2 Ekim 2015 Cuma

BENLiK, -AKIL-PENCERESi; HOROWiTZ-V E; ,; " i N C E- MEHMET " - Ü Z E R i N E ..


BENLiK, -AKIL-PENCERESi; HOROWiTZ-V E; ,; "  i N C E- MEHMET  " - Ü Z E R i N E ..

..___________________________________________________________________________
,," FREE- E V E R Y- T H i N g,, " ,,
...... A L L ,i s- R i G H T ,
n o w..
______________________________________
..
,, S O L- n e r e d e..
,," S A Ğ ", nerede ..
,,
,,a s k e r
d e,, n i y e, SOL- - sonra sağ, adım, atılır ..
,, askeri-yürüyüşlerde..
,,halbuki, annem bana , e v d e n, dışarı, s a ğ, Adımımla
çıkmamı, öğretmişti ..
,,
" SAĞIN-S A Ğ I- da, S O L; MUDUR .. " ..
,,ya d a, " SOLUN-SOLU-da, sağa, m ı, sürüklenir ..) ..
,,
" S A D E ", olan , ş e y l e r, ÖZGÜRDÜR ..
,,MELEZLEŞMERLER-BAŞLADI, m ı,
ö z g ü r l ü k l e r, d e,,
e r ,i r,
gider .
..
..
M E L E Z L E Ş M E L E R E; D E,
özgürlük verilmeye başlanılınca ..
,,
L i b e r a l i z m, AKLA, ö z gürlük v e r i r..
A K I L L I L A R; ö z g ü r, olmaya, başlayınca,,
,, S A F , V E, tekil; olanları, n,,
V U C U T; ÖZGÜRLÜKLERi, yavaş, yavaş,
eritilecektir,,
,, V U C U T L A R I N, beyinleri, yavaş, yavaş,
M e l e z l e ş t i r i lebilindikçe ..
..
..
A L G I- OPERASYONLARI-Ç A Ğ I, başlamışken,,
,, V U C U D U N U Z U, alın, onların, ellerinden,,
v e, yine, e s k i, vucudunuzla -ilgili, nesnelere,
verin ..
..sözgelimi, kendinizi, sokaklara v e yollara, v e r i n,
v e, uzun-uzun-yürüyün ..
Kitaba-topa,tabağa, çatala, yani, vucudunuzun- d e v a m ı, olan,
n e s n e l e r e ..
,,
,,
S A Ğ I N, Y E N i, MEKANI, L i b e r a l i zm ..
/(,i N S A N- AKILLARIN; i ç i n e, yerleşebilmek ..
M E K A N L A R I N I, insan-AKLININ; içine,,
y e r l e ş t i r e bilmek ..
/( insanlık, onların, M A L I- sanki ..
Y A DA; i n s an- A K L I.. )..)
....... kişilerin, AKILLARINI, d a,
ö z g ü r, kılacağız, d i y e.. )
,,yoksa- D ü n y a d a, işlerin, kaderi,
M E L E Z L E Ş T i R M E K, m i, herşeyi ..
,,
n o t :
,, i n s a n l a, V E; VUCUDU; i l e,
ilgili, P L A N L A M A L A R I, olmasa,,
b ı r a k ı n, S A Ğ D A, , o l u p,,
,, e ğ l e n s i n l e r..
A k ı l l a r ı, V E,
gönüllerince..
..
,,
n o t :
FREE, Topluluğu, ALL-RiGHT, d e r k e n,
,,herşeyin yerli yerine-oturduğu,
bildiğimiz- b i r- " AKILLI-MEKANI "
-mükemmelleştirmekten, bahsediyor.
O M e k a n ı n, içinde, ÖZGÜR-olabilsin, AKLIMIZ,,
,,
Y O K S A;
" AKLI-içerden- ŞiŞiREREK- ÖZGÜRLEŞTiRMEK ", d e ğ i l,
b u ..t ü m- M e k a n l a r a ..

This is a very rare clip released Circa 1969 of Free performing All Right Now (live). Released in Australia in B&W. My favourite clip by this band and highli...
YOUTUBE.COMF R E E- n e y i, anlatıyor, acaba .. :
..
.,, h e r Ş E Y; ü s t-ü s t e, gelince ,,
h a y a t t a ,,
" S A F-olan-herşey-D E-ŞEKiL- d e Ğ i Ş , tirir, " ,
V E, içimizde, Melezleşerek, y aş a r,,
V E; bulunur- olurlar ..
,,
,,
,, her-birimiz- MELEZLEŞiRiZ ,,/(HYBRiD-oluruz ) içimizle ....
/( V E- HAYATLARIMIZI, " MELEZLEŞMiŞ-ŞEYLERE ",
y a s l a r, ONLARA,,
taşıtırız ..k e n d i m i z i ..
,,
,,
b ö y l e c e- isteklerimiz, A R T A R- SONSUZCASINA;
ÇOĞALIR ,,
MELEZLEŞMELERiMiZiN, h e r - birinin , t ü m d e n,, yaşamasını,
y a ş a t ı l m a s ı n ı ,,
i s t e r,, o l u r u z.. - i ç i m i z d e - ..
/( V E- d e- dışarıda, D A ) ..
,, ,, ..istekler-çoğalır ..
,,karşılanamaz, b i r, hale- g el i r ..
h e r ş e y- i ç i ç e l e ş e r ek, g e n i ş l e r,,
" S A D E-olan ", t ü m d e n,
yitirilir ..
,,
,,
, H a l b u k i,,
,,
,, ç o c u k k e n, h e r, birimiz- s a f t ı k,
temizdik,, v e, sadece , S A F- v e, T E K, olan, şeylerle,,
i l g i l e n i r,, o n l a r l a, sadece, arkadaş, olurduk ..
,,
,,
herşeyi sevebilmek, i ç i n,, onlarla barışmanızı, sağlayacak,,
" b i r- şey ", belirleyiniz, k i,
sadece bunun, i ç i n, onları, /(ONU), sevebilesiniz ..
, ..(e ğ e r, karşınızdaki, ş e y, d e,
" h e r ş e y " - olmayı-istemeyecekse,
kalkışmayacaksa, , s i z i n--için ..
bir ş e y, ol, hep, o l .
herŞ e y, o l, sonsuzluğa- e k l e n ..
evrensel-e v r e n- yani-herşey-ol .. )
..
,,
" B U, " ,, " O- Ş E Y i " , d e, özgür bırakır,
,,onu-içinizde, hapsetmekten, v a z,
geçersiniz ..
/( Ç Ü N K Ü,, i ç i n i z d e , hapsettiğiniz h e r, ş e y,,i l e,,
" b i r - MELEZ-Ş E Y ", üretmektesiniz ,,
V E; B U, MELEZ ŞEYLER,, e temellenen,
bir, h a y a t, ,, ç o k, L ü k s, olmak,
mecburiyetindedir ..
/( a s l ı n d a, da, bir- Ç - Ö P L Ü K T Ü R .. )
..
..
,,y a n i, t ü m, B U, m e l e z- ŞEYLERi,,
yaşatmak, i ç i n, kendinizden ç o k, vereceksiniz ..
,,Ç O K- kazananlar- n e d e n s e,,
kazandıklarından, Ç O K, d a,
harcarlar ..
/( b u- melezleşmelerine) ..
,,.. (ü ç-kuruş-kazan, ancak b u 3-kuruşu,
ELiNDE-tutabil ..) ..
..
..
,,
,,
n o t : FRRE-Topluluğu, pop-tarihinin, e n,
değeri- bilinememiş, topluluklarının, başındadır ..
Ş a n s s ı z lığa, bakın, ki, iNGiLTEREDE,
,,YILIN, e n, i y,i, ikinci, Topluluğu,
V e Albümü, oldukları, s e n e,,
PiNK-FLOYD, DARK-SiDE-of-THE-MOON, birinci , i d i ..
/( k i, Dark-S.o.the.MOON,
tüm zamanların, d a , en başarılı- pop-müzik-Albümü,
olmuştur .. )
..
Wishing-Well , Ş a r k ı s ı ,, benim d e, hayat -felsefemin,
v e inancımın, d a, temel-taşlarının, e n, önemlilerinden,
birini, oluşturmaktadır ..
/( b u şarkı ADIM , -MURAT-(istek), i l e, d e
özdeşleşecekken.ilk-gençliğimde
..benden herşeyi,/( S U ),, isteyeceklere,,
bir " - iSTEK-S U- KUYUSU ", olabilecek, m i y d i m.. )
,,ö n c e- saf olmalısınız, " bir-şey " ,, -isteyebilmek, için ..
/( b i r- Ş E Y, isteyin, hayatta,
ya da , " b i r- ŞEYLER " .. )
..
..M a r u l- m u, istiyorum ..
/( bir MARULU- v e r i n- ,, ,, TÜMÜYLE-, y e r i m ..
,, yaprakların tutundukları, gövdeyi, b i l e ..
M a r u l, melezlenemesin, t ü m, karışık-salatalarla ..
bir TÜM; Marulu, bir kerede, yiyemezseniz,,
O N U N; N E, KOKUSUNU, N E TADINI,
N E , DOKUSUNU; N E- N E- OLDUĞUNU,,
anlayamazsınız,, V E; b e y n i n i z d e, O DA; MELEZLENiR,
o n a, benzer, şeyler, i l e. ).. )
..
..Murat Oktay DanisMühendis Beyinler aracılığıyla
5 dk.
,, B E Y N i M i Z- i n, içindeki,
" V A R L I K ", ,,
/( V E Y A - MADDESEL-B i L i N ç ",,
,,
/( v e y a, sadece- M A D D E n i n, özel H a l i ) ..
,,T E M A S- istiyor ..
/( dokunulmayı-istiyor .. )..
..
..
..
,,
/( b i z- kendi isteğimizle -DOKUNDUĞUMUZU,
zannettiğimizde, b i l e,,
O, KENDisine -n a s ı l-
V E- N E - i l e- d o k u n u l a c a ğ ı n ı,
seçiyor ..o - uzanırken ..EŞYAYA ..)
,,
..
..
..
" H A N i- " RUHUN-TEKÂMÜLÜ " ,,
V A R L I Ğ I N- TEKAMÜLÜ,,
,,d i y e, söylenilen, ş e y , l e r,, sanki ..)
,,
..
V A R L I K, kendi, " ORBiTALLERiNE ",,
u y a c a k- E n e r j i y i, nasıl edinecek ..
K e n d i, VARLIK- h a l i n i, v e,,
M E K A N I N I, v e , M i m a r i s i n i,
nasıl v e N E, ile- ilerletecek ..
,, /( V A R L I K- enerjisi, öyle- i n c e d i r, ki,, )
,,
/( dış dünyanın h e r, objesi, v e nesne , v e
eşyasının sesi, veya görüntüsünde,,
birçok-ton v e,ışık- enerji de, birçok enerji,
-ş e k i l l e r i,, v a r ..
V E bunları nasıl nereden , görüp- d e
duyacağımıza,, b i z,
karar veririz, h e p ..
,,
V E, R U H-VARLIK-
,, B E Y i N,,organı, içinde,
konumlanmış, olması, i l e,,
,,
b u n u, " MADDENiN, ışığından "
gün-ışığı ,,, d e ğ i l, d e,
BEYNiN- e n e r j i, eleğinden,
g e ç m i ş, olarak, alıp, ediniyor ..
/( beyin sinirlerinin , nasıl bir enerji-türü,,
ile işlediği, biliniyor, m u-tam, olarak ..) ?
,,
,,
B E Y i N- NESNESiNE- temellenen,
V A R L I K L A R,, e ğ e r,
yeterince- ilerleyebilirlerse, kendi,m i m a r i l e r i n e,,
emebildikleri, enerji, çeşitleri,
i l e,,
b u n l a r, ,, B E Y i N, V E- ONUN, d e v a m ı,,o l a n-
"i N S A N- V U C U D U , n u " ,, d a, kendi, e m i l i m l e r i n e ,,
daha v e r i m l i, filitre V E,
Y A P I L A R A, EVRiLDiRtiyorlar,,
O L S A- gerektirler,
g i b i, gözüküyor ..l a r..
../( RUHSAL-gelişim- BEDENi- d e,
B i Ç i M L E N D i R E B i L i R ..) ..
..
..
.. n o t-
farklı bir- görüş, ,, evrensel-NESNEleşmenin,
evrimin- EŞYALARINI , kullanabilmeye,,
b u varlıkların, içimize yerleşmekte, oldukları, v e,,
EVRiMi- e t k i l e me d i k l e r i,
olabilir ..
..
,,yeterli v e YETKiN- E Ş Y A, -NESNE-
y e t e n e k,, V A R S A,,
, g e l i r, beslenir, ,,
ilerletirler- V A R L I K- Mimarilerini, V E,,
giderler ..
..
.. E v r i m- EŞYASI- yapmak- i ş i, d e,
biz- D Ü N Y A- NESNECiLERiNE,,
e ş y a cılarına, k a l ı r,
teslim- e d i l i r- ,, s a d e c e..
..

