25 Mart 2015 Çarşamba

T h e LiGHTNESS; o f " T h e Tiin A-T R i LOGY " 24-March 2015

T h e LiGHTNESS; 
o f ,,
" T h e 
-Tiin A-T R i LOGY " ..

../(  V  i  d  e  o . )
__________________
..
/( it has 2- b e, AT-L E A S T;  " A TRiLOGY ",,
/( 3- T  i M  E  S;  ,, M  A   D   E ;  )
,,t   o  , g i v e, SPACE;  t   o, these,,
"    GLO-ABSOLUTE-A  R  T-  T H iN  G  s  " ,,
/( should b e ABLE to, come to, E A R T H,,
i  n, A  B  S O L U T E- EXTENSiONs.. ),,
,,
 b  u  t, MOST PROBABLY;  
, t h e  NUMBER; i  s,  "  4  " ,,
/(  3-AT LEAST; L i k e, in concertos..) 
/(  ....  B  U  T;  4-inSYMPHONies ) ..
/(  ,, related, to, RATiO-WORKs, -divides- with- 4 ..)
,,24-March 2015
__________________ ______________________________________


" S P O R O L S U N " ; diye,
" PiYANO ; Ç A L I N I R " ; M I ? ..
____________________________
,,
..
E V E T ! ..
/ ( E V; ,E T , i, - SE ) ..
,,
__________________________________________
__________________________________________
_..Ö N E M L i, OLAN;
.. " NEREDE D U R U Y O R; OLUP;
N E E Y E; BAKIYOR, olmayı,
" U M A B i L e c e k L E R D E N; misini ,i Z" ,,
d i r..
__________________________________________
,,
....____________________________________________________
... D Â V Â MIZI; biraz açıklayalım..
" M A N i F E S T O :
______________________________________________________
i L KiN :,
,,
.. SPOR; i n s a n E Y l e m in in,
.. " S O N S U Z, T E M i Z L E Y i C i sidir " ..
.. :
/ (Bu nedenle, Y A Z I, yazarken bile,,
ALFABE; h a r f l e r i n e , de
" S P O R ", yaptırtmadan, duramıyoruz ..
/( Ç ü n k ü, onları yazan kişi,
zaten, i l k, i ş, olarak,,
SPOR YAPIYOR-OLMAK;
S P O R C U; olmak, i d d i a sında ) ..
..
/ ( bana /(KİMYACIYA); K i M s i n ,,S E N,
diye sorulsa, ,, " KiMLiĞ iM " ,,
,,h e r halde, " SPORCUYUM ", demeliyim ..
/( NE -SAĞCI-N E-SOLCU; V E, D E; ,S P O R C U )..
..
,,
SPORCUDAN; " HIRSIZ OLUR M U " ..
..hem d e EN; M ü k e m m e l i, olur ..
/( SPOR SÜREKLi, olarak, Y E T E N E K L E R i N i z i,
temizler V E; ÖNÜNÜ açar, ilerleyebilmeleri, i ç i n ..
..
/( demekkki, benim " ÖNÜM-A Ç I K "-olacak ..
,, -h e p, AÇIK; tutulacak- ..
/( b u,işi, ö n ü iyice açık , b i r,
d i Ş i, yapmayacaksa, ; SPOR-yapacak ..)
v e , yaptı , d a ,, tüm hayatım boyunca ..) )
..
,,
SPORCUDAN; HIRSIZ D A; O L U R ,, :
/( o kadar HIZLI , olabilirsiniz k i,
,, AHiRETiN; -ALEMLERiN; B Ö L G E sine ,
g e ç i p,
" SANATSAL-sanata konu olan- MALLARI ";
orada oldukları, g i b i,
/(orijinal MUTLAK-FORMATLARINDA),,
a l ı p, D Ü N Y A Y A; BOZMADAN;
/( A Y N E N; MUTLAK TARAFTA OLDUKLARI; g i b i ),,
taşıyabilirsiniz ..
..V E; bunu , d a , ANCAK; KUSURSUZ SPORCU; b i r,
" H I R SIZ " , yapabilir,,
/( " H E M D E; H i ç, HIRILDAMADAN,
H I R LA madan, d a.
bunun b e D ELi,, D E; ,, kendisini,,
D ' ELi, yerine ,K O Y U P; " H I R PALA MASIDIR " .. )
..
..
