23 Ekim 2015 Cuma

Ç i V i- ÇIKMIŞKEN ..Murat Oktay Danishaberinbizden.com'un videosunu paylaştı.
1 dk.Düzenlendi
" E L- ,,E L ' i n- i Ç -i n d e d i r " ..
,,
,,
K O L- d a, Kürek-SAPIDIR ..
,,
,,T O P R A K-EV DE, T OPRAĞI-AYAĞA, kaldırır ..


1.833.649 Görüntüleme
haberinbizden.com
Made in Azerbaycan :)))

Murat Oktay DanisBordo Bereli'nin fotoğrafını paylaştı.
Az önce

,,PROBLEMi- M E R K E Z i N D E,,
ç ö z e c e k siniz ..
,,
,,birileri, ellerine silah alıyorlarsa,,
onlarla karşılaşma-ihtimali-olan,
i ş l e r, yapacaksan,
sorumluluğunu, d a, s e n, alırsın ..
,,
Y A N i, O-ALDI-ise, S E N, d e,
alırsın ..
..
K O N U, " D E V L E T S EL- zeminlere " , sirayet,
e d i n c e,, ,,işin u c u,,
" K i M i N- SiLAH-BULUNDURMA-H A K K I ", v a r, 'a
kadar g e l i r..
,,D E V L E T, birilerinin, ELLERiNE-silah
almalarını, engelleyemiyorsa,
/(DEVLET-silah-kullanma hakkının, t e k-sahibi-iken),,
O , z a m a n, isteyen, d e,
silahlanabilir, kendisini,
koruma-HAKKI, i l e,
d e r..
..
..
A N C A K-olayı- " merkezinde, çözmek " , y e r i n e,,
S i y a s e t e, D e v l e t-POLiTiKALARINA,, O R D U y a,,
m a l z e m e - V E,
mazeret,, V E
a l e t, /( A L - E T ),, e d e bilmek,, u y a n ı k l ı ğ ı,,
hepimizin h e r - taraftan, kuşatılabilme,,
k o l a y l ı ğ ı n a, hizmet, e d e r, o l u r..
,,
.. D E M O K R A S i, B i r e y i n,
V E, VATANDAŞIN, D E V L E T, tarafından,
k u ş a t ı l m a s ı n a,
olanak, vermeyen,
b i r, R E J i M, olsa , g e r ek t i r.. ..
,,
V A T A N D A Ş, -ihtiyacından-DEVLETE- gidecek ..
D E V L E T-VATANDAŞININ, P E Ş i N e,
düşmeyecek ..
/(hele -ki-bazı -vatandaşın-şikayeti-üzerine ..
diğer-vatandaşın-peşine-düşmek ..)
/( ilkin, O eline -silah aldı bıraktırılamıyor-i s e,,
s e n d e, eline, S i L A H, alacaksın .. )
/( USA, y ı, belinde, silah,olanlar, kurdu , v e,
bugün bile -orada -birine,,
meydan-okuyup-e z e m e z s i n,,
insan sayısı kadar silah-v a r, evlerde ..)
/( D E M O K R A S i, olacaksak, Vatandaş, biribirinden,
çekinecek, D E V L E T T E N, d e ğ i l .. )
..
,,
D E M O K R A S i, S i l a h l a,
savunulur, m u, ,,
" E V E T ", , savunulur ..
../(canını- ortaya-koyan, HAKKINI, i s t e r..)
../(ö b ü r-vatandaş, eline silah, alıyorsa,
e ş i t l i k, olacak, ilkin,,
b e n i m, d e, silahım, olacak .. )
..
n o t :
,, b e n- a m a t ö r, bir ,,
,, " B i R E y-olan- düşünürüm ",,
TOPLUMU, ARDINDAN, sürükleyen,
" T O P L U M S A L, bir, figür " , d e ğ i l i m ..
,b u , nedenle , " i ç- -s e s i m " - özgürdür ..
..F a c e-Book t a, , YÜZLERE, yazarım,,
..
/( M A N Z A R A Y I- R E S M e d e r- i m .. ) ..
" VATANDAŞI-VATANDAŞLA- D E N G E leyebilmek, i l k i n,
a  s ı l- görünmez, d e v l e t  t i r. )

