1 Nisan 2015 Çarşamba

,,i s, t h e-A R T; ;,," W O M A N ", o r, " F E- M A L E " ..
MOMA da, /(N E W YORK),,2009 Yılında RON ARAD, SERgisinde, k i, AYNALI, bir KOLTUK,
,,Müzede bulunduğum 20 Tam gün içinde, benim, Ç A L I Ş M A; V E; SANAT YAPMA;
" O B J E L E R i M DEN; birisi, olmuştur ..
/( MÜZEDE SANAT ÇALIŞILIR, m ı )..
/( B e n, h e r yerde, çalışırım ..)...
10 binden çok fotograf v e, birçok Video,,
B U, O B J E ; kullanılarak, gerçekleşmiştir ..
/( SANAT YAPMADAN, duramayan, birisi, i s e niz ).." AKLIMI-Y O K S A Y A bilmek, ", iÇ i n ,,
,i ç i m e ,, 4, KiŞi, YERLEŞTiRDiM ..
..+ 4 'ÜNÜN D E, KALBi, O L D U,
, , " benim T E K , KALBiM " ..
,,
YAZI YAZAN, RESiM YAPAN, SES SANATI YAPAN,
v e , S P O R ; yapan , 4-KiŞi ,
, i Ç i M D E .. h e r G Ü N ..
/( her birisine d e, benim kalbim hizmet edecek ..)
,,
b u K i Ş i ' ler, iŞLERiNİ,
yaparlarken,
,,
" N A S I L OLUPTA ", KALP-KALBi-biribirilerini
KIRMAYACAKLAR ,,
ezmeyecekler, V E , S i L M E Y E C E K L E R ..
,,
.. KALBi- e ş i t, Paylaşabilmeliler,,
K i,, çakışmasın eylemler,
v e, KiŞiLER v e, KALPLER ..
,,
/( SANATTA DA; e ğ e r, sanatçı T E K; bir K'İŞİ; ,i s e,,
yapacağı sanat da, kendisine ait olabilen Kalbin-Kısmına
ve özelliğine göre, ŞEKiLLENEBiLMELi..
/(B U demektir, K İ,
resim müzik dans yapan bir yazarın yazacağı yazı da
özel bir formatta, ş e k i l l e n i p, Formatlanmış, olmalıdır ..
Resmin müziğin sporun dışında,
sedece HARFE-ALFABEYE; temelli,
bir VUCUDU; olabilmeli, YAZI-Türünüzün.
,,
bu demektir ki, resminiz , yazınız, müziğiniz, sporunuz,
birlikte yapılıyor /(TEK-KALBiN-KISIMLARI -ile)
olmaklıkları nedeni, i l e,,
" ÖZNEL ", v e, ÖZEL-ŞEKiLLi-TÜRLÜ-
yapılıyor, " ŞEKiLLENiYOR ", olmalılar dır .,,
,,
Y A N i, KALBiNiZi, 4, e eşit bölebildiğinizde,,
SANATI , /(sanat Eylemini- ), d e, 4 i l e, EŞiT;
bölebilmiş, olabilmeniz, O L A S I d ı r.
/( OLGU V E, ŞEYLERİ; HERŞEYi,, b i l e
4 i l e, Bölebilir, misiniz,
k i, TUALiN-4-Kenarına, ayrı taşınabilsinler,
R E S M E- h e r ş e y, GÜNÜN-S o n unda..
,,
__________________________________________________________
A K L I- Y O K SAYABİLMEK-i Ç i n,,
,,KALBiNiZE-Ç O K L U- yoğunlaşıp, ç o k,
çalışkan olabilip, /( i Ş Çi leşe bilip)
/( T E K, Kalpten, ç o k , kalp, çıkartabilmek,,
sosyalizmin d e, CENNET-TEOREMİ dir )
,, emek i l e , o D A K lanabilmelisiniz ..
kendinize v e, herŞEYE ..
" Ç A L I Ş K A N-KALP; ÇOKLU DA; OLABiLİrse,,
A K I L ' I, DIŞLAYABiLir,, H i Ç 'E , indirgeyebilir,,
,, AKLI VUCUTTAN; silebilir .
_______________________________________________________________
A K I L-MUTLAK; olduğundan, O N U; TAMAMEN; silemezsiniz,,
olsa olsa,, " AKIL-YÜRÜTMELERi , AKIL-KURNAZLIKLARINI,,
AKILLA z e k Â, n ı n, melezlenmelerini, silebilirsiniz ..
/( EMEK; zekayı tümüyle kuşatabilen vucudu ,i l e,
-onu- ç o k-işe koşarak- ,, zekanın, AKLA-karışmasını-engeller..
/( Sosyalizm, tam, olabilirse, -ki-Dinler-de-sevgi-ve çalışkanlığı-öneren
sistemlerdir l e r)
,, A K I L-MUTLAK; HALi, i l e, sızabilmeli v e, " F O R M 'A ",,
/(BiÇiME), s e b e b i y e t, VEREBiLMELiDiR ..
/( ki BU; B i ç i m, el- v e zeka, dokunmadan,
Bilgisayarın, içinde , program-makinarınca,, E v a l u e-edilip,,
işlenmeli, VE; MUTLAK-saflığı, korunmalıdır ..)
.....D E M E K, ki, E M E K S E L-ÇOKLU ve KALPLE-TAMAMEN
KUŞATILMIŞ; S A N A T A, s a d e c e, MUTLAK-A K L I N,
sızaBiLMESiNE; i z i n,,
V E R i L E , bilinir. d i r .
_______________________________________________________________
,,
..
M e v l a n a 'nın, sözüne tekrar, d ö n e r, isek.
1- .. " AKLIN -YOKSA-YANDIN- diyor ..
,,b e n, BEYNiMDEN-AKILIMI--silebilmeye, uğraşan, biri
olarak, ,,zaten-AKILSIZLAR_SINIFINA; otomatikman, d a h i l,
edilebilirim ../( TOPLUM-DA; ANONiM-V E-ORTAK; AKLA,,
TEMELLi-i m a r, EDiLDiĞİnden, T O P L U M D A; DA; Y O K U M ..
N E Y S E; Ki, AKLIMI TEST ETTi, -T O P L U M, v e,
bir ARIZA DA; BULAMADILAR, b e n i m, d e, iöçim rahat, e t t i,,
,,t ü m, sanat eylemlerimin, BiÇiME-VARDIRILABiLiNECEKLERi, K O N U
sunda ..
2- ...KALBiN Y O K S A; s e n, ZA- t e n, YOSUN; k i ..
diyor M e v l a n a, HAZ-R-ETLERi..
..
..ÇAĞLAR; s o n r a,,
,, b u, i ç e r i k,/(KONU),, BENiM-ö z e l i m d e, nerelere, gelmiş ..
/( yukarıda, anlattım, B U, KONUNUN Ç A Ğ D A Ş,
zaman v e, Me k a n l a r d a , B E N D E; nasıl,,
Ş E K İ L lenip, " A Ç I N I M ", oluşturduğunu .. )
..son söz :
" KALBiNiZi-ÇOKLANDIRIRSANIZ,, " ,, AKLINIZI-Silersiniz,
t a ,
k i, M U T L A K-AKLIN- M E K A N I; n a , VARILIR; V E O sizi durdurur,
V E, ,K A L B i N i z i n, içini, ,, size sormadan, PARSELLER ..
,,EMEĞiN-içine- girer, -mutlak-Formu-ile-
,k i, BÜYÜK RESMiN; VARLIĞINA DA; ancak, b u, MUTLAK-AKLIN;
n e f e s i, yetecektir , /(BiÇiMDE; V A R, olabilmesi, i l e) ..
" R E S i M ", d e, ÇAĞDAŞ-SANATI_da, B U dur, ZA- T E N ..
,
..Ö Y L E DEĞiL; m i, Tinimin t e n i m i n -T i i N A sı ..
_________________________________________________________________

