15 Ağustos 2015 Cumartesi

" RESM^İYET- R E S M i N i N " , BÜYÜK LİDERİ; A T A T Ü R K ..
" B Ü Y Ü K- LiDERLiK " ,
,, LAF ' A Z A N LIKTAN; ; Ç O K,
,, " HAREKETLE- D A V R A N I Ş L A " ; oluyor ..
,,
" S ö Z E "
" S Ö Z- S Ö Y L E M E Y E " - - kalkışmak,
i L K i N- Siyasettir ..
,,
zamana yaymak, yaslanmaktır ,,
K A V R A M S A L- SANATTIR;
,, esnetmedir, sündürmedir, COPY-PASTE, t i r ..
" S Ö Z D E N- VUCUTLAR " -; Ü R E T mektir ..
i Ç i,- B O Ş A L M I Ş; BEYiNLERE,
yerleştirilmeye ..
/( Şişkinlik v e Dolgunluk yapsın, d i y e,,
i ç e r i l e r d e n .. )
,,
POLiTiKA-i s e, " R E S i M; i l e,,
I Ş I K; HIZI; i L E, YAPILIR ..
,,
B U; NEDENLE;
ATATüRKE- Siyasetçi, d e m e k, yerine,,
/( V E- siya- s e t çilerle, mukayese, yerine ),,
O N A- POLiTiKACI; V E;
R E S S A M; D E M E K,,
,, d o ğ r u, TEMELLERE;
O T U R A N; b i r,
B A K I Ş; V E; onu D O Ğ R U;
anlamak, o l u r.
,,
B U, öyküde, b a n a, hitap e d e n, Ş E Y;
,, konuşmak yerine,, g i d i p,,
" SAVAŞ- KIYAFETiNi, " , giyip,,
sonra d a,,
TELEFONLA- TÜRK-ORDUSU, KOMUTANI, i l e,,
KONUŞMASININ; R E S m i N i,,
,, E L Ç i y e, b i z Z A T,,
R E S i M; olarak,, EZBERLETMESiDiR ..
,,
B U N A; I Ş I K- HIZI; v e,,
R E S i M; bilgilendirmesi, i l e,
P O L i T i K A; YAPABiLMEK,,
d e n i l m e l i, kanımca ..
..
B U; nedenle ATATüRKLE; -diğer,-S i y a SETÇiLERi,,
aynı cümlede, bile, yan yana, g e t i r m e m ..
A y n ı, RESMiN; içine, yerleştirmem, b e n ..
..
n o t : son yıllarda, Politikacı, bir t e k,
Turgut ÖZALI; tanırım ..
P o l i t i k a l a r ı, RESiM, gibi, hazır, Raflarda, beklerdi ..
/( A N C A K; ATATÜRK- TARiHSEL DÖNÜM, NOKTASINDA,,
TARiHiN; KAVSAK-NOKTASINDA,,
ç o k- Y Ö N L Ü,,
P O L i T i K, LiDER; olabilmiş t i r .. )
/( ÖZAL, i s e, KAPiTALiZMin- PLANLADIĞI, -Politikaların,
uygulayıcısıdır .smile ifade simgesi
..
" HiTABET SANATINI D A;
N U T U K- KiTABINIZA; H i Ç, DURUP,
BEKLEMEDEN;,, S O L U K S U Z C A;
O K U R S U N U Z .. " ,,
,,
A T A T ü R K, DEVRiMLERi, D E; RESiMSELDiR ..
" R E S M ^İ, -RESME " ; BAKAR; , YAZI; i l e,,
RESMiyeti, v e, RESMi, uygularsınız ..
,, S E S L E- S Ö Z L E;
V A T A N D A Ş I N- içine,
SÖZEL-VUCUDUNUZU- y e r l e ş t i r i p,, ,,
o n l a r ı, SÖZÜN - ÖRSÜNDE; DÖVEREK,,
,,b i z z a t, ELDE-ÇEKiÇ-BALYOZ,,
" Ş E K İ L L E N D i R M E Z S i n i z " ,,
H A T i P; bir, H E K E L TRAŞ; gibi ..,,
A T A T Ü R K s e n iz ..
,,
,,
S A N A T; TARiHi,,
" HEYKEL-RESiM ", çatışmasını, s e r i m l e r..
,,HEYKEL, V E; R E S i M; ,, çatışırlar ..
/( HEYKEL-3- boyut, i l e,
,, ENGEL, t e ş k i l, e d e r,
i n s an' ı n- AKLINA .. )
..MEKKEDEKi- K A B E- HEYKELLERiN; S E R G i,
ve tapınma ; M e k a n ı, iken,,
/( ASLINDA, H e y k e L - SANAY- G A L E R i s i ),,
,,
HZ. MUHAMMED; DEVRiM, yapmış,,
" ALLAH-RESiMLERiNi ", A K I L L A R A;
i n d i r m i ş t i r ..
/( B U RESiMLERi, A R A P- HARFLERi, i l e,
K U R A N ' ı n, içine, ç i v i l e y i p,,
i Ş L E R K E N,
O Y A; gibi .. )
/( HEYKEL-ÇAĞINDAN, öylesine-BIKMIŞ;
olmalıdır, k i, Hz.Muhammed,,
,R E S i M- ÇAĞINI; ,,
AKILLARIN; BEYiNLERiN; içine,,
yerleştirebilmeyi, UMMUŞTUR;
, b i r, mükemmel- ALFABETiK-RESiM- K i T A B I;
i l e..
,,
,,
; ALLAHIN-iSiMLERi, O N U N; RESiMLERiDiR, d e,,
a s l ı n d a,, ..
/( ESMA-ÜL-HÜSNA, ALLAHIN 99, RESMi, iken )..
..
..
R E S S A M; V E- POLiTiKA- L i D E R i,,
A T A T Ü R K ' t e n,, daha F a z l a,,
ALLAHA; yaklaşabilen, bir, L- i d -e r,,
T A H A Y Y Ü L,
edemiyorum, b e n ..
..
,,n o t :
HATAY; ANTAKYA; e s k i, çağların,
Dünyada, Nufusu , e n, çok, üçüncü, yerleşim, y e r i,
olduğu, V E; ROMA- ŞEHRi-OLDUĞUNU,
u n u t m ay al ı m..
,,
1-R O M A,,
2- iSKENDERiYE,
3- ANTAKYA ..
,,
..
İSTERLERSE GELİP HATAY'I ALABİLİRLER.!
İtalyanın Lideri Mussolini Türkiye’ye ve Atatürk’e tehditler yağdırmakta; İtalyanın durumu netlik kazanmayan Hatayı işgal ile alacağını ilan etmektir. İtalyan basınıda sürekli olarak işgale katılacak birliklerden bahsederek onları övmektedir.
Günlerden bir gün İtalyan Büyükelçisi Ata ile görüşmek ister ve huzura kabul edilir.
O zaman muhtelif iktisadî-siyasî konular hakkında konuşulduktan sonra, büyükelçi, Ekselâns, dün Roma ile yapmış olduğum bir görüşmede, hükümetimizin Hatayı almak istediği kararı size iletmem söylendi der.
Odada bir an sessizlik olur. Ata büyükelçiye bir şeyler daha ikram eder ve birkaç dakika odadan ayrılır.Döndüğünde ayağında çizmeler, üzerinde mareşal üniforması, belinde tabancası var.
Doğru masasına gider, manyetolu telefondan Mareşal Fevzi Çakmağın bağlanmasını ister ve Çakmağa:
"Paşa,İtalyan dostlarımız Hatay'a gelmek istiyorlarmış.Hazır mıyız?"
Fevzi Çakmak derhal durumu anlar ve "Biz hazırız Paşam! diye yanıtlar...Ata büyükelçiye döner ve o her zamanki vakur tavrıyla şöyle der:
"BİZ HAZIRMIŞIZ.HÜKÜMETİNİZE SÖYLEYİN,İSTERLERSE GELİP HATAY'I ALABİLİRLER!..."
“ O tarihten sonra bir daha ne Mussolini ne İtalyan basını Türkiye’yi işgalden bahseder.Her şey bıçak gibi kesilir ve bir daha konu edilmez.Atatürk bir defa daha dünyaya ne büyük bir devlet adamı olduğunu kabul ettirmiştir.”
Murat Oktay DanisAli Can Polat'ın videosunu paylaştı.
4 dk. ·
G Ü L S i N, Hanımı, seyrederken, D E ,,
,," İ S i M L E N D i R M E ,,
,, ,, " - t' a n ı ' m - landırmalarıma,
da , d e v a m,
e d e- bil- m- e l- i y i m ..
/( i Y i, bir E L i N, d e ,
,, eşliği, i L E; D E )..
..
,,
R E S M İ, ; /(Vidoyu),
T A N I M L A Y A BiLMEYi,,
D E N E Y E L i M; , , " b i r ; BAKALIM " ..
,,
İLK S O R U; Ş U .
gördüğümüz -E L L E R; ,G Ü L S i N; hanımın
e l l e r i -m i -dir l e r..
/( Y A; DA CHOPiNiN- ELLERİ, m i- dir l e r ..).. ?
,,
ikinci soru ,
" CHOPiNiN, b u Gece- müziğinin içinde,
K A D I N , V a r, m ı d ı r " .. ?
,,
/( MUHTEMELEN, HEM GECEYE;
hem d e, kadın TENiNE; V E ; hem d e,,
k e n d i, T i n' ine,
dokunabiliyor, olmalı, c h o p i n,,
P i y a n o, tuşesi, -dokunuşları-
e d i m ' l e r i,,
,, sayesinde .. -i L E - ..
,,
,,
üçüncü soru :
,, bir K A D I N; OLMASI, i l e,,
Sevgili- G Ü L S i N- ONAY,,
b u r a d a,, k e n d i s i n i, m i,,
CHOPiNiN, K A D I N I N A; ,,
,, d e ğ i ş t i r m e k t e,,
dönüştürmekte,, /( Yükseltmekte .. -upgrade- ..)
V E Y A ;
,,GÜLSiN-HANIM; B U; YÜZYILIN,
i l e r i, KADIN- T i N i N i, , /( TENiNi,,)
m i,
" C H O P i N- KADIN-MODELi-FORMATINA " , m ı,,
i l e t i p,, " CHOPiN KADIN- MODELi ni -M İ ,
