9 Ekim 2015 Cuma

DOĞU SARAYID  O  Ğ  U -* S U L T A N I ; N A , ;  
i  Ş  '  i D- i  Ş  i  D - BOMBACISI, 
/(   " CENNET-KAPILARI - A R A Y I C I L A R I  "   )  ..
Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
Az önce

MURATDANİS.BLOGSPOT.COM|EKLEYEN: MURAT DANİS


Murat Oktay DanisDOĞU SARAYI TRABZAN KORKULUK V E LAMBALARI albümüne 79 yeni fotoğraf ekledi.
1 saat
iSLAM DEVLETi KURMAYA KALKIŞANLAR SURiYEYE SARKINCA ; A M A N,YÜKSEKTEN DÜŞMESiNLER D i y e ,,
D O Ğ U, S U L T A N I N I, k o r u y a b i l e l i m,,
d i y e,,
S a r a y ı n, MERDiVEN; TRABZANLARINA; " " CONTEMPORARY-A R T ", d e p a r t man ımız d a n,,
,, " CONTEMPORARY- /ÇAĞDAŞ,, ", " MERDiVEN, K O R K U L U K, trabzan, v e LAMBALARI ", y e n i, tasarımı,,
i s t e m i n d e, bulunduk ..
,,
T a s a r ı m l a r, Aşşağıda , görüldüğü, ü z e r d i r..
,,
..
AŞŞAĞI DÜŞMESiNi, engellemede,,
kişinin k e n d i s i n i, , y i n e, kendisine - y a n s ı t a n,,
A Y N A /(ALLAAD' DiN, i n, AYNASI ), F o r m a t l ı,, ,, AYDINLATICI, i ç, " IŞIK- İŞİD " ; dizaynlı,,
,,b u, " LAMBA-AYNA- ", D i z aynlı,,
TRABZAN-KORKULUKLARI,,
K i ş in i n, " KENDiSiNDEN- D e ,
KORKABiLMESi, ESASLI,,
tasarımlanmıştır ..
/( ALLAH KORKUSU; tamamen - b u h a r l a ş ma d ı, i s e.. ) ..
..
TASARIMLARIN, KABULÜ, halinde, ö l ç ü,
almak- ü z e r e,, S a r a y a, DAVETiMiZi,
a r z- e d e r,,
SARAYIMIZIN; ÇAĞDAŞ, KALiTESini,,
yükseltmek - i h a l e s i n d e,,
B U; i ş i n, D E; b i z e, verilmesini,,
İŞ İ D ' d e n, d e,,i Z ' i n, V E ,,
A R Z- da - ,,E D E R i Z ..
..
..
MURAT-DANiS-C O N T E M P O R A R Y, - a r t ,, TASARIM, D E P ' A R T ' M A N I ..
Yorumlar
Murat Oktay Danis ..HAVA-ÜFLEYEN- KÖRÜKLÜ- ORG ' UN - ,, KARAMSARLIĞA- N E Ş E , katabilmesi, BAM-BAŞKA' 'DIR .. B O M B A- da- HAVA- ü f l e r k e n .. https://www.youtube.com/watch?v=mMEveAKUP8w
Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=pezsnSNBNH4.............................................................D O Ğ U L U-HRiSTiYAN-KLiSESi, S A R A Y L A R I ..
Murat Oktay Danis KORKULUKLARDAN, KORKMAYIP, i ç l e r i n e, " I Ş I K ", D O L D UR anlar .. https://www.youtube.com/watch?v=dP_baSSQR6c...

