15 Ekim 2015 Perşembe

E L E Ş T i R M E N OKULU .. /( art-critic-school .)

E  L  '  E Ş ' T İ R M E N   -   O   K   U LU..
,,
..,,

/( B E N i m, sanatımı, eleştirebilecek,,
/( RESiMLERiMi-i S İ M len-dire-bilecek ,, ),,
,,
/(   "  O  N  U  "  ;    "  i  S   i  M L E N dirip  " ,
  "   Y E R L i,,   -Y E R i N E  "   ,  yerleştirebilecek,,   )
....   b  i  r, -E  L E Ş T i R M E N,,
bulamamaktan, o l a, n,,
,,  "  Şike-AY-ETiM-,  " .,,
çok-tan-dır ..
,,
,,

B  E  N  i,
.. "  K E N D i, sanatıma, E L E Ş t i r m e n- o l m a  " ,,
O  K U L U M U;
KURMAYA,  Y  Ö N E L T T i ..
i  Ş  i  N E;  H  A P S E T T i,  - S  O  N- olarak-
,,
R E S i M- yapacağıma, e l e ş t i r i,,
yazıyorum, " g ö r d ü ğ ü m- V E- duyduğum,,
H  E  R-  Ş  E Y E,  d  e,,
   " E    L- A T I P  "  ,  d  a..
/( E L L E R i M i,  a  t   ı p,   ,, d a .. )
..TOP-atmayı, b i l e-
bırakmışken ..
_________________________________________________________________________________

MODERN-ÇAĞDAŞ-Z A M A N L A R D A,,
h e r Ş e  yi, /(Müziği d e- MAKiNALARA-ROBOTLARA ),,
yaptırtabilirsiniz,,
A K I L L I- M i M A R L A R,,
o l a b i l d i ğ i nizde ..
,,
b u yaz, bir Film geldi, sinemalara,,
" sumer-fest ", ti sanırım ,ismi, filmin,,
,, y  e n i- HALK-MÜZiĞinin,,
D J-ler tarafından, n a s ıl,  V E ; HANGi,,
teknik-Mekanik-iMKANLARLA,,
B i Ç i M L E N D i Ğ i N i,,
bizlere, gösteren..
/( HALKTAN- GENÇLERLE-YÜZ-YÜZE
kalacakken- o n l a r ı n,,
zamanlarını, a l ı p,
d  a,,
CANINI; kurtarabileceğin,,
sonrasında, O N L A R I,,
DÜNYA'nın-D    A   N  s-ını- ,, ettirebilip.. )
,,
/( F i l m d e n- çıkarken,, kendime şöyle-derken,
buldum, kendimi,  " S E N- hala- ELLERiN, V E, parmaklarınla,,
P i Y A N O N U N;  v  e, KENDiNiN, h  e r, yerine,,
D O K U N A B i L M E- S P O R U-
O Y U N U, oynayadur,,
D Ü N Y A; M i l l e t l e ri,,
" MÜZiĞin-R U H U N U- MAKiNALARLA ",,
V  A R EDEB,iLMEYE,,
ç a l ı ş ı r, olmuşlarken ..
,,
::
..
..
..
 "  K  A  Z  I  N- A Y A Ğ I "  ;  D  A , ö y l e, değil,,
b u  gün, d ü ş '  Ü N,  Ü N C E ..
,,
" K A Z L A R I N- ÜTOPiK-D Ü Ş L E R i N i ",
bizlere, duyuran- KLASiK-V e -BAROK-MÜZiK- bestecileri,,
  d e,,
KÜMESiN-içine-girip-Kümes-hayvanları,-i l e
tepişebilmenin, FUNKy-FREE-J A Z- sanatına, kalkışan,,
,, C  a z, Müzisyenleri,  d  e,,
yanılmıyorlardı ..
,,
... " i  n  s  an  a, TABANLI  " - s  a n a  t,,
,,i n s a n ı n ,   e   r   i  Ş  e  bilmeleri, i l e,,
/( erişebilecekleri, i  l  e,,
yürüyüp a  d  ı m, atabilecektir .. , a n c a k ,, )
..
M A K i N A L A R I N, R U H U,, v  e
A K L I, MANiPLE-edecekleri,
yerlerde, i n s a n, /(human), olamayacaksa,,
b u n u l a r ı n, santlaştırılmaları d  a, olası,
olmayacakken ..
,,
,,
,i,

..
..
,,
ÖZ- /(HAKiKAT ),,
/( H  A  K- APARTRMANININ
-i K i n c i,  K  A  T I  .. )
Ş U R A D A dır .. :
..
,,e v e t, P i y a n o d a, ellerimle, ulaşabilmelerim-
k ı S  ı  T  L ı, o l a b i l i r,,
,,
ancak,,
R e s i m d e, Piyanoda, D a n s t a, Sporda, Y a z ı ' d a,,
E  L  i m  l  e- ULAŞABiLECEKLERiM,,
h   e   r- b  i  r  i- SANATIN-TEMEL- g ö v d e s  i,,
i ç i n d e, olduklarından,,
" B  U- E L L E R- birbirileri, i l e,,
i Ç E R D E N; E   K  '  l  e n B i L i R,,
V  E ,,
b i r l  eş  e r  e k,,
" Ç  O  K- UZAKLARA-  " ,,
"  Ü  T  O P Y A N I N-  Ü L K E L E R i N E  ", b  i L E,,
,, "  U  Z  A  N A B i L i R   ",,
v   E ,,
" O R A L A R D A  ", da,,
..  " D A V R A N M I Ş,  o l  a biLiR L  e  r "  .
,,
V  E; biz- b u n l a r ı n,,
" S A N A T I N- ÜLKESiNDE ",,
davranmış-olmalar, olarak,,
sanat-eserlerinden, ö Ğ r  e n  e, B i L i  R- i  Z..
..

______________________________..
,, y ı L; 2006,,
AVUSTRALYA, d a, S Y D N E Y,, i n,,
YER ALTINA;
ÇAĞDAŞ-MiMARi, i l e,,
,, ,, i n ş a, edilmiş,,
KONSERVATUARINDAYIZ,,
,,
,, keman-öğrencisi- Konservatuar tarihinin
e n, yüksek PERFORMANs, v e,,
TEKNiK, notlarını, alan, L i s e,, ö ğ r e n c i s i,,
Y e ğ e n i m,,
S E R C A N L A; ,,
,,
" b i r - E Y L E M ", yapacağız,,
,i ç e ri d e ..
,,
,,
,,
..
b e n, PiYANO- i l e- iMPRO-yapacağım,,
O D A, V i d e o 'ya, kayıt,
e d e c e k ..
/( izinsiz ..) ..
..
,,
ö ğ e r n c i l e r i, B U,,
imtahan , salonundan, UZAK tutmakla görevli,,
B E K Ç i, d e, gezinirken, -ORTALIKTA,,
O R A L A R D A,,
,, b i z - s e s s i z c e, seyirtiyoruz,
ORADAKi- O D A Y A ..
..
,,
.. V E ; KAPIYI, d a, kapatıyoruz..
.. i ç e r i d e, 20 dakika kalıyoruz,,
O K U L U N- Kıymetli- STEiNWAY-Piyanolarından,
biri, i l e- s e v i ş e r e k,,
V E; B E K Ç i,, KAPININ-yuvarlak-camından,,
i ç e r i d e, olanları,
görmesine- r a Ğ m e n,,
K A P I Y I, a ç ı p, d a ,,
,, " V i D E O- ÇEKiMimizi ",
b ö l e m e d e n,,
" elleri- kelepçeli- b i r, ŞEKiLDE,, ",,
i ş i m i z i n- bitmesini, bekliyor,,
,, i Ş i N i, yapabilmeye ..
,,
,,
n o t .
,, P i y a n o,, STEiNWAY-&SONs,, o l u n c a,,
O N E; S E S, V E - M E K A N- DERiNLiĞidir,,
A L E M L E R E, açılan..
,,
,, E l l e r i n i z l e, D E,,
D Ü N Y A Y A- TUTUNMAYA,
/( DÜNYAYA, Y A Y A, olarak,,
N E; ÇIK-ART a cağınıza,,
konsantre, o l u r sunuz ..
,,
V i D E o d a, seyredeceğiniz, ELLER,,
,, " M A H Ş E R- KARE-KUYUSUNDAN,
,, D Ü N Y A, yüzeyine,, tutunmaya,
çalışan, b i r, ADAMIN,,
,, " VUCUDU-h e n ü z- ALEMLERDE- i k e n,, " ,,
,, DÜNYAYA-tutunabilmeye,,
ü ğ r a ş a n,
E L L E R i dirler..
,,
N E DERiN-bir- KUYUDUR, Piyanonun,,
K A R A- M A D D E- KUTU S U ..
..
..
AU Sydney Conservatuary 2066 .. ARTIST IS "A B S O L U T & ABSURD" WHEN ABSTRACTION BEGINS.....Experimentation makes it even difficult to…
YOUTUBE.COM
Beğen   Yorum Yap   
Yorumlar
Murat Oktay Danis ,,..2006- YEĞENim, SERCANIN; a y n ı, imtahan salonundaki, " a r a, imtahanı " , v e,,, HOCALAR- ELLERiNDEKi, kağıtlara, , iZLENiMLERiNi, n o t, ETMEKTELER,, a s ı l- NOTALARI, S e r c an, SESLENDirirken .. https://www.youtube.com/watch?v=HAXCWkL2wl0___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Murat Oktay DanisErtem Şener'in videosunu paylaştı.
Az önce

