25 Şubat 2015 Çarşamba

" PENiS_ A S- ADVERTiSEMENT " ; &-PERCEPTiON- 2-our-; VAGiNA ../(MOUTH) , o f, OUR-BODY..- /( - 4-US-2- BE-F.E.D. ; b y, CAPiTALism - MATTER ) ..

" PENiS_ A S- ADVERTiSEMENT " ;   &-PERCEPTiON- 2-our-; VAGiNA ../(MOUTH) , o f, OUR-BODY..- /(  - 4-US-2- BE-F.E.D. ; b y, CAPiTALism - MATTER ) ..

,,Kapitalizm,,     ; i  N; 
/, ahlakı hiçe sayma eğilimli,,
o l a n ı ..  n ı n;  ..
,,   "  A Ğ Z I N "  y e r i n i,
/( V E Y A; ASIL-KAPiTALiZMi-YiYEN,
ALT-A Ğ  Z I-betimliyorlar.. ),,
..(  değiştiriyor..l a r ) ;
İ D D i A L A R I,,  :
..
,,T A N R I  NEDEN; ,,  "   iki A Ğ I Z TAKTI; D i Ş i L E R E   "..
"  T  A  N  R  I;  aHLAKSIZ, olmasa, i  d  i ,, " ,,
,, i  n s a n ı,  i  N  S  A  N A;  doğurTmazdı,,
İ  L  K i N,, ..
,, /( MAKiNALAŞMIŞ; KAPiTALiSTLER;
T A N R I, KADINI;  V  E;
doğurganlığı, y a r a t t ı ğ ı, i ç i n,,
, " KADINLA ", ilgili B A L A N S,,
tutmadıĞını,,
" i T i R A F ", E   D  i  y o r l a r .. ) ..
..
,,
.. DOĞUM-KANALINDAN; girip çıkanın, HADDiNi,
V  E  HESABINI TUTAMAYAN; " KAPiTAL-MAKiNALARI "  ,,
,,  i  T  i  R  A  Z  L A R I N I,,
,, CONTRA-reverse-imPRESSiONist-EXPRESSiON,, i  l  e,,
/( kontra-tersten-izlenimci-dışavurum, i l e ) ,,
,, i  F  A D  E  L e n d i r m e k t e, eylemliler ..
,,
,, b  e  n  c  e,, kapitalizm,,
,, i N S A N-DOĞUM; B  O  R  U  S  U  N  U,,
K U l l a d ı Ğ ı n ı, itiraf, e t m e l i,, artık ..
,, T a n r ı s al, - s e x, VE,  s e v g i n i n -Y O L U;
Yapılan,, /( s e x),,/( yüzyıllarca D i n, sevgisi onunla özdeşleştirilerek)
,, Ş  i  M D  i lerde,,  H  A  K  i  M L  E  R,,
,,/(/ KAPiTALiSTLERE; D E V R-oluyor ..)
,,
,, demem O '  D  U  R,  k i,,
,, Kominizm, D i n i , yasaklıyordu ..
B U N L A R /(KAPiTALiSTLER),,
,,  AKLI-PENiS_ ,, VAGiNAYI d a,-KAPiTALiZMiN-YOLU;
,, e d e b i l m e y i,
" T A K T i K ",  i  Ş;  e d i n' mekteler,,
"  e -WAJEN- üzerinden ) ..
,,
,,
,,
,, ..
/( bilgisayara bakan, kişi, MAKiNA; olmak , zorunda ..)
/( i n s a n;  V E; sosyalizm,
 Bilgisayar Makinasının içinden, t e m i zlenecek ..)
,, /( insan herŞEYiN; içine girmeye,  Ç O K, HEVESLi,
,bir yaratık, y   a..
bilgisayarların, içine sosyalliğin, yerleşmesine,,
b ö y l e s i n e, özgürce ,i z i n, V e r i l, meyecek ..
,,
,,
..