D O Ğ U SARAYI,
CONTEMPORARY-
 "  MERDiVEN KORKULUKLARI- L A M B A L A R I   ",,
T A S A R I M  I ..   :Çalışmaları ..
_____________________________________________________________________________
Murat Oktay DanisCanan Elbir'in fotoğrafını paylaştı.
Az önce
RENKLi- o l u n c a , H E R- Ş E Y ,,
,, s a n k i, ,, r e n k- ; l e r,,
,, .. s e v i n c i - ,,ç a ğ rıştırıyor ..
,,l a r ..
..
..
,, " RENKLi- görebildiğimiz " , i ç i n,
m u t l u mesut, v e sevinçli d e,
olabileceğimize,, d e ,,, inanan
,, birisi olmama, rağmen,, ,,
,,
,,asıl- ö n e m l i, detaylar,,
" S i Y A H- BEYAZ- görüntülerde ",,
i z l en i l m e l i d i r ..
..
..
..
..d i ğ e r- yandan,, ,,
" R E N K L i- olana "
- hiç kimse, dokunmayı, istemez ..
,, .. o n l a r- sevinçlerini,
yaşamalıdırlar ..
ö z g ü r c e ..
,,
,,
..
HALBUKi- V U C U T L A R I M I Z ,üzerinde
yapılması zorunlu operasyonlar, i ç i n,,
" S i y a h- B e y a z " , R O N T G E N- F i l m i n e,,
,, b a k m a l ı y ı z d ı r ...
..
,,
,,N i c e - R E N K L E R E; v e- sevinçlere- BOYANMIŞ,,
hayatlar v a r d ı r, k i,,
,i ç l e r i n d e, en a r s ı z- KANSER-HÜCRELERi,,
azar v e , çoklaşırcasına, çoğalırlar ..
..
..
.. " V E - B A " ,, ,, ; belki d e ,,
daha uygun bir s e ç i m,,
" renklerin üzerinden- k a y a n,,
,, s o s y a l- s e ' X, i, ,
V E- siyaseti- d e,, ,, ç i z e b i l m e y e " ,,
y a , da, hayatı- sosyallikle- boyamayalara ..
v e , üzerini- ö r t m e y e ..
,,
,,
..
,, /( sosyal-olan-sosyetelerin, cemaatlerin-
,, siyasilerin-uzayan-konuşmaları ,,
h i ç, kesilemeyecekse , n e ş t e r l e, d e.. ) . . ..
/( ş i m d i, cerrah- neşterleri,
yanlış B e d e n l e r d e n,,
yanlış, S A Ç M A- v e- metal- B i L _ Y E l e r i,,
A Y I K L A R L A R K E N ..
/( YANLIŞ-HASTALAR, gönderilmişlerdir,,
içlerine bilye - v e- saçmalar- d a, doldurularak,,
m e c b u r e n, AMELiYAT, d a,
edilmeye ,, Y A N L I Ş- HASTAHANELERE .. )
,,
,, /( L i D E R L E R i N, ,, hasta ,i k e n,,
L i d e r l i k l e r i n e, devam edebilmesine,,
h a n g i, ÜLKEDE, rastlanılabilinir .. ) ..
.. d o ğ a ç l a m a, konuşan, H i t a b e t-Yeteneği, yüksek,
bir, L i d e r i n, iç Dünyasında v e, VUCUDUNDA,,
olanlar, M U T L A K A , k i,,
tüm Ü L K E; POLiTiKASINA,,
,,eninde, sonunda, S i R A Y E T,,
e d e c e k k e n .. ) ..
,,
,,
O L A Y; B U, kadar ,
" A B S Ü R D " - alabilir,
bizimki, kadar,
,, ARABESKE-TEMELLi- T O P L U M L A R D A ..
L i D E R i N- VUCUDU, Ü L K E N i N, vucudu, olur,
bizim gibi, yarı doğulu, Ülke,
VUCUTLAŞMALARINDA ..
,,
L i D E R i n- VUCUDU,,
ÜLKENiN- d e- V U C U D U , olur ,,
mecburen çünkü, toplumun-istikbali,
L i d e r e, çok, bağımlıdır ..
..
..
n o t :
..ancak b e n, yine d e, siyasetimizin,,
/( V E - B A D A N- ö t e ,, )
çoktan KANSER-o l u p,
,, metastazlarını, d a ,,
tamamladığını, v e, NOKTAya-NiŞAN-alan,,
RADYOTERAPi, seanslarına,
ankara garı i l e,
devam edildiğini, düşünmekteyim .. ..
..
,,AMELiYAT-EDEMEZSENiZ,,
RADYOLOJiYLE-NOKTA-ATIŞI- i l e,,
,, B O M B A L A R S I N I z ..
,,t ü m e- a i T; V U C U D U,,
d a ..
..
..
n o t :
TEŞBiHTE-HATA aranmaz ..
,, tüm siyaset v e, Toplum, Bilimcilerinin,,
TV l e r d e, çoklukla, çokça, tartışılan,, t e z l e r i n i,,
t e k, bir, benzetmenin-hakikati,,
ö z - e t l e y i- v e r i r .
..b ak a r s ı n ı z..
/( L i d e r i m i z i n, bağırsak kanseri, olduğunu, biliyoruz..
, g ü n e y - d o ğ u- sınırlarımızın,
n e d e n, b u, kadar, sınırsızlaştığını ,,
L i d e r i m i z i n, U M U T S U Z L U K L A R I N D A N,
e t k i l e n d i ğ i n i, söyleyen, birisi,n e , d e, her halde,,
" S O S Y A L- B i Y o- EDEBiYAT- M Ü H E N D i S i ",
denilecektir ..
/( t ü m- siyaset-V E- sosyoloji-kuramcıları, n ı n,
da yerine .. )
..
,,suriye politikamız, yanlıştı, diyebilir , mi, b i r,
d e v l e t ..L i d e r i m i z i n,
,, VUCUT; bütünlüğünün -korunabilmesi,,
açısından b ö y l e, olması, gerekli, i d i,,
denilmedir, s a d e c e ..
,,
Atatürkü hastalığından kurtarabilmek,için,
öl, d e s e l e r, ölmez, m i, idiniz,, O DOLMABAHÇEDE,,
hasta, yatarken ..
" VATAN-için-ÖLÜN " d e r d i, O , d a,,
" benim,V u c u d u m,, i ç i n, ölün " , demezdi ..
ÖLÜMÜNÜ, metanetle, kabul ederken ..
..
,, Ş i m d i k i, liderimizde,, ,,
,, bana asıl ters gelen, ş e y,,
,, " b e n i m- için- ölmeyen,, V A T A N- HAiNidir ",
denilmesidir ..
..
/( YANi, VATAN , L i D E R i M i Z i N-
V U C U D U , i m i ş .. )..
/( D i N sel- YAKLAŞIM, d a, B U, olsa gerektir ..
herkes-kendi-vucudundan sorumlu, i k e n,,
,, V A T A N I N I Z, ,sizden başka bir vucuttur, denilleblinir, m i ..)
/(VATAN, h e r, VUCUDUN TEMELLENECEĞi,,
M A D D E - T A B A N, olarak, her, birimizi d e ,
a y r ı, a y r ı, d a ,
V A R ; e d e c e k, ş e y, iken, ÜSTELiK,,
" Ü S T- DELiK " .. ..
,,
YILLAR-ÖNCE, O D A M I; VATANIM, i L A N, etmiş,,
M E M L E K E T- TOPRAĞINI; BETON-ZEMiNLERiNi,,
,,V u c u d u m u n, üzerinde , durmayacağı, z e m i n l e r,,
olarak d a, belirlemiştim ..
,,
M E M L E K E T i N, N E *- B U, hali,
diyenlere, M i l l i y e t ç i l i ğ i n- RANTININ- faydacılığının,
B E D E L i N i, /(faturasını),, ö d e y e c e ğ i m i z, zamanlar,
g e l d i, e y, Milletim, demeliyim ..
/( Memleketin-Sahipleri, b u n u,
bana m ı, sorarlar .. )
/(M E M L E K E T i, sahiplenme,,
,, E L, d e, değiştirmişken ..)
M E M L E K E T i N, ÖLÜMÜ,, d e,,
BOMBALARLA, olacakken,,
m i l l i y e t ç i l i ğ i, KÖRÜKLEYENLER,,
,, ,, bakalım, d a h a,
nereye, kadar, sürdürebilecekler, b u,
t u t u m l a r ı n ı ..
" M ' E M- L E K E - E T T E " ..
..
/( B E N i- ANNEM- B i R- yaşıma , kadar E M zir m i ş , iken.. )
/( FAZLA-ANNE-SÜTÜ, içenlerin,,
MEMLEKET, MAL-sahipleri, olacaklarını,
biliyor, m u, i d i, anneleri .. d e ..
.. )..  T U R G A Y   '  IN      ,,       ,, " Y E N i L E N M E C i , T U T U M U  "  ..
..........  V   E -    "   E S  K  i  Y  E , SAYGI- V E - S E V G i S  i  "  ,,
.................................., VE-D E, ,, ; Y  E N  i ,,
,  y (i)     l    e   ,,   "    h   - ö  r  m   e -  e  t    i ..  "   ..Murat Oktay DanisTurgay Gürses'in gönderisini paylaştı.
15 dk.Düzenlendi
,,fındık fıstık ceviz , kuru incir çok yermiş, L e v e n t- Kırca .. karaciğerini d e, bunlar içinde gizlenen, bir " mantar ", tahrip etmiş, deniliyor .. b e n, d e, beslenme politikamda , y e n i, yöneldiğim, b u, tür beslenmey,i,, b i r, gözden geçirmeliyim .. /( yabancı ülke gümrüklerinden g e r i, dönen,b u, ü r e n l e r, " i ç- pazarlarda ", tüketilmekte , i m i ş, i K E N .. ___________ ÖLDÜRME- B O M B A , i l e , bağıra bağıra, gelirken,, e n, S İ N S İ, öldürme çeşitleri,, ,, 126 yoldan, içimize, s ı z ı y o r l a r , h e m d e , h i ç, S E S; d e , V E R M E D E N, b i z l e r e .. ..____________________________/( bizleri, d e cennetsi, M ü z i k SESLERi- o y a l a r l a r k e n ,, /(-SANAT-CENNETiDiR, d i y e , d e, D i N ' lediğimiz,, d i n , yerine geçen D i n l e n d i r i c i l e r ..) ; D ü n y a y ı, birileri,, ,, s e s s i z c e , D E Ğ i Ş T i R i R L E R K E N ... e p e y c e , bir z a m a n- yitiririz, " D Ü N Y A- ZAMANIMIZDAN .. _____________________gidenlerimiz gittiler, D O Ğ R U-işletilen, TOPLUMLARA; DEMOKRATiK-MAKiNA- N i z am l a r ı , üreten, " B A T I L I ", TOPLUMLAŞMALARA; v e, DEVLETLERiNE .. ... b i z l e r, d e ; BURALARDA; g ö s t e r m e l i k, TOPLUMCULUK; V E; ,, BÜYÜK-DEVLETÇiLik, o y u n u, kıskacı, içinde , kalmış, bir T O P L U M D A, yaşadığımızı ,, u n u t m a y a , ç a l ı ş a n l a r d a n, ,, m ı.., o l d u k ..___________________TANRI-hepimize demiyor , f ı s ı l d a m ı y o r, m u,,g i t , kendi, E V i N i, kendin - y a p,, domatesini, fasulyeni, Tavuğunu, keçini ,, kartalını, yılanını, sahiplenip,, , k e n d i n, üret, , TANRININ, s a n a , v e r m i ş, olduklarını .. T E R K- e t, B U; Ş E H i R L E R İ; /(ya da devret-onlara-Ş E H R E-göz-koymuş-olan- köylülere- dağlılara, ş e h r i, yaşamak, i ç i n, can atanlara, d e v r e t, ŞEHiRDEKi-V A R L I ĞI N I ..) .. B U, bir , " Y E R- DEĞiŞTiRME " - olacaktır .. KÖYLÜ-Ş E H R E-,, Ş E H i R L i- K Ö Y E, kırlara, dağlara, denizlere .._____________________________E Ğ E R- BUNCA- s e n e d e,, HAKiKATEN-- Ş E H i R L i,, olamadı, i s e n i z, ,, boşunadır, ş e h r i, isteyenlere, d e, direnmeniz .. /( b e n- ŞAHSEN, Ş E H R i, bitirdiğimi, düşünenlerdenim ..S a n a t ı, dahil-sporu, SPOR-MERKEZİ, d a h i l ..i n t e r n e t t e, zaten, h e r , bilgi, V A R; K Ö Y D E, d e , y a p ı l anabilmeye .. .. .... ________________S i z i n- g i b i, düşünebilenleri, Ş E H i R L E R D E, bulamamaya başladı, i s e n i z,, Y A N L I Ş; yerdesiniz ..___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________SANKi-K Ö Y D E N,, bir - t u r- atıp,, Y E N İ Y i , üretebilme Ş A N S I M I Z I, ,, d e n e d i k t e n, sonra, Ş E H R E ; yeniden , d ö n m e l i y i z,, ,, ŞEHRE-Y E N i- olarak, ekleyeceklerimiz, i ç i n .. _________________________ B i r i l e r i, /( KIRSALIN-DEVLETi-i Ş i D),, ŞEHiRDE,, B O M B A, PATLATIYORSA, ,, " B O Ş A L T I N- Ş E H R i ", diyordur, birileri, N A Z i K Ç E , v e, demokratik, olarak, /(BOMBA- e n- Âlâ, demokrattan, daha demokrattır ,, kimseyi, kayırmaz ..),, ,, h e m, DE; ,, karışık-Diller-içinde, k a y b o l m u ş, anlama yetisini, d e, yitirmiş,, B i Z L E R E,,
h e m, d e , E P E Y C E , bir, T Ü R K Ç E ,, Ş E H i R L E R D E,, kendimize d e, yer A Ç A C A Ğ I Z, demekteler.. ______________________________ONLARLA-yaşamayı-kabul edecek, olanlar, d a, O T U R U P; g e r i y e, kayacak, ş e h i r l e r i n i,, bekleyeceklerdir .. /&( beklemelerini- sürdüreceklerdir ..) ..D Ü N Y A D A, YEPYENi, Ş E H i R L E R, d e ,, kurulmakta, i k e n- d e .. ORALARA; gidemeyeceksek,, ,, kendimizi, v e , KAFAMIZDA; biriken, Ş E H i R- YENiLEME, fikirlerimizi,, ,, Y A P I L A N D I R A bileceğimiz, t a t i l- kasabalarına, f a l a n, gitmekten, çekinmemeliyiz ..S A N K i ..
Turgay Gürses2 yeni fotoğraf ekledi.
10 Temmuz
Hacı hacıyı MEKKEde hoca hocayı TEKKEde Ankaralı Ankaralıyı KARAKÖYde bulurmuş...Bugün Istanbul Moderne gidecektim (perşembeleri halk matinesı var) Karaköye geçip NAMLI' nın önündeki valeye yolu soruyordum ki arkadan bıyık altından gelen bir ses gel ben sana göstereyim dedi..Levent Kırca yolboyu l973-75 lerin Ankarasını konuştuk..DPT de Ergil Özbasmacının odasındaki anıları tazeledik.Namı diğer DOKTORUN kardeşi Ertan benim Ulubatlı ve Denemeden sıra arkadaşımdı..5-6 yıl önce Ertan'ı kaybettik..DOKTORUN da felç olduğunu şu anda sanırım Avcılarda bir huzurevinde kaldığını Kırcadan öğrendim.. Dönem BYYO luların iyi tanıdığı sevgili doktora acil şifalar diliyoruz..

