6 Eylül 2015 Pazar

- " D E E P- J E f-f- - K O O O N ' s " , O N " ..

- "   D  E  E  P-   J E  f-f-   - K  O  O    O  N ' s " ,  O  N  "   ..

..


" 2008, sanırım .." ,, U.S.A. NEW-Jarsey d e,
bir E V- garajında- sanat-çalışıyorum ..
,,
garajın kapısına, da, bir, CHEROKiEE--KARA-1-JEEP, çekmişim,
k i, içerisi, görünmesin, , v e,
IŞIK-v e HAVA, o l s u n, diye ..,,
D E R K E N-
,,
JEEP-i n, Çamurluğunda,
k e n d i m i, V E,
SüRREAL-BOZ-UN-UMUMU-
/( BUZUNUMUMU ),,
g ö r ü n c e- duramıyorum .
, d u r a l ı y o r u m ..
,,
f o t o, v e- V i d e o- lar, başlıyor ,,
" B O Y A - RESMi- B E K L E Y E C E K ..
..
o V i d e o lardan, biri ..
DERKEN; N--YORKTA, bir GECE-Partisine,
bilet alıyor, v e-Trenle- gidiyorum ..
,,o r a d a, çıplak-kızlar-ressamlara, modellik,
yapıyorlar ,, ..
, V E- orada, bir, ÇOCUK,
b e n i m- S Ü M E R L i- olduğumu,,
söylüyor- b a n a ..
,,
b u, nedenle, b u, serinin, A D I,,
D A;
N E W- Y O R K t a,,
" S U M E R i A N- S E X " , olu V E ri yor r,,
,, n o t l a r ı m,
arasında ..
d a..
..
..
,, O ZAMANLAR- J E F F- KOON's dan, d a,
haberim, y o k,
o n o(u),, n, " AYNA- K E N D i- O -rbitallerinden, d e ..
..
..
Y i n e- NEW-YORKTA, MOMA-da, takılmalarımda,
, b i r, " A Y N A- KOLTUĞA ", takılıyorum ..
,,b e l k i, 20, gün,
görevlilere,fark ettirmeden,
B U; AYNADA; " L E O N A R D O- daVinci- KENDiMi ",
ç al ı ş ı y oı r u m ..
L E O N A R D O, dan, haberim,
V A R - iK e n ..
..
,,
..
https://www.youtube.com/watch?v=A1k8VSV9iBs
,,
/( KOLTUĞUN-Sırt yaslanılan, yerinden,
/(oradaki-MUTLAK-M e k a n- derinliğinden,
/( SONY-Fotograf- makinasının,
,, - " O B J E K T i f i-nin- i çin d en, "
Y Ü R Ü Y Ü P; d e, ,,
... ..g e l e bilip, d e,,
a s l ı ' n ' d a .. )
,, " karanlıktan, gelip, oradan, FOTOFRAFLIYORUM; K e nd ' i m i, ",,
v e, K E N D i M D E K i,,
" L E O NARDO; d a ' V i N C i ' Y i, i Y i C E- b i R .. ..
..
.. n o - t :
.J E F F - KOONs, U, i Y i K i, D E; BiLMiYORDUM; DEMEL-i y i -m .. J E F F- KOONs, LEONARDO-KOLTUĞUNUN; içindeki- M U T L A K- MEKANDAN- D ü N Y A Y A- Yürüyebilmey, yapabilir- m i, i d i .. .. H i ç, D E Ğ i l S E E, b e n, Y A P T I M , b i l e m e d i Ğ i m d en,,, J E ff- KO O n s ' U ..


..

" 2008, sanırım .." ,, U.S.A. NEW-Jarsey d e,
bir E V- garajında- sanat-çalışıyorum ..
,,
garajın kapısına, da, bir, CHEROKiEE--KARA-1-JEEP, çekmişim,
k i, içerisi, görünmesin, , v e,
IŞIK-v e HAVA, o l s u n, diye ..,,
D E R K E N-
,,
JEEP-i n, Çamurluğunda,
k e n d i m i, V E,
SüRREAL-BOZ-UN-UMUMU-

/( BUZUNUNUMU )..
g ö r ü n c e- duramıyorum .. .