REKLAMNLARI, görmeyen gözlerinizi ,
giyinebilir, misiniz..
A K S i, TAKTiRDE; REKLAMLARI, gören, gözleriniz,,
B  U,  K E Z; h e r  gördüĞüNÜ,
R  E  K  L  A  M  ' dır,  ;  B i L E C E K ..
/( bilinçaltının çorabı, da, BÖYLE-TERSiNE,,
ç e v i r i l e BiLiNiR .. ) ..
,,  b  i  r, A   N,    ;  Ö  N  C  E,,
M A K i N A L A Ş I N.. MAKiNALARI;
KULLANACAKSANIZ ..
,i y i ' s i , m i.Who are we? We are the providers of the platform through which third party advertisers will serve you with different advertisements and commercial offers ('Commercial Content') that are most likely will enhance and optimize your experience. We will serve you Commercial Content so our partners (free software and utility providers) will be able to keep and provide you with those FREE utilities.

 • How does it work?

  By downloading and using free applications and features online, you will see various types of ads based on the website you are visiting (but not necessarily provided by such website).
 • Privacy Control

  We are comitted to your privacy and EMPLOY security standards.

  Check out our privacy policy and ourterms of service
 • Ad Control

  If you don't want to see our Commercial Content you can opt out of one or more of our advertising modules. If you encounter any problem, you can contact us at:
  support@online-browser-advertising.com


B  U  ;  "   R'  E   K ', L  ''  A     M   l a r  ı  " ..

K  i  M, EKLEDİ, b e n,  i  M,
B  l  o  g '   "  U      M  '  A "..

,,kapitalizmin-U  M  U  T,i tüccarlığı,,
/( tüccarlığı ),,
,,b  e n i  m,  U M U T; H A Y A L L E R i M,,
,i  l  e, taban tabana, z ı t  i K E N ..

,,A H L A K S I Z L I Ğ I N; AHLAKI;
,, benim Vucudumun içine  d e, 
girebilmeyi, L i b e r a l l e ş t i r e  c e k s e,,
,, AHLAKIN; t ü m d en,
i m h a s ı,
,,kaçınılmaz, E D i '  LECEK  t i R ..


,, ÇiKOLATA; Ö  Y L E;İ yenmez,,
,,B   Ö  Y  L  E;  YENiL i R,,
" A H L A K I N A  ",  
G   E  Ç  i  Ş  ..
/ COTEMPORARY-A R T- V i D E O  )   :
,, artık, b i r  T E K;   "  E S K i sosyal istler  " , K A L D I ,,
g  ü  n, IŞIĞINDA; ,, E T L E  -S  E  X,,  Y A P A N ..
,,ha bir,  D  E, ,, " E T T E N - Yapılmış, ; HAYVANLAR " ..

KAPiTAListler, ÇOKTAN; KARALTILARIN KARANLIĞINDA,,
/( MUTLAK MAKiNASAL-M E K A N L A R D A ,,)
I Ş I K L A, SESLE-sizinle - s e x,/( A K I L-Mutlak-S  E  x  i, n i),,  yapma
MODUNA;  g e ç t i l e r..
/ " GREYiN-ELLi-T O N U ",, F i l m i n i  d e,,
oturmuş, izlediler, y e n i, YETMENiN;  g e  n  ç, BEBELERi,  D  E ..
,, savunuluyorlarmış, poozunda, savunmasızlaştırıldıklarından , d a, /( b i l e)
haber siz ..


..
CONTEMPORARY-A  R  T- V i d e o ..  :

http://www.hdzog.com/videos/18578/let-katie-kox-do-his-black-rod-to-the-bitter-end/

