27 Mart 2015 Cuma

PER GO LESS i, = ART i s B E i n g-W i T H; " L E S S " ..

DiNLER; ; ,, a s l ı n d a,
b u, D Ü N Y A D A; yazılmış,,
,,e n, efsane; , ,E N; i N A N I L M A Z,,
" Ö Y K Ü LE R dirler .. " ..
..
/( inanırsanız, bitirirsiniz , ONLARI)..
/( D i n d a r l a r ı, sırf BU; nedenle ,,
affedemem .. )
/( inanılmazı , i n a n ı l m a z,, tutamadıklaRI,
İ Ç İ N ..)
/( SANAT; B U; nedenle,, i n a n ı l m a z ı,,
tekrar tekrar, yaratabilmekle , yükümlüdür ..
D i n darların, fethetmelerine, karşılık,,
inanılmazı yenileyebilmek , i ş i ..
canınızı v e r e r e k ..)
,,
,,
PERGOLESi, V e r e m, olduğunu, öğrenince,,
Pozzuoli-Manastırına,,
keşişlerin, y a n ı n a,, kapanmış ve "
" STABAT MATER " ,, e s e r i n i,
V e r e m, onu kemirirken,,
/( kendisini-Çarmıhtaki i S A ,ile özdeşleştirerek,,)
,, sanatta kendisinden sonra, hiçbir bestecinin,,
/(stabat mater-anlatımında), ulaşamayacağı,
bir zirveye , yerleştirmiştir ..
PERGOLESi-STABAT-MATER,
çağımızda da, SANATIN-ULAŞILAMAZ, Zirvelerinden,,
birisi olmaklığını, sürdürür ,,
P E R G O L E S i ve SANATıNIN; Bayrağını,
s e s s i z-S e s i ; ile,
d a l g a l a n d ı r ı r ..
__________________________________________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
,,n o t :
PERGOLESi,, öldüğünde ,
sadece 26 yaşında, i d i ..
/( MOZART-35 inde çok genç öldü, diyenlere, nispet ..)
,,
..
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
K A V R A M S A L; A Ç I N I M :
___________________________________________
..
ART i s, " BEing; W i T H- " LESS " ",,
,,
,,d e r ,,
PER G O; " LESS " 'i ; A D I;
/ B A N A ..
,,
,,
EKONOMi, BiLiMDiR ..
i K T i S A T i s e, SANATIN-KENDiSi ..
/(EKONOMi-çağında yaşayanlara duyurulur.)
,,
" SHOW " -EKONOMi-Dünyasına -K a r ş ı n,,
" GöRüNMEZ-olabilmeyi ", denemek ,,
/( iKTiSADi- olabilmek)..
S A N A T I N; da, K E N D i S i Dir. ..
,,
SANAT; y e t e n e ğ i-G i z l e y e bilme,
"   görünmezlik oluşturabilme-yeteneğidir  " ..
Sanat, e y l e m i, NESNEYi, KONUYU; öylesine
gizler , gizilleştirir, görünmezleştirir , k i,
,, görüleceği gözünüzün içine soksa, bile,,
o n u, göremediğinizi , düşünürsünüz ..
/( Klasik sanatta) ..
..
CONTEMPORARY ART, i s e,,
,harbiden , gizleme ,işini,
"   hakikati-çıplaklaştıracak  "
şekilde, y a p a r ..
,, testiyi kırmadan içindeki Hakikati,
" Ç ı p l a k, laştıramazsınız "..
,, " saklıyorum , d e r, kırarken -a ç a r k e n -içini-
,,
E Ğ E R;  "  H A K i K A Ti; çıplaklaştıracaksanız  " ,,
,, bunu da, Nesneyi, paramparça ederek, y a p a r s ı nı z ..
..
/( parçaları ,
ancak HAKiKAT; bir arada , tutabilecektir ..
S a n a t, ancak
" HAKiKATiN; C i s i m l e ş tire bil ceği  " Ş  E  Y ,,,,
olmalıdır ..
,,
,, ezbere sanat olmaz ..
,, " hakikatin çıplaklığı "
/( e ğ e r, sanatçı, hakikatin çıplaklığına varabilmekten,
kaçınmadı , i s e, ) ..
..
Sanatçı olacaklara soralım .. :
/( SEXle, sanatın içinde d e, karşılaşmayı,,
kabul edebilir, misiniz, e ğ e r, hayal -cennetleriniz-
SANATIN-GERÇEKLİĞi, i l e, ezilmeyecek, i s e ..
..
/( Sanat yapmanın, e n, temel-riski d e,
b u, olmalıdır ) ..
/( H i ç b i r kadın, s e x-hayalciliğini,,
sanatsal gerçekliğe,, ezdirmeyi, istemeyecektir ..
i k e n .. )
,,