U P GRADE; ediyor ,,
y ü k s e l t i y o r .. ?
,, y a da, , bir üçüncüsü
,, eşzamanlı,ikisi d e, mi, oluyor .. ?
,,
/( B U SORU; G i L S i N, Hanımın,
K i m, olduğu,, NELERDEN-OLUŞTUĞU, i l e,,
d e, ilgili, , " advance " ,ileri,, bir sorudur ..
,b e l k i, d e, GÜLSiN, hanımın, içinde,,
CHOPiNiN- KADINI; yaşamaktadır ,,
k i m, bilir ..),,
/( CHOPiNiN-KADINI; i l e, konuşulabilinir,,
GÜLSiN, Hanımla - konuşulurken .. )
,,
,,
,,
,,b u r a d a,,
İ N S A N- M i M A R i, MODELLEMESi v e,,
" İ N S A N- MiMARiS i nin Temelleri ,, ,,
çalışılıyor olmalı- BESBELLİ,
,, P i Y A N O; i l e, bir M i M A R -BESTECiNiN,,
" i n s an, M i m a r i s i, PLANLARI " ,, i l e,,
,, i ç i n d e, ,,
,,
i n s a n , M i m a r i s i, n e, i n s a n l a r ,,
izleyiciler d e, dahil, e d i l e r e k, ÇALIŞILIYOR ..
/( HUMANiTE, ç o ğ u l d u r ) ..
,,
,,
,,
,,
e t - t e n, kemik -ten, ;
B E Y i N- V E,, A K I L ile,
insan-mimarisi v e, R U H U ,,
katılımları, i l e ,,
yeniden, ü r e t i l i y o r,,
i N S A N- MiMARiS i ..
B U BAKIMDAN; bir M i M A R I N; çizimlerini,
havaya Ç i z e n, YORUMCU; i l e,
" M i M A R i- bir E Y L E M- TOPLANTISIDIR " ,,
KLASiK MÜZiK- KONSERLERi,
V E; D i n l e t i l e r i ..
,,
,,
,,
,,
MÜZiK-yazıp-Çizen-MiMAR; BESTECiLERiN,,
PLANLARI; ÜZERiNDE, i n s a n ı,,
yeniden inşa e d i p,
Y E N i d e n,, YÜKSELTEREK ,, ..
,,
/ ( B U, KÜLTÜR EYLEMİ,, b u , nedenle,,
i z l e y i c i l e r l e, d e,,
onların- i n s a n- bedenleri- ruhları,
yapılanmaları d a, eklenilerek,,
hepbirlikte yapılan, bir, Y Ü K S E K- i N S A N- olabilme,,
d e n e y, V E;
E Y L E M i, olarak,,
zaman v e M e k a n l a, NEFES, A L I P,
verecekken .. ..
,,
,,
R Ü Z G A R- V E- DALGALAR;
i L E, C H O P i N; B i l e,,
E X T R A- N E F E S-
ALIP- VEREBiL E C E KEN,,
,,
V E,,
i Y O N Y A - DENiZiNiN; yüzerken,
kişinin içine, işleyen,,
112 i Y O N ; v e KATYONları, d a,,
V U C U T L A R I N, iÇLERiNE,,
i n i p- yerleşmişken,, , G Ü N- B O Y U ,,
insan T i n i n i, ve TENiNi, kuvvetlendirebilmeye,,
D E N i Z i N, d e içinden ..
,,
,,
i Y O N Y A N I N; TAŞTAN iNSAN-ESERLERi YAPAN-
KUVVETLi,-VUCUTLU ; V E_ RUHSAL- iNSANLARINI ;
R Ü Z G A R; ,, KULAKLARIN, i ç l e r i n e,,
,,S E S s i z l i ğ i n, d e,,
hareketlenebilmesi, i L E ..
,, d e, fısıldarken ..929 Görüntüleme
Ali Can Polat kendi zaman tünelinde 23 Ağustos, 20:00 tarihli bir video paylaştı —Gulsin Onay ve Eren Levendoglu ile birlikte.
GÜLSİN ONAY
Geleneksel Cennetköy Plaj Konserinden
CHOPIN NOCTURNE Opus 48 No 2
Beğen   Yorum Yap   
 • Murat Oktay Danis G Ü L S i N, Hanımı, seyrederken, D E ,,
  ,," İ S i M L E N D i R M E ,,
  ,, ,, " - t' a n ı ' m - landırmalarıma,
  da , d e v a m, 
  e d e- bil- m- e l- i y i m ..
  /( i Y i, bir E L i N, d e ,
  ,, eşliği, i L E; D E )..
  ..
  ,,
  R E S M İ, ; /(Vidoyu),
  T A N I M L A Y A BiLMEYi,,
  D E N E Y E L i M; , , " b i r ; BAKALIM " ..
  ,,
  İLK S O R U; Ş U .
  gördüğümüz -E L L E R; ,G Ü L S i N; hanımın 
  e l l e r i -m i -dir l e r..
  /( Y A; DA CHOPiNiN- ELLERİ, m i- dir l e r ..).. ?
  ,,
  ikinci soru , 
  " CHOPiNiN, b u Gece- müziğinin içinde,
  K A D I N , V a r, m ı d ı r " .. ?
  ,,
  /( MUHTEMELEN, HEM GECEYE;
  hem d e, kadın TENiNE; V E ; hem d e,, 
  k e n d i, T i n' ine,
  dokunabiliyor, olmalı, c h o p i n,,
  P i y a n o, tuşesi, -dokunuşları-
  e d i m ' l e r i,,
  ,, sayesinde .. -i L E - ..
  ,,
  ,,
  üçüncü soru :
  ,, bir K A D I N; OLMASI, i l e,,
  Sevgili- G Ü L S i N- ONAY,,
  b u r a d a,, k e n d i s i n i, m i,,
  CHOPiNiN, K A D I N I N A; ,, 
  ,, d e ğ i ş t i r m e k t e,,
  dönüştürmekte,, /( Yükseltmekte .. -upgrade- ..)
  V E Y A ; 
  ,,GÜLSiN-HANIM; B U; YÜZYILIN,
  i l e r i, KADIN- T i N i N i, , /( TENiNi,,)
  m i, 
  " C H O P i N- KADIN-MODELi-FORMATINA " , m ı,,
  i l e t i p,, " CHOPiN KADIN- MODELi ni -M İ ,
  U P GRADE; ediyor ,,
  y ü k s e l t i y o r .. ?
  ,, y a da, , bir üçüncüsü 
  ,, eşzamanlı,ikisi d e, mi, oluyor .. ?
  ,,
  /( B U SORU; G i L S i N, Hanımın,
  K i m, olduğu,, NELERDEN-OLUŞTUĞU, i l e,,
  d e, ilgili, , " advance " ,ileri,, bir sorudur ..
  ,b e l k i, d e, GÜLSiN, hanımın, içinde,,
  CHOPiNiN- KADINI; yaşamaktadır ,,
  k i m, bilir ..),,
  /( CHOPiNiN-KADINI; i l e, konuşulabilinir,,
  GÜLSiN, Hanımla - konuşulurken .. )
  ,,
  ,,
  ,,
  ,,b u r a d a,,
  İ N S A N- M i M A R i, MODELLEMESi v e,,
  " İ N S A N- MiMARiS i nin Temelleri ,, ,,
  çalışılıyor olmalı- BESBELLİ, 
  ,, P i Y A N O; i l e, bir M i M A R -BESTECiNiN,,
  " i n s an, M i m a r i s i, PLANLARI " ,, i l e,,
  ,, i ç i n d e, ,,
  ,,
  i n s a n , M i m a r i s i, n e, i n s a n l a r ,,
  izleyiciler d e, dahil, e d i l e r e k, ÇALIŞILIYOR ..
  /( HUMANiTE, ç o ğ u l d u r ) ..
  ,,
  ,,
  ,,
  ,,
  e t - t e n, kemik -ten, ;
  B E Y i N- V E,, A K I L ile,
  insan-mimarisi v e, R U H U ,,
  katılımları, i l e ,,
  yeniden, ü r e t i l i y o r,,
  i N S A N- MiMARiS i ..
  B U BAKIMDAN; bir M i M A R I N; çizimlerini,
  havaya Ç i z e n, YORUMCU; i l e,
  " M i M A R i- bir E Y L E M- TOPLANTISIDIR " ,,
  KLASiK MÜZiK- KONSERLERi,
  V E; D i n l e t i l e r i ..
  ,,
  ,,
  ,,
  ,,
  MÜZiK-yazıp-Çizen-MiMAR; BESTECiLERiN,,
  PLANLARI; ÜZERiNDE, i n s a n ı,,
  yeniden inşa e d i p, 
  Y E N i d e n,, YÜKSELTEREK ,, ..
  ,,
  / ( B U, KÜLTÜR EYLEMİ,, b u , nedenle,,
  i z l e y i c i l e r l e, d e,,
  onların- i n s a n- bedenleri- ruhları,
  yapılanmaları d a, eklenilerek,,
  hepbirlikte yapılan, bir, Y Ü K S E K- i N S A N- olabilme,,
  d e n e y, V E; 
  E Y L E M i, olarak,,
  zaman v e M e k a n l a, NEFES, A L I P,
  verecekken .. ..
  ,,
  ,,
  R Ü Z G A R- V E- DALGALAR; 
  i L E, C H O P i N; B i l e,,
  E X T R A- N E F E S- 
  ALIP- VEREBiL E C E KEN,,
  ,,
  V E,,
  i Y O N Y A - DENiZiNiN; yüzerken,
  kişinin içine, işleyen,,
  112 i Y O N ; v e KATYONları, d a,,
  V U C U T L A R I N, iÇLERiNE,,
  i n i p- yerleşmişken,, , G Ü N- B O Y U ,,
  insan T i n i n i, ve TENiNi, kuvvetlendirebilmeye,,
  D E N i Z i N, d e içinden ..
  ,,
  ,,
  i Y O N Y A N I N; TAŞTAN iNSAN-ESERLERi YAPAN-
  KUVVETLi,-VUCUTLU ; V E_ RUHSAL- iNSANLARINI ;
  R Ü Z G A R; ,, KULAKLARIN, i ç l e r i n e,,
  ,,S E S s i z l i ğ i n, d e,,
  hareketlenebilmesi, i L E ..
  ,, d e, fısıldarken ..