Bordo Bereli
14 Eylül
i koydu !
BURADAN SESLENİYORUM VURANLAR BULUNURSA ÖDÜLLENDİRİLMELİ ! SİZİN VARYA ELLERİNİZDEN ÖPERİM ELLERİNİZDEN ADAMSINIZ...Murat Oktay DanisTamer Ben'in gönderisini paylaştı.
Az önce
, " Anlamsız bir EVrende,, " A n l a m ı " ,
.../ -veya- " EVreni, n- anlamını " ,,
,N A S I L- olumlayabilirsin " ? ..
s o r u s u ..
..
..
B E Y i N, , anlamaya çalışırken,, ,
/(beyin anlamaya çalışırken,,b e y n i n,
içine dahil olan ş e y i /(EDiMi),,
-belirleyip-k ü ç ü l t e bi l m e y e,,
o n u n , , b e y n i-isgal-etmesini-
önlemeye,,
,, Y A N i,,
b e y n i- BOŞ; tutmaya, çalışmaktadır ..)
,,
..
b e y i n,
" anlamsız-V E- a r a c ı " ,/(arada kalmış)
/( Vucutla-AlgılarAlemini, bağlayan-makina)
-bir Makina , i k e n,, ..
,,
,,
,,
/( beyin mi Vucudu üretmiştir,,
V u c u t, m u, B e y n i .. )
. /( insan mı, Allahı -yaratmaktadır,,
- Tanrı-yoktur-ONU-b i z- uydururuz-
diyenlerin - t e z i -)
Y O K S A,,
,,ALLAH-m ı,i i nsanı ,V A R Etmiştir,,..) ..
,,
..
/( b e y n i n, " B O M B O Ş ",,
B O Ş-olduğu ,i ç i n , d e,,
anlamsız ,, o l d u ğ u,
söylenilebilir ..
/(anlamsızdır-V E fakat-
,, -ANLAMLANDIRIR-içine-giren- h e r-Ş E Y i )..
,,
B E Y N E, ne, YÜKLER, , doldurursak, dolduralım,,
O , y i n e- içini-B O Ş, tutmaya,,
b o ş al t m a y a, çalışacaktır..
../( " SiS-i-f o s SÖYLENcesinde " , d e,,
,,B E Y N i N,içine Vucudunuzu n e kadar,
yerleştirirseniz, yerleştirin,
B E Y i N- VUCUDUNUZU, silecektir ..)
/(V U C U T- z a t e n- beyinsiz d e,
bir N E S N E- olarak, ,V a r k en .. )
..
..
________________________________________
B E Y N i N,,
,, içine ,,
,, " Y A P I P- ETMELERiNiZLE ",,
E D i M ' lerinizle ,,
,,
,, Vucudunuzu, y e r l eş t i r e-
b i l i r siniz ..
/( E D i M, yaptığınız ş e y i n,,
emeğinizin-, b e y i n e-yerleşmesi,,
B e y i n c e- öğrenilmesidir ..)
/(YAPIP, ettiklerimiz,, b e y i n e- Vucudumuzu
yerleştirir ..a n c a k, B e y i n- içine
indirilen- V U C U D U, S i l e r ,
zamanla , k e nd i si n i,
B O Ş, BULUNDURABiLMEK,,
i ç in .. )
-sisifos S ö y l e n c e s i, b u, mudur ..
MÜDÜR..
________________________________________)
,,
n o t :
iyisimi b e n,
yaşantımdan, birşey
,, anlatayım..
,
h e r s a b a h, arabayı ısıtırken,, /(veya ısıtmazken ),,
,arabalarımda bulundurduğum,, i r i, B e y a z- Havlularla,,
arabanın, tümünü, s i l e r i m,, ,, b e z i, biraz-ıslatarak, d a..
,,
,, b u n u, bir i ş, olarak, alacaksak,,
b u r a d a, işin konusu olan , i k i, OBJE- v a r ..
..b e n , V E - araba ..
,,
,,yağmur yağıyor, v e, biraz sonra, araba,,
çamur olacak, olsa, b i l e,, yollarda,,
,, b e n, yine, arabayı, tertemiz, silerim ..
ellerim v e - d e- Vucudumla ..
,,
..
Ç ü n k ü,,B E N,
,,kendi VUCUDUMU,
/(o sabahki- " Y E N i- Vucudumu " ,,)
,, " ARABAYI, silme-şeklime "
-paralel-olarak,,
B E Y N i M E- öğretmekteyim,
a y n ı- zamanda ..
/( " V u c u d u m u n, bir -i ş i " -olarak, da .. )
,,
Y A N i, b e n,,
Y E N i, VUCUDUMU- h e r - gün- Beynime
yerleştireceğim ..
/(araba vucudumun-beynime-yansıtıldığı-
,, bir AYNADIR-sadece, , ; b u, i ş t e..)..
..
" Sisifos-S ö y l e m i " , burada, ,,
,, B e y n i m i n, ,, Vucudumu, h e r, g ü n,,
/( v e , zamanla ),,
,,
silmesi, sayesinde, b e n i m,,
h e r - s a b a h- KENDi-EYLEM-ŞEKiLLERiMLE,,
,,k e n d i- Y E N i, Vucudumu,,
üretip-beynime-söyleyebilmemi,
olanaklandırıyor ..
..
/( ARABA,Y I-SiLMEK- i s e,
Benim, Y E N i-V u c u d u m u,,
beynime -yansıtan, bir AYNA, oluyor ),,
,,
..
..
..
..B Ö Y L E C E; TOPLUMUN-B i Z e,,
, i Ş, diye verdiği, şeyleri,,
/( i Ş L E R i ),,
KENDi-VUCUDUMUZU, Y i n e,
kendi, beynimize, yansıtabilmed e ,,
/( Y E R L E Ş T İ R E bilmemizde..)
bir " A Y N A ", olarak, düşünmeliyiz ..
,
/( i Ş i, üretmiş olan, PATRON-Mimarların,,
işine, Aklına, Eline, sakın,
karışmayınız,
O N A- v e- işin e,,
L A F, etmeyiniz,,
b a k ı n, sonra, " İ Ş İDİ " , kurdururlar ,
onlarda, E L- altından ..) ..
..
..
iŞLERiN, b i z i m, KENDi-VUCUDUMUZU,
YARATIRKEN,,
,,b i z l e r i n- -A T I K, M A D D E, l e r i miz-olduğunu,
i d r a k ettiğimizde,,
" iŞ-Bilecek-Mimarlar ",, n a s ı l,
değerlendiriyorlarsa, değerlendirsinler,,
/(işlere-dönüştürsünler)
A T I K- MADDElerimizi, v e,,
b i z l e r e, d e ,,
" A T I K lara- MiMAR-EYLEMi ", nin,,
ölçücüsü, d e, ; ,, olarak,
" PARA y ı " ,
V e r s i n l e r, ki,
biz d e,
,, Mimarları-DENETLEYE-bilelim..
..
,,
/( PARAYI-kullanırkenki-AKILLILIĞIMIZLA )..
..
Tamer Ben
11 saat
Anlamsız bir evren içerisinde anlamı nasıl olumlayabilirsin? Albert Camus Sisifos Söyleni’nde bunu göstermiştir. Sisifos tanrılar tarafından bir kayayı dağın tepesine çıkarmakla cezalandırmıştır. Her çıkarışında kaya geri yuvarlanır ve bu durum sonsuza dek devam eder.
