16 Kasım 2013 Cumartesi

" FACEs  " ; " 4 "   ; SONG WRiTERs  _______________________________________________________________________________E L T O N- J O H N ..-
& / B e r n i e- T a u p i n..  .. /( t h e -song-LYRiCs-WRiTER ..)

____________________________________________________________________________


..
_________________________________________________________________________________
www.youtube.com
Madman Across the Water - 1971
K A D I N; olmadığı , H A L D E; ; " D i Ş i L " NESNE y i; V E; DUYGUSUNU, , BU kadar saf bir E n e r j i; olarak Cisimleştirebilmesi; E L T O N J o h n un ; HAKİKi, bir , EMEKÇi; olduğunu; s ö y l e r ; ..

" SANATIN D i Ş i " ; N e s n e sinin sentezini; ELTON dan; E d i n i r siniz, , KADINLAR; ç o k H a f i f l e r l e r; Dişiliği, ü r e t m e ; işinde, B U ADAMIN; EMEĞiNiN; VE DişiL Enerjiyi VAR EDEBiLME; ;yoğunluğu, i l e ( karşısında.. ) ..

H i ç b i r KADIN; " D İ Ş İ NESNEYi " BU ADAM kadar, iyi enerji ile Cisimleştiremedi.., . ( Doğaldır, DiŞiLiK TANRI tarafından H e d i y e ; e d i l diğinde; O N U; Üretebilmek için, B U; KADAR; EMEK VERMENiZ; g e r e k me z.. ( EMEK SOSYAL i s t i, , S i r. ELTON JOHN )

www.youtube.com
Elton John Dont let the sun go down on me live at Montserrat.

B Ö Y L E; bir " H Ü Z Ü N " ; i C A T; E D i L d i M i.. B U; ADAM; D A; DÜNYAYA, g e l m i ş; E N DUYGULU; " KIZILDERiLi " , g i B i; DURUYOR..

YORUM d a, B U; HÜZNÜN ÜZERiNE; g e l m i ş; g i b i.. B U; Şarkı, B U KADAR; D U Y G U L U, söylenilebilir, m i..DUYGU n u n S E S i; Şarkıcının, T e k n i ğ i n d e n; gelmiyor.. " D U Y ,,,,G U nun; ÇIPLAKLIĞINDAN " ; enerjisinin inceliğinden, g e l i y o r ..

www.youtube.com
Elton John In BBC 1976
D A N i ,,,, E L; B U GECE; Ö L Ü Y O R.. -bizim E L TON- ; o n u; U Ç A Ğ A B i n d i r i p, d e ; Ö Y L E; g ö n d e r i y o r; -HAYALiNDE; B U N U; KURUYOR-..onun başucunda, b e k l e r k e n; ..

U Ç A Ğ I N; KIRMIZI; ,KUYRUK IŞIKLARI; yanıp sönerken, - ö m ü r biterken- DANi E L; in; ona UÇAKTAN; E L; salladığını, g ö r e B i l i y o r..

V E; GÖZLERİ; ö l d ü Ğ ü için d e ; GÖKYÜZÜNÜN D E ö t e sine, bakabileceğiNE, i M reni y o r. YENi; b i r YILDIZ; y e r l e ş i y o r; G Ö K ; Y Ü Z Ü N E.. ( y a da; bir YILDIZ; ı ş ı ğ ı iniyor DANi E L; i n YÜZÜ N E.. )

www.youtube.com
Elton John - Daniel 1973 Daniel is travelling tonight on a plane I can see the red tail lights heading for Spain Oh and I can see Daniel waving goodbye God it looks like Daniel, must be the clouds in my eyes 

Y i N E; KIZIL DERiLi; ç a d ı r ın d a n; " F ı r l a m ı ş, bir PARÇA " .. Hikayesi, MODERN zamanlarda, g e ç s e, B i l e.