Turgay Gürses, 10 Temmuz tarihli bir gönderiye yapılan bir yoruma yanıt verdi.
Hacı hacıyı MEKKEde hoca hocayı TEKKEde Ankaralı Ankaralıyı KARAKÖYde bulurmuş...Bugün Istanbul Moderne gidecektim (perşembeleri halk matinesı var) Karaköye geçip NAMLI' nın önündeki valeye yolu soruyordum ki arkadan bıyık altından gelen bir ses gel ben sana göstereyim dedi..Levent Kırca yolboyu l973-75 lerin Ankarasını konuştuk..DPT de Ergil Özbasmacının odasındaki anıları tazeledik.Namı diğer DOKTORUN kardeşi Ertan benim Ulubatlı ve Denemeden sıra arkadaşımdı..5-6 yıl önce Ertan'ı kaybettik..DOKTORUN da felç olduğunu şu anda sanırım Avcılarda bir huzurevinde kaldığını Kırcadan öğrendim.. Dönem BYYO luların iyi tanıdığı sevgili doktora acil şifalar diliyoruz..
Beğen   Yorum Yap   
Sen ve 84 kişi daha bunu beğendiniz.
Yorumlar
Murat Oktay Danis Turgaycım hiç MEHMET G ü L E R Y Ü Z ; sergisinden çıkmış gibi, bakmıyorsun .. BU Ciddiyetin sana bir '' Sanat Fotograf Eseri '' , çiddiyeti verdiği i s e, ;bir G E R Ç E K ..
Turgay Gürses murat mehmet güleryüz alt katta ...daha inmedim...
Murat Oktay Danis abi mehmet güler y ü z, çıplak cennet bahçelerini , ç o k t a n, gezmiş bitirmiş, heryer, pespembe
Gülcan Turgay Yanıçoğlu Turgay,Ergin abiye ve Ertan'a çok üzüldüm....onlar bizim 32. Sokaktan komşularımızda Ertan'da hem ilkokul hem ortaokul hemde sokak arkadaşımdı.....Allah rahmet eylesin....Ergin abiyede şifalar diliyorum...Çok büyük usta da ışıklar içinde uyusun.
Turgay Gürses evet bülent aynen..kıbrıslı arkadaşımız...Annesinide hatırlıyorum...
Murat Oktay Danis ,,fındık fıstık ceviz , kuru incir çok yermiş, L e v e n t- Kırca .. karaciğerini d e, bunlar içinde gizlenen, bir " mantar ", tahrip etmiş, deniliyor .. b e n, d e, beslenme politikamda , y e n i, yöneldiğim, b u, tür beslenmey,i,, b i r, gözden geçirmeliyim .. /( yabancı ülke gümrüklerinden g e r i, dönen,b u, ü r e n l e r, " i ç- pazarlarda ", tüketilmekte , i m i ş, i K E N .. ___________ ÖLDÜRME- B O M B A , i l e , bağıra bağıra, gelirken,, e n, S İ N S İ, öldürme çeşitleri,, ,, 126 yoldan, içimize, s ı z ı y o r l a r , h e m d e , h i ç, S E S; d e , V E R M E D E N, b i z l e r e .. ..____________________________/( bizleri, d e cennetsi, M ü z i k SESLERi- o y a l a r l a r k e n ,, /(-SANAT-CENNETiDiR, d i y e , d e, D i N ' lediğimiz,, d i n , yerine geçen D i n l e n d i r i c i l e r ..) ; D ü n y a y ı, birileri,, ,, s e s s i z c e , D E Ğ i Ş T i R i R L E R K E N ... e p e y c e , bir z a m a n- yitiririz, " D Ü N Y A- ZAMANIMIZDAN .. _____________________gidenlerimiz gittiler, D O Ğ R U-işletilen, TOPLUMLARA; DEMOKRATiK-MAKiNA- N i z am l a r ı , üreten, " B A T I L I ", TOPLUMLAŞMALARA; v e, DEVLETLERiNE .. ... b i z l e r, d e ; BURALARDA; g ö s t e r m e l i k, TOPLUMCULUK; V E; ,, BÜYÜK-DEVLETÇiLik, o y u n u, kıskacı, içinde , kalmış, bir T O P L U M D A, yaşadığımızı ,, u n u t m a y a , ç a l ı ş a n l a r d a n, ,, m ı.., o l d u k ..___________________TANRI-hepimize demiyor , f ı s ı l d a m ı y o r, m u,,g i t , kendi, E V i N i, kendin - y a p,, domatesini, fasulyeni, Tavuğunu, keçini ,, kartalını, yılanını, sahiplenip,, , k e n d i n, üret, , TANRININ, s a n a , v e r m i ş, olduklarını .. T E R K- e t, B U; Ş E H i R L E R İ; /(ya da devret-onlara-Ş E H R E-göz-koymuş-olan- köylülere- dağlılara, ş e h r i, yaşamak, i ç i n, can atanlara, d e v r e t, ŞEHiRDEKi-V A R L I ĞI N I ..) .. B U, bir , " Y E R- DEĞiŞTiRME " - olacaktır .. KÖYLÜ-Ş E H R E-,, Ş E H i R L i- K Ö Y E, kırlara, dağlara, denizlere .._____________________________E Ğ E R- BUNCA- s e n e d e,, HAKiKATEN-- Ş E H i R L i,, olamadı, i s e n i z, ,, boşunadır, ş e h r i, isteyenlere, d e, direnmeniz .. /( b e n- ŞAHSEN, Ş E H R i, bitirdiğimi, düşünenlerdenim ..S a n a t ı, dahil-sporu, SPOR-MERKEZİ, d a h i l ..i n t e r n e t t e, zaten, h e r , bilgi, V A R; K Ö Y D E, d e , y a p ı l anabilmeye .. .. .... ________________S i z i n- g i b i, düşünebilenleri, Ş E H i R L E R D E, bulamamaya başladı, i s e n i z,, Y A N L I Ş; yerdesiniz ..


Murat Oktay DanisCanan Elbir'in fotoğrafını paylaştı.
11 dk.