  Murat Oktay Danis'in fotoğrafı.


Murat Oktay Danis ve Hasan ÖnalBig Will'in videosunu paylaştı.12.223.216 Görüntüleme
This dude is dope! Only in Europe!

 • Murat Oktay DanisBig Will'in videosunu paylaştı.
  2 dk. ·
  " T U Ş L A R I DAiRESEL- O L A B i l e n " ,,
  bir Piyanoya benzettim ..
  Y A DA; ,,
  " TELLERi-ÇEMBERDEN olabilen " ,
  bir HARP ' a.,,
  ,,
  ,, sesleri d e, dairesel Kadeh ağzına sürterek,,
  u z a t ı y o r ..
  y a n i, " uzayan s e s " , ,
  e ğ r i, bir çizginin üzerinde, , üretiliyor ..
  B Ö Y L E C E- Vibratoların ÇAPI hep, a y n ı, oluyor ..
  /( V i b r a t o- T O N U nun, B U, tutarlı- UNiC- balansı,
  için , b i l e ,,
  duymak isterim b u, enstrumanı ..
  ,,
  n o t :
  başta, Kadehler- M a s a, üzerinde duruyorlar,
  diye bakıyordum, olaya,,
  /( kadehleri d e devirmeden d e,
  yapabiliyor b u, müziği, diye
  din l e m e k t e,, i d i m .. ..)
  sonra karar verdim, k i, kadehler,
  ,, tabana- sabitlenmişler ..

 • n o t :
  s e s i-çok-açınca,
  i n a n ı l m a z,   "  s u-Perileri-hareketleri " -sesleri,
  d u y u l u y o r .. "   ..

 • Hasan ÖnalBig Will'in videosunu paylaştı.
  9 saat · 
8.845.394 Görüntüleme
Classic: Nerdy Kid Shreds on Accordion

 • Murat Oktay DanisEbaumsworld'un videosunu paylaştı.
  1 dk. ·

  Beğen   Yorum Yap   
 • ,,
  ," Ç O C U K " , ORKESTRA,,
  ekonomik krizde, ORKESTRAYA Y O L- v e r,,
  B U ÇOCUK ORKESTRA-TADINI,
  t e d a r i k, e t s i n ..
 • ,,
 • 60 kişinin tutturamadığı, sonoriteyi, v e, TONU,,
  ,,minik bir " B E Y i N " ,
  v e,,
  o n u n, " MiNiK ve Z A R i F " ,, PARMAKLARI ,,
  TEK-B A Ş ı N A- ,, ü r e t s i n ..
 • " V   A   R  -    E   T  s  i n " ..

 • Ercan EsendağEbaumsworld'un videosunu paylaştı.
  3 saat ·
  Yorumsuz..
 • ___________________________________________________________________________
 • E V E T- Y O R U M  S U Z .. /( Yorum katılmadan ..)
 • ,,B  U MÜZiĞiN; V E- iNSAN- B E Y N i- MiMARiSiNiN,
 • T   A;  K E N D i S i ..
 • ,,
 • Ercan Esendağ Mükemmel performans , Ancak şapka çıkarılır.
  • Murat Oktay Danis ZATEN; g ü n ü m ü z d e, sanatçıyı, T a n ı m l a y a n, T E K; Ö L Ç ü T, ,, ,, d e, " P E R F O R M A N S " , olarak,, i s i m l e n diriliyor ..._____________Genelde PERFORME- E D E N L E R i N,sanatı dışa vuran; ,t ü m, i ç-Hareketleri, YÜZLERiNE; KADAR; YANSIYOR .. Ç I K I Y O R .. /( YÜZLERi- B i l e- EĞRiLiP; BÜKÜLÜYOR; SANAT-E S E R i N i n , i ç dinamiklerinin, , ,,tamamını, verebilmeye, d ı ş a r ı y a .. :_______Z A T E N; ,, BEYNiN- T Ü M Ü; çalıştığında ancak, Y Ü Z; KASLARINA; B i L E; " E M i R - gidiyor ", istesen d e, istemesen, d e..__________ .. V E; BEYNiN- T Ü M Ü, BESTEYi,V E-RESMi, ,, ; İ L E T T i Ğ i N D E,, A K I L ' A, bile yaslanmaya, g e r ek, Y O K . T ü m, YORUMLARA; A K I L; KATILMIŞKEN .. /( S U; KATILMIŞ; PiŞMiŞ- A Ş A ,, - yemeğe- ..)


