5 Nisan 2013 Cuma
FACE-B O O K    ;   , PHASE  4,


SAĞ g ö z MÜ; >S O L ; g ö z M Ü; bakıyor; k e n d i s i n e ; yapılanlara.._________________takındığı tavrına gelince; ; , TÜTÜNDEN S O P A; yemeyi ; s ü r d ü r m e n i n; sürekliliği n e ; yaslanmayı ; s e ç i y o r, SA N K İ .._________________________________ ( b e n c e bir gözü Piponun alt deliği; bir gözü i s e; üst deliğine, b a k ı y o r..) ( kendisine yapılanları i s e TÜTÜN olarak, " a v c u n u n iÇiNE, A L M I Ş ".. tuutyor..)_______________________MASANIN üzerindeki;" P i P O " ; ise, kendi kendisini, V A R E D i Y O R..______________________TABii; ARKADA HAZIR v e de ; N A Z I R; K i T A P L A R I N;  O  N  A;  hiçbirşey yapmadıklarını da, k a b u l,  e d e b i l e c e k  ;  i s e k.,..bilmiyoruz belki d e çaktırmadan O kitapları "   t ü t t ü r ü y o r d u r;  T Ü T Ü N   " ;   d   i   y   e..
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
SAĞ g ö z MÜ; >S O L ; g ö z M Ü; bakıyor; k e n d i s i n e ; yapılanlara..
''İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir.''

Jean Paul Sartre
Beğen ·  ·  · 10 dakika önce · 

 • Murat Oktay Danis SAĞ g ö z MÜ; >S O L ; g ö z M Ü; bakıyor; k e n d i s i n e ; yapılanlara.._________________takındığı tavrına gelince; ; , TÜTÜNDEN S O P A; yemeyi ; s ü r d ü r m e n i n; sürekliliği n e ; yaslanmayı ; s e ç i y o r, SA N K İ .._________________________________ ( b e n c e bir gözü Piponun alt deliği; bir gözü i s e; üst deliğine, b a k ı y o r..) ( kendisine yapılanları i s e TÜTÜN olarak, " a v c u n u n iÇiNE, A L M I Ş ".. tuutyor..)_______________________MASANIN üzerindeki;" P i P O " ; ise, kendi kendisini, V A R E D i Y O R..______________________TABii; ARKADA HAZIR v e de ; N A Z I R; K i T A P L A R I N;  O  N  A;  hiçbirşey yapmadıklarını da, k a b u l,  e d e b i l e c e k  ;  i s e k.,..bilmiyoruz belki d e çaktırmadan O kitapları "   t ü t t ü r ü y o r d u r;  T Ü T Ü N   " ;   d   i   y   e..


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
S ö y l e y i n c e ,de; K O R K M A lısın d ı r.. (D i n leyicilerin Kulaklarına DOKUNMANIN; s e n i n HAKKIN ; olduğunu sanma.. ... y a n ı l d ı ğ ı n , , s a n a, öğretilecek t i r..)

YAZI; ,Yazmaktan i s e ; ; korkmaya gerek yoktur.. (hem sözün söylenmiş olur, h e m d e; , biriktirilmiş o l u r..s e n i n BEYNiNDE; ; ya da kağıtlardaki ALFABEDE.. ,..) ..

( ancak yazdıklarının birilerinin gözlerine ve akıllarına, , dokunmasından d a, kaçın a b i l m e k için.. yazdıklarını T O P L U M A vermeyip; TOPLUMLA; ilişkilerini d e " T O P " o y u n l a r ı , v e MAÇLAR; ;üzerinden; DEViNDire BiLE ceksin..(bir taraftan da Toplumsallığı, ıskalamamaya bilmek ..)

N E olur ; n e r e ye varır, ,bunun, sonucu; .. ..K İ;..
Y A Z I ların, ALFA B E N ; HARFLERiN; onları yazan Elin ve o elinin VUCUDU; ;, boyanın içine ilerler, R U H U N H i s s e t t i r i r, tüm düşlüncelerini, ,R E S i M L E R D E..
(Liberal R U H; düşünce içermeden; , e k l e r ışığını İ N S A N ' a..) EFENDiLER..

Y O K S A; t ü m düşüncelerin, -VE TÜM iDEOLOJiLERiN- tüm KULAK; ve GÖZ ve AKIL; v.b. nın, V E R G i s i; ü z e r i n i z e ; olacaktır.. (üzerinize A f i y e e e t .. o l u l a r; E f e n diler..)

KORK SÖNER; B U ŞAFAKLARDA, y ü z e n A L SANCAK .. (yedekte; resimlerim olsun isterim b e n, V u c u d u m u n içlerinde yüzdüğü..-sadece kANımın D E Ğ i L )..