E L TON; J oh n; D e n i l i n c e , DUYMAYI; isteyeceĞ im; i L K; PARÇA; B E L K i; d e ,B U OLUR, sanırım.. " S E S L E R i ; ile ÖLÜP; YAZILI SÖZLERi i l e ; dirilirsiniz..b U; N E;1 ince DUYGU, s e s s e l; RESMi d ir.

www.youtube.com
elton john - elton john
PAMUKLU; " B L U E J e a n " giyen; K I Z I N adı; d a ; J E A N; i s e, , " BEYAZ ETE " D E i n c e bir " D a n s ; ETTi rir..

E L T O N; J o h n, T E K k i ş i, Müzik yapıyor ; V E, bir O Z A N; .. Y i n e diyeceğim ki; ELTON J.; her zaman , Deri; kızılderili çadırından fırlayıp da gelmiş; b i r Kızılderili K i D dir, ( çocuktur ) .. V e daima Kızılderili şarkıları, s ö y l e r, ; ..

F a k a t; herkes; b a ş k a şeyleri d i n lemeyi s e ç e r ; , şarkılarda.. K ı z ı l Derlileri, h i ç değil.. ( Ç a d ı r l a r ı n ı n içinde ATEŞ; yakan, VE; geceleri uyanınca da; çadırın içinde d e ; G ö k y ü z ü n e bakabilmeyi, isteyen; i n s a n l a r, kışın b i l e. .. )

www.youtube.com
baganben1989 Elton John - Tiny Dancer 1971
BU; KIZILDERiLi; H i K A Y E S İ; ELTON J o h n u; da; " KIZILDERi " u g a r l ı ğ ı n a ; katar..

K i m s e , alınmasın, t ü m; POP TARiHi; ; b i r ; " KIZILDERiLiLEŞME " hareketidir.. T ü m şarkılar d a; Ç A D I R L A R L A; yaşarlar, gökYÜZÜnün altında; ; V E DÜNYAnın t ü m; T a b i a t l a r ı n d a.. Y e r Y Ü Z Ü N D E..

www.youtube.com
Sounds for Saturday-Recorded December 8 1971. Elton John plays the entire Madman Across The Water album, except for All The Nasties.
ÇOCUK; B U, ELTON J o h n.. 17 yaşında (belki d e 15..) iki çocuk evlenebilseler; -veya aynı EVDE- yaşayabilselerdi, , H e r ş e y; BAMBAŞKA; olabilir m i; i d i diye, hayal EDEbilmeyi, u m u y o r, ; BURADA. (Klasik evlilikler, çocukların evlenebilmeleri, olmazlar, da..) ..

H a y a l kurma çağınızda; , karşınızdaki, insanı da " h a y a l olarak; ,g ö r e b i l i r KEN " ; H E N Ü Z; ,s a d e c e.. .. H a y a l kurabilmeler, sonsuza d e k, sürebilir mi.. ( C e n n e t i hayaller vasıtası i l e, D ü n y a y a ; da ; indirebilecekler, ç o c u k l a r d ı r, S A D E c e. )

www.youtube.com
It's a little bit funny this feeling inside I'm not one of those who can easily hide I don't have much money but boy if I did I'd buy a big house where we both could live If I was a sculptor, but then again, no Or 

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
YAŞAMIN; D e r i N L e r i n e; inip; d e ( MADDENiN DERiNLiKLERiNE; i n e bilmek; h ü c r e l e r i n iz d en.. ),, ORALARDAN, " BAKA B i L E C E K S E N i Z; ; B U r a l a r a " , e Ğ e r BU;n u yapabilirseniz; ; " R E S S A M " yeteneĞiniz; V A R; d E M E K T i R..

Hayatın DERiNLERiNE; RUHLARI; i l e , inebilmek yerine; VUCUTLARI; i l e bastırılıp da ZORLA; BASKI; i l e, indirilenler, Y Ü Z l e r i n i; yine DÜNyaya dönebilseler, b i l e; , VUCUTLARINDAki; B A S K I ' N I N ; ; AĞIRLIĞIN acısını, h i s e d e r l e r ..

R e s s a m ın V U C U D U; da, MADDENİN ATOMLARI; içine bastırılmış olmalıdır, ilkin.. Ancak RESSAM; O L M A; yeteneği; VUCUDUNU; MADDENiN içinden yürütebilip d e; " gömlek gömlek " ; r e s i m l e r i; Varlıkları, çıkarta çıkarta; ( maddeye ait ne varsa; Vucudundan onları MADDE nin içine soyunup da bırakarak, i l e r l e n i l i r ).. V E çıkılır, MADDEDEN..

