7. BOYUTTA;
,, PiYANO; Ç A L M A- " Ç A L I Ş M A L A RI "..
,,
P i Y A N O; , D A ,,
E L L E R- KOLLAR V E, PARMAKLARLA;
çalınacaksa, sonuçta,,
/( P i y a n o y u, çalacak, H I R S I Z ,,
P i y a n o y u, t e k, başına, tümü,i l e, çalabilmeyi,
7 / B O Y U T T A; çalışmış, olmalı .. )
/( AKSi-TAKTiRDE; KLASİK HIRSIZLAR; G i b i,,
PiYANOYU-TAŞIMAK için bile,, birçok, 7-KiŞiyi,,
hırsızlık- i ş i n e,, katabilmiş olmanız gerek i r )..
/( BAKLAVA BiLE-çalacaksanız,
tek başınıza yapacaksınız ..
S u ç u, çok az olur ..
Çe t e, kurup, birlikte, çalarsanız,,
Topluma karşı-örgütlü eylemden,
25 sene,
ceza alırsınız . )
,,
,,
b u r a d a, S P O R D A ;; ,,
KOLLAR , çembere nişan almayı , çalışırken,,
p a r a l e l kullanımılarını ezberler
, öğreniyorlar ..
/( biribirilerine e ş l i ğ i ,
çalışırlar ..)
,,
PARMAKLAR ; TOPUN, KÜRESEL YÜZEYi,NDE,,
,, en s e r b e s t şekilde,, hareketi ,,
D O Ğ R U; BASKI v e- G Ü Ç
uygulamayı ,,
/( topu doğrusal-yönde,, çembere gönderebilme hareketini )
yönetebilmek, i ç i n, hangi oranlarda kuvvet üretmelerinin,,
gerektiğini,,
v e b u kuvvetlerin, birleşik -ilerleme- y ö n ü n e- katılımlarının,,
nasıl v e , ne şekilde,
d o ğ r u, olacaklarını,,
,,
,,
çalışıyorlar ..
/( Piyanoda olsa, , B U N A ;
" A K O R- BASMAK " ; DENiLECEK,,
,,S P O R D A;i s e, TOPA;
-ELLE- A V U C L A; PARMAKLARLA-
B A S M A; d e n i l i y o r ..
sadece ..
TOPU; POTAYA; A T M A K- eylemi, E L i N ..
,,
,,
,,
,,
SPORDA- B U- BASMA, HAREKETi,,
S E K Ü L E R, YAPILAbiliniyor ..
Ç ü n k ü,, Piyanoda, A K O R; bastığınızda, o n u n,,
tınısını v e doğruluğunu, tonunu,,
K U L A K L A R I N I Z L A, ölçecekken,i beyninizin,
içinde,,
Sporda,, s e s, olmadığı, için, -ve notalar-,,
,,gözlerinizle v e, Vucudun dışında, izleyebilirsiniz,,
T O P U N /( AKORUN); POTAYA; V E ÇEMBERE;
U Ç U Ş U N U ..
/( T O P; basket olduğunda,,
A K O R; 3- Boyutta d a, " doğru, fizikseldir "..)
/( halbuki, Piyanoda , elinizle kolunuzla ,,
yapacağınız, yanlışlar, beyninizin, içinde, d e
ö ğ r e n i l i r, v e, ,,
birikir..
,,
,,
,,
,,
B E N; M Ü Z i K L E; D A N s ,,
ederken d e, s e r b e s t, EL-KOL-PARMAK,,
hareketlerim, 7. BOYUTTA; ÇALMAKTADIR,,
P i y a n o y u ..
/( MÜZiKTEKi, T ü M,
enstrumanları, T E K; P i y a n o, i l e,,
çalabilmeye, -taşıyabilmeye-
kalkışmaktır,, b u,
dansın, t e m e l- eylem- ö z ü ..
,,
,,
Piyano çalarken, Piyanonun,
TüM; AĞIRLIĞI; i l e,,
ü z e r i n i z e, devrilmesi, d e, olasıdır..
/( Piyanoyu öğrenenler,b i l e n l e r ,,
OKULDA Piyano- öğrenmişler,, )
ilk, önce onun, üzerlerine,,
devrilme ihtimalini sıfırlamakla,
y ü k ü m l ü d ü rl e r..
... z a t e n, Piyanoyu , iyice, küçültmüş,
o l u r l a r k e n ..
b i l e re k ..