Murat Oktay DanisONE EY E L AND, photos .. albümüne 100 yeni fotoğraf ekledi.
3 dk. ·
CONTEMPORARY-PHOTOGRAPHY- A R T ..

..
DEBUSY, i c r a s ı,
,,
,,ç o k, ÖZEN; i s t e r..
,,https://www.youtube.com/watch?v=MswHKA4dako
,,
bir zamanlar DEBUSSY-i,,
PiYANiST; Michelangeli ; n i n, SURATINDAN,
,,/( Y Ü Z Ü N D E N ), s e y r e d er, v e, D i n ' lerdim ..
..
R E S S A M, bakışı ;
i l e, BAKABiLDiğim, o günlerde ..

Michelangeli - Debussy - La fille aux cheveux de lin

" B I Ç A K L A- R E S i M " , y ap m a 'nın,
L i n e e r, - GRAFiGi, denilebilinir,,
,, B U; /(DEBUSSY,)- MÜZiK-PARÇASI-i ş i n e..
,,
B U EYLEMi- 
/( BIÇAKLA-BOYAYI-yan yana - YÜZEYLER-olarak-sürerek-
RESiM-Y A P M A- EYLEMi,,)
,,
" B U- iZLENiMCi- DÜŞÜNCE ",,
Y A P I S I, i l e,,
,,T U V A L E, yapmaya başladığınızda,,
" C O N T E M P O RARY- impressionist-RESiM,
,, eyleminiz d e,
başlar " ..
,,
,,
/( F I R Ç A; vuruşları, i l e, Figürü, eritmeye,
çözüdürmeye başlayabilirsiniz, d e,,
" contemporary- Ç i z g i,, ",,
i ç i n, " BRUSH-STROKES ", bulanıklığı,
y e t m e z..
RENKLERi,, BIÇAKLA; kenar çizgileri, d e, olan,,
,, yüzeyler, /( LEKELER,, demek d e, yetmez,,),
halinde,,
,, y a n, yana, da, getirebilmelisiniz ,,
" B U- M Ü Z i K- GRAFiĞinde " ,, d e
mükemmelen, gözlenebileceği,
g i b i ..
,,
D E B U S S Y; d e, burada,,
SESSEL-RENKLERi, yan yana, sürebilmekle,
M E Ş G U L .. / ( A K L I ) ..
A K L I; i Ş E, koşacaksınız,,
k i, AKIL-YÜRÜTMELERiNiZi,
hızlandıramasın, T ü M- İ Z M l e r,,
/( v e özellikle d e,
,," Kapital İ Z M - UŞAKLIĞI, nız " ..)
..
,,
..
..
N O T E ; :
,,
r e s m i m d e, temel, iki ,
dönemden söz edilebilinir ..
" i z l e n iş m c i,, /( impressionist ),,
V E EXPRESSiONist,, /( D I Ş A- VURUMCU- ) ,DÖNEM ..
,,
a s ı l, mesele , i s e,,
" REEL- iMPRESSiONiST " -OLABiLENi,,
,,D I Ş A, VURABiLMEKLE d i r..
/( T ü m, çevresi ,i l e, d e,
,, birlikte ..)
..

To download this video or make a contribution to support this project: http://vimeo.com/90612

Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=ea2WoUtbzuw

The extended version of Clair de Lune. I'm happy that so many people enjoy this. I hope...
DEBUSY, i c r a s ı,
,,ç o k, ÖZEN; i s t e r..
,,https://www.youtube.com/watch?v=MswHKA4dako
,,
bir zamanlar DEBUSSY-i,,
PiYANiST; Michelangeli ; n i n, SURATINDAN,
,,/( Y Ü Z Ü N D E N ), s e y r e d er, v e, D i n ' lerdim ..
..
R E S S A M, bakışı ;
i l e, BAKABiLDiğim, o günlerde ..

Claude Debussy (1862 - 1918) Complete music for piano solo (in chronological order) Deux Arabesque : Arabesque I (1888)
YOUTUBE.COM
Murat Oktay DanisZata'nın fotoğrafını paylaştı.
14 dk. ·
," S Ü R Ü " ,,
,,
biribirilerine- eklemekten-çekinmediğin,,
,," b i r, s ü r ü , Ş E Y D i R " , 
,, d e, aslında ..