; V E HATTA ; RUHUNU; da M A D D E Y E; t e s l i m ederek; ; ) her NE; pahasına olursa olsun; ; M a d d e n i n içinden yürüyüp d e , çık a bil i r olmakla ilgilidir..r e s s A M ' lık .. ( VUCUT RUHTAN ÖNCELİKLİDiR; Ç ü n k ü, RUHU BEYNiN ile yeniden sentezlersin; VUCUDUNDAN ..)

MADDENiN; içine i n i p; D E; ; Yüzlerini, b i r T ü r l ü , içinden geldikleri DÜN y a y a ; dönemeyenler, ( KAPiTALiZMiN derinlerine yuttuĞu insanlar ..) i s e; ; KARA MADDE AĞIRLIĞININ AZABINI; , A Ğ R I; olarak da; d u y a r l a r; " AĞIRLIĞI; A Ğ R I ; " ; o l a r a k; bilen v e BELLEYEN; VUCUTLARI ; i l e d e ; ," M a d d e nin i ç i n d e " ..

O n l a r a; RESiML E R i M i Z i; vermeliyiz; ( RESSAMLARIN RESiMLERiNi ) onların Boylarını aşan büyüklüklerde; " VARLIK; FORMLARINI N VUCUTLARINI; " k i, .,-; k i; MADDENiN içinden; çıkartılagelinmişlerdir l e r, B U N L A R;- , B U " FORM KAYIKLARıNA " ,bindirerek VUCUTLARıNI; Kapitalizmden; D Ü N Y A; s a h i l l e r i n e, dönebilsinler.. ( Aksi taktirde; DÜNYAYI; A L E M L E Ş T İ RECEK L ER..d i r l e r..
)Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
" HOMEROS; E F E N D i " ; ; , BEKLEMEK; " BEKLETEBiLMEK " g i b i;BIKMAK; " BIKABiLMEK " de, ERDEMLERDEN; 1' i ,o l s a , gerektiR.. TABi; " C i L A L I; ; B e y a z M e r m e r e TERFi; EDiNCE " ; insanın Bıkabilme becerisi; ,- bekleyebilme , birşeyleri bekletebilme yetisi- d e ; ARKA FONDAKi; KARANLIĞIN; içine yapıştırılmış o l u r, " Ç ' O K T A N " ..

( BEYAZ MERMERiN IŞIKTAN olup; H i ç BEKLEMEDiĞiNi; VARsayıyoruz; ,MERMERiN i ç i n d e d e ; ; B i t t a b i i ,.. " -ışık, " olduğu yerinde saysa " bile hızını kaybedemez- .. -Kaybederse, " IŞIK; o l m A Z "- ; KÖPÜK olur, , -TIPKI; GiBBS TRAŞ Köpüğü i l e bugün d e ; KÖPÜREN YÜZLERDEKi;B e y a z ; E R i M E l e r d e de devam edebilmesi gibi; A K M E R M E R i N; gülümsemesi nin.. ; ( , .. g i b i-.. )..

(.. sakal çıkmaya devam ettiği için yüzümde, sabunsuz, -GiBBS s i z; , sadece TEKLi; Permatikle , TRAŞ; e d e r i m; -içinden karanlık fışkıran- , ;,Y Ü Z Ü M Ü; b e n. b u g ü n , h â l â .. b i l e . -köpüren ışık içinde köpürtülüp d e- ; y o k da; edilemediğinde..KARA SAKAL.. . ( bakalım karanlık N E; i, ; bilecek; ) ;B A N Y O nun, AYNASINDA ..)