h a k i ' k a t,,
 "   e n, anlamsız, parçalamaları  "  , b i l e,,
" C i S i M L E Ş T i R E B i L i R ),
dir.
/(CONTEMPORARY-ARTist, anlamsızdan,,
korkmayandır, parçalarken ..
V  E CONTEMPORARY-PARÇALAR; AKILLA,,
birleştirici, cisimleştirici ,olmanın , aksine..
yaratmak NEDENSE;
h  e  p, birleştirebilme yeteneği,,
sanılır k e n ..)
,,
,,
BU " STABAT-MATTER "; bestesi,,
/( SANATIN ASIL MADDESi
 - HAkiKATLE - ÇIPLAKLAŞABiLEN; M A D D E - ,,
/(Hz.İ s a nın, ÇARMIHTAKi- Çıplak-B e d en i ) ..
anlatıyor, ÖYKÜleştiriyor ..
R E S M E D i yor..
M Ü Z i K, i  L   E ..
EN Çıplak-  i N S A N-UZVU- insan-C i ğ e r i,n i, yiyen
V E R' EM; M i k r o p l a r ı n ı n,
 "  görüLemezliğine tapınmaktan VAZGEÇMEYEN " ,,
P E R GO LESS i,, ),,  c  e ..
,, B U; bir sanatçının; d ü ş ÜNCESiNİ, , uçurmaya yeter ..
/( BELKi, D E; PERGOLESi, i S A dan , yükseğe Uçmuştur,,
C i ğ e r i n d e n, Ç i V i Lenince ..)
,,
/( hiçbir KADIN; Vaginasının /(hayallerinin-cennetinin)
kemirilmesine izin vermeyecekken..
/( isterse BU; MARiA-MAGDELENA-MERYEM, o l s u n )
.. sanatçı ciğerinin kemirilmesine izin verendir ..
,,çoğu sanatçının,VER' E M, den, ölmeleri, d e,
bir rastlantı, değildir ..))
,,
,,
son s ö z,:
, " sanata n e, gerek olduğu " yla, ilgilidir..
,,sanatçı, iKtiSADI; /(AZ i l e, YETiNMEYi,,)
yaşamalı i k e n,, ,, iktisadın, minimal, v e somut-
c e n n e t l e r i n i,,
sanat eserinin içine ,  yerleştirendir ..
C i Ğ E R i n i z i,, /(DüNYA-C e n n e t i n i z i ..)
v e r i r, m i, idiniz,,
" SANAT ESERi " -size, TANRI-tarafından-verilecek ,i s e.. "..
/( STABAT MATTER, b u n u, anlatır, ..)
,,
,,
b u,, ,, belki d e,
sanatın Dünyadaki Sahipliğini,,
/( MAL-SAHiPLiĞiNİ-H A K ETMEYi, ) ,,,
sadece, HRiSTiYANLARA; V E R i R ..)
../(  Sanata bulaşan, peşinen,,
Hristiyanlğa, bulaşmış, olduğunu,,
kabul e d e c e k ..
bilecek ..)
,,
/( MÜSLÜMAN iseniz, d e, sanatın ADINI;
AĞZINIZA; ALMAZ; ,,
,, " H i T A B E T L E ", bile,
UĞRAŞMAZsınız ..
/( MÜSLÜMAN; ZATEN; ALEMLERE,,
Ö T E TARAFA; geçmiştir ÇOKTAN;
,,görünmez olarak, yaşar,,
bunu , gizlenme v e, gizleme sanatı, i l e,,
yapmaya da, ÇALIŞMAZ ..
,,
Müslüman gündüz vakti bile Karanlığı giyinebilendir ..
/( Boşa değildir kara çarşafın ,VARLIĞININ; kabulünün
,,peşinen, talep edilmesi ..  )
A L E M L E R-ADINA..
DOĞRUSU; D A; BUDUR ..Müslümana bakacak-olanlar-, için -d e..)
MÜSLÜMANI; SADECE; " ALLAHI ", görebilir ..
/( KENDiSini, ALLAHINDAN; BAŞKA,, hiçKimseye,,
göstermeyebilme, HAKKI; V A R; MIDIR;
MÜSLÜMANIN..)
B E N C E; VARDIR ..
,,
MÜSLÜMANLAŞTIRILMIŞ; bir, TÜRK; olarak,,
,,sanatımın içine SPORU; yerleştiririm,
/( Contemporary-Y ö n t e m leştirme metodları,,
(contemporary-arts ), sayesinde ..)
..spor sanatı-içerden parçalayacak, v e,
tümüyle /(VE;Bilimle d e), A Ç A B i L E R E K,,
H A K İ K A T i,, çok daha, Ç I P L A k, laştırabilecektir ..
/( B U tutumum, D i n e, karşı, B i l i m, deneyselliğini,
sporla üretmekKken..
sanat spor-deneyselliği, ile, B i L i M i,,
içerebilir, OLUR; ancak..)
,
b e n d e, C i ğ e r i n i, (sigarasız da); , yiyenlerdenim..
/ aşırı spor, aşırı, oksijen yakıcılığı, i l e) ..
PERGOLESSi, UZAYI, B U, nedenle,,
b e n i, DE; i Ç e r i r,,  ;  i Ç i Y L E,  D  E  ..

Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater / Nathalie Stutzmann, conductor · Philippe Jaroussky, countertenor / Emöke Barath, soprano / Orfeo 55 /...http://www.kimkimdir.tv/giovanni-battista-pergolesi-kimdir

" H E N DE L iN- " S E R - S E " , O P E R A S I,,
,,P E R S , SARAYINDA; GEÇER ..
,,
ancak b u r a d a,, b e n,
,a ç ı k DENiZLERDE; ,, Y E L K E N BASAN;
B A T I-HRiSTiYAN; DENiZCiLERi,Nİ,,
s e y r e t t i m ..
,,G Ü V E R T E D E ..
,,
/( B A T I, A Ç I K DENiZLERE; AÇILMAKTAN,
korkmayanlarca, V A R; E D i L D i .. )
/(ORTA ASYA STEPLERiNDE;
SONSUZ DAĞ-DALGALARINDA; ,,
A T KOŞTURMAKTAN;
YILMAYAN-TüRKLERE; B E N Z E R
,,OLARAK .. ) ..
,,
..
SANAT DEMEK; K i, :
,, k e n d i, y a ş a dı ğ ı n ı,,
,, B A M B A Ş K A ; bir NESNENiN; içine ,,
yerleştirerek, saklayabilme, /(gizilleştirebilme),,
b e c e r i s i, i Ş i ..
..BATILI; OPERALAR; B A T I L I N I N-iŞLERiDir,,
a n c a k,, h e p, farklı Coğrafyalarda, sanatlaştırılır ..
,,
..H E N D E L; NERE,,
P E R S KRALI-S E R S E ..
/( SARAYI )-N i , R E ..
/( R E -Minör, olmasın sakın, b u, eserin, TONU; da ..)

Georg Friedrich Haendel: Ombra Mai Fu / Nathalie Stutzmann, contralto & conductor · Orfeo 55 / Recorded at Les Victoires de la Musique Classique, Bordeaux, 2...
Murat Oktay DanisZata'nın fotoğrafını paylaştı.
Az önce ·
Mutlak-YALNIZLIK; " MUTLAK; UZAYINI ",
ALFABE SANA; V E R E B i L M E Y E;
Y E T E R ..
..
'Anlaşılamadığını anladığın an, gerçek yalnızlıkla tanışacaksın.
Başkalarının tarifleridir seni yanıltan, sözlüğe gerek yok, alfabeyi bilmen yeterli.'
Zata