.....
,,hayat,, ,, " Beynin ,, r e n k-Merkezinden- dolaşınca " , d ü ş ü n c e l e r i m i z i, D U Y G U L A R I M I Z I;V E - ,, b i Z i ,, y o r u y o r .. ______________ . S i y a h- beyaz , d a h a, rahat .. /( çocukken gençken- g e c e l e r i, elektirikler, kesilince , d u y g u ve düşüncelerimin, d i n l e n d i k l e r i n i, " F e l s e f e " , düşündüğümü, fark ettim, , r e n k s i z-V E- A z -ışıkta .. Sonraları, g e c e y i d e, renge boyayan, E L E K T i Ri K , denilen   ş e y D E N, N E F R E T; E T T i M .. V U C U D U M U Z A , V E, hayatımıza dışarıdan, M Ü D A H E L E, e d e n, ,, E L E K T i R i K, v e, ELEKTiRiKLE renklenen, g e c e l e r i m i z.. /( R e n g e- V E- SARI-ışığa boyanan, g e c e l e r i m i z.. ..halbuki, B E Y A Z- gün, güneş, ışığı, Ş E F F A F E D E R; D Ü N Y A - NESNELERiNi,, d o ğ a y ı , doğalı,, ,,onların a s ı l-rengini, söyler, b i z e ,,i ç l e r i n d e n- yalnızca . )_______________________________________. .. Felsefe d e, siyah -beyazda,, hayatı taşırlar, i z i n, verirseniz, onlara .. R e n g i, , nereye, ekleyeceğinize d e, s a d e c e, s i z , karar ,v e r e b i l i r s i n i z, , ; O ZAMAN .. .. d i ğ e r , taraftan , h a y a t, kendi kendisini, d e , p e k, âlâ, t a ş ı r,, ..... s i z i n, özel çabalarınıza d a, g e r e k, ,,olmadan .. .. AKILLI D A, olabilene,, ../( A K I L- YÜRÜTENE- d e ğ i l .. ) ..
  • Yorumlar
    • BeğenYanıtla110 saat
    • Murat Oktay Danis ,,hayat,, ,, " Beynin ,, r e n k-Merkezinden- dolaştırınca " , d ü ş ü n c e l e r i m i z i, V E ,, D U Y G U L A R I M I Z I; b i Z i ,, y o r u y o r .. B i Z L E R i .. ______________ . S i y a h- beyaz , d a h a, rahat .. /( çocukken gençken- g e c e l e r i, elektirikler, kesilince , d u y g u ve düşüncelerimin, d i n l e n d i k l e r i n i, " F e l s e f e " , düşündüğümü, fark ettim, , r e n k s i z- V E- A  z- ışıkta .. Sonraları, g e c e y i d e, renge boyayan, E L E K T i Ri K , denilen ş e y D E N, N E F R E T; E T T i M .. V U C U D U M U Z A , V E, hayatımıza dışarıdan, M Ü D A H E L E, e d e n, ,, E L E K T i R i K, v e, ELEKTiRiKLE renklenen, g e c e l e r i m i z.. /( R e n g e- V E- SARI-ışığa boyanan, g e c e l e r i m i z.. ..halbuki, B E Y A Z- gün, güneş, ışığı, Ş E F F A F E D E R; D Ü N Y A - NESNELERiNi,, d o ğ a y ı , doğalı,, ,,onların a s ı l-rengini, söyler, b i z e ,,i ç l e r i n d e n- yalnızca . )_______________________________________. .. Felsefe d e, siyah -beyazda,, hayatı taşırlar, i z i n, verirseniz, onlara .. R e n g i, , nereye, ekleyeceğinize d e, s a d e c e, s i z , karar ,v e r e b i l i r s i n i z, , ; O ZAMAN .. .. d i ğ e r , taraftan , h a y a t, kendi kendisini, d e , p e k, âlâ, t a ş ı r,, ..... s i z i n, özel çabalarınıza d a, g e r e k, ,,olmadan .. .. AKILLI D A, olabilene,, ../( A K I L- YÜRÜTENE- d e ğ i l .. ) ..R E S ^İ, - R E S M i Y E T; 
Y A Z I Y A- TEMELLi- 
" O D A; M A Ğ A R A S I " , 
Y A Z I; V E- R E S i M' L E M E L E R i..m ..
,,...
_____________________________________
..
.. b e y n i m i n, içinden, g  e ç e  n,,
,,düşünceleri, 
, R E S M ^İ,
 yürüyüşe, -g e ç i t e -
çıkartayım, , 
,,d e d i m ..
,, b e l k i,,
, B U- AĞIRLAŞMIŞ-  SORUNLARA,,
d    a , bir G E Ç i T- bulunabilir,,
,,u f u k t a, bir, I Ş I K, belirebilir ,,
,, b  e n i m, bakmakta , olduklarımla, d  a,  ,,
,,
b  e  n i  m, B  U,
dağınık-u  ç  u k-sistem,
 işletilen,,d  ü ş ü n c e- sistemim-
içinden,,  d  e  ,, ,,
d   i  y  e  r e k ..
,,
,,
.. A R T I K- BOMBA-MERKEZLi,,
"   m e r k e z i,   BOMBAYA ", 
,,  temellenen,,
 ..   /( - d e v l e t i m i z i n- askıya-alındığı-  ) .. ,,
, b i r, ÜLKEYE- uyanacaksak ..
,,__________________________________________________..
B O M B A Y I, K  i  m,  ,,   KOYDU ..
engelleyemez m i, idik ..
/( g e r i-ZEKALILAR-için-AKIL-Similasyonu,,
AÇIK-OTURUMLARINI, izlemekteyiz,,
TV, l e r d e.. )
/( hala-biz-güçlü,bir ümmet-Devletiyiz, diyenler,,
t  u  r, atıyorlar-memlekette .. )
..
,,
,,
,,
/(sizin- ÜMMETTEN-GÜCÜNÜ-alan
,, GÜÇLÜ, devlet- iMAJINIZ- ,, 
çoktan-bitti ..
t  ü  m- D ü n y a d a .. )
,,
..- s ı r a- gücünüzü aldığınız-ümmetinizin,
biçilmesine g e l d i .
..
/( N E- yazık, k i, KAPiTALiZMiN- Modern-DEVLETLERi,,
t u t t u k l a r ı, taşeronları,,
b ı Ç  A Ğ  I; K i M L E R i N,
eline vereceklerini, h e n ü z,,
,, K O N T R O L; e d e m i y o r l a r ..
,,
" FRANSIZ-L E J Y O N E R L E R i, neredeler .." ..
,,B A T I L I- devletler, FRANSAYA, RANT-vermemek,
i ç i n, gidip, iSLAM-TANDANSLI,
T E R ö R, şebekeleri, kurdurarak,,
,, ü M M E T- DEVLETLERiNiN- G Ü C Ü N E,,
,, kolayca darbe vurulabileceğini,
onlara, göstermeye, çalışıyor..
ü  m m  e  t t e n, birine,,
10-Kilo-TNT-patlayıcı, yükle,,
ailesine d e, bir-milyon-Dolar v e r,,
a d a m, ,, G Ü Ç L Ü- D e v l e t  l e r i, olduğunu,
halen sananlara,,
H A D L E R i N i- bildiriversin ..
,,
HDP, A  k, Partiden, d a h a, m ı,, ÜMMETÇİ,,,, 
demeye, getiriyor, B U, patlama,, ..
..
/(PKK, Marksist-Leninist,, Ümmetçi değil , s an k i .. )
PKK, n ı n, silaha yaslanması, d  a,
 BATILI-HUKUKA-UYGUN ..
B A T I L I L A R,  D  A, HUKUKA AYKIRI,
durumlarda, h e m e n,
silaha sarılmıyorlar, m ı..
/( USA d a, insan sayısı kadar silah,,
insanların evlerinde, v a r .. k  e n ,,
siz ÜMMETÇiLiK, yapabilmek, için,,
SiLAHI-ASKER-V E- Polisten, başkasına,
yasaklarken, .. 
,,bakın orta Doğuya-,,onların, BATILILAŞTIRILMALARI,,
esnasında, artık, orada da, her EVDE; S i l ah, v a  r,,
V  E; Ş E H i R L E R,  d e ,,
M A Ğ A R A l a r a, dönüştürül-
düler .. )
..) ..
PATLAMA- kestirmeden, diyor, K i,,
/(  -Batılı-basit-*söyler- s a d e- söylemden- anlayacak, 
,, batılı-tandanslılara ..)..
HDP y e, /(-ye),, OY verin, 
daha büyük ,bir,
ÜMMET-KIYIMINI, istemiyorsanız ..
..ASLINDA, F R A N S I Z- LEJYONERi, 
/(PARALI-Fransız-ASKERi),, olsa,,
,, ÜMMETÇiLiĞi, çoğaltana,,
VURURLARDI; darbeyi,
/( v e r i r l e r d i-BOMBA-MERKEZi- AYARINI )..
F r a n s ı z- densiz-duyarsızlığı, i l e..
,, ancak, iSLAM-ÜMMETiNDEN, olan, LEJYONERLER,,
B  U, uygulamada, istediklerini,
biraz kayırabilme, özgürlüğüne sahip,l e r,,
n e zaman , k i, sınır- aşarlar,,
İ Ş İD; g i b i,
onlara d  a, H i Z A,
verilir ..

,,
,,
,,
,,
Modern-güçlü-Devletler,,
ancak-uçan kuşun, bile, içini
r o n t g e n l e, görebilirken ..
güçlüler ..
Vatandaşlarını- Devletçi v e, kayırmasız,,
yetiştirebildikleri,
için, güvenilirler.. 
Ü l k e l e r i, d   e, güvenilir .. ) .
,,
..

___________________________________________________
..Ç O K; B i l i n m e y e n l i, D  E N K L E  M,,
H  A L K I M I Z A; DAYATILDIĞINDA,,
,, " YUMURTA-KAPIYA- GELMiŞ t i r " ..
..
A n k a r a -GARI, saldırısı ,,n ı, K i M L E R, yaptı..
K i M L E R E- K A R Ş I- yaptı ..
K i M l e r i n- yanında- y a p t ı,,..
N a s ı l- yaptı , ..
N i  y  e-  y a  p t ı ,,..
B  U- NASIL B i r,  "  O  Y U  N  " ..
..
..
H a y a t ı n d a, TOPLUMDA,, O  Y  U  N, 
O Y N A M A Y A N,  v  a  r,    m ı ..
/( e  n azından- T O P L U M- T i y a  t r o s u  OYUNUNA; ,,
oyuncu , d  i y  e , yazdırmışlardır ,s  i z  i,  d  e,,
e  ğ  e  r, E V i n i z d e n, çıkıyor, iseniz,,
...   /  ,, V  E Y A;  d  a, MAĞARANIZDAN ..
,,
M A Ğ A R A,  d e y i n c e  :
.. / ( b  e  n,,,  ... E T i K- olarak, 
"  ADAMIn m a ğ a r a s ı n a  " ,
saldırmam ..  )
..  /( Ş e h i r d e, değilse, ,, şehrin -olanaklarını,
kullanmıyorsa,, Ş e h r i n- unsurları, i l ,e 
MAGARAYA; saldırmam ..   )
/( ,,h  e r insanın , AKLINI BAŞINA, Toplayabileceği,,
b  i r, mekanı, olmalıdır ..
,, AKLINI-başına -almana , bile-izin vermem,
senin, diyorsanız,
e  z  e n  s i n i z .  ) ..
/( b e n, d e, hassas v e duyarlı- bir çocuk olarak,
Toplum ezenlerinden- ANNEMiN- EViNiN- 
,çocukluğumun, 
ODASINA- sığınmadım, m ı ..
b e n i m- MAĞARAM- -da B U D U R- d i y e
ş e h i r d e..  ) ..)
,,
/( - Hz-Muhammedi, farklı-düşünüşleri ,, ,,
nedeni, ile, KÂBE' DEN-kovup, çıkartanlar n e d e n i,,
i l e, TAPINABiLMEYE, D A Ğ- MAĞARALARINA,,
gitmemiş, m i, idi, kendisi ..
O N U, kovanlar, , d a , ALLAHA, inanıyorlardı ..
, b u r a d a, Muhammed-Dininin ,,getirdiği,,
,, T E K- başkalık,, KURANIN, e z e n l e r e,
köleleştirenlere, k a r ş ı, düzenlemeleri,,
getirmesidir ..  )
.. /( b u, nedenle, a s ı l, r e h b e r,, insanı ezenler,,
v  e, insanı- e z m e y e n l e r, ayrımıdır .. )
..
..
..
..
,,
/ ORDU-da şehirsel bir oluşumdur, her ne kadar,,
kırsalı /(VATANI),, korumaya temelli, i s e,  d e ..
o r d u, etik olarak, 
ordu-larla  s a v a ş ı r .. 
,,
G e r i l l a n ı n, peşine, d ü ş m e z ..
/  b  e  n, , gerilla, s ü r e k-avlamaya, yollanacağım,
bir , Asiller-A V-ordusuna ,,  gitmez,
,, t e s l i m, olmazdım ..
/( bedeli n e, ise, ödeyerek ..)
..
_________________________________________________
..B A N A- ORDUYA- katılmama- h a k k ı,,
10 s e n e, e n- i y i - PSiKiYATRi-PROFESÖRÜNE,,
,,  E Ş L i K, V E- asistanlık- e t m e k,,
,birkaç kere, i ş i n, M u t f a ğ ı n a, Klinik,,
v  e servislere, misafir, olmaya,,
,, p a t l a m ı ş t ı r ,,
/( b e n i m-Askerliğim, PSiKiyatri- O R D U S U,,
i ç i n d e, geçmiştir ..
,,b e n i m- askerlik-hatıralarım- GUGUK-KUŞU,,
F i l m i n e, taklalar, a t t ı r ı r ,, ..
,,
,,
/(  A S K E R L i Ğ i M, T  A  M- olsun , d i y e , d e,,
b  u on sene zarfında,
 e v i m  e, en yakın basket,-potasında,
,, günde; 8 saat, KOMANDO; eğitimi,
üretmişimdir ,,
, h em d e, basketbol- sporunun,
kendisinden ..   )
,,
/( b e n i, kendi-M a l ı n ı z, A  V- ORDUNUZUN; i ç i n e,
katmaktan, çekinirsiniz ..
,a s k e r olarak -askerin-beyninin, b ü t ü n, 
P s i k i y a t r ik, Kapılarını, kontrol e d i p,,
t  ü  m, askeri, ,, ORDUNUN-içinden,,
içeriden, ç i z i p,
boyayabilirim,  k  e n d  i,
d  o ğ r u, bildiklerimle .. 
h  e r  komando, bir- ORDUYA- bedeldir ..
onun için komandoları, normal-ordu-askerlerinden,
a y ı r m a, akıllılığı, i l e d i r l e r,,
o  r d  u- şefleri ..)

