор, артист Витас, Россия. Официальный сайт http://vitas.com.ru Клип на композицию "Lucia Di Lammermoor" (Э.Серра…
YOUTUBE.COM
..
BURADA- KEMANCI,, ; RUGGiERO- RiCCi' n i n,,
,,/(bir Zamanlar- BOKSÖRMÜŞ ),,
,, B A Ş K A , bir BOYUTA- G E Ç i Ş,,
denemesi, V A R ..
/( MÜZiKTE - Matematik- K a r e l e m e ..
birimlere ayırma )..
,,
,,
..
..
Ç O K- HIZLI, seslendirince,,
e s e r i, V E; K e m a n ı ,,
,, E S E R- B A Ş K A - bir ,, B O Y U T A,
,,yöneliyor, v e geçiyor ..
,,
,,
A R T IK_ B U R A D A ,,
Klasik-Müzik-Melodi- b e s t e c i-kimdir-
ne istemiş,,
ne anlatmış,,
ö y k ü, nedir,
d u y g u, nedir ..,,,, k ü l t ü r- tarihi,
sanat tarihi, S a n a t s a l- U S L U P,, v.s.
,, D O Ğ A L- Ş E Y L E R ,,
falan- aramayacaksınız,,
,,
B U- T Ü R - b i r- MEKANiK-
EŞ-ARALIKLI-metronom- SESLENDiRiŞTE ..
,,
,,
..
..
/(s e n karelere, doğru b ö l,,
/( e ğ r i l e r e -v e eğriliklere- - yatma,, )
e s e r i n, içinde saklanan,,
" B A Ş K A- olan " ,,
" E Ğ R İ- B i Ç i M, " ,,
kendisini,,
bir a n önce - DIŞARIYA, a t a r..
,,
,,
,, b u, S A N A T- AÇINIMI- T E O R i S i N E,,
g ö r e :
/( B A Ş K A L A Ş M I Ş- BAŞKA,, aranmalıdır-
sanatta, v e matematikle .. )
,,
,,
,,
,,
..s e s l e n d i r i r k e n,,,
/(veya dinlerken, i z l e r k e n .. )
,, B A K A C A K S I N I Z,, V E,
BAKTIKLARINIZDA;
" B A M B A Ş K A , BAŞKALAŞIMLAR- S Ü R E C i N i ,, " ,,
bulabilmeyi,
D E N E Y E C E K S i N i Z ,,
e s e r i n- seslendirilişi , i l e..
,,
,,
/( k i- K e n d i s i, d e , B A Ş K A - birşey
V A R - olurmu, b u, eserle, diye,,
L a b o r a t u a r a, sokuyor,
,,
B U BESTENiN- M A T E M A T i Ğ i N i,,
A Ç I P ,,
B i L E B i M E Y E ..
&/ y a da, MATEMATiK-universal- /(çok-hızlı ,, ),,
" B A Ş K A L A Ş M I Ş, B A Ş K A, O B JELERi,,
,,B E L i R L E Y E B i l e c e k ..
e s e r in- içinde ..
,,
,,
n o t :
B O K S Ö R - gibi, T ü m - Vucudunu içeren,,
Y U M R U Ğ U N U, Vuruyor,,
h ı z l ı , parmakları , V E- ELi-i l e
,,PAGANiNi y e, d e ,,
E S E R i N E , d e..
kemancı , R u g g i e r o, RiCCi ..
,,
,, V E , d e l i p, geçerken,
e s e r i, V E - Paganiniyi,,
" i ç e r d e ", B i R - Ş E Y, /(BAŞKA),,
V A R S A,,
o n a- Rastlayacak,
y u m r u ğ u ..
,,
/( -  "  y a t a y - YAŞAYAN  " - D O Ğ A S I, 
,, olan h e r ş e y e,,
,,,   " D  i  K  E  Y  "    - bir BOKSÖR- V U R U Ş U ,,i l e
D i K i N E -  b  i  r,, " M E K Â N " ,, V  A  R - EDEREK,,
v e b  u mekanın
i ç i n d e, 
,, BAŞKALAŞIM, V  E ,,
" B A Ş K A '  L a  r  ı " , bulabilmeyi, DENEMEK .. )
/(  V E Y A;  ,,  B A Ş K A ' LARI,,
V  A  R - E D E B i L i R ,  D  E, o l m a k ..    )
..
,,.
..
n o t :
,, RICCI ' nin, tüm parmakları i l e,,
" tek bir NOKTAYA " , aynı anda, e r i ş i m i, var ..
,, o n u n, tek d e r d i,,
,, " bir-NOKTADA-toplayabildiği, ,, t ü m- NOTALARI, " ,
,, doğru açınımlamak .. s a d e c e,
asıl yerlerine,,
,, y a n i, t e k- yönde, işleyen, /(tek-noktadan-başlayıp ),,
parmaklar,, ,, s o n - d e r e c e- h ı z l ı, v e,
matematik- yanlışsız,
,, o l a b i l m e k t e l e r ..
,,
RICCI- keman-tarihinin e n , hızlı- çalabileni,,
diyebileceğiz, b e l k i, d e..
Paganini Caprices Op.1 No.5
in A minor Ruggiero Ricci, violin Separate playlists of the complete Caprices in…

in A minor Ruggiero Ricci, violin Separate playlists of the complete Caprices in order, with both Ricci and Perlman interpreting, can be found thru clicking ...
YOUTUBE.COM

Yorum Gönder