.. D ' E M , E M; O ' D U R, k i .. :
..b u, V i d e o d a, SPORCU; " HIRSIZLIK; yapıyor " ..
/( G ö Z; GÖRE; göre, SANATÇILARIN;-P i Y A N O S U N U;
Ç A L I Y O R ..
/( izin verirler, m i sanatçılar,,
sanatçı olmayanların, P i y a n o larını,,
Ç a l m a ları n a.
..
,,
b i z ,, TOPLUMDAN; " SANATÇI ", A D I N I,,
P E Ş i N E N; i s t e y e n l e r d e n,,
/( bunun için, O K U L-KURDURTANLARDAN " ,,
da, d e Ğ i L i z.
..b ,,i Z; S P O R ; i l e, K E N D i,, yeteneklerini,,
sürekli, , T E M i Z ; V E, önü açık, ilerletmeci,,
tutanlardanız ..
" Y E T E N E K L E R i M i Z i, sahipleniriz.. "..
/( b u şekilde, muhafazakar )..
,,
,,
s a n a t ç ı , olmadan, SANAT; YAPILABiLir, m i..
/( H A Y I R; yapılamaz ..)
,, z a t e n, bizim, istediğimiz d e, SANATI-YAPMAMAK,,
/( KADINLARI D A; KADIN; B I R A K I P,,
b e c e r m e m e k ..)
.. b i z, k a ş i f, olmayı, i s t e r i z,
S p o r c u, ve h ı zl ı, hareket,
,, y e t e n EK l e ri miz ,i l e.
..
,,
S A N A T; E Ğ E R;
" Ö T E TARAF, ÜLKELERiNiN, ",,
" M U T L A K-MEKAN L A R I N; bir M E Y V E S i " ,,
i s e ,, biz, B U; B U; Ç a b u k l u ğ u m u z l a,,
,, B U; MEYVEYi, DüNYAYA, g e t i r e BiLMiŞ; olmayı,,
" U M A BiLiRiZ " ; s a d e ce.
..
S a n a t ı, B i L E N L E R;
A R A Y A C A K L A R D I R; " ÖTE ALEM-NESNELERiNi ",,
,,bizim, " Ç A L I P ", da, getirdiklerimizin i ç i n d e..,, ..
" G A N i M E T i N ", tasnifi d e,,
bir çalışmayı gerektirir ..
/( E l e ş t i r m e n l e r i, bunun için, yetiştirdiniz)..
,,
,,tabii, eleştirmen, h ı z l ı, aktarım, Duvarını,,
aşabilecek, yetenekte,, /(sporcu ,i s e , d e) ..
..
,,
,, " Ö Y L E; bir, /(ORiJiNAL) ,,
,, A S L E N- " M Ü Z i K A L; C Ü M L E " ,,
düşmüş, olabilir, k i, /( getirilebilinmiş),,
" D Ü N Y A M I Z D A, S E S, Giyindirile B ilinip " ,,
B U; H I R SIZ'ın, i Ş i N D E,,
,, bunu hiçbir, Müzikçi,
b u, M e l e k s i, HALi, içinde, seslendiremez ..
/( Müzikçiler, M e l e k, yapacaklar y a, MELODiLERi)..
,,
..
e ğ e r, SPORCU-PiYANO ÇALICISI;
/( PiYANOYU; h e md e ,, GÖZ Göre göre, çalabilmek,,
-hırsızca bir çalma eylemi-
hemde, tüm Piyano-sahipleri, ö n ü n d e..)),,
...... e y l e m i n i, " P E R F O R M E ", edebildi, i s e,,
V E; MELEKSi; B i r, MÜZiK-CÜMLESi,,
d e ,seslendirebildi, i s e,,
,,B U; CÜMLE; i l e,,
" MÜZiK-icracıları, t a r i h i n e, d e,,
A D I N I; -AÇIKTAN; gelerek- ,,
yazdırabilir..
,, d i r, ; " D E " ..
..
,,
" S P O R C U; adının , yanına, bir d e, MÜZiKÇi,
, y i, REASSAMI; ,, DANSÇIYI;
,, E d e b i y a t çı y ı, F i l o z o f u,,
v.b.
nı, d a, E K l e t e B i L i R.
,, d i r.
..
" S P O R C U; - E K O LÜN Ü N ",
,, K I S A, ö z ETi,,
D E; B U;
,, olsa, g e r e k .. t i r.
..
,,t ü m, geleneksel-i n s a n-TARiHinin,,
v e , geleneğinin, dışında,,
" Ö Z N E L ", kalınabilinerek ..
..
,, h a n i,, s a n a t, V E; S a n a t ç ı,,
" Ö Z N E L-bir -E Y L E M ", olabilecekti, y a..