" ALFABEYE TOTEMiNi BEYİNLERiNiN içine yerleştirenler " (TAPINANLAR ) KABiLESi r e i s i n d e n, ; tüm kunduzlara, selam OLSUN; . e f e n d i l e r..
''Bir insan, aklındakileri söyleyecek cesareti olmadığında korkar.''

Malcolm X
Beğen ·  ·  · yaklaşık bir dakika önce · 

 • Murat Oktay Danis S ö y l e y i n c e ,de; K O R K M A lısın d ı r.. (D i n leyicilerin Kulaklarına DOKUNMANIN; s e n i n HAKKIN ; olduğunu sanma.. ... y a n ı l d ı ğ ı n , , s a n a, öğretilecek t i r..)

  YAZI; ,Yazmaktan i s e ; ; korkmaya gerek yoktur.. (hem sözün söylenmiş olur, h e m d e; , biriktirilmiş o l u r..s e n i n BEYNiNDE; ; ya da kağıtlardaki ALFABEDE.. ,..) ..

  ( ancak yazdıklarının birilerinin gözlerine ve akıllarına, , dokunmasından d a, kaçın a b i l m e k için.. yazdıklarını T O P L U M A vermeyip; TOPLUMLA; ilişkilerini d e " T O P " o y u n l a r ı , v e MAÇLAR; ;üzerinden; DEViNDire BiLE ceksin..(bir taraftan da Toplumsallığı, ıskalamamaya bilmek ..)

  N E olur ; n e r e ye varır, ,bunun, sonucu; .. ..K İ;..
  Y A Z I ların, ALFA B E N ; HARFLERiN; onları yazan Elin ve o elinin VUCUDU; ;, boyanın içine ilerler, R U H U N H i s s e t t i r i r, tüm düşlüncelerini, ,R E S i M L E R D E..
  (Liberal R U H; düşünce içermeden; , e k l e r ışığını İ N S A N ' a..) EFENDiLER..

  Y O K S A; t ü m düşüncelerin, -VE TÜM iDEOLOJiLERiN- tüm KULAK; ve GÖZ ve AKIL; v.b. nın, V E R G i s i; ü z e r i n i z e ; olacaktır.. (üzerinize A f i y e e e t .. o l u l a r; E f e n diler..)

  KORK SÖNER; B U ŞAFAKLARDA, y ü z e n A L SANCAK .. (yedekte; resimlerim olsun isterim b e n, V u c u d u m u n içlerinde yüzdüğü..-sadece kANımın D E Ğ i L )..

  " ALFABEYE TOTEMiNi BEYİNLERiNiN içine yerleştirenler " (TAPINANLAR ) KABiLESi r e i s i n d e n, ; tüm kunduzlara, selam OLSUN; . e f e n d i l e r..


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
POLiSi ; " D A K T i L O MAKiNASINA " ; b e n zetiyor " i m gelemim " ,, B e YAZ; Biber gazını da, " 3 boyutlu ;Beyaz K a ğ ı d a " .. Sözlerini yazıya aktarmayı isteyenlere s u n u l u r b u " YAZI M a s a s ı ". P o l s i n Tablasında..
i ş i n ilginç yanı, " Twitçiler " Yazmaktan bıkmışlar..Ellerinin altındaki mekanik F A R E yi; Y Ö N E T M E K T E N ; D E ; herbiri zaten " yüksek Yönetici; F a h r i; " ,Doktoralı ..Öyle ki, " Fareli Köyün KAVALCISI " ; Kavalına " yamuk " s e s LERi; yükleyince; Twitçiler BU kez canlı (human) F a r e olmayı ; kabul ettiler meydanlarda, POLiSiN ELiNiN A l t ı n d a..A n c a k BU; K E Z; F a r e; yönetecekti, POLiSiN E l i n i; V E; HARFLER Yönetebilecekler DAKTiLOYU.. N a s ı l s a teknolojisini i y i, biliyorlardı, " f a r e leri yönetmeye kalkışacak " ,ellerin, TEKNiKLERiNi v E; " n e l e r i ve NASIL Yapacaklarını " ..

Yazılarındaki harfleri ( KLAVYEYi ) ve Fareyi ZATEN; yönetmeyi; b i l e n l e r ; " B U; k e z Y Ö N E T i LEMEDiLER; " ; SÖZEL-SiYASET; kültürün ü n; " Y ö n e t m e y i; Ve KUŞATABiLMEYi; B i L M E; T e k n i k l e r i n c e.. V e; POLiSE; v e B i b e r G a z ı Kağıdına TAŞLARLA; YAZI yazabilmeye de, i h t i y a ç duymamakta idiler, Z A T E N.. ..

Bilgisayarın ve Yazı alfabesinin teknolojisi yerleşmişti beyinlerinin içine v e; ; b u teknikler; POLiS-Biber Gazı; teknolojisi ile karşı karşıya gelmemeyi başarırken,
iç içeleşmedi; ( ilişkiye girmedi; POLiSLERLE; v e de; Kapitalizmin y e n i K A Ğ I T TÜRÜ; b i b e r G a z ı; i l e.. d e ..