"   SANAT-ÜLKESiNiN--4-KiŞisiNi  "  Çağımızda, , i Ç i n i z d e,  
misafir edecek,
V E; çalıştıracaksanız, SANAT-i ş i n d e,,
,,TOPLUMDA; T E K-bir ; K i ş i /(MESLEKLi), bile
olamazsınız ..
,,
/( 4-KiŞiLiK-YAŞATIRIM, İÇİMDE; TOPLUM;içinde,
 " B  E  N-  Y O K U M ", diyerek, gezinebilmeye ..
,,
/( M E V L A N A; adına, bunu  d a, b  e  n, yuvarladım,,
RUHUNA-GiTSİN;       ,, -R ÛMi nin ..
/( ROMALI ' nın ..)
Bir kullanıcının fotoğrafı.
Aklın yoksa yandın.
Ya kalbin yoksa?
O zaman sen zaten yoksun ki...
Mevlana Celaleddin-i Rumi.. " EĞ-E M E N " ; ,,
-B A Ğ I Ş, yaptı, h e r, HALDE;
/( C Ü P P -E L i- Y E ) ..
,,
/( BARIŞ-OLSUN- D i Y E ) ..
/( CÜBBELi- C Ü P P E Y i,
" T A K K i Y E; TAKKESiNİ " ,,
BEYAZA-BOYADIMI,,
B A R I Ş ın, OTOMATiK-; HAVARiSİ, O L U R ..
/ ( BARIŞ-DA B ö y l e, peydahlanMA-d ı r.. ..)
/( i  ç-BA R I Ş; KORUNMALI- d ı r,, 
..  pek v e ÂL^ A,, ; i l e, d  e..)  K  i  ...)
..
____________________________________________________
,,
 "  AK-P-DOLABIN   "  -iÇiNDE;
 -E G emen-B AĞIŞ;
N E, yaptıysa yapmış, ..
/( B U AK-P, DOLABININ; içidir,,
E  L  i N i  Z i- S O K M A Y I N I Z  ..) ..
A   N  C  A   K ;  ,,
" DOLABA; KAPAK " ; CÜPP' EL i .. -E L i n d e n,
.. s a Ğ LAN-ILIR ..
" SAĞCILARIN-O Y U N L A R I,, ",,
" S O L C U -SUBAY-sucunun ",, -kıvrak, oyunlarına,,
E Ş i T L E N E bilinecek t i r, P E K-TABii .. ..
____________________________________________________
,,
,, ..
AK P ARTi,,
,,D i N , i, ; ,, SANATININ; ENSTRUMANI, E T ' m i ş,,
çok, kuvvetli, bir
, ESNAF V E- SANATÇI-
" MÜKEMMEL-ORGANiZASYONU " , 
P'  ART-isi,
i k e n ..,,
A K-P, arti ' y e, " D i N C i ", demeye hÂLÂ,
çalışıyor olmak,,
zate3n,, halkı enayi yerine, koymanın ..
  "  E S K i- zamanla- U Y U T M A NIN  " T A, 
; KENDisi dir .. ..
" G E Ç T i- D i N ' i n, PAZARI " ,,
s ü r " E Ş Ş E Ğ İ ", ; N -i Ğ iŞ- 'DE ' LEME YE "..
/( SANATA =)..
,,
,,
H'  a y ı r, - E V- ET; ..
,, K a r d e ş i m ..
A K-P art ' i,, :
" ESNAF V E- SANATKARIN; MÜKEMMEL, bir
ORGANiZASYONUDUR,, " ..
" SANATSAL-bir- KURULUŞTUR,,
,,C -HP, y,e , N A L-TOPLATABiLMEK; için d e,,
" D i N S E L-AKSESUAR-KULLANIMILARI; i l e,,
" D i N- S i y a s e t i, yaptığı- ",, uydurmacası, 
kuyruklu-K O Ç-yalanı-İ L E ..
i l e, d e ,,
" i,KTi-D A R I N; KALESiNİ, v e, KULESiNi,,
SANATÇI ESNAFI, A D I N A,
D E V R- ALMAKTA D ı r, lar,,
bu, LONCALAR-A H -î, l e r,,
D E V R-i-S E L ÇUUK LU-ÜYE;
d e v r a n ı,,
i  l  e,  B  U;  K E Z;    D    E ..
M E M LEK-E T -i N , DE ..
/(  "  OSMANLININ- OSMANINDAN-S O N R A "  )
,,
_..
_____________________________________________________
,,
A-KominisT-P; >LL i d e r- leri, TüM T.C. Tiyatrolarını Kapatıp,,
T E L E V i Z Y O N L A R D A; E N; büyük-Tiyatro-sahnesini
T ü m- YURT-sathında, " C A N L I- yayıla ",,
T ü m EVLERiN; i ç l e r i n e,,
  N  '  ı n '  D  A ,,
/( S A N - A T I; EVLERE-mükemmelen,
sokabilen,, H A K i K i, HATiPTi.r. l e r ..
/( h e m İM' i -Â M; hemde söz söyleme sanatı-Hatipler-Birliği,
F e d e r a s y o n u, Ü Y E L E R i ..
,,
/( siz hâlâ, o n l a r ı n,,
H i t a b e t, sanatını, ; HiTLER-HATiBi,
benzetmeleriyle,, e z e b i l m e y i, 
ezberleyebilmeyi-umarken,,
onlara nasıl yetişileceğinin hayali, i l e,,
e  Ğ  ' lenir k e n ..
/( Y i N E-NAL-TOPLARKEN ,,
N A L B A N T;  YENi, NALLARI; EĞiP; 
siyasetin, y e n i, ATLARINA-TAKARKEN ) ..)..
,,..
..
,, k a b u l, EDEMEM-Ez-likler, peşinden,
koşar k e n,,),  s  i  z '  l  e  r ,   d  e..
,,
.... " T E K, KiŞilik,, TiY -A T_ R O " -SAHNESiNİ,,
E V lerin -içine- kurup,,
.., " SANATI-T E K-Kişinin -İ Ş i D i R ", T i R A D I; N I "
sürekli-tekrar e d e r e ek, EZBERLETMEK;
V E gerçekleri-HAKiKAT- E T M E K; sanatı, i l e
i k e n,,,
sportmence,, ;
herkesi, " T E K ADAM- T E K-SANATÇI ",,
o l u p, onun , karşısına, ÇIKMAYA,
D A V E T; E T M E- NEZAKETi- i L E ..
,, d e L i d e r- OLUNUR .. i k e n ..
,,
_________________________________________________________
,,
" AR-IN-Ç,, ARıTMA; TESiSİ " , KURMA   :
" -SANATÇI-BAŞ-E S N A F-EYLEMi " ,,
i l e,,
/( " A K PARTi-ARıTMA-TESiSLERiNiN, " , P A R T i-içi,,
T E M E L L E R i N İ, ararken,, ) ,,
" FABRiKA,içindeki yeni, İŞİNİ;
,, i l ' Â n, etmelerde ) ..
,,o n u n, PEŞiNE; takılanlar d a ,,
,, " havalandırılması gereken ÇiŞLi-SAMAN-BALYALARI, gibi " ,,
,, bakın, diyorlar,  "   K E N D i-leri, itiraf EDiYORLAR  "  ..
" iDDiA-MAKAMI-R O L Ü; ", giyindirilmiş,,
T.C. Amatör, SAV-cıCIK-ları,
olarak AK-P, tarafından, i Ş E,,
ç o k t a n, alındıklarından, d a,,
H A B E R ' S ' i Z.. l -e r - k e n ..
erk- E N - d e n ..
___________________________________________________________
,,
,,
B U; TOPRAKLAR; V E B U; Coğrafyanın,,
" SOKAĞIN-E S N A F- v e-SantkÂrl 'arınca "
a y a ğ a , KALDIRILIP; , i l e r i l e r e,,
/( hangi ilerlemeler, olduğu tartışılır d ı r.. ),,
taşınabilineceği, p e k  L  ,,
i s p a t l a n mışken,,
..
,,M i L L i-E T-HALK-DEĞiLKi,,
TOPRAĞA-K Ö K, s a l s ı n ..
VATANIN TAŞI-Y A L N I Z-YERiNDE; A Ğ I R,,
O L A B i L i R K E N..
..
,,__________________________________________________________
..
,,,
,, E V R E N S E L- HAKiKi- SANATIN; D A,,
" B U- TOPRAKLARDAN- 
/( CH-P, tarafından,,
yetiştirilip, kotarılabilineceğini, )
U M A L I M; 
"  S O F R A Y A,,
D A; K O N U ' L A N I' , L A
B i l i N-i P  " .. ,,
CHP' L i,,
" HALK- ,, ,, h a s , A Ş Ç I ' l -arınca ..
/( HALKTAN-ARITICI; ESNAF-AKIL-SANATÇILIĞI-na,
N i s p e t )..
..
AK- P, milli v e, MiLLETE; TEMELLi-L i b e r a l-P,- iken ..
C-HALK-PARTiSi, H A L K A- EVRENSEL- SANATI-
V E; " sokak -Şiddetinin-
F A H i Ş- SONRASI- CENNET_E M E K-ÜLKESiNİ " ;
verebilmekle, y ü K -ümlü- d ü r..
,,
/(HALK-iŞÇİLERiNiN, ÇOK VE-ÇEşitLi-
 " FAHiŞ-iŞÇi-S E X L E R i n e  "  ,, E K,,
..
/ (GüN IŞIĞI DA; FAHiŞELEŞTiRiCiDiR, y a,,
ALEMLERiN-N U R U N U, emmeyi, 
UMMAYI, isteyenlere,,
IŞIK-MADDE-REAL-MOTORU-KARANLIĞI; içinde,,
e  r  i m i ş, olmalı, ÇOKTAN,,
ANA-SüTÜ, gibi BEY,iNLERCE; E M i-LE-BiLiNir,
oalabilin  m e y e.. )
,,
/(MiLLiLER, NAMUSU AR YAPIP;
, s e x i, NAMUSSUZLUK; saymalarında, i k e n ..
 "  MOTOR-M i L i  "   , evde, çalıştırılmaz )..)
..
/( hakiki işçinin emeği, HAKiKİ-sanat, E s e r l e r i,
nesne-eşyalarından- bahsediyorum, h e r EVDE)..
,,
Y O K, YOKSUL-H A L K, olmayı ;
K A B U L- EDENLERE,,
e v r e n s e l-sanatın- S a n a t -ÜLKESi,,
h e d i y e,; " E D i L i n e , bilinecektir,,
CUMHURiYET-E L İ -i l e,,
,, a c i l- e n ..
,,
sonuç :
" H A L K-gün b e-gün, MiLLi-MiLLET; -M i L L E R i N C E,, ....
/( Ş U anda, bunlar, Mi,LLi-ESNAF-SANATÇILAR, l a r ),,
......." ORTAK-AKIL-ROTARI-MOTORUNA- EKLEMLENiLİp,,
/( milletin ihtiyaçları-karşılanma gelenekçiliği, i l e),,
" ESNAF-SANATÇILIĞIn " ; " istilacı-çekirgeleri " , gibi,,
VAR-TANIMIZ-iNSAN-TARLALARINI; n ı n,
heyelan D u r d u r u c u, HALKI;
" MüMBiT-TOPRAK- H A L K- HARiTAMIZDAN " ..
h ı z l a, silinip,,
V A T ' Â, N, , altımızdan, kaydırılıp,
taşınıp- g i d e r k e n ..
..