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün videosunu paylaştı.
Az önce ·
Bethoween, Müziği, ,
" i n s a n ı n, içindeki,
ATEŞi, " m i, tutuşturur, Y O K S A; ,,
" MÜKEMMEL-BiÇiMiN "
;/( Mükemmel FORMUN),,
,, " s o ğ u k, V E; MUTLAK; M E K A N I ",
i ç i n d e, ,, m i,,
,,ATEŞi,, s o n l a n d ı r ı r ,, b o ğ a r ,, ; ;,,
/( b i ti r i r . )
/( i N S A N I N , i Ç, ATEŞiNi ),,..
/ ( B e e t h o v e e n, " d , i n ' lerken,, " ,,
,,mükemmele m i /( MUTLAK MEKANA),
tapınmaktasınız,
Y O K S A ; , i n s a n ı n , içindeki, A T E Ş E ,,
,,kıvılcıma, m ı ..
eklemlenebilmeyi, denemektelerde-siniz ..
/( ATEŞi VAR ETMEYE; kıvılcım yetecekken ..)
..
,, ADAMIN; dediği,
,, n i Y E; ÖTE TARAFA; /( n e r e d e), d ö n d ü nü z,,
,d e d i ğ i, DE;
" B U NOKTA OLSA- g e r e k t i r )..
.." M Ü K E M M E L i Y E T T E N "; mi yanasınız,,
,,A T E Ş , t e n , m i ..
/( i n s a n ı n, içinde, yakılabilen, ateşten,
e n e r j i d e n,, = spiritten ..m i,,
YOKSA; ,, /( " SOUL "=R U H, mükemmeli arzular k e n ) ..
,i N S A N I N ; " R U H U N D A N " ,,
m ı, yana sınız ..
..
KAPiTALiZM; Mükemmele tapınırken,,
SOSYALiZM; h a y a t a , doğaya, /(TANRIYA), tapınmayı
seçer ..
/( VATiKAN- KiLiSE s i, nin, sosyalist olabileceği,
,hiç aklınıza, gelir mi ..) i d i ..
..
KAPiTALiZMin, S O S Y A L OLANI, " H A Y A T I
" B i y o LOJiK; h ü c r e y i " ; ; e z me y e,,
HAKKI; Y O K T U R ..
,, KAPiTALiZM;
" MUTLAK MEKANA; t e k n o l o j i y e,,
v e M A D D D E; T E M E L L L i,,
AKILCI-d e ğ e r l e r e, tapınmakta, özgürdür,,
ancak, " H Ü C R E Y i ", e z m e, HAKKI; o l m a z..
/( değer çatışması, anlamsızdır, b u r a d a..
tüm doğal-insan düşüncesini, zehirler ..)
..
,,
D e m e m, O ; K i,,
insanların, çoklukla yaşadıkları, yerlerde,,
/( ş e h i r l e r d e ) ,, " HÜCREYi ", ezemezsiniz ..
( eğer KAPiTALiZM; kendi AHLAKINI;
i n ş a a , edecek s e.. b i l e.. )
,, şehirlere, d e, kar, yağar.. / ( ağustos, ayında, olmasına gerek, yok,,
aslında,i l l Â,,
/( veya geceleri güneş osun, isterseniz,,
ş e h i r d e, de, ATEŞ; yakabilmelisiniz
güneş d e, A t e ş t e n, TOPTUR, y a )..
..
...... e ğ e r, kar yağdığında, /( k ı ş ı n ) ..
yağmış olan tüm kara, ulaşabilmiş olmak için,
tüm şehri, gezmeme, izin verilecekse,, /( kar yağdımı, işe gidilmez..)
v e y a ,,
G ü n e ş e ulaşma-HAKKIMI; engelliyorsa,
,, yüksek, mekan-BETON-Binaları,,
,, şehirde, d e, güneşi Bulabilme,,
H a k k ı m, hücrelerime,,
v e r i l e c e k t i r..
/( gün boyu terasta güneşlenebilir, v e y a
güneş içeren, cadde, v e, sokalarda, g ü n e ş i-sadece,,
b u l a b i l m e y e,, ona dokunabilmeye,,
,,t u r l a r ı m, /( hücrelerimin hakkıdır ) ..