,,
N i y e, B Ü Y Ü K; Olabilen birşey,i,,
O N U; B i L E R E K- KÜÇÜLTEYiM,
,,
AĞIR olan birşeyi, hafifleteyim, k i,,
o n u, i y i, bilerek ,,
,, b a s i t e, indirgeyebilerek ,,
v e extra, güçle- o n u,,
kontrolüm, altında, , d a ,,t u t a r a k .. )
,,
/( EGEMENLERiN; Piyanosuna,,
o t u r a n- - PiYANiST; d e ,,
P i Y A N O Y U, v e - ESERi, d e, ,B i L E R E K,,
,,O D A; ,,
PiYANOYA V E; insana, E Ğ E M E N d i r ..
,,
..
/( MiMARi, y ,i, MiMARLARI,
A K I L L A R I; i l e, iş, yapanları,,
" F i n e- a r t s, a ",
/( güzel-sanatlara )
ekleyecek,
miyiz ..
,,
,,
E G E M E N-AKILLI, M i M A R L A,,
SANATA; D A, iNSANA; D A; egemen,
olabilmek, g e l e n e ğ i,,
n e zaman, y e r i n i,,
müziğin d e, F i n e- a r t, olabilmesine,,
b ı r a k a c a k ..
,,
,,
/( s a n a t ı n, bile s e r b e s t- özgürlüğüne .. )
,, sanatı okulda okumadığım,için,
4 - s a na t- yapmakla , yükümlü,i s e m,,
s a n a t ı, da,
,, bilmemle, öğrenmelerimle,,
kuşatamıyorumdur,,
,,
, v e , sant da, 4 a y r ı, PENCEREDE,
k e n d i- olacağı gibi,,
kendiliğinden, v e, özgür,, c e ,,
hareket, e d e bilecek,,
davranabilecektir ..,,
,,
ö z g ü r, olmayan,,
" k o n t r o l, edilen s a n a t ",,
,,onu dinleyenin, d e, kuşatılmasına,,,,
katılmış-, o l u r,,
E G E M E N L E R i N, OKULLARINDA,,
EĞiTiLMiŞ, v e, ÖĞRETiLMİŞ L E R C E ...
M i M A R L A R, /( MiMAR AKILLILAR ),,
a d ı n a ..
,,
M i M A R L A R A; V E; onların, E N- B Ü Y Ü K,
yapılanması,, KAPiTALiZB-BU'DiZMiNE,,
DÜŞMAN; d e ğ i li z, yanlış, anlaşılmasın ..
,,
E V R E N i N, iki, katmanından, bahsediliyor ,,
1- NEWTON-MEKANiĞi, V E REEL- EŞYALAR- DÜNYASI ..
2- v e, KUANTUM MEKANiğine temellenen,
,, y a r a t ı c ı l ı k l a, taşıma-kuvvet, üreten,,
K U A N T A L- " Kimliksiz l i k- - K A T M A N I ..
M e s e l e, ş u, k i,
S O S Y A L i z m, bu , Kunatal-Katmana,,
v e yaratıcıulığın, v e, sanatın,,
ö z ü n e, , içine, inemedi ..
,,
sanatçı-tümü i l e, Kunatal-bölgeye, inebilecek,,
,, B i Ç i M; b u sayede, en-MUTLAK, hali,
i l e, b e KiMLiKSiZ- ERiTiŞE; -eriyiğe- sızmış,
olacak,
,,V E BU; " MUTLAK- R E A L-AKIL,,
,,MUTLAK-MEKANDA; AKIL EMEĞi, i l e,,
" R E A L- KAPiTALiST- BUDiST ",
B i Ç i M L E R E;
VARDIRILA-
B i l i n e c e k ..
,,
i D E A L- M U T L A K- KAPiTALiZM, B a r ı ş ı n a,,
ancak, MUTLAĞA; TEMELLi, " B i Ç i M ler, ile,,
V A R _ ı - la - bilinir ..
,,SOSYALiZMi-i D E A L i Z E, edebilin,,
sanata v e r e c e ğ i n i z, özgürlükle,,
,,i K A P i T A L i Z M; b u ,,
sayede,,
MÜKEMMELiNE- ERişebilsin ..
,,
,,
,,
,,
n o t .. :
,,
" Piyanonun, ALTINDAN; NASIL; KALKILIR " ,,
v e y a ,,
P i Y A N O; üzerinize, yürüdüğünde, O N U,
KENDiSiNE- ,, ; " K E N D İ nizle " , n a s ıl,
yansıtırsınız ..
/( PiYANOYU; ÜZERiNiZE yürütecek,
olan, d a, sizin, ELLERiNiZ,,
olacakken.. )
,,
D E M E K; K i,
sanatçının, kendisi, d e, e n , a z ,,
bir P i y a n o, kadar, a ğ ı r,,
karmaşık, geniş Ç A P L I_
şişkin- fazlalıklı, V E
P E R FORM A N s l ı,
olacak ..
..

16 7 2015 BASKETBALL, V i d e o..
YOUTUBE.COM