___________________________________________________________
Beğen ve Paylaş gönüldaş...
Paylaş ki ölüm uykusuna dalan ve yok oluş batağına batan Türk uyansın

..


257.838 Görüntüleme
Mehmet Altan canlı yayında bu sefer açık açık konuştu!
Bugün TV'ye katılan Gazeteci yazar Prof. Dr. Mehmet Altan, AKP hükümeti ile alakalı gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
 • " MEHMET ALTAN;
  MÜSLÜMANLIĞIN, N E,,
  O L D U Ğ U N U ", N E ,
  .. zaman , tartışabilme ,
  BOYUTUNA; geçecek ,,
  /( B i R-BiLiM-ADAMI-OLARAK ) ..
  ,,
  ../( oratanın; ORTA- Y E R iN,,
  " K I R I T I C I L I Ğ I ,,sporCU-OYNAKLIĞINDAN "
  S I T K I- SIYRILIP,
  ,, /( v a z GEÇ-iP " .. d e )..
  ,,
  ö t e , YANDAN; T.C den
  .. dayak, yedikleri-gerçeğinden
  güç alan
  " Memleketlilerimizin- İKTi- D Â R- ININ " ,, ,,
  T.C. ideolojistleri tarafından ,
  d i Ğ e r, yan,
  /(YEDEK); K U L V A R , i ç i n,,
  yetiştitilmişliklerini,
  ,,,
  (
  /( HOCALAR öğretemeyeceklerini, anladıklarında,,
  kendilerini yetiştiren
  T.C. ideolofilerinin-militanlarını,
  v a r EDERLER;
  " Ç O C U K L A R I- DÖVEREK )..
  R E J i M, öğretememekte i s e,
  REJiMİ; KUVVETLENDiRiCi, MiLiTANLARI,
  yetiştirmek, d e, T.C. öğretmenlerinin,,
  İ Ş İ; M i, i D i ..)
  /( MEHMET ALTANIN; öğretebilen, VE öğrenen- bir
  Ö Ğ R E T M E N-OLDUĞUNDA; h e mFiKiRiM .. )
  ,,
  " DAYAK " , , YiYEN; öğrenci,,
  " REJiMiN; MiLiTANI " ; olarak,
  " REJiMiN; G i Z i L -KENDiSİ " -OLUR ..
  )
  ..
  ,,
  B U N U ;,
  Y E N i-i C A T; ETMEYE d e,
  P E K; gerek,
  ç o k, Y O K KEN ..
  ,,
  ..
  E V -FIRININDA; KURABiye,
  P i ş i r d i m, diye,,
  i K R A M; d a, ederekten ..
  MEHMETCiĞim..
  ,,
  ____________________________________________________________
  ek 1-:
  O K U L D A; öğretmenin
  ,, sevdiği, öğrencilerdenseniz,,
  ö m r ü n ü z, boyu, B U; sevgiyi , g e r i,
  ÖDEYEBiLMEYE; Cumhuriyet SEViCiSi,
  E D i L -DiN -İZ,, ..
  /( haberiniz d e, olmadı ..)
  ,,
  /( s e v g i, ve sevilmek ,, Ç O K-TATLIDIR,,
  B E Y ' i M ..
  / ( BEYNiN BODRUM KATI; h e p, soğuk,
  KARANLIK; v e,,MADDE-REALitesini,
  v e matematiği,,n i,,
  P-SiKOLOJisini,,
  V E Pisi-Ki-YATRisini,,
  sorgulayacakken, İ n S A A N; - N E Z nin D E .. ,,
  " N ' E Z ' D i N ' d e.. " ..
  -- " BEYNiN-G E V E Z E-G Ö L G E VE- İ Z l e r i "
  , yetmez,,
  " sokak çocukları - ŞiDDET-siyasetine " ,B ilim,,
  getirebilmeye ..
  ,,
  ,,
  EK-2 :
  DAYAKLA-ilerleyen, D E V L E T L E R D E,
  D Ö V E N, V E; dövülenin,,
  A C I larını- i ç e n l e r i n,, ,,
  ç o k, , ACI-KACAKLARI, K E S i N K E N ,,
  " A Ç I K- H A V A- MAHKEMESiNiN ", d e,,
  " A Ç I K- B Ü F E D E " ; ; kurulacak, olması, d a ",,
  ,, SOKAKLARıN, v e,
  G Ü N; ışığının, A D A L E T i nin, ;
  V A R; olduğunun- ,,
  ,
  " gün ışığı- OBJENTiViZM- N E S N E C i L i ğ i nin " ,, "ispatı,,
  ; t ' e z - i, ,,dahilinde,
  .. " g ö z l e r i m i z e, gün ışığı tarafından,
  taşınır, v e, ULAŞIR " ..
  o l u r, dır ..
  ..


Murat Oktay Danis ve Ömer ÜstelMavi Kocaeli'nin videosunu paylaştı.


658.906 Görüntüleme
Malayan "Snake Prince" kisses venomous snake which killed his father

 • Murat Oktay DanisMavi Kocaeli'nin videosunu paylaştı.
  Az önce ·
  " YILANIN AĞIZINDA " DiŞ; Y O K .
  /( Kesmişler dişlerini , ö n c e d e n ) ..
  -ısıramayınca, , zehir d e, kanımıza karşamayacakken-
  ,,
  .. ş i m d i, ÇALIŞILABiLN ir,d i R; ,, d i r,,
  /( Y I L A N; SOSYOLOJisi, v e, PSiKOLOJiSi )
  ..
  ..E N A Y i-SANSASYONU, , i s e,
  .. seyirci ç e k e r..

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.