,,
,,
..
hayatımın, yirmili, yaşlarını,, /(20-32 a r a s ı .. )
 ..P S i K i y a t r i,
B Ü R O S U N A,  v e r m i ş , birisi, olarak,
o n u r u m u,  V E;   "    e  T '   i  Ğ ' i m i "  ,,
/(  ..  HUKUKSAL- TABAN- E T i K ' i m i .. )
V  E-  d  e,, " E T i M i ", VE-KEMiğimi,, 
kazanmış ,, /(satın-almış ),,
ı m d ı r..
..V  E benim sanata adadığım, verdiğim, E T i M,
V  E, kemiğim,  d e, " VATAN-T O P R A Ğ I " ,,
falanda, d e ğ i l d i r.. 
,,a  r  t ı k ..
,,
..b e n i m- VATANIM-i s e, sadece,,
anneme d e- babama d a, BEDELiNi,,
çok ağır-ödediğim, ,,
" O D A  ' M D I R ,,
orada duran  v e Yatağımdır ..
/(ö t e- ALEMLERE-KAPIM- U Y K U,,yatağım
v  e , AYAKTA-B i L i N Ç L i- UYUYABiLMEME 
,, KAPI, olan,,
M A S A M D I R ..
bir  d e , dikey olarak, g ö ğ e, asılmış- M A S A M,
olan, Basket-POTAM; v e, kırmızı-basket, topum .. ) "  ..
,,
,,
,,
,,

..
"" V A T A N A,  a  i t- hala içime- ittirilen,, 
herşeyi, d  e, etimden, v e
kemiğimden - ,, kuvvet zoru , i l e 
/( k e  n  d i- kuvvetim),,
sanatın, i ç i n e, ittiririm ..
/( T o p l u m- Vatanını, sanatın, Ülkesinde
olarak,ist,iyor ise, gelsin
benden alsın- s an a t ı m ı .. 
,,
.. V a t a n ı n ı  z  ı, benim, içime, sokarken,,
bana sormadınız,, V a t a n ı n ı z ı,
 sanatımdan, alacaksanız,,
,, b u n u, da , b a n a, sormadan,
alırsınız, h e r, halde ..
..
..
_________________________________________________
,, k o l a y c ı, v  e- faydacı, uygulamalar,,
kayırmalar, ahbap-çavuş, yardımları ,,
,, müsamahalar, ,, a c ı m a l a r ,,
,, insanlık- h a l l e r i ,,
D  E  V  L  E T- L i Y A K A T i N D E,,
,, b u l u n m a m a s ı, gereken,,
ş  e  y l  e r  d i r ..
..
D  E  V L E T- MATEMATiK- O Y U N- T E O R i S i,,
ö  y l  e- hafife- alınacak, birşey, d e ğ i l d i r ..
..
D E V L E T-  i  ş  i,  L i y a k a t i, olmayanı,
hemen, d e v l e t, işinden, almazsan,,
O  D E V L E T; devlet, olmaktan, ç ı k a r ..
,,
D E V L E T, son d e r e c e,
t e m i z , v  e, N E T;  V E- BASiTR, işleyen,,
bir, M A K i N A, olmalı, i k e n,,
onun, içine, hiçbir, insani- z a a f ı,,
,," i n s an ı ", genetiğinin-kurallarını,
" d  i n i n i ", falan,
katamazsınız ..
/(insan-da değişir-DNA s ı, d a,,
D  i  n- FITRATA, temellenirken, B U, O Y U N,,
/(D i N- oyunu-), tamamen -başka, b i r,
O Y U N D U R ,,
V  E;  ,, M e k a n i k ,   d e,
değildir, -esnektir- ; B U, oyun,, ..
H A L B U K i, D  E  V L  E  T_  V  E- H U K U K U,,
DEVLETiN-TEMELLENDiĞi,- Y A Z I,,
,, e s n e t i l e m e z ..
..
E s n e t m e- başladı, i se,
D  E  V  L  E T, ,, t e n, v a z, geçilmektedir ..
,,
,,
i   L  K   i    N, 
D   E   V  L  E  T ,  H  i  Z   M  E     T,  e t m e  z..
,,
/(vucudumuzun kemikleri,-iskelet-sistemimiz-,, bize,
hizmet, ediyor, m u ..
K a s l a r ı m ı z, hizmet, işinde, kullanılabilir,
ancak, K E M i K L E R- HiZMETÇi- d e ğ i l di r l e r..
..)..
,,
,,i n s an- oğlu- d e y i p,
" OĞLUNUZU-KIZINIZI, KARINIZI,
ARKADAŞINIZI-DOSTUNUZU,, hemşehrinizi,, v.b.
,, b i l e, ,, b  i l  e  ,,
k a y ı r ı y or s an ız,,
,,g ü n l ü k, hayatınızda ,,
,, s   i  z, DEVLETi- olmayı, 
B AS i T- DEVLETLi- S A D E- DEVLETLi-olmayı,
hak, e t m i yor sunuz ..
V  E bu kayırmalarınızla,
D E V L E T-ZEMininizi,
K A Y D I R I yorsunuz ..
,,
,,
_________________________________________________
ADI-T.C. ,,V A T A N D A Ş L A R I- M I Z;  ,, 
,,  DEVLETE- ,, H i Z M E T- EDECEKLERi,,
,, /(  - en azından, kendilerini- H i Z M -E T Ç i- görenleri -  )
/( v e y a- HiZMETÇiLiK-içine- gizlenecekleri,,
TRUVA-ATI-gibi ),,
,,
,, D E V L E T i N,, - KEMiKSEL-DEVLET-yapılanmalarını,,
k u r s u n, diye,,
başa getirmişken,,
,, bir süre- d o ğ r u,işleyen, B U- Y A P I,,
/( A  K- P  A R T i,, ),,
,, sonunda, devletin-içine- insan-müsamasından, ö t e,,
,, d  i  n- tabanını- da, yerleştirmiştir ..
,,
,,
/( D E V L E T-HUKUKUNDA,
D E V L E T L E R- O Y U N- ETiĞi, V E- TEORiSiNDE ,,
,,  s  e  n,
bir başka DEVLETiN, i ç, işlerine,,
DEVLET-BAŞKANININ, k i m, olacağına,,
karar v e  r e m e z s i n..
/( savaş-sebebidir , b  u ..)..
/( savaş-ne kadar geç, ulaştı, Başkentimize 
Suriye v e, Müttefikleri, s a b ı r l a- çok beklettiler,
b  u,işi .. b e l k i, içerdekiler,
b  u, ÜMMETÇi-ayapıyı,
alaşağı -edebilirler,  d i y e ..
seçimlerle .. 
N a t o, Türkiye, batılı standartlarda, D e v l e t,,
olmadığı,
için, Türkiyeyi, NATODAN-çıkarttım d e s e,,
N E, olacak ..R U S- JETLERi,,
P  U  T  i  N  i  n, BURNUNU; açık etmiyorlarmı,
bizlere,, bizim burnumuzu soktmalarımız 
,, karşılığında ..)..
S I N I R L A R I N I;  ,, a ç a n, bir, ÜLKEDE,,
B A T I L I-anlamda, D e v l e t  t e n,
bahsedilemez ..
,,
,,
,,
ayrıca ,,
V  a  t  an d a ş ı n, olmayan, iki, milyon insanı,,
ÜLKE-sınırları, içinde, V i z e s i z, bulundurup,
Vatandaşın vergileri, i l e, onları, siyasi,
rantına, ekleyemezsin ..
,,
,,
T.C . Devletine, g e r e k,  y o k,,
demektir, b  u ..
B i z ,bir- ÜMMET-D i N- -Ç Ö L- aşiret- Devletiyiz, 
demektir, B  U..
/( ilkin-Osmanlıydı,
ş i m d i l e r d e, SELÇUKLUYA, geriledik,
d  e v l e t, olma, standardında .. )
..
..
,,
Y E N i -D E V L E T;  DOKTRiNiNDE ,,
/( modernizm-ulusalcı devleti, sonrası,
çağdaş , d e v l e t- modelinde .. )
,, YENi_DEVLET; ,,D U R D U Ğ U; yerde, D U R U R ..
taşmaz- sınırları-dışına ..
..
/( DEVLET-S A D E- VE- BASiT,,  ,
yayılmacı, olmayan, esneyip-genişlemeyen,
YAZI-KADAR, b a s i T, b i r,
Y A L N I Z- MAKiNADIR ..
Yalnızlığa tahammül edebilenler, D e v l e t e, memur, olur ..
D E V L E T; içine ÜMMET V E, P A R T i,,
doldurulup, Y  a l n ı z l ı ğ ı n, aşıldığı,
bir aşiret-ÇADIRI; d a,
değildir .. ) 
,,YALNIZLIĞI-BAŞARABiLENLER,,
D E V L E T E, TALiP, olur ..
,,canınız, sıkıldımı d  a,
seçimi-kaybeder, milletinizin, ümmetinizin,
kucağında güçlenebilmeye, dönersiniz ..),,
,,
,,
,,
,,
,, ö y l e- siyasi-rant- avına-çıkmaz, onun, bunun,
başka devletlerin- vatandaşlarını,,
hazır yetişmiş-ü m m e t- insanı,,
 d i  y e,,
c e b e -indirecek, parti-ümmet-Tabanını,,
g e n i ş l e t e r e k,,
,,
,, emperyalist- E M E L L E R E-
soyunulmaz ..
/(EMEVi-iSLAM-DEVLETi, sanırım ,
bunu, yapmıştı, tarihte ..)
.. D  i  N- V  E- ÜMMET- D E V L E T L E Ş M E L E R i,,
eninde sonunda, ,,ÜMMET-  E M P A R Y A L i Z M i N E,,
E  V R i L i R L E R ..
,,
,,
,,
,,
,,
s  o n u  ç  :
,,
O  z a m a n-  D   A , S A D E- B A S i T- KUVVETLi,DEVLET
olanların,  
,,   "  DEVLET-O Y U N U, ,, HAKEMLERi "  
/( B U- spor-müsabakaları-çağında ),,
,,
" DEVLETSEL- D Ü N Y A- JANDARMALARI,, ",,
gelir sizin, ümmetinize,
ÜMMET-DEVLETiNiZE,,
" C E Z A Y I ", keserler .. ..
..
..
H,iZMET-EDECEĞiZ- D i Y E- gelip, d e,,
D E V L E T i- E L E-  g e ç i r i p,,
,, ,,  /( içerden,, E  L  E,, geçirip ) ,, ,,
d e, , DEVLETi-DEĞiŞTiRENLER,,
A N A Y A S A, suçunu, çoktan,
işlemişler, 
V  E;  T.C., y i d  e., 
ayaklarının altındaki, Y O L, yapmışlardır,
ç o k  t a n ..
/( PARALEL-yapıyı-tasfiye ediyorum,
denilerek d  e ,, y e n i- Devletçiliğe, t e r f i,
ettiremez, iktidar, kendisini ..
,, s e  n  d  e,  paralel i n, y ol  d a  ş ı,i k e n,
,,bir zamanlar ..
/( paralel-Çağdaş-B A T I-enstrumanları,n ı,,  kullanırken,
ü m m e t ç i, d e, oldu, diye,
 fraksiyon-farkı-
oluşunca ,,
ü m m e t- doğasını, V E- DEVLET-fikrini,, 
çoktan,,  devletin-öte tarafına, ilerlemiş,,
güneş-siyaset-devleti-  ülkesini, UYGARLIĞINI,,
, çoktan geçmiş,,
bunlar, , diyerekten .. 
onları-ittirerek,,
y  e  n i- güneş uygarlıklarına,, 
y e n i- devlet- olabilmeyi, denemek .. )
..
..
..
..
__________________________________________________
HiZMETÇiDEN, d e v l e t, BAŞKANI, d eğ i l,,
" S U L T A N ", olur, ..
D  O Ğ U; uygarlıklarında ..
,,
O Y U N- Gizli- takkiye ile, oynanılmasın,,
b  i  z , d  e, OYUNA, girelim..
,,
.. A D A M, kendisine, SULTANIM;
b  e  n, " G Ü C E -DAYALI-CiHAN-ŞUMUL ,,
bir DEVLET-KURACAĞIM, d e s i n,,
v a r s a- gücünüzü getirin, s a r a y ı m a,,
 d e s i n,,
,gidip-Sarayında , ona, katılalım,
isteyenlerimiz ..demokrasi-var..) ..
,,
,,
,,/( Modern- D e v l et ,l  e  r,, GÜÇLÜ_-Kanuni-SULTAN-Süleyman,,
olup, dünyayı yönetmek yerine,, 
bu, iktidarı, ,, birçok, minik- 
,,yerinde durmasını,
i y i, bilen,, -taşmayan- ,,
/( RUSLARDA; taşmadan edemediler, 
Ukrayna v e K ı r I M  d  a.. )
-K E N D i- içinde - KALABiLEN- ,,
/( dışarıya- taşmayan.. ),,
,,
 .. /(avrupalı-vatandaşı i l e- d  e, , Devlet-sınırları-içindedir ),,
B i R E Y- olabilen VATANDAŞ,,
,, ÇOCUĞUNU, d a, çocukken,,
h i ç b i r, şekilde,
kayırmamıştır ..)
,,
Y E N i- SEKÜLER- devletler-oyunu,o y u n c u l a r ı ,,
 -SPOR-TAKIML A RI,,  g  i  b  i,
, O Y N U Y O R L A R K E N- 
DEVLET LE R -* O Y U N U N U ..
,,
ümmet-DDEVLETi-GERÇEKLiĞi, 
karşısında d  a,,
t a ş e r o n, ,, T E R Ö R- DEVLET-yapılanmasını,
 "  i Ş i D i ",,üretirler ..
,,- h  e  m,  d e , i S L A M-MAYASI v e iNSANINDAN ,,- ,,
ki, o n u , da
, biçebilsinler,
m  a  l u m- sebepten..
,,..
TERÖRE-h a y ı r ..
ÜMMET-VE-CEMAAT-i ç i- insan-ezmeleri,
sürdüğü, sürece, ,,
" T E R Ö R- V A R- edilecektir- BATILI l a r c a ..
,,
B A T I L I- olabilmenin , R A C O N U,
d  a , b u n u , d     a ,
B a t ı  l ı, misyonunun, parçası,,
b i l e c e k k e n ..
B A T I N I N, -Batılı-insanlaştırmanın-,,
haklarını, koruma, a  d  ı n  a ..
..
..
..
..
..
T E R Ö R Ü, LANETLEMEK, , ancak,,
B U, Ç A Ğ- Ü M M E T- BÜYÜCÜLÜĞÜ; i l e,
i ş t i g a l, edecem,  b  e  n,
bir, i Ş, olarak, demektir ..
B A T I L I L A R,, ,, b i z i, seyretmekten,,
z  e v k, alabilmek, için,
kurdular, T V, sistemlerini ..
oralarda T V, l e r,
" ü m m e t l e ş t i r e n- M E D Y A ", P E N C E R E L E R i,
  d e ğ i l,,
" D Ü N Y A Y A; bakabilen,,
u  z  a  k- dürbün- sistemleri-OPTiĞi,
olarak, i ş l e r l e r k e  n,,
B  A  T I N I N- DEVLETLi- vatandaşlarına ..