" SPORTS M A N " ,, : i N S T E A D; o f, " going-BASKETBALL " ; T O DAY; ,,/( this D A Y ) ; ,, I AM PLAYiNG W i T H; , T H E ; ,, " P i AN O " .. .. , TRiL...


..
" SPORTS M A N " ,, :
i N S T E A D; o f, " going-BASKETBALL " ; T O DAY;
,,/( this D A Y ) ;
,, I AM PLAYiNG W i T H; , T H E ; ,, " P i AN O " ..
..
, TRiLOGY; /( e X T E N D E D; i n t o, THREE,,P A R T s ,,
, g i v e , FREEDOM; a n d, M U C H MORE; " S P A C E ",,
to b e FREE; a n d,,
E X T E N D; /(&E N L A R G E )
a s H E/; L i K E S ..
/( W O U L D L i K E 2-, " M A K E-iT-ALiKE " .. )
/ (WAS; & m o r e, & more V i k i n g,,becoming .. )

,,

,,
___________________________________________________________________..
W H Y-V  i K i n g ;  ..   ?
/( W H Y; WE King..)  :
___________________________________________________________________
/( to b  e  AWAY; FROM; 
NATiONAL-FACHism,, i  n, , my country,,
I, h a d-2;  d e v e l o p , a n e w , " &UNiQUE ",,
/( UNiQUE-because, ; I did not even TALK; to, a ViKing,,)
,, p e r s o n ality ..  t   o,  my self, ,,
/( all d e s e r v e d, and, produced, w i t h, my, OWN-UNiQUE-L A B O R  ) ..
,,
m  y- T  i  n,  
,,  WAS -2 , call , m   e ..
,, Y  E  S; I WAS THE-*O N E; 2-choose, , m y, NATiONALity ..
d    U  E;  to , m  y, o w n, instincts  , and,
feelings,, ..
..
..I  L i K E- COLD,,
/(/ instead of h o t)..
,,and, I  L i k e, N  O R  T  H .. a l s o ..
..
..and, I  L i K E D;  t  h e,  

..   " T W i L  i  g h  t " - T  i m e s,, "
the MOST; , /( i  n, every D  A  Y; EVENiNGS 
also in , m y country ..) ..
..   /(   w  h  e n, L i g h t,i  s, dimmed, and,
,  W  H  E R E;  
" MY-EYES-&my-RATiO; 
can begin, to,
" HOLD-L i g h t ", and, 
begin to USE; i  t, 
a s , an, " instrument "..
 t  o, MY-MiND ..
,,
...  "   t   h  e  n,  T H E R E;  C  A  M E;
,, t  h  e,  "  V i K i n G -W O M A N;;  "
, f r o m, t h e NORTH; 
,,
T  h  e -T  i i n a  "  ..
,,
2-see-   m    e.. / ( 2-test-)
i   f I am, " A  T R U E -A-UNiQUE-THiNG "  ..
../( A ViKing ) ..
..
/( S H E; Thinks, she found,  "   t h e LAST-V i k i n g  ",,
/( OR, t h e, first-  "  ART -i - ficially-MADE-UNiQUE-Wiking  "..
,,i   n, T  H  E;
W  O   R  L   D ,,
...o  f, MODERN;  &CONTEMPORARy- T  i M  E S .

,,  E    R     A   ..


______________________________________________________________________________________..
My-Defining /( giving A NAME, 4-now).. t h e, Pi C T U R E . :
,,T  H  E- V i K i n g-
& t h e, " A B S O L U T E; M O D E R N- D R E A M E R- 
.. M        E " ..
/(   ,,MADE-by-my-ART-PAiR-T h e-T i i n a   ) ..

..

