10 Ağustos 2013 Cumartesi

" M E L UN - i H A N E T L i LE R i N " ; " Ç O K B i Ç i M L i Liklere " , YÜKSELTiLMESi; ;V E YÜCELTiL e bilin MESi.. ( K a p i t a l i z m i n; yükselişi, ö r n e k l e m e l e r i..)

AKLEDECEĞE; ,Y A Z I; -AlfaBE Harfleri- ; " PARÇALAYAbilme-a y ı r a bilme- " O L A N A Ğ I D I R..
 • " M E L UN - i H A N E T L i LE R i N " ; " Ç O K B i Ç i M L i Liklere " , YÜKSELTiLMESi; ;V E YÜCELTiL e bilin MESi..

  AKLEDECEĞE; ,Y A Z I; -AlfaBE Harfleri- ; " PARÇALAYAbilme-a y ı r a bilme- " O L A N A Ğ I D I R..


  E l i f ŞAFAK; Okumadım..kitabını da almadım..birçok yazarı, ,içgüdülerime yaslanarak okumamış olmamla ÖVÜNECEĞ i m, zamanlar y a v a ş yavaş gelmekte..
  ( K e nd i l e r i ni apaçık ifade edebilecekleri z e m i n ler onlara verildiğinde, - yaşasın U.S.A Amerikan cumhuriyetçiiĞi -iŞÇiLiği- ; siyaset ve ideoloji v e , mücahitlçi-L a f l a r ı n ı , -düşüncelerini- ses ile d e ; söylemekten çekinmeyenler, -YAZARIN; YAZInın; yazmanın; her şeyi Alfabenin içine yerleştrme eĞilimlilerin, yapmayacağı bir şeyken söyleyivermenin kolaycılığına k a ç ı v e r m e k..SENfoni orkestrasında çalamayacağın yeri sesle söyleyebilir misin..- ;H A K i K i, sanatçı l a r , o l a bilir l e r ; ; m i.

  ( Satın alıp da Kütüpanemde beklettiğim K i t a p l a r ı n da; kapaklarını kaldıracak z a m a n l ar, birtürlü, gelemezlerken.. " Sen Gelmez oldun " Türküsünü bir Özbek söylemiş; ; T ü r k ç e y i; - Türkçenin asıl ses yapısını- ,ondan öĞrenmelerdeyim; ,y e n i DEN..)

  R e s s a m, olmamdan m ı, bilmem, " m e l a n e t i " , ( Melun Suratı; -sur e t i- ; M e l u n Y ü z ü; ) bakınca tanırım..v e, -Resimden okuduğumu- bir d e ; yazıdan da OKUma G A F L E T i n e, yakalan mam..

  E L i f, ş a F a K ' tan - e n a z- yüz kez fazla sayıda; Türkçeye a i t , H A R F; ( s e s ;ek kök,takı ) -Alfabe H a r f i n i- ellerimle beyaz kağıtlara yazdığımı da, i d d di a ; EDE bi l i r i m. ( Elif ş a f ak T a n r ı bilir, , eli ile değil, Makina ile yazıyordur Y A Z I larını..
  ( Aslında; b e n Ermeniyim diyecek olana; T ü r k ç e yazıp; -Türklerin okumalarına; yazı yazıp- ; sonra da ; bir de;Türk Milletine, HAKARET etmek; ; Türkçeyi d e -mecburiyetten-, bir Makina gibi ; kullanmaya; meyletmek, sayılmaz m ı. B e n, Ermeni, olduğumu söyleyecek olsam; ö n c e K e n d i m e; , s a d e c e E r m e n i c e; yazardım; V e kaçabilmeyi saklanabilmeye çalışırdım;t ü m T ü r k lerden; -Türk Memleketinden, Millilerinden- .. ü s t e l i k b e n; N E; olduğumu da bilmemekteyim.. .. - KiMLİK BUNALIMIMI kabul; e d i p, Uluslararası Kapitalizmin Pi SİKİ AT r i, B U R O L A R I N A; b u n u tescil ettirmekten d e ; h i ç çekinmedim v e; çoklu sanat disiplinli; eylemlerimin, v e sporun , beni " DiŞiLEŞTİRMELERine " ; d e ; i z i n, V e r e b i l m i ş k e n..b e n, bir Erkek ve b e l k i d e ; bir T ü r k.. ..ya da " KANI bozuk " ; olmayan, " bir Vatandaş " ..g i b i, i K e N ..

  " N E " ; anlatırsa anlatsın, ,söyledikleri, k e n d i; S U R A T ı n daki, -suretindeki- L Â N e t i, " s i l e m i y o r s a " ; (bu Laneti silecek s i l g i diye de; H o c a efendinin manevi ve kayırılan oğlunun; " Amerikan Sistemi silahları -U.S.A. da eğitim almış olmak-" ile evleniyorsa .. -en azından b e n , o l s a m; , simge isimlerle özdeşleşmem; e Ğ e r, kendi etimin kemiĞimin; sahibi " in s a nı " ; ; ( yani sanatçı ) ; olmaya karar vermiş; ; i s e m ) .. i Ş arTık; çığırından çıktı .. G ü n a h karlar; e l e m l e r i n i ; V E; KAPiTALizm ' e çalışıp ona M i l i TAN; olduklarından v e olacaklarından; alenen BAHSediyorlar..
  ..b e n;M E L A N E T i N; RUHUNAA; yazı bir , arada; " ara-duvarı " ; ( Kitap ); arada olsa bile, yanaşmam..

  .. " k a n ı n ı z,; K i R L i; i s e, " ; ( ki herkesin K a n ı , " z a t e n biraz kirli dir "; ya da zaten, çağdaş ve Mod ern yaşam; her gün kanımızı kirletebilmeyi, sürdürmeye devam, e d e c e k t i r.. - MATTER o f fact;w i t h - F U C K..- ) ;..Savaşabilmeyi m i, istiyorsunuz.. ; i ş ç i veya sanatçı ya da K ö y L Ü; olabilmelisiniz, ilkin..bunları başarırsanız; ; D e m o k r a t olabilme şansınız doğar; V e; DEMOKRASiLERiN V A T A N D A Ş I ; -VATAN; T A Ş I- ; olma yolunda ilerlersiniz.
  " İşçi ,K ö y l ü, S P O R C U; S a n a t ç ı; ezilen; D i Ş i; " , olmayı reddettiniz; ; ve fakat hemen E L i F- E L i T; VATANDAŞ; oluverdiniz, Türklerin Vatanı diye; Adlandırılması; diğer devletlerce de; kabul edilmiş, bir Ülkede..

  _____________________________________________________________
  ( Gürcüstanda idik, -araba ile turladık- . 1 hafta kadar 2 gün önce geldik; ; S o v y e t öyle bir ezmiş ki; Kominizm-SİLİNDİRİ; i L e) dümdüz etmiş; Gürcü insanını.. (ramazan Pidesi gibi, tüm Gürcüler; incecik iç içe, yek pare bir insan katmanı olmuşlar; ,
  ............... " kötü ; SOVYETken "; hiçbirinin gözleride ; KÖTÜ; namına hiçbirşey; bulamıyorsun.. -KÖTÜ; gözlerini, oymuş sanki; sonra da ÇIKMIŞ; gitmiş..; şimdi iyilikler iyiler gelip o gözlere yerleşip; d e , birikebilirler,,V E ; d e ; D ü n y a y ı , ,güzel görebilmeye.. iyiliklere hakiki sevgiye; " o t a n T i k; DOĞU ORTODOKSisine " ; yeniden yerleşebilecekler.. -Kiliselerine ORG SES MAKinasını sokmuyorlar; Avrupalı gibi; ORTODOKs.. ;D i n i öyküleri; , şarkıları ve KiTAP-OKUMALARINI; ; insan sesi, s ö y l ü y o r ..- , yeniden başlayabilirler..-

  not:SovyetKominizmi; Dini yasaklayarak; Dinin yerine geçip, D i n i n Metafiziğini -iyi-KÖTÜ; bilinemezciliĞi n i- dışlayıp, onun yerine " NESNE; Fetişizmini " , V E; " Kominist insanı - " disiplinciliğin ,çok iyi bilinir-Makinesini "- ; yerleştirerek; i y i ve Kötüyü d e; NESNEleştirebil di; V E, insanın içine y i n e insanı yerleştirerek; insanı ç o k l u-insanlı laştırdı.. ( Doğal otantik-Sosyalliğin suyunu çıkardı; ) sosyalliği FETiŞLEŞTİrerek; YOLDAŞLIK silinidiri, i l e..
  ..insan olmanın " s a f l a rı n ı " ;iyice bir ; SIKILAŞTIRDI.. -biraz, belki epey sıkışıklık, bezginlik, bıkkınlık oldu ancak; D i n i; t e m i z l e m e n i n d; faturası; K o m i n i z m di.. ( KOMiNiZM bir D i N D E; Rönesans-REf o r m, m u d u r ? )

  ...ö y l e ki; ......Ş U günlerde; GÜRCÜ Devleti ; KAPiTALiZMi -ÖCÜ; d e Ğ i l-; fakat , b i r " D i n ", , olarak; Görüyor .. g ö r b i l i y o r .. McDONALDs, CARFFOUUR; gibi; MARKALAR; " f u l l- D i z a y n " ; oradalar.. ( M i l l i USA; v e Milliyetçi Fransada bile, b u kadar MARKA; Tasarımına, h a r f i y e n ; , uyulmaz, Devletlerce.. d e ..)

  ( tüm markalara da Kapı açmıyor..Arsız Kapitalizmi MALI EdinME; iştahlıları gibi..Millileştir v e Vatanın içine doldur; hesabı , i l e.. Milli olunca sanki Kapitalist olmamış olacak..Tam Tersine MULTi-KAPiTALizmin VEBALİ; " V E B A S I " ; da; ü z e r i n e , kalacak.. -bir batımda 12 yavru doğurcaksan; D o ğ u m bir türlü bitmez; m i s a l i,-.. )

  ( en orijinal halleri ile ; Markaların ; oraları buraları ile d e , hiç oynanmadan..Carfur-SA; falan diye Millileştirilmeden..Milli Kapitalizm tuzağına Düşmeden..Sosyalist gelenekleri ve insanlarını; b u K e z M i L L i; -M illiyetçiliğin MiLLERiNE; e z d i r t m e d e n; K a p i t a l i z m Markalarındaki;A K L I;edinebilmek.. ( ki, bizim başbakanımız da; söylentilere göre; G ü r c ü; i m i ş..bizimle çatışan yanı da; Milliyetçiliğimiz- b u nedenle; V E D i n c i liği d e; aslında İSLAM; kılıflı; O R T O D O K S L U K; ORTA Y O L U; gibi, S A N K i.. -Gürcüstan gezisi sonrası bakış ve görmelerim i l e, en azından, b ö y l e..)
  ______________________________________________________________________________________________


  T e k ra r; " E L i F - Ş A F AK ' a; " dönersek; ; bizim Türkiye Cumhuriyetinin; -Atatürk sonrası " CHP-Büyük ŞEF-STALin-in Ö N Ü " dönemine raĞmen; adını; KOMiNiST; koyamaması ; V E, örtülü KOMiNiZMMi tam uygulayamaması; ; e z e c e k l e r i n i; tam e z e m e m i ş.. olması, s ö z KONU s u.. B e n, U.S.A. yı, Kültür üretimini, b i z ZAT; USA' dan öğrenirim, -kendimi bizim ülkede kendi-insan-fanusumu da kendimden üretip; d e, içine kapanmam gerekse; , bile; b u n u n için, kendi memleketimde, i k e n..-

  ..biraz " kişisel t a r i h " ..
  ...b e n gençken, herşeyin YANLIŞ; olduğu bizim Ülkede; (ya yeri ,ya zamanı,ya Objesi, ya biçimi ; ya ö z ü ; birşeyleri mutlaka çarpıktır; bir yamukluk mutlaka vardır.. ( Arabesk-diyerek; yuvarlaklaştırmaya niyetli olmadım hiç b u YAMUKLUKLARI; kolayca dıŞlayabilmeyi; i s t e y i p; D E..) ..katlanarak katmanlanmış katmerlenmiş ÖYKÜler, Ülkesi, -N a z ı m ı n Memleketim deyip d e; küfretmekten çekindiği; yamukluklar bütünü B U - ..anlatmak için yazmaya bile girişemezsiniz öykülerinizi sürekli provoke eden; derin devletle boğuşmaktan..) ; " t ü m D O Ğ R U L A R I M I; da; " terslerini çevirmey " -değilleyip- bunu da iŞ EDİN i p; " yanlışa " çevirdim, us a n m a d a n.... b u sayede; t ü m yanlışların TERSLERiNi aldığımda da; TÜM D O Ğ R U L A R A; ulaşacaktım.. ( yazı yazmak Aklımı tekrar edinip;; sadece Yazılarımla DOĞRU Bilgiye u l a ş a bilmek; yöntemi BU; Ş e k i l d e; bir mecburiyetle hayatınızın içine yerleşir.. -Y A Z I ; b ö y l e d i r; YAZARLIK; B U D U R..-

  ELif-Şafakla; kendimi, karşılaştırma meselesinde değilim..yanlış anlaşılmasın.." b e n " ; diyorum diye..
  ..b e n " SAMUEL-BECKHETin; GODOT' U BEKLERKEN "; Kitabının " ters çevrilmiş; OKUMASININ içindeyim " , h â l ^a .. ( E s k i Çekoslovakyada falan ,saklanmalardayım..)( b e n i m ŞAFAK V A K T i M; henüz gelmedi -insanın,i y i işçi olanlarının-..
  ...aslında b e n. " T A N V a k t i " , b o ş l u ğ u n u ; sevenlerdenim.. " ADETli KADIN " ; " K a n l ı ,ŞAFAK s ö k ü ş l e r i n d e n; " -savaşlardan d a- d e , ,nefret; e d e r i m.. Güneşi gün Batımında seyretmek, z e v k i m; Z E R D ü ş t; güneşinde yanan-A T E Ş i n d e; olduğu gibi.. N i e t z sch e nin, Kitabında..

  K ı r m ı z ı RENGE; b a y ı l ı r ı m.. Y a l ç ı l ı k l a r Küçüklerse, ; ;KIZIL KAŞKOLLERE; d e. hayranım .. Çocukken annemin ördüğü, e n sevdiğim hırkam Kan Kırmızısı, A t e ş; Kırmızısı, i d i, gün ışığından alan atşini. .. ( Kominizm d e;KIZIL o l a c a k.. Y e ş i l ; D E Ğ i L ..bize satılmaya uğraşıldığı gibi.. - b u Millet; Vatan'daş olmak yerine M i l l i; olmanın U y k u s u n u uyumaya yeltendikçe; .... b i z e ;" her ŞEYiN BEZiRGANLARI " ; h e r şeyi; s a t m a y a devam ederler.. AK P yi tenzih ederim..hakiki bezirGanların yanında; bizimkiler; b e n c e HAKiKATEN; s ü T T e n; çıkma ; A K KAŞIKLAR; (Kasaba Tüccarları; g i b i ); , benim G Ö Z Ü M E.. (A K Partiyi v e Liderlerini; D Ü N Y A N I N EN ÖNEMLİ; B e z i r g a n l a r ı; ; yapmaya uğraşsanız; ; y i n e Milliyetçi; o l u r; öyle davranmış o l u r s u n u z.. - " e n büyük " bizim bezirganımız.. ..

  (Türk-Milliyetçiliği ATATÜRKÜN; PROJESi olarak; ; bir BAŞARIYLA; taçlandırılırsa, T a r i h e karışır.. Y O K ; e d i l e r e k, bastırılarak d e ğ i l..-
  -Resim Projem; d e; b u n a; ODAKLANIR.. k e n ..-
  -S a n k i; " ATATÜRK; SiYAHÇI KOMiNiZMi " ; E n s t i t Ü l e r i n d e n; ( ÜTÜLERiNDEN ) b i r i n i d e ; ; " RESiM; i ç i n " ; A Ç M I Ş mış; ; g i b i..
  K ı z ı l; KOMinizmin yapamadığını;( KARA-KOMinizm; -ATATÜRKÇÜLÜK-) ; b e l k i, b a ş a r a b i l i r; , E D Â s ı, i l e, , i K E N; B E N.. -de k i, e f e n d i l e r - ..
  S o n SÖZ.. Vahşi Kapitalizme sarılanlar; (Denize düşen YILANA sarılır..).. k i r l i Kanlarını; -iç içe- ; " KirLİ ; ,, B i Ç i m lenmişliklerini " KAPiTALiZM MiMARiSi; i l e; t e m i z l e y e b i l m e; bahtiyarlıklarına, e r d i r i l m e l i d i r l e r.. (eriştirilmelidirler..) ( zaten refaha erişince; a s ı l düşüncelerini; söyleyip; ( söylenilmemiş bastırılmış düşünceler bizlerin düşüncelerimiz içinde patlar ve bizleri düşünceci yapar..) ,e y l e m l e r i n i; sonlandıracaklar v e; refah içinde; P a r a n ı n sağladığı " N E Tleştirilmiş ve UNiC_ Biçimler " içinde; çok BiÇİMLİLİKLERiNi; beklete- D İ N ' lendire, R A' H A T; e d e c e k l e r d i r.. (Bunlar PERMENiDESÇiler ) (onlar rahat erince inanın, bizde rahat ederiz..)

  " H E R A K L i T ' e O U S " ; i Ş Ç i L E R i; , i s e; TANRININ beyaz ışığın-üzerine binerek ulaştığı ;; D ü n y a mızda; ; H A K İ K A T E N-çalışabilme v e zekalarını kullanarak Y e n i; ş e y l e r i n yaratılışına Ş â h i t ; olmaya; devam edeceklerdir.. ( ŞEH i T ; D E Ğ i L.. )
  ..bitiş SÖZÜ:
  S a n a t; Cennetsel IŞIĞI; dokurken, B i Ç i M; d e; VUCUTLANIR; " b i r - b i ç i m " ,ola b i l e r e k ; orada ..

  .." bir ç o k B i ç i m liliĞe " ; " çoklu BiçimliliĞe " ; zorlanmış; olanların; , ihanetlerini D i n lendirebilecekleri; D U R U L a ş t ı r ı p; çoklu insanlaşmalarını-üzerlerinden soyunabilecekleri ; bir M A B E D' dir; ; KAPiTALizmin A K I L C I; rahatlığı.. ışıktan uzak, dingin K a r a n l ı ğ ı..n ı n UYUYAbildiği; M E K A N L A R I..
  ( k i; oralarda; AKLINIZA; sığınıp; onunla yaşamalısınız; hayat Rüyasını.. )
  ( çok görmeyin KAPiTAList rahatlığı,onun Mimari; B i ç i m l e m e ler i n i Üretenlere ; ; " B U Dünya; Kapitalizmini " ..ç o k görürseniz, , k I S K A N Ç L ı k, V a r; o r a d a , d ie r i m. ..N i y e, o rahata erdi d e b e n; eremedim..MEGA-KAPiTALiST olamadım, " ç o k Biçimliliği " ; b e n d e ; üretmişliĞime; R A Ğ M E N; D i y e.

  ..b e n i m, " KapiTALiM " ; hep benimle, i d i.. ANNEMiN EViNDEKi " ODAMI " ; d a i m a; elimde; tuttum.. -ellerimle tuttum; -ki o ellere Tüm VUCUDUM; i n e r d i- , " tutabilmeye, tüm O D A M E K A N I N I; MEKÂNI-MUTLAKLAŞTIRABiLEREK; .. ( N E; yol tutması, " NE WAGEN; yuvarlak kuşatan tutması " ; NE; B e y i n N E d e; başka bir ORGAN; t u t m a s ı ..
  .. M e k a n ı n ı z BUDiST-RAHiP Mutlak Mekanı, i s e; -sadece " 1 O D A; Malınız " i s e..- ,, Vucudunuz Ellerinize inebildiğinde; ; tüm 1 Vucudunuzla tutabilirsiniz; M U T L A K; H a c i m, olanı..ki AKIL orada i Ş l e r.. ancak..)  ..s ö Z ü n S O N U..
  ERGENKO N KEMAList; Yapılanması; v e ; DERiN DEVLETÇiLLği; sonunda; TÜRK ORTODOKsisi -ortaDireği- olan; ASKERLERin -ORDUNUN- da, başını yeme, mertbsine, yükseltildi.. ( yavaş yavaş, ısıtılan sudaki KaplumbaĞa-kurBAĞA; , edilmişken, hepimiz.. )
  B U; ŞUNU, söylemektedir, OKUMA niyetinde ; olana. .. Ulus Devletler, DEVLETiN Sistemin kendisi olduğu; kutsandığı -kutsalına dokundurmama niy e t i ile; davranabilmeyi isteyen; " ince düşüncecilerin " ; deirn Devlet yapılanmasında da iş bulabildikleri; D e v i r kapanmıştır; GLOBALiZMiN gelmesi, i l e. ..

  A S I L GLOBAL; Sistemin ; Devletin Devleştirilmesinde değil; D i n i n; iyice yuvarlaklaştırılmasında olduğuna , karar vermişlerdir; DDünya TOPLUMU; T a s a r ı m c ı l a r ı.
  ( Devlet olmak ,olsa olsa " Sistem l i " ; olabilme; Şekillerinden birini içerebilmek, k a d a r sade olabilmekledir A R T ı k.. .." S i s t e m B e n i m " ; D i y e n ; bir ORDU iseniz; yandınız.. D i n en hoşgörülü şey iken; " ORTADOKSLUKTA " ; siz ; " Silahlı bir ORTODOKS; KiLiSESiNE " ; dönüşmüş olmakla, suçlanacaksınız.. -KIZIL ORDUDAN; H i ç mi, Ders alınmadı..Tümünü bir günde; LÂ Ğ V-Edip, sokağın Lağım Mazgallarının, yolunu göstemediler, mi.. i d i.)

  K a p i t a l i z m; ŞUNA KARA V E R D i.. TANRInın yarattığı şeyleri, -Kapitalizmin AKLI için Kullanacakken-, ; " TANRI y ı; D A ; KUŞATABiLMEK " (hapsedebilmek) gerekecekti; V E B U; i Ş i; D E; ; " D i N D A R L A R A " - D i n i insan nesnesi içi-ile; ( s e x i de; insan Nesnesini; DARaltaBilmek-küçültebilmek için, yapmaz mıyız..) ; DARALTAcaklara- .. t e v D i; ; edeceklerdi ..

  ( " insan NESNESiNiN; D i n i inancı " ; bile - A.B.D. Kapitalizmi için- ; ARTIK; TANRI i ç i n bir " C A N L I- NESNE; hapisHanesidir ; cinselliğe indirgenerek,N e s n e- bencilliklerine .. " .. (TAŞERON-Firma-insanlar da; " DiNCi l e r, " ; olarak ; ö n plnda dır l a r .. -aslında i n ÖNÜ' NÜN i n dediği yerdeler,; ; biz de-bize çoktan benzemişiz- )

  A.B.D. K a p i t a l i z m i..,KOMiNİZMiN ; " T A N R I TANIMAZLIĞINI " ; da içine y u t t u ; , " GarDroBuna e k ledi " ; isteyenlere giyindirilmek üzere; ; k u l l a n ı m a; alacaĞı .. gerektiğinde..
  N E; V a h ş i, g ü n l e r e geldik.. " TANRI m " ; diyor her halde, herkes..içinden..Tüm ç e ş i t- çeşit; ; takkelerin bile TERS ÇEVRiLİP d e, i n s a n başına; geçirildiği, ,g ü n e r , d e y i Z .. ( Çuval geçirmediler y a; deyip görmezden gelirken, b i z.. )


  " B U da HA " ; , b e n . . " S i DD H ART A ' n ı n," -h a r f YAZI CININ-; ; " birG Ü N L Ü K ";; ;YAZI; m ee s a iM. ( P e n c e r e olmuş olan MASA m a ..)
  alternatif-   SARI GELiN
  http://www.youtube.com/watch?v=cX-c6dzZqrU&list=FLoclApcUHJH_NyOZI_kqZ8Q

  "  DUDUK "  , n  e;  söylemeye  , çalışıyor.. ( sözle söyle, hiç d e uğraşma ;m ı diyelim..)


  • DUDUK; D U D A K L A; " B Ö Y L E " , " ü f f l e n i l i n i l i r " ..
   Beğen ·  ·  · 6 dakika önceYouTube ile ·

   Murat Oktay Danis B U; Adam; DAĞLIDIR..( bir DAĞ Emekçisidi )r.. " S Ö Z " ü ; bile söylemeyen..o n a;" Er meni " ; diyenler de; MiLLi E T; VEBASINI, yayanlardır.. ( bu adam benim için " susabilmek için; DUDUĞU ağzına bastıran A D A M D I R..D a ğ ı n d a " ..) ona; S ö Z söyletilebilinse, o n u , b i l e ; duymam d i n lemem..d u y m a z d A N GELİRİM..( S a r ı gelmek) ( b u da benim; i Ş i M; , g ö r e v i m. o l u r..ona karşı..bir sanatçı y a.)
  • Sarı G e l i n, ( anonim )


   TTNET Müzik ' den Online Dinlemek veya Satın Almak İçin ; http://www.ttnetmuzik.com.tr/album/Safak_Turkuleri/21006/albums/288485 AHMET ŞAFAK " Şafak Türküler...

  Murat Oktay Danis " Duduk' un VURGULARI " ; i l e söylenilebil i n c e; ; " NENEM ÖLSÜN; SARI GELİN, A m a n; SUNA yarım, (yÂrim değil) " " içimde bir Kız gezer; OYY.. NENEM ÖLSÜN; S A R I G E L i N; " d i y e b i l i y o r; M ü z i k..( ses..i l e söz..______________________________________________ (....en azından b e n böyle DUYABİLİYORUM; S Ö Z Ü..n değişebilirliğini.. m e l o d i y i, EZGiYi zaten değiştiremezsiniz..)____________________A Y D E R D E N; AVUSOR yaylasına, KAÇKAR Zirvelerine, çıktık, BUZUL GÖLÜNE; D a ğ ı n; TAŞIN N E, olduğunu, o r a d a anlıyor insan; çaresizliğin sesini ciğerlerinizde DUYUYORSUNUZ..KULAKLARINIZ; sağır oluyor.. SARI Çiğdemlere, basmamaki ç i n, dikkatlice sekiyorsunuz taşlardan, çimeninden..D A Ğ I N..____________________________KAÇKARLARın; Zirvesinin ö t e s i de; ERZURUM,a iniliyor..( 6 yaşıma kadar; bulunduğum şehir..)___________________________________________________________________________________________________SARI GELiN; NENESi için Yazılmış..Nenesinin kendisinin içinde nasıl bir SARI GELiN; olarak gezindiğini anlatıyor; b u DELi KANLI..( Erzurum Çarşısında gördüğü; k ı z ı ; NENESi olarak bilmeyi, istiyor.. -nenesinden ayrılmayı istemiyor..N e d e çarşıda gördüğü KIZA; k ı y a b i l i y o r.. Hangisinin yanında olmasa, O ölecek.. ( B U; Yorum; BANA; bunları söylerek seçkinleşti..)___________________________________ K I Z; G E L S i N ; , NENESiNiN içine gelsin otursun, i s t i y o r.. " S A R I GELiN; böyle olunuyor..( SARI GELMEK ) ..( SARILMAKTAN; S A R I ..)