,,
,,


,,
,,
n  o  t  :
A v r u p a y ı gezdik,, , arabamızla ,,
, Avusturyada, saat , 4, oldumu,
herkes, e v i n e, yola-koyuluyordu ..
,,ş e h i r- boşalıyordu ..
,,
çocuğunun, başına, o n u n,
devletsel- vatandaş, yapılıp,
bir B i r e y, V a t a n d a ş, olabilmesine,
çalışılması, i ç i n, MEKTEPLEŞMiŞ,
E V L E R i N D E ..
..
B e n z i n-POMPACISI, bie, bulamazsınız,
saat 4-ten sonra,,
O  D A; E V i N E, ,,
D E V L E T L i, vatandaş,
yetiştirmeye,
, g ö n d e r i l m i ş t i r..
,,
bizde, işi i l e- insan-ı- ezmek, 
KAPiTALiZMin, A  Ğ  A- BABALARI- olabilecek-diye,,
BAZI-AŞiRET YAPILLANMALARıMIz,,
nasılsa gelenekten, o l u r..
,,
,, baba v e annelerle,,
çocukları her fırsatta, ayırmak,,
b  u ayrılığı, sonra ,,
 "  , ümmetsel-bağlarımızın, k u v v e t i,  " n i
DEVLETSEL- y e t e n e k, sanarak,
, çözmeye çalışmak,,
b i z i, olsa olsa buralara, k a d a r ,, 
getirirdi ..
..
..
Murat Oktay DanisKült Neşriyat'ın fotoğrafını paylaştı.
1 dk.
..
,, S Ö Z- ,, ; D - E L i ,d i r ..
..SÖZ- Ç O K TAN- , D E L i R M i Ş T i R ..
,,
..
s ö z- söylediğin  N,
s e n d e, delirdin ..
..
..
,,
,,a r t ı k , s ö z e - dokunupta,,
,,y i n e- D E- A K I L L I- ,,davranmaya m ı,
uğraşacaksın,, a k ı l l ı- edepli,,
t e r b i y e l i, , sınırlı,, ..
,,
,,
.. Y O K S A; ,, D E L i- olanın,
S Ö Z Ü N; ,,ü z e r i n e, binip,,
,,
/( K E N D i, DELiLiĞiNi,, d e,
O N A- E K L E Y i P , d e,
ken d i n den, uzaklaşarak ..)
,,
,,o n u n, /( T Ü M- D E L i L i Ğ i n )
,,üzerinde mi,
D U R maya, çalışacaksın,,
" S Ö Z E L " ; R O D E O ' larda ..
/(.. sözüne -bindiğin, , rodeolarında..)
,,
,,
,,
,,
D E L i- S Ö Z, m ü, daha D e L i,,
,,y o k s a,
,, S E N i N- ELiN, m i ..
,,
,,D E L i K ! ..
..
n o t :
Michel Foucault ; d e m i ş- k i .. :
,,
Artık özgür olamayan her anlamda sınırları çizilmiş bir dil ile karşı karşıyayızdır. Yani dilin artık kemiği vardır, dışarıdan bir müdahale söz konusudur. Yazan kişi metninin özneliğini kaybeder. Böylece metin bir anlamda aklın tahakkümüne girer. Böyle bir durumda deliliğin sınırlarında dolaşan edebiyat dili kurtarıcı olabilir belki de. Foucault, edebiyat ile deliliğin ortak bir ufku olabileceğinden söz ediyor: “Edebiyatla delilik galiba etrafımızda buluşan yerle gök gibiler; ama birbirlerine boyuna içinde ilerlediğimiz, içinde konuştuğumuz, ağzımıza bir avuç toprak tıkıldığı güne kadar konuştuğumuz geniş bir açıklıkla bağlılar.” Bahsedilen bu bağın imkȃnlarından yararlanmak da yazara düşüyor eğer dilin sınırının aklın ve belki de genel ahlȃkın çizgisinden kurtarılması sağlanırsa bu ilişki yazıya özgür var oluş sunabilecektir.
..
,, 
,, B U, YAZI-N I N- T Ü M Ü ,, bana , 
,,, B E N i M- Y A Z I M A ; 
,, t ü m d e n,,
,, " A Y N A - T U T U ", 
sanki ..
,, ..
Michel Foucault’nun iyi bir okur olduğu bilinse de edebiyat üzerine çok fazla metni yok gibi görünüyor. Benim bildiğin direkt edebiyat ile ilgili metni Raymond Roussel…
EDEBİYATHABER.NET
,, B  U, YAZI- bana ,
B E N i M- Y A Z I M A ;
,, " A Y N A - T U T U ", sanki ..
,, ..