İNGiLiZ KIZILDERiLiLERi; ; ( ŞAMAN KABiLE; BÜYÜCÜLERi ) İ N G İ L İ Z C E N i N; " T O T E M L E R i N i " ; inşaa ediyorlar ..


www.youtube.com
this is the one .......... This Is From "The Beatles Let It Be... NAKED" This Was Remixed By Paul McCartney!! Its Sounds Great :) In [HD] 720p Belongs To Rightful Owners: The Beatles, Apple, EMI Promo Edit


www.youtube.com
The Beatles-Michelle The Beatles-Michelle The Beatles-Michelle The Beatles-Michelle The Beatles-Michelle
TÜM BEATLES; PLAKLARIM; HÂLÂ, b e n i m l e d i r. KARA TAŞ; PETROL veya KÖMÜR KATRANI n ı; karıştırırdı, bir " M E T A L İ Ğ N E " ; ( KARA GECE KARANLIĞININ içinde eridiği; bir BOYA; K u t u s u ; idi, dönen Long Play 33 Lükler; ) .. G E C E nin karanlığı içinde yere yatıp da dinlediğim, s a l o n d a k i; KÖRTiNG STEREO; Müzik Dolabının, , Işıklı Panelini ŞEHİR IŞIKLARI; d i y e ;d e ; ; seyreder i k e n , ..

( Radyosunun içinde d e ; D ü n y a n ı n tüm şehirleri vardı; b u; LAMBA; transistörlerinin içinde de ateş yanar i k e n.. )


www.youtube.com
yesterday by beatles
..POP T a r i h i n d e; YAZI l m ı ş; " EN U Ç U K " ; ( ve S Ü R R E A L i s T ) Ş a r k ı sözleri; " A WHiTER SHADE; o f P A L E " ' e ; A i t t i r; ,denilir..

...K i m i l e r i; Müziğin BACH tan araklama ( bir şekilde ) , olduğunu, söylerler; ancak; b u n l a r bilmezler ki, ," b u kadar U Ç U K ; V E " BU DİST " sözler ancak; tüm müzik tarihinin en UÇUK Müzikçisi; BACH; " K U Ş " ; yapılmasa; b u sözler B U; kadar; " ç o k; HAVADA; ASILI, " ;K a l a maz lar d ı .


www.youtube.com
Original 16mm Scopitone conversion, from the 'summer of love' 1967 hit record, remuxed and refurbished in 2006 (I should re-upload in higher 

.. " S Ö Z L Ü; M Ü Z i K L E R "; ; S Ö Z LERi; i ç i n, ; d i n ' lenilirlerdi.. ( Şarkılarını yazıp besteleyen ve söyleyenler d e> OZAN v e Ş A i R l e r diler.. -şiir söylerlerdi- .. )


www.youtube.com
el video clip original


www.youtube.com
CAT STEVENS http://chansonsoubliees.over-blog.com/ voir aussi http://www.youtube.com/watch?v=I-bnsPAUsEw
..gençliğimde içime işlemiş, 2 şarkı.. M e l a n c o l y MAM; v e SYMATHy.


www.youtube.com
Music by The Moody Blues: From the "Question of Balance" album comes Melancholy Man. Sung by Mike Pinder I'm a melancholy man, that's what I am, All the world surrounds me, and my feet are on the ground. I'm a very lonely man, doing what I can, All the world astounds me and I think I understand That we're going to keep growing, wait and see. W...
.. )


www.youtube.com
Marillion - SympathyTuncay OlcayYaban Domuzu (WILD BOAR) and Hunting'in fotoğrafını paylaştı.
Beğen ·  ·  · yaklaşık bir saat öncemobil ile · 
 • Murat Önügören bunu beğendi.
 • Murat Oktay Danis Ç o k, enteresan bir YARATIK; V A R L I K ..)..( BİÇİM çok ilginç.. ) ..Gözler, burun ve Kulaklar .. bu ne enteresan ve AYRI; yerleştirim..

Bununla bir gece , göz göze, uyuyim, -GÖZ BEBEKLERiNiN; içine girebileyim; izin VERSiN; BAKIŞLARIMLA- , , " DÜNYAM -D Ü N y a y a Bakışım- DEĞiŞiR; i ç i n d e " ŞİMDİ' nin " g e z i n d i ğ i, DÜNYAYA; ; Y E N İ; d e n, gelirdim..