,,
" M i L L i- DEMOKRASi " - herkesin,,
M i L L i, olmasına, temelleniyor,
olmalı ..
/(MiLLi-olma-HAKKINIZ- V E UZAYINIZ
,, E N - gellenemez.. d i r..
.. )
,,
" P O P- MÜZiĞiMiZ,, d e,, T Ü M- MiLLi-
MOBiLYA V E HASLETLERiMiZE,,
e p e y c e, bir, " U Z A Y ", v e,
,, MEKAN, a ç m ı ş ..
/( S E S i N- içinde, D E .. )
..
,,
O T O BÜS, d e y i p, geçmeyin,,
" B E Y iNLERE-YERLEŞTiRiLMiŞ " ,
T Ü M- " AYRI-M E K A N L A R " ,,
/( f a r k l ı- ALEMLER ),,
,,k e n d i, ZEBANiLERi, olabilip,,
,,
" İ B L İ S İ ", /( Ş E Y ' tanı ",
tanıyamadıkları- Ş E Y i )
beklemekteler,,
,, O N U, da, d ö v e b i l m e y i,
deneyebilmeye ..
/( DAYAK-SANATI-icracıları ..
dövülmeye dövebilecekleri,için,
razı-olmuşlar-topluluğu..)
..
VUR-KIR- indir-BAYILT, " D Ö V " ,,KÜLTÜRÜ,,
toplumda, tüm MEKANI- kullanmıyorsa,,
/( Toplumda herkesin, IRAKtaki,
gibi içini, dışa vurduğunu-bir-düşünün )
i n s an ı m ı z ı n, ALLAHA sığınıp, d a,,
b e y i n l e r i, içinde,,
K E N D i L E R i N E,,
MEKAN, açmışlığındandır ..
/(VARLIK-olabilmeyi,
ç o k t a n, öğrenebilip- d e..)
,,
,,
,,
..
n o t :
... " D Ö V M E, V E- Ö V M E " ,,
K Ü L T Ü R Ü N Ü, d e- ,, - yabana, atmayın..
B U, SAYEDE; B A S I N Ç, ALTINDA,,
h e r k e s,,
k e n d i, BENLiĞiNE,- M E K A N,,
açabilir- o l a biliyor ,,
i k e n ..888.847 Görüntüleme
Ertem Şener, "Beyaz'ın Otobüs Skeci" adlı yeni bir video yükledi.
Beyaz'ın Otobüs Skeci
Beğen   Yorum Yap   