Foucault: “Büyük Yabancı” – dil, delilik, edebiyat ve daha pek çok şey | Emek Erez

FavoriteOkuma listeme ekle
emek-erezMichel Foucault’nun iyi bir okur olduğu bilinse de edebiyat üzerine çok fazla metni yok gibi görünüyor. Benim bildiğin direkt edebiyat ile ilgili metni Raymond Roussel üzerine yazdığı ve Türkçe’ye “Ölüm ve Labirent” adı ile kazandırılan kitabı. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde Metis tarafından basılan; “Büyük Yabancı: Dil Delilik ve Edebiyat Üstüne Konuşmalar” önemli bir metin. Kitap bize, Foucault’nun edebiyat, dil, delilik, eleştiri, analiz gibi çeşitli konulardaki düşünceleri üzerine oldukça önemli fikirler veriyor. Metin, Foucault’nun 1963 yılında Fransız radyosunda yayınlanmış iki programın tamamını, 1964 yılında Brüksel’de “Edebiyat ve Dil” üzerine verilmiş bir konferansı ve 1971’de Bufalo’da sunulmuş, Marki de Sade üzerine bir incelemeyi içeriyor.
Foucault’nun “Kapatılma Teorisi”nin üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan birisinin “delilik” olduğunu biliyoruz. Onun: “Tarihçiler için çok önemli olmayan bir kültürün tarihini yazmak isteyen benim için önemli bir konudur.” Diye belirttiği “delilik” ile ilgili kitapta yer verilen iki radyo programında deliliğin dil ile ilişkisi tartışılıyor. Bu anlamda Foucault şöyle bir örnek veriyor: “Tiyatro deliliğe ve şenliğe sırt çevirir, onun güçlerini ve yıkıcı şiddetini kontrol etmeye çalışır.” Bunun şöyle bir sebebi vardır sanırım, seyirciler vardır ve tiyatro seyirciye oynar. Bu da bir sınır demektir. Oyunun sınırını belirleyen dışarıdan bir şey vardır. İşte bu sınır delinin ya da daha geniş anlamıyla farklı olanın (fahişenin, eşcinselin) sesini kısar yani onu oyun içerisinde sessizleştirir.
Zannediyorum ki, Foucault’nun tiyatro ile ilgili söylemeye çalıştığı böyle bir şeydir. Foucault’nun, Jean Doat ile gerçekleştirdiği programda yazar, özellikle Shakespeare’in “Kral Lear” adlı metninin delilik sahnesi üzerinde duruyor çünkü ona göre bu metin; “tam ve eksiksiz anlamıyla trajik bir delilik deneyiminin çok nadir cinsten, çok benzersiz bir ifadesi” olarak çıkıyor karşımıza. Bu konuda üzerinde durulan bir diğer metin ise Cervantes’in “Don Quijote” adlı kitabı. Bu eserin özellikle mezar kitabesi ve sonu Foucault’ya göre önemli bir şeyi, deliliğin bilincinde olmak ve olmamak arasındaki farkı kanıtlıyor. Don Quijote örneği üzerinden gelinen sonuç, deliliğinin bilincinde olan için bu durumun neredeyse hayatla ölüm gibi bir anlam ifade ettiği. Çünkü geniş anlamıyla “akılcılık” üzerinden tanımlanan delilik her türlü farklılığa karşılık geliyor ve farklı olmak, Paris’te 1967 yılında yapılan tutuklamalarda da açıkça görüldüğü gibi kapatılmak demek. Bu vaziyet dilin aklın buyurganlığına girmesine sebep oluyor. Böyle bir dil sözden mahrum, kendisini sadece jest ve mimiklerle ifade edebilen bir mırıltıya ve kısık sesliliğe dönüşüyor. Bu durum Foucault’ya göre Klasik Çağ boyunca böyledir. Deliliğin sessiz dilinden anlamamız gereken zannediyorum ki yine “akıl dışı” kabul edilenin susturulması anlamına gelecektir, kitapta örneklenen metinlerle de galiba düşünürün yapmaya çalıştığı bu durumun edebiyat diline nasıl yansıdığına dikkat çekmektir.
buyuk-yabanci-kitabi-michel-foucault-Front-1Foucault’ya göre, konuşmak ile deli olmak imkȃnı eş zamanlıdır; bunlar adeta ikizmiş gibi iç içe geçmiştir. Bu konuda düşünüre katılmak gerekir, dil her ne kadar toplum, devlet ve diğer kurumlar tarafından biçimlenmeye, denetlenmeye çalışılsa da bir yanıyla öznel ve “akıl dışı” yanını koruyabilir. Belki de devamlı konuşmanın düşünmeyle ilişkisinin kurulduğu veciz sözlerin olması bu nedenledir örneğin; “düşünmeden konuşma” gibi. Bu anlamda dil insanlara bir anlamda “deli bir özgürlük” bahşeder. Ancak bu durum her zaman geçerli değildir. Foucault’nun edebȋ söz ile ilgili dikkat çektiği şu durum gibi; “19. yüzyılda susma zevkine erişeceğimiz gerçek bir dünyada özgürleşmek için konuşuyor, yazıyorduk. 20. yüzyılda ise deney yapmak için, artık sadece kelimelerde var olan ama kelimeleri de kasıp kavurmuş olan bir özgürlüğün boyunu ölçmek için yazıyoruz.”
Bu önemli bir noktadır bana göre, dilin sınırlarının ölçülere, bir takım kalıplara ya da akla teslim edilmesine gönderme yapar. Artık özgür olamayan her anlamda sınırları çizilmiş bir dil ile karşı karşıyayızdır. Yani dilin artık kemiği vardır, dışarıdan bir müdahale söz konusudur. Yazan kişi metninin özneliğini kaybeder. Böylece metin bir anlamda aklın tahakkümüne girer. Böyle bir durumda deliliğin sınırlarında dolaşan edebiyat dili kurtarıcı olabilir belki de. Foucault, edebiyat ile deliliğin ortak bir ufku olabileceğinden söz ediyor: “Edebiyatla delilik galiba etrafımızda buluşan yerle gök gibiler; ama birbirlerine boyuna içinde ilerlediğimiz, içinde konuştuğumuz, ağzımıza bir avuç toprak tıkıldığı güne kadar konuştuğumuz geniş bir açıklıkla bağlılar.” Bahsedilen bu bağın imkȃnlarından yararlanmak da yazara düşüyor eğer dilin sınırının aklın ve belki de genel ahlȃkın çizgisinden kurtarılması sağlanırsa bu ilişki yazıya özgür var oluş sunabilecektir.
Kitabın bir diğer bölümünde Foucault’nun “Edebiyat ve Dil” başlıklı verdiği konferansa yer verilmiş. Yazar, bu bölümde dil, edebiyat ve eser arasındaki tuhaf aşk üçgeninden yola çıkarak: edebiyat nedir? Kelimelerin edebiyatla ilişkisi nasıldır? Edebiyatın eserle, dille ilişkisi ve kendisiyle olan ilişkisi nasıl ortaya çıkar? Edebiyat kelimelerle nasıl kilitleri kırabilir? Gibi soruları tartışırken bana göre bu bölümde özellikle edebiyat eleştirisini sorguladığı bölüm oldukça önemli bir yerde duruyor. Eleştiri, birincil dil olan edebiyatın, ikincil bir dil tarafından tekrar yorumlanmış halini ortaya çıkarıyor. Foucault’ya göre başlangıçta eleştiri: “ Okumanın ayrıcalıklı, mutlak ve birincil biçimiydi.” Ancak artık eleştiri yapılan okumayı aktarmaktan çok bizzat kendisi bir yazı olarak var olmak istiyor.
Bu yazı elbette birincil olabilecek bir yazı olmayacak ancak kurduğu ilişki, metinle iç içe geçmiş, kendisini onunla örmüş bir yazma deneyimi olarak ortaya çıkacak. Bu anlamda edebiyat analizi denilen şey esasen; eserin yapısı içinde kendi kendisine yaptığı göndermenin, kendi kendisine imasının deşifre edilmesi anlamına geliyor. Yani buradan anlaşılan: Bir eserin analizi aslında kendi kendisini içerir, kendi göstergelerine gönderme yapar, söylemek istediğini gün yüzüne çıkarabilir. Foucault’nun bu konferans metni göstergeler, zaman ve mekȃn odaklı edebiyat eleştirisi, biçimciliğin ret edildiği bir analizin imkȃnlılığı gibi pek konuya değinirken, bize birçok soru işareti ve düşünme pratiği bırakıyor.