d u r a l ı y o r u m..
,,
f o t o, v e- V i d e o- lar, başlıyor ,,
" B O Y A - RESMi- B E K L E Y E C E K ..
..
o V i d e o lardan, biri ..
DERKEN; N--YORKTA, bir GECE-Partisine,
bilet alıyor, v e-Trenle- gidiyorum ..
,,o r a d a, çıplak-kızlar-ressamlara, modellik,
yapıyorlar ,, ..
, V E- orada, bir, ÇOCUK,
b e n i m- S Ü M E R L i- olduğumu,,
söylüyor- b a n a ..
,,
b u, nedenle, b u, serinin, A D I,,
D A;
N E W- Y O R K t a,,
" S U M E R i A N- S E X " , olu V E ri yor r,,
,, n o t l a r ı m,
arasında ..
d a..
..
..
,, O ZAMANLAR- J E F F- KOON's dan, d a,
haberim, y o k,
o n o(u),, n, " AYNA- K E N D i- O -rbitallerinden, d e ..
..
..
Y i n e- NEW-YORKTA, MOMA-da, takılmalarımda,
, b i r, " A Y N A- KOLTUĞA ", takılıyorum ..
,,b e l k i, 20, gün,
görevlilere,fark ettirmeden,
B U; AYNADA; " L E O N A R D O- daVinci- KENDiMi ",
ç al ı ş ı y oı r u m ..
L E O N A R D O, dan, haberim,
V A R - iK e n ..
..
,,
..
https://www.youtube.com/watch?v=A1k8VSV9iBs
,,
/( KOLTUĞUN-Sırt yaslanılan, yerinden,
/(oradaki-MUTLAK-M e k a n- derinliğinden,
karanlıktan, gelip, oradan, FOTOFRAFLIYORUM; K e n i m i,
v e, K E N D i M D E K i,,
L E O NARDO; Y U ..
..
.. n o - t :
.J E F F - KOONs, U, i Y i K i, D E; BiLMiYORDUM; DEMEL-i y i -m .. J E F F- KOONs, LEONARDO-KOLTUĞUNUN; içindeki- M U T L A K- MEKANDAN- D ü N Y A Y A- Yürüyebilmey, yapabilir- m i, i d i .. .. H i ç, D E Ğ i l S E E, b e n, Y A P T I M , b i l e m e d i Ğ i m d en,,, J E ff- KO O n s ' U ..

This video has b e e n T a k e n; from a " Black CAR " ; u s e d as a curved " M i r r o r "..WHiCH I say,, " t...
YOUTUBE.COM