DOSTO Y EV S K i N i N, ,D E R D i,,
" Düşünceyi-Beynin
" V E KAFA-KEMiK TASININ " ",,
,,içine hapsedebilmek, v e,,
burada yüksek basınç altında, DEMLEYiP;
S A N A T A; D Ö N Ü Ş M E S i N i,,
U M A bilmek,,
,,
V E; B U N U; D A, Sanat olarak,,
rapor edebilmektir ..
/ ( KAPALI Sistem-reaksiyon ; KABI ) ..
,,
,,
" K A F A TASININ; YEKPARE; KEMiĞiNi " ,
K I R I P, ÇATLATMAK, r i s k i,
de bu nedenle hep, onunladır ..
,,
..Düşünce çevrimini-kıramaması,,
belki de kafatasının da DÜNYA_gibi,,
,,yuvarlak v e yuvarlanır, olduğunu
düşünmesindendir ..
/( BOŞUNA MI; B E N,,
BUDiST- K A R E; çevrimsel, yazılarımla,,
BEYNiMi, k Ü B, şekline, getiririm,
h e r , gün ..
,,
/( 1-SAYFAYA , 4- YAZI .. -4-düşünce kenarı- ..
bir K A R E ..
herbir küb - köşesinden sıvışabilir,
herbir 4-düşünce kenarınız .. )
..
,,OLMADI; HEMEN KIRARIM; " K I R I Ğ I , " ;
/( KIRIK; , olduğuna da, bakmadan ..)
v e , DELiliği , bile, dışarı, boşaltırım..
,,
SANATA V E DÜŞÜNCEYE;
sonsuza, d e k , TAPINMAYA-
" DÜŞÜNCE T O T E M i-seviciliğine " ,
N E- G E R E K, vardır,,
B U ÇAĞDA ..
/( SANATIN-DÜŞÜNCECiLiKLE;
G Ö N L Ü; OLACAKTIR,,
d i y e. )
/( CONTEMPORARY-ART, icat edildikten,
..sonra d a..)
,,
,, D E M E M; O' D U R , k i..
" b a n a A C I; VERMEZ;
" SÖYLEDiKLERiMLE- iFADE ETMEYi,
istediklerim, " , arasındaki , m e s a f e..
/( b e n, bilirim ki, S A N A T, aslında,,
söyleyeceklerim olacaktır ..
/( b u sayede, B E N; KENDiMİ, tümümle,,
Ö T E- TARAFTA; MUTLAK; MEKANDA,
bir MELEK; olarak, iFADE, LENMiŞ,
olarak, bulabileyim ..) ..
,, b u n u, biliyor, olabileyim ..
/( dünyanı serbest bırak ,serbest söylemle, k i,
Ö T E taraf-BiÇiMlenmelerin, d e, rahat, v a r, olabilsin )..
,,
,,
DOSTO YEVSKiNiN, meselesi,,
" düşüncenin-sanatsal düşüncecilikle
", özgürleşebileceğini sanmasıdır ..
/( D ü ş ü n c e, düşüncedir, D ü ş ü n c e, olarak, kalmalı,
dır ) ..
,,gerekirse, expre e d e r, DIŞARI; atarsınız ..
beyninizden ..
DÜŞÜNCENiN; tüm sorumluluğunu alıp da, onun,
içine girebilmeye, çabalama, i s e,,
" DOSTO YEVSKi -DELiLiği " ..
,,/( VAGiNAYA VAG ina ile, giremezsiniz ..)
/( YA D A PEN i s e,, P E N isle giremezsiniz,,)
/( KALEMiNiZ, V A R S A DA,
yazacaksınız, kağıda, ALFABEYi,
Düşüncelerinizi d e ğ i l, ilkin)..
,,
,,
/( KADINKEN; KADIN OLMAYA,
v e, KAFA-TASI; Kemiğinizi d e,,
L E Ğ E N; kemiğiniz m i ş-gibi, ,
kırmaya , kalkışmak, gibi ..)
______________________________________________
NOT :
CON-TEMPO-Rary, ART;
sayfayı yuvarlayacağına, dürer ve katlar ..
/( Evrende, solucan deliği, gibi,,
katlanmış, bir kağıtta,
,, parçalar, üst üste, gelerek,,
" sanat, kartezyen-düşünce-geçişlerine "
, indirgenebilir,,
..
/ sanatı, düşünceler arası Kartezyen-Geçişlerde,
a r a m a k,, y e n i, con tempo r ary, sanatın,
TARZI ..
,,
" T E R Z i Y E -ÇAY-söylenmez " ..
,,
/( ÇAYCI- demler, Ç A Y I ,,
düşünceyi-DÜŞÜNCECi.. .. )
..
..
.._________________________________________________
,,i y i ki, " UÇURUM " ; V A R,
söylenilenin düşünsel-yuvarlak-DÜNYASALLIĞI; v e,
"Ö T E- MUTLAK MEKANIN
Mükemmel-M E L E K S E L L i Ğ i, VAR EDEBiLMESİ,, ",
a r a s ı n d a.
,,
.dünyasal şeyler, bu sayede, yan yana gelebilecekken ..
İnsana en çok acı veren şey,
Söyledikleriyle söylemek istedikleri arasındaki
Uçurumdur.
Dostoyevski
,, Sanatı   "  KADINIM  "  ; 
,, bilme EĞiLiM' ime,
y ö n e l m i ş k e n ,
ilk gençlik yıllarımda ; 
..
/( boş gezenin   "  BOŞ-KALDIRIM-MÜHENDiSi " ,
K A L F A S I; kaderinden, kaçış olmadığını da 
i d r a k, edince ;   "  b  u, M E M L E K E T T E  "  ;  , 
/( O ZAMAN; MÜHENDiSLiĞiMİ; DAĞA KALDIRDIM ),,
,,( b u n d a n, TERÖRLE- D E; ,,İYiCE;- EMiN; edilince ) ,,
,,
bir KIZ , g ib  i,,
/( içimde yaşatacağım bir KIZI V  A  R
EDEBiLMEK,..    )
/(  tüm diğer genç
KIZlarımıza, d a -  n  i  s p  e t ; ederektene,,  ),
,,bir " dişi ", yapılandırdım, i ç i m d e; 
/( spor sayesinde, kendi iç simetrik-dişi-eşleniğimi
kemiklerimi d e, unisex, bir kemik yapısına, da
eğerektene,  "  a ğ ı r, spor "  ,  i l e..  )
,,
/(  S A N A T I; DA,,
"  B  U;  K I Z I N; geleceği- K A D I N ' I  " ,,;  
 Yaratabilmek, olarak, D A;
" D i Z  -ayn, ", E D E R E K  TEN,,E ) ..
/  (  TOPLUMLA irtibatımı d  a, h  e  p,,
" T O P ", üzerinden kurmuşkene,,
-TOPLUMU ARAYACAKSAM; ilkin,
T  O  P; sahasına , gider, sonra, şehirde,
gezmelerime, çıkarikene- ,, )
/( Basketbol futbol ve Masa Tenisi TOPU;
üzerlerinden) ..
,,
/(   " KADINI-DENEYSEL OLARAK;
 SANATIN; i ç i n d e,,
tekrardan, YARATABiLME; 
K  İ  M '  YA;  MÜHENDiSLiĞi,,
P R O J E S i N E;  "  ,   D  E,,
gönlümü,  EMEĞiMi, CANIMI ; RUHUMU; 
AKLIMI V  E  ZEKAMIN_ TÜMÜNÜ;
,,V E R M i  ş K E N;,E  ..  D   E ..
/( İdealist-bir T E O R i S Y E N; 
DE; EDiLDiM, Y A..
çocuk yaşlarımdan itibaren) ..
,,)
..
/( EVLENDiĞiM; EŞiMLE,  d  e,,
  "  SANAT-KADINIMIN; YAPAY-SENTEZiNi,n,  " 
gerçekliğini kontrol edebilme , olanağım,  d a,
olabilecekken, , i k e n,,  ..) 
" K  A  D  I  N  ",  OLGUSUNU;
B i L i M E; Bilimsel B i L G İ ye,  d  e,
açabilmeye  d  e, özen gösterecekken,,
/( ARABESK; MEMLEKETTE, 
bir SOSYAL_  BiLiM, ADAMLIĞIM; EKSiKTi,
s a n k i ,, )..
/( bir DE; KADINLARA; KADINI; öğretebilme,
fikrine,   d e , kendimi, 
kaptırırkene, d  e.. 
SANAT-K A D I N I; yaratanaken..
her KADIN-DOĞMUŞ; sadece KAPORTA SAHiBidir,,
M O T O R U; sanatla,ERKEK; Dizayn- e d e r..
KADIN; olmanın, Kaportanın, avantajlarına,,
sapma ihtimali, olmaması,,
hasebi, i l e..)))
,,
.........hazır ELiMNDE; KADIN-NESNESiNi
yeniden yapılandırabildiĞim,  b  i  r,
" S A N A T-LABORATUARI ",nın,,
da , OLANAKLARI;i  l  e   ;   i k e n ..
..b   e  n ..
1- " T H E KADIN- BiLiM-ADAMI,, "..
2-  ,," SANATI-KADINA -TABANINA-göre 
TEKRARDAN YAZAN;
biricik-SANAT-T A R i H Ç i s i " ..
/( ARABESKiN, T E K, AVANTAJI; 
TAVUĞUN; K a z, Ö r d e k, Bıldırcın,,
Keklik,  S E R Ç E, KARTAL; v.b.
gibi yumurtaları,  d a, 
YUMURTLAYABilir, bir BAŞKALAŞIMA; 
uğratılabilin-mesidir, A r a b e s k-BULAMACI, 
i l e..
..

,,gençken ÇOK; ÇABUK;  "   KIZ' ABiLMEMin  " ,,
dışında; /( içimde K I Z, bulunacaksa,
K  I   Z,  ' a ' bilmeliydim, H E R-  Ş  E  Y  E ,,  t e z i, ile )
/( KIZINI; dövmeyen (KIZINA-KIZMAYAN) ; 
,DiZini, döver, Y A,,
/( KIZI; K I Z, yapabilmek o n a, KIZMAK; iledir, zamanında..) ..
........,,son derece , akıllı uslu, silik- sosyal,uyumlu, 
 " erkekliğin 10 da10 , u KAÇMAKTIR -TOPLUMDAN,,
", stratejisi, i l e,,
erkek olduğunu bile unutabilen,,
/(MAÇO-ERKEĞiN-TAM- T E R S i,
 bir Kişilik geliştirebilmek, i l e)  ..
u ç t u, gitti, yıllarım ..

