11 Eylül 2015 Cuma

" VATANDAŞIN- V A T A N I " - V A R- M I ? /(

Murat Oktay DanisRaşit Dinç'in fotoğrafını paylaştı.


..E V i N i Z D E N-çıkmayın-ki, , ö l d ü r e m e s i n l e r.. H E S A P; , N E ZAMAN- K O N D U, önümüze.. ; " BOYUNEĞDiRME " ,, UYGULAYICILARININ,, ,,/(Tüm-Dünyada),,K a p i t a l i s t-TOPLUMA; v e geleneğe, M E C B U R, bırakma, v e EKLEME, eylemleri,, i l e , karşımıza-çıkışları,, " B U R N U M U Z A ", Y U M R U Ğ U, indirdikleri, andı ../( h e r k e s-hayatında, B U; yumrukla, karşılaşmış, v e, hayat stratejisini, belirlemiştir, realite, karşısında ).._________VATANDAŞ-SORUMLULUĞU; N E D i R .. TOPLUMA; karşı-sorumluluktan, ç o k, ö t e, değerli v e, önemlidir, V A T A N D A Ş-olma-sorumluluğu ..B i r i l e ri, v a t a n da ş l a r ı m ı z ı, , D A Ğ A, çıkma, mecburiyetinde, bırakınca,, D A Ğ, bir REALiTE, olarak, belirmedi, m i, hepimizin, karşısında. .._______________/( REALiTEYE-K A R Ş I-REALiTE ,, ,, size-dayatılan-REALiTEYi, i l l a, satın, almak-zorunda, mısınız../(VATANDAŞ-OLARAK).. B e n, senin R E A L i T E N i, değil, DAĞLARIN-R E A L i T E S i n i, satın, alıyorum, d i y e n, " VATANDAŞIN-*SEÇME-HAKKINA " , N E, d e r s i n ..i z.. b e n, derim, k i, , VATANDAŞSAN-s e ç m e- hakkın, d a, VARDIR; V A T A N- s e n i n s e.. .. ),,.. .. b e n, BAZI, VATANDAŞLARıMIZIN, S O R U N U N U; V E; TAVRINI,, ö n e m s e r i m, e ğ e r, VATANDAŞLIĞI; k o r u y a c a k, isem, -VATANIMIZIN, B i z l e r i n, olmasını, savunacak, i s e m ..M a d e m, birilerinin, B A Ş K A-REALiTELERi, -/(T ü m- ZORLUKLARINA-RAĞMEN),,s e ç m e l e r i n e, birileri, saldırıyor, i s e,, b e n, d e, ŞEHiRDEKi, O D A M I, VATAN-TOPRAĞI; olarak, b e l i r l e y i p,, " ODAMIN-SAHiBi-olmayı ", talep, e d e bilirim, A i l e m d e n ..________________________________________________ ..bakalım, ANNEM-BABAM-K i M- mişler.. o n la r, b u, hayatın, R e a l i t e l e ri, karşısında, -zamanında-, nasıl, K O N U M; almışlar, K i M l e r i n, REALitelerine, b o y u n, E Ğ M i ş l e r.. V E;İ Ş U, anda, K i m l e r i n, Yanında- v e- hizmetinde, çalışıyorlar ..1974 de, Fiilen, ODAMIn, sahibi,, görmeye başladım, k e nd i m i, ve, 10 sene, kendimi, ODAMA-kapattım ..B A N A - K i M L E R, adına, -kendi-Ana-Babamın-, N E L E R, yapmaya, kalkışabileceklerini, h a y r e t l e, seyretmeye, v e ; ONLARA; d a ," s e y r e t t i r e b il m e y e ,, n e l e r e, V E- HANGi-REALiTELERE; N A S I L, H i z m e t, ettiklerini .. .. o ğ u l l a r ı n a, neler, yapabildiklerine, o n l a r, da, şaşırdılar .. ______________________TABii, Ş i m d i l e r d e,, bu, m a s u m, VATAN-DUYGULARI; N E, kadar, tutarlı, V E, gerçekçi, ..O R D U N U-bile, VATANDAŞININ; ü z e r i n e, sürebilmişken .. R E A L i T E N i N, ,, T ü m- DEVRiMCi-R U H L U- VATANDAŞLARIMIZI; b i l e, i ç i n e-Y U T M A ; v e ,, kullanarak-realleştirme, m e t o d l a r ı, da, ç o k, ilerlemişlerken ..H e r ş e y, iyice, T i c a r i l e ş t i r i lmişken, ,, E V i N i Z i, V A T A N; TOPRAĞI; B i l m e n i z, v e, sadece E V i N i Z i N, MEKANINA; güvenmeniz, ,, b e n c e, hala, VATANIN-ASIL-SAVUNULMASINDA; T E M E L; i k e n ..