" H E L L O - MiSiS- ,, - C H E "
..
..
.." H E L L O - MiSS-i S- .. ..t h e - - C H E " ..
,,
,,
C H E- de-Guavera,, ,,
" B A L T A - G i R ' E M - E Z -
/( W E-King- -Baltası- H A R i Ç ) ..
-G ü n e y- AMERiKA- DAĞLARINI,,
,, O R M A N L A R I N I,,
.. " YOZLAŞMIŞ- ORTA AMERiKA-Ş e h i r l e r e " ,
,," T E R C i H, edince " ,,
,,A D I; D E V R i M C i Y E,,
,, ,, çık- -a r t- ı - l madı, m ı ? ..
,,
..
,,J E F -f- -K O _O N s ,, + LADY- G A G A -PROJECT
..e ' gelince .. :
https://www.nowness.com/…/jeff-koons-philosophy-of-perfecti…
,,
https://www.youtube.com/watch…
,,_____________________________________________________________
,,
,,
,, b u Şarkıyı ,
,, 4-non-Blonds, topluluğunun, üretiminden,
bilirdik ..
/( DÜNYALI-Dünya, için, yapmış,
Dünyalı olarak, sergilemişler ..
,, pop müzik sahnelerinde ..
ancak, i ş ,
,," Lady-GAGA-PROJECT " - ' e , gelince,,
" B U- P E R F O R M A N S A " - dönüşüyor ..,,
,,
.. " T i Y A T R O, da,i temel-bir Sanat-*disiplini,
d i r- Y A ..))
..
,,
,,
n o t e :
J E F F- KOONs, SANATI-
,, " L A D Y- GAGA-PROJECT' e " ,,
PER' F O R M -A N sı,, ,
T i y a t r a l- dışavurumla,, " D O Ğ R U - Y E R E L ",,
s e r g i -ley- i m e ,,
,, o l a n a k- veriyor ..
,,
,,
N E D i R, JEFF-KOONs f a r k ı .. :
JEFF-KOONs,
" KENDi M-iZi- H E Y K E L L E Ş T i RiR " ..
,, i ç i m i z d e, " Ş i Ş i R E C E Ğ i M -i Z " ,,
,, K E N D i M i z i ..
,,
/( K i- içimizde- şişireceğimiz -kendimizi,,
,, - A T O M -i ç i, " O R B i T A L L L E R E ",,
y e r - l e ş -tiriyor, o l -m a s ı ,,
,,e n t e r e s a n d ı r ..
,,yani, O- d e r- k i,,
,,
" K E N D i M i Z- aslında,
" ATOMLARIN,- -O R B i T A L L E R i N C E " - TAŞI- n ı L I R.. ..
,,
" ATOM-ORBiTALLERi-s a n k i, - " s a n a t s a l ", - , bir " SANDALYE ",,
v e , " S i z, d e, N E D E N " ,,
" K E N' D i N ' i Z E; ,,
K E N D i- DiZiNiZiN- ", ü s T Ü N E ,,
,,otumazsınız ..
,,D A , B A M B A Ş K A- MALiYETLi-M A L,,
V E; Ş E Y L E R i N- üzerine,,
o t u r a b i l m e,,
t e l a ş ı- içindesinizdir ..
,,
,,
,,
,,
J E f f, -KO O N s ,,
KEN-DiN-iN-SANDELYELERi- ,, / " O R B i T A L- HEYELLERi " ,
,, n d e,,
H A N G i, büyüklüğe, çıkacağını,,
,, o n l a r a, bakanların, ,, N E L E R i N,,
" H e y k e l i n, üzerinde, yansıyacakları " , ile,
ilgilendirilmesini, u y g u n,
b u l u r..
,,
/( " K E N D i- ORBiTALLERi " , genelde,,
A Y N A- YÜZEYLiDirler, v e ,,
v e b u- yuvarlak-orbitsel- a y n a ' lar,,
, konuldukları yerdeki, " Ç E V R E' n i n- -EŞYALARINI, " ,,
" Y E R i- V E- D Ü N- YAYI,, " ,,
bakanın- B A K M A- açısına g ö r e,
ONLARA- yansıtırlar ..
/(/ KENDi-HEYKELi N E, K E N D i,-KENDiNiZLE,
b a k ı p- K E N D i- hayalinizin,
yansısını- g ö r e b i l i r s i n i z..
,,
B U; sanatta herkesin- K E N D i sini,
V E; K E N D i- D i n ' i n i,
görebilmesi, gerektiĞ i,
t e z i, ile, d e,,
çakışır ..
,,
Y A N i,
K E N D i N - i Z ", V E;
" KENDi-D i n- ORBiTALiNiZ, N E, i s e,,
o n u, izleyebileceğiniz-O r b i t s e l-AYNALARIN;
tasarımıdır , A R T; /(SANAT),
,,
J e f f- KO O N s d a..
,,
,,d i n ' i n i z, V E; K E N D i n i z,
N E; i s e ,,
,, BU-Küresel- A Y N A- -KENDiSi- NESNE- H E Y ' K E L- l e r i n d e ,,
,," B A M B A Ş K A- YANSI l a , olarak,,
K E N D i N i z i,
b e t i m l e y e- bilme,,
O L A N A Ğ I N I Z,,
olabilecektir ..
,,
,,
T A B i i , B U, " sanat-T Ü R Ü " ,,
, " D i N l e r ", V E, D i n,
kitaplarının, /( " g ^u y a", B U- D Ü N -YA- n ı n-
- Z U L M Ü N Ü, - D i n ' direbilin-mesi, ..)
,/( MESSi- d e-1-FUTBOL- K E N D i, -EŞYASI, olarak,
B U N A- ÇALIŞIR),,
,, i ş i n i, /( yükünü ),,
b i r a z, olsun, hafifletebilmek,,
i ç i n, " d i Z' A Y N A ", edilmiş,,
,, s e ..
..
L A D Y- G A G A- PROJECT,,
,, B U- Y E R E L- DüNYANIN; K E N D i- HEYKELLERi, i l e,,
y e r e l l e ş t i r i l e bilmesi,,
V E; K i Ş i ' n i n,
K E N D i - K i ş i liğinin , O R B i T A L i N i,,
d e, B U- D Ü N Y A Y I- /(Y E R i ),
genişletebilmek, a d ı n a ,,
,, ü r e t e bilmesinin, y i n e- kendi- görevi- olduğunu,
söylemesi ..
,,
y e n i, bir- S ö y l e m,,
V E; SANATIN; e n, Y E N i,
i d e o l o j i l e ri n d e n..
,,
B A Ş K A L A R I N I N; Tiyatrosunda, R O L-Aramak-
y e r i n e ,, K E N D i N i Z i,,
" K E N D i- ORBiTAL- E Ş Y A - T A K I M I N I Z I,
ü r e t m e y e,
" K E N D i- KENDiNiZi- D I Ş A R I Y A- Ş i Ş i -
rebilmeye,,
, harcayın, z a m a n ı n ı z ı ..
,,s ö y l e m i ..
,,
,,
..
..
,,Y ü R ü y o r, B U_ - Y O L D A,,
" GAGALI- L A D y- G A G A " ..
özgür kuşu ..
..,,
..
n o t e :
,,b u arada, 13 yaşında, kendi, grubu ,i l e,
N E W-YORK, kuluplerinde Ş a r k ı, söyler-p e r f o r m e-
ederken, bir Müşteri, bağırır ,,
,," şarkı-söyleyemiyorsun-yetersizsin- s oy u n " ..
V E; b u, minik, k ı z, hmen,,
anadan, D o ğ m a- soyunur ..
,,
i ş t e- O- G ÜĞ N, başlamıştır,
GAGALI-K A D I N I N,, K A D I N I - ORBiTALLEŞTiRMESi,,
, V E , d a,,
J E F - KOO O Ns, ,, L A,
B e r a b e r l i Ğ i ..
,,.
..
,,
,,
n o t:
.. B E Y N i N- M A V i- bir - ŞEFFAF- T O P- K Ü R E, olduğu, V E , ONUN ORBiTALiNiN, d e , SANATTA- ,, DIŞARIYA- CiSiMLEŞTiRiLiP; D O Ğ U RULA bilineceĞ i,, https://www.youtube.com/watch… ..
,,
no -t :
K E N D i, ORBiTALiNiZi, KENDi- Y A K I N- DIŞINIZDA D A, , " V A R ; ETMENiN " - Y E N i - T İ Y ' A T - R O S U .. .. , D E K O R- BÖLÜMÜNDE- - " LADY- G A G A- PROJECT " ..V A Z i F E sini, yapıyor, K E N D i- nesnelliğine, b u- Dünyada , K E N D i- Dünyasında,, b a ş k a l a r ı n ı n , DÜNYA-v e- ALEMLERiNiN-içine N E ,
düşürülemesin, d i y e .. ..https://www.youtube.com/watch?v=IU4HyuFOfEw&index=2...
..
..