__________________________________________________
KONUYA GELiRSEK ..  :
,, F i n l i bir kadın, Türk Kadınlarına,
yakından, bakınca, b  u, Ülkede, " D i ş i ",  Y  O  K ,,
demişti ..b a n a ..
" BUNLARIN; HER-BiRi, E R K E K L E Ş M i Ş " ..
/( her birinin içinde bir ERKEK; V A R .. ) ..
..
/( BU; F in l i, Sanatçı v  e, Yazar KADIN;
aslında, SU, KATILMAMıŞ; /( TOPLUM-KATILMAMIŞ) ,,
 bir F E M i N i S T T i ,,
/( KENDi, D i Ş i-VUCUDUNU; çocukluğundan itibaren,
D  İ  Ş  i, tutabilmek, için,, inanılmaz bir
 çaba ve uğraş vermişti ..
/( SANATÇI-EMEĞi, ve Çabası-;  d a) ..
/( BUNA FEMiNiZM-D i y e m e y i z ),
 /( KENDi-DiŞi- TABiATINI;  koruyup sahiplenebilmek,
diyELiM_ M i..)..
/ ( B U N A- ERKEKLER ÜZERiNDE; 
ONLARIN " PEN i S LERiNi ), KABUL ETMEMEK; üzerine,
deneysel , v e TATBiKi, çalışmalarını da,
E K L E Y E B i L i R i Z ..
..
B A T I D A;  ÖYLE, HER-KADIN;
ÖZGÜR SEX-YAPIYOR; ÇOCUKLUKTAN-itibaren,,
diyerektene, her birinin, ERKEK-MÜPTELASI,,
oldukları, anlaşılmasın,  " ARABESK;-anlayış-Biçimleri  ",
ile düşünülüp ,  /(kadınlarımızca da..) ,, d e ..
,,
DEMEM- O' D U R,  ;  K  i ,,
" PENiS-PROOF ", olabilmek, i ç i n,  d e,,
ERKEK; v  e;  " PENiSi , üzerinde  d e,
istediği, g  i  b  i,, 
çalışma özgürlüğüdür, 
K A D I N I N ;   D  A ,,
,,
/  " B A T I-SEX; ÖZGÜRLÜĞÜ; 
 -BiLiMSEL- D e v r i m i n i n, " 
kadına, tanıdığı DEMOKRATiK;  D E N E Y; 
ÖZGÜR-LÜĞÜ ..
,,
,, PENiS-NESNESiNiN; REAL-KENDiSİ, i l e DE;
TIKAMAZSANIZ-/(TIKAÇLA); BEYin V E;
VUCUT ALGI-SiSTEMiNiZİ,,
 "  ARABESK-KAPiTALiST " ; SiSTEMiN,,
" BEYiN, v e, serbest A L G I N I Z A;,
" ERiTiLMiş-P E N i S LERİ ",
,,i n d i r mediğinden, /(install etmediğinden),,
N A S IL, E  M  i  N,  OLABiLirsin iz , d i r..
/(  H A B E R;  m  i, izleyeceksiniz ,,
E U R O - NEWs, TV, yi açacaksınız ..
HABERCiLiK; nasıl, /(Penis-içermeyen bir Şekilde
düzgün yapıllır, eğitimini  d e, edinebilmek, i ç i n..)
/( B i Z i M,  BÜTÜN; MEDYA; 
E N  BOLLAŞMIŞ -PENiS-ERiYiKLERiNİ,,
tüm insanımızın, B E Y N i N E; emdirir,
indirir,  ,,yerleştirir, olumlar,,
olgulaştırır, bildirir, E m r e d e r,,
V   E;  T   Ü   M, BEYiNLERiMiZi,,
" M  E G  A - PENiS- T A B A N I N A  " ,,
KAPiTAKLİZM;  A   D    I   N   A,,
yerleştirir ..
,,
/( MiLLETimizin- GELECEĞi,  "  burada, görülüyor, olmalıdır " ,,
M i L L i, PLANLAYICILARIMIZIN; M e d y a ya,
kolayca,  sıza B İ L M E L E R İ, ile  d e , .
/( M i l l i-insanımıza d a,,..)
,,
/( FRANSIZ BEYNiNi,  d  e,  " BÂKiR ", tutabilmeye,
k ö y l ü , kalabilmeyi, kabul etmişken ,
Dünya-Glabal-KÖYÜNE d e, rağmen..
,,/( AÇIN, MEZZO-TV, y i ..
saflaştırılmış, damıtılmış, Katolik-Kültürü,,
işitebilmek ,i ç i n, Vucudunuzda, bile ..)
..
B U KISMI; ARABESKiN,  "  P E N i S-eğemenin EYLEMi " , 
kabul edip, Beyinleri, buna uygun-BOLLAŞTIRABiLME,,
M  E  T O D U; olduğunu, bilelim..
/( FAZIL-ARABESKE; saldırıyor,  d  a,,
onun bu saldırıları, ARABESK-yapılanmasını, daha , d a
azdırmaktan, VE REALiZE; ETMEKTEN; 
 ; ö t e, bir işe, d  e, ,yaramıyor..)
A  r   a' BESK ' e, yakalanmamak, i ç i n,, 
 " ARABESKTEN; KAÇIN-V E- KAÇININ " 
; V E Y A,,
e f e n d i, gibi, KAPiTALizMiN, A  S  I  L;  NORMLARINI; 
E D i N İ n ,  " ASLINDAN "  ..
/ ( D i n e yakalanıyorsanız, da, MUSTAFA iSLAMOĞLU;ndan,,
ESMA-ÜL-HÜSNA, (ALLAHIN YÜZ-İSMi, n i , öğrenin )..
" MÜKEMMEL-OLANIN, YÜZ- İSMi " ..
" ya da, " YÜZ iSMi OLAN; MÜKEMMELiN, KENDiSi, 
DEĞiL-M i dir .. " 
MÜKEMMEL-KAPiTALiZMi- b i l e, sorgulayabilme, becerisini,
de verir,  b   u, ihtisas, çalışması, size..
.. BiLiMsel v e, FELSEFiK, tutarlılık,,
da arıyorsanız ) ..

________________________________________________________
,,gelelim yeniden, K A D I N L A R A ..
/( KADIN; üzerinden, T Ü M; UKALALIK;
ERKEKLERiN; K A D I N, MOTORUNU;
/( KAPORTA SAHiBiNDEN; ö t e,,
daha, seküler, çalışabilme, olanaklarının, olmasından,
geliyor ..
KADINI-işin-iÇeriğini, (motorunu), KADINA; öğretebilme,,
( ,, K A D I N I N; nasıl ,daha ÇOK; KADIN; OLABiLECEĞi)..
,, /( EĞER KADININız, B A T I L I; özgür KADIN;  g i b i,
K E N D i,  DiŞi, TABiATINI,
özgürce , -HER-YÖNE-
,,- erkekleri  d e, kullanabilerek,,-
kendisi çalışamayacak,   v  e,,
 "  ü  r e  t e m e y e c e k  " ,  i  s  e ,,
,,
T  a  b  i  i, k  i,
" K A D I N I- KENDiLERiNE- K Ö L E, e t m e,,
özgürlüğünü edin m i ş l e r,,
-BUNU, i s t  e r, D  i  n, versin, size,, /( 4-Kadın HAKKI-falan)
veya, DA; KAPiTALiST- -PARANIN-BABALIĞI ,,-
,, KADIN-ÖZDE-Ö Z G Ü N - MOTORUNUN;
/( V  E KADIN S E X i n i n ),,
UZMANI, v e üreticisi, olma, sorumluluğunu, d  a,
"  B  i  R  i  '  L E R i ", üzerlerine, alacaklardır ..
/( KAPiTALiZM; her, Ş E Y i N,
sorumluluklarını, ÜZERine, ALABiLENLER; i n ,
OMUZLARI-ÜZERiNDE- Y Ü K S E L T i L i,necektir ..
" A D A M-KAPiTALiST; -MiMAR-OLMAYI ",
bilinmeyi, KAFAYA;  " K O Y M U Ş "..
,,
" KAPiTALiST-PENiSi ", beyninin i ç i n e, " KOYMAYA ",
R A Z I; olmuş, bir ERKEĞin; R U H U, V E,
bedeni dahil,   " BÜYÜK-PENiSiN  " ; 
ULAŞMADIĞI; H,iÇBiR; Y E R İ,,
V  E  -Ş  E  Y  i,,
KALMAMIŞKEN;;
,, " minik-PENiS-MUATABI ", KADINCIKLARIN,,
B   U;  ADAMIN; SUSTURULMASI, i l e, ilgili,,
talepleri,,
F  i  L  i  N; ensesinde seyehat edeen,,
" K  U  R  B A Ğ  A  nın  ", V ı r a k l a m s ı n dan,  ö  t  e,,
bir  e t k i s i, OLUR;  M U,,
sizce ..
A  D A  M;  OTURTMUŞ; - T Ü M Ü N -TAMAMINI;
içine, " H A K- ETMiŞ ", tüm insanlığın,
TÜMÜNÜ ..
K i m i n, HAK- K I N I;  ; K i m d e n, soracaksın..
" ADAM ALLAH-KAPiTALİZM- ; P A L A S I N I N,,
K   I  N  I ..
T a b i i, ki arda, bir, " ALLAHSI-P A L A S I N I " ,,
KILIFINDAN; KININDAN, ç ı k ART m a,,
ö  z  g  ü  r l ü ğ ü n ü,  d  e, " HAK-EDECEK ",,
D     E  '  M O K R A  '   s  i,    L   E  R   L   E ..
D     E ..
,,
__________________________________________________________

BATILI-AVRUPALI; K A D I N,  
ÖZEL, V E -ÖZNEL-
olarak,  K A D I N I;  V E;  D i  Ş  i ', yi,
sanatla v  e  yazı arlıkla , v e, E M E K,  i l e,,
,,/ ( tüm hayatı boyunca /(KAPOiTAlist-Toplum-Mimarisi-FEMiNİSTi,
 de yapılamadan, Kapitalizm-Provakatörlerinc e  d e-) 
ç  a l ı ş a b i l d i, i  s  e,,
MÜSLÜMAN-laştırılmış, bir, erkek, olarak, b  i l e,,
" B   U-DiŞi, K A D I N I N  ",,
ö n ü n d e ,  yerlere, KADAR; eğilip,,
,, b   u  K E Z;  HAKiKi, bir, K A D I N I N ,,
SOSYALiZM, inancına,, 
,, " DÜNYA-C E  N ' E T i N E " ,,
,, "  D  i  Ş  i, TOTEME, i b a d e t e  " ,,
D U R A B i L i R S i N i  z ..
D   i    N,  d e
,  d  e ğ i ş t i r i p,  d  e..,
,,
,,
" SOSYALiST-OLMAK; KAPiTALiST; olmak
kadar, D E M O K R A T i K,  d  e,
olabilcek, i s e,  d  e..
A  S  I  L, DESPOTLUK; D  i  Ş  i- CENNETiNE,,
" SOSYALiZME- " ,,
karşı , s  u ç, işleme,- HAKKININ; idida, edilmesi,
i  l  e , iken ..
T    Ü   M, DESPOTLAR;  D i Ş i L-SOSYALiZMiN,,
CENNETLERiNiN, Ö N Ü N Ü, K E S E B i L M E,,
HAKKININ; SAHiBi, oldukalarını,
,i  d  d i  a , ederken, 
" E  N LARGE; DEMOKRASi ", Teorisi,
" L i b e r a l-AKIL-DEBiLME v e, 
AKLA-GELENiN, yapılma özgürlüğünü ",
temellendiren, L i B E R A L izme,,
yaslanırlar ..i  K  E  N ..
/( YANi EN LARJ-KAPiTALiST-DEMOKRASi,,
DESPOTLARI; d  a, KAPSAR )..i  K  E N ..