Sonsuz ne demek hala anlayamadık. Sınırsız ve sonsuz yapının ortası var mıdır? Ortası tam ayağımızı bastığımız yerse geri kalan daire nereye kadar…
MUHENDİSBEYİNLER.NET" K U M- V E- ÇAMURUN- - K A Y A N I N " ,
,, KÜLTÜRLEŞTiRiLMiŞ,,
S Ü M E R -g Ü C ü N E ,
,,
-sinirlenince,,
b i r i- l e r i ..,,
/( S A N K i ...--- ) ..
,,
" B A L Y O Z U N -içindeki- AĞIRLIKLI-BASINCIN -i Ç- S E S i N i ",,
,, /( b u n u n l a, /(BALYOZLA), a y n ı, duruma,,
getirilenler,, ,,birileri ,, ),,
D U Y A - BiLMiŞLER- d e ; - B U,,
birileri ,,
,,
" B A L Y O Z A- BENZER ", p a r a ' l ' E L,
i Ç- S E S L E R i N i N; GÜÇLÜ-KUVVETLi- s e s i n i.. d e
i çlerinde,
i Ç E R i D E N- -i Ç ' l e r i y l e, ,, D E ..
DUYUVERiNCE,, ..
A L M I Ş L A R;
i Ş, YAPACAK- B A L Y O Z U; ELLERiNE,,
V E - GÜÇLÜ- KOLLARINA ..
,,
/( b e n ,iç- s e s i mi, h  l â ,,
,, duyunca-Y A Z I, , yazarım, halbuki,
S Ü M E R i N, d e v a m ı ,i l e,,
oturup, d a, ODAMDAKi- MASAMDA ..
hiçbiryere , v e r m e -meye ..)
..
..
..
..
B i R i -l e r i- iŞ' i D, DEVLETiNE,,
,,i Ş; YAPMAK- ZAMANIDIR- O ZAMAN,
,,
" i Ş S i Z> L E R i N-
,, " i Ş' -i D- - D E V L E T i N D E .. " ..
..
,,
,,
N O T :
,, i Ş in, -M E G A L A Ş T I R I L M A S I ;
" CONTEMPORARY-A R T ", olarak,
" a l g ı latılacak " , N A S I L S A,
/( A L G I- operasyonu ..)
tüm- D ü n y a y a,,
sanatı istilalarını, sürdüren,,
K a p i t a l- V A H Ş i, lerince ..
,,
,,
"/( B E D A V A- REKLAMINI; V E R,,
MEGA, i ş, PROJELENDiRmelerinin ,,
,,akılsallaştırılması i ş i n e,, ,,
D Ü N Y A; T e l e vizyonlarına ..
gazetelerine ..
bu bugün , ŞUNU-BUNU-yaptı, d i y e,,
i L K- haber ..
..yapmak-N E- önemli-i m i ş, İŞİ ..) ..
..
..
..
ALLAH; B i L i R, aynı anda d a ,,
,, B U, ESERi-YENiDEN- yapacak, Sanatçı-takımını,
i ş e, almışlardır, US A;, d a.
,,
,,Z A T E N-iŞiN- REKLAMI d a,
yapıldı, t ü m,
D Ü N Y A; ,, TV, v e GAZETElerinde ..
,,
/( SANATI- d a, hemen- yüksek PARAYA,
satabileceksin.. ) ..
,,
,,O R D U N U; D A ,,
b u, sebeple, SURiYEYE, -IRAKA-,
sebepli-istek -üzerine,,
gönderebilecekken, d e..
..
AKILLI-VAHŞiLER-AZDILAR, D Ü N Y A, üzerinde ..
..

Çatışmalar nedeniyle daralan Ortadoğu piyasasından uzun bir sürenin ardından gelen iyi haber yüzleri güldürdü. Bölgenin yükselen güçlerinden IŞİD, en önemli faaliyet…
ZAYTUNG.COM..
.. R E N K s i z - Ç i z e b i l e n- 
,, SESSEL-I S S I Z- Ç i Z G i,,
,,
,, i n s a n- s e s i, olabilir, m i ? ..

,, ,,
,, t ü m- hayatı, V E,
T Ü M, NESNELERi,
" V E - - R E N K L E R i ' nin- LEZZETi, i l e- " ,,
, g ö r e b i l m e n i z e,,
" T E M E L L E R- S i Z i " ..
..
..
I S S I Z- V E- D i n g i n, ,, o l a n,,
,, O R T A- ASYA- ÇÖLLERi N E,
,, b i r- H a y a t, adanır ..
..

Please read description!https://www.youtube.com/watch?v=efJmmH3c7hM This video is purely fan-made, if you (owners) want to…
YOUTUBE.COMMurat Oktay Danisİlk İnsan'ın fotoğrafını paylaştı.
1 saatDüzenlendi
..
,, " ö ğ r e n m e y e, M e r a k ı, o l a n " ,,
,,
,, ÖĞRETMEN; o l m a l ı ..
..Y A L N I Z C A ..

,, ,,
ö ğ r e t m e n l e r, " ı ş ı ğ ı " , da,,
.. " s a f , V E -PÜR- - k a r a -anlıklardan " ,,
/( - A N L A K T A N- )
,, d e v ş i r i r l e r, ,,
.. S A D E ' C E ..
..
d e s e k ..
İlk İnsan
20 saat
Ya da İMAM !!
..... siz n o r m a l- olmayı, i s t e r k e n,
/( -normalize- olup-MODERN-TOPLUM-Mimarisinde-
,,yer tutabilir-olmak- ,,
,, -s o s y a l- olabilmek- d eğ i l- ..) ..
,,
NORMALLE- aranıza
,, h e p, bir - DUVAR- VAR- o l u y o r s a,,
,,
" V A R L I K- O L A B i L M E N i Z , ",
h e p, araya-
y e r l e ş i y o r s a,,
-inanabileceğinize-
,,
/( VARLIĞI-V A R-EDEN-i N A N Ç T A,,
B E K L E T i L i yor- olmak .. )
..
/(HALBUKi, " i na n a n " - VARLIĞA- d a,
,, hız-kazandırabilmeli-- i k e n ..
/( inancın -kuvveti-, i l e, dünyada ..)
..
,, ruhun- heryere sızabilmesinden- ö t e .. y e ..)
,,
,,
,,
,,
/( son günlerde- b a s k e t, atmayınca,,
,, orada burada, , onunla- bununla, d a ,
,,a t ı p, d a,, tutuyoruz, i ş t e.. ) ..
,,
..
, B U- H A L E, , " M E L A N K O N İ " ,
.. d e n i l i r, m i ?
,, ..
/( M O D E R N-in, " M E L A N K O L i "-
,, d e-olması ,
t a n ı m ı ,, , " b u " nun l a,,
BÖYLECE- , olası ,, mıdır ..)
..

Tchaikovsky Gala Leningrad
YOUTUBE.COM

..
O L S A - OLSA,
, " BETHOWEEN- M Ü Z i Ğ i- 
,, MATEMATiKSEL-B i Ç i M L i,,parselleyip-parçalayıcı-,, V E,,
,, " s e s s e l- enerji-i l e, yeniden -kaynaklayıcı .. " ..
,,b i r- E V- R O B O T U .. i k e n ..

,,,,
,,H E E Y Y Y,, H A T; ,, :
benim RESiMLERiM,
,/( ," b i n l e r c e s i " ) ..,,
H E M D E, " S U R E T- GiYiNMiŞ-
BEDENLi-ALEM- V A R L I K- NESNELERi - R E S im LERi . ) " ,,
A K I L- v e- DÜŞÜNCE l e r,, - sarılırken,,
daha a z, yabancılaşacaklar,,
,, o n l a r a ..
,,
..
," B U -R E S i M L E R E " ..
,,
,,
/( eğer kasten- BiREYSELLEŞTiRiLme
-BIÇAKLARINA- M U T L A K- K A P I Y I,
,, , bilerek- - ARALAMIYORSANIZ,,açmıyorsanız .. ,,
BETHOWEEN, M ü z i ğ i, ile ..
,, K E N D i N i Z E ..
V E- y a l n ı z-olması gereken- R U H U N U Z A ..)
,,
..
..
..
..n o t :
h e n ü z- hiç-birini, B i r e y- V E,
NORMAL-olmayı K a b u l, etmiş, insanlara,,
v e r i p, ulaştıramadım ..
,,onlar Müzik-robotlarına-teslim edip-kendilerini,
giyindiremez olurlarken,
ruhlarını- d o ğ a l- ı ş ı k- r e n k l e r l e r i, i l e....
..
n o t :
,, ç e v r e m , d e, -h e p, -benim, gibi- ,
/( -benim-seçkinciliğim-seçkinlere-sanat-üretme -gereğinden-- gelirken- )
toplumdan uzak duran, üretmeyen,,
,s e ç k i n c i - uçuk -kaçıklarla ,,,
k u ş a t ı l m ı ş k e n ..
..
/( NORMALi- HAREKETiN -K i R i, sayanlarca .. )
../( .. b e n d e, çok, hareketli- ik e n ..
... n o r m a l l e r e-
yaklaşmamalıymışım .. ) ..
..
/( B e n c e- NORMAL-M O D E R N, olabilmek,için,,
N O R M A L i Z E,
edilmeye, i z i n, vermiş, Akıllılar ..i k e n ..)
../( B U- kez d e, yanımdaki, Akılsızlar,
,, " onlar, bizden,
akıll, onlara birşey, veremezsin " , diye,
yolumu, keserler .) i k e n ..
..