Murat Oktay DanisBora Yeter'in videosunu paylaştı.
13 dk.Düzenlendi
T Ü M- S E N ' F O Ni, orkestralarının,,
Ş e f l e r i n i, K A D I N, yapsak,,
v e ,,
/( -BERLiN-Filharmondeki-, gibi-),
tüm i c r a c ı l a r ı,
-s e s l e n d i r i c i leri- , ,, d e ,,
erkek- yapsak ..
V E ,, ,,
/( bir KADIN, Ş E F,, t ü m-ERKEK Vucutlarının içlerindeki,
" -i ç-kadınlara, -i ç-d i ş i lere- " ;
; - bag-eti-,i l e, EŞLiK,,
e d e b i l s e..
Y O L - gösterebilse .. )
,,
,,
M E K S i K A L I- Ş E F
V i D E O S U na , gelince :
..
,İ Ş T E, " E L i N D E K i ",,
" D E Ğ N E Ğ İ " ,,
,, K E N D i, i Ç i N D E,, ,, d e,,
YERLEŞTiRECEK; bir V U C U D U,
olabilenin,, i Ç E, Y Ö N E L i K,,
M Ü Z İ K A L - H Â L i ..
/(şefin , değneği, ile dokunup, değneğini,,
batıracağı, tüm enstrumantalistler, d e,,
,, K A D I N, v e D i Ş i, olmayı,,
ç o k t a n, k a b u l, d e,,
etmişlerken,,
hiç d e ğ i l s e, bir Kadın,,
onları, D i Ş i, leştirsin ..
,,
..
,,bestecinin içindeki-KADIN-/(D i Ş i ), e s T E T i Ğ i N DEN,,
çıkmış, olan " B E S T E ", ,,
/( k i, t ü m sanat, KADINA bir övgü öyküsünden ibarettir )
/( birileri bizleri Toplumda bir YERLERE,,
yerleştireceklerine,,
K A D I N L A R, göstersinler, bize, Y O L U,,
k i, n e r e l e r e, yerleşebiliriz,,
k e n d i, istemelerimizle, d e ..)
,,
yine ,, b i r
D i Ş i, tarafından,
,,
/( fazla spekülasyon v e binlerce e r k e k-yorumuna,
mahâl- d e- ,v e r m e d e n ,, ),,
,,
,, y i n e, bir KADIN/(DiŞi), VUCUDUNDA,,
h a y a t ı n ı, ,, B U L makta ..
,,
,,
/( K A D I N, için, -DiŞi-için- ,, yazılan,,
y i n e, Kadına, Y E R l e ş e bilecekken ..
e n d o ğ a l- V E- tabii d e, olabilerek,,
,,
,,a ş ı r ı -iddialara,
erkeksi yerleştirmelere,
erkeklere-erkeksi-yerleştirmelere,,
,, n e gerek V A R;
M ü z i k a lk- YORUM; V E; icralarında
,,/( a d ı , ÜZERiNDE )
;İ KLASİK-BATI-MÜZiğiyle .. )
,,
,,
..
..
n o t :
CONTEMPORARY-ACT; i n,,
, N E W - a r t- strategy .. . :
..
,,senin, i n s an a , yerleştireceğin,,
/(v e insan olarak,,
,, KENDiNE-çoktan-yerleştirdiğin),,
ç o k, enteresan, b i r,,
" E Ş Y A ' n, ,, i ", m ı, var,,
çoktandır , içinde,,
bekleyen,,
/(beklettiğin,, )
/( " D Ü Ş Ü N C E- EŞYASI " ,,
sanatın Ülkelerinden, birinden ..)
,,
.. (
,, sınırsızca dışa v u r, O NU,,,,
,, sınır v e ,
NESNE- d e, tanımadan,,
U Ç U K, o l, ki
,, b e y i n d e n, BEYNE;
Z EK A dan, Z E K A Y A,,
AKILDAN; -AKLA,,
,, n a k l i, gerçekleşebilsin,,
S E N i N- BEYNiNDEKi- " Ö Z N E L, EŞYANIN " ,,
..... )
/(
/( BABAMIN- E V i N D E- KIRDIĞIM,,
t ü m- E Ş Y A L A R , d a ,,
-sonrasında babam her-birini-tekrar-yapıştırdığı,için-,,
z a t e n, içimde , l e r k e n ..
V E, b e n, HAKiKi, bir, " KIRICIYIMDIR " .. )
,,)
,,
,,
V U C U T L A R, d a ,,
Klasik müzikte olduğu gibi,
h ü m a n i s t l e ş t i r i c i,,
aracılar- olarak, kullanılmadan ..
,,
/( çünkü s e n, ZA-T E N,, " 4-kere " , hümanistsin,,
" 4- sanat-eylemini " , h ü m a n- e d e r k e n ..
sadece k e n d i, vucudunla .. )
..
d e s e m ..
,,
https://www.youtube.com/watch?v=7NF0Wp-nDPg
,,
B U V i d e o d a,,
KENDi, Vucudumdan, etkilenmemek, i ç i n,,
,, 165-Ekran-TV d e, ,,
k e n d i, canlı- g ö r ü n t ü m e,,
" T i n-ime ", " T e e n- halime-
bakıyorum, s a d e c e.. "
b e l k i, biraz, d a ,,
P i y a n o n u n, VUCUDUNA..
..
,,
,,
,,
,,
n o t e :
T ü m- sahnede,, gerçekleşen-s e n f o n i k, eylemler,,
,,i n s a n ı n, isanı, " ç ı r- ç ı p l a k- ses " -olarak-seyredebilmesine
temellenirken,, ,, " s o s y a l- s e x- alemlerin e" ..
b e n i m- gözümün- R e s a m-içinde ..
..
..
n o t :
b e n i m- V i d e o m d a,, /( yukarda )..
,,YAZI, V E-RESiM- MÜZiK- v e DANS, yapan ,,
biri v a r,,
" e ş- zamanlı ",,
..V E, bu videoyu,izleyene, d e,,
" 4 -kalem,ile e ş-zamanlı,, "
Y A Z I, yazılmaktadır ..
,,
sonraları, ,, d o ğ a r,-içine,,
i z l e y e n i n,,
B U R A D A; neyin- 4-KALEMLE,,
e ş- zamanlı, YAZILIP; ÇiZiLip,,
R e s m- e d i l d i ğ i ..
/(BiLiNCi-V E-AKLI ,,
kullanmak, z o r l a ş t ı r ı l ı r ,,
B U, t a r z, SALT-sanatsal-müzik,
eylemlerinde ..
,,
/( aşağıdakinde ),, , d e, öyle ..
,,
https://www.youtube.com/watch?v=KKDC2n-V1r8
,,/( BABAMIN- E V i N D E- KIRDIĞIM,,
t ü m- E Ş Y A L A R , d a ,,
-sonrasında babam her-birini-tekrar-yapıştırdığı,için-,,
z a t e n, içimde , l e r k e n ..
V E, b e n, HAKiKi, bir, " KIRICIYIMDIR " .. )
..
902.629 Görüntüleme
Bora Yeter
3 Temmuz
işini büyük bir sevdayla yapmak.. Provada bile smile ifade simgesi
işte karşınızda Meksikalı orkestra şefi Alondra de la Parra!
Beğen   Yorum Yap   
,,T ü m, A Y ' D A,, /( cinsellik- v e- günahlarından , a r ı n a b i l m i ş,, olarak) ,, ,, , " y e n i ' d e n,, V A R ; olabilmeyi " , i s t e y e n l e r,, e, ,, g i t s i n .. b u, V i d e o .. .. " A Y I N- I S S I Z- IŞIKLI- O V A L A R I N D A N " , A L I N A b i l i n i p, d e , .. ________/( A Y- IŞIĞINI; , t e m i z- ADLEDERiZ- ,, A Y-TOZU, v e, YILDIZ- T O Z U, i l e ,,REEL-olarak R E A L i T E , i l e /(Atmosferin-e ğ m e s i n i n -olmadığı-bir- UZAYDA ),, ,, Y I K A N M I Ş, olurken, " A Y- I Ş I Ğ I " ,, ,, H E M D E, ye p y e n i,, ,,V E; ; ,, " Ş i M D i " ,, i l e.. d e.._________A K L I M I Z A; d a, IŞIK-V E- , AYDINLANMA- S A Ğ L A Y A C A K K E N, /( tedarik-edecekken), B U,, Y A L N I Z L A R I N,, " m ü k e m m e l- I Ş I Ğ I " .._________BEETHOWEN; a r a d a k i, mesafeyi, s ı f ı r l a y a b i l i p,, -b e d a v a- ,, V E -bir " MÜZiKAL_- K A P ", içinde, sunabilecekken, H EL E, ,,; O N U, b i Z , l e r e ..________Ç o c u k k e n, özellikle, MUTFAK-BALKONU-penceresinden, seyretmeyi, severdim, b u, müzikle, AY-IŞIĞI, i l e, aydınlanan, D ü n y a, OVALARINI -nesnelerini-,, A Y D A K i, O V A L A R, olarak, seyrebildiğimi, U M A R A K ..____________________________ ,, A Y-IŞIĞINDAN, g i z l e n e r e k, V E; AY-IŞIĞINA, d i r e k t- BAKMAKtan, d a, kaçınarak, d a, ,,, ; YANLIŞLIKLA, " A K L I M- AYA- I Ş I N L A N M A S I N ", diyerek ..t e n, d e.______________o zamanlar, YÜZÜME-A Y-IŞIĞI, V U R M U Ş, olmalı, k i,, ,,b u g ü n, FACEBOOKta, A K L I M A, gelenleri, yazmalarımdayım .. .. /( CELAL-ETTiN-KEY-HÜSREV, A Y dan, ,, bana bir, BAKIŞ, a t m ı ş, olmasın, O, sıralar ..)8.437 Görüntüleme
KLASİK BATI MÜZİĞİ, "Ludwig van Beethoven - Moonlight Sonata....Tomasz Trzciński - piano......" adlı yeni bir video yükledi.
7 ŞubatDüzenlendi
Klasik Batı Müziği - Aydın İzbudak


,, S A N A T A;
" CONTEMPORARY ", o l a r a k,,
,,N A S I L- bir " S A A T ", üretilebilinir,
" b i l n ç a l t ı n d a, sürekli-olabilecek,,
" Y a p m a y a- -yapmaalara-temelli,, ",,
, b i r , ,, s a a t ..
,e k l e y e b i l m e k ..
,,
benim çözümüm,,
,, " basketbol- Potası-Ç E M B E R i N E "
bir saat süreyle, , t e k- başına,,
t o p, atma- YAPMASI ..
,,
B U; Hipnoz-maknasını,, seyredince,,
b e n i m- basketbol-çemberine sürekli
top atma-serüvenim, d e,,
" b i r -H i P N O Z - s e a n s ı, " ,,
S A N K i ..
,,
,,S A N A T A ,, SANABiLMELERiNiZ,,
YAPABiLMELERiNiZin-ATABiLMELERi v e,,
,, s a n i y e l e r i n i n ,,sayılmasına,
s ü r e k l i,
temellenebilecekkkl e r-ken .
,elinizle saatlendirdiğiniz,,
B i l n ç- altınız,/(6),, i l e..
..