Kitabın son bölümü Sade üzerine verilmiş konferanstan oluşuyor. Bu metinde Sade’ın yazma edimi, getirdiği yenilikler, yaptığı saptamalar hakikat ve arzu ilişkisi ile dil üzerinde durulmuş. Foucault’nun “Büyük Yabancı” adıyla çevrilen bu kitabı üzerinde çok daha ayrıntılı bir şekilde durmayı hak ediyor. Ancak sanırım en temel sorunu ve bize söylediği şey yine Foucault’nun şu cümlelerinde gizli: “Tanrı’nın geri dönülmez biçimde öldüğü ve sağdan soldan gelen bütün vaatlere, sağın solun bütün vaatlerine rağmen artık mutlu olamayacağımız bir dünyada dil bizim tek çaremiz tek membaımızdır.” İşte dile bu kadar önem atfettiğimiz bir dünyada kitap, dilin işlevi, sunduğu imkȃnlar, edebiyat ile ilişkisi ve daha pek çok bakımdan dönüp dönüp bakacağımız bir okuma sağlarken, Foucault’nun getirdiği önerilerle ayrı bir anlam kazanıyor.
Emek Erez – edebiyathaber.net (8 Ekim 2015)
- See more at: http://www.edebiyathaber.net/foucault-buyuk-yabanci-dil-delilik-edebiyat-ve-daha-pek-cok-sey-emek-erez/#sthash.lUzshFuQ.dpufMurat Oktay DanisTamer Ben'in gönderisini paylaştı.
5 dk.
" UYKUDAN-YAVAŞ-UYANABiLME " ,
,, " i l e, oluşan- A K I L L I- T E M B E L L i K " ..
/( A L E M L E R- rüyaları, i l e,
D Ü N Y A- DÜŞLERiNi,,
yan- y a n a, getirebil-i p,
ekleyebilme, i Ş i )
..
..
.. " SABAHLARI; h u z u r , içinde,, s e s s i z bir E V D E " ,,
,, t ü m, ahiret , R Ü Y A l a r ı n ı z d a n,,
- ALEMLERiNiZDEKi- S i Z D E N -
yavaş, yavaş,,
,, uyanabilirseniz,,
,,
,,
/(ALEMLERiN- T Ü M- zengin- V E,
,, içinizi- t a m- dolduran,,
,, " koyulaşmış renklleri ,,v e, T O O K- SESLERi " , i l e,,
,, v e , O g ü n, T ü m, yapacaklarınızı ,,
A K L I N I Z I N, PENCERESiNDE ,,
,, " -K E N D i N i Z i, d e, , seyredebilerek ,
t ü m- yapacaklarınızın- i ç i n d e -,, " ,,
,,
adım adım uyanacak, , ogünki-AKLINIZI d a,
giyinmeden, - kendi beyninizin, i ç i n e,
kalkmayacaksınız, yataktan ..
-aslında yatak-sizi-ittirmeli, yataktan kalkmaya,,
,,sizi rahatsız da ederek, oranızı buranızı uyuşturup
hissizleştirmeleri, i l e-
..
..
..
,,
N O T : ,,
,, s a b a h ı, v e, UYKUYU, bilinç uyandıktan sonra,
bile, gözleriniz kapalı- i k e n,, b i l e r e k,
sürdürürseniz ,,
,,
,, " ogünki-A K L I N I Z I ", giyindirmektesiniz,
b e y n i n i z e ,, gözlerinize, kulaklarınıza..
,,t ü m- duyularınıza ..
,,
,,
B U demektir, k i, " S i Z i n AKLINIZ,, ı n,
Y A R I M- uyku sunda,, ,,
,, " S E Y R E T M i Ş, olduğu,, S i Z D E N ",
başka bir , k i ş i, olmayacaksınız, g ü n, boyu ..
... AKLINIZIN iÇiNDEKi- /( - Alemlerden- alıp
yine- AKLINIZLA- AKLINIZIN i ç i n e-
yerleştirmiş-olduğunuz- -BENLiK-RESMiNiZE,,
bakacaksınız, g ü n, boyu. ) ..
Y i N E- AKLINIZDAN ..
/( Y A N i, AKLINIZ, benlik Resminizde odaklanmış
AKLINIZIN; i ç i n e, bakacak, gün- b o y u .. )
,,
,,
T E M B E L L i Ğ İ,
B U, S A Ğ L A M A L I- s a d e c e ..
,,
,,
.. (A K L I N I Z I N, içindeki,
K E N D i, RESMiNiZE, bakacaksınız,
gün, b o y u, sadece .. ),,
,,
,, B U, D E M E K T i R, k i,,
,,s i z, bakacaksınız, ,, kendi, bildiğiniz, kendinize ,, ..
,y a n i, diğer, Ş E Y L E R E; K i Ş i L E R E,,
s o r m a y a c a k s ı n ı z,,
" K i M, ", olduğunuzu ..
,,
o n l a r-size- bakıyorlar, m ı, diye,,
m e r a k- etmeyecek, kendi-b e n l i ğ i n i zi,
d e ş m e y e c e k s i n i z..k e n d i, kendinizle ..
,,
,, i n s a n ı, yoran, " K i M L i k,- ÇEŞiTLENMESi " ,, ,,
,,
/( b i r ç o k, K i m l i k,, i ç i n,,
B U; D Ü N Y A Y A - i ş ç i, o l m a k .. )
/( b e n l i ğ i, BULUNAN- b i r- AKILLI " ,,
,, olabilmek, y e r i n e.. )
,,
" A L E M S E L- kendinizi ", ,, B U; D Ü N Y A D A,,
yaşamaya, kalkışmalarınız d ı r,,
..
.... u y k u n u z d a n, , birden, uyandığınız, i ç i n,,
s a b a h l e y i n .
,,
,,
..
..
..
..
n o t - 2 :
,, " sabah bilinciniz ",, y a r ı , uyanık,
A l e m l e r i n i z l e, D ü n y a y ı , yan -yana- getirip,,
birleştirebilmeye, uğraşırken,,
,,
Y A R I M, UYKUNUZDA,,
,,arada bir - göz kapaklarınızı sadece, r e n k- t e s t i, yapmak
için aralayacaksınız, bir anlığına,,
,,d ü n y a- görüntüsüne- b a k m a y a ..
,,
,,y a v a ş, yavaş, renklerin koyulaşıp, " e t l i- boya " - gibi,
kalınlaştığını, gördüğünüzde,,
e t t e n- oluşan, vucudunuz- d a,,
b u- ALEMLERE-bandırılıp-çıkartılmış-h a l i, i l e,,
" BOYADAN- YAPILMIŞ- B E D E N i N i N,
T O K- S E S İ, ile,
" A L E M L E R i N- D Ü N Y A Y A,, g e t i r i l m e s i " ,,
i ş i,
g ü n ü n e - hazırdır ..
..
..
D ü n y a- görüntüsü, ,, " s i l i k, v e hayal-meyaldir " ,,
" A L E M L E R i N- C A N L I- V E- K O Y U- RENK,,L i,, " ,,
g ö r ü, sağlayabilmesi, yanında,,
... B O Y A Y A, dönüşebilmiş- , e t i n i z,
sayesinde..
Tamer Ben
12 saat
Tembel olabilmek için çok çalışıyorum.
Murat Oktay DanisGenel Kültür'ün fotoğrafını paylaştı.
48 dk.
..
,, h e r HALDE; B e n i m, BEYNiME-A Y N I -iŞi,
,, " b e n, UYANIKKEN ; ,,D E,, " ,,
,, " b e n, ; B Ö Y L E -YAZARAK " 
, yaptırtıyorum ..
,, ,,
../( B U, MEMLEKETTE, i ç i m e ,,
izinsiz, DOLAN- ; " Z O M B i l e r D E N, " ,,
kaçmaklka- d a,
kurtulamıyorken ..b e n .
/(sürekli çalışıp, toplumu-unutabildiğim, k e n d i m i,
h a k i k i, işçi,, h i s s e d e b i l i p,
TOPLUMLA-temas-etmediğim ,,
,, zamanlar-haricinde .. )
,,
O L S A- O L S A,
" B U, MEMLEKETTE " ;
" OMURiLiĞiMi,, E L E K T i R i K L E M E L i y i m " ,,
B E Y N i M- OLABiLEN, ALFABE, i l e d e,,
,,
,, " B U " , yazılarımla ..
..
Genel Kültür
🕛 Bilgi Vakti ,,kısacası bi'anELler, " hikayenin hihayesine d u a, okuma mekanları " .. İ Ş K E M B E D E N, atanların işkembelerinden ,, ÇORBA YAPIP, y e s e k, ; ,, belki, bir, İŞE; yarayacaklar ..demeden d e, E D E miyorsun ..
Turgay Gürses4 yeni fotoğraf ekledi.
9 saatDüzenlendi
e bağlanmış olması..İçerde neler var neler??? Koridora ilk girdiğimde vede yürüyüp ponza taşlarından yontuları ilk gördüğümde herhalde sanatcı istanbuldaki çarpık yapılaşmayı anlatıyor diye düşünmüştüm..Depremin yapamadıgını şimdi şehri istanbulda müteahhitler yapıyor... Oysa yanılmışım İranlı sanatcı megersen Hümeyni dönemindeki siyasi idamlara parmak basıyormuş...Bunları anlatan sergi mihmandarının peşine takıldım..Eserleri anlamakta zorlanıyordum.Üçünçü karedeki odaya girerken görevli uyardı..Yerdeki beyaz bölümler kum üstüne basmayın lütfen...O sırada mihmandar sanatcının aslında tiyatro eseri yazmak istediğini ancak bunu yapamayınca düşündeki bir sahneyi burada canlandırğını anladım..Ancak oda içindeki martı seslerine bir anlam vemeyip sordum...Bu ses efeklerini nedir diye...Anlatılana göre tiyatro eseri yarım kalan sanatcı buna sinirlenmiş ve sahilde her gün yürümeye başlamış..Gözüne kumsalda ölü balıklar vede onları yiyen martılar takılmış...Hemen bu balıklar denize dökülen petrol artıklarının sonuçu.kahrolsun petrol şirketleri. yaşasın yeşiller demiş...Ancak Green Peace kendisini pek sevememiş..Efektler bunu simgeliyormuş..Anladığım kadarıyla oda kendini İstanbula atmış...Bende bu evrensel sanatcıya güzel bir işkembe çorbası yapayım diye kazanı kaynatmaya başladım.(çorbada benimde tuzum olsun içgüdüsüyle)..Nede olsa misafirsever bir halkız..
Yorum Gönder