,,
unutmayalım, k i, KURTULUŞ-MÜDAFA-SAVAŞIMIZ, E V L E R i N D E, son-kalanlar-i l e, yapılabilindi ..Raşit Dinç'in fotoğrafı.
" E V- KEDiSiNiN ", RA'HATINI;
bozun bakalım ..,,
/(RA-nın, K e d i s i, oldu ya bunların hepsi, E S K i-Mısırda, Şereflendirilip, d e.. ),, b a ş ı n ı z a, neler, gelir .. /( Kedilerin, K ü s t a h, olduklarından, çok, bahsedilmesine , rağmen, K e d i l e r i, yine d e, sevmem, , onların rahatlarını bozmak, v e, Küstah-olabilme becerilerini, i z l e y e b i l e c e k, olmam, i l e, d e, idir .. )..
,,
..g e n e l d e , i N S A N I N, K E N D i s i n i n, " E V i N E, "
olan ,inancımı, " T O P L U M, olma-İ D E A L L E R i M i n " , önünde, tutarım./( KENDi-VUCUDUMLA-Yapamayacaklarımı, b a ş k a, Vucutlardan, i s t e m e, özgürlüğüm, o l s u n, da, istemezken ..) ../( b e n-koruyamıyorum-Vatanı, a s k e r, benim yerime d e, korusun ..)../( b u n u-isteyebilirsin, Allahtan,v e, belki, asker-olmayı,isteyen i n, ruhu da duyar.. .. kuvvetli, olabilmeli-inancın ..)..ancak, b e n, bunu, Anayasa, d i y e, mecburiyete, bağlamaz,, i n s a n l a r ı, yetenekli, oldukları, şeylerde, b i l e, mecburiyetlerle, kontrol, edebilmeye, K A L K ı ş m a z d ı m ../( i N G i L i Z i N, YAZILI, anayasası, y o k, i n s an ı n ı, BAŞKAlarının, b a ğ l a m a y a, kalkışmaması, i ç i n ).. V A H Ş i' dir, K e d i, d e,,
eğer-N E--KADAR-VAHŞi-olabileceğinizi,, T E S T; edecekseniz,,
bir AKILLI-K E D i- beslemelisiniz, evinizde..
-sadece -RAHATINI-kaçırın-bakın, " N E- KADAR-VAHŞi-olabilirler,
B U- K E D i L E R ..V A H Ş i L i Ğ i,
d e-kedilerden, i y i, K i M S E, öğretemez, s i z e,, /(B i R E Y E ),,
RA-K E D i' lerinin, Ö Ğ R E T i C i liğinden, Ö T E ..
,,
O KADAR-EĞiTiM-V e,, i d e o l o j i, V E- i n s an ı-mecbur edip-bağlayabilme-eylemleri, ile, k u ş a t ı l m ı ş ı z d ı r, k i, Ş e h i r l e r d e, /(şehirlerimizde-diyemiyorum, bakın ),, " V A H Ş i-olamadan- aşamazsınız, b u,
k u ş a t m a, çemberini .. )..
..B i R- Ş E Y i N, " W A H Ş i, olmadığını " -sınamanın, Y O L U,,
ONUN-RAHATINI-kaçırmaktır ..