-y e n i den doğardım; h e r halde; B U Dünyada henüz YENİlebilinecek; B i r ç o k, B E S i N; d e ; V a r k e n, -hem d e ,sabah E R K E N d e n DE; ..- ..
Beğen ·  ·  · 2 dakika önce · 
Tuncay OlcayYaban Domuzu (WILD BOAR) and Hunting'in fotoğrafını paylaştı.


 • " IŞIKLI; R e n k l e r D Ü N y a s ı n d a " -işığın uzaktan çıkageldiği, y o l d a -;

  ; Karanlıktan -o r m a n gölgelerinden- başlayıp da , " KARA MADDE " , g e ç m i ş i n e ; KADAR; g i d e n ; UZANAN; " Y O L " , , " YABAN KARA MADDE; D O M U Z U " ..

  ( ETi; %100 doğal; ORMAN M A L I .. bildiğim kadarı ile kök, yiyicisi, toprağı sürüp d e..dışa burulmuş, dişleri, i l e. -içe değil, dünyadakler gibi-)..
  Beğen ·  · 4 saniye önce · 

  • Murat Oktay Danis " IŞIKLI; R e n k l e r D Ü N y a s ı n d a " -işığın uzaktan çıkageldiği, y o l d a -; ; Karanlıktan -o r m a n gölgelerinden- başlayıp da , " KARA MADDE " , g e ç m i ş i n e ; KADAR; g i d e n ; UZANAN; " Y O L " , , " YABAN KARA MADDE; D O M U Z U " .. ( ETi; %100 doğal; ORMAN M A L I .. bildiğim kadarı ile kök, yiyicisi, toprağı sürüp d e..dışa burulmuş, dişleri, i l e. -içe değil, dünyadakler gibi-)..


TC Emirhan Keskin ErşanThe New YOUNG TURKS'un fotoğrafını paylaştı.
"Shakespeare yazdi, Einstein dusundu, Ataturk insa etti." -Bill Clinton, Millennium KonusmasindanÜlkü Tijen AralPhoto Is My Life'nin fotoğrafını paylaştı.


 • AYNEN İLERİ; A Y N E N; g e r i.. " A y B e n ileri, A Y Sen geri " .. A ' y e n g e n; i l e ri, AY GENi; g e r i .. ( Sadece bir ; Katman ve zaman;, -s e n kron- farkı; i l e.. a y n ı ; -AYNÎ- Y E R D E ..

  ( AYDA MI ARTIK; y o k s a ; DÜNYADA; m ı.. ) ..ÇOCUK AYDA ilerlermiş, -ilerlemiş- ; D E V E; DÜN y â d a ..

  ...AY'lı i l e , D ü n y a l ı , y e r ; D e Ğ i ş tirirler, m i.
  Beğen ·  ·  · 36 dakika önce · Düzenlendi · 

  • Murat Oktay Danis AYNEN İLERİ; A Y N E N; g e r i.. " A y B e n ileri, A Y Sen geri " .. A ' y e n g e n; i l e ri, AY GENi; g e r i .. ( Sadece bir ; Katman ve zaman;, -s e n kron- farkı; i l e.. a y n ı ; -AYNÎ- Y E R D E ..

   ( AYDA MI ARTIK; y o k s a ; DÜNYADA; m ı.. ) ..ÇOCUK AYDA ilerlermiş, -ilerlemiş- ; D E V E; DÜN y â d a ..

   ...AY'lı i l e , D ü n y a l ı , y e r ; D e Ğ i ş tirirler, m i.
SEVDiĞi; E R K E Ğ i; ( V E Y A; onun R U H U N U ); Ö L D Ü R E N; 1 K A D I N; OLSA OLSA; T u r KUVAZ; BOL ETEKLERi ile; A Y' DA; D A; y ü r ü r , Alacakaranlık; M A V i s i, A Y; I Ş I Ğ I N D a.
( diyor EMMA-ÇAPLin. .. bu ay ç Ö L Ü; y ü r ü y ü ş ü n d e.. . .)Murat Danis tarafından seçilen oynatma listesi
Emma Shapplin in Spente Le Stelle (in spagnolo), un bellissimo brano della grande Emma
Yorum Gönder