Maurizio Pollini performing the third movement of Beethoven's Piano Sonata No. 31 in A flat major
YOUTUBE.COM

B E N L i K ' ,, LERiMiZLE,,
,,
" K A D I N L A R A- EŞiT-olabime, 
" ÖZNEL- N E S N E " ,,
V A R- EDEBiLME- H A K K I M I z,
olabilmekte idi,
e ğ e r, " B O Ş- beyin- ,, b e n- Mekanımızı "
,, " BENLiK-d e n i l e n- ÖZNEL-ET " , i l e,,
doldurabilmeye - e m e k- verip ,,
,,onunla- ÖN- ALABiLME- M O D E R N i T E S i N İ, d e
ü r e t e bildiğimizde ..
b e y n i m i z l e ..
,,
D E R K E N- B U- günlere, geldik,,
,, b i z l e r e, " B E N L i ğ i m i z i ", d e,
takabilmeye- yeltenenler,,
,, A D I N A- " A L G I- OPERASYONU "
- d e d i k l e r i,,
" P - E N- izleri ",i i l e , d e ,,
RUHLARIMIZI- b i l e, b i l - e,,
" BOYAYABiLMEYE, V E,,
Ç i z e b i l m e y e ,,
Y E L T E N M E K T E N,,
,,ç e k i n- memekteler .. ..d i r..
..
/( NEYMiŞ- M A G A N D A, erkeklerin,,
B E N L i K L E R i, niye- yokmuş ,,
alenanne- o r t a l ı k t a,,
dolanabilirlerken, a n n e l e r e,,
V E; h e r ş e y e, d e..
..
Tamer Ben
11 saat
a eklenerek, yapışarak, yerine geçerek hipergerçeklik olmuştur. Yabancılaştırarak sahip olmuştur. Elektronik benlik, benliğin imhasıdır. Benlik artık belirleyen değil belirlenendir, sadece bir tasarımdır."

" Benliğimizi ve kişiliğimizi algılamada ,
" derinleşebilir " ,,miyiz? " ..
,,
i f a d e s i n i, açalım ..
..______________________________________
/( A s l ı n d a, b u, -yukarıdaki- olursa,
,, erkek- insan,,
" tamamen-a y n ı-yalnız- hali "
, i l e,,
r o b o t l a ş t ı r ı l m ı ş,, o l u r .. )
..
/( e r k e k- ken -robotlaştırıldın , i s e,
asla, -benliğinde -b i l e-
derinleştirilemeyeceksin,
,, ; ,, d e r i n l i k- a s l a,,
" sana , v e r i l m e m i ş k e n " .
özünde ..)
,,
..
.. AKILLI- " ROBOT-MiMARLARININ "
, E S E R i,
" R O B O T- insan- "
- ROLÜNÜ ", , başarıyla,
uygulayabilmeye,,
y ö n e l e c e k s e k ..
,,
/( O Y N A Y A - bilmeye- -başladığınızda , )
,,
" P U R E-ROBOT- - A K L I N I Z, i L E- " ,,
/( k i- M O D A- , d a ,,
" ÖLÇÜLEBiLiNiR,,
-Ö L Ç Ü L E R i " , ile,
aslında,
" ROBOT; UÇAK-P i S T i , alanları " , n ı,
d a,
giyindir-e-bilmişken, ; ü z e r l e r -i n i z e,,
VUCUTLARINIZA ,,
onları da parselleye-biliP, d e..
mimarlarınız .. ),,
,,
,,
,,
" B E N L i Ğ i N i Z D E- DERiNLEŞMEK ", ifadesi, d e,
sorunlu, d u r .. ..
..
" A K L I N I Z I- YÜZEYDE- BÜYÜTEBiLMEK " ,
i ç i n,
,, " D i Ş i, O L A N- ROBOTUN " -
,, " DERiN- P i R i Z i N E " ,,
derinleştireceksiniz
s a d e c e , FiŞiNizle ,,
,, d e d e ..
/(sakın - Fişi-Prize-takmaktan başka,
birşey eyleyeim d e m e,
basit-ol sadece .. makina , l a r, gibi ..
,, ) ..
,,
,,
" A K I LLI- Y Ü Z E Y i-büyütebilmede, kullanılabilecek- o l a n ,
,, ,, d e r i n l i k l e r e, kadar- i n i n, sadece .. " ..
/( yüz-eyde- y ü z eysel, olabilen- d e r i n l i k l e r e . )..
..
..
/( s a k ı n-ola, k i, karşınızdaki, dişilkli- - k i ş i,
işi, bozup d a,
" A K I L-U z a y ı nı z- B E N L i Ğ i n i z i ",
ö y l e, alıp, DERi-ALTINDA- G i Z L E N E N,,
,, DERiNLiĞiN-DERiN-D i Ş i-K-i ş i, ,, derinliklerinde,
D E - hapis- d e - ede -me-sin ..
A K L I N I Z I ..
d e d e..
..
,,
,,
..
A K I L- sadece M O D A- Y Ü Z E Y L E R d e, v e,,
,, " B O Ş- MUTLAK- UZAYDA ",,
B i Ç i M L E N E - Bilecekken .
,d e..
,,
" Y A R I M- bir- TEK-Ç i Z g i-YARI-K - ' ı " ,,
, " t ü m, M i M A R i- MODASINI " ,
bir - a N D A- -i ç i n e,
yutabilecek, t e k, tehlikedir,
" U Ç U R U C U- UÇURUMDUR " ,,
gelenek- dönemimizden , b iz e, kalan,,
..
,,
UNUTMAYIN- b e n i m,, A K I L L I,,
V E - -
" M O D A- M E K Â N L I -
,, ROBOTLARIM " ..
..
Tamer Ben
Elektronik medyanın ürettiği elektronik “ben”leriz. Birbirimizin aynısıyız. Aynı görüntülere aynı tepkileri vermeye, aynı müzikten aynı duyguları hissetmeye, aynı yemekleri, aynı mekânları, aynı giysileri giymeye kadar her alanda üretiliyoruz. Kendi benlik inşamızdan söz edemiyor, çok çok “ben”lerimizin simülasyonunu izleyebiliyoruz. Ben-olmayı, ben-olmamayı karıştırdığımız, kendi benliğimizi kuramadığımız bu alanda artık bahsedilecek olan, elektronik benlikler değil midir? Yeniden yeniden üretildiğimiz bu alanda benliklerin çokluğu karşısında bir “benlik”ten bahsedebilir miyiz? Benliğimizi ve kişiliğimizi algılamada derinleşebilir miyiz?
Her şeyden önemlisi: Ben olmadan biz olabilir miyiz?