..P e k i, bizler, evlerimizde, V A H Ş i, olabilmeyi,,m i,
çalışırız, yoksa, rahat-içinde-kuşatılmışlığı, duymamayı,, m ı ..
/( ANNELERiMiZiN- " WAHŞi' y e, tahammül-A Ğ Z I " ; VAHŞiNiN-YUTULABiLMESi, i l e,sonuçlanabilir-*U M U D U, i l e,
B E K Ç i'nin- BEKLEME-F A Z i LE T i, ile ..
,,
10-Çocuk-Doğurmuş, analarımızın,,
B U-KEZ- D E; ,, Dünyanın, E N- V A H Ş i, ÇOCUKLARINI,,
, i Ç L E R i N E-YUTABiLME-AĞIZLARININ-AZiMLERine,
B E L, bağlamalı-mıyız ?.
/( ANNEM-BENi-TEKRAR-iÇiNE-YUTACAK-DEĞi-L d i r, Y A ..
diğerlerini, d e, O yutmasın, B E N-TEPELEYE-bileyim,
dışarıda ..)
..
..
..
..
,,n o t :
K E D i, " SiYAH-BEYAZ ", görür, b u nedenle, ,, BEYiN-MATEMATiGi, beynin A K-VE-BOZ- MADDELERiNE, D i r e k t, bağlanır ..B U sebepten, K E D i- çok-AKILLI- v e ç o k- ZEKi, bir hayvan, olarak,, ç o k, s e r i, ve çevik, v e ANINDA T E P K i, veren, bir VARLIKtır, c a n l ı d a n, çok ...
B i Z L E R D E ,ise, RENKLi-GÖRME-nedeni, i l e,,
,,düşünceler, v e etkiler-renk-Merkezimizden d e, bir TUR; a t m a k, durumundadır .. B U; da, bizi çok yavaşlatır, ancak, b u-renkli-görü, , bizlere-estetiği, v e, sanatı, hediye eder, k i,, b i z l e r, sanatın- estetiğin içinde saklanabilirken, K E D i, çok, h ı z l ı, davranarak, konumunu. yeniden, V A R, e d e r.
MATEMATiKÇi-arkadaşım DEMiR-KÜPELi--6-KEDi, i l e, yaşıyordu, k e n d i, , EŞi v e ÇOCUĞUNU, E V D E N, kovmuşken ..ç o k t a n .. T a b i i, K E D İ lere, MATEMATiK-sorabilmek,i ç i n, d e, sürekli, içerdi ..K i M B i L i R, hangi, Matematiği, /( HANGi-ALEMLERiN- M A T E M A T i Ğ i N i ,,),, anlattılar, O N A; K E D i L E R ..
,,
B e n i m-i s e, PiYANOYU; /( V E - KENDiMi),, K E D i, YAPABiLİP; PiYANO- V E b e n i m-BEYNiMiN;; MATEMETiĞi, TOPLAMıNI,, " , P E N Ç E-TIRMIK " , savaşlarını-, S E S E- i Ç i R E b i l m e l i y i m..
,, E V i M D E .. V e y a , STUDYOMDA..
,,..
n o t e 2-
,,....M A K i N E L i- T Ü F E K, yapsam; k e n d i m i,,
,saniyede K a ç, M E R M i, atabilirim, çalışması,
v e, ö l ç ü lendirmesi, ..
V E ; B i L G i, araştırılması ..
..
, b i l e b i l m e l i y i m, K E N D i M i ..,,
,, V E , b u g ü n k ü, T E K N O L O J i, düzeyimi ..


CAT-PLAY .. CAT-E Y E- s e e, " black-&white " ..so they are very-clever-and W i S E ../( -and-FAST- a c t i n g,, with-Mind-Maths. )-.. K E D i, " SiYAH-BEY...
 • ,,birilerinin, birşeylerin,
  , y ü k s e k- İDEALLERini,, -V E- i D E O L O J i L E R, i n i, almayayım ,,
  onların-eğitimleri, ile , e ğ i t i m l e,,
  ,, t e ş e k k ü r, e d e r i m,,
  ,,b e n, P i r i n ç- e k e y i m..