Camus kitabına bir soruyla başlar ve devam eder: “Hayatın yaşamaya değer olup olmadığını yargılamak felsefenin temel problemine cevap vermek anlamına gelir.” Sisifos, meydan okurcasına faydasız işine bir anlam vermeyi seçer ve bu şekilde o iş anlam kazanır.
Ancak Camus`ye göre bu kısır döngüyü trajik yapan Sisifos’un her deneyişinde tekrar düşeceğini bile bile taşı çıkarmaya gayret etmesidir. Camus saçma kavramını burada kurar; yaşamın beyhudeliğinin bilincinde olan insan. Aslında Camus, en büyük uyumsuz kahraman Sisifos üzerine saçma`nın farkındalığının tarihsel gelişimini anlatır.
Belki de; tepelere doğru tek başına didinmek bile bir insanın yüreğini doldurmaya yeter.
Belki de doğarken, hepimiz yaşamla cezalandırıldık!
Evet belki de mutluluğun sırrı saçmanın anlamsızlığını keşfetmemizdir.
Sevip istediğimiz bir hayatı yaşayamıyorsak, yaşadığımız hayatı isteyip sevmeye ne dersiniz?Murat Oktay DanisGulsin Onay'ın videosunu paylaştı.
1 dk.
,, " MÜZiK EDEBiYATI " ,, B e s t e c i l e r i n, birer, Ö Y K Ü, yazarları, olduklarını d a, söyler ,, SANIRIM, b i zl e r e .. .. bir KONSERE, gelenler, N E, beklerler ,, d i y e, d ü ş ü n d ü m .. v i d e O y u,, ; izlerken ../(y a da, b e n, N E- u m a r d ı m,, bir konserden .. ) .. Ö Y K Ü Y Ü, m ü , duyabilmeyi, Y O K S A; M Ü Z i Ğ i N- RUHUMU , beslemesini , , m i ..b e n, h e p, , İLK-Ö N C E, B E S T E C i N i N, Ö Y K Ü S Ü N Ü,, ,, m e RA k etmişimdir .. .. .. .. .. yani-solist, i l k-ö n c e, i y i, bir EDEBiYAT, O K U M A S I, sunmalıdır , i Z ' leyici y e .. .. i y i, bir HiKAYE v e, M A S A L, anlatıcısı, , Ö Y K Ü - söyleyicisi, ,, " i y i - b i r- K i T A P -, O K U Y U C U S U, ,, i Z ' L E Y e c e k, olana .. .. .. o n d a n- sonra- R U H U M A- D A, y e n i, birşeyler, E K L E N E B i L M E K T E, m i,, diye bakar, o l u r u m, .. , ,, /( ULAŞTI, m ı, diye /(MÜZiK),, b a k a r ı m ) .. ..____________ Ö Y K Ü; v e , MÜZiĞi,, a y ı r a b i l m e y i, ,, t e m el- alırım .. /( E L, i Ş, y a p ı p, d a, işletilecekse, d e, Piyano, i l e d e.. )______________________________________________________________________ .. ÖYKÜYE k o n s a n t r e- olunduğunda ,,/(ODAKLANILDIĞINDA),, ,, R U H /(SPiRiT ),, /(MÜZiK), ,, " KENDiSi, i n e r " , ruhlarımıza, AKILLARIMIZA ._______ kısacası : , " ilk-önce- MÜZiK-duyacağım " , /( RUHUMU-besleyeceğim-) ,, d i y e, açmam, kulaklarımı ..ilk-önce ÖYKÜ y ü, işitebilmeyi,, ,d i y e- , umarım ....V E ÖYKÜ- anlatılıyorsa, , yüzlerce kez, dinleyebilirim, bir, " p e r fo r m a n s ı ).. .. E n az on kere dinledim, bu Videoyu,, b u, yazıyı, yazarken .. .. .. A C A B A, GÜLSiN- O N A Y,, Ö Y K Ü, anlatıcısı, /( SÖYLEYiCiSi- OKUYUCUSU,, ),, , olmaya, m ı, u ğ r a ş ı y o r, -Y E N i l e r d e, diye d e, düşünmeden, d e, e D e , m e d im.811 Görüntüleme
Gulsin Onay yeni bir video ekledi.
11 saat
Ilk yarı çok güzeldi..
Beethoven 32 Çeşitlemeler, Andante Favori İstanbul'da ilk defa çaldım..
Enka Konseri Debussy ve Franck ile devam ediyor..
Murat Oktay DanisTamer Ben'in gönderisini paylaştı.
5 dk.Düzenlendi
,ilkin, bombacıların, veya, Topluma karşı,
eylem yapmaktan, çekinmeyenlerin, Psikolojisi ,,n i,
çalışmak, ,, olayların arkasından, gitmek, olur ..
,,
,,
..
" B E Y i N, OYUNCUDUR, " ..
BEYiNDEKi,,AKIL- V E- Z E K A,,
,, beynin kendisi ile, d e,
" O Y U N, oynayabilmeyi " d e
, talep, ederler ..
/(AŞK-kadar hastalıklı-bir D u r u m ..)
,,
..
K A T i L L E R i N,, OYUNA-
,, V E BEYNE-AŞIK-olduklarını
düşünüyorum..
,, b u NEDENLE, " OYUNU ",
/(ki hayat da bir oyundur ), YÜCELTiP,
mükemmelleştirme eğilimlidirler ..
..
,,Y A N i, bir k e r e, OYNA-
,, " BÜYÜK-O Y U N- OYNA "..
hem d e, bir anda..
,,
/(hayatı bile sonlandırabilen,,
b ü y ü k, bir OYUN, OYNA, v e ,,
bunun için , sadece,, OYUNDA sıranın,
sana,,
gelmesini, b e k l e, ,,stratejisi ..
,,
..
, i l ' k i n, ,,
" B E N- MERKEZCi ",
olmazsa, birey,,
beyninin v e vucudunun,
içine , giremez,
yerleşemez ..
,,
/( Milliyetçilik-Cumhuriyrtçilik,Diniyetçilik,,
v.b. tüm cemaatleştiricilere,,
direnebilmek, i ç i n, birey,,
ben-merkezci, olmalıdır ..
..B E N- M e r k e z c i l i ğ i, d e,
sadece,i s p o r, genişletir,,
v e , s e y r e l t e b i l i r,,
s ı h a t l i, olarak ..)
,,
,,
.. " b e n-merkezci " , olmayan-
,,AKLINI, V E- Zekasını, yeterince keskin-,
kullanamaz ..
B e y n i n i n-içinde -duramaz..
,,
/( kapitalizm beyni, i l e, AKLI- il e, çalışabilen,,
BEYNiNiN, içinde durabilen, bireyler,
i s t e r k e n,, ,, BEN-MERKEZCi, olmak, d a,,
K A P i T A L İ Z M, oyununda olmazsa, olmazdır ..
,,
..
..
D i ğ e r, taraftan, " fazla-AKLI ",,
a ş ı r ı- AKIL-YÜRÜTRMELERiNi,,
,,silecek, olan d a, sadece-
,, VUCUDUN,- çok-HAREKET, etmesidir..
/( S P O R- ,,S O V Y E T, devriminin, olmazsa, olmazı , i d i,,