Murat Oktay DanisGulsin Onay'ın gönderisini paylaştı.
10 saatDüzenlendi
" i N C E - MEHMETi ", ,, k e n d i, imgelemimde, , " benim- V A R- EDEBiL M E M, gereken " , , bir, " K O N U-BAŞLIĞI ", " ,v e y a,, " İ M G E- A D I " , , " bir - F i G Ü R- V E- OLAYLAR; zinciri " , olarak- hayal- e d e- - B i L M- E L i, i D ' i M .. ,, ../( " i N C E- MEHMEDiMi- i M G E L E Y E- b i l m e - y i,,, i s t e R -d ' i m ..).._________SANATI- ö y l e s i n e, seviyordum k i, ç o c u k k e n,, ,, HAYALiMi,, ,, b ö y l e- konu-başlıkları, " i M G E - RESiM- A D L A R I " ' N A, teslim, e D E B i L i P,, ,, b i r, k e z, d e , b e n, " İNCE-MEHMEDiMi ", -i N C EL T E B i L M E L i, idim ..___________________M Ü Z i Ğ i ,, ,,d e, ,,RADYODAN; -D i N L E Y i P- ,d u y u p , ONU-V A R- E D E N i, görebileceğime, i n a n m a y ı, istemem, g i b i, a y n e n .. /( ViDEO-ÇIKTI- m e r t l i k- bozuldu ).. ........., ; ,, Y i N E- i M G E L E M E- yeteneğimi, E Ğ i T E B i L M E Y E .. ______________________________________________________.. B U; NEDENLE- B Ü Y Ü K- bir E D A; i l e, g i d e r, KÜTÜPANEME- , K i T A P; -S A T I N- alırım, ,, çocukluğumdan, b e r i .. " A D L A R I N I; OKUYUP " ; i ç l e r i n d e, ,, /( o r a d a, b a n a, bu kadar-yakın- D U R A B i LK i R K E N-i ç l e r i ,, ,-K i t a b ı n, içindekiler ..) ,,N E- olduğunu- hayal, V E; T A H M i N, ,, E D E B i L M E Y E , s e v in e b il m e y e, sadece, b e n .. .._____________________________________,,/( arada bir, Kitapları, açıp, bir, v e y a, iki, cümle, o k u y u p, ,, i M G E L E M i M D E, oluşanlarla, ,,, d a ,, PARALELLiK, l e r ,, ; ,,D E, A R A Y A B i L M E Y E .. .. o n l a r ı n, içlerinde .. )_______________________________v e y a- ,, " i k i, kuvvetli- cümle y i " , bulabilmek, i ç i n, K i t a p t a k i, cümlelerden- T O M B A L A- ç e k m e k, gibi,, /( b i r- K i t a b ı n , içinden, k i ),, , " O iKi-CÜMLEDEN " , , O Kitabın, Tamamı, , d a ; Y A Z I L A- bilinsin .._________________________________________________________________________ .. B Ü Y Ü K- N O T :,, ... " KURAN-BÜYÜK-KiTAP- K EN " , ,, o n u , d a, H i ç, - i Ç-açmadan, ö ğ r e n e b i l m e y i, ; ,, " hayal- e d ebilmeye - ,, Z O R L A N M A D I K, m ı, b i z i m, T O P ' L U M U M U Z D A .,, h e r -birimiz .. /( O ZATEN- ARAPÇANIN, i ç i n e- MÜKEMMELEN- saklanılmışken, b i z l e r i n, TÜRK- i m g e l e m i m i z i, - orijinal-olarak- T E S T- e d e bilme, m ' İ z e ,, . ) ..______________________________________________________________________________i n c e - N O T : ........... b e n i m, " i N C E - MEMET " ,, Hz.MEHMET-MUSTAFANIN-B Ü Y Ü K-K i T A BIN I N, içine, ,; KAPAĞINI, b i l e- a ç m a d a n, sızabilip, , " ALEMLERiN-E F E N D i L E R i N İ N - V E- MELEKLERin, R E S i M L E R i n i " ,, , N E- A R A P Ç A Y I, NE D E, ARAPLARI- U Y A N D I R M A D A N , , alıp, gelebildi, ,, O Mükemmel- - Y A Z I N I N; d a ,, K i T A B I N- d a ,, içinden .. /( AKLA-ÖZGÜRLÜĞÜNÜ, V e r e b i l e c e k, RESiMler, olarak, D A . ) .. __________________________________________________________________________ D i P- N O T U . : iRANLI -GAZETECi- MURAT- BARDAKÇININ, TARiHiN-A R K A- ODASI PROGRAMINI; i z l e r k e n, You-Tubeden,, ,,bir yandan da , bilgisayarımın arşiv i n i, kopyalıyorum ..M e v l a n a d a n, bir Hikaye , anlatıyor .. .. M E V L A N A -EFENDiMiZE; F e l s e f e c i , deme -i n c e ' l i ğ i n i, , gösterenlere ..hayır , o felsefeci değil, son derece realist , bir şairdir- diyor ..Ö Y K Ü- Ş Ö Y L E ....BEDEVi, Ç ö l d e , devesi, i l e, T U Z, taşıyor .. HURÇ- H E Y - belerinden, birine , TUZ- KALIBINI, d i ğ e r i n e d e, onun AĞIRLIĞINDA, b i r T A Ş I , koymuş .H U R Ç u, dengeleyebilmeye .. .. Ç ö l d e , b o ş- dolaşan , , ÜSTÜ-BAŞI , dökülen ,, bir Filozofa, rastlıyor, v e, F i l o z o f, ona,, ,, " hayvanın canına yazık değil, m i, TUZU, iki, heybeye paylaştır, TAŞI, d a AT; gitsin " , d i y o r .. /( AT' L A- D E V E; d e ğ i l, sadece D E V E; sahibisin- ,,s e n i n, b u, bindiğin- c  n ..- A-BEY- câNân ..) ..BED- E V i - /(M U S- E V i- değil ),, BAKMIŞ ,, V E -sormuş , ADAMA .. S e n, B E Y, misin ? . C e v a p, YOOO ..S e n Kral- mısın ? .. YOOO, .. S e n- S u l t a n, mısın ? .. YOO.. " s e n i n, kendi üst başına bile faydan y o k,k e n ,, ,, ben D E N, , N E- d i y e- s e n i, izleyip, d e, s a n a, benzememi- istiyorsun " , , d e m i ş .. T A Ş I- TEKRAR- DEVEYE; Y Ü K L E Y i P ,, " Y Ü K T E- A Ğ I R ", ,devam e t m i ş, yoluna .. .... K ı s s a d a n, " KISA-H i S S E " ,, " A Ğ I R L I K- F A Y D A N I N ,-ticaretin- , P E Ş i N, O L  N, ,, v e r g i s i d i r " .. " V A R L I K- inançla- V A R- olur ,, i n a n a n m a y ı, isteyen, i n s a n a, i s e, , FELSEFE; " V A R L I K ", VARMIDIR, d i y e, sorarak- ,, ,, " V A R L I Ğ I ", sıfırlayacaktır .. D U R D U R A C A K T I R .. /(FELSEFE-VARLIĞI, V E hareket-halindeki, ALEMLERi, D U R durabilme eyleminden b a ş k a, N E- OLA- k i ..).. .. ..... __________buradaki, i n c e- düşünce ,, D ü n y a y ı, v e-i n s an ı , /( V E- E V i- d e ) ,, Ç e k i p- Çeviren- b i r- A Ğ I R L I Ğ I N, ,,olduğudur . .. " V A R L I K " - d a , b u, çekim etrafında, döner- i k e n,, " hareket-halinde , i k e n- ,, " b i r h ı z ı- bulunan, canlının " VARLIK OLARAK; , BiLiNE-bilinmesidir,, .. .. s a d e c e .. .. /( S E M Â, ritü-ELi- d e, , V A R L I Ğ I , V A R, eden- B U, " ÇEKiMLE " , HIZLANABiLME- eylemi, E D i M i,, ,, i k e n, i n s an ı n .. ) .. D i N D E ; ,, " i n a n a bilmek " - denilir , d e , " nasıl-REALiZE- e d il e bilinir, B U " inanmak-eylemi ?,,; d e r, M E V L A N A .. .. " S E M A-ya, YÜKSELEBiLEN; E L " , , Ç E K İ M-KUVVETi, i l e, ,, -tek-ayak-üzerinde- , akıl-da- vucut da yürütmeden, ,, dönerek, HIZLANABiLMEK, ,,A N C A K- V A R- EDE-BiLEN, EYLEMDiR,,- V A R L I Ğ I, .. sadece, d e m e y i, i s t e r ,, REALiST- MiMAR- MÜHENDiSimiz , EFENDiMiZ .. .. i b a d e t, y e r i n e- ,, VARLIĞA- V A R A B i L M E D E, bir, REAL-i Ş, önerir, A N A D O L U, halkına, REALiZM, a d ı n a.. /(R Û M i- ROMALI .. ROMALI- g i b i, iş, yapan ..) .. REALiST, o l a n, ,, ALLAHI- d a , HEY-BEd e k i, O AĞIR-T A Ş, olarak, yanına, A L I R , I S S I Z- ÇÖLLERDE .. y a n ı n a- yaklaşacak- F i l o z o f- DURDURUCULARINA; k a r ş ı, E V R E N i, v e, DÜNYANIN; d ö n ü ş ü, i l e, d ö n e n, " D E V E N i N - Y O L U N U ", V A R, d a , EDEBiLMEYE .._____________________________________________________________________________________________k ü ç ü k-N O T : ilk-K I Z, ARKADAŞIMIN; ,,M E H M E T, diye bir, e s k i, ERKEK-arkadaşı v a r d ı .. B a k t ı m, B U- i L K -KIZ arkadaşım, b e n d e n, bir YAŞ-BÜYÜK, v e , b e n i m- VARLIK-ALANIMA; m ü d a h e l e, d e, EDER ,, ,,s ü r e k l i, .... ,, d e d i m, k i,, " b e n, MEHMETiN- y o l u n u, kapatan, T A Ş " , olmam.. ..h e m- b u, ,, b e l k i- d e , ,, " i N C E- M E H M E T " .. " B U- çocuk " -,,BUDDHA-B i l e- olabilir ) i c a b ı n d a.. .. /(BUDiSTim-V E-MODERN' i m,, -ya O zamanlar..). /( K i T A P-okumam- y a, herkesi, i n c e- MEHMET- sanma - i h t i y a c ı i l eyim .... ) .. ç e k t i m, " AĞIR-TAŞIMI " ;,, " i n c e- MEHMETiN " - Y O L U N D A n .. ..... A D A M- b u, inceliğime,, " M ü T H i Ş- b i r- KABALIKLA " ,, ; c e v a p, verdi .. .. b e n i, ve ağırlığımı- aşağıladı.. ..b e n- d e- faturayı- K A D I N A, kestim, b e n i- ona şikayet- e d i n c e .. /( M E H M E T lere, dokunmam- y a, b e n .OKUMADIM- ç ü n k ü, hiçbir MEHMETi .. b i l m e m ..).. .. ........ .. V E,, tam on s e n e, " KADINI ", hayatımdan çıkarttım .. /(sporla-kendi-KADINIMI- k e n d i m d e n, V A R EDEBiLMEYE; b a s k e t, sahasında,, M E V L A N A- DANSINA- başladım, , -baskette d e, tek-ayak-üzerinde -dönülürken- ..) .. /( o z a m a n l a r, , henüz karşı-komşunun, Almanyadaki, kızından, , her sene- ADiDAS-TENNiS,, DERi-AYAKKABI--getirtmeye, başlamamıştık, , -annemin-ricası-i l e- ..V E; b e n, bizim Türk- R A F, marka ayakkabıları, basket sahası beton zemininde, 4- günde deler, sonra, gelecek ay-alınacak y e n i, RAF-AYAKKABIya,, ; kadar, " delik sol-ayakkabı " , i l e, " gezdirirdim- k a d ı n ı m ı " .. .. :::::::::_______________________________________ s o n r a d a n, anladım, k i- iLK-KIZ arkadaşımın,, ,, erkek - k a r d e ş i, M e h m e t, i n c e- Mehmet, , olarak- oluşmakta, imiş .. ..Ö T E- TARAFTAN; ,, ,, KIZIN -BABASI, ,, " K I Z L A R I N-,, , ilk- -AŞIK-OLDUKLARI- -i l k-yattıkları- , erkeği, unutamayacağını " , b u, nedenle, b e n i m l e- yatıp, yatmadığını, sordu, , kızının- b a n a .. /( AMAN- N e- i n c e- soru .. i n c e - i n c e, yerlere- d ö k ü l ü y o r .. bir k a r , yağar- e l i f- elif- d e y u ..tozar .. ,,).. .. b e n -d e; BUNU, bana- D E Ğ i L- d e, KENDi- K I Z I N A, sormalsınız -, d e m i ş t i m, K E N D i S i N E .. .. a z ,m ı, uğraştım, e s k i, sevgililerinin hangileri, i l e, yattığını, söyletebilmeye, , babası adına .. babasının- k ı z ı n a,, b e n, d e - HALBUKi.. V E, anladım , k i, O d a , babası, i l e, aynı, fikirde, idi ..F i k r i n i n, " i n c e- G ü l ü n ü ", iLK-KOKLAYANI, A S L A, hiç-kimseye, s ö y l e m e y e c e k t i .. :... i ş t e- O - zaman- anlamıştım, ALLAHIN, -K A D I N- M A LIN I N, d a ,, , sahibi, olduğunu ,, .. V E- KADIN-istiyorsam, b u n u, sadece, k e n d i, vucudumdan, k e n d i, emeğim, i l e, EDiMLENDiRiP, d e ,, hızlandırabileceğimi, " k e n d i,, içimle " .. .. /( .. B A Ş I M A- D A, ALLAH-kadar- T A Ş, düştüğünü d e, , unutmaya, d a ,, çalışarak .. .. ) .. :::.........................M A Z L U M, olana, Müslüman- d e n i l e c e k s e,, V E- MALINIZI- d a, " ALLAH " ; A L D I, i s e, sizden .. .. /( D E V L E T-düşmanları-çağırırlar-Allahı ..k e n d i l e r i, D e v l e t- olabilmeye ..bizim ; ,,ÜLKE-MEMLEK-E T i N D E, d e.. ) . ..  ................................................................................ş i m d i y  e - kadar okuyabilmiş değilim, " i N C E- M E H M E D i n i ",, Y a ş a  r, K e m a l i n ..  ..bizim Ülkede- olay-boldur, sıra gelmez, bir tü r l ü, K i T A P- O K U Y A -bilmeye ..  .. /( .. i  l  k- kız -arkadaşımın, soy a d ı, da, " y  a  ş a  r  ", i  d   i  .. )..
Gulsin Onay
11 saat
Iyi ki doğmuş Yaşar Kemal..
Ilk okuduğum kitaptı Ince Memed..
Nur içinde yatsın..Murat Oktay DanisGulsin Onay'ın gönderisini paylaştı.

" i N C E - MEHMETi ", ,, k e n d i, imgelemimde, , " benim- V A R- EDEBiL M E M, gereken " , , bir, " K O N U-BAŞLIĞI ", " ,v e y a,, " İ M G E- A D I " , , " bir - F i G Ü R- V E- OLAYLAR; zinciri " , olarak- hayal- e d e- - B i L M- E L i, i D ' i M .. ,, ../( " i N C E- MEHMEDiMi- i M G E L E Y E- b i l m e - y i,,, i s t e R -d ' i m ..).._________SANATI- ö y l e s i n e, seviyordum k i,  ç o c u k k e n,, ,, HAYALiMi,, ,, b ö y l e- konu-başlıkları, " i M G E - RESiM- A D L A R I " ' N A, teslim, e D E B i L i P,, ,, b i r, k e z, d e , b e n, " İNCE-MEHMEDiMi ", -i N C EL T E B i L M E L i, idim ..___________________M Ü Z i Ğ i ,, ,,d e, ,,RADYODAN; -D i N L E Y i P- ,d u y u p , ONU-V A R- E D E N i, görebileceğime, i n a n m a y ı, istemem, g i b i, a y n e n .. /( ViDEO-ÇIKTI- m e r t l i k- bozuldu ).. ........., ; ,, Y i N E- i M G E L E M E- yeteneğimi, E Ğ i T E B i L M E Y E .. ______________________________________________________.. B U; NEDENLE- B Ü Y Ü K- bir E D A; i l e, g i d e r, KÜTÜPANEME- , K i T A P; -S A T I N- alırım, ,, çocukluğumdan, b e r i .. " A D L A R I N I; OKUYUP " ; i ç l e r i n d e, ,, /( o r a d a, b a n a, bu kadar-yakın- D U R A B i LK i R K E N-i ç l e r i ,, ,-K i t a b ı n, içindekiler ..) ,,N E- olduğunu- hayal, V E; T A H M i N, ,, E D E B i L M E Y E , s e v in e b il m e y e, sadece, b e n .. .._____________________________________,,/( arada bir, Kitapları, açıp, bir, v e y a, iki, cümle, o k u y u p, ,, i M G E L E M i M D E, oluşanlarla, ,,, d a ,, PARALELLiK, l e r ,, ; ,,D E, A R A Y A B i L M E Y E .. .. o n l a r ı n, içlerinde .. )_______________________________v e y a- ,, " i k i, kuvvetli- cümle y i " , bulabilmek, i ç i n, K i t a p t a k i, cümlelerden- T O M B A L A- ç e k m e k, gibi,, /( b i r- K i t a b ı n , içinden, k i ),, , " O iKi-CÜMLEDEN " , , O Kitabın, Tamamı, , d a ; Y A Z I L A- bilinsin .._________________________________________________________________________ .. B Ü Y Ü K- N O T :,, ... " KURAN-BÜYÜK-KiTAP- K EN " , ,, o n u , d a, H i ç, - i Ç-açmadan, ö ğ r e n e b i l m e y i, ; ,, " hayal- e d ebilmeye - ,, Z O R L A N M A D I K, m ı, b i z i m, T O P ' L U M U M U Z D A .,, h e r -birimiz .. /( O ZATEN- ARAPÇANIN, i ç i n e- MÜKEMMELEN- saklanılmışken, b i z l e r i n, TÜRK- i m g e l e m i m i z i, - orijinal-olarak- T E S T- e d e bilme, m ' İ z e ,, . ) ..