..
L A F I; uzatmayayım..
Ş e h i r d e, yaşamak, başlı başına, bir, işken,,
/( i ş kence y e, dönüşür) ..
g,d,p , bir d e, o n u n-bunun, AKLININ; ,, iŞiNDE;
çalışma mecburiyetim,, -epeyce 1- ,, f a z l a dan-d ı r..
/( AKILLI-ADAMA, yakın, olup, " AKILLI; olmayı " ,,
-Patron olmayı- ondan, öğreneceksen,,
,git onun, iş yerine ,V E; onun, yanında v e,
yakınında olabilme,
ö z g ü r l ü ğ ü n ü, E ' D i n ..
" AKILLAN )..
bakalım,
AKLIN; kirli havayı, suyu süzebilecek, m i ..
..
/( b u n a, da, itirazımız, olmaz .." i ş v e r ene ) ..
A N C A K; HÜCRELERine, TAPINMAYI,
D O Ğ A Y A; tapınmayı, -AĞACA-SARILMAYI-
sevenlere, d e, " b u, D i n s e l, v e T i N S E L " ,,
özgürlükeri, V E TÖRENLERi,, v e r i l e c e k ..
,,çok değil, adam/kadın,, sevişebilmeyi,
birşeyler, yiyebilmeyi,,
v e yürüyebilmeyi, g ü n e ş i,,
rüzgarı s u y u, yağmuru,,
sıcağı soğuğu,,
s e s i, ışığı,
ağacı, bulutu, taşı toprağı,,a t e Ş i .. ,,
hareket, edebilmeyi, sporu,, istiyor ..
/(petrol, elektirik,kömür, ; kullanayım d a, demiyor
kışın hareket, ederek,
veya örtünerek, ısınacak ..
koyuna, bir, post, yetmez, m i ,, kışın))..
..
..
..
V i d e o d a ..
" D ' E L i, " ; ,, ADAM;
KOYUN, b i l e,,
OLAMADIĞININ; F A R K I N D A,, ..
/( o şansını bile , yitirdiğinin FARKINDA
( ..h iç değilse, düşünebiliyorken, h e n ü z..)
" Y Ü N; DiYE ATEŞi, alevleri,, üzerine,,giyinmeyi,, " ,,
,,k a d e r i n i n, GEREĞi-geleneği-
V E; " E Y L E M " i, ; ,, sayıyor ..
/( henüz, YAPABiLiyorken d e, YAPIP ) ..
,,HÜCRE-D E -Y A P A R ..
yapmazsa, MADDE;-O L U R ..
/( M a t e r y a l i z m e, sürüklenir ..)..
..
/( b ö c e k, VIZILTILARINI; b e y n i n e,,
şimdiye kadar sokmamış, -tabiatın, b öc e ğ i, ve vızıltısı-
d a, olmasına; /( yapamamış,olmasına)
/( k i, one b ö c e k t e n, korkutup ayrı tutan, geleneğe,,
küfrediyor, olmalı, b u rada .. d a) ..
..
________________________________________________________
,, g e l e l i m, Ö N e r i, lere..
,
KAPiTALiZM; AHLAK KANUNU; 1 :
/( kominizmin disiplini, değil, h a a ..yanılmayın.. )
,, bugünden, itibaren, ÜLKEYE; /( şehirlere PETROL v e, ÜRÜNLERi
girişini, Y A S A K L I Y O R U M )..
,,/( henüz, elektirik, ODUN, kömür, kullanılabilir ..)
KANUN; 2 :
, t ü m, DEVLET DAiRELERi,, n i,, özelleştirip,( bir çeşit) satıyorum ..
V E Y A, DEVREDiyorum..
v e E V; haline, getiriyorum,
KOMUNAL-yaşayabileceklere ..
/( açın bakın ,Londra, hostellerine,,
günde, 21 Liraya, eviniz, olur ..
,, ..
,,sende, talebe göre,
/( 1 Lira, olabilsin,
,,D e v l e t, E V i..
ayrıca ..
,, t ü m, insanlar, bugünden, itibaren, k e n d i,
işlerini, k e n d i l e r i, yapacaklardır ..
,,isteyen işbirliği yappar..