  /( b e n i m-öğretilerim d e, çocuğuma,,
  s a d e c e- suskunluğumdan- geçsin ,,
  direkt-R U H U N A- BEYNiNE )..
  ,, " A ğ a ç s ı z " , da yaşarım, " EĞiTiLMiŞ-ÇOCUKSUZ " , d a..b e n,
  P i R i N Ç, EKEYiM, k i, ç o c u ğ u m u n, K A R N I- doğru-dürüdst- D O Y S U N ..
  ,,i l k, Ö N C E- sağlam /(TAM), bir KAFA, V E YETKiN-bir V U C U T, üretebilsin kendisine .. / ( KAFASININ-içine- onun-bunun-iŞ-Tiyatrosunun, i D E O L O J i L E R i, doldurulamasın,, d a h a, çocukken .. ).. y a r ı m, işlere, kalkışmasın-YARIM-VUCUDU, i l e.. T A M,iş, yapsın, " bir -tane ", i ş, yapsın.. B i R E Y lere- E, v e r i l ebilinecek .
  /( B i r ey,d i r, bireyleri, d e--var, e d e bilecek, olan ....s a d e c e .. )
  /( V E- B U-Dünya, , ; " B i R E Y-i N S A N ' ı n " , ÜZERiNDE, yükselsin ..)
  ..
" CEKET-GRAVAT ",-giyip her sabah işe
giden insanların, hayatları, İÇİNDE -YAŞADIKLARI, ALEMLERİ, apayrıdır ..V E, onlara ,kabahat de bulamayacaksınız./( onları engelleyebilecekseniz, O işlere, CEKET-GRAWATları ,i l e-gitmelerine, e n g e l , olabilin ).. .. Büyük-Projeleri, onlar-imal eder, ve üretir ve uygularlar .. T A B i i, ki, ,b u işleri yapabilmek için de, DÜNYAyı, yönetecekler, v e, şekillendirecekler.. .. D ü n Y A ' n ı n, " iŞ-ALANINDA-SÜPERi ",V E, LOKOMATiFi, , A . B . D . dir, P e k, Tabii, k i .,
onların D ü n y a d a, yapacakları b u, işlerin, YOLUNU, A Ç A C A k, , çeşitli Teşkilatları ve, o n l a r ı n, PLANLAMALARI, strateji, v e, TAKTiKleri, v e, bunların uygulayıcıları, da olacaktır ../( B U- T i Y A T R O,, oynanıyor- Dünyada ..T ü m- Tiyatro sevenlere- hayırlı-olsun .. H e r k e s-bir Ş e k i l d e, canlı -Tiyatronun, bir alt oyununda yer, a l m ı y o r, s a n k i .. B Ü Y Ü K-TiYATRODA-oynayınca- B U; T i y a t r o, CENNETTE-k u r u l u y o r, da, d e ğ i l ..-yine-Dünyada - ..
..b e n yüksek Tiyatro oynuyorum bana birşey-olmaz-diye -bir-ş e y- d e, y o k ,,
,,D ü N y a, tiyatrosunda ..
..T i y a t r o-sevmem,, gitmem d e..H a y a t-iŞ-Tiyatroları, içinde
olmayı da, s e v m e m .. S i n e m a d an, yanayım.. ..epeyce TV' d e n ..,,
R E S i M- Y A Z M A K, v e, kendi- PiYANOMDA; kendimi, kendim seyretmekten, yanayım .. T O P U M U, atarım, T O P l u m, gerektiğinde ..
,, E S K i, yunan-bir- AÇIK hava Tiyatrosunda , bir, Aristofanes, oyununu,
gecenin içinde, , uzaktan ay doğarken, i z l e m e y e,
,, itirazım, olmazdı, halbuki ..


Ç.N: uzun metin için kusura bakmayın ancak bir solukta çevirdim başından kalkamadım. son derece açıklayıcı bence okunması gereken bir röportaj.
WWW.ADALETBİZ.COM

Yorum Gönder