, v e, inanç-onunla -oluşturuluyordu,
A K I L L A R- seyreltilir, A k ı l-yürütme- yerine,
sporun AKLI-silmesine,
d e ğ e r, verilirdi ..
,,
v e, AKLI- - " AKIL-YÜRÜTMELERiNi ",,
provoke ederek--uyarmayan,
bir standardize-edici, sistemleri,
v a r d ı .. )
/(Sovyet Sosyalist, S i s t e m i,
olmayınca, " BOMBACILAR-
,,AKLIN-V E BEYNiN ZEMiNi, oldu ..
AKILSIZLIK-hat safhada, D i b e,,
,,d i b e- vurunca- ,,Ö L Ü M,
getirilir,
, oyunun, sonunda, AKILLILARCA....)
,,
..
..
, b e n i m, diyeceğim, O d u r, ki,
SPORA, yöneltemediğiniz, h e r, B i r e y,,
,, / AKLI- YETERiNCE, P R O V O K E, edilip,,
uyarıldığında ,, ö l ü m e- d e,
vardırılabilecek, h e r ,
T ü r l ü, "o Y U N U ", oynayacak,,
A K I L- KABiLiYETi, i l e,,
Z E K A S I N I, birleştirip,,
T O P L U M L A R I, hiç umulmayacak,, ş e k i l l e r d e ,,
V U R A B iL i R ..l e r,,
/( BUNUN, için TERÖR, örgütlerine,,
d e, gerek, y o k tur.. )
,,
,,
,,
..
E N, iyisi, spor- i l e-
,, PROJE-* V e, OYUNLARINI,,
V E; d e, " A K L I N I ",,
zamana, yayabilen, B i R E Y L E R ,,
v a r , edebilmeye,
y ö n e l i n m e l i,,
/( S o s y a l, Politikalara, da arada bir yönelinmeli ..
,, ö n c e l i k, verilmeli ..
AKIL-dönemlerinden, sonra ..)
..
..
..
AKILLILAR, iktidarı, SOSYAL-DEMOKRATLARA,,
d e v r e d e r,, ,, DEMOKRATiK-ÜLKELERDE,,
" A K I L L I L A R , v e AKILLAR,,
i y i c e- ISINIP,,
" ÖLÜME- G Ö Z- KIRPMAYA ", d a,,
b a ş l a d ı k l a r ı n d a,, ,,
B i R E Y L E R ,,
" V A H Ş i-KAPiTALiZmin- ,, BAHÇESiNDE " ,,
fazla , BEKLETiLDiKLERiNDE ..
..
..
S P O R L A , AKILLARINI, zamana, yaymayanlar,,
, " A K L I N- ÖLÜMÜ, d e içeren,,
O Y U N- CAMBAZLIKLARI, i ç i n e,,
düşerler ..
AKLA-AŞIK-OLANLAR, giderek,,
ÖLÜME d e, A Ş I K- OLACAKLARDIR ..
/(Akıl, , da Ölüm d e, Mutlaktırlar, y a.. )
..
..
n o t :
MELEZ-iDEOLOJiler,
Ç A Ğ I - V A H Ş i, VANDALiZMi, d e,
getirir .. :
____________________________________________
AKLA-ZEKA,
ZEKAYA- A K I L,
katmak,,
y e r i n e,,
,,
SAF-AKLIN-
,, saf-BARIŞ-V E- M E D E N i y e t i,,
/( i d e al -kapitalizm ),,
,
V E SAF- ZEKANIN,
icat- v e- saf-kültür v e, UYGARLIKLARI,,
/(ideal-sosyalizm ),,
,,
,,ayrı ayrı, üretilmelidir ..
,,
E L-UYGARLIĞI; i l e,
Beyin UYGARLIĞINI,,
biribirine eklediğinizde, VAHŞET- v e- ÖLÜM
d e, yine insan- elinden, gelir ..
/( i n s an ı - da ,insandan-spor-ayırmalıdır , v e ,
Takım-oyunu-sosyalizmi, d e,
C em a a t l e r i n, yerini,
almalıdır ..
,," i n s an ı-insandan " ,,
V E AKLI- E L' d en,
,,
ayıracaksınız ..
..
..
A K I L L I, A D A M, h i ç b i r , ele, dokunmayacak ..
/(BOMBACININ-E L i n e, d e, iş, yüklemeyecek,,
,,
i D E A L- KAPiTALiZM - R E J i M i n d e .. )
..
S P O R- diye, Milyonları,,
B A T I-Kapitalizmi, , ÜLKELERiNE-
yürütüyorlar,,
..
,,b i z i m- KIRSALIMIZI, d a,,
BÜYÜK ŞEHiRLERE- s ü r m e d i l e r, m i,,
köylerini, t e r ö r , V a r, diyerek,
yakarak ..
..
A K I L L A R I-ZiNCiRE- VURAMAZSINIZ,,
,, S P O R A- D A, zaman- ayırın, k i,,
AKLIN-TEKRARLARINI, silebilin ..
,,
A K L I N- TEKRAR etmesine sebebiyet, veren,
engeller-insan-olsalar, k a ç- yazarlar ..
A K I L- yolunu, t e m i z l e y e c e k t i r..
/( insan-minsan-dinlemez, AKILLI-cemaati .. )..
..
..
n o t :
,,B U hafta,,
sinemalarda, KATiLLERLE
,,
ilgili,
3- F i L M,i d e,,
gittim ..
..
.. http://www.sinemalar.com/film/191246/solace-2015
,, http://www.sinemalar.com/film/87020/black-mass ..
,,, V E ,,http://www.sinemalar.com/film/229049/irrational-man
Tamer Ben
20 saat
Bir suçlunun zeka düzeyini, kavrama yeteneğini ve kendisini suçu işlemeye iten nedenleri gözden geçirirsek, suçlarına genellikle hem iyi düşünülüp planlanmış, hemde kahramanlık taşan eylemler gibi baktıklarını saptarız. Suçlu, ilgili eylemlerin kendisine belli ölçüde bir üstünlük sağladığı kanısındadır. Yani polisten daha açıkgözlü sayar kendisini. Dolayısıyla kendi gözünde bir kahramandır, eylemlerini kahramanlıkla hiçbir alakasının bulunmadığının, yiğitliğin çok, hem de pek çok uzağında bir nitelik taşıdığının ayrımına varamaz. Toplumsallık duygusundan yoksunluğu, dolayısı ile eylemlerini yaşamın olumsuz tarafına doğru yönelmesi bir cesaret eksikliğinden, bir korkaklıktan kaynaklanır ki, kendisi bunun bilincinde değildir kuşkusuz. Doğrusu suçu önlemenin en iyi yolu, suçun bir korkaklık belirtisi olup, bundan öteye bir şey sayılmayacağına herkesi inandırmaktır. Cezaları ağırlaştırmak, hiç de suçluların gözlerini yıldırıp, suçtan uzak tutmaz kendilerini, tersine bir kahraman sayılacakları yolunda içlerinde yaşayan inancı güçlendirir. Suça yönelik kişilerin egosentrik (ben merkezli) bir dünyada yaşadığı unutulmamalıdır.
Murat Oktay Danis Murat Oktay Danis
Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=0csDQlWXthQ