,,
,,
düşüncelerimizi, i ç, içeleştirir ,,
,,biribirileri, i l e,,
bağlamlandırırız ..
,,
s ö z, gelimi,,
,, b e n, erkek-arkadaşımı, " Ç o k- seveceğim ",,
O, d a, b e n i, sinemaya, tatile,
davet edecektir,,
b e n, onu çok, seversem ..
/( bir sürü ş e y i, sevgi, i l e,
iç içeleştirir s e n i z,,
,, d i y e l i m, ki,
s e v g i l i n i z, sizi,,
t a t i l e- davet etmedi,,
,,O ZAMAN-O N U; SEVMEYi,,
h a l ^a, s ü r d ü r e b i l e c e k, misiniz ..
,,
S E V G i, de, bireye ait,
" T E K- b i r- Ş E Y " ,,
olabilecek,
/( s e c u l a r, from, -every-thing, a thing )..
,,
VERDin, mi, VEREBiLECEĞin, birşey,
olacak,, Ö Y L E,
" b i r- S Ü R Ü ", Ş A R T I- Ş U R T U,,
m u r t u ,,
olmayacak ..
,,
SEVDiĞiN, KiŞinin, YANINDA; DURABiLMEYi,,
,, s e v e c e k s i n, s e n, " 1-SEVEN ", OLARAK ..
O n e r e y e, giderse, b e n,
onun yanında, olacağım,,
,,diyebilecek, m i s i n,,
B A S i T Ç E ..
/( ö y l e, bir- S Ü R Ü, ş E Y i,,
d e, -düşünceciliği- d e,
İ Ç - İ Ç E LEŞTiRMEDEN ..
,,
,,
,,
" i ç- iÇELEŞTiRMELERiN, "
H A K i K i- E R i T i Ş i N E,,
/( S A N A TA ),,
, gireceksek,,
d e ,,
O z a m a n, OTURUR,
y a z a r ı z, ONLARI; d a ;
nasılsa, A L F A B E; ONLARI; d a,,
, B i R i B i R i LERiNDEN; A Y I R M A Y A;
" M U K T E D i R D i r " ,
D i Y E .. r e k,
D E ..
..
'Sürüyle ilişkini kestiğin an,
aydınlanma da başlar.'
Zata
Murat Oktay DanisZata'nın fotoğrafını paylaştı.
Az önce ·
,, ÜLKEMiZDE; BATILILAŞAN; Memleketimizde,,
herbirimiz, b i r e r, ikinci, Kimlik,,
v e , TEMEL- DüNYA-SiYASETi, ve KÜLTÜR,, E K O L Ü,,
benimsemişizdir,,
O K U L D A, öğrendiğimiz, ikinci- Dilimiz,,
YABANCI-DiLiMiZLE,,
,, " iKiNCi-KiŞiLiKlerimizin, çatıştığı,,
h i ç, aklımıza, gelmez,,
bizlerin, i ç l e r i mi z d e..
/( ARAP-FRANSIZ-çatışması,
nı, sergiliyoruz, belki, d e,,
memleketlilerimiz- T i y a t r o m u z d a ..
çoğu kez d e, Fransız-İngiliz ..)
,,..
,,K A D I N,- ERKEK, çatışmalarımızın, d a,,
temelinde,, e k s e r i y e t l e,,
" FRANSIZ-V E- iNGiLiZ- KÜLTÜRLERi,,
T E M E L L E N i R L E R ..
,,
ARAP-KÜLTÜRÜNÜ; t e m e l, alanlara,, ARAP,
FRANSIZLIĞA, kalkışanlara, FRANSIZ,,
i N G i L i Z, olmayı, umanlara, d a,,i N G i L İ Z,,
olarak, s a y g ı, göstermeye,,
onları ARAPLAŞMAYA FRANSIZLAŞMAYA,,
iNGiLiZLEŞMEYE, t e ş v i k, edeceğiz,
k i, T e k r a r, ASLINDA,
N E olduklarını,
hatırlamaya, dönebilsinler, ..
,,
,,
B U N A ; ö z e n,- gösterebildiğimizde,,
,, BENLiK-KADIN-ERKEK- E G O,,
gibi,, düşük seviyeli,
t a r t ı ş m a la r d a n, kendimizi,,
otomatikman,,
Y Ü K S E K- SiYASET; YAPICILARıNIN,,
D Ü N Y A S I N I N, ŞAHSiYETLERi,,
v e uygulayıcıları,,
olmaya , y ü k s el t i r i z ..
,,
POLiTİKALARIMIZI, d a,,
D Ü N Y A; Siyasetinden, a y n e n, alır,,
,,aşşağılarda, v e,,
AŞŞAĞILAMALARDA; E Z i L M E K T E N,,
d e, KURTULURUZ ..
,,
DÜNYA SiYASETiNDEN, D E,,
haberimiz, d e, olurken ..
_____________________________________________________________
,,____________________________________________________________
,,, o k .
A R T- i s - A -
/( has begun a s ; ,, ),,
- A -F R E N C H; J O K E ..
________________________________________________________
,,some more thinkings on that wife-ISSUE .. : ______________________________________________________________________________
,,
because I do not w a n t- to, b e, " LOST-i n- WOMAN- n a t u r e " ,,
/( and also, n o t, 2-b e- SUCKED; into, " T H E - WOMAN- CONCEPT " ,,
/( b e c a u s e, WOMEN- a r e, not,
always, OPEN- t o, the man ,,
and also, t o, THEMSELVES, also,, )
,,
,,a n d , I discovered, that,,
t h e r e , a r e, " S o c i a l- Nationalities ", H i d e n ,,
i n, e v e r y, P E R S O N ..
/( a s their, CASTLE s.. ) ..
,,
,,
f o r , EXAMPLE;
I w a s, M A D E, an- E N G L i S H,,
,,in Middle-&High school, /( M A i N L Y- I AM- ENGLiSH ),,
,, a s I learned, E N G L i s h,, between, 12- & 20 .. /(years of age)..
,,
I am not a FRENCH; i n, f a c t..
B U T; I sdudied, i t ,,
a long time, i n, my 20 s, and 30 s ..
W İ F E , i s, mainly- French, from,
mother-&Father,, /( a s a family-nationality ..)
/( because her ,parents, has educated, French, when,,
they were, child.. )
,,o n the other, hand,, w i f e, educated, i n, G e r m a n ..
/( s h e can TALK- German,, also certicated, from,
GOETHE-INSTITUT..
,,
,,
s h e learned, English, at UNiVERSiTy,,
so, s h e , i s, not, English ..
,,
,,
S O; because w e , here at TURKEY, depend, o n,,
o u r, secondary-nationalities, because,
ATATURK's WESTERN-T U R K E Y,,
forced U S, to, l i v e, in,
W E S T E R N- standarts ..
../( NOWADAYs, n e w fashion, i s,,
to go, E A S T , a n d , south ....)
,,
..
n o t e :
my nearest Friend, Viloncello-artist-ERTUĞRUL; w a s,
also, a F R E N C H- oriented ,- P E R S O N,,
as I w a s, accompanying, h i m,
30 years ..
..and at last w e, broke- d a w n ..
because, an ENGLiSH; will n o t, b e,
L i s t e n e d,
and, b e in, consideration, o f ,,
/(by),, ,, - A- FRENCH ..
,, F R E N C H; i s ,
,, J U S T ; L i k e- WOMAN,,
established, p e o p l e..
T h e y - S U C K; i n, THiNGs, and,,
you can not fallow, W H A T; t h e y,
" S U C K- i n ", THEMSELVES ..
,,
Y o u can not, fallow,
what ,i s, really, i n,
-or happening-,,
i n, a FRENCH- P E R S O N ..
/( J U S T ; L i k e,
W O M A N- a r e- DOing ..
T H E Y; S U C K- i n,,
many things, w h e n,,
t h e y, DO; NOT;
,, M A K E- S E X ..
,,
,,
,,
E N G L i S H, a r e ,
,, JUST- L i K E,- M A N,,
A C T i N G ..
,,
/( a s a penis-is, OUTSiDE,,
all t h e , T i m e ,, ,,
); t h e y, always, W A N T ;
" T H i N G s, t o, b e ,,
" E X P R E S S E D- O U T- side,
and B e, - REAL_ ALSO,,
i n,- t h e- PREDiCTABLE,,
and, KNOWABLE- & common- P U B L İ C ..
,,
,,
an E N G L i S H; W O M A N- also,,
has to, s a y,, - O U T ;,
to , " any- o n e ",,
,, " WHAT- D O E S- s h e- W A N T " ..
and " WHAT D O E S; s h e- NOT-WANT,, " ..
E v e r y- ONE; has to know, t h a t,,
/( and also,, s h e , W İLL- L E A R N; h e r s e l f,,
very well, to, TELL- always,
the
s a m e, THiNGs, t o,, ) ,,
EVERY-ONE- A R O U N D ..
i n T H E- PUBLiC ..
,,
that means ENGLiSH; PUSH, WOMAN, t o,,
" k n o w, H E R s e l f ", and, tell, every- O N E ..
,, ..
..O N THE- OTHER- H A N D ,,
,, y o u, can n o t, put-FORCE; O N,
FRENCH; WOMAN,,
/( also-, French- M e n ),,
,, ..
, t h e y, W i L L; H i d e, every-THiNG, in-side,,
,,and, many- things, become - u n k n o w n ..
,,a n d, A R T - i s A ; F R E N C H- i N V E N T ,,
,,w h e r e, FRENCH;
,,act L i k e, ENGLiSH,,
b u t, still, THiNGs-a r e- H i d d e n,,
/( and H i d i n g )
i n A R T s,,
,, &
,, N O -O N E_ can- overcome t h e,
- " DUALiTY- o f, t h e -a r t ' s ,,
,,/( a n d ,
,, MAKE-REAL-
these a r t- ; t h i n g s ,,
/( also, i n, my-TRUELy-&genuinely-improvisied, a r t ,, )
,,
- ,, a s ; t h e -genuine- f a c t s ..o f ,,
" t h e - i N - S İ D E " -
i s there ,, ,,
,,
I N S i D E; o f H U M A N-h a s a ;
VERY- interesting, " a e s t h e t i c s " ,, ,,
/(/ S O; THAT, ART,, i s , A - FRENCH- J O K E;
t h e , E N G L i S H ,,
as ENGLiSH- want, t o, KNOW,,
every-thing- and- also, a s,
PUBLiC- R E A L a t e d , t hi n g s ..)
F R E N C H- s a y s,
o . k . w e expressed, every-thing- O U T,
j u s t- L i k e- a - ENGLiSH, D O E S ,,
b u t, l o o k, STiLL-i n- artrs, -that occur-OUTSiDE,,
,, y o u, can, n o t, MAKE-REAL,,
g e n u i n e- a r t-things,,
t h e y, a r e- PROTECTED; i n t h e,,
,,
" D U A L i t y ", o f, the , f a c t- certain, still ..
occures ..
,,
,,a n d , although, y o u,
- express, T H E M, O U T,,
/( i n t o, a r t- mediums ,,
,,
to t h e REALiTy-FiELD; o f t h e - P U B L i C,,
t h e y, keep, t h e i r, mistery,,
and, ,,
,,b e i n g,, " UNKNOWN ",,
under, a DUALiTY- C E R T A i n ..
,,
,,
so i f w e, T U R N, to w i f e-ISSUE ,,
,,although, s h e, acts, , and has chosen, to,,
b e, and; ,, a c t ,,
J U S T- L i k e, A; FRENCH- ,,
/( o r a - French- PERSON ",, ),,
,, s h e , D O E S ;
S H O W; m e, still, h e r , " H U R T- WOMAN- s i d e " ..
,,
,,
and a s, S H E- BECOMEs-A-WOMAN;
and asks for WOMAN-R i g h t s ,,
,, t h e n, I become t h e , M A N,
w h o, has , h u r t, that,
woman ..
,,
,,instead, o f, b e " DUNGEONED ",,
i n, HUMAN; & -MAN-WOMAN;,
i N S i D E - & O U T- S İ DE- differances, -ISSUES,,
,,
t h e y, all, h a v e , t o, b e,,
carried, t o, t h e ,,
national-personality- P L A N E S ,,
and, t h e n,,
,, S O L V E D; O N,,
" NATiONAL-POLiTiCs ", GROUNDs,,
and, bases ..
,,
t h a t, is, W E; COULD, n o t, " come, very, n e a r ",,
as a two-person, married,,
/( man-& woman), because,,
W E W E R E; fallowing- Different-NATiON-POLiTiCs..
and w e r e, not,, i n ,,
- i n the s a m e- E K O L,, - ..
,,
,,
t h i s - PLATFORM-o f- ARGUiNG,,
,i s , m o r e, civilized ..
,,
/( t h a n, WOMAN- M A N;- f i g h t .. ),,
/( w h e r e, always, Woman- a r e- h u r t ),,
/( i n FACT; ENGLiSH- POLiCies,, i n the WORLD,,
a r e, major, s o,
ENGLiSH-HURTs, F R E N C H,,
these, days, i n, REALity- also ..)
,,
,,
S O; S O L V A T i O N, i s,,
e v e r y, ONE; will n o t, STAY; i n, that,,
WOMAN- M A N, QUAREL,,
/( w h o,- hurt- W H O , m o r e ,, calculations ..),
,,
i t is, better,,
,,
t o , have RESPECT; t o, both,
FRENCH-&ENGLiSH, PERSONALities ..
and , pepair-t h e s e, POLiTiC,- PERSONALiTiES,,
i n s t e d , o f,,
repairin, M A N- & Woman,,
,, f r o m, t h e ; plane, o f,,
" VAGiNA-& PENiS - c r e a t u r e s ",
will, C U R E ;
T H E M S E L V E S ..
..O N L y..
,,
,,
s o, " S E X " ; i s, a JOB; i s su e, ONLY,,
and, " S E X " , i s, secular ,,
/( then, being- WOMAN- &- M A N ) ..
t h e n, " NATiONAL- IDENTiTiEs,,
and POLiTiCs, and, POLiCies,,
and PERSONALiTiES ..
,, m a n- & woman- & S E X ;;
shall, n o t, r u i n,,
t h e s e, ,, " PERSONALTY_ CASTLES " ..
..
.. S O; PEPLE; h a s , to, SERVE,
only- to- t h e s e, " NATiONAL-PERSONALiTiES ..
,,
and people, can only, b e SECURE,
i n, t h e s e, " NATiON-POLiTiCs- C A S T L E S " ..
,,
that m e a n s,
" W O M A N, , o r ", M A N- being,
i s,
n o t, C A S T L E,,
to, any- O N E;
,, i n f a c t ..
,,
n o t e :
.. CONTEMPORARY- & i s, A, ENGLiSH, MOVEMENT;
to, K i L L, FRENCH- L i K E, " aesthetics- S T Y L E ", a r t ..
/( and FRENCH; i s ,attacking, to, contemporary,,
w i t h, conceptual- a r t ' s,
i n s i d e, , atractions ..
,,b y- e x t e n d i n g, t h e - S U C K; every, thing,,
i n, T H E S E; M A i N, - CONCEPTs ..
,,
s o, contemporary, i s, MAN-based ..
CONCEPTUAL-i s, still- WOMAN- L i K E ..
,,
S O;
F R E N C H - ENGLiSH, DiLEMA,,
s t i l l, F i g h t s, O N ..
,,
,,
m y, carrying- man-Woman- W A R,, i n t o,,
POLiTiCs, o f, NATiON-IDENTiTY-PLAT F O R M s,, ,a l s o,,
i s, contemporary ,, ..
,,
and , E N G L i S H ..
..
..
n o t e ..
,,w e , a r e , t o,
,, c l e a r, o u r,
s e c o n d a r y,, , ,, " CASTLEs,, " ,,
o r , how, many- national-FACE;
i s , HiDDEN; i n, U S ..
,, not to fight, a s,,
" m a n- and- woman" ,,
ıssues , also ..
,,
w e are to, discover,," cultural- policymaker- MAPs "
and personalities, i n, U S,
and, carry- t h e m,,
to, t h e, surface, a n d,,
,, M A K E- THEM; R E A L .. -
..
,, ..
'Alim olup barışalım,
çünkü cahiller savaşır.
İlerlemek için konuşalım,
çünkü geride kalanlar tartışır.
Akıllı olup birleşelim,
çünkü deliler ayrışır.'
Zata
" I L O V E, MY- L O V E " ;
" ,,O N L y- ,, ,, M Y- L O V E- D O E S ; i t - G O O D " ,
,,
K O N S E P T i ..