Live footage and vocals from the sound board from #artRaveVienna, Lady Gaga singing 4 Non Blondes'...
YOUTUBE.COM"Without Mozart we cannot fly." - Menahem Pressler
Canan Elbir yeni bir fotoğraf ekledi.

Hayat Ne Aşk davasıdır , ne de ekmek kavgasıdır .Hayat
, " i n s a n " , kalabilme , mücadelesidir . 
C  H  E .

Murat Oktay DanisGulsin Onay'ın fotoğrafını paylaştı.

...T O P R A K+ GÜNEŞ = EARTH /(YERYÜZÜ ) .. 
..GÖKYÜZÜNDE EVRENSELLiĞin- Zirveleri, olarak, Ö Y K Ü N D Ü Ğ Ü M Ü Z; ,, " Y I L D I Z L A R " ; D A ,, " E A R T H ", sınıfında l a r , i K E N .. .. 
,,
B i r sanatçı ,sanatında, , N E- KADAR- İ Y İ, i s e , 
O KADAR- D A- " E A R T H " , tür.. 
,,
.. V U C U D U M U Z D A- E A R T H ' Ü, temsil eden, i s e,
K A L B i Mizdir ..
.. K A L B i- en K U V V E T L i, olan, K i Ş i, ise,,
E N- EVRENSEL, V e , " E N- D Ü N Y A saldır " ..
,,
KALPLERiMiZLE yarışabileceğimiz, , DÜNYAYI;
/(EARTH'ü ),,/( Y E R' i ),,
" V A R EDiP -YAPILANDIRAbileceğimiz- " ; Y E R Y Ü Z Ü; n d e, ,, ; sadece,
,Ö Z G Ü R L Ü K T E N- BAHSEDiLEBiLiNE-CEKKEN .. ..
,,
..
..
..
/(AKILLI-KAPiTALiSTLERE; D E ,
" AKILLI OLABiLEN -Akılla-olabilen-RESiMLERi " , VEREBiL i n ..
/(ALEMLERiN-RESiMLERiNi),,
/( K i, AKILLARI-KENDiLERiNi,
M U T L A K- MEKANDA,
yalnız hissetmesin- B U- DÜNYA m ı z d a )..
,,
k i --onlar da, D Ü N Y A L I; olmayı, K A B U L; EDEBiLSiNLER;
, V E; DÜNYAYI, , V E, KALPLERi,
ö z g ü r, , YALNIZ; /(ISSIZLIKLARIYLA- ÖZGÜR)) ,,bırakabilsinler ..
V E KENDi, AKILSAL- BARIŞLARINA-
- E R i Ş E B i L MEYi,-başarabildiklerini, düşünebilsinler,
, MUTLU-OLSUNLAR- " A L E M L E R i N D E " ..
,,
/(ŞATAFATLI-DÜNYA-ZENGiNLiKLERi-i l e, GÖZLERiMiZİ, V E BEDENLERiMiZi- BOYAMAYI-D A, BIRAKIRLAR- B Ö Y L E C E .. .. .. )
..
_________________ B U DA; /(BUDHANIN--ZiHNiNiN- , i Zindeki- b e n d e n ); , " bir, D U A " ; gibi, oldu,, ..D Ü N Y A' n ı n ,, - " , , g ü n ü n e " - başlarken ..
Y E R L i- Y E R i n d e ..