Ciara - Paint It, Black (The Last Witch Hunter OST)
YOUTUBE.COM
Beğen · Yanıtla · Önizlemeyi Kaldır · Az önce


,,GÖKYÜZÜ, AŞAĞI-inip, D E , A Ğ I R L I Ğ I, i l e,, ,, BASTIRDIĞINDA Y E R i,, ,,/( V E- TOPRAĞI, V E , K A Y A L A R I, d a ),, ,, ,, BAKTIĞIN, M E K A N, " B E N ' L i Ğ i N E- A i T T i R .. y a n d a n- g e l e n- IŞIKLA- D A; AYDINLANIRKEN- B E N L i K - M E K A N I N  .. ....B U- " ../( M E K A N- D A- A Y ' d a n, gönderilmiştir , , Y E R E ..B i Z Z A T,, ZÂTI- - A L E M L E R i N- Tarafın d a n .. ) ..

FAZIL SAY2 yeni fotoğraf ekledi.
25 dk.
Tuhaf gökyüzü fırtına içinde akşam güneşi.
..
Murat Oktay Danis ,,GÖKYÜZÜ, AŞAĞI-inip, D E , A Ğ I R L I Ğ I, i l e,, ,, BASTIRDIĞINDA Y E R i,, ,,/( V E- TOPRAĞI, V E , K A Y A L A R I, d a ),, ,, ,, BAKTIĞIN, M E K A N, " B E N ' L i Ğ i N E- A i T T i R .. y a n d a n- g e l e n- IŞIKLA- D A ..B U- " ../( M E K A N- D A- A Y ' d a n, gönderilmiştir , , Y E R E ..B i Z Z A T,, ZÂTI- - A L E M L E R i N- Tarafın d a n .. ) ..
Ali Kemal Hasköy Buyur? :))
Murat Oktay Danis ,, E Y-kulum, ; ,, boyun E Ğ M E- SESSiZLiĞiNi, V E ISSIZLIĞINI-S A K I N,, ,,hiçbir ş e y, V E HERŞEY- KARŞISINDA ..