YOUTUBE.COM

..
,,yorumlaması,, z o r, bir,
V i D E O ..
/( b u - perFormansı,
sanat- eleştirmenlerinin, d e,,
nasıl yorumladıklarına d a,,
bir bakılmalı ..)
..
Ç A Ğ D A Ş- SANAT; V E ,
" TANRI-CiNSELLiĞiNE- K A R Ş I " - DURABiLMEK..
,, G Ü N C E L- E Y L E M i ..
,,
,,
,,
,,
,, .. " k i m i l e r i n e, bakarsanız d a ;
,, " sanatın doğduğu " ,,d a ,,
,, yermiş, " DÜNYA' n ı n, O r i j i n i " ..
,,
..
/( b u, orijin- e r k e ğ i n, beyninin - i ç i n d e,,
d e , ü r e t i l e b i l i n i r s e ,, .. d e ) ..
/( -yerleştirilebilirse- E M E K; i l e ,,= -contemporary- ),,
/( V e y a, DEHÂ olarak,,bazı erkek-insanların,,
beyinlerinde,, y e r l e ş i k ,i - s e.. )
,
,, e v e t, tüm sanat ,, b u, orijinin, özgürlüğünden,,
ü r e t i l e bilinmiştir, diyebiliriz ..
b e n c e, d e .. )
,,
,,
..
Ç A Ğ D A Ş- sanat- PERFORMANSLARI,,
ö z e l l i k l e, z o r, yorumlanılır ..
,,h e l e, bir d e, " C i n s e l l i k ",,
engeli, i ş l e n i l i-
yorsa..
..
/(TANRININ-MALI-sayılırken,,
insan Vucudu v e, CiNSELLiĞi- v e-o n u, insana,,
v e r m i ş l i ği, ,
birilerince kutsanacakken,
aynı zamanda d a ,,
,, sahiplenilip, d e,
,, hem d e,, i y i c e, bir ..
kökten-dincilikle ..)
,,
..
..
..
A S L I N D A;, " contemporary- a r t " ,,
TANRININ, M A L I- olan Ş E Y L E R, üzerinden,,
yapılan sanata, k a r ş ı d ı r, Ö Z D E ..
/( sanatçı yaratısı, ,,;
,, " TANRI-Yaratışı- E K O L Ü N D E N " ,, ,,
ayrı olarak, üretilebilmeli,
V A R
EDiLEBiLinmeli- i k e n.. d e r ,
Çağdaş-Sanat E Y L E M c i l ğ i .. )
,,
..
..
" Ç i R K i N L i K-insanın,
- K E N D i, gözünün içindedir-- "
d e r , F i l o z o f..
,,halbuki ..
,,
..
..________________________________________
V i D E O y a,, gelince ..
,,kadın gelip- T A B L O N U N, altına, YERE,
OTURMUŞ, ,, s a " N E-OLACAK ",,
/( bakmaz yürür- geçersin- çirkinse.. )
, ş u- kopartılan-fırtınaya bakın,,
,,galeri, sahiplerince ..
,,
/(RESiM-olarak-çalışılınca-LEGAL, d e,,
,,o resmin,
,, " içermediği, İ Ç İ " ,
d e
R E S M E- EKLEMLEYEBiLMEYE-
gelene, ,, " S E N- K i m s i n " ,,
muamelesi ..
,,
n o t :
,,K a v r a m s a l- sanat-, Çağdaş sanatın,
T A B A N I, olur , i k e n, aslında,,
" t ü m- düşünülenlerin- " ,,
,, V E- T ü M- DÜŞÜNCENiN,,
" i n s an ı n - orijinindeki, a s ı l- NESNEYE " ,,
TEMELLENDirilebilinmesi,,
/(indirgenip -yerleştirilebilinmesi ),,
,, t ü m- Ç a ğ d a ş, S a n a t l a r ı n,,
M E R K E Z i N E ; d e ,,
Y E R L E Ş T i R i L M i Ş K E N, ,D E ..
..
..
..
n o t : ÇAĞDAŞ-/(CONTEMPORARY),,-SANAT,
insanın- TANRIYA, b i l e, B O R C U, olduğunu,,
reddeder, v e, insanı,,
h e r, türlü, özürleştirir ..
,, e s a s t a..
..
,,
n o t e :
,, V i d e o nun, e n başında,, KADININ-G Ö Z-BEBEKLERi,,
,, izletiliyor, i z l e y i c i y e ..
,,
,,bunu şöyle, anlayabilirim,,
,, gözleri, i l e, Dünyanın-Merkezinin içine girenler,,
K A D I N I N, G Ö Z, bebeklerinden, çıkıp,,
g i d e b i l i r l e r .. -Ü S T T E N ..
..
" D Ü N Y A N I N-MERKEZi " -- G ö z l e r d e k i,
/( ,, " G ö z- b e b ek l e r i n d e k i " )
,, " mutlak-karanlığa " , açılmıyor, m u,,
i ç e r i d e n .. bir T Ü N E L, i l e ,, z a t e n ..
,,y a n i, insanın,içinden, B U-tünel-
vasıtası, i l e,,
" g e ç i l i p ", gidilebilinir ..d i r ..
,,
/( y a n i,insanın, içinden geçiş-YOK; d e y i p,
d e , insanın içine " YOL ", açmaya,,
kalkışılmasın, ,,
S i L A H L A R, v e,
" K U R U Ş ", kurşun-m e r m i l e r i,
i l e, d e.. ) ..
..d e r ,
" Ç a ğ d a ş, GÜNCEL- SANAT- D i Ş i ' s i " .
E Y L E M i, i L E ..
..

Want to see more like this? Follow us onhttp://www.facebook.com/artFido If you've ever gazed…
YOUTUBE.COM

,,yorumlaması z o r, bir,
V  i  D  E  O ..
,, k i m i l e r i n e, bakarsanız ,, " sanatın doğduğu ,,
yermiş, DÜNYA' n ı n, O r i j i n i "  ..
,,
Ç A Ğ D A Ş- sanat- PERFORMANSLARI,,
ö z e l l i k l e, z o r, yorumlanılır ..
,,h e l e, bir  d  e, " C i n s e l l i k ",,
engeli, i ş l e n i l i-
yorsa..
..
/(TANRININ-MALI-sayılırken,,
insan Vucudu v e, CiNSELLiĞi- v e-o n u, insana,,
v e  r m i ş l i ği, ,
birilerince kutsanacakken, sahiplenilip, d e,
,, hem d e,, i y i c e, bir ..)
,,
..
A S L I N D A; contemporary- a r t,,
TANRININ, M A L I- olan Ş E Y L E R, üzerinden,,
yapılan sanata, k a r ş ı d ı r, Ö Z D E ..
/( sanatçı yaratısı, ,,;
,, "  TANRI-Yaratışı- E K O L Ü N D E N  " ,, ,,
ayrı olarak, üretilebilmeli,
 V A R
EDiLEBiLinmeli- i k e n.. )
,,
" Ç i R K i N L i K-insanın, K E N D i, gözünün içindedir-- "
 d e r , F i l o z o f..
,,
,,kadın gelip- T A B L O N U N, altına, YERE,
OTURMUŞ, ,, s a  " N E-OLACAK ",,
/( bakmaz yürür- geçersin- çirkinse.. )
, ş  u- koparılan-fırtınaya bakın,,
,,galeri, sahiplerince ..
/(RESiM-olarak-çalışılınca-LEGAL, d e,,
,,o resmin,
,,   "   içermediği, İ Ç İ  " ,
 d e
R E S M E- EKLEMLEYEBiLMEYE-
gelene, ,, " S E N- K i m s i n " ,,
muamelesi ..
,,
n  o  t  :
,,K a v r a m s a l- sanat-, Çağdaş sanatın,
T A B A N I, olur , i k e n, aslında,,
" t  ü  m- düşünülenlerin- " ,,
,, V  E- T ü M- DÜŞÜNCENiN,,
"  i n s an ı n - orijinindeki, a s ı l- NESNEYE " ,,
TEMELLENDirilebilinmesi,,
,, t  ü m- Ç a ğ d a ş, S  a n a  t l a r  ı  n,,
M  E R K E Z i N E ;   d  e ,,


Konuşma Sonu

Murat Oktay Danisİzinsiz Gösteri'nin videosunu paylaştı.
1 saat
..
,, YILLARCA; ,, t ü m, S e m a ' y ı,,
,, V E- G Ö K' Y Ü Z Ü ' ,, N Ü,,
,,s e y r e d e b i l i p,
,, e v r e ' n i n - içinde , d e,,
bulunabilmeyi,,
,,
, " ELiME-BASKETBOL-T O P U M U ",,
,, alıp d a,, B A S K E T- sahasındaki,,
,,
,, SEM'AYA,,,, V E,, G Ö K- Y Ü Z Ü ' ndeki,,
YUVARLAK-V e - y u v a r l a n a n ,,
,, N E S N E ; V E ,,
Ş E Y L e r i n,, U Z A Y I N A,,
y ü r ü y e b i l e r e k,, ,,
,, " T -a p ı n a b i l m e; S E A N S larımla " ,,
Ö L Ç Ü L E N D i R D i M,,
o n l a r ı, " RESSAMIN; M O D E L i " , bilerek,,
,,e v r e n e, v e, E V R E N S E L E ..
..
elimdeki, BASKET-TOPUNU,, , onlarla a r a m a,,
,, y e r l e ş t i r e r e k ..
..
n o t :
..evimizin- etrafı V E; G Ö K, Y Ü Z Ü,, d e,,
evler, v e, Binalarla, çevrelenmeden,
ö n c e , l e r i ..
..İzinsiz GösteriNuray Gürol ve 19 diğer kişi ile birlikte
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬O http://www.facebook.com/izinsizgosteri = ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬O
Burcunun kişiliğin hakkında bir şey söylediğini düşünüyorsun ama doğum günün çok daha önemli! Doğduğun gün için gerçekten şanslısın çünkü bu seni inanılmaz yeteneklere sahip özel bir insan yapıyor. Kendinle gurur duy ve sonucunu Facebook'ta arkadaşlarınla paylaş!