,,insanın, g ö r ü p duyduklarına ,
" S ı ç ı P - S I V A M A S I ",
,,ç o k, kolaydır ..
/( kendinize dokunun, DIŞARIYA; d e ğ i l ..)
/( istediğiniz-DIŞARININ; D A; size
dokunabilmesine -D E ; i Z' in, v e r i n.
V E R - E- B i l i n ..
,,sizi EDiNEBilmesine d e ..))
/( istedikleriniz sizi edinemeyeceklerse,
b a ş k a ,ları, E-' D i n- E- ceklerdir.. )
...
..
..
,,
..
,, /( ,, e l e ş t i r i DE; " E L L E " , yapılmalı .. )
/( HAREKETLi, her görüntü, ç o k kolay eleştirilebilinir ..dir ) ..
MÜKEMMELi-ARAYAN; i s e,, " R E S i M " ; EDiNECEKTİR..
,,
,,
..
DANS; i S E ;
,, " dansı YAPIP-EDENi, n, " E D i M i d i r ..
E D ' i n c e,, M Ü Z i K d e, ,EL-eş' tirin' iz , d e,,
KENDiNiZ; D E ,, hepsi, AYNI Y E R E ;;
" Y E R L i - YE R i N E ", , O T U R U R ..
,,
..
..
" B E Y i N L E R i M i Z i N; E D i M, T A B A N L A R I N I " ,,
,,y i n e, " K E N D i M i Z ",,
Y A P I L A N D IU R A B i L M E L i y'iz, , d i r..
,,
,, ________________________________________________________________
,,B ö y l e l i k l e, BU; V i d e o,,
,,
S i z e DE;
" D A N S E D i N ", demektedir ..
DANS EDiN; D E DANS; ESNASINDA;
" N E; yaparsanız D A; Y A P I N )..
" E Ş i N i Z; D E; ",, S A D E C E-A Y N A-
olduĞu, sürece,, N E yapmakta olduğunuzu d a,
sadece KENDiNiZE; sorar, o l a bilir sin i Z..
E L -iniz ; OLUR- E L - E Ş ' tirmeniniz.. )
D E ..
,,
,,
..
s e v d i ğ i n i z ŞARKILARIN; V E; MÜZiKLERiN; ,, D E
" s i Z ' i, EDiNEBiLMELERiNE " ; D E,,
i z in vereBiLenlerden, DE;
o l a ' BiLiN..
..
..
..
/( SiZ; i Z, " y a p a r k en ", size, sızaBileceklerdir, sadece ..)
/(dansta N E yaptığınıza,
yapacağınıza KiMSE; karışamayacakken ..)

" TOUCHiNG-WiLL- 2-t H e- MUSiC-A N G E L " 1 03 2015/ 0 __________________________________________________ MELEĞE DOKUNMA-İSTEMi.. /( MELEK...


  • Murat Oktay Danis ,,MÜZiĞi, İ Ç İ N İ Z E; DOLDURMADAN; 
    M Ü Z i Ğ i N; i Ç; UZAYINDA; D A; D A N S; E D E M E Z S i N i Z ..
    /( MÜZiĞiN; İÇİNE , D E ; GiREMEZSiNiZ ../(SiZ i -E T MÜPTELÂLARI ..) /( MÜZiĞiN iÇi-E T; mi, EDiLMiŞ-SES- EDiM LERi-M i ; ,, MÜZiK-ENSTRUMANLARI-TEKNOLOJisi, i L E .. )
  • Murat Oktay Danis bir ;MÜZiK GRUBU; seslendirmiş ..B U_MÜZiĞİ..b e n i m derdim, ,mümkün olduğu kadar çok ENSTRUMANI; b e n, seslendiriyormuş, gibi, , " MÜZiĞi T E K; BAŞIMA; yapaBiLMEYE " ; kalkışmam .. O Y U N, OYNAMAYI; SEVERiM .. /(MÜZiK PARÇASI; bir-T O P Mmuş, gibi.. K e n d i m d e, bir TOP; gibi yuvarlanabilecekken,, ../( BU kadar T O P; yuvarlarsan, sahalarda, , olacağı , B U .. /(Topların , intikamı,, V E; ,,T O P; gibi , yuvarlanmaktan da, çekinmeyecek s i n ..


.....
..


,,MÜZiĞi, İ Ç İ N İ Z E;  DOLDURMADAN;  
M Ü Z i Ğ i N; i  Ç;  UZAYINDA;  D    A;  D   A  N  S;  E D E M E Z S i N i Z ..
/( MÜZiĞiN; İÇİNE ,   D   E  ;  GiREMEZSiNiZ ..
/(SiZ i -E T MÜPTELÂLARI ..)
/( MÜZiĞiN iÇi-E T; mi, EDiLMiŞ-SES- EDiM LERi-M i )
; ,, MÜZiK-ENSTRUMANLARI-TEKNOLOJisi, i L E .. 
..
..Yorum Gönder