Murat Oktay DanisFalouja Fans Page'nin videosunu paylaştı.
Az önce
,,bu kadar S E S LE
V E,, -METAL-üflemeliyle,,
- T a c i z ' e,,
AĞZINI- KULAĞINI- açacağına ,,
E Ş Ş E K,,
k e ş k e,,
,,
,, O , d a, ,, AKLEDiP-   D E,,
,," K I - Ç I ", ile,,
/(veya FI-ÇI-, i l e),,
C E V A P, verebilse, i d i,,
A D A M A ..Falouja Fans Page yeni bir video ekledi.
partagi hmar ti rani

Murat Oktay DanisFriedrich Nietzsche'nin fotoğrafını paylaştı.
5 dk.
,,TIRNAKLARıM, UZAYINCA,,
k e n d i m i, " KARTAL-B i L M E M ",,
,, B O Ş A- d e ğil, d em e k ..
,,
,,BASKETBOL-OYUNUNDA, attığınız,,
h e r, UZAK-MESAFE, ŞUTU,
i l e, d e,
" GÖKYÜZÜNÜ ", bir kartal, PENÇESi,
i l e, tırmalayıp, d a,,
Ç i Z E ' bilmeleriniz,
MÖSYÖ..
Friedrich NietzscheFatih Özkan ve 3 diğer kişi ile birlikte
Ne çok gülmüşümdür keskin pençeleri olmadığı için kendini iyi zanneden zayıflara.


Murat Oktay DanisVatanseverin Sesi'nin videosunu paylaştı.
Az önce
,,,B A T I-DEMOKRATiK- MiMARiSinin,,
t ü m, insanlığı,
ayağa kaldırabilme,
b e c e r i s i,, i y i c e, gerçek, oluyor ..
/(MAHŞER-GüNÜNE-5- V A R, sanki )..

,,
,,
sonunda, " Z i K i R-ALEMLERiNiN-ZEBANiLERi-D A N S I ",
d a,,
BAS-GiTAR- D E R i N- l e ş tirilmiş-Mekanlarına,
t aş ı n ı r, olmakta ..
..
T Ü M-insanlıĞımıza, ", hayırlı,
UĞURLU; olsun ..
21.011 Görüntüleme
Vatanseverin Sesi
Zikrinde böylesi :)) (Gülmek Garanti)
Murat Oktay DanisDJ SeviLay'ın videosunu paylaştı.
Az önce
..yüzyıllarca E V E; V e,,
yatağa-mahkum, yaşatılan,,
/(sanırım-ARAP), KADINI,,
, b u, K E Z, marifetlerini,,
,,
,, " A Y A K T A; s e r g i l e y e b i l i y o r,,
/( B A T I L I- Ç a ğ d aş, Mimarinin
olanakları, ARABA; d a, ulaşabilince.. )
,,
,,/(ARABAYA, binen , ARAB e r k e k l e r i,,
K A D I N I, rahat bırakmayı,,
kabul etmiş, olmalılar ..
" P A R A LELiTE- OLANAĞINDAN " .. )..
,,
..
..
..
" Ç i V i S i- ÇIKAN ", K a d ı n,, i S E ,,
,,
" Ç I K A N - Ç i V i - B O Ş L U Ğ U- ",
DANSINI,
sergilemekten, , d e,
g e r i, durAmıyor ..
..n e Ş E, i ç i n d e,,
O ; N E- OYUNCU-OYNAKLIĞI,,
B O Ş L U Ğ U,,
M E K A N I, bulabilince,,
yüzyıllarca,, bastırılmışlıktan ..
..
,,
biraz Ö T E D E; D E,,
,, Ç i V i l e r i n i, B U, K E Z,,
MÜZiK-ALETLERi, V E, ELEKTRONiK,
O R T A M- Mimarisine, çakmalarında,
sergileyen, A R A B, e r k e k l e r i,,
,,
,, " ORTAK-BiLDiKLERi ",
,,yüzyılların genetiğini,,
,, KADINA, HANGi, hareketleri,
nasıl v e NE- zaman- yaptırtabileceklerinin,,
,, " genetik-e z b e r - tekrarı-i ç i n d e l e r ",,
, s a d e c e..
..
,,
E ğ l e n c e, diye, d e,
B U-
" GENETiK- hafıza-h a t ı r l a t m a .
,, V E-B i L E B i L M E ",
oyununun,
-i y i-i Ş L E M E S i,,
i l e- d e, EĞLENE-bile-REK ..
.. d e..
..
..
..
..
,, n o t, BATI-MiMARiSi, A K L I,,
i n s a n ı, i ş t e, B Ö Y L E,,
A Y A Ğ A; kaldırır,,
z a m an ı, gelince ,,
" bilgi birikimini,n, "
" kuluçkalamasının..olgunlaşması n a, paralel .. " ..
..6.634.956 Görüntüleme
DJ SeviLay
Gelinin Boynu Bükük Kaldı grin ifade simgesi

Murat Oktay DanisNazım Hikmet'in videosunu paylaştı.
Az önce

" A M in ", demekten, ö t e y e,,
geçilemeyen-, - b i r, Y E R,,
,,
o l m ak t a,- i k e n..
,,
,,h e r ş e y,
" A S I L-YERiNi " ,
b u l a m a z,
i k e n..Nazım Hikmet, "Nazım Hikmet - Akrep Gibisin (Genco Erkal)" adlı yeni bir video yükledi.

midye gibi kapalı, rahat.
ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun, kardeşim.
bir değil,
beş değil,
yüz milyonlarlasın maalesef.
koyun gibisin kardeşim,
gocuklu celep kaldırınca sopasını
sürüye katılıverirsin hemen
ve âdeta mağrur, koşarsın salhaneye.
dünyanın en tuhaf mahlukusun yani,
hani şu derya içre olup
deryayı bilmiyen balıktan da tuhaf.
ve bu dünyada, bu zulüm
senin sayende.
ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer
ve hâlâ şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak
kabahat senin,
demeğe de dilim varmıyor ama
kabahatın çoğu senin, canım kardeşim!