Murat Oktay DanisAxsam.Az'ın videosunu paylaştı.
2 dk.
,, TÜRKÇENiN, hasını,, /(aslını)
" O R T A- ASYALILARDAN, v e,,
AZINLIK-OLMUŞ, ,, T ü r k l e r d e n,
D i n ' leyeceksiniz ..
..
,, b e n d e, TÜRKÇENiN, a s ı l, SESiNiN,,
,, t ü m, ARAP, V E FARS giysilerinden,
arındırılıp, d a,, " S A F- S E S ", olarak,,
b e y n i m d e, " E D i M L E Ş T i R E B i L M E Y E " ,,
,,
, h e r , s a b a h,
UYKUdan Y E N i, uyanmışken ,,
A L F A B E m i z harflerini , çizerken,, e l l e r i m l e,,
bir S a y f a, kağıda ,,
/(bir-sayfaya 4-YAZI ), sistemimde,,
f o r m a t ı m d a,,
e ş l e r i m, TÜRKÇENiN-S E S i, i l e,,
, k e N D i, " İ ç- S E S i M i " ..
,,
n o t :
Ş i m d i l e r d e, ispat ediliyor ki,,
Latin Alfabesi, ROMALILARA, ETRÜSKlerden,,
geçmiştir,, %95 Etrüsk mezarları d a, Türk,
DNA s ı, ile, dolu, iken ..
,,
/( ayrıca , orta asyada bir mağarada, 
,,b u, alfabenin- orijinali,, a,b,c,d,e,f,g,,
sıralaması, i l e,, ÖZGÜN-hali,
ile d e, bulunup, keşfedilmişken .. )
,,
,,h e p i m i z i n, içimizde, biraz, d a olsa,,
" T ü r k l ü k " , VAR; i k e n..
,,b u ; ALFABE DE, TÜRKÜN-i ç-SESiNE,,
d e, i y i c e , bir,, ; ,,YAKIŞIR , i k e n..
,,
,,3.021.392 Görüntüleme
Axsam.Az yeni bir video ekledi.
9 Nisan
Ukraynanın uşaqlar arasında "Voice" yarışmasında tatar qızının möhtəşəm ifası
Beğen   Yorum Yap   
Yorumlar
Murat Oktay Danis .. SEVGiLiM = S E V- GELEM ../(SEN GEL-OLMASAN = SEN GELMEZSEN ) ..v . b 
n o t : 
B  U; TÜRKLER; S O V Y E T, döneminde, müslümanlıklarından- t e m i zl e n e bil- i p,,
" B U D i S T- GEÇMiŞLERiNİ  " , hatırlayabilen,, M  U T L U, b i r- a z ı n l ı k, 
olabilmişlerdir ..
..  T Ü R K Ç E L E R İ,  d  e,,
b ö y l e-  s  a  f- KALABiLMiŞKEN; 
,,  "  S O V Y E T i N "   ,, Ş E Y -T A NI , oynayabilmesi, i l e ..
https://www.youtube.com/watch?v=3BGVbgr7GZ8Murat Oktay DanisGulsin Onay'ın gönderisini paylaştı.
23 dk.Düzenlendi
,, VAROLUŞÇU; F e l s e f e y i, başlatan, F i l o z o f- SOREN , Kier-KeGAARD ,, ; ölümcül bir hastalığa, yakalanmazsanız,,V E ÖLÜMDEN- D Ö N M E Z S E N i Z,, ,, ,,/( e n azından, ÖLÜNÜZÜ-GÖRÜP D E; G E R i, gelmezseniz, Ö T E T a r a f t a n ),, ),, " V A R- O L U Ş Ç U " , olamazsınız, d e r.._________________________ .. /( E N- AZINDAN; , sizi b ö l ü k -P ö r ç ü k, V A R; e t m i ş, olanların, aksine ,, b u k e z, S i Z- k e n d i n i z i,, ,, y e n i, baştan, " S I F I R D A N " ,, -bu kez sıfırı da siz üreterek- ,, /(TAM-V E- BÜTÜN, olarak) , " V A R - E D E B i L M E " , şansını, edinebildiniz, Ö L Ü M Ü N; e ş i Ğ i NE; kadar, g i d e b i l i p, d e; " V A R L I Ğ I N I Z I,,s ı F I R l a y a bilerek " , d e..______________Kierkegaard' ı n, bu dediğini herkes, uygulayabilse, " VAROLUŞÇULÜĞA, da , J.P.SARTRE ' a da , gerek, kalmazdı .. ..... ________
,,
,,
B E N - Z E R, OLAY :
.... b e n z e r, bir olay d a, b i z d e, yaşandı ..
BiZLER, BLOKLARDAN, PARA TOPLAYIP,
basketbol potası dikmiştik ..ç o c u k k e n,, ..
,,
Y e n i, çocuklar d a, bizlerden para toplayıp,
b u , k e z, 2-metre, yüksekliğinde,,
bir çocuk potası, , d i k t i l e r ..
v e, oğlum d a b u, potada,,
basketbola başladı , b a h ç e d e ..
,,
,,
bende, mavi-kırmızı- b e y a z,,g ü z e l, bir çember-Filesi,,
taktım, b u, Potaya ..
D e r k e n, OĞLUM;
" BU, F i l e d e, D i Ş i N i, bırakmış " ..
oyun oynarken ..
/(ön üst D i Ş i, fileye, takılmış, V E,,
V E- F i l e d e, takılı, kalmış,, ..)..
,,
mükemmel bir basketbolcu oldu sonraları,,
,,çok uzaklardan b i l e, F i l e y i, bulabilen,,
a t ı ş l a r ı , i l e,,
zaman- ilerledikçe ..
,,
ayrıca,, o ğ l u m u n, kız arkadaşları, i l e
" D i Ş i L E R L E ", /(annesi dahil), mükemmel
mesafeli, ilişkiler, kurabilmiş, olması,
d a , , bundan sonradır ..
,,
h i k a y e y e, dönelim,, :
,,oradan geçen bir dişçi, ,, D i Ş i- birkaç dakika-S Ü T T E,,
bekletip,, ,, y i n e, yerine , TAKIN, d e y i p,
gitmiş..
V E OĞLUM, K E N D İ, diş,ini,,
kendi ağzına kendisi, takmış ..
V E, mükemmelen, TUTTU, B U, D i Ş ,,
yerini ..
..
::
::
::
..B E N i M- BAŞIMA-gelen .. :
Alparslan-ilk-Okulunda,,
/( ATATÜRK-ANIT-KABRi- B A H Ç E S i N D E ..
ATATÜRK-B ü S T Ü, aramak ) .. )
ö ğ l e n, tenefüsünde, " farklı-birşey yapıp ",,
,,o k u l u n, e t r a f ı n ı, , dolanıyorum,,
,, arka bahçe, biraz i z b e, v e , ISSIZ ..
,,
d e r k e n,, birden, başımdan AŞAĞI, K A N, boşalmaya,,
başlıyor ..başım- kafam- inanılmaz, bir h ı z l a,,
k a n ı y o r ..
,, koşturmaya, başlıyorum, b e kez,,
/( ö n , okul bahçesinde, " KURTARMACA ",
oynadığımız, , Y E R E ,, d o ğ r u ,,
,,kurtarın b e n i, diye ..)
,,Ö Y L E; K i, gözlerimi açamıyorum, KANDAN,,
TEPEMDEN, AŞŞAĞI, boşalıyor, K A N,,
Y Ü Z Ü M E ,,
K I R M I Z I, bir, RENK; V E- ÖRTÜ,,
t ü m, dünyamı, örtmeye, Niyetlenirken ..
,,
,,
M E Ğ E R; , O K U L- HADEMELERİ,,
,, TOMRUKLARI, ,, kalorifer, Dairesine,,
fırlatıyorlarmış,
b e n, o r a d a n, geçerken ..
..
H A L K I- p e k, sevmem.
,o günden, b e r i,,
" insan düşmanları-H A L K t a n, çıkar .. " ,,
genellikle ..
..
N E derseniz d e y i n,,
KÜÇÜK bir çocuğun ,-insanın- ,, kafasına, V E;
B E Y N i N E; bir,
" TOMRUK "; fırlattınız, s i z,,
" bir - basketbol- T O P U- y e r i n e " ..
..
..
..
..
n o t :, Ş i m d i, bile açın,,
b a k ı n, göreceksinizdir, i Z i N i,,
tam tepemde,,
,,b e y n i m i n, üzerinde,,
,,/( kafatası-KIRIĞIMDAN, d a, i ç e r i y e ..)
,
T A N R I N I N, " 7. G Ö Z Ü ",,
o l a r a k,
B i Z Z A T; T E P E M E - A Ç I L M I Ş ,,..
b i r i - lerince ..
,,
,,
ondan sonra, B U- ÇOCUK, n e d en,,
tüm hayatını, n e d e n, sanatsal-DIŞAVURUMA,
V E- R E N K ' e ; ; RESME- V E R D i ?,,
,,
" O ÇOCUK- ORADA,, o okulun bahçesinde,,
başına isabet, e d e n,,
,,
bir ağaç TOMRUĞU, i l e, Ö L D Ü,, ..
,, d i y e - bilirim, b e n ..
,, b a n a , S O R U L U R S A ..
..
..
..
..
b u, Y i T i Ş,, V E, " Y O K- O L U Ş ",,
,,ilerleyen, yıllarda d a, s ü r d ü,,
, V E ; AKLIM, dahil,,
VUCUDUMU, E LLER i M i,,
, V E TÜM, VARLIĞIMI, ç e k i n m e d e n,,
" SANATIMA, V E;
R E S i M L E R i M E,, v e r d i m ..
akan kan , gibi- göllenen ,, boyanın,,
i ç i n e ..
/( V A T A N- S A Ğ- o l s u n..
N E- diyelim .. )
,,
,,
B U; NEDENLEDiR, RESiMLERiMDE,
" i n s a n- AKLININ " -D A- bulunması ..
/( hangi RESSAM, RESiMLERiNE,,
,,k e n d i, AKLINI- VERiR ,,
o n u, yürütmeden, hemde ..a s l ı n ı ..)
,,
/( V E- insanlara, insan-AKLININ, d a,
verilebilir, olması, RESiMLE ..)
,,/(AKIL-SAĞLAYICISI,/(provider)
KAPiTALiSTLER,,d u y m a s ı n l a r,
bu, EYLEMiMi,,
" h e r k e s e- AKIL-VEREBiLEREK ",,
A K L I- DEMOKRATiKLEŞTiRECEĞiMi ..)
/(,, r u h u m u, da, bedenimi,, d e,,
b e y n i m i, d e ; ,,
tümden-öldürürler, B U, K E Z .. )
,,
.. b e n, yitirdiğim, A K L I M I,,
t e k r a r, edinmeye,, e h l i y e t,
edinmişken, ,,t ü m, hayatımı v e,,
F i k r i m i ..
d e ; V E R E BiLEREK ..
..
,,
..
..
..Ö Y L E; " biz kANAYAN- YARATIKLARIZ " , d i y e,,
t ü m, hayatları boyunca, AĞLAYAN, K A D I N L A R A,,
d a,
h i ç,
değilse, K A N A M A M I N, hızı, V E,,
Ş E K L İ, i l e,,
savaşa gitmiş bir çocuk, olarak, d a,
söyleyebileceğim, bir,
Ç i F T, lafım, d a ,,
oluşur,,
B Ö Y L E C E ..
..
..
s ü n E T T E,,başıma gelenler, d e,,
,a p a y r ı, bir ÖYKÜ, v e , Hikayenin,,
k o n u s u,
yapıla bilinecekken ..
..
n o t : nasıl bu, kadar ,, h ı z l ı, olabiliyorsun,sanatta ,,
d i y e,nlere, d e,,
BEYNiMiN, üzerindeki, y ü z e y e- yükselebilmiş,,
/(beynimin-içinden- kafatasımın ü z e r i n e ),,
" klitoris-V e n ü s-tepemin-izini,,
, b i z z a t, saçlarımı a r a l a y ı p,
D A; gösteriyorum ..
,,
..
..
..
n o t e :
kh i k a y e, BOLDUR, b e nd e ..
,, 10 sene önce sanırım, belki, 1 5,,
,, .. MARTHA-ARGERiCH, i n, bir V i d e o s u n d a,,
,, onun, Piyanoyu, nasıl bu, kadar hızlı, çalabildiğine,,
s e b e p, olarak,
" b u- k a d ı n- Klitorisi,i l e -çalıyor Piyanoyu ",
V E; b u n a, , hiçbir,
ERKEK-PARMAĞI, yetişemez, diye,,
Y o r u m, yaptığımda, d i ğ e r, yorumcular,,
b e n a ; AVRUPA, AKIL-SAĞLIĞI, merkezlerinde,
y e r ayırtmanın, t e l a ş ı n a, düş-
müşlerdi ..
B E L K i-200, yorum yazmıştım,,
B U- KADIN- Piyanisti, m e t h etmeye ..
,,sonrasında ..
..
https://www.youtube.com/watch?v=PcsRl_LIJHA
,,
,,
n o t :
MARETHA-ARGERiCH, ,, I V O-POGERELiCH ' i,,
" E R K E K- PARMAĞINA-TEMELLi " ,,
P i Y A N i S T, olarak, savundu,,
sa a d e c e, sonraları ..
,,
https://www.youtube.com/watch?v=HsdNFbVhDYc
,,
PiYANiSTiN- ELLERi ..
https://www.youtube.com/watch?v=6dbSgz-x5JE,,
,,
,,
,, n o t : bir hikaye daha :
e n -s e r t- olduğum 20 li yaşlarımda, b a h ç e d ek i, Potamda,,
o k u l a d a, gitmeyerek, /(t e r ö r- eylemcileri, üniversitede, iken),,
k o m a n d o, olarak- eğitirken, kendimi,,
,,
e v d e , D E; F ı r t ı n a, gibi, e s e r d i m..
/(çocukken-top v e karTOPU, i le, kırdığım,
KAPI-PENCERE-CAMLARInı , ödemekten, babamın,
iflahı kesilmişken ),,
,, b u kez e v d e, KAPALI-TUTULMAYAN, KAPILARI,,
Ö Y L E HIZLI-kapatırdım -çarpardım- ,k i,,
,, K A P I N I N, CAMININ, içinden,,
,, b i r , i N S A N- B E D E N i, yürüyüp, d e,,
geçerdi, sanki,,..
/( d e m e m, o , ki, Kapının C a m ı, çatlar,,
-kapıya insan RESMi- , , b e n i m- insanlığımın, R e s m i,,
çatlamalarla , çizilirdi .. )
,v E , bazan d a , iNSAN, C A M D A N-ayrılır,,
, C A M I N, bir KISMI d a,,
y e r e , düşerdi ..
,,
" i N S A N I, AYAKLAR , altına, ALANLAR " ,,
V A R L A R K E N ..
..
..
..
..
... " G i y o t i n " ,, bazı insanların,,
b e y i n l e r i n d e, iken ..
,,t i n i n i z,,
T e n i n i z,,
,,bir Fırtına, RÜZGARI, gibi,
e s e b i l m e l i,,
" V U C U D U N U Z U N, d a,,
i ç i n d e..
..
Gulsin OnayElif Onay ve Erkin Onay ile birlikte
11 saat
Bu akşam sizlerle benim için oldukça hayati önem taşıyan bir olayı paylaşmak istedim..
Oğlum Erkin Onay ile dün Lüksemburg'da verdiğimiz konser gerçekten sanatsal açıdan yüksek düzeyde bir müzik performansı oldu ve büyük takdir topladı..
Ancak bu konserin başka bir anlamı vardı; ayağının tozuyla Ankara'da doçentlik sınavını kazanan çiçeği burnunda Hacettepe Üniversite'si öğretim görevlisi oğlum aslında çok büyük bir başarı elde etmişti ve bu başarının öyküsü verdiği konser ve doçentlik ünvanının ötesinde, aşağıda anlatacağım gerçek olayda..
Erkin bundan yedi sene önce çok büyük bir kaza geçirdi ve el bileği bir kapı camı tarafından kesildi.. Tamamen umutsuz bir vaka dedikleri ve 5 saate yakın bir ameliyatın ardından hislerini kaybettiği bu trajik kaza kendisi ve hepimiz için büyük bir travma oldu..Ben o sırada İtalya'da konser veriyordum ve ertesi gün öğrendiğimde sanırım 10 saat kesintisiz ağladım..
Ama Erkin mucizevi bir azim ve yaratıcı gücüyle kendi geliştirdiği metodlarla parmaklarında oluşan hissizliği yendi ve yeniden keman çalmaya başladı..Bugün eskisinden de daha güzel çalıyor, müthiş bir duyarlılık ve müzikalite ile her bestecinin ruhunu vererek yorumluyor.. Onun bu yolda gösterdiği inanılmaz sebat ve inanç sanırım tarihe geçecek nitelikte bir başarıya ulaştırdı kendisini..
Oğlumla her şeyden önce bu olağanüstü çabasından, yılmadan vazgeçmeden verdiği mücadeleden ötürü gurur duyuyorum ve başarılarının devamını diliyorum..
Allah yolunu açık etsin ve sağlıkla nice konserler vermek nasip etsin..
 B U- K I Z,, ,, " insanın ", - e r k e ğ i n -, " i ç indeki- D i Ş i " , i m i ş-, gibi, ,, ,, Ş A R K I, ,, s ö y l ü y o r .._________E R K E K L E R- : ../( i ç i n i z d e k i- D i Ş i ' y i, m e r a k, ediyorsanız,, ,, b u, kızın- cismiyeti-- v e- ruhunda, bir MODEL-OLMA-özelliği,,, t e ş k i l- ve d i y o r .. .... ..) /H e m, " içinizde -üretmiş-olduğunuz d i ş i y i ", bulup-bilebildiğinizde, r e e l- olarak ,, ;s i z l e r,, " C U M H U R i Y E T- i n,,K I Z I; olarak, c i s i m l e ş t i r i l m e yeceksiniz " ../(yani-Cumhuriyetçi).. .. , ...../( - içinize-sızmış-kızlar b u,işte ,, kullanılacaklar-ken - ).. ..demem o k i, , Cumhuriyetçi, olmak -ç o k- kolay,, -içinize sızdırılan-k ı z-l a r ı n- - düşünceleri, i l e .. e m e k verip, d e , k e n d i, " d i ş i n i z i ",içinizde V A R; e d e b i l m e k , V A R K E N .. /( ../az biraz abart-tığımı k a b u l, edebilirim .. ) ..