Rahmetli babaannem Anneliese Reusch Berlin'de yaşardı ve sık sık İstanbul'a bizleri ziyaret etmeye gelirdi..
Her yemek öncesi şu şekilde dua ve şükrettiğini hatırlıyorum:
"Erde die uns dies gebracht,
Sonne die uns Reif gemacht,
Liebe Sonne Liebe Erde,
Euer nie vergessen werde.."
"Toprak bize bu nimetleri getirdi..
Güneş onları olgunlaştırdı..
Sevgili güneş, sevgili toprak,
Sizi hiç unutmayacağız.."


Gulsin Onay profil resmini güncelledi.
8 saat
Beğen   Yorum Yap   

GÜLSiN- O N A Y I N-  D O Ğ U M,  G Ü N Ü ..
_________________________________________________________________________________
.. y e n i lenir--, d o ğ u ş u m u z, , h e r , YAŞGÜNLERiMiZDE ,,..
 • Gulsin Onay bunu beğendi.
 • Gulsin Onay Cok teşekkür ederim..
  • Murat Oktay Danis .. sanatçı " d u ğ u r a bi l e n k e n " ,, , ,, h e p i m i z -K A D I N I Z; , ,, " y e n i-birşey- " ,, doğurabildiğimiz, - Ü R E T E B i L D i Ğ ,i M i Z; ,, h e r, günde . .. KADIN, H E M, d e sanatçı- olabildi, i s e,, GÜNEŞiMiZ- B i l i r i z- KADIN- SANATÇIYI .. .. /( sizin-DOĞUŞKANLI-DOĞAÇLAMALARINIZ; D o ğ a ç l a ma -yeteneğiniz- K a d ı n- S a n a t ç ı n ı n, sanata-olan-yeteneğinin- N E- y ö n d e, olması, g e r e ktiĞini, s ö y l e y e bilmişti, b a n a,, C .S. O,, k o n s e r salonunda, bir - konçerto sonrasının , b i r, " B i s ' i n d e " .. .. /( b e n -D o ğ a ç l a y a-bilene- -S e s l e r i-çarpıştırabilene- , S E S-sanatı, sanatçısı, diyebilme, eğilimindeyim.. ) .. g e n e l d e- t ü m, sanatlarda, doğaçlama ile, doğmayan, ş e y, i, sanat saymama- eğilimliyim.. AKILLI-M i m a r ,-SANATÇILAR ,, doğumlarla, ilgilenmezlerken ..
  • Murat Oktay Danis

   Yanıt yaz...
 • Gulsin Onay Ne güzel..
  • Murat Oktay Danis .. " Y E N i, yılınızın " , Y E N i, Ü r e t i m l e r l e, dolu-olmasını, dilerim ..
   Beğen · Yanıtla · 1 · 18 dk.
  • Murat Oktay Danis .. NE GÜZEL d i r,,?, diye soruyorsanız,, , , ; g ü z e l l i k-konusundaki, fikrim, d e, ; h ı z l ı, /( seyri-sefer,,halinde ), o l a n ı n, " h ı z ı ", olanın, s e y r e d i l e s i, güzel- olduğu, yönünde,, ,,k i- s i Z; bunu, m ü k e m m e l e n, u y g u l a y a biliyor, v e, d e, ; V A R- ED i Y O R S U N U Z ..SESLENDiRMELERiNiZDE .. /( KiŞinin , kendi güzelliği, olmasa, sanatta- g ü z e l l i ğ i n, hızına-d a,, /(b u n a -da ),, , p e k, kalkışamaz, s a n a t, sahnesinde ,, .. d e .. )../ SANATÇININ- G Ü Z E L, olması,, doğaçlama i l e, TAÇLANDIRILMALI, F i k r i m c e ..
   Beğen · Yanıtla · 1 · 7 dk.
  • Murat Oktay Danis

   Yanıt yaz...
 • Murat Oktay Danis

  Yorum yaz...
________________________________________________________________________________