,,
,,
/( MÜSLÜMANLIĞIN- B i Z i, kapitalizme, 
EN-HIZLI VARDIRACAK,,
" MOTORLU ", a r a ç, olma,, özelliğini, 
/(niteliğini ), 
göz ardı, etmeyiniz ..10 4 2015 :
E   K  :________________________________________________________
BU " FITRAT ", meselesi :
Müslümanlar alınmasınlar a m a,
" FITRAT ", "  P E N i S  i  n  " , /(MADDENiN),,
en geniş Halinin,
uygulanması sonucu , g i b i ..
i n s an a ..
ALEMLERE;  v e , ALEMSEL; olan her şeye ..
/( K  A  D  I N; ALEMLERE; A i t, midir ..)
/( Cenaze namazı kılındığına göre,müslümanlarca , ö y l e )
  "  T   Ü   M, kadınları d  a, bağlar, ALEMLERE A i T, olma i l e,
,,F I  T  R A T  " /(MADDE KURALLARI, ) .. denilmekte ..
/( Videodaki beyefendi d e, bunu söylüyor ..)
,,
ASLINDA; V i d e o d a k i, beyefendinin söylemi,
" MADDE  -ve Alemler- TARAFINDAN; tamamen ELE geçirilip,,
istila edilmiş, insanı anlatıyor ..
MADDE ;v  e,  ALEMLER gelmiş, insanı istila etmiş ..
/( burada ATOM-i l e, Canlı hücre, çatıştırılması da -var )..
/  buradaki, SAHiP-O L M A, 
V  E  OLAN; /(ki sahip olan sadece ALLAH i k e n ,
b e y e f e n d i, BU VASFI; 
E R K E Ğ E, ATFEDEREK,,
e r k e Ğ i,-ALLAHLAŞTIRIYOR ..)
ÇOKLU- sorunlu V  E  ., ;ÇOKLU-Hastalıklı ..
 "  S A H i P, OLANA;  M E F T U N  "  (AŞIK); olma,,
daha da , sorunlu ..
/( seni yenene ezene a ş ı k, olunur m u )
.....  -ASLINDA Erkeğin ,ilahi AŞKI-ALLAHTIR,,
/( TEKNOLOJi, v  e MADDEDiR-      )..
/( ALEMLER ERKEĞiN, PENiSi, i l e,,
şişirilmiş, MADDEdir ..)
/ Tüm,   b u   sorunları,, MADDE v e ALEMLER Tarafından, 
işG Â l, edilmiş olmanın,  Ş  O  K  H  â l i, ne vereceĞ i m ..
/ KAPiTALiZM; V E ONUN, MATERYALiZMi, /(MADDECiLiği),,
MÜSLÜMANLIĞIN; /(PENiS + MADDE = ALEMLER ",
metaforu, i l e, üst üste, gelince,,
EZiLiR  ; i n s a n,  B U N C A; AĞIRLIK; ALTINDA,
v  e  K A D I N I; da,  i ç i n e, çekmeye uğraşır,,
i n s a n, olmanın,  k  i,
ERKEK; daha da , çökertilemesin ..
../( çok TUHAF; bir MADUR olma pozisyonu, ;  b u ERKEĞiNKi ),,
P E N i S,  "  MADDE-AŞKININ "  ;;  içine EKLENiNCE,,
PENiS  d e, MADDEnin temsiline  eklenmiş,  , olup,,
KADININ;  d a, PENiS-ARA-YÜZÜ;i l e,,
TEMASINI; d a, fırsat bilip,,
K> A D I N I;  d  a, FITRATA, dahil etme , fırsatı,
kullanılıyor ..
,,
ö n c e ,MADDEYE  V  E;  KAPiTALizmin Materyalizmine yenilmiş,,
sonra, B U  YENiLGİ, EZiLME,,
V  E  MADDENiN; ŞEKLiNİ, edinme,, /(e' din mişlik
yüceltilip sahiplenilmiş )(EZEN yüceltilip-AŞIK; olunmuş )
/ ZATEN; BUNU; böyle, çevirmezseniz-yaşayamazsınız ),,
/ halbuki s p o r, i l e,,
kendi kemiklerinizi  bile, yeniden,
sizin istediğiniz şekilde, e  ğ i p, BÜKEBiLirs,n,z :..)
/( spor yapmayanın, B  U;  ÇAĞDA; BAŞINA; B U; gelir ..)
A D A M; MADDE;  V E, ALLAH; B E N i E Z i P, şekillendirdi,,
b  e   n, spor yaparak, kendimi kendim, şekillendiremedim, d  i  y  e,
oturup d a, ağlayacak m ı ..
T   A  M;  T  e r s i n e,,
MADDEYE; //( ALLAHA),,TEŞEKKÜR EDiP; sığınacak,
AŞIK; olacak, B U N U; o n a, VERDi, diye ..
/( VEREN; BiçiMLENDiREN; RAHMAN, V E RAHîm,,
VARDIR; denilemese, , beni n e, ezdi, denilip,
ağlanılacaktı ..)
,,
KADIN;   D  A;  "  Fiziksel, s e x-motoru "  ,i  l e,,
" S P O R C U ", statüsünde sayılabilinir ..
/( FiZiK A t o m u n, içi, ile iken,
KiMYA-MADDEnin DIŞ BiÇiMi,ile , iken ..)
1-  F  i  z  i  k, BiLimine  mi, sığınırsınız,   : /(TANRI'ya, mı inanırsınız)
/( sosyalist-çalışkan, işçi, -ki-kadın da işçi şekli ile fizik içeriklidir )
2-  K i M' Y A; i L i M i N E;  m i ../(ALLAHA  m ı, inanırsınız)..
/(Kapitalist, beklemeyi AKLI-USU-MiMARiyi,, seven, BiÇiME, TAPINAN ..v.b.)
,,
,,
BEYEFENDiNiN; K A D I N I,  K E N D İ, tarafına , D a h i l
edebilme çabaları, " PENiSi-ALLAHIN -SOPASI ", olarak, kullanmayı,,
da i ç e r i y o r ..
H E M D E;  "  KADININ; içine  " zaten;  yerleştirilebilecek, 
.. bir Ş E Y; olarak ..
/( BENiM, içime M A D D E-yerleştirilmiş  ,-biçimlemiş -beni-
EŞiT, olmak, için, KADINIMIN; içine d  e, PENiS-MADDE-ARAYÜZÜ,,
niye yerleştirilmesin,  k i ..
/( aslında masum, bir istek ..
beni madde yendi, kılıfı içine aldı, ise, kadınıma ben,,
yardım edeyim, Penisimi-MADDE; v e, ALLAHIN; TEMASI,
olarak, ona da , sunayım,,
ki, O  da, benimle ," A Y N I-BiÇiMLENEBilerek ",
aslen benim yanımdalığını,,
n o r m a l, olarak, sürdürebilsin ..
/( erkek müslümanlaştı ,i  s  e,
kadını da , PENiS-ARA-yüzü sayesinde, neden, 
MADDE-ALEM-Müslümanı, olmasın ..
,,

 "  POLiSin; J O B U , i l e, sizin ETiNiZE; /( TENiNiZE),,
SAHiP, olma, sizi,
BU,  " K A R A- LASTiK-sopaya  ", alıştırıp,, 
onun şiddetine, müptela e d i p, ;  AŞIK; da ,,ETMEYE,,
/( sadece yakınındaki nesneyi-çocuğu- sevebilen kadınların,, ,,
A L G I; EŞiĞi -Ç A P I N I_ ART TI RA BİLİP;   d e,, )
K A D I N;  Fizikseldir..
ATOMUN; içinde d e, orbitallerde, dönen elektronlar,,ın
sevgi uzayı , v e, sevgi enerjisi -Fiziği,,
günlük hayatta, d a , evinin içinde,,
annne  v  e, çocuklarının , 
F i z i k s e l, yakınlığı, i k e n..

H A K K I,  ,  V  A R D I R ,,  "
POLiSiN;  /( MADDE_ V E ALLAH; V A R S A ) ..
s  ö  y l e m i, ile,  D  E; çakışıyor ,,
KADININ; k  e  n d  i, Bölgeleri, içinde,
z  o r l a, tutulması, gerektiği, politikası , uygulayıcılığı..
,,
K A D I N, DOĞASI, gereği, sosyal ve, sevgili v e
SEVGi, dolu, iken,,
/( F  i z  i k s e l-içerikli, iken )
ERKEK; KADIN BÖLGESiNE, SOSYALiST; v e SPOR;,SANAT,,
Disiplinlerinin, taşıyıcılığı, i e, geçebilip, EVREN-F i z i ğini,
çalışabilir ..
/( EVREN EVRiMiNi, b u, Fizikten, izleyebilir )
/( B e n i m, yaptığım, gibi ..)