,,insanın, g ö r ü p duyduklarına ,
" S ı ç ı P - S I V A M A S I ",
,,ç o k, kolaydır ..
/( kendinize dokunun, DIŞARIYA; d e ğ i l ..)
/( istediğiniz-DIŞARININ; D A; size
dokunabilmesine -D E ; i Z' in, v e r i n.
V E R - E- B i l i n ..
,,sizi EDiNEBilmesine d e ..))
/( istedikleriniz sizi edinemeyeceklerse,
b a ş k a ,ları, E-' D i n- E- ceklerdir.. )
...
..
..
,,
..
,, /( ,, e l e ş t i r i DE; " E L L E " , yapılmalı .. )
/( HAREKETLi, her görüntü, ç o k kolay eleştirilebilinir ..dir ) ..
MÜKEMMELi-ARAYAN; i s e,, " R E S i M " ; EDiNECEKTİR..
,,
,,
..
DANS; i S E ;
,, " dansı YAPIP-EDENi, n, " E D i M i d i r ..
E D ' i n c e,, M Ü Z i K d e, ,EL-eş' tirin' iz , d e,,
KENDiNiZ; D E ,, hepsi, AYNI Y E R E ;;
" Y E R L i - YE R i N E ", , O T U R U R ..
,,
..
..
" B E Y i N L E R i M i Z i N; E D i M, T A B A N L A R I N I " ,,
,,y i n e, " K E N D i M i Z ",,
Y A P I L A N D IU R A B i L M E L i y'iz, , d i r..
,,
,, ________________________________________________________________
,,B ö y l e l i k l e, BU; V i d e o,,
,,
S i z e DE;
" D A N S E D i N ", demektedir ..
DANS EDiN; D E DANS; ESNASINDA;
" N E; yaparsanız D A; Y A P I N )..
" E Ş i N i Z; D E; ",, S A D E C E-A Y N A-
olduĞu, sürece,, N E yapmakta olduğunuzu d a,
sadece KENDiNiZE; sorar, o l a bilir sin i Z..
E L -iniz ; OLUR- E L - E Ş ' tirmeniniz.. )
D E ..
,,
,,
..
s e v d i ğ i n i z ŞARKILARIN; V E; MÜZiKLERiN; ,, D E
" s i Z ' i, EDiNEBiLMELERiNE " ; D E,,
i z in vereBiLenlerden, DE;
o l a ' BiLiN..
..
..
..
/( SiZ; i Z, " y a p a r k en ", size, sızaBileceklerdir, sadece ..)
/(dansta N E yaptığınıza,
yapacağınıza KiMSE; karışamayacakken ..)

" TOUCHiNG-WiLL- 2-t H e- MUSiC-A N G E L " 1 03 2015/ 0 __________________________________________________ MELEĞE DOKUNMA-İSTEMi.. /( MELEK...
..


  • Murat Oktay Danis ,,MÜZiĞi, İ Ç İ N İ Z E; DOLDURMADAN; 
    M Ü Z i Ğ i N; i Ç; UZAYINDA; D A; D A N S; E D E M E Z S i N i Z ..
    /( MÜZiĞiN; İÇİNE , D E ; GiREMEZSiNiZ ../(SiZ i -E T MÜPTELÂLARI ..) /( MÜZiĞiN iÇi-E T; mi, EDiLMiŞ-SES- EDiM LERi-M i ; ,, MÜZiK-ENSTRUMANLARI-TEKNOLOJisi, i L E .. )
  • Murat Oktay Danis bir ;MÜZiK GRUBU; seslendirmiş ..B U_MÜZiĞİ..b e n i m derdim, ,mümkün olduğu kadar çok ENSTRUMANI; b e n, seslendiriyormuş, gibi, , " MÜZiĞi T E K; BAŞIMA; yapaBiLMEYE " ; kalkışmam .. O Y U N, OYNAMAYI; SEVERiM .. /(MÜZiK PARÇASI; bir-T O P Mmuş, gibi.. K e n d i m d e, bir TOP; gibi yuvarlanabilecekken,, ../( BU kadar T O P; yuvarlarsan, sahalarda, , olacağı , B U .. /(Topların , intikamı,, V E; ,,T O P; gibi , yuvarlanmaktan da, çekinmeyecek s i n ..
,,MÜZiĞi, İ Ç İ N İ Z E;  DOLDURMADAN;  
M Ü Z i Ğ i N; i  Ç;  UZAYINDA;  D    A;  D   A  N  S;  E D E M E Z S i N i Z ..
/( MÜZiĞiN; İÇİNE ,   D   E  ;  GiREMEZSiNiZ ..

/(SiZ i -E T MÜPTELÂLARI ..)
/( MÜZiĞiN iÇi-E T; mi, EDiLMiŞ-SES- EDiM LERi-M i )
; ,, MÜZiK-ENSTRUMANLARI-TEKNOLOJisi, i L E .. 
..Yorum Gönder