14 Ağustos 2013 Çarşamba

R U H U N ACILARIR U H U N  ACILARI  (VerTERin; A C I ları , g i B i..)
Murat Oktay Danis " Politika sanatı icracıların ı " , F1 " i l e de " (BU K EZ; g e n i ş KARA-OVALARIN ;PARAFOSYON E L E Z i c i leri olarak i z leyebilmek; artık E Z m e k işi bile PROfes Y O N EL LEşti..;   ş i m d i lerde,  bizim POLİtikacılar ezeMemeleri  ile Y O L U, Tıkarlar,  d a..T e l e vizyonların i ç i ZA T E N; " yamuk siyasetl savaŞLarı i l e, BU kadar, y ü k l ü, iken.. b i l e .- ) ,,,,,, seyretme; " SPORDAN ö t e bir seyir " ", O L S A " ; gerek..tir.. (aslında bana bırakılsa, SPORDA- Ş i K E y i de serbest bırakırım, h e m e n..( Çünkü,büyükPARALAR sayesinde; " S e y i r OBJESi haline " gelmiş kapitalist A R E N A; nın Ç A P I; t a m s e y i r l i k olur, D E r im.._____________________________________________________________ N e olaylar oldu, Ş i k e n i n arka planı, gözler önüne gelebilsin diye..MAHKEME SALONLARINA taşınıp da MAÇLAR..B i z l e r e ÖN PLANDA; M a ç t a , seyrettirileBİLİNEcekler, y e t e r, olabilecekken..Futbolcu Ş i k e yaparsa; kendi T a k ı m ı, onu TAKIMdan atsın, ; yeterince, " f a i r " bir; kısıtlama eylemi , (Takımına dürüst olmayanın iPini, en i y i KENDi-TAKIMI çekeBilir.. ( b u, e y lem, , hayatın k e n d i s i i ç i n d e ; rahatça, R U T U J O L A B i l e c e k.. -sadece, ^a d i, " bir Ahlaksızlık davranışı " ; .. i k e n..- ) _________________________________________________________________D e v l E T, K E N D İ; GÜCÜNÜ İ s p a t; ETMEK İÇİN ; " yARgIç-KARAR TOKMAKLARIN I " ,,; i l l a; Kİ; ;MAÇ T O P u n u n ' a E K le M le y e c e k.. e f e N diler.. KAPiTAList-MODA OYUNUNUN içine g i r m e- H A K K I..i l a n ı..Futbola Karışmak.. (ya da, FiFA n ı n; VATiKAN eşleniği olarak, D E V L E T i; oynayaBilme h e v e s i..)________________________________________________________________________________________________________ M a d e m salt seyretmeye,TV i z leyiciliğine indirgen din i Z, ö y l i s e, hiç değilse s i z - kendin iz,l e ; KENDiN İ Z i d e- seyrederken..; " AKIL-GÖZÜNÜzLE d e ; süzebilmeyi " ; , d e ; çalışa b i l in ; " Ş i k e-AKLINI var E D E N " hareketi, d e ," " AKIL-gözünüzle d e " k o k l a y a Bilen " , ; o l a b i l i n.. ________________________________________________________________________________________________ (YOKSA; b i r BiLEN; " bir GÜL EN' leştirmeye " d e v a m edecek F u t b o l u ,,da, P OLiSiN DE; KATILDIĞI; MAHKEME; M a ç l a r ı ile, d e..) ( 1 BiLENlerin ,1G Ü L E N haline dönüşmeye baŞladığı, B U ÜLKEM i z de...b i Z l e r, ," ADLARIyüzü-h i ç GÜLMEZLERiN " , bile Maçlara müdahil v e d a h i l, olabilme Libe r ali likleri, i l e d e ; birlikte olabilmelerimizle d e....)___________________________________________________________________________ " KAPiTALiZMiN OYUNUNUN SPOR AHLAKI MODA MARKASI n ı; DiN EDiNEBiLMESiNi; DEVLET K U Ş U-MÜDAHELESi ;KUŞA- ç e v i r i r.. -k i ,b u KAPiTALiZM-DiNi ni, KUŞA ç e v i r i r., .."; ______________ K i; T ÂBI; sayfa 321 ..satır 2 .Murat Oktay Danis " Politika sanatı icracıların ı " , F1 " i l e de " (BU K EZ; g e n i ş


" Politika sanatı icracıların ı " , F1 " i l e de " (BU K EZ; g e n i ş


 1. ..ö z ELLiKLE; " R E S i m, BOYASI; " , Aklınızı RUHUNuzla birlikte, s i z DEN; a l a BiLMEYE; m u k t e d i r D i R..

  RESim OKULUNDA; o k u m a k, AKLINIZI BOYAnın R u h u NA ; kaptır t MAMAYI; ö Ğ r e t i R; s i z e .. ( Ruhunu vermeye hevesliler çokken, " Akıllarını vermemek ", -kızlar da Va-GEN-lerini ermeyeceklerdir y a- , becerilerin başında gelecektir, Akıl-yürütmecilerin, ÇAĞINDA..h ele aydınlanma Çağı;ModaSONRAsı-sonrasında..)

  " K i m, ki, AKLININ D A; ; K e n d i s i n DEN, alınaBilmesine " , i Z i n, verebilir; (ki RES i m 'in " i M ' leyeBilmesi - v E YA; " i M ' in "AKLI ; MAL EDiNEbilme, yetisi- ) ,Aklının ; " TÜMÜn RUHUNU " da, k i Ş i nin-K e n d i sinden Alıp da, gideceĞini; - d e ZATEN; B i L i R ..