Gulsin Onay
1 saat
Iyi ki doğmuş Yaşar Kemal..
Ilk okuduğum kitaptı Ince Memed..
Nur içinde yatsın..
C H O P i N ' i, daha i y i, tanıdım ../(tabii- ç o k daha i y i, tanınabilinir .. ç o k daha i n c e, çalışılarak ..).. Başarılı bir yapım .. S u n u c u s u n u da , çok doğru seçmişler .. b e n i, özellikle enterese eden çümleler, V i d e o n u n, sonunda söylenildi .. DOĞAÇLAMADA E V E T; notalarda, " y ö n- belirleyebilmek için, d u r u l u p, , b e k l e n i l i r,, .. -S E S i N- F i z i ğ i n e, i n i l i r .. - ,, /(sanırım ŞU-notanın - ,,-Doğuşkanlarına- f a l a n- gidilir ),, y e n i, F i z i k, yeni, yön demektir, eser h e r an Y Ö N, değiştirebilecek, g i b i, davranır ....... ,, benim, i ş i m, d e, doğaçlamak .. d i ğ e r*- t a r a f t a n ..___________________________ YAZILARIMDA, b i l e, doğaçlarım . V E; h e r b i r, " h a r f i " ,,, kalemle kağıda yazarken, ,, h e r b i r, - harf- (herbir-nota-gibi), a s ı l, dayanak- N O K T A S I, olurlar, , y a z a n ı n, her tür, sezişlerine .. ..h e r b i r ,ha r f i n, içinde /(çizimi-esnasında kağıda ),, b i r k e z, daha , d ö n e r , beyniniz, , sezgilerinizin d e, içinde , hem sanatsal-objeyi, , h e m d e, kend,in ,,i z i , b u l a b i l m e y e ..______________________________________ H e r b i r, harfin, bir S E S i, vardır , bir RENGİ- d e, olmalıdır, /(onu da siz-yükleyeceksiniz-o n a-yazarken ),,bir ş e y i, işaret eden bir , simgedir /(geometrisi-vardır ), v e, bir hareketi , d a n s ı . Y A Z A R i k e n ,, herbir harfte, B U, 4-ü, V A R- edilmelidir, k i, ,, i m a j , her nereden- geliyorsa, gelsin,, ,, " yoluna devam edebilsin ", e s e r i n, içine doğru ..B i r e s e r, d e, 4 katmanlı, olmalı .. /(4 saysı, şart-değil).._________________________,, h e r b i r harf üzerinde, onun, 4-farklı-Fiziksel-tanımı, ile durursanız,, b u n u, beyninizin,içine d e, yerleştirmiş d e, olursunuz ,, y a z m a, da , sürerken .. _________________ .. D E M E M- O D U R; ,,, k i ,, ,,beyninizi herbir harfin içine yerleştirip- döndürdüğünüzde ,, V E Y A; - E Ş-zamanlı- ,, herbir harfi beyninizin içine çizerek- yerleştirerek-,, , o n l a r ı n , b e y n i n i z i , birçok noktadan, içerden ç e v i r e b il m e l e r i n e, ,,i z i n, verdiğin i z d e,, s a n a t a , d a , " b i r -ö z g ü r - U Z A Y ", verebilmiş, olursunuz, k i,, ,, D ü n y a y a, ,, h i ç, dokunulmadan, Ö Z G Ü N; v e, özellikli, d e, inebilsin,SANAT- o l a n, ,, Ş E Y L E R .. _______________________CHOPiNiN, b u yapmayı istediği, doğaçlama ,H A K i K i,,D O Ğ A Ç L A M A,, ,, i ş i, , benim d e, ,, y ö n e l i m l e r i m e, paraleller, s a n k i ..
,,
n o t :
HOROWiTZ' i n, LONDRA- CHOPiNlerini, dinledim .. T U Ş E, her halde, sol elin -sağ e l e, birleşebilme , -eklenebilme- , kalitesi .. /( sol el ve sağ el, aynı-olabilecekler)..TUŞE-Mükemmel olunca, C H O P i N, ne kadar ,,b a s i t, v e sade, olabiliyor ..,, C h o p i n i n, -Parmakları bile, i y i c e, biribirine- yakınlaşabilip- d e. )

Kentler ve Gölgeler programının Varşova bölümü
YOUTU.BE

V i d e o- Fotografı- R E S M i n d e,,
 Yüzünüzde ,, 
" V O C A L- olanın " ; 
/(VOKAL-İ Z ' i n ), i Z i, yansımış .. 
B U ; 
,, Fotografı, -R E S M E- ilerletir ..
/( RESSAM-ARKADAŞIM- T i T U S,, 
duymasın ,, erkeklerin d e, 
s  ü  t, emdiklerini .. )


Rachmaninoff - Vocalise Op.34 , No.14 Gülsin Onay - Piano Erkin Onay - Violin Video by - Erkan Tatoğlu Midas'ın Kulaklığı 2014
YOUTUBE.COM
Murat Oktay Danis V i d e o- Fotografı- R E S M i n d e,, Yüzünüzde ,, " V O C A L- olanın " ; /(VOKAL-İ Z ' i n ), i Z i, yansımış .. B U ; Fotografı, -R E S M E- ilerletir ..
Murat Oktay Danis ,, A V U S T R A L Y A N I N,i havası S U Y U, OKYANUSU, ,, .. t e r t e m i z, BALiNALARIMIZ,, ,, .. e m i n - S U L A R D A ..
,, h  e  r  N E- KADAR; BAliNA-KEMiĞinden , yapılan,, Y A K A -uçlarını- DÜZGÜN, tutmak
için,, üretilen ,, ADI-" B A L i N A ", olan yaka düzgünleştiriciler ,,lar ,, A R T I K- olmasalar,  d  a ,,
h  e  r ş e   y, kendiliğinden, D  Ü  Z  G  Ü  N;  d  e,   ;   O L A   B İ L i -Y O R ,,   ;  " bizlerin- d e v r i m i z d e  " ..

 /( B  A  T  I- D E V R i M i N D E ,, ),, B A T I- D  E  V RiMi,  i  L  E ..
/( D E  V- YOUN- V  E;  ; DEV- S O L U N,, D e v r i m  c i l e r i,  i  L  E; D  E .. ) ..


Murat Oktay DanisZata'nın fotoğrafını paylaştı." A K I L - P E N C E R E ' n -i Z ' in,, , 
i ç i n i " ,,,
,,
D A i M A- 
" B O Ş-
T U T A B i L M E L i, " ,,
,,s i n ..
İ Z ..
,,
,, " i Z ' leye- -bilip " , d e,
,,, " B A K A - B i L M E Y E " ,,
d e ..
..
..
Zata
27 dk.
Yokluk penceresinden bakmadığın her
manzaranın zevki kısa sürer.'
Zata


Murat Oktay DanisTenth + Fourth'un videosunu paylaştı.B U- TAHTA- HAMURU-K Â Ğ I T- yapraklarla-,,
yapılmış- K i t a b ı,,
,,
,,
,, TABii,
,, " A Ğ A Ç- TAHTA' LARDA " ; yapılmış,,
b i r, M A S A- ü z e r i n d e,,
, b i r başka ,i " TAHTA-PARÇASI " ,,
,,
,,/( tahta' dan yapılmış,- T A H T A- Kitabı )..
olarak,,
,,
,,
- T A H T A ,, b i r, SANDALYE,
-K O L T U K -,,
ü z e r i n e, oturarak, ,
,,
B E T O N dan, yapılmış,,
bir - ç op k,, " O D A - DUVARLARININ " ,
M E K A N- s a v u n m a l a r ı ,, , altında,,
" k o r u n m a l ı, b i r- ZAMAN,, i l e " ,,
,, y a n y a n a,, V E,,
b i r l i k t e,
" O K U '
,, M A L I , sınız " ..
,,
,,
, M E T A L - B A S K I N I N,, ;
,, MUTLAK- K A R A- KARANLIK- M E K A N -
,,SAKLAYAN,
,, " s i y a h- A L F A B E- ,
H A R F-,
i Z L E R i N i n " ,..
...... ..i ç e r i s i n d e n, ,,
D E- -B A K A B i L E R E K,,
" S E L i L O Z- Havuzunun, i çi n d e, donmuş,
durdurulmuş " ,,
,, A N L A M A ..
K i T A P T A K i,,
O K U N A C A K ,, ,,
,,
" AKLIN-A N L A M I N A " ..
,,
,, " A K L I N - M U T L A K- M E K A N I ",
TAHTANIN; içinde,,
M A S A N I N; üzerinde ,, s i z i,
h e p, A Ç I K, BEKLEYEBilecekken ..
,,
,,
,,
..
n o t :
M U D O, CONCEPT, ANKARA- PANORADA,,
gördüğüm, Masa, üzeri, açık, kitapları,
görüntülerine ,
V E- MASALARINA,, i s t i n a d e n ..
/( b i r, MASA- s e v er, olarak,
M A S A- KONSEPTi, , d e,,
,, b a n a, b a k a r ..
i k e n ..)
..
n o t :
https://www.youtube.com/watch?t=58&v=8RbXIMZmVv8