Murat Oktay DanisTuncay Özkan'ın videosunu paylaştı.
15 dk.Düzenlendi
,," ATA T Ü R K 'ü, " , " N E S N E ",,
C i S i M- ,, V E-V U C U T - -olarak,,
/( D Ü N Y A- gözü, i l e, olmasa, d a,,
KAMERA-M E R C E Ğinden,,)
g ö r m e d i m, demeyin..
..
,,
..
, b a n a, kalırsa,i O;
A K L I- i l e,
" RESiM-ü r e t e n ",,
/(
,,i m p a r a torluğun,
binbir- halini, RESMETMiŞ,,
-bizzat kendi, görmüş -,, ),,
, b i r AKLA- s ah i p t i ..
..
..h e r k e s e, " RESiM- V E R E N " ,
bir MAKiNA , i d i ..
/(RESiM-basan- BENiM-HP-PLOTTER,
da , R E S i M, verir ,, Topluma..)..
,,
..
sonuçta ..
RESiM, m i, istiyorsunuz,
s o r u, sorun size, hemen, bir,
" c e v a p, v e, RESiM " , v e r s i n ..
,, ç e v r e s i n d e, her zaman-ONUN-RESiMLEMELERiNE,,
eklemlenebilmeyi, isteyen, RESiM-olmayı,
isteyenler, bulunur,
siyah-BEYAZ- FOTOGRAFLARDA..
b u videoda d a.
,,
,,
B U; V i d e o' d a,,
" R E S i M- MAKiNASININ " ,
kendisini, s e y r e d i y o r u z,,
..
,, o n u n, yapmış, olduğu, RERSiMLER,,
V E; söylemiş, olduklarının,
R E S i M ,,
olmaları,,
,, O N U N, BEDENiNİ, görüp, bilmekten,,
R E S i M, bilmekten,,
Ç O K- daha , önemlidir ..
/( akan görüntü, d e ğ i l,,
duran-GÖRÜNTÜ, R E S i M , k e n .. )
..
,,
/(RESSAMDAN- d a, bunları, söylemesi,
beklen m e l i dir .. ..)
,,
R E S i M, en h ı z l ı,iletişimin,
bilgileştirilmiş-, halidir ..
,,
,,
S i y a s e t-SES-cambazları , y e r i n e,,
P O L i T i K A- SANATI,,
" RESMETTiKLERi- i l e-
K O N U ' ş ' , m u ş t u r ,,
T A R i H LERDE..
..
/( ATATÜRK- RESiM-olmayı, deneyenleri,
y ö n e t e n, biri, n i, oynamış, sonuçta,,
B U; V i d e o - filmlerinde..
,,
o y u n c u l u ğ u n u, bilebilmeyi,
i s t e y e n l e r e,,
R E A L- bir- P O L i T i k a ,
oyuncusu, SESLE; KIVIRTANlardan, d e ğ i l..
/( S E S, sadece Hakikati-konuşup,
söyleyecekken .. konuşacakken, ,
birşeyleri, h e p, gizlemeye çalışmadan..)
,,a s ı l,
siyaset- o y u n u n d a ..
..
,,
,,
A T A T Ü R K- RESiMSELLiĞi, i l e,,
,,
TÜRKiYEDE, " R E S ^İ - y e t i n " ,,
,,
R E S M Î , ,, Y A Z I Y A- TEMELLi- R E S M ^İ,
SEKÜLER- D E V L E T- S i s t e m i n i n,
kurucusu ..
,,
D i N- DEVLETLERi- i s e
YAZInsal -
S E R B E S T-RESiMLEMEYE, göre,
d e ğ i l, d e, bizzat,,
D i N, K i t a p la r ı n d a k i,
bir zamanların- " RESiMLEMELERiNE " ,,
temellenirler ..
,,
,,/( diğer-taraftan, KURANIN-99-RESMi,
olan, ALLAHIN, 99-RESMiNi,
birleştirerek anlatan,
bir K i T Â B, olması, i l e,,
kanımca, ATATÜRKÜN,
" ALLAHLA-ALDATACAKLARA "
,, " -binbir-surat-ü r e t e n-
Ş E Y T A N- ŞAŞIRTAN- RESiMLEMELERi,,
,,
ç a t ı ş m a z l a r ..
..3.359.530 Görüntüleme
Tuncay Özkan yeni bir video ekledi.
5 Şubat
Nefesinizi tutarak izleyeceksiniz... 1930 yılı ve ATATÜRK
________________________________________________________________________________
Murat Oktay DanisTuncay Özkan'ın videosunu paylaştı.
3 dk.Düzenlendi
,," ATA T Ü R K 'ü, " , " N E S N E ",,
C i S i M- ,, V E-V U C U T - -olarak,,
/( D Ü N Y A- gözü, i l e, olmasa, d a,,
KAMERA-M E R C E Ğinden,,)
g ö r m e d i m, demeyin..
..
,,
..
, b a n a, kalırsa,i O;
A K L I- i l e,
" RESiM-ü r e t e n ",,
/(
,,i m p a r a torluğun,
binbir- halini, RESMETMiŞ,,
-bizzat kendi, görmüş -,, ),,
, b i r AKLA- s ah i p t i ..
..
..h e r k e s e, " RESiM- V E R E N " ,
bir MAKiNA , i d i ..
/(RESiM-basan- BENiM-HP-PLOTTER,
da , R E S i M, verir ,, Topluma..)..
,,
..
sonuçta ..
RESiM, m i, istiyorsunuz,
s o r u, sorun size, hemen, bir,
" c e v a p, v e, RESiM " , v e r s i n ..
,, ç e v r e s i n d e, her zaman-ONUN-RESiMLEMELERiNE,,
eklemlenebilmeyi, isteyen, RESiM-olmayı,
isteyenler, bulunur,
siyah-BEYAZ- FOTOGRAFLARDA..
b u videoda d a.
,,
,,
B U; V i d e o' d a,,
" R E S i M- MAKiNASININ " ,
kendisini, s e y r e d i y o r u z,,
..
,, o n u n, yapmış, olduğu, RERSiMLER,,
V E; söylemiş, olduklarının,
R E S i M ,,
olmaları,,
,, O N U N, BEDENiNİ, görüp, bilmekten,,
R E S i M, bilmekten,,
Ç O K- daha , önemlidir ..
/( akan görüntü, d e ğ i l,,
duran-GÖRÜNTÜ, R E S i M , k e n .. )
..
,,
/(RESSAMDAN- d a, bunları, söylemesi,
beklen m e l i dir .. ..)
,,
R E S i M, en h ı z l ı,iletişimin,
bilgileştirilmiş-, halidir ..
,,
,,
S i y a s e t-SES-cambazları , y e r i n e,,
P O L i T i K A- SANATI,,
" RESMETTiKLERi- i l e-
K O N U ' ş ' , m u ş t u r ,,
T A R i H LERDE..
..
/( ATATÜRK- RESiM-olmayı, deneyenleri,
y ö n e t e n, biri, n i, oynamış, sonuçta,,
B U; V i d e o - filmlerinde..
,,
o y u n c u l u ğ u n u, bilebilmeyi,
i s t e y e n l e r e,,
R E A L- bir- P O L i T i k a ,
oyuncusu, SESLE; KIVIRTANlardan, d e ğ i l..
/( S E S, sadece Hakikati-konuşup,
söyleyecekken .. konuşacakken, ,
birşeyleri, h e p, gizlemeye çalışmadan..)
,,a s ı l,
siyaset- o y u n u n d a ..
..3.359.291 Görüntüleme
Tuncay Özkan yeni bir video ekledi.
5 Şubat
Nefesinizi tutarak izleyeceksiniz... 1930 yılı ve ATATÜRK
,, P E O P L E ", L i k e, to, EXPRESS, o u t,, themselves,,
,,-for common u s e-..
/( U.S.A. w a y, o f, L i v i n g, and, USAGE )..
,,
,,,, H E R E , W E, have , a " impressionist ",, L a d y,,
W i T H- A- inner-f e MALE-b o d y , a n d, SOUL
& s p i r i t h ..
..
,, s h e, is, TELiNG-all- h e r, impressions, -&h e r-inner-BODy-
only- t o- h e r s e l f- to, L i S T E N ..
/( s h e-is-singing-T A L K i n g- , t o, her-self-inner-body ) ,
O N L Y..
/( t h a t, i s, " preseved ", i n, h e r .., p e r f e c t l y .. )
,,
.. y o u, MAN-personalities,, ,, y o u-NEED; ,, t o
h a v e,, A- STUDiED, ,, " F EE-male-inner-b o d y " ,
i n, you, , t o, b e , A B L E;
t o, e v e n, ,,
" L O K- -&S E E ", her,
" S P i R i T- & B O D y ) ..
..
,,S E L F-perFORMANCE,i w i l l, b e,,
t h e B a s i c- FORMAT, t o,,
all-individuals, i n,,
t h e - f u t u r e ..