From my album 'Another Bundle of Tantrums'. iTunes: http://geni.us/AOMi, Amazon:http://geni.us/AOMa Spotify: http://spoti.fi/1BFF84Q,…
N i E T zSCHE, ' n i n,
" K I Z KARDEŞiNE ", A Ş ı k, olduğu,
söylenilir ..
..
..
- k ı z- kardeşi olanlar ,
daha i y i, bilirler, , a n c a k ,,
,,
,,k ı z kardeşim olsa i d i, onu, dengeleyebilmek, i ç i n,,
,i ç i m d e n,, ,, -kendi etimden-
,b i r " d i ş i - T i n " , üretirdim,
.... Y i N E- K E N D i- içime ,,,,
,,
b e n- yerleştirebilmeye ..
/(ÇAĞDAŞ-SANATTA-installation- y e r l e ş t i r m e,,
e n, kullanılan- i ş l e v- oldu ..)
..
..
/(i ç i m d e-bir- d i ş i, taşıyabilmeyek,,
benim içimden ür e t i l m i ş ..
i ç i m e-girecek, t ü m, dişilere ,,d e,,
" k a l k a n" ..
,,
,,
..s a n ı r ı m, NiET z SCHE; d e, b ö y l e, - yaptı ..
/( STABiL- E R K E K-ADAMIN,,
s a d e c e, T E K- bir D i ş i s i, olur, içinde ..)
/( buradan tanışıyor-olabiliriz,
o n u n l a ..)
,,
..n o t :
/( sanırım tüm bestecilerin- d e, KIZ kardeşleri, d e ğ i l d e,
A N N E L E R i,, onların,, ; " KADINA " - reaksiyon vererek,,
,,- y a DA, Ö Y K ü N E R E K - ,,
i ç l e r i n d e, " en- t e m i z- D i Ş i ", F o r m u,,
V A R- EDEBiLMELERiNE,,
s e b e b i y e t, VERdiler ..
,,
/( KADINLARIN, içlerinde d e,,
erkek, m e l e k- a r a y a bilirsiniz,
p e k  L â ..
,,
..
Friedrich Nietzsche
1 Ağustos 2013
(...)
On gerçek bulmalısın günde yoksa gece de ararsın gerçeği ve canın aç kalır.
On kez gülmelisin günde, yoksa gece de ararsın gerçeği ve canın aç kalır.
On kez gülmelisin günde ve sevinmelisin
yoksa miden, o dert babası, gece seni tedirgin eder.
Bu bile azdır, iyi uyumak için kişide bütün erdemlerin bulunması gerekir.
Yalan yere tanıklık mı edeceğim? Zina mı edeceğim? Bütün bunlar uykuya iyi gelmez.
Ve kişide bütün erdemler olsa bile bilmesi gereken bir şey daha vardır:
Erdemlerin kendilerini de tam vaktinde uykuya yollamak.
(...)
Böyle Buyurdu Zerdüşt / Erdem Kürsüleri Üzerine
Friedrich Nietzsche
Murat Oktay Danis B U- K I Z,, ,, " insanın ", - e r k e ğ i n -, " i ç indeki- D i Ş i " , gibi, ,, ,, Ş A R K I, ,, s ö y l ü y o r .._________E R K E K L E R- sizlere, söylüyorum, : ../( i ç i n i z d e d i- D i Ş i ' y i, m e r a k, ediyorsanız, h e m, duyun, h e m- seyredin-o n u,, ,, b u, kızın- cismiyeti-- v e- ruhunda .. ..) /( gibi -geliyor b a n a ..)H e m, " içinizde -üretmiş-olduğunuz d i ş i y i ", bulup-bilebildiğinizde, " C U M H U R i Y E T- i n,,K I Z I; olarak, c i s i m l e ş t i r i m r e n iz e, d e,izin d e, v e r m e y e c e k siniz ,, .....- içinize-sızmış-kızlar b u,işte ,, kullanılacakken - .. ) ..https://www.youtube.com/watch?v=ic7scBTY-xwMurat Oktay DanisHatunzade'nin fotoğrafını paylaştı.KENDi-YUMURTASININ- K A B U Ğ U N U; 
ÇATLATAMAYAN,, Y A V R U ,,
,, /(ya da, h e r - K İ M, i s e,, ),,
,, y ü r ü m e y i, d e ,
istemeyecektir ..
,, " K E N D i, yönünde " ..
,,
,,
YOLLARDA, i s a n l a r ı, çevirin, sorun,,
,,k a ç- t a n e s i,
" K E N D i- Y Ö N Ü N D E " ,,
,i l e r l i y o r d u r ..
..
..
n o t : kendi yönünde yürüyebilen,,
insanları olmayan, bir, ülkenin,,
kendisi d e, var, m ı d ı r .... " Ç A Ğ D A Ş- SANAT " , D i N L E R- TARiHiNi, d e,
.. yeniden yazacak ..
i l l a k i .. 
,,
..KADINA- G Ö R E,, ERKEĞE, G Ö R E, 
ÖKÜZE- CEYLANA, SANDALYEYE, g ö r e, ,,
D i n- n e d i r .. nasıldır ,,
,, f a l a n.. .
./( h e r - bir NESNEYE- g ö r e,,, ,, ,,göreli .. )
,,
..
..
,, T E K ' E , tapınmanın,, i l e r i y e, doğru,,
E V R i L M E S i,, s a n k i,
n e s n e- Tabiatıyla ..
,,
" Ç A Ğ D A Ş-GENETiK- MAKiNALAŞMASI " ..
D i N- yaratıklarından,,
,, d a , " R O B O T L A R ", yaratabilme,,..
m i d i r ,, ..
T E K i n, ÇOKLANMASI ..i l e..
,,
/( TAPINMAYA,da gerek-kalmayacak ..
ALLAHIN T E K, YALNIZ, V E,,
ı s s ı z- olabilmesine .. )
/( B U, biricikliği,n,, ,, d e v a m ı n ı,,
i s t e y e b i l m e y e .. ) ..
..
..
..
..
.. Ç A Ğ D A Ş, sanat, D i n i, ,, ;GENETiĞi,,
tekrar , D O Ğ A L- E S T E T i Ğ i N E,,
d o ğ r u, olarak, yansıtabilmek,
i ç i n, m i, V A R ..
/( ÇIKMAZ-SOKAKTAN, g e r i,
dönersiniz ..)