41.606.196 Görüntüleme
Tenth + Fourth yeni bir video ekledi.
25 Mart
Pretty sure you can't do this to a Kindle.

..
" M A H Ş E R i N- C E H E N N E M- KAPISI ",
,,açılışı,
,,
,,
B Ö Y L E ; O L U Y O R; i Ş T E ..
,,
::
.
..
..
../( BASTIR-BÜYÜCÜ-ŞEFi-
,, Z U -BiN- M E H D A; - t h e- -M E H D i )..
/( BiZZAT-KAPIYI-B i Z- AÇARIZ;
iddiasındakiler, d e,
i ş, i n , işlerinin,, , h e p,, başındalar
,, i k e n- m e m u r.. i y e t leri, i l e.. ....) ..
,,
/( AHiRET- t e n,, YUMRUKLAMALARININ;
- AHiR E T , -A R A- ZARININ-
TiMPANi,, TENCERE; ,, KABARCIK- ÖLDÜRÜCÜleri,,
ki, A H i r e t, DÜNYAYA
, Patlatılabilen,
,,
B U, kabarcıklardan,,
/( sadece -A H i R E T- A R A- Z -A R I,,ndan,, )
U L A Ş A B i L S i N, d e,
- A H i R E T; DÜNYAMIZA - ,, ,,
A M A N- H A-
,, ,, Z A R- ,, YIRTILMASIN; B U,,
K E Z ..
AHiRET-ALMAN- M A K i N A S I,,
/( S E N-FONiK- O r k e s t r a ),,
" A h i r e t, sınırında " , DÜNYADA..
k u r u l u , bu, k e z ..
,,
/( bir ETTiK- , biz e t e, ettik ,,
Bir-k e z- d e,, bir -daha etmeyelim-
,, B U- K E Z ..
M E S E L E S i ..M A K i N A S I .. )
,,
,,/( T Ü M- DAVULLARDA; DÜNYA tarafındaki- T O K M A K,,
D e r i- ZARIN; ö t e, tarafını, D ü n y a y a, çağırır ),, ..
,,
T E N C E R E, kapağından, Z i L, d e ,,
KAPININ-açılacağı, zamanı, e n, kesin,,
ölçümleyebilme, " salise ", i ş i n d e,,
m e m u r ken ..
..
..
..
ç o k, denenmiş, olmalı,
- d e n e y i m l e n m i ş -,,
A v r u p a l ı- savaşlarında,,
,,
b u, - s a h n e , V E; kimbilir,
ölmeden ö n c e,
pekçok, savaşçı, d a, , b e l -k i - d e,,
g ö r e b i l m i ş t i r,,
" C E H E N N E M i N, d e ;
CENNE- T i N ; d e,,KAPISINI " ,,
,,
i n s a n- BEYNiNiN- i ç i n d e, ,, D E ..
,,
,,/( M e s e l e, BEYNi- AÇABiLMEK,,
h e r şekilde,
B e y n i, KALIN-KAFA- T A S I N A- RAĞMEN,,
KAFAYI- K I R A R AK,,
,, a ç ab i l m e k .., i Ş i ..
savaşlarda, h e r , tür, ERKEKSi,,
B E Y i N- AMELiYATI, MALZEMELERi,,
s i l a h, olarak, tanımlandırılıp,
ADLANDIRILANLARLA .. ),,
,,
/( TANRININ- YARATIŞI ' nın, Ş E K L i N i,,
başka k,ime, v e, NEYE- sorabilirsiniz ..
K A D I N L A R A; SORSANIZ, söylemezler ,,
" girip-içeri- kendiniz-bakın " , diyecekler ..) ..
,,
,,
,,
,,
D i N l e r i ' n i n , onlar için hazırlayıp
beyinlerine - - i y i c e- bir -
kendileri, i l e, - d e,,
,, yerleştirt t i ği ,
" b u, KAPININ " ,,
,,
erkekler,, B U- yerleşkenin,,
, s a d e c e, K E N D İ, -B E Y i N L E R i,
içinde, cereyan edip,
YERLEŞi K - L E Ş T i R D i Ğ i N i,,
savaş, meydanlarındaki, L E Ş L E R L E,,
b i l e,
ödemeye, ,, r a z ı, - i l e r -k en.. d e..
,,
V
,,E; sadece beyinlerini, yaran, kılıç,
v e BALTA; DARBESi,
V E Y A; MERMi, VEYA TOP- MERMisi,,i l e,,
D ü n y a d a, d a,
g ö r ü n e b i l i r, VE-AÇILABiLiR,
o l a b i l d i ğ i n i ..
, k e n d i l e r i n e- E D i L E N i N ..
,,
,,
,,
,,
/(HER-HALDE-B U, K A P I; aslında ;
,, DA ERKEĞiN-BEYNiNiN,,
i ç i n e, -d i n- i l e,, ; " iyice-b i r "
V E- " T E K- V E - bir ",,
-YERLEŞTiRiLEBiLinen,,
" ÇILGIN- V E, KESiK- KADIN, KAPI, Y A R I K-
girişi, " i d i .. )
a s l ı n d a ..
hayat- r e a l i t e s i, , i l e..
,,
,,
,,
,,
/( hakikaten, erkekler, o n u, orada, B E Y N i-KESiP,
nasıl bulacaklarını,,, -görünüşünü -merak-ettiklerinden-
kaşif, gibi, hissedebilecekler ,,
,,
,,-çünkü-bakalım ,,
" TANRI-onu, beymin A K-MADDESiNE " ,
yerleştirince,,
,, TANRININ-E L- d e ğ m e m i ş,,
i ş i,
N E D i R,,
V E NASIL- ŞEKiLLENİR ..
/( T A N R I- NASIL- ŞEKiLLENDiRENDiR ) ..
,,
,,
,,
,,
A C A B A- N a s ı l- görünür, d i y e -
" TANRI-ŞEKiLLENDiRMESi,, "
,,s a v a ş a , g i d e r l e r ,,
, e r k e k l e r..
,,
V E; e r k e k s e l, b i r, dayanışma,
göstrerir, l e r,,
,, V E; E R K E K, v e,
" NORMAL-insan- b e y n i ",
v e y a, " TANRI- yaratışının- ŞEKLİ " , i ç i n,
/( herbir ERKEKTE, f a r k l ı,
aşamada, i z l e n e bilecektir,,
B U- Ş E K i L L E N D i R M E ),,
,,
canlarını d a, verebilecekler,,,,
" TANRI-YARATIŞININ; ŞEKLi n i ",,
o r a d a, görebilmeye ,,
,,k e ş f e d e b i l m e y e ..
,,
" Ş E H i T- V E- Ş A H i T ",
o l a b i l m e y e, TANRI, i ş i n e ..
,,
V E , E Ğ E R, BUNCA- savaşta , erkekler,,
E R K E K, B e y i n l e r i n i,,
açıp da B U N U; K e ş f e,
kalkışmadılarsa, ,,
" T A N R I- ŞEKLiNDEN- ŞEKiLLENDiRME Ş E K L i n d e n,,
o n u ; B i l m e k t e n,
Ç E K i N i P, d e ,,
,,Y A Z I K- OLMUŞTUR; T ü M, o
savaşlarda, T E L E F, edilen,,
E R K E K; v e, d e,,
i n s an l a r a .. ..
,,
,,
,,
,,
,, N O T :
B U, d a, b e n i m,
" ş e h i t-SÂHiT " ; olmak i l e- ilgili,,,
anlayışımdır ,,
..
V E; B U; anlayışla, K I R D I M, KAFATASIMI; h e p,,
/( savaşlarda, kırılacak- T ü m- ,, e r k e k- beyinleri, adına ),,,,
/( KIRIK-T E S T i, yaratılmış, KADIN-larımıza, olan,
B O R C U M U Z U; ,, KAFA-KIRARAK- ö d e y e -bilmeye ..)
,, V E BEYNiM- BOYA- O L U P, A K T I, yerde, DURAN,,
B E Y A Z KEFEN- T U V A L i N,
ü z e r i n e ,,
,,s o n r a, da, E L i M E- ASIL- BĞÜYÜK, AĞIZLI,,
M E T A L - BIÇAĞI- S P A T U L A Y I,,
A L I,,P,,
k e n d i, A K M I Ş, BEYNiMiN,,
i ç i n d e , aradı m ,,
" T A N R I N I N- i n s an - i M A J I N I- HATIRLAYA-BiLMESiNi -
,, S p a t u l a, i l e,
k e n di, AKMIŞ, B E Y N i m i n,,
içini, yeniden, k e s i t l e n d i r e r e k ..
,,
s i z l e r, için, ,,
d a h a, Ö T E ;;
N EW , y a p a b i l i r di k, ,,
" H A N I M- L A R , ",,
" K A D I N- DOĞMUŞLAR " ..
..
13.647 Görüntüleme
Berliner Philharmoniker
23 saatDüzenlendi
Around the world in six movements: Mahler’s Third Symphony
Watch more at http://bit.ly/1IYirvd
video

,,
 "  B A L I K- ELLi- -Piyanist  " ,,
,,
,,"   Ü  Z  E  R  İ  N E- P i Y A N i S T  "   , tanımam ..
,,
,, P i y a n o   '  y a- B  U- k a d a r-  "   NAZiK, davranan  "  ..,,
/( davranabilen, -P i y a NO- y u,
,,ç  o k t  a nn -   ,, da bitirmiştir,,
KENDi-V U C U T- -F i z i ğ i-  - i L  E  .. )
,,,  /(  M Ü Z i Ğ i,  d  e, kendi, B E Y N i- içine
yerleştirip,, B E Y N İ, içinde,, ..
B E Y N i N i n ,,   ,   "  i  Ç  i-  i l e. "  .   ) .. ..)
,,
,,
,, N E Z A K E T-
,,  "  T    ü  M- ilşkiler, -TRAFiĞinin "  ,
,,   "   a  s ı l- TRAFiK; P O L i s i, "  ,,
olacak - i k e n .. ..
..
..
n  o  t :
,,
" AVCUNUN, içinde , D Ö N Ü Y O R " ,,
HOROWiTZ, i n, PARMAKLARI ..
..d i k-inecekler,
diye- t u ş l a r a ..
/( d o ğ r u l u k- dürüstlük- i ç i n )..Damla Danış kapak fotoğrafını güncelledi.
24 dk.
Öldümde cennetime geldim galiba , seviyorum Bodrumu
..

..
Damla Danış'ın fotoğrafı.
Beğen  

  • Yorumlar
    • Murat Oktay Danis .." U F U K ÇiZGiSiNi " , ö r t m e s i n, /( kapatmasın- ) ,,d i y e, t e p e lerin üzerine ,, E V, yapılmasına, izin vermez l e r m i ş, BODRUMDA .. .. " B i R E Y- OLANIN- U M U D U N U N, U F K U- " ,, ,, B O D R U M .. ...............E V L E R; " B O D R U M- K A T I- olarak, yükselebildiklerinden ,, K I R M I Z I , turuncu- f ı r ı n- Kiremiti, ile, çatı, d a, yapamazsınız, D E N i Z, i n, , ÜLKESiNDE ..

..EVET-   ;  ,,  C E N N E T i- B  i  R  E   Y- olunabilecek- Y E R D E ,, Ü L K E D E-
M A V i- CENNETTE- ,,
,,  B U L M A K ..
..

,,.. " MASKE TAKAN ARAP-KADININ " - KIRIKLI-AYNA, D A N S I ..