D i ğ e r, taraftan,  "  ALEMLER-MEKANLARINA  " , 
KAPATILAN, KADINLAR,,
/( halbuki kadınlar,  zamanın-sevgi-uzayı, fiziği severler iken )
eninde sonunda, 
KAPiTALiZM-Mimarisinin Şirket Mekanlarını,,
müslümanlığa, /( ERKEK PENiSi, i l e
ALEMSEL-MADDE; evrene,genişlemeye ,, ),,
T E R C i H,   EDECEKLERKEN,,
V  i  d e  o d a k i, beyefendinin , YANIP, KAKINMASI,,
olsa, o l s a,

BUNADIR ..

11.119 Görüntüleme
Uğur Işılak: Her Feministin gönlünde bir erkeğe ''meftun'' olmak, onun ''kölesi'' olmak, ''onun bireyi'' olmak, ''ona ait olmak'' gibi bir hissiyat yoksa, gelsinler karşıma çıksınlar.
Kadının tabiatı bağlanmaktır. Ait olmaktır. Erkeğinki öyle değildir, erkek kadına ait olmaz ''sahip olur,'' aradaki fark bu.
Evet arkadaşlar bu at hırsızı'na sövmek serbest.

 • Murat Oktay DanisFikir Cephesi'nin videosunu paylaştı.
  Az önce ·
  D i ğ e r, taraftan,  "  ALEMLER-MEKANLARINA  " , 
  KAPATILAN, KADINLAR,,
  /( halbuki kadınlar,  zamanın-sevgi-uzayı, fiziği severler iken )
  eninde sonunda, 
  KAPiTALiZM-Mimarisinin Şirket Mekanlarını,,
  ALEMSEL-MADDE; evrene,genişlemeye ,, ),,
  T E R C i H, EDECEKLERKEN,,
  V i d e o d a k i, beyefendinin , YANIP, KAKINMASI,,
  olsa, o l s a,
  BUNADIR ..
 • müslümanlığa, /( ERKEK PENiSi, i l e
Az önce ·
" K A DI N ' I N; -HAK- i K i, -Ç A P I N I ", ,,
anlatıyor,,
../ ( sahneliyor , g ö r e c e k, G Ö Z l e r e ) ..
B U D H A EFSANELERi, v e ,,
,, D ,i Ş i,,HiNT -TANRIÇASI--S H i V A,,

,, ,,
b u s e f e r l i k ,
" K A D I N I- M E R A K- e t m e y i, isteyenlere . " ..
..
/ SANATSAL-yüksek-S H O W; ; B U D U R,,
Ç i N L i, i l e..
,,
/ ( KADIN ETiNiN, içine; çoktan, yutulmamışlara ,,
...... Ç i N L i -DEN;
A L T I N, SUYUNA; bandırılmış,,
TOTEMS,i bir , Ç i N L i; i Ş i;
Ş ' ö L E N -i..)
,,
..
..
/( ALTINDAN-OLUNCA; Ö L Ü M , bile
sonsuza, açılır,
h i Ç, Ö L M E Z ..
o l u r k e n, Ç ' i N ' L E - yükselirken ..
,,
,,bildiğimiz s a r ı ,
D ü n y a, gözü,,
" g ö r ü n t ü " ,, , G ö r m e,,
" y ü k s e k- Y Ü K S Ü K " ; ; hayalleri ..
14.061.013 Görüntüleme
___________________________________________________
n o t e :,,
,, K A D I N = G ü N E Ş ..
s a n k i ..
___________________________________________________________
.....yanmışız, b i z;
,,
" B A T I L I Y L A ; D i B E; BATTIK " ,,
,,D O Ğ U L U; - Ç i N; i l e,, d e ,,
Y Ü K S E L T İ L E C E K m i Ş M i Ş , i Z..
::::::; M E Ğ E R ..
,,g ü n e ş i n, ü r e r i n e, /(üzerine) 
y e r ' leştirilince ..
__________________________________________________

Fábio Augusto
 com você esse vídeo inspirador, esperando que passe essa mensagem para frente, ‪#‎compartilhando‬ também com os seus amigos!
Abraços, Dr. Fábio AugustoV i D E O :
G O-to :

https://www.facebook.com/video.php?v=773778789337696&pnref=story
....n e W ,, " -b A B Y- b o R N " ; 
" DEEP-PURPLE " ..
/( DERiN-KOYU-MOR " ..)
,,henüz PiYASADA AZMANLAŞMAMIŞ ..
" A Z G I N- M E G A-T A N R I- 
TOTEMi-
i M A J L A R I N I, ..
giyinmemişler ..
..
... v E; henüz HAM; /(RAW); y e n i ; B E S T E,,
halinde ,, YAZI , mürekkebi kurumamış,,
.... t h e , " CHiLD-i n- T i M E " ..

Subscribe to the official Deep Purple channel here!http://bit.ly/WOMNq2 Performed in front of a live TV audience, Deep Purple storm through the amazing song...

/(      ..Ö   N   C   E;  " KASAPLIK  Ö  K  Ü  Z  " ;
KONUŞSUN; ,,söylesin söyleyeceĞini,,
,, " i N S i N  ;  K A L K S I N -   
 "  S    A   T   I  R L A R  " ..
,,sonra, TAHTA-PARMAK -flüt şölenimiz v a r ..              
))     ............

______________________________________________

" F L Ü T Ü N ; i ç i n d e n, M i, "
f ı r l a m ı Ş ,, .... / Ç O K T A N ) ,,
,,yoksa F l ü T ' Ü N, içinden M i ,,
g e ç e c e k ,, ..
,,birA Zdan ..
,,
,, D i K K A T ; E D i L M E L i ..
,,C i N l e r, Ş e y t a n l a r,, E C i N LER,,
falan s a ç ı l m a sı n l a r,,
,,bu a r a d a, ,, E T R A F A ,,
hem F L Ü T T E N; h e m d e,,
A D A M I N ; ; " Ş i ş i n m e s i n d e n " ..
,,..
,,
,,

n o t e :
_______________________________________________
A D A M,sihirbaz, Orkestra OLAĞAN; Ü S T Ü ..
,,BESTECi; ,, C O R ' E L ' L i, ,ise,
" ŞEYTANIN; M i n i k- B A C A Ğ I " ..
/( FLÜTÜN i D D İ a s ı, i s e,,
" ŞEYTANIN ORTA BACAĞINI " , ÖLÇEBiLMEK ..

Basel Martinskirche 17. September 2010 Maurice Steger, Recorder, Blockflöte Mayumi Hirasaki 1st violin, concertmaster, Konzertmeisterin Daria Zappa 2nd violi...

https://www.youtube.com/watch?v=WXkRgUvY6PM
BATILI ;   ÖLÇME BiLiMi ..

CONTRATENOR -V i T A S ,,
" KIZIL KOMiNiZMiN-ÇELiK- BIÇAĞININ;
N A S I L; ,,
s a f, V E ,, katışıksız,,
T E M i Z; KESEBiLECEĞini,
..
,,ö y k ü' leştiriyor ..
,,
" S O V Y E T- ÜLKÜ S E L-,, UZAYIN D A .. " ..


" ÇOKLU- SOSYAL-TOTEM; i M ",
d i y e,
ilkin..
,,sonra-
DEEP-PURPLE- v e
, " Y E S ", i,
ekledim-, b u, ikisine ..
,,...... b i r, " TRiLOGy ",
V A R; EDEBiLMEYE ..
/( VARABiLMEYE .. )) ..
/( i K i ' D E N; ,, Ü Ç ' E,
geçebilme , dönemlerim )..
,,
,,
" i Ş Ç i " , oLacakTı, i s e m, ,,
,, B U, H a y a t ı m d a,, ,,
/( ki, her gün, dışarıda spor - çalışırdım,
,,bedenimle ..
tüm orta ve L ise, hayatımda..))
,,
örnek, " SOSYALiST-KÜLTÜR- KÖYÜMÜN-
-" PERFORMANs - Ö N D E R L E R i m "
, bunlar, olacaktılar ..
,,sosyalist olacak-olan- hayatımın,,
/( b e l k i-TÜM HAYATıMıN, i n s an d a n, yapılma--
SOSYAList-TOTEMLERi ..
L i d e r L E R i ..))
,,
,,çocukluktan gençliğe, geçiş, BÖYLEydi,,
o 70 -li YILLARIN; başlarında ..
1970 ler-SOSYAL SOSYALiZM in
altın yılları, O L A C A K T I, ..d A.. ..


________________________________________________________________________________
T E O R i K-KURAM-BAŞLANGICIM ..   :
/( KIRLANGIÇ EVLERDEN ..)