/( i R i; ; B Ü Y Ü K ,,DEVLET ARACI,
v e, ARACISI; yoktur ..a r t ı k ..)
,, KANUN; 3 :
,,O R D U; DA; L ^ A V; e dilmiştir ..
,,VATAN; sınırda, değil, ,,insanın, olduğu, VE, dokunduğu, h e r,
y e r d e,, v e,, Ş E Y D E d i r..
,,/( hattı müdafa değil sathı, müdafaa)..
D E V L E T, işlevini, ö z e l, işletmeler,
üstlenirler, nasılsa,,,, ,,
e ğ e r, D e v l e t, EVRENSEL; v e,
,, " taşıyabilense " ..
,, /( işletme kolaylaştırıcısı,, mikro, devletçikler,,
işletmecikler ..) ..
..
/( malum, tahta da sudan hafiftir,,
,,suda ,insanı, d a, taşır, tahta ..
,, " TAHTA; S U D A; , D E V L E T T i R " ..
/( ,, soğukta, da, asıl devlet, TAHTA; v e, ateşidir ..
,,kömüre, elektirik' e, gaza, n e, kadar güvenebilirsin..
,,h e r , kişi, her, Y I L; belli sayıda, kendi,
ağacını, d i k e c e k, bahçesine, anacım ..
,,n o t :
,, " KAPiTALiZM; d e, DOĞRU ,i D i, SOSYALiZM; D E
BiRibirilerinden, A Y R I TUTULABiLDiĞiNCE " ,," ,,
K i T A B I ..
,, saife,, : EGZOZ VE MiDE; BULANTISI ..
,,/( J .P. SARTRE'ın, BEYiN-BULANTISI; h i ç, değil..)
176.812 Görüntüleme
Bir Delinin Haykırışı - Dünyanın en iyi sahnesi
İzlenmeli, sanki bugünler için bir mesaj...,," i N G i L i Z ADASI " ; G E M i, C i L i K , geleneĞ i .. :
..
..
İngiliz " İ M' P A R A T O R L U Ğ U " ;
,, " ANA-KARA-GEMiSi- ", DENiZCiLERi,, " ,,
/( t h e, B E A T L E S; v e, oradakiler,,)
E V D E N; BOZMA;
basit MAKiNALI;
MÜZiK STÜDYOSUNDA; ,, )
G e m i y i, V E; KENDiLERiNi,,
,, d e n e y i m , l e y e r e k,,
," i n s a n ı,- G E M i-yapmayı, geliştiriyorlar ..) ..
,,
..
" yaşam-G E M i S i, - /(MÜZiK-PARÇALARI) " ,,
ü r e t i y o r l a r,,
/( D i ğ e r, İNSANLARA; h e M;
,, ,, " G E M i- V E;D E,,
,, g ü v e r t e " ; DE,, ..) ..
,, /( MÜZiK GEMisinde, iNSANI, g e m i-leştirmek ..)
,,; " / i n s a n a, insanın, kendisi,
G E M; Vurabilsin,,
, g e m i, edebilirseniz, i N S A N I ..
/ ( i N G İ L ,i Z; ; iZM-L i b e r a ALi iz mi....)
/( iNGiLiZ-icadı; L i b e r ALiZiM.. )
..
..
,, g ü v e r t e y i, VERMEZSENiZ,
G E M i,, ü r e t milşsiniz, İ ç i n d e,,
i n s a n, y a ş a r MI; B i l i n m e z ..
A D A ' L I, bilir ,,
" iNSAN- A D A S I N I N ",, i n s an a,,
g ü v e r t e, GÜVENcesi, v e r e c e ği n i ..
, g ü v e r t e s i, Y O K S A,,
biner mi , idiniz, GEMiYE ..
,,t e r a s s ı z, E V D E; d e,,
yaşar MIYDIN ı Z..
..
b u, V i d e o d a ,,
" KARA-MÜZiK-G E M i S i,, -GÜVERTESiNDE " ,,
,, " k e n d i l e r i,, yaşamayı,
.. ö ğ r e n i r l e r k e n,, , ilkin..
" GEMiYi, DE; GÜVERTEYi, D E.. " ..
H e m, GÜVER C i N i, hem, ŞAHiNi, OYNAMAK,
" B Ö Y L E ' C E " ..
..


https://www.youtube.com/watch?v=sg3ekWYbw6E&list=RDsg3ekWYbw6E&feature=share
Yorum Gönder