U z a k t a n; B a k a b i l e n ancak; mesafe b ı r a k a b i l e n, " RESMi " ; d o ğ r u ,okuyabilir. (çok yakına gelenler,içine düşerler.. )

V E ; S a d e c e ; " IDEAL KAPiTALizm i n B U D i Z M i " ; t ü m " Ş U; günahkarları, " İ d e a l; b a r ı ş a; T a ş ı y a b i l i r dir..(AK PARTi nin günahları da, ; D a h i l ..gerekirse bile bile de günahkar olunur, siyaset sistemini, kuvvetlendirmek için ..)
( Avrupa Kapitalist yapılanmaya -yapılmaya- direniyor..)
( biz öne atılınca onlar bu seferlik sıralarını savmış olmaya seviniyorlar, bizleri methedip.. )
( bizim insanımız sürüler halinde Toplum Kapitalizmini edinebilmeye; " Polisin Mektebine " ,koşa koşa gidiyor..akın akın..kapitalist-toplum bireyleri olmanın " Kalıpları " ,ROBOKOP; POLiSLERLE i l i ş k i l e n e b i l m e y e..Polise dokunabilmek, uzaylıya dokunabilmekten kolay m ı y d ı.. geçmişte..Ş i m d i, onlarla maç yapabilmeye, t ü m taraftarlar,(FB GS BJK v.b.).. akıyor, caddelere.. -maç izlemekten daha h o ş ve heyecanlı değil m i..- )
" TOPLUM TRENi " ; kaçmadan onu yakalayıp, binebilmeye..binlercesi akıyorlar..i n s a n l a r ı m ı z..
" NE MUTLU " ; TOPLUM TRENiNE; b i n e bile n e.. (izlemeye mahkum edilmişken Toplum, a k t i v e olabilir, e d i l e b i l i n i r dir..)
"İnsanın özgürleşmesinin başlangıcı, otoriteye gülme ve onunla alay etme yeteneğidir..."

Christopher Hitchens
Beğen ·  ·  · 4 dakika önce · 

 • Murat Oktay Danis POLiSi ; " D A K T i L O MAKiNASINA " ; b e n zetiyor " i m gelemim " ,, B e YAZ; Biber gazını da, " 3 boyutlu ;Beyaz K a ğ ı d a " .. Sözlerini yazıya aktarmayı isteyenlere s u n u l u r b u " YAZI M a s a s ı ". P o l i s i n Tablasında..
  i ş i n ilginç yanı, " Twitçiler " Yazmaktan bıkmışlar..Ellerinin altındaki mekanik F A R E yi; Y Ö N E T M E K T E N ; D E ; herbiri zaten " yüksek Yönetici; F a h r i; " ,Doktoralı ..Öyle ki, " Fareli Köyün KAVALCISI " ; Kavalına " yamuk " s e s LERi; yükleyince; Twitçiler BU kez canlı (human) F a r e olmayı ; kabul ettiler meydanlarda, POLiSiN ELiNiN A l t ı n d a..A n c a k BU; K E Z; F a r e; yönetecekti, POLiSiN E l i n i; V E; HARFLER Yönetebilecekler DAKTiLOYU.. N a s ı l s a teknolojisini i y i, biliyorlardı, " f a r e leri yönetmeye kalkışacak " ,ellerin, TEKNiKLERiNi v E; " n e l e r i ve NASIL Yapacaklarını " ..

  Yazılarındaki harfleri ( KLAVYEYi ) ve Fareyi ZATEN; yönetmeyi; b i l e n l e r ; " B U; k e z Y Ö N E T i LEMEDiLER; " ; SÖZEL-SiYASET; kültürün ü n; " Y ö n e t m e y i; Ve KUŞATABiLMEYi; B i L M E; T e k n i k l e r i n c e.. V e; POLiSE; v e B i b e r G a z ı Kağıdına TAŞLARLA; YAZI yazabilmeye de, i h t i y a ç duymamakta idiler, Z A T E N.. ..

  Bilgisayarın ve Yazı alfabesinin teknolojisi yerleşmişti beyinlerinin içine v e; ; b u teknikler; POLiS-Biber Gazı; teknolojisi ile karşı karşıya gelmemeyi başarırken,
  iç içeleşmedi; ( ilişkiye girmedi; POLiSLERLE; v e de; Kapitalizmin y e n i K A Ğ I T TÜRÜ; b i b e r G a z ı; i l e.. d e ..