" C i R C L E of HANDs ",i  ç   i  n; 
" B E N i M  ", çözümüm,,   :
,,b e n i m , ELLERiMLE;  YAZI +RESiM +SPOR +MÜZiK,,
,,/(her birini aynı ELLERiMLE, ) yapıyor olacağımdı ..
Y  A  N İ, , aynı ellerle , 4-sanat yapar iseniz ,,
8 tane eliniz olur, yan yana getirdiğiniz,,
V E SANATIN; i ç i n d e..
/( SANAT ÇEVRiMLERiNİ,, TEK-E  L  D   E  N,,
yürütebilmek i ç i n..     )

A Live version featuring Ken Hensley back for a concert with the group. Check out more content on the network site www.uriahheep.org. - Keep Rocking

DEEP-PURPLE :

https://www.youtube.com/watch?v=sJ5quMAjfs0

,,
https://www.youtube.com/watch?v=zUwEIt9ez7M

https://www.youtube.com/watch?v=ZUpxniZBb5s..

https://www.youtube.com/watch?v=8RCrjkTZXpQ ..

https://www.youtube.com/watch?v=YAZyjARWKzM&list=PLFFED53DDA96D2BBF&index=14

https://www.youtube.com/watch?v=gZ_kez7WVUU&list=PLFFED53DDA96D2BBF&index=17

https://www.youtube.com/watch?v=Wr9ie2J2690
..
________________________________________________________________________________
URiAH-HEEP  :

https://www.youtube.com/watch?v=DKxZY0DIxIk

ttps://www.youtube.com/watch?v=SPIK9wUXogohttps://www.youtube.com/watch?v=Vkkk9U8GtU8

https://www.youtube.com/watch?v=KI0BO575x8w

https://www.youtube.com/watch?v=H9Z6_euqQRw

https://www.youtube.com/watch?v=AVEqXkTozk8h
,,
,,
https://www.youtube.com/watch?v=btDHH3tRqR8
,,https://www.youtube.com/watch?v=w5L-AOGt7qw
https://www.youtube.com/watch?v=FoBX1Db0BX8
,,
MY-BUSiness-4-TODAY s .. : /starting-POiNT ..
begun   W  i  T  H :
https://www.youtube.com/watch?v=YHinqYOL9m8
& ..
"  T  H  E     -S    E     N '    F O N i  " .. in 1972 ..
https://www.youtube.com/watch?v=3LHZg9-nSuU&index=10&list=RDeviFD7Hq4Oo
_________________________________________
,,KEN HENSLEY,  : t h e, POP-PHiLOSOPHER ..
& SYmphony  writer ..  /( to -m  e..    )
_________________________________________  https://www.youtube.com/watch?v=M9JEPeeohYs

https://www.youtube.com/watch?v=M9JEPeeohYs

https://www.youtube.com/watch?v=UBmUX74aME0


_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Sertan Danis buna yorum yaptı.
 • Danijela Rigoli What a beautiful photo woman!!! Miss u guys heaps and hope u r enjoying ur holiday xxxxx
 • Sertan Danis Hey Tinky i miss ü too...n yes were loving it here...hope ü guys enjoy your easter break xoxo
 • Murat Oktay Danis .. my-DEAR-LOVELY-HANDSOME-NEPHEW,, ,,you A R E; t h e, KiNG o f, ELEPHANT s ,2-me../(AS I S E E; you, SiTTiNG-t h e r e,, L i k e, A TRUE-K i n g .. .. /( b u t, I WANT, O N E-from that -LEE-T-shirt s, ..from- Y O U .. /) .. say HELLO, to your, LOViNG-WiFE-, &, LOVELy-Children, ; ; from m e, , and kiss them, 4-, M E ..

.. " w e WERE; 17 ,,y o u n g-& Listening-
-t h e future o f, US;- 
w i t h- O U R-O W N- E A R s ..
,,
from t h e-Y E S,, MUSi,C-TEAM-GROUP;
while playing BASKETBALL-i n our, garden,,
with o u r,
TEAM-MATEs,, &WONDERiNG- how to b e,
a REAL-G R O - U P.. " ..
&-2, t h e -YES ' s ;
: " CLOSE-2-t h e-EDGE ", Album ..
/( o n the ; RADiO; and, tape..)
.... and then, t h i s,
" RiCK- WAKE-t h e-m a n " ,, come , ..
,,
to, t h e ,, " C L O S E-,, ,, 2-the EDGE ",
,, putting, H i m s e l f,
on, t h e SHELF_ALL- A L O N E, with,
his, Virtuoso-talent-o n, , SOLO-Piano-PERFORMANCE .. ..
..additional to, the GROUP- , Y E s,
&- Anthology ,, ,,
&A L B U M s ..
/( a further MORE; READiNG, o n, clavier,
o f -a- , , t h e-true- member ..
i n BaroQUE; style ..
BACH-wise..also..) ..
,,
/( NO; human V o i c e,
" totally-insTRU- M E N T A L; -inner-V O i C E " ,,
,, a n d, i t, was, supported,
/(ACCOMPANied; b y,
A-TRUE-History, o f,
ENglish-PALECE-&King's L i f e.., and,,
8-W i f e s, stories, ..
TEXT; u s e d, to, tell WHAT; W A S,, i n,,t h e,
CONTEMPORARY-ART--WORK ..
/( L i k e-wise-, today's contemporary-art, i s.. -has-)..
,, b u t, it was our JOB; to,,
H E A R; t h e " W O R D s ", o f, the
C L A V i E R- Virtuoso ' S..
i n our, M i n d s..
,,
,,i s there a ,
" TRUE; PERFORMANCE; L i k e, this, TODAY " ..
,, " s i t, before, your, Piano, and, p e r F o r m, that,,
W O R K; -ALBUM-A T- O N C E ..
/( &totally-PURE-m u s i c a l ),,
/ ( N O-h e l p s, from, D i r e c t,
song-words,
also) ..
..
________________________________________________
..good luck to, NON-performnace-TELLERs,,
o f, t o d a y's, OWNED; a r t i s t s,,
by-CAPiTAList-CURATORs..
,,
I WANT 2- H E A R;A- genuine -perFormance,,
from a g e n u i N e ,, ART i s t,,
/( &all-TOLD; b y- ARTist- H i m s e l f..
as he L i k e s, only ..)
/( I need, m y, self, -confidence,,
W i T H; M E,,
ALWAYs ..
supported b y, GENUine,-ART-TALEs,, - &ARTists..
O N L y ..
..
/( i n MY-L i f e, STiLL , t h e n ) ..
..
..
n o t e :
URiAH HEEP; DEEP PURPLE; & Y E S,
WERE, , my, TRiLOGY,i n, ; t h e s e,
d a y s ..
to , g i v e, m e,
MY-SOCiAList- I D E O L G i C-Culture,,
/( not to try to b e " ,A- SOCiAL-person,, ",,
o f Capitalist's b e i n g-social-MODs,
and fashions.. ..
all m y, L i f e..
and,
BE; i n, MY-TRUE-SOCiALism, B A S E S ,,
to,WORK- " MY-M A K E s " , ,,
O N L Y ..
/( as the LABOROR; o f, M i n e ) ..
L i k e, these, hard, WORKERs,
PERFORMANCE MAKERS,,
o f, " t h e, ROCK " ,,
M u s i c ..)
..
..

I do not own this music, it belongs to its rightful owners. No copyright infringement intended! Play in HD for LOSSLESS sound quality! A1 Catherine of Aragon...

Murat Oktay DanisZata'nın fotoğrafını paylaştı.
Nedense , DOĞRLARI ARAMAYA B İ L i M ,
DOĞRULARI UYGULAMAYA D A, D i n
D e M e K,,
gelir hep içimden ..
B i L i M Adam'ı olsun diye yetiştirilmiş birinin
D i n i. D. E , Sevebilmesi , i ç i n .
..
AKLIMLA UYGULAMAK ,,
ZEKAMLA YAPMAKTAN ,,
çok daha K O L A Y,
geldiği halde ,,h e P; B A n A ..
,,
,,
,, D E N E Y YAPMAK MECBURiETiNDE;
bırakılıyorsam d a, '' MUTLAKA ; K Ü F R ' E D E R i M '' ,,
/ ( M U T L A K; OLANA; SIĞINIP ) ..
h e m DENEYE; H E M; d e , bilime ..
/( HER Ş E Y E; V E; KENDime, D E ..)
/( BATILIYA BOŞUNA KAFiR-KÜFFAR,
denildi ..)
B i l i m , yapıp, '' t a n ı m '' ÜRETTiĞ i m,,
Y A Z I L A R ı m D A , b i l e..
,,
D e n e y e , K O N U; ettğim herşeye,,
'' K Ü F R '' , bulaştırmışımdır zaten, ç o k Tan ..
..v e dikkat i çekerim, , DENEYE-KÜFR- EYLEMine ,,
V E-FAKAT ; T A N I M L A R I N; D A,,
,,
'' BiLiMSEL TANIMLARIN '' D A,,
b u MALiYET; NEDENi, i L E ,,
,,N E; K A D A R; DAHA, DEĞERLi,
o l d u K L a r ı , g e r ç e ğine ..
,,
V A R S I N; '' K Ü F R '';
O N U ; E D E N i, ( b e n i ..)
V U R S U N ,, ..
/( Küfr- e d e n e , KÖTÜ; gözle bakılacaksa, b i l e,,
B i l i m, V E; DENEY ; B U N A,
d e ğ e r d i r ..
BiLiM YAPILMAZSA; OLUŞMAKTA OLAN;
,,
K Ö T Ü L Ü K L E R i, gördükçe ben,,
,, r a z ı, olurum, K Ü F R ' ü,,
Ü S T L E N i P; onun sorumluluğunu d a,
Ü z e r i m e, ALMAYA ..
,,
,,
/( ANKARA-BAHÇELiEVLER- D E N E M E L iseLi
olmasam bahçeli-e v i m i z d e,, , bu kadar DENEY, yapmaya da,
mecbur hissetmezdim,k e n n i d ' ,, i m i,,
h e r halde, tüm hayatımla , d a. )
'Akıllı ve zeki olmak, doğrulara ulaşmak için yeterlidir,
ama doğrularla yaşamak ayrı meziyettir.'
Zata
Yorum Gönder