WRITTEN BY LADY GAGA. EXECUTIVE PRODUCER: VINCENT HERBERT. DIRECTED BY NICK KNIGHT. CHOREOGRAPHY BY LAURIE ANN GIBSON. #VEVOCertified on Oct. 3, 2012. http:/...
YOUTUBE.COM..
JEFF- KOONs,, ,, L A D y- GAGA,, ortak,,
P e r F o r m a n s ı,,
" G i b s y ,, " Ç i N G E N E " ..
..
L a d y -gaganın, BIYIĞI, kirpikleri, v e ,,
GÖZ - L E N S L E R i,,
J E F F- KOONs, tarafından, üretilmiş-olsa
g e r e k ..
..
, " ,G ü ç l ü- s e s ", her Ş a r k ı d a,,
.. RENK, V E, T O N, değiştirir ..,
,,
,, konuşma T o n u n d a n,, ,
,, Ş A R K I N I N, RENKLERiNE, geçince,,
,S E S , v e , ifade,, belirgin- olarak,
B A Ş K A L A Ş A B i L i y o r..
,,
,,
n o t : LADY- G A G A, kendisinin d e,
M o d e r n, bir " Ç i n - g e n e " ,,
olduğunu, anlatıyor ,,
-yaşadığı, b i r, ö y k ü, i l e, d e,,
birlikte ..
..
..