  U z a k t a n; B a k a b i l e n ancak; mesafe b ı r a k a b i l e n, " RESMi " ; d o ğ r u ,okuyabilir. (çok yakına gelenler,içine düşerler.. )

  V E ; S a d e c e ; " IDEAL KAPiTALizm i n B U' D i Z M i " ; t ü m " Ş U;" günahkarları, " İ d e a l; b a r ı ş a " ; T a ş ı y a b i l i r dir..(AK PARTi nin günahlarını da, ; D a h i l ..gerekirse bile bile de günahkar olunur, siyaset sistemini, kuvvetlendirmek için ..)
  ( Avrupa Kapitalist yapılanmaya -yapılmaya- direniyor..)
  ( biz öne atılınca onlar bu seferlik sıralarını savmış olmaya seviniyorlar, bizleri methedip.. )
  ( bizim insanımız sürüler halinde Toplum Kapitalizmini edinebilmeye; " Polisin Mektebine " ,koşa koşa gidiyor..akın akın..kapitalist-toplum bireyleri olmanın " Kalıpları " ,ROBOKOP; POLiSLERLE i l i ş k i l e n e b i l m e y e..Polise dokunabilmek, uzaylıya dokunabilmekten kolay m ı y d ı.. geçmişte..Ş i m d i, onlarla maç yapabilmeye, t ü m taraftarlar,(FB GS BJK v.b.).. akıyor, caddelere.. -maç izlemekten daha h o ş ve heyecanlı değil m i..- )
  " TOPLUM TRENi " ; kaçmadan onu yakalayıp, binebilmeye..binlercesi akıyorlar..i n s a n l a r ı m ı z.. 
  " NE MUTLU " ; TOPLUM TRENiNE; b i n e bile n e.. (izlemeye mahkum edilmişken Toplum, a k t i v e olabilir, e d i l e b i l i n i r dir..)
"Otoriteye körü körüne itaat, hakikatin en büyük düşmanıdır." ALBERT EiNSTEiN_______________________________________________________________Otoriteye " göz göre " g ö r e, " İTAAT; E t m e m e k " ; d e; ; otoriteyle parelel-LEŞmektir. ( " L E Ş i m i " , kargalar yesin, ,; a m a; " POLi SLER, y e m e s i n " .._____________________Toplumdan talebi olanlardan olacağıma, D a ğ Mağaralarında; ı s s ı z c a s ı n a; ÖLMEYE; D U R U R U M.. (hastalanmış güvercinler, g i b i..)-----------------------------------------Bizde; mesele, şu TWİTTERCİlere, k i m s e nin; ödeme yapmamasından çıktı..(toplumda iş yaparsan; PARA, alırsın ya hani )..B U; başka bir kuşak deniliyor..EVET; YAZILI KÜLTÜRÜN ÇOCUKLAR, haspel Kader..SÖZLÜ; K ü l t ü r, OKUYAMADI; yazılı olanı..POLiS de ; K A P I Y I; (Toplumun Kapısını;) açınca; herkes geldi, Meydanlara Oturdu.. (HAKKIMI isterim; HAKKININ K A R I S I ..) (Mümkünse DAYAK yemeden olsun, d e d i l e r..NE MÜMKÜN; DAYAK Yemeden güçlü;olunamaz BU; Memlekette..)_____________________________________________________TWİTTER; ÇOCUKLARININ; ; Kağıda yazamamaları; ; onları KAĞIT UNU SUYU; KAĞIT SÜTÜ-DUMANI; ;POLiS MEMESİ AK SÜTÜ; i l e, muatab, e t t i .. Toplum için TWİTT atarsan; Topluma yükselebilmek için, POLiS SÜTÜ; içeceksin._____________________diğer taraftan; ailelerinin yanında kaldıkları ODALARINI; b i l e M Ü L K; edinememiş, " sidiklilerin " ; Bilgisayarı kendi Mülkleri; sanmaya kalkışmalarına da; TekNOlojinin sahibi BATILI; izin verir, m i..Makinayı e d i n diğini düşünen; B U; POLiS-MAKİNASI SÜTÜNÜ da, içsinler bakalım , diyiverecekler d i r..evindeki odalarını ailelerinden bile ," m ü l k edinemeyenler " ; şehirdeki ağaçları olsun b i z e, verin; diye; a ğ l a m a l a r d a l a r..(internet ve Bilgisayarlarının da; TOPLUMUN MALI olduğunu, a n l a d ı k l a r ı n d a..)
Beğen ·  ·  · 5 dakika önce ·