Helios - An Audio-Visual Performance Film. There’s something timeless about the marriage of music and images, with no dialogue. Following in the inspiring fo...
YOUTUBE.COM


, M E R C E D E S, M i M A R L A R I N I N,,
,,tasarımda, geldikleri,
" S O N- N O K T A "
lardan, b i r i,sadece..,, Ç O C U K L U Ğ U M D A; 3 Y ı l,
K I B R I S, L e f k o ş a da, yaşadım,
/( RUM- sınırı , , Küçük Kaymaklı-d a )..
,,
Y U N A N I; H E L E N - i, GREEKi,
o r a d a n , bilirim,
R u m, Kesimine ; bisikletlerimizle, geçerdik ..
,,
" D E N i Z- YOĞUNLAŞMIŞ
-YALNIZ- M A V i- b i r- HAVA-
G Ö K - Y Ü Z Ü; müdür " ,
AĞIRLAŞIP,,
YERYÜZÜNE, i N M i Ş ..
,,
,, " D E N i Z- O V A L A R I N I N -
D Ü M D Ü Z - U F K U N U N- ,, M E L A N K O L i S i " ,,
B O L- Oksijen- OZON, Melankolisi, m i d i r,,
A K L I- A L I R,
U Ç U R U R,,
e s e n, M el t em, v e iMBAT-YELi,
karışımı, i l e..s a v u r u p, uzaklara ..
,,
..O Y L E- U Ç A R I-b i r- U Ç U C U L U K,,
bir- U Ç U K L U K L A- UÇURUR, k i,
b e y n i n i z i,
N E; A K I L- K A L I R,,
N E, D Ü Ş Ü N C E ..
,,
,,
A R i S T O- mantığının,
B U, D Ü N Y A D A;,
/( e n, AZINDAN- DENiZLERDE ),,
/( M A V i - D Ü Z- OVALARDA ),,
, ö z g ü r c e, yaşamaya, yeteceği,,
f i k r i, b e n i m, d e,
B E Y N i M i- U Ç U R M A D I, m ı,,
,,ç o k, zor döneceği, U Z A K L I K L A R A ..
,, f ı r l a t ı p, d a..
,,
" M A V i- Ö L Ü M, m ü " , d e m e l i,,
/( MAVi' nin- AĞIRLIĞINDAN- Ö L Ü M, m ü ),,
B U- Ö Z E L- ÖZNEL- ÖZGÜRLÜĞÜN,,
M E L A N K O L i S i N E ..
,,
K I B R I S T A N; D O Ğ R U C A- ANKARA,
B O Z K I R I N A, KOŞTUK, g e l d i k ..
/( Toprak testide, gece, ayazında,
ŞEFFAF-B E R R A K- S U,
.. s o ğ u t m a y a .. )
ANIT-KABiRiN- yanındaki,,
5. -Selanik- Sokağına ..
AlpArslan-iLK-OKULUNA,, ..
..
..
BABAM-ATATÜRK, g i b i,
davranmasını, KIBRISTA; ilerletmiş,
olmalı, k i,,
son gününe kadar, , Mükemmelen,
OYNADI; R O L Ü N Ü ,,
kendisi, d e, Romanya-doğumlu, olduğu, h a l d e..
..
/( BABAMI-d a- B O H E M- ; ,, d e , yapan,,
K I B R I S- GREEK- M A V i-O V A - MELANKOLisi,
miydi, Y O K S A . )
..
M A V i- D E N i Z- OVALARI, bir başka SALLARLAR;
insanı, üzerinde , i s e n i z ..
..

Ερμηνεία: Ανδρεάτος Γεράσιμος Μουσική: Παπαδημητρίου Δημήτρης Στίχοι: Γκανάς Μιχάλης Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε Τα χέρια θα…
YOUTUBE.COM
Murat Oktay DanisTamer Ben'in fotoğrafını paylaştı.
6 dk.
..D i N, d e ,,
" b i r - M i M A R i,- V E- ,, M Â, B E D " ,,
önerdiği, i ç i n,,
önem kazanır ..
..
/( insanların asıl temel-ihtiyacı,,
anne karnından V E-AiLE d e n, sonra ,,
, i ç i n e, girebilecekleri,
R A H A T; b i r, E V, ya d a,
RUHLARINI; d a içerebilen,,
, b i r, MiMAR^İ,- -M Â B E D; ,,
o l u r ,
i L K i N ) ..
,,
/( N E YAZIK, k i, Felsefe,
dışarıdaki- Y A P I ' L A Ş M A L A R- B i l i m i d i r ..)
,,
..
D i N L E R- YAZILMIŞ,
-henüz T A S A R I M -HALiNDE,, o l a n,,
M A B E D _ V E; M i M A R L I K, ÜRÜNLERi,,
olarak,, s u n u l d u k l a r ı, i ç i n,,
tartışma , y a r a t ı r l a r ,,
/( h e n ü z- MABED-gerçek-olmamış,,
yapılmamış .. )
,,
..
,,
..
tasarıma, h e r k e s , katılmak, i ç i n,,
kendi, ihtiyaçları, i l e,
/( v e T Ü M- T A S A ' la r ı, i l e ),,
-HAMAM-TASININ-, V E,,
i ş in, v e tasarımın, içine ,
girer..l e r,,
,,HEMDE- H E P S i ..
,,
..
,,
N O T : BENCE- , B U N L A R I,
,, MABED- D E- kesmez ..
.. A L E M L E R D E N; V A R L I K L A R I,,
ALEMLEWRiN-H A Z R E T- EFENDiLERiNi,,
B E K Ç i L E R i N i,,
RESiMLER-OLARAK; GETiRiP,
T Ü M, insan, EVLERiNi, d e ,
bunlarla, Duvarın-içindelerken,,
göz göze olunabilinecek,,
M ^Â B E D; L e r e,
ç e v i r e b i m e s i n i z..
,,
,içine TÜM-VUCUTLA-girilen, tüm
M E K A N L A R I ..
..
Tamer Ben
Filozoflar asla bir din mezhebi kurmayacaklardır, çünkü sıradan insanlar için yazmaz ve dikkat çekme peşinde koşmazlar.
İnsanlığı 20 kısma ayırırsak, bunlardan 19’unun ağır işlerde çalışarak geçimini sağlayıp Bay Locke diye birinin varlığından bihaber olanlardan oluştuğunu göreceğiz. Kalan kısmın da ne kadarı okuryazardır? Onların da 20 tanesi aşk romanları okuyorsa ancak bir tanesi felsefe okur. İnsanlığın düşünen kısmı çok az bir sayıya tekabül eder. Bu sayı dünyanın huzurunu ve sükunetini bozmaya yetmez.
Montaigne, Locke, Bayle, Spinoza, Hobbes, Lord Shaftesbury, Collins ya da Toland, bunların hiçbiri ülkelerinde huzursuzluk yaratan bir gürültü koparmamışlardır; bu genellikle bir topluluğun başına geçmeye dünden razı olan, kutsal kişilerin işi olmuştur. Peki, ne demeye çalışıyorum? Modern filozofların bütün yapıtlarını bir araya getirsek dahi, Fransisken rahiplerinin giysileri ve kukuletalarının kesimi yüzünden kopan gürültüye neden olamazlar.


,, " b e n- biliyorum, " ,,
diyen d e, zaten, D E L i D i R ,,
,,/( D E L i n m i ş t i r,,
akıtıyordur ) ..
,,

,, b e n, YAZI- v e ALFABE, b i l i r ,,
" biliyor ", diyebilmek, için,,
Y A Z I Y I, beynimin içine A L F A B E-yerleştirebilme,,
E Y L E M i, olarak, planlarım ..
,,
..sonra d a , B i l g e , YAZI; /(ALFABE),,
b u yazıda, " d i y o r - k i ", diye,,
b i l m e-işi, suçunu,
,, " alfabeye " , a t a r ı m ..
,,t ü m d e n..
,,
B E Y N i M i N-içinde,
" ALFABE- TAKILI- ", dolaşırken, b e n,
A L F A B E N i N, delisiyim,,
,,V E- ALFABE, i l e, d e,,
B i L G E ..
..
daha derinlere, girmeyeyim,,
F i, L- DAHA; E N, minik-ARABAYI
bile , e z e m e m i ş k e n ..
fotografta ..
Tamer Ben
Gerçek bilgelik deliliktir, kendini bilge sanmak gerçek deliliktir.