..G Ü Z E L-olan doğaçlamalı,,
ç ü n k ü, sadece GÜZELE-TOPLUM,içinde " DOĞUM-YAPMA-Ş  a n s ı ",
tanınır .. T o p l u m l a r d a ..
,,
,,
ÇÜNKÜ; iZLEYiCi, GÜZ>ELLiĞi,  S A N A T Ç I N I N; YÜZÜNDE; 
 V E VUCUDUNDA BULABiLiRSE;  ,, " D O Ğ A Ç L A M A- ", esnasında,
d o ğ a b i l e c e k, Ç  i R K i N L i k l e r i n, sanata, A  i  T- ŞEYLER,
olduğuna, ,, i  K  N  A ; olabilir ..
,,A K S İ, taktirde, ,, " GÜZEL-OLAN-ÇOK-KOLAY- h e r ş e  yi,
güzelleştirmeye, y  ö  n  e l e bilecekken,
n e  d en, " Ç i R K i N-SANATSAL-Ş E Y L  E R i,  d  e,,
"  A   Ç  I  K; EDEBiLMEYE*-uğraşsın ..)
,,
Ç  i  r k  i  N;  A D A M/KADIN,, ; Çirkin-Ş E Y L E R, seslendiriyorsa,,
, o n u n, B U, ikiye katlanan ç i r k i n l i ğ i n i,  k   i  m,
kendi güzelliği, i l e, dengeleyebilmeye,,
kalkışır, k  i..

" TRANSCENDENTAL- B R A iN " .. &/ t h e - A R T ..