Sie kam, sah, sang und sorgte für Gänsehautschübe bei den Fans. Gestern stellte die First Lady des Pop, das…
YOUTUBE.COM
/( L A D Y- GAGANIN, X E S, i, çokça kullanarak,,
sanatsal -yönünü, y ü k s e l t t i ğ i n i,,
D Ü N Y A, ALEM, biliyor ..
,,V E; d e,
O N A Y L I Y O R; d a .
,, /( N e d e, olsa, X E S, N E-ALKOL-NEDE, H A P .. )
,,
,,
..
..
n o t :
Y A N L I Ş, ANLAŞILMASIN,,
JEFF-KOONS- heykellerinden, biri olan,
" MAVi-TOP-T U T A N, gaga " ,,
B E Y N i N i, bir M A V İ- T O P,,
olarak, D O Ğ U R A B i L E N- T A N R I C A Y I,,
t e m s i l, E D i- y o r..
,,
/( B U aynı zamanda, sanatçı-olabilenin,,
" X E S " ' i , d e ,,
t e r s i n e, işletebildiğinin,,
H E Y K E L i- V E DE- R E S M i ..
/( R E S M ^İ, b i r, HEYKEL-RESiM-T O T E M i,,
yani.. )
,,LADY-G A G A,, " P E R F O R M, a n s ta " ..
,,
/( PERFORMANs- SANATÇISI, o l m a k,,
a p a y r ı, b i r ş e y d i r .. 
,, " s a d e c e , s i z " , varsınızdır, 
.. S A H N E D E ..
,,birden fazla kişinin
yapacakları, i Ş i,,
t e k, başınıza yapabilmeye,,
K A L K I Ş I R S I N I z..)
,,
,,
,, Ş A i R, olup, sonra d a,, kendi S Ö Z L E R i N i,,
b e s t e l e m e k,, V E, d e,,
,, " A Ş I K " - o l u p,, ,, kendi -çalıp, kendin,
S Ö Y L E M E K ..
,,
GAGA- burada, i ç k i, v e, D O P E, adlı uyarıcı H A P L A,,
olan ilişkisini, a n l a t ı y o r ..
/( bunları kullanarak daha i y i, sanat ,,
yapabilmeye çalışan, birçok ARTistin,,
,, ö B ü R ,- tarafa g e ç m e l e r i n d e n,
y a k ı n ı y o r .
,,
V E ,,b u n l a r, olmadan d a ,,
yaratıcı V E, y ü k s e k, olunabileceğini, v e,,
BUNUN, i ç i n d e, sadece
" y a k ı n ı n l a rı n d a ki, i n s a n l a r a ,,
,,i h t i y a c ı, olduğunu,
söylüyor ..
..
" S i Z E- D O P E, dan daha, çok,
ihtiyacım v a r, , d i y o r ..
..
..
..
..
" YARATICI-olmak-için -ilaçla- U Ç U Y O R -yüksek-,,
olmam- gerekmiyor ",, , diyor ..
" aklıma iyi bir fikir gelsin diye, Alkol, almış, olmam,,
gerekli, d e ğ i l " , diyor .. ..
,,
......Z O R , B U; batılı-müzisyenlerin, sanatçı,
olabilme, ç a b a l a r ı ,, V E
hayatları ..
,,
müzisyenden sanatçı, olmak, için,
,, diğer sanatları da yapmanız, gerek ..
RESSAM-YAZAR-MÜZiSYEN,v e DANSÇI, olmak,,
b a n a , yetiyor ,,
s ö z g e l i m i,,
S A N A T A, VARDIRABiLMEMDE;
P e r F O R M, a n s l a r ı m ı ..
/( yapmalarımı ..)
,,
S A N A T Ç I, olmak, basittir,,
sanat 7- Disiplindir, v e, her birini,
de yapacaksın ..
,,
a k s i, taktirde,, t e m b e l, olan,,
,,a r a L I K L a r ı, i ç k i, Akol, HAP- KOKAiN,X e s,
v e , benzeri, ,, Ş E Y L E R, i l e,,
d o l d u r a r a k, " SANATSAL-Bütünlüğe-" ,,
V a r d ı r m a y a, uğraşırlar,,
eylemlerini ..
/( L A D Y- GAGANIN, X E S, i, çokça kullanarak,,
sanatsal -yönünü, y ü k s e l t t i ğ i n i,,
D Ü N Y A, ALEM, biliyor ..
,,V E; d e,
O N A Y L I Y O R; d a .
,, /( N e d e, olsa, X E S, N E-ALKOL-NEDE, H A P .. )
,,
,,
..
..
n o t :
Y A N L I Ş, ANLAŞILMASIN,,
JEFF-KOONS- heykellerinden, biri olan,
" MAVi-TOP-T U T A N, gaga " ,,
B E Y N i N i, bir M A V İ- T O P,,
olarak, D O Ğ U R A B i L E N- T A N R I C A Y I,,
t e m s i l, E D i- y o r..
,,
/( B U aynı zamanda, sanatçı-olabilenin,,
" X E S " ' i , d e ,,
t e r s i n e, işletebildiğinin,,
H E Y K E L i- V E DE- R E S M i ..
/( R E S M ^İ, b i r, HEYKEL-RESiM-T O T E M i,,
yani.. )

Lady Gaga performing Dope live at #VEVOartRave in Brooklyn, NY on Nov. 10, 2013. © 2013 Interscope
YOUTUBE.COM


,,m  y- cousin- i n- h e r-  ,,L i f e - r e  n e w a t i o n ..
Hem öğrenciyim bu hayatta
Hem öğretmen...
Ne öğreneceklerim bitecek
Ne de öğreteceklerim........
Beğen   Yorum Yap   
Yorumlar
Neslihan Budak Kara Ben cektim ben cektimm
Modelimde güzel yani o bicim

Canan Elbir Bakan gözler de güzel olunca vizörüne kurban
BeğenYanıtla120 saat
TC Cemile Macit Cetiner Oyyy cok güzel yesillenmis güzel bacim
Murat Oktay Danis ..GÜNEŞ- -ıŞIĞI- GÖZLÜKLERi,, göz bebeklerinin herkese, gösterilmemesi, açısından, d a, koruyucu , o l u .. r.. ...çünkü göz bebeklerinden, i ç e r i, girmeye , alışmışları, durdurmanın, b un d a n, daha, çağdaş/-modern, bir, yolu d a, bulunmamaktadır .._______________ ..B i R E Y, olan,, ,, h e r , an, yanındaki, GÜNEŞ-GÖZLÜKLERini, çantasından çıkartıp, takabilme, özgürlüğü, iledir ../( karşınızdaki- k i m- olursa-o l s u n .. ) ..B i R E Y i N; ,,G Ö Z L E R i N i n- v e, göz bebeklerinin, b i r e y c e, korunabilmesinin, b i r, H A K- olması, e p e y c e, d e, bir, ZAMANI-/MEKANI,, ,, - KULLANABiLMEDE- D E M O K R A T i K ---HAKKIDIR, ..DEMOKRATiK-haklardır B i r e y i,, V A R - E D E B i L E C EK, olan, s a d e c e .. . /( B E N- kendim- MUTLAK-MEKAN-karanlığı, i l e, kendimi- K Ö R- bilemeden,, ,, K i ş i l i ğ i m i,, göz bebeği- tacizcilerinden- t a c i r l e r i n d e n,, ,, n, koruyamayacağımı, ,,i y i, bilenlerdenim .. ) BeğenYanıtlaAz önce

Yorum Gönder