From my album 'Another Bundle of Tantrums'. iTunes: http://geni.us/AOMi, Amazon:http://geni.us/AOMa Spotify: http://spoti.fi/1BFF84Q,…
YOUTUBE.COM

,You-Tube- 'e  V i d e o, yorumu ..
..
..
,, P E O P L E ", L i k e, to, EXPRESS, o u t,, themselves,, ,,-for common u s e-.. /( U.S.A. w a y, o f, L i v i n g, and, USAGE ).. ,, ,,,, H E R E , W E, have , a " impressionist ",, L a d y,, W i T H- A- inner-f e MALE-b o d y , a n d, SOUL & s p i r i t h .. .. ,, s h e, is, TELiNG-all- h e r, impressions, -&h e r-inner-BODy- only- t o- h e r s e l f- to, L i S T E N .. /( s h e-is-singing- t o, her-self-inner-body ) , O N L Y.. /( t h a t, i s, " preseved ", i n, h e r .., p e r f e c t l y .. ) ,, .. y o u, MAN-personalities,, ,, y o u-NEED; ,, t o h a v e,, A- STUDiED, ,, " F EE-male-inner-b o d y " , i n, you, , t o, b e , A B L E; t o, e v e n, ,, " L O K- -&S E E ", her, " S P i R i T- & B O D y ) .. .. ,,S E L F-perFORMANCE,i w i l l, b e,, t h e B a s i c- FORMAT, t o,, all-individuals, i n,, t h e - f u t u r e ..
Yorum Gönder