BABA-ANNEMiN; MEZARINDA; M I, demeliyim,,
/( " C E N A Z E S i N E- B i L E "- gidememişken ),,
/( M E Z A R I N A- d a, gidememişken ..)
,,
b e n ; " yerine çakılı, kımıldamazlardan-ken " ,,
B A B A- A N N E M, bize- E V i M i Z E- MİSAFiR;
,, gelirdi, K E N D i s i ni,- K i M; V E -N E;
olduğunu ,,
B i Z E; TANITMAYA,,
T A N I Ş- olmaya ..
A N N E M i N- GÖLGESiNDE ..
,,
,,
ROMANYA-DOĞUMLU, ÖMRÜNÜN yarısını Romanyada, yaşamış, b u, kadın,,
e n t e r e s a n, bir -i ç, ç ı ğ l ı k, bir çılgın, S E S,, -bol-oksijenli- KARPAT DAĞLARININ,,,,
heyecanını, taşırdı, O, Mütevazi, B U D i S T, suskunluğunun, ALTINDA ..
b u- I S S I Z-, iç, s e s i n d e..
,,
" R O M E N L i Ğ i " , araki bulasın ..
/( kanına içine , t i n i n e- işlemişken, bir şekilde..)
/( Babam da Romanya doğumlu ..
V E; o n u n, ROMEN-PRENSi, olarak, yetiştirildim, b e n,,
babam TÜRKiYEDE, R O M E N- olamayacakken ..
/( b e n i m-içimde yaşattı, k e n d i, Romen-Prensini .)
" G E C E YARILARINDA-UYANIRDIM,,
,K i M L i Ğ i M i, O R T A-DALGA-RADYO , yayınlarındaki,
ÜLKELERE; sormaya,,
,,t a k ı l d ı ğ ı m- RADYO-istasounu, sonunda, b a n a,,
" RADiO-BÜKREŞ--PROGRAM-UL-DOYÇH " ,
d e r d i, g e c e n i n-bir- " M U T L A K- YARISINDA " ..
,,
,,
K i M i M, b e n, diye,
KiMLiĞiMi, ,, K i M E;
KiMLERE_ sorayım- b e n- ş i m d i ,,
içimde, , hiç görmediğim-ROMANYANIN; S E S L E R i, var, d i y e , ..
,,, i d d i a - e t -s e m ..
,,
,,
___________________________________________________________________
B U; M Ü Z i Ğ E; gelince .. :
,,
BABAANNEMLE-KONUŞMAM-YASAKTI- S A N K i,,
/( b e n, BABAMIN- ROMEN-PRENSi-i k e n,,
ROMANYALILAŞTIRILAMAZDIM,,
babaAMMEMCE- d e ) ..
,,V E ANCAK- O- Ö T E YANA-
" Ö T E- ALEMLERE- g e ç i n c e ",,
,,o n u n l a, onun, d a,benim,i ç i m e, yerleştirdiği,
,, " k e n d i-iç-s e s i,, ile " ,, ,,i ç-sesleri-ile,,v e
,, bu s e s l e r i n, ÖYKÜNDÜKLERi, i l e,,
Y Ü Z L E Ş E B i L E C E K,,
K O N U Ş A Bilecektim, d e,, ..
..
,,
B U NEDENLE- B U- MÜZiĞin, O R T A M I,,
V E ATMOSFERi,,
" " Ö T E- TARAF ",
,, MADDESi-DE- A T O M U- da,
A L E M L E R D İ R ..
A L L A H I N- ALEMLERi ..
..
,,
B U MÜZiK; b i r ALEMLER-OPERASIDIR,
, " S E N- F O N i sidir ",
herşeyden, ö n c e ..
B a b a anem e, Alemlerde,- S E N; diyebilmeye,,
çalışmamdır ..
,,
,,
,,
__________________________________________________________________________
,,
A L E M L E R; " Ö T E - TARAFINDAKi- M Ü Z i K ",
,, nasıl- Y A Z I-la
bilinir ..
B U N U N; METODU; :
1- ilkin oralarda, /(ALEMLERDE),,TEK;b i r-ENSTRUMANA- i z i n- V A R ..
/( yani, Senfoni-t e k-bir enstruman-dan oluşan, bir-Orkestra-için
yazılacak .. )
,,
2- PLANLAMA- geleceğe, yönelik işleyen, bir hafıza,
,, hatırlama, i l e, yapılabilinirken,, /(NORMAL-MODAL-MÜZiKTE)..
B U-ALEM-MÜZiĞi,, g e ç m i ş e- yönelik-bir- rememberance - HATIRLAMA,,
s e a n s ı, olarak, S Ü R E K L i, ÜST-ÜSTE-yazılacak ..
/( D A H A -DAHA- -N E-HATIRLANILABiLiR- bunlar,
hatırlanmışken, BUNLARIN-içinde,, d e,, g i b i ) ..
,,
B E Y N i N i Z; GEÇMiŞiNiZE, yürüyecek-kendi-içine ..
sürekli, KARA-MADDENiN- i ç i n e ..
/( ÇAYKOVSKİ-6.Senfoni, veya Beetoven-5,in KAPISINI;
aralamaya, uğraştıkları,,
Y E R D E; h e p- bulunabilmek, g i b i,
bir d u r u m, d u r, B U ..
,,
,,
BUNUN; için, sanırım-trombon veya Trompet-modunu, kullandım,
ROLAND-XP-80,i n ..
,,Ü S T; Ü S T E- kayıt yaptım, sürekli, belki, 200 kere,,
ya da , 40, k e r e..
,,
i l k, kayıt muhtemelen, bir dakikayı geçmeyen,
i z l e n i m c i, bir soyutlamadan, ibaretti ..
/( h e r kaydı-da- ayriyeten -tutarım, elimde,,
kaydedip, d e, bilgisayara )..
,,
Y a n i, B U-S E N F O N i N i N,,
oluşma evreleri, d e, /( NASIL-Yazıldığı d a, elimdedir ..)
..
,,h e r seferinde, AKLINIZA- GELENLERİ,
hatırlamalarınızı, eklersiniz,, t ü m e,,
bazan, taşarsınız, " söyleyecek-sözlerinizin, d e,
olması, i l e..
D E R K E N; onlarla, ilgili,
hatırlananlar d a , eklenilir ..bu taşan-ifadelemelere, d e..