  ( i y i Ki d e; BÖYLEDiR; , " AKIL RUH birlikteliĞ i " ; çağıMızda, da za t e n sadece ö yl e liKle; ; sağlanmış olunaBilin miŞ olunur; " AKIL V E RUHUN birlikte, EMiLiP-gittikleri " Ş E Y D E; V EYA; " y e r d e " .. -ki BU; R E s ' i M' ; olur..)

  BUsayeDE; AKIL-RUHbirlikteLiĞi, h e r -i n s a n , tarafından, R E S i M deN; EDiLiNE b i l i n i r, NORMAL i n-M O D E R N; TopL U M i n san laRınCA D A .. ( BUdemektirKi; " KARAk ı LL ıVahşiKapitalistler " ; VAHŞidayaK atMaCa ıLıKlarI ile, insanları SERSEM; e d i P d e; ; " A KILlarını ;M A L L A R I e d i n e b i l mME " HAKLARINIgaSP ET m i ş, olsalar bile; ; k iŞ i; AKLINI v e RUHUNU; ; R e s i M; BOYASINDAN; -v e RESiMden- yeniden EDiNEBilir, o l a B i l i r ..
  - ki AKIL herkeste bulunabilir,MALe d i n ileBilinir birşey olmadan; VaHŞi Kapitalizmin, i Ş i, B i T m E Z..-

  SanatÇı nın asıl işi de ; kendisinde ; " çoklu Vucutlanmasını " -ki santçının farkı etenekleri yönünde vcutlaşmaları seçer; halbuki AKILyürütmeciler BU KONUDA; gayet L i B e R AL d i R l e r- , herbir sanat disiplininde, ayrı ayrı saf olarak oluştrabilmenin t i t İZ l i ğ i n i ürete Bilmesidir..
  -ALLAHIN v e r diği 1 vucut VE; 1 ortakAKIL v E bir R U H; yerine; E m e k , " 5 SAF VUCUDU; kendi ELLERiNLE; yapaB i l m e k, y e r l EŞ tireeBil Me l i d i r, - saflaşaBilen iyicesaf laşa B i l e n E M E K, i l e- -. ( y o k s a " GÜL E N -BiLEN " hareketi, K A d e r , d e r ler..)

  ALLAHIN v e r DiĞi; RUH VE AKILDAN; v a z geÇebilme, b e c e r i SiNi; ü r e t m e y e n ler; ( bunu mükemmelen oynayan " g ü l e n-VEaĞLA y a n; -ŞAMAN yeteneklleri ile s e Ç KiN l e ş e B i l e n- HOCANIN- ; T i y a t r o suna; " f i g ü r a n " olarak e k l enir l e r.. bağıra-çağıra..

  N i y e t Z sch E; " i y i ET eTTi Ğ i, Y o l u " , gösterdi,; b i Z; d e, yüreĞ iM iZ l e; yürüYEceĞ i Z.. ( yürekleri-ucuzlatan GEZi-PARKI-eylemProVAKoTÖRRLERi; KAPiTAl i Z m; ajanları olurlar; N i e t Z sch e ' y e ; DE .. ) RESiM; e AKIL-VEruhuMuzu verebilmeyi,beceri , E ' D i N i P; (NietZsche D i n i kullananlara karşı Tarihin ürettiĞi en etkili; PAN zeHir i K E N-), R e s i M in BU; yetisini,; , SES, ALFABE (simge); DANS,(hareket-m o v e); renk (ışık ) gibi temel ATOM-elemanlarına, d a; yükleYe B i L M E; b e c e r i l e r i, n i de çalışmayı g e r e k t i r i y o r .. ... T a r i H i n; YOLU; b u n u greek tirirken.. ..... e f e' END i - l e r ..

  B U demek Ki; B U yazı, O K U M A Y I; bilenden; ; Ö N C E; Aklını-ruHunu alır, sonra da SONSUZCASINA; v e S O N RA sızcası NA; g e r i, v e r ir.. " VAR-OLAbilmeLERE " ..( V e r i C i -v E ALICI- ; , olan " MALIN ASIL SAHiBi; ALLAH ı n " , ADI; i l e..) (BENSE T E N G R i yi, 5-VUCUTTA; y e n i l e m e ye EMEK v e r e n, iM - o l u r u m- ; SADE c e .. -CHE miş K EZEK- ; ' e ,, ; ... o k , adar.. )


  not:Yazı EDiT açısından ;" RAW " , halde dir. V E; sadece EDiT' e EMEK vereceğe, konuşur.. -okuma-kolaylığı-para gmatistlerine kapalı bir yazı, ki onları beyin KR AMP larından korur ;BU hizmeti ile, d e ..- )Soyut resim de, ona emek -vucutlarını- vereceĞe, v u c u t verece acakken.. -B E DEN ;d EĞİL..-)
  ''Severim, ruhu harcanıp gideni, ne teşekkür bekleyen ne de etmek isteyeni: çünkü hep armağan eder ve kendisinin esirgemek istemez o..''

  F. Nietzsche - Böyle Buyurdu Zerdüşt
  Beğen ·  · 
 2. RUHUN, hARrcanıp gitmesi yerine, RUHUNU biriktirebilen onu rahatlıkla VERİR..TEşekkür etmez, teşekkür d e beklemez.. Ç ü n kü, ruhun biriktirilebildiği Ş E Y, " i n s a n. "
  değildir, k i.- insanlara teşekkür e d i l sin.
  ''Severim, ruhu harcanıp gideni, ne teşekkür bekleyen ne de etmek isteyeni: çünkü hep armağan eder ve kendisinin esirgemek istemez o..''

  F. Nietzsche - Böyle Buyurdu ZerdüştErcan EsendağTurkiyeF1 sitesinde yorum yaptı.
F1 artık yarış olmaktan çıktı. Çok politika, az heyecan..olsada olur olmasada.
Beğen ·  · 11 saat önce · 
Yorum Gönder