Paul McCartney - My Love


Murat Oktay DanisGEVEZE'nin gönderisini paylaştı.
Az önce ·
.. KAVRAMSAL- D Ü Ş Ü N C E- y e, bir ÖRNEK :
/( conceptual-THiNKing, TEXT-SURVEY ..)
____________________________________________________
..... " SANATÇI-i Ş Ç i ",, ,i Ş, arkadaşı, ,, i l e, S E X, yapacak .. ,, e ğ e r, i y i, sanat, i n c e, sanat- yapacak, V E; - BUNU; D A,, ,,YERiNE- OTURTACAK; i s e ../( sanat ı n -i Ş Ç i sinin -sosyal olması ZATEN- , s a d e c e, S E X, i le,, i k e n .. ) S A N A T; V E; SANATÇI-,, S A F- i Ş Ç İ V E_ i Ş, d e,, , S E X, i l e,, s a d e c e ,, SAFLAŞTIRILABiLiNECEKSE .. ,, /( .. SANAT- S E X i,, , herkesle, sosyal-olunamayacağını, d a, belgeleyecek, ,i k e n .. ) _______________ bu - S A F-iŞÇiLiK E Y L E M İ, İ ş i N İ,, ,,, S E X; ile, yeniden, SANTÇI- VUCUDUN U N, ; içine, yerleştirebilmek,, ,, i ş i n, V E- SANATÇI- VUCUDUNUN; saflığına, h i z m e t, edecektir .. _______________________________________ __________B U arada, iş yerlerinin s o s y a l- etkileşimli- " sosyal- s e x ", yapmakla , övünen, işçi, v e çalışanları, " sosyal-ilişkileri v e sosyal-s e x l e r i " v a r k e n , , s e x D E ; ,, yaparlarsa, b u saflaştırıcı d e ğ i l, ,, /( ÇÜNKÜ; ZATEN; onlar, A K I L L I, olamaya, çalışmaktadırlar ),, olarak- değil -d e, - " AŞŞAĞILARA-, A Ş Ş A Ğ I L A M A- Y A- YÖNELME- - E Y L E M i,, - ; sayılacaktır .. .. b u , soysuz- sosyalleşme,, /(iŞÇiLiKTE-TAKIM-OLAMAYAN-SOSYALLER) ,, yatağa , inmedikleri, için, D E ; ,, kendi, sosyal-sexlerini, " Y Ü K S E K- V E- ELiT " ,saymaya kalkışmayı,, , , sürdüre-gelecekler ,, ,, -e l i t, EDiLMELERiNiN- YÜKSELTiLMELERiNiN,, D e v l e t s i, liği, d e , A D I, v e,, , , h a t r ı n a ,, s e x i, aşağılayanlardan, olanlar ......_______________________________________________________________ .. " i Ş- YERiNDE- A Ş K " ; denilince, " A ş k - ETMEK " ; , , " s e x ,E T M E K " ; , olmaz ..N O R M A L D E ..PROFESYONEL- a ş k, " AKIL-VUCUDU " ; i l e, -PLATO'NİK- olarak, mükemmelen, yaşanır ..PLATONiK-AŞIK-OLAMAYAN, KiŞi, ZATEN, PROFESYONEL- D E, olamaz .. .. Y a n i, PATRONUNUZA; V E, BEĞENDiĞiNiZ, bir -Patrona- çalışana,, -ONUN-R E S i M- g i b i, D E; bir PLATFORM-olabilme-kalitesine- , B U RESiMin i ç i n d e- BULUNABiLEN- ; KENDiNiZE,, d e , MÜKEMMELLiK; A D I N A ,, A Ş I K; olabilirsiniz , olabilirseniz, PRO-sunuz ....______________________________________________________________ S O N U Ç, olarak,, S A N A T T A; v e, İŞÇiLiKTE; saflaşacaksanız, S E X, d e, yapmalısınız d ı r .. ..,, ,, böylece,, i ş i n i z -d e, sanat-işçiliği, olur..V E; sadece , " S E X- EYLEMi " , S A N A T -işçiliğinizi, Y Ü K S E L T i P; saflaştırabilir .. .. .. Y A N i, S E X; sanat, işçiliğini, Y Ü K S E L T i C i d i r.. /( BURADA; farklı, iki SINIF V E, Dünya-görüşünden, bahsedilebilinir) .. _________________________________________________________ ..,iŞÇİ, o l a n l a r , S I N I F I nda, S E X; yükseklik, b e l i r t e c i d i r..T E R S i N E; ,, e l i t leşmeyi, isteyen, sosyal- s e x ç i l e r,, ,, S E X; ilişkisini, AŞŞAĞILAYICI-E Y L E M, olarak, görürler .. -N E yazık, k i, s e x, onları d a, evliliklerinde, i ş ç i l e ş t i r mektedir ..- ..), B U; ikinci, AYRI; , sınıfta , A K I L-Y Ü C E L T i L E C E K K E N; ..AKIL-VUCUTLAŞMASI, nın , i Ş Ç i L i K,, V E-, S E X-işçiliğini, i ç e r m e mesi, e s a s t ı r .. ..AKIL-VUCUDUNUZLA- PLATONiK-A Ş K; ı, ,, başarabilenlerdenseniz-, profesyonel-kariyerlerinde, ilerleye-bilir olabilirsiniz .. .. A K L I-ile, VUCUTLAŞIP; bir PLATFORM; ,,olamayanl a r, , OLUŞTURAMAYANLARA; i s e, S E X ' e , Ö N E R i L i R .. /( B E N- BUNU-TACiZ-saymayanlardanım .. soru sorulduysa, cevap, verir KONUYU, CEVAPLAMIŞ; olursunuz ) /( Y OK- TACiZ, e t t i, beni, diyen,, ZATEN; o tarafa, ÇOKTAN, kaymıştır, v e, suçu atacak, ADAMI-aramaktadır ) .. ; edilirler, i ş ç i, olmaya ..__________________________________________________________ V E; S E X; yapmaya, başlarsanız, d a, ,/( iŞÇİ-sınıfın a ,hemen, geçebilin ..iŞÇiLiKTE-TAKIMLAŞIN .. ),, h i ç, değilse, sanatçı, düzeyine, yükselebilip,, " S E X- V E- SANAT- E Ş i N i Z L E " ,, bir - Ç i F T; oluşturabilin .. .. hakikaten, H A K i K İ; İ K İ, olarak, Ç i F T; oluşturabilin .. A Y R I C A; " S E X; Ç i F T L E Ş M E S i " ,,, S A N A T- iŞÇiSi-i Ş- ÇiFLERiNiN, S P O R U, , " E N- Y A K I N - S P O R " , olanaĞı,, " ,, o l a r a k,, VARSAYILMALIDIR,, ..__________________________________________________ L a f ı n, ,S Ö Z Ü N; Ö Z Ü,, arabesk,-SINIFLAŞMIŞ; TOPLUMDA,, /( AKIL-VUCUTLAMASıNIN, YÜKSEK - s o s y a l, s e x , iddiasındaki, -ayrıca evlenerek-s e x-işçiliğini cebe ,indirdiklerini-düşünen- alçakları ),,V A R; oldukça, hakiki- S A N A T- i Ş Ç i L i Ğ i,, s E X, i, ,, ,, d e,, aşşağılanma, ,, e ğ i l i m l e ri n d en,, B I K A R .. /( payını, m e n f i, olarak, alır .. ) .. S I N I F I N I Z I; belirleyip, İŞÇiLiĞinizi, bilip, A K L I N I N- EGOSU; ile, konuşanı, i s e , hemen, guruptan, V E Y A; TAKIMDAN; A T A C A K sını z.. Ç ü r ü k, elma, SEPETTEKi,, T Ü M, E L M A L A R I, d a, çürütür, M i s al i ..