__________________________________________________________________________
M Ü Z İ K A L- FORM- HAKKINDA :
,,
M Ü Z İ K- her aşamasında, BESTECiNiN, 40 kere, kendisini,
bakışını-kulağını, duyuşunu,
hatırlamasını, aklını,, B i l g i s i n i, EYLEMiNi,,
,, b i r kez d a h a ,
" /( 40, hk e r e- birbirine- e k l e d i ğ i,,
,,
havada a s ı l ı, " b i r- B E Y i N- m i ",
OLMALIDIR ..
/( N EYMiŞ- S E S T E N- yapılmış, Fakat-yine- de-
" BEYNiN-KENDiSi "..)
,,
i z l e y i c i n i n, B E Y N İ,,
,,başka bir- " HAkiki ", B E Y i N L E,,
karşılaşınca, N E; yapacak ..
,,
NORMAL-MÜZiK-
/( M i M A R- MÜZiK- BESTECLERiNiN-YAZDIKLARI),,
,,BEYNiN-içinden Dışarıya doğru ,çalışırlarken,,
,, " B E Y N i N-içine--zamanda geriye-, işleyen,
yönelen, M ü z i k,,
,, B E Y N i, /(izleyici Kişinin B e y n i n i-Cisimleştirip,
" a-r-a istasyon " -yapmakla-
,, yükümlüdür.. ),,
,,
" B E Y N i- TAVAN- O L A R A K- Cisimleştiremezsiniz,,
A L E M L E R E;,, ona- tutunup- d a, inemezsiniz ..,,
,,
A L E M L E R E- inebilmek, V E-ORADA; bulunabilmek,,
M U T L A K T A- BULUNABiLMEK,,
ö y l e, bir, umarsız- d e r t t i r, k i,,
,, h e r an, BEYiN-Cismini, d e, YENiDEN- i C A T; ETMEYi,
gerektirir ..)
.. )
BÖYLECE-BEYiN-HAVADA-ASILI-KENDİ-durabilirken,
H E M TABAN- HEMDE-TAVAN-olabilir ..
..
..
B U -DA ; " Ş U " ; DEMEK; OLUR ..
MÜZiK-MAKiNASI, /( müzik-okullarında-öğretilen),,
,insan beyninin,içine-yerleştirildikten, sonra,,
o n a- bağlanılarak, -verilen- ş e y -,,
olamaz, b u, Y E N İ; TARZ- M i z i k,,
/( n e d e n?, çünkü, b e y i n, sürekli,
icat edilecekse, b u, Müzik makinası,,
,i ç e r i d e, yok olur her seferinde ..)
/( Bilgisayara sürekli Format-atmak- gibi )..
..
A r m o n i, bile, 40 kerede, t e k e k e r- teker- seslerle, eklenilecek,
he r b i r- bey n e .. başka akorlara -birer s e s..
,,
HAVADA-ASILI-DURAN- h e m-TAVAN- h e m- TABAN, olabilen,
bir B E Y N i N, içine, girip,,
o n u n, içindeki, ,,
,, TiTRESiM- halinde KUANTAL-olan, M ü z i ğ i,,
,B E Y N i N D E, REALiZE-EDiP-MÜZiKLEŞtirebileceksin ..
,,
B E Y N i N i Z- CiSiMSEL-BEYNi-Duyacak,
v e b u , beynin-içindekiler, B e y n i n i z i n-içine,,
e l, değmeden, Dünya değmeden,
a k a c a k, yerleşecekler ..
_________________________________________________________________________________
M Ü Z İ K T E- FORM- T E O R İ S i n e,,
ikinci, b i r, b a k ı Ş .. :
,,
MiMAR BESTECi, Piyanistin- ELi-İLE- BiRLiKTE-BASACAĞI,,AKORLARI- y a z a r ..
B e s t e c i- ARMONi-TEKNiĞi, D E R S i, almıştır, y a..
,, M Ü Z i K- BiLGisi, a s l ı n d a,,
" b i r- MAKiNAdır ", M ü z i ğ i,
taşıyan ..
,,
d e m e m, O; K i, siz, her bir, A K O R U N; her, bir, SESiNi, NOTASINI,,
hep, a y n ı, parmağınızın, s e s, üretmesi, i l e,
eklerseniz, N E_ o l u r, MÜZiĞE ..
,,
y a n i, demem, o , k i,,
P i y a n i s t, 40 kere seslendirevcek, parçayı, v e,
h e r birinde, başka başka akorlara, birer, n o t a,
ekleyerek, her, bir notay a, aynı parmağı,ile,
s e s i n- F i z i ğ i n i,,, verecek,
kazandıracak- BiRiCXiK-BEYNiNDEN,,
,,a n c a k, B Ö Y L E- BEYNİ-bir C i s i m, olarak,
sessin , F i z i ğ i n d en, yapıp,
i cx a t, edebilir, v e,,
B U i C A T- EDiLMiŞ- B E Y N İ,,
bir CD-içinde- BEYiNLERE; sunarsınız ..
,,
Y O K S A ;
,, H i ç b i r; Piyanist, farklı-parmaklarla,,
hem d e, AKORLARI-basarak,
b e y n i, birçok, here, cisimleştiremez,,
,,
olsa olsa, sanata, dokunabilmenin, heyecanını-yaşar ..
___________________________________________________________________________________,,the " O N E " -BOOK; /( http://muratdanis.blogspot.com.tr/ ) ,, ; w h o, Likes, only " i m p r o v i si n g " .. .. /( because h e,i s, not an; ARCHiTECT ..) ,,and S O
SOUNDCLOUD.COM|EKLEYEN: MURAT-OKTAY-DANİS
1.89.JPGBeğen   Yorum Yap   
Ü  Ç- B   - Ö  L  Ü M  L  Ü; bir - S    E    N- F O N i ..
/( v   e    r ,, F a z ı l- S A Y  ' a,,
MÜZiĞE- y a z s ı n, bu,,
,, S E S L E R i, giyinmiş,
z e B A N İ, l e r i , v  e ALEMLERiNi,, ) ..

,, MÜZiK- S E V E RLERE ..
Yorum Gönder