  FETHULLAH GÜLEN'IN GELİNİNİ TANIYALIM(ELİF ŞAFAK HAYRANLARİNA DİKKAT)

  Kimilerine göre F.Gülen evliya gibi bir insandir. Pekiyi bu kadar iyi bir insan ise nicin hususi hayati sir gibi gizleniyor. Liderinize güveniyorsaniz gizlemeyin.

  F.Gülen'in manevi oglu Eyüp Can'dir. Eyüp Can, tüm Fetullahcilar gibi Amerika'da okudu ve ardindan Türkiye'ye geldi Zaman Gazetesinde ve Referans Gazetesinde calismaya basladi. Eyüp Can 2005 senesinde Berlin'de Elif Safak ile evlendi.

  Elif Safak 1971'de Fransa'da dogmustur. Ermeni bir annenin cocugu olan Elif Safak'in Ermeni vakiflarindan para aldigina dair cok fazla iddialar var. Elif Safak 2005-2009 arasi tam dört sene Zaman Gazetesinin basyazarligini yapti. Zaman Gazetesinin Basyazarligini yaptigi 2006 senesinde Elif Safak "Baba ve Pic" isimli bir kitap yazdi. Bu kitapta Türk Milletine ve Osmanli Tarihine agzina geleni sayan Elif Safak mahkemelik oldu. Simdi bu kitaptaki küfürlerden birkac tane alintiya bakalim.

  1. ...Bütün akrabalarını 1915'te kasap Türklerin ellerinde kaybetmiş soykırımzede bir sülalenin torunuyum (Sayfa 63)
  2. ... Sen kalk gel Ortaasya'dan, dal dosdoğru Anadolu'nun bağrına, sonra bir bakmışsın her yerdeler! Orada yerleşik olan milyonlarca Ermeniye ne oldu peki? Asimile edildiler! Eridiler! Yetim bırakıldılar! Sürüldüler. Mal mülklerinden oldular! (Sayfa 65)
  3. ... Sıradan Türklerle ne konuşacaksın eğitim görmüşleri bile ya Milliyetçi ya cahil (Sayfa 130)
  4. ... Ayaşta sağ kalan olmamış Çankırı'ya götürülenler de peyder pey öldürülmüşler... Sopalarla, balta saplarıyla dövülmüşler. Bazıları açlıktan ölmüş bazıları da öldürülmüş (Sayfa 170-171)
  5. ... Türkler de 1915'te bunları Ermenilere yapanlar (Sayfa 172)
  6. ... 1909 Adana katliamlarından ya da 1915 tehcirinden... bunlar sana bir şey hatırlattı mı? Ermeni soykırımı diye bir şey duymadın mı hiç? (185-186)
  7. ... Toprağımızdan kovulduk, eşyalarımızdan olduk, hayvan muamelesi gördük, koyun gibi kesildik. Doğru düzgün haysiyetli bir ölüm bile esirgendi bizden. (Sayfa 192)
  8. ... Erkek bırakmıyorlar ortada. Silah arama bahanesiyle Ermenilerin evlerine girip sonra da yağmalıyorlar"

  Bu kitabin dava mevzusu olmasi Avrupa Parlementosunda konusuldu ve dönemin Disisleri bakani Abdullah Gül, Avrupa'dan gelen talimat üzere Elif Safak'i mahkemeden kurtardi.

  2007'de A.Gül, Cumhurbaskani olduktan sonra Cankaya'daki bir yemege Elif Safak da davetli olarak gitti.

  Bu yaziyi okuyan insanlara önce tesekkür ederim ve sunu lütfen düsünelim hem bu milletin oylari ile iktidara gelen kadronun kendi gazetelerindeki yazarlar bu millete Pic, Kasap, Istilaci ve Cahil diyorlar. Bu sözler sizi rahatsiz etmiyorsa size Pic denilmesi zorunuza gitmiyorsa , size Kasap denilmesi zorunuza gitmiyorsa AKP'ye lütfen oy vermeye devam ediniz.
  Ekleyen: Sözcü-Kalem


Yorum Gönder