Fotoğraf


 • 3 kişi bunu beğendi.
 • Murat Oktay Danis BU; Doğru bir tanımlama o l u r..A n c a k; H i t l e r i m i z olmadan; B a t ı y a yetişebilir miyiz..( B U DA; ö n e m l i bir soru ) .. ( E N iyisi biz bunu B U D H A; Heykellerinin " K E L i N E " ; s o r a l ı m..Polis Kasklarına s o r a c a ğ i m ı z a..) (Budist bile olamayanlar; m u s l u m a n olmayacaklar m ı ş..) (Dinini değiştiremeyenler ; D i n F a ş i z m i n i; istemezlermiş..) .........................................( B E L E D i Y E; rantından PAY istemeye r a z ı ; oldu; s o n u n d a; " Ç O C U K laştırılabilinmiş " ; " M U H A L E F E T " .. Polis çocukları n i y e b u kadar önemsedi, b u merak uynadırıcı..a s l ı n d a..A c a b a; bunun altında; " toplumu sağaltmanın " örtülü taktikleri m i ; m ı , v a r.. .................. ya da k,mb,l,r n e ; kurnaz; G l o b a l, hesaplar..(ÇoCUK M illletiz, v e a s s e l a m..) (biber gazını da ÇOCUKLARIMIZA; ; yediren d e BiZiZ.. " e y V A H " ; ; e y v a llahımızı d a , ç e k m e k t e n; UTANMADAN..) • “İnsanları kandırmak, kandırılmış olduklarına ikna etmekten kolaydır…”

  Mark Twain
  “İnsanları kandırmak, kandırılmış olduklarına ikna etmekten kolaydır…”

Mark Twain
   · 2 saat önce · 

 • NOAM CHOMSKY "I am also a çapulcu in solidarity RESISTANBUL" (Ben de dayanışma içinde bir çapulcuyum DİRENİSTANBUL) ...
  NOAM CHOMSKY "I am also a çapulcu in solidarity RESISTANBUL" (Ben de dayanışma içinde bir çapulcuyum DİRENİSTANBUL) ...
  Beğen ·  ·  · Dün, 14:52 · 
  • Murat Oktay Danis Türkçe konuşunca çapulcu gibi gözükeceğinden EMiNdi; Z A T e n; K ö f t e OR....(Etinden köfte o l u r mu..PEK EMiN Değilim..) T ü r k l e r i n Kahramanlığını D i l lerinden düşürmeyenler, k e n d i l e r i; B i B E R Gazını ; yemekten çekinirler.. B i Z TÜRKLER; biber gazını da; m i d e m i z e indirip; ; " B i B E R L E Ş M E K T E N " b i l e, korkmayız..( " KAPiTALiST; R O B O T " olmaktan korkan; ROBOT; o l s u n e m i ; NOAM CHOMSKi E M M i.....::::::::::::::::::::::::::::::: ( J u s t i n B i B E R E; Tapınmaktan daha kısa 1 Y O L...s a n k i ) Ç e v r e c i l i ğ i ; ellerinden alıyoruz diye; e p e y hiddetli olmalı..ancak biber gazını b u düzeyde başka kim, y i y e b i l i r d i, ki; DÜNYADA..(Almanyadaki işçilerimizin hanki işlerde çalıştırıldıklarını, b i r hatırlayın..(BU BATILIlar; Y O K, m u ..kesseniz kanları akmaz.. ..)

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
''Çok mutsuz olmamanın en güvenilir aracı, çok mutlu olmayı talep etmemektir.''

Schopenhauer - Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar.
Beğen ·  ·  · 14 dakika önce · 

 • TC Cemile Macit Cetiner abicim dedem beni sartladi her türlü güzelligede cirkinligede hazirlikli olmayi bu sayede ayaktayim
 • Murat Oktay Danis ..b e n genellikle " F A N U S " altında, d u r u r u m..Fanustan dışarısı çok n e t görünmez, b u nedenle, ne fazla ışık ne de, fazla karanlık s ı z a r, içeriye..ışık da karanlıkta kendi beyninden doğabilmeli, kişinin..a y r ı Y E T T E N..


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
''Kimileri büyük övgü alınca utanır, kimileri terbiyesizleşir''

Övgünün Etkisi - Madde: 525 / F. Nietzsche
''Kimileri büyük övgü alınca utanır, kimileri terbiyesizleşir''

Övgünün Etkisi - Madde: 525 / F. Nietzsche
Beğen ·  ·  · 2 dakika önce · 

 • Murat Oktay Danis " KIZIL KOMiNiST " , olmadan, ö n c e; demek k i; iyice " ÇIPLAK " S o s y a l i s t; İ Ş Ç İ leşebilmelisiniz.. ( SÜRREALiST EFENDiLER...) ( Sürrealistler, Koministlerdi..)


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
"Herkesin, gidebileceği bir yeri olmalı. Çünkü öyle bir an olur ki, insanın mutlaka bir yere gitmesi gerekir."

Fyodor Dostoyevski - Yeraltından Notlar
"Herkesin, gidebileceği bir yeri olmalı. Çünkü öyle bir an olur ki, insanın mutlaka bir yere gitmesi gerekir."