Murat Oktay DanisTamer Ben'in fotoğrafını paylaştı.
31 dk.
" D U Y G U ", , bir " İ Z ,, " ,,
,, DUYGULAR- b i r,, " i Z' L E R - DENiZi " ,,
V E DUYGUSAL-ZEKANIZ-V a r s a,,
,, h e m, i Z ' leri, i Z leye bilirsiniz ,,
/( DUYAbilirsiniz..)
h e m d e,
,,
ç o k Ç E Ş i T L i,, i z le r i,,
izleyebilip-duyabilir- o l u p,,
,i n s a n ı n, " tüm yeteneklerinin, b ü t ü n,
izlerini " , i z l e y e b i l m e y e,,
V E, i z, d e-üretede bilmeye,,
başlayıp, d a, ,,
yayılabilirsiniz ..
D U Y GU s al, Z E K A, nız , i l e ..
..
..
..
..
Duygusallık- K A L B E, gider..
DUYGUNUN; i z l e r i,
- K A L P T E- saklanır ,,
,,
,, V E- B E Y N i N İ Z- V E VUCUDUNUZ, e ğ e r,,
KALP-HAFIZANIZ,,ı n, izleri, içinde , yüzüyor, i s e ,,
B E Y N i N i Z L E,
V E- VUCUDUNUZLA- d a, b u, kez,,
" DUYGU-iZLERiNiZi ", izleyerek, d e,,
,, D Ü N Y A D A, h e r , ş e y i,
yapabilir,
B E Y i N- VUCUDUNUZUN- TÜMÜNÜ,,
B E D E N- VUCUDUNUZUN; T ü m ü, i l e,,
DÜNYADAKi, T ü m- E Ş Y A,,
v e enstrumanlara, iletebilirsiniz,,
,,
o n l a r ı n, /(o enstrumanların-) B i l g i l e r i n e,
takılmadan .. d a..
,,
..
S ö z g e l i m i,,
b e n, Piyano dersi, almadım , hiçbir,
enstruman dersi, almadım,, a n c a k,,
bazı araçlarla oluşturup, e d i m l e d i ğ i m,,
duygusal - z e k a, v e , BEYiN-VUCUDUM,
sayesinde ,,
bana hangi, enstrumanı, verirseniz, verin,,
onunla , duygu v e fikirlerimi,
i f a d e, ederim ..
,,
o n u n, bunun, müzik eserlerini, ç a l,
derseniz, bunun, için, aleti, v e,
M ü z i ğ i, bilmek, v e IQ,
gerekecekken ..
..
/( b e n- KENDiMi, -i z l e r i m i-V E,,
BEYNiMi, i y i, bilir,, v e,
i y i, d e , ifade edebilirim, onları .. )
TÜM-YETENEKLERiM, V E,
DUYGU l a r ı m ı , kapsayabilen,,
duygusal - Z E K A M; sayesinde ..
,,
/( " duygusal -olmak " , i s e,,
DUYGUSAL-zekanızın, tüm duygularınızı, kapsayacak,
yetenek-çeşitlerine sahip, olmadığında ,,
yaşanılır .. )
..
Tamer Ben
İşbaşında Duygusal Zeka (1998) / Daniel Goleman
Yıldız performanslar için duygusal zeka, teknik ve analitik becerinin toplamından iki kat daha önemlidir… Bir şirkette insanlar yükseldikçe, duygusal zekanın da önemi artar.
İnsanlar başarı için zihinsel üstünlük veya teknik becerinin yeterli olmadığını, geleceğin son derece çalkantılı iş pazarında ayakta kalmak ve tabii gelişmek için bir beceri çeşidine daha ihtiyacımız olduğunu anlamaya başladılar. Esneklik, girişkenlik, iyimserlik ve uyum yeteneği yeni bir değer kazanıyor.
Çoğu alanda başarıyı duygusal zekayı olağanüstü düzeyde kullanabilme kabiliyeti belirliyor.Murat Oktay DanisTamer Ben'in fotoğrafını paylaştı.
52 dk.
B i Z , M i, ,, A K L - E D E R i Z ,,
,,
,, AKLIMIZA; M I, i n e r l e r,,
B A Ş K A; B OYUTLARDAN ..
,,
..,, " A K I L- K A R E- KARA- K U T U- K A P A Ğ I "
, Hep,
A Ç I K- durur , T U T U L U R,
" A N L A K " , i l e ..
A S L I N D A ..
,,
,
,,ancak b i z l e r, " AKIL-YÜRÜTMELERimizle " ,,
,, h e p, A k l ı m ı z ı n, dışına , dış Dünyaya,
bir, Yürüyüş, halinde olmayı, i s t e r,
seçeriz,,
/( KADINDAN-içeriye, AKLIMIZDAN-d ı ş a r ı y a ..
,, TOPLUMA, TOPLUMSAL-A K L A ..)
,,
..
H A L B U K i, ,, A K I L- KAPAĞINI ı n,
içini, " B O Ş - TUTABiLSEK ",,
,,b a ş K a, B O Y U T L A R D A N,
MUTLAK-MEKAN-ALEMLERinin, B i Ç i M -içeren,
V A R L I K L A R I; inebilecekler,,
K A R E- KARA- A K I L-KAPAĞIMIZDA N,,
B E Y N i M i z i n, içine, d e,,
,,
.. R U H /(LARIMIZ) U M U Z ,, olarak, d a, ,,
d a, inebilmeye ..
..
Tamer Ben
On yedinci yüzyılda, Fransız düşünürü Blaise Pascal önce gece gökyüzüne sonra da bir uyuz böceğine bakıp, hayalinde; eklemli bacaklar, bacaklarda damarlar, damarlarda kan, kanda salgılar, salgılarda damlalar, damlalarda buğular ve böyle böyle atomlara kadar giden bir silsile canlandırmış ve sonra bu sonsuz uzayların ebedi sessizliği içimi dehşetle dolduruyor diye yazmıştı. İki uzaydan; yani bilimin iki sonsuzu diye adlandırdığı iki sonsuz uzaydan bahsediyordu. Biri etrafını saran, üstündeki uzay; diğeri ise altında ve içinde taşıdığı… Bu iki sonsuzluktan onu daha çok korkutanı göremediği uzaydı, kendi düşünce ve korkularını oluşturan, parmaklarına kalemi tutturup yazdıran atomların yıldız tozu. Kim kendini bu şekilde hayal edecek olursa kendinden korkar.
Bedenlere zihinlerin ne şekilde bağlandığı anlayışımızın ötesindedir, fakat bizim ne olduğumuz sorusunun da cevabı budur...
" iNSANLARIN-A K I L L I- " ,, m ı, 
olmasın-yapmayı-, i s t i y o r s u n u z, 
" AKILLARINI- V E R i N " ,,
onlara ..
k i, AKILLARI; i l e, d e, davranabilsinler ..
,,
insanların herkesi, dövmelerini,
m i, istiyorsunuz, ,
" SOPANIZIN- T A D I N I ", v e r i n,
onlara ..
,,
D ö v ü l e r e k- aptallaşanlar, A k ı l l a r ı n ı n,
kendilerinden, dövülerek , a l ı n d ı ğ ı n ı,,
unutacaklar, m ı,,
sanırsınız .. ..
..
..
..
..
" A K L A- D E V R i M " ,, i s e ; ,,
,, " A K I L-ile, görülebilen " ,,
dolayısı i l e- A K L I N I N, sahibi, kalabilenlerin,
g ö r e b i l e c e k l e r i,,
,,
" global Akıl-Resimeri, i l e " ,,
i D E A L- BiRLEŞTiRiCi, K A P İ T A L i Z M i n,,
B A R I Ş I,,
i l e, gelecektir ..
..
Tamer Ben
“İnsanların akına köklü bir devrim fikrini getirmenin, ne kadar önemli olduğundan bahsediyorduk. Bu kriz, aslında bir bilinç krizidir. Öyle bir kriz ki, artık daha fazla eski kuralları, eski şablonları, eskiden kalma gelenekleri kabul edemez.
Hele Dünya’nın bugünkü haline bakınca, bunca sefalet çatışma, yıkıcı zulüm, saldırganlık…
İnsanoğlu hala eskiden beri bildiğimiz gibi; hala barbar, hala şiddet tutkunu, saldırgan, açgözlü, rekabetçi…
Ve inşa ettiği toplum da bu değerler üzerine kurulu…
Bu denli hastalıklı bir topluma iyi entegre olmak, sağlıklı olmanın bir ölçüsü olamaz!..”
“Burada öğretmen yok, öğrenci yok, lider yok, yol gösterici yok, efendi yok, kurtarıcı yok.,
Kendiniz için öğretmensiniz ve öğrencisiniz; efendi, yol gösterici, lider sizsiniz.
Siz her şeysiniz! Ve anlamak, değişimdir…”

..B E N; ,, P i Y A N O, OLSAM,,
B U, " BURUN DELiKLERi ",
bir A T kadar; i r i,,
,, BURNU; b i r PiYANONUN , K U Y R U Ğ U,
kadar,,
E L L E R i- B A L I K- Y Ü Z G E C i,,
PARMAKLI -E L i, benim KLAVYEMDEN;
/(TUŞLARIMDAN- u z u n ),, V E; - d e r i n,;
.. U Z U N - B O Y L U- ; V E -P O S L U ,,
,,
A D A M D A N; korkardım ,,
bana D O K U N M A D A N; ö n c e..
/( N e y s e ki, E Ş i, KADIN;
adamı-iyice minikleştirmiştir ,,
R u s , EDASI; V E- E T i, ile ..)
..
..
..
..
... Ö Y L E , m i ..
A d a m ı n, ELLERiNDE, P i y a n o,,
,, minicik- k a l ı y o r,, ..
O' d a , piyanoya N E, k a d a r,,
M i N i K, M i n y on,,
,, " BALIK-YÜZGEÇLERiNiN ",, s u y u,,
itmesi, gibi,
y u m u ş a c ı k- davranıyor ..
..
ADAM; P i Y A N O Y U; D A,,
BESTECiLERi, d e,
çok çalışmış, bitirmiş ..
ç o k t a n..
..
YAŞLILIKTA; d a ,,
E L L E R i N i N, " BALIK-Y Ü Z GEÇi ",
temel karekteri,
d a h a, da belirginleşmiş ..
,,
/( parmakları , piyanonun beyaz tuşları n d a n ,,
b e l k i, onlardan bile , d a h a, " y-a-n-a-ş-ı-k " ,
b i r i b i r i l e r i n e ..)
/( b u adamın " t u ş e- mükemmelliğinin " , temelinde,,
bu-parmakların biribirine - y a p ı ş ı k- kadar ,,
yakın, olması v a r, i l k i n,, -kanımca-
ondan sonra d a, TUŞLARIN; h e r yerine,,
- herbir tuşun herbir yerine -
dokunabilecek, kadar
,, " U Z U N- PARMAKLARI " ; olması ..
,,
..
..
..KARISI; i l e, olan ,ilişki, şekillerine bakılırsa d a,,
/( sanırım bu bir MusEVi, A i l e s i )..
,, karısı o n u, içinde -TUTAN- ,, bir Piyano, gibi,,
davranıyor , h e p, yanında ..
/( Adam, hep, piyanonun, içinde , kalıyor ..)
..
N O T :
MOZART-23 Piyano Konç. 2. bölüm,,
i n a n ı l m a z - S İ L i C i - V E; i Ç ' T E N,,
H Ü Z N Ü; i l e ,,
" Ö T E - TARAFTAN, dolaşıp, yeniden,,
geliyor D ü n y a y a .. " ,,
,,
A d a m, neredeyse, t ü m, parmaklarını,,
hem tam dikey, hemde, tam yatay,,
k u v v e t verebilmekte d e, kullanabiliyor,
P i Y A N O, y a.
..
..
N O T E : Bayan bir gazeteci, grawatınız-çok-güzelmiş
diyor Horowitze .. O  d  a, " B E Y N i M i- değil d e,,
kraWatımı, m ı, beğendiniz, , d i y e,
cevap, veriyor ..
HAKiKATEN- T U Ş U, sanki BEYiNDiR,  d e,
V u v c u t,, o n u, iletebilir, m  i ..
....
..

This film has been made during a Deusche Grammophon recording studio session, and contains the sessions itself, and some very sympathic inverview…
YOUTUBE.COM..
....
,,h e p -- y a n ı m d a k i, /( yakın-yakınlığımdaki ), kişilerin,,
,,b u, nedenle ,,
ç o k, v e ,, " g e l ş i-güzel- b o ş ", şeyler,...
Devamını Gör
Tamer Ben
15 saat
Hatıralarımız Ne Kadar Gerçek?
“1970’li yıllarda, dünyanın en önemli hafıza araştırmacılarından biri olan Elizabeth Loftus tarafından gerçekleştirilen bir deneyde; insanlara, bir aracın bir yayaya çarptığı bir kazanın fotoğrafları gösterilmişti. Fotoğraflarda, bir kavşak işaretinin önünde duran, kırmızı renkte Datsun marka bir araç görülüyordu. Gruba, “Fotoğraflarda dur işaretinin önündeki Datsun’un yanından geçen başka bir araba gördünüz mü?” diye sorulmuştu. Bu soru üzerine, gruptakilerin önemli bölümü, kavşak işareti değil; dur işareti kelimesini kullanarak ne hatırladığını söylemişti. Sorulan sorudaki dur işareti kelimeleri, kavşak işareti gerçeğini aniden ortadan kaldırmıştı. Sözel bilgiler, kullanılan sözcükler ve araştırmacının sorduğu soru, insanların gördükleriyle ilgili hatırladıkları şeylerin değişmesine yol açmıştı.”
Evet doğru zamanda kullanılan doğru sözcükler zihinleri ve yaşanmışlıkları değiştirebilir.
Aslında sabit bir hatıramız da yoktur. Zira, hatıraları belleğimizden çağırma şeklimiz ve çağırmamıza etki eden sebepler, her seferinde anılarımızı şekillendirir. Belki de bu yüzden “Her şeyi çok net hatırlıyorum.” cümlesi, oldukça iddialı ve hiç de gerçeği yansıtmayan bir çıkarımdır. Anılarımız anda var olduğu sürece hiçbir anımızdan emin olamayız. İlk başta mantıksızmış gibi gelse de; anılarımızın da bizle beraber şekil değiştirdiği şaşırtıcı bir gerçektir. İşin daha ürkütücü kısmı ise sorulan sorularla anıların manipüle edilebilmesidir.
N i E T Z CHE; , h i ç , YANILTMADI,
b e n i ..
A L N I- ÖPÜLESİ, b u l u r u m,
O N U- H E P ..
..burada da ,,
.. g e c e - yi, d o ğ r u,- konuşturmuş ..
... Z E R D Ü Ş T E ..
,,
..
..
" MUTLAK-karanlığı " ,v e Yıldızlları,
,, b i r l i k t e,,
,, bulabilenlere ..
..
Friedrich NietzscheÖzgür Akdeniz ve 5 diğer kişi ile birlikte
Gecedir: Heyhat, mahkumum ben ışık olmaya!
Ve susamış durumdayım geceye ait olana! Ve yalnızlığa!
Gecedir: Bir pınar gibi çağlıyor hasretim
- konuşmaya olan hasretim.
Gecedir: daha gür konuşur şimdi, tüm çağlayan pınarlar.
Bir çağlayan pınardır benim ruhum da.
Gecedir: Asıl şimdi uyanır tüm şarkıları sevenlerin.
Bir aşığın şarkısıdır benim ruhum da. -
Böyle söyledi şarkıyı Zerdüşt.
(Gece Şarkısı)
-Friedrich NietzscheYorum Gönder