______________________________________________________________________________
İş arkadaşına aşık olmak tehlikeli mi?
 • 10 kişi bunu beğendi.
 • Murat Oktay Danis

  Yorum yaz...
 • Murat Oktay Danis ..... " SANATÇI-i Ş Ç i ",, ,i Ş, arkadaşı, ,, i l e, S E X, yapacak .. ,, e ğ e r, i y i, sanat, i n c e, sanat- yapacak, V E; - BUNU; D A,, ,,YERiNE- OTURTACAK; i s e ../( sanat ı n -i Ş Ç i sinin -sosyal olması ZATEN- , s a d e c e, S E X, i le,, i k e n .. ) S A N A T; V E; SANATÇI-,, S A F- i Ş Ç İ V E_ i Ş, d e,, , S E X, i l e,, s a d e c e ,, SAFLAŞTIRILABiLiNECEKSE .. ,, /( .. SANAT- S E X i,, , herkesle, sosyal-olunamayacağını, d a, belgeleyecek, ,i k e n .. ) _______________ bu - S A F-iŞÇiLiK E Y L E M İ, İ ş i N İ,, ,,, S E X; ile, yeniden, SANTÇI- VUCUDUN U N, ; içine, yerleştirebilmek,, ,, i ş i n, V E- SANATÇI- VUCUDUNUN; saflığına, h i z m e t, edecektir .. _______________________________________ __________B U arada, iş yerlerinin s o s y a l- etkileşimli- " sosyal- s e x ", yapmakla , övünen, işçi, v e çalışanları, " sosyal-ilişkileri v e sosyal-s e x l e r i " v a r k e n , , s e x D E ; ,, yaparlarsa, b u saflaştırıcı d e ğ i l, ,, /( ÇÜNKÜ; ZATEN; onlar, A K I L L I, olamaya, çalışmaktadırlar ),, olarak- değil -d e, - " AŞŞAĞILARA-, A Ş Ş A Ğ I L A M A- Y A- YÖNELME- - E Y L E M i,, - ; sayılacaktır .. .. b u , soysuz- sosyalleşme,, /(iŞÇiLiKTE-TAKIM-OLAMAYAN-SOSYALLER) ,, yatağa , inmedikleri, için, D E ; ,, kendi, sosyal-sexlerini, " Y Ü K S E K- V E- ELiT " ,saymaya kalkışmayı,, , , sürdüre-gelecekler ,, ,, -e l i t, EDiLMELERiNiN- YÜKSELTiLMELERiNiN,, D e v l e t s i, liği, d e , A D I, v e,, , , h a t r ı n a ,, s e x i, aşağılayanlardan, olanlar ......_______________________________________________________________ .. " i Ş- YERiNDE- A Ş K " ; denilince, " A ş k - ETMEK " ; , , " s e x ,E T M E K " ; , olmaz ..N O R M A L D E ..PROFESYONEL- a ş k, " AKIL-VUCUDU " ; i l e, -PLATO'NİK- olarak, mükemmelen, yaşanır ..PLATONiK-AŞIK-OLAMAYAN, KiŞi, ZATEN, PROFESYONEL- D E, olamaz .. .. Y a n i, PATRONUNUZA; V E, BEĞENDiĞiNiZ, bir -Patrona- çalışana,, -ONUN-R E S i M- g i b i, D E; bir PLATFORM-olabilme-kalitesine- , B U RESiMin i ç i n d e- BULUNABiLEN- ; KENDiNiZE,, d e , MÜKEMMELLiK; A D I N A ,, A Ş I K; olabilirsiniz , olabilirseniz, PRO-sunuz ....______________________________________________________________ S O N U Ç, olarak,, S A N A T T A; v e, İŞÇiLiKTE; saflaşacaksanız, S E X, d e, yapmalısınız d ı r .. ..,, ,, böylece,, i ş i n i z -d e, sanat-işçiliği, olur..V E; sadece , " S E X- EYLEMi " , S A N A T -işçiliğinizi, Y Ü K S E L T i P; saflaştırabilir .. .. .. Y A N i, S E X; sanat, işçiliğini, Y Ü K S E L T i C i d i r.. /( BURADA; farklı, iki SINIF V E, Dünya-görüşünden, bahsedilebilinir) .. _________________________________________________________ ..,iŞÇİ, o l a n l a r , S I N I F I nda, S E X; yükseklik, b e l i r t e c i d i r..T E R S i N E; ,, e l i t leşmeyi, isteyen, sosyal- s e x ç i l e r,, ,, S E X; ilişkisini, AŞŞAĞILAYICI-E Y L E M, olarak, görürler .. -N E yazık, k i, s e x, onları d a, evliliklerinde, i ş ç i l e ş t i r mektedir ..- ..), B U; ikinci, AYRI; , sınıfta , A K I L-Y Ü C E L T i L E C E K K E N; ..AKIL-VUCUTLAŞMASI, nın , i Ş Ç i L i K,, V E-, S E X-işçiliğini, i ç e r m e mesi, e s a s t ı r .. ..AKIL-VUCUDUNUZLA- PLATONiK-A Ş K; ı, ,, başarabilenlerdenseniz-, profesyonel-kariyerlerinde, ilerleye-bilir olabilirsiniz .. .. A K L I-ile, VUCUTLAŞIP; bir PLATFORM; ,,olamayanl a r, , OLUŞTURAMAYANLARA; i s e, S E X ' e , Ö N E R i L i R .. /( B E N- BUNU-TACiZ-saymayanlardanım .. soru sorulduysa, cevap, verir KONUYU, CEVAPLAMIŞ; olursunuz ) /( Y OK- TACiZ, e t t i, beni, diyen,, ZATEN; o tarafa, ÇOKTAN, kaymıştır, v e, suçu atacak, ADAMI-aramaktadır ) .. ; edilirler, i ş ç i, olmaya ..__________________________________________________________ V E; S E X; yapmaya, başlarsanız, d a, ,/( iŞÇİ-sınıfın a ,hemen, geçebilin ..iŞÇiLiKTE-TAKIMLAŞIN .. ),, h i ç, değilse, sanatçı, düzeyine, yükselebilip,, " S E X- V E- SANAT- E Ş i N i Z L E " ,, bir - Ç i F T; oluşturabilin .. .. hakikaten, H A K i K İ; İ K İ, olarak, Ç i F T; oluşturabilin .. A Y R I C A; " S E X; Ç i F T L E Ş M E S i " ,,, S A N A T- iŞÇiSi-i Ş- ÇiFLERiNiN, S P O R U, , " E N- Y A K I N - S P O R " , olanaĞı,, " ,, o l a r a k,, VARSAYILMALIDIR,, ..__________________________________________________ L a f ı n, ,S Ö Z Ü N; Ö Z Ü,, arabesk,-SINIFLAŞMIŞ; TOPLUMDA,, /( AKIL-VUCUTLAMASıNIN, YÜKSEK - s o s y a l, s e x , iddiasındaki, -ayrıca evlenerek-s e x-işçiliğini cebe ,indirdiklerini-düşünen- alçakları ),,V A R; oldukça, hakiki- S A N A T- i Ş Ç i L i Ğ i,, s E X, i, ,, ,, d e,, aşşağılanma, ,, e ğ i l i m l e ri n d en,, B I K A R .. /( payını, m e n f i, olarak, alır .. ) .. S I N I F I N I Z I; belirleyip, İŞÇiLiĞinizi, bilip, A K L I N I N- EGOSU; ile, konuşanı, i s e , hemen, guruptan, V E Y A; TAKIMDAN; A T A C A K sını z.. Ç ü r ü k, elma, SEPETTEKi,, T Ü M, E L M A L A R I, d a, çürütür, M i s al i ..


Murat Oktay DanisMustafa Yanar'ın videosunu paylaştı.; " K O M P L O- TEORiLERi " ,,
gerçek-olsunlar- ,,
- REAL- ,,
,, ya da, OLMASINLAR ,,
,, /( fiction- olsunlar ..),,
,,
b i z i- M E G A- Düşünmeye,,
" M E G A- MEKANLARDAN "
, zamanımıza,,
v e " , iyice -küçültülebilinmiş-o l a n- K E N D i M i z e " ,,
bakabilmeye, yöneltirler..
,,
,,
,,
..
küçülebilmek-s e v e b i l m e k, için, gerekli- i k e n,, ..
,,
,,
,,ancak, PARÇALAMA- e y l e m l e r i,,
V E; " i Z M ' l e r i n, SALDIRILARI " , d a,
gerçek, i s e l e r,,
/( oluyor-iseler,, ),,
,, M E G A- B Ü Y Ü K, PERSPEKTiFTEN, BAKABiLMEK,,
gerekir V E;
B U; B A K I Ş ; ,,
sadece Devlet -KOLTUĞUNDAN,
B A K A N- BAKANLARA; bırakılamaz..
..
..
n o t e :
BU ARADA; ,, VATANI; için,
CAN- VERMiŞ-ŞEHiTLERiN,,
H A K K I,
,, B U; MADENLERiN; içlerine, kadar, inmişlerken,,
i ş l e m i ş k e n,,
,, VATAN-SAVUNMASI, d a, ; LEGALdir ..
,,
,,
Z A T E N- GiZLENEREK-hareket edenler, V A R S A L A R,,
,, o n l a r, " VATAN ' ı n, VARLIĞI NI, bilir V E,
kabul d e, ederler ..
..
R U H U N U Z- D U Y M A D A N,,
/( V a t a n ı n ı z ı, çalmaya,,
kalkışmak,
-TEKNOLOJiYi, i c a T, EDENLERE ,
hizmet edebilmek-için-
O DEVLETLERiN-D E ; boyunlarına,
,, BORÇ; olmuşken .. )
..
___________________________________________________
,,
Ö B Ü R - TARAFTAN ,, :
________________________
..
,, EREGUVANi- M A D D E- MADENinE-O-KADAR-
VATAN-BASTI PARASI; ö d e y e c e k s e n,,
/( USA Devleti, b ö y l e- düşünüyor ..)
z a t e n,,
TEKNOLOJiYi, UCUZA; satamayacaksın .. ,,
..
/( ya da, başka bir deyişle,,
TASFiYE-EDiLEN; VATAN-BiLiNCİ, sayesinde,,
V A T A N D A Ş I N, C E B i N E,,
U C U Z L A T I L A N- TEKNOLOJi,
yerleştirilebilinir ,,
d i r ..
z a t e n ..
..
T a b i i, b u, hesap, e ğ e r, T ü m, VATANLARA,,
TEKNOLOJi, adına, ucuza, girilebilirse,,
t u t a r l ı, olabilir ..
" sözgelimi -J A P O N- VATANINI; PAHALIYA; s a t s ı n,,
/( yani J A P O N- VATAN-RUHU; N E , olup,
bittiğini, h a l a, duyabilsin, d e ),,
s e n, DE; ENAYi-yerine-konup-
B E D A V A- VEREBiL ..
M A L I N I;
R U H U N, B i L E- DUYMADAN ) ..
,,
n o t e :
..
B U R A D A N; AYRICA- " S A D E C E- R U H U, OLANLAR
- B A K A B i L E N L E R, olabilirler ,,
V E -BAKARKEN D E- DUYABiLiR- olabilirler,, ,,
V E i Ş i t e bilirler,, d e .. ",
A T A; s ö z ü, d e, ,,
,, ÜRETiLEBiLİnir, dir ..İZLEDİN İZLEDİN İZLEMEDİN FACE SİLECEK. CONTORİUM GERÇEGİ
553.844 Görüntüleme
Luciano Pavarotti - "La Donna e Mobile" from Verdi's "Rigoletto". Moscow, 1964
Лучано Паваротти - "La Donna e Mobile" из оперы Верди "Риголетто".
Москва, 1964 год
Luciano pavarotti-" kadın ve hareket eden " from yeşil ' ler " rigoletto ". Moscow, 1964

Luciano pavarotti-" la donna e mobil " operadaki verdi rigoletto ".
Moskova, 1964 yıl

 • 2 dk. ·

  ,,
  ..
  ,B U , t e r t e m i z- V E- ,,
  ,, Z A R i F-
  , /( LiBERAL i z m- G Ü C Ü, -i l e- genişlememiş ),, ,,
  PAVOROTTiYe ,,
  ,,
  ,,
  ,, " T E R Z i- BESTECi " , V E R D i, nin,,
  E L B i S E ,, " BiÇKi- MAKASINI " ,,;
  T E S L i M,
  ,, E D E R i M, ,,, çekinmeden ..)
  ,, ..
  ..
  ,,
  B E n i M, BEYNiMiN,i ç i n e, inen,
  " KULAĞIMIN-işitme- K UM A Ş I M I " , d a..
  /( yani bestecinin B E Y N i N E- BENiM, BEYNiMi,,
  B U , ARACI- M A K A S, i l e, , d e ..
  .. -b u ses, beynimi yeniden, BiÇEBiLir, d i y e- , d e.. .. )
  ,,
  ,, n o t e :
  ,,/( HELE-Ki-SOVYET-RUSYASI-
  ,, KOMiNiST-KILIÇLI- ,,SEYiRCiLERiNE-
  S E S L E N i Y O R S A,,
  .. -MOS-K O V A nın, i ç i n d e n- ..)
  ..

Yorum Gönder