Fyodor Dostoyevski - Yeraltından Notlar
Beğen ·  ·  · 3 dakika önce · 

 • Murat Oktay Danis " B E N; B i R D E; " ; nereye gitsem, " O D A M I " da, b e n i m l e birlikte, taşırım..yani b e n, h e p " ODAMIN içindeyimdedir "; b e n i başka yerlerde görebilmeye uğraşacakların, bulamaya b i l m e l e r i n e..

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
''Akıllı görünme çabası, çoğu zaman akıllı olmayı engeller.''
 
(1662 - The Memoirs - François de La Rochefoucauld )
''Akıllı görünme çabası, çoğu zaman akıllı olmayı engeller.''

(1662 - The Memoirs - François de La Rochefoucauld )
Beğenmekten Vazgeç ·  ·  · 5 dakika önce · 

 • Bunu beğendin.
 • Murat Oktay Danis Aklınızı, nesnelere bindirip d e, U z a y d a hareket ettirmek -iş yapmak- yerine, " ü z e r i n i z e " giyinirseniz; AKLINIZI RESiMLEŞTirirsiniz..S i z e bakanlar, " A k ı l edinebilsinler " , diye..halbuki RESiMLER b u işi , mükemmelen, üretebilirler.. ................(insan olsa olsa hareket edebilen resim olur, R e s m e bakıp da akıl edinecekleri,, s e y r e d e b i l m e y e..kendi aklının onların beynine saniye saniye doluşunu..)
Sedat Danis profil resmini değiştirdi.
Fotoğraf
Beğenmekten Vazgeç ·  · Dün, 05:38 · Damla DanışKurşun-i Sözler'in fotoğrafını paylaştı.
(Elif)
(Elif)
Beğen ·  ·  · 5 saat önce · 
 • Murat Oktay Danis B u nedenle, k i ş i, i l k i n; ; Sabitlerle v e, SABiT NESNElerle kurmalıdır sistemini..v e karşısında kıvırtanların da, sallananların da k e n d i sabit nesnelerine tutuna b i l m e l e r i n e, olanak tanıyabilmelidir..A k s i durumda zaten oynakları daha da oynaklaştırırsınız.. .............İnsan atına oynanmaz..insanlar sürekli dalgalanırlar ve insan insanın, oynaklığını arttırır, o n u n l a oynadığında.. T o p da bir sabit n e s n e, ancak sadece yuvarlanır sabit bir şekilde..v e ona tutunan milyonlar, l a oynamaz top..Topla milyonlar , o y n a r l a r , maçlarda.. v.s. v e başkaları..Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
"Kirli bilgiyi, sadece bilge temizler."

Zata
"Kirli bilgiyi, sadece bilge temizler."

Zata
Beğen ·  ·  · 16 saat önce · 
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
"Sadakat, düşmanın yenemeyeceği tek güçtür."

Zata
"Sadakat, düşmanın yenemeyeceği tek güçtür."

Zata
Beğen ·  ·  · 24 dakika önce · 


Murat Oktay DanisSee Me'nin fotoğrafını paylaştı.
Get your Photographs reviewed by a panel of esteemed, industry professionals. 

Enter EXPOSURE to get your work seen! http://bit.ly/12MaAyv

The judges will be determining the winners for the Grand Prize and Category Awards.
Get your Photographs reviewed by a panel of esteemed, industry professionals.

Enter EXPOSURE to get your work seen! http://bit.ly/12MaAyv

The judges will be determining the winners for the Grand Prize and Category Awards.
Beğen ·  ·  · 12 dakika önce · 


Zeynep Alnıaçık ve Damla DanışMümin Sekman'ın fotoğrafını paylaştı.
1. Sigara içeni ameliyat etmem. Sigarayı bırakmayan hastayı kesinlikle tedavi etmem. Sigaranın belki de en büyük düşmanlarından biriyim. Çünkü insani öldüren bir şey. Hasta kendini öldürmeye karar verdiyse ben ne diye onun için uğraşayım ki, şifa bekleyen onca hasta var, enerjimi onlara harcarım. 

2. Sevgisiz insanin kalp riski yüksek. İnsanlara severek kızarım. Herkesin de böyle yapmasını tavsiye ederim. Çünkü sevgisiz, kötülük düşünen, beddua ve küfür eden insanın kalp krizi riski ve ölüm oranı çok daha yüksek. 

3. Dua etmek insanı iyileştirir. Ben inançlı biriyim. Her ameliyatımda mutlaka dua ederim. Bence duanın, meditasyon, şifa gibi, iyileştirici özelliği var. Ameliyat sonrası hastalarıma da mutlaka dua ettiriyorum. Bunun sağlıklarına çabuk kavuşmalarında müthiş bir etkisi var. 

4. Doğu tıbbı çok gerekli. Ben de "klasik" tip adamıyım ama alternatif yani tamamlayıcı tıp yöntemlerini reddetmiyorum. Akupunktura yüzde 100 inanıyorum. Çinliler bu minnacık iğnelerin sırrını çözmüş. Ama bu tür tamamlayıcı tedavilerde insanın istemesi çok önemli. Doğu tıbbında özgür irade ön planda. 

5. İdeal sağlık göstergesi olarak, kadınlar için ideal bel ölçüsü 82 santimdir. Eğer 93 santimi geçerseniz, sağlık riskiniz artar. Erkekler için ideal ölçü ise 88.5 santimdir. 101 santimden yukarısı sağlık riski demektir.

6. Hipnoz etmeden ameliyat etmem. Ben ve ekibim ameliyatlarım öncesinde hipnoz kullanıyoruz. Çünkü hasta heyecanlanıp kalp krizi geçirebiliyor. Sakinleştirici verdiğimde de sorunu geçici olarak çözmüş gibi oluyorum ama kökenine inmediğim için problem devam ediyor. O nedenle hipnoz yapıp sorunun kaynağına iniyorum. Hasta daha çabuk sağlığına kavuşuyor. 

7. Her gün aspirin içmeli. Hayatımda ilaç kullanmadım. Zorda kalmadıkça kimseye de tavsiye etmem. Ama herkese her gün mutlaka bir aspirin içmesini salık veriyorum. Ben de içiyorum. Aspirinin kanı sulandırdığını biliyorduk ama simdi yeni faydalarını da öğreniyoruz. Örneğin, vücuttaki birçok doku tahrişini önlediğini yeni öğrendik. Aspirin ömrü uzatıyor. 

Sağlıklı Beslenme Dikkat Edilecek Önemli Konular 

Çay yerine ıhlamur içilmeli. Günde en fazla iki çay ya da kahve içebilirsiniz. Fazlası zararlı. Ancak ıhlamur kesinlikle zararlı değil, dilediğiniz kadar için. 

Sarımsak müthiş bir bitki... Vücudu koruyan hücreleri destekliyor,tansiyonu düşürüyor. Sarımsaktan çıkan maddeyi yüksek tansiyonlu kişiye kullandığımızda, tansiyonu hemen düşüyor. Her gün birkaç diş sarımsak yenmeli. 

Başka bir mucize sebze de ayşekadın fasulye. Türkiye`de bol üretilen bu sebze bence her öğün, özellikle de çiğ olarak mutlaka sofrada bulunmalı. Vücuda müthiş yararlı bir bitki. 

Semizotu da içindeki Omega 3 nedeniyle son derece faydalı. Çiğ yenirse, daha da yararlı. Biz her gün ailecek öbek öbek çiğ semizotu yiyoruz. 

Et yiyecekseniz, yanında mutlaka çiğ domates de olmalı. Çünkü domatesin içindeki Lcyopin adli antioksidan, etteki zararlı Omega 6`ları yararlı hale dönüştürüyor. 

Kayısı çok yararlı ancak günde bir avuçtan fazla yenmemesi gerekiyor. Karpuz ve kavunda ise ince bir dilim tercih edilmeli. 

Üzüm ve muz, çok yüksek dozda şeker içerdiği için daha az tüketilmeli. 

Her sabah aç karnına içilen bir bardak ılık suyun ardından bir avuç ceviz çok iyi gelir. Ben her sabah alıyorum. 

Artık sütün de `Sağlıklı olanı" çok zor bulunuyor. Hayvanlara verilen hormon ve antibiyotikler süte karışıyor ve saflığını yok ediyor. 

Çocuklara soya sütü içirilmeli. 35 yaşın üzerindekilere sütün içindeki laktoz pek iyi gelmiyor. Laktozu alınmış süt yerine ise de bol bol su içilmeli. 

Balık hariç, kırmızı etle beyaz et aynı. Çünkü hem danaya, hem de tavuğa yüksek dozda hormon ve antibiyotik veriliyor. Et yenecekse, hepsi yenebilir. Fark etmez! 

Beyaz pirinç ve beyaz un son derece zararlı. Çünkü her ikisi de yanınca şekere dönüşüyor. Yani ha avuç avuç toz şeker yemişsiniz ya da pilav ya da beyaz undan yapılan ekmek... Arada fark yok. Pilav ve ekmek için esmer un ya da esmer pirinci tercih edin. 

Lahana zayıflamak için çok ideal. Hazmı zor olduğu için tıkar ve kalorisi çok düşük. 

Şişmanlık en az sigara kadar tehlikeli. Hatta sigaradan da çok. İdeal kilodan daha düşük kilolu olan insanlar uzun ömürlü oluyor. İdeal rejimler haftada 1 kilo verdiren rejimlerdir. Diğerlerine aldanmamak lazım. Eğer haftada 1 kilodan fazla kaybediliyorsa, vücuttan sadece su kaybediliyordur, dikkat!.

OKUDUYSAN ve BEĞENDİYSEN ,BAŞKALARI DA OKUSUN DİYE PAYLAŞIRMISIN?
1. Sigara içeni ameliyat etmem. Sigarayı bırakmayan hastayı kesinlikle tedavi etmem. Sigaranın belki de en büyük düşmanlarından biriyim. Çünkü insani öldüren bir şey. Hasta kendini öldürmeye karar verdiyse ben ne diye onun için uğraşayım ki, şifa bekleyen onca hasta var, enerjimi onlara harcarım.

2. Sevgisiz insanin kalp riski yüksek. İnsanlara severek kızarım. Herkesin de böyle yapmasını tavsiye ederim. Çünkü sevgisiz, kötülük düşünen, beddua ve küfür eden insanın kalp krizi riski ve ölüm oranı çok daha yüksek.

3. Dua etmek insanı iyileştirir. Ben inançlı biriyim. Her ameliyatımda mutlaka dua ederim. Bence duanın, meditasyon, şifa gibi, iyileştirici özelliği var. Ameliyat sonrası hastalarıma da mutlaka dua ettiriyorum. Bunun sağlıklarına çabuk kavuşmalarında müthiş bir etkisi var.

4. Doğu tıbbı çok gerekli. Ben de "klasik" tip adamıyım ama alternatif yani tamamlayıcı tıp yöntemlerini reddetmiyorum. Akupunktura yüzde 100 inanıyorum. Çinliler bu minnacık iğnelerin sırrını çözmüş. Ama bu tür tamamlayıcı tedavilerde insanın istemesi çok önemli. Doğu tıbbında özgür irade ön planda.

5. İdeal sağlık göstergesi olarak, kadınlar için ideal bel ölçüsü 82 santimdir. Eğer 93 santimi geçerseniz, sağlık riskiniz artar. Erkekler için ideal ölçü ise 88.5 santimdir. 101 santimden yukarısı sağlık riski demektir.

6. Hipnoz etmeden ameliyat etmem. Ben ve ekibim ameliyatlarım öncesinde hipnoz kullanıyoruz. Çünkü hasta heyecanlanıp kalp krizi geçirebiliyor. Sakinleştirici verdiğimde de sorunu geçici olarak çözmüş gibi oluyorum ama kökenine inmediğim için problem devam ediyor. O nedenle hipnoz yapıp sorunun kaynağına iniyorum. Hasta daha çabuk sağlığına kavuşuyor.

7. Her gün aspirin içmeli. Hayatımda ilaç kullanmadım. Zorda kalmadıkça kimseye de tavsiye etmem. Ama herkese her gün mutlaka bir aspirin içmesini salık veriyorum. Ben de içiyorum. Aspirinin kanı sulandırdığını biliyorduk ama simdi yeni faydalarını da öğreniyoruz. Örneğin, vücuttaki birçok doku tahrişini önlediğini yeni öğrendik. Aspirin ömrü uzatıyor.

Sağlıklı Beslenme Dikkat Edilecek Önemli Konular

Çay yerine ıhlamur içilmeli. Günde en fazla iki çay ya da kahve içebilirsiniz. Fazlası zararlı. Ancak ıhlamur kesinlikle zararlı değil, dilediğiniz kadar için.

Sarımsak müthiş bir bitki... Vücudu koruyan hücreleri destekliyor,tansiyonu düşürüyor. Sarımsaktan çıkan maddeyi yüksek tansiyonlu kişiye kullandığımızda, tansiyonu hemen düşüyor. Her gün birkaç diş sarımsak yenmeli.

Başka bir mucize sebze de ayşekadın fasulye. Türkiye`de bol üretilen bu sebze bence her öğün, özellikle de çiğ olarak mutlaka sofrada bulunmalı. Vücuda müthiş yararlı bir bitki.

Semizotu da içindeki Omega 3 nedeniyle son derece faydalı. Çiğ yenirse, daha da yararlı. Biz her gün ailecek öbek öbek çiğ semizotu yiyoruz.

Et yiyecekseniz, yanında mutlaka çiğ domates de olmalı. Çünkü domatesin içindeki Lcyopin adli antioksidan, etteki zararlı Omega 6`ları yararlı hale dönüştürüyor.

Kayısı çok yararlı ancak günde bir avuçtan fazla yenmemesi gerekiyor. Karpuz ve kavunda ise ince bir dilim tercih edilmeli.

Üzüm ve muz, çok yüksek dozda şeker içerdiği için daha az tüketilmeli.

Her sabah aç karnına içilen bir bardak ılık suyun ardından bir avuç ceviz çok iyi gelir. Ben her sabah alıyorum.

Artık sütün de `Sağlıklı olanı" çok zor bulunuyor. Hayvanlara verilen hormon ve antibiyotikler süte karışıyor ve saflığını yok ediyor.

Çocuklara soya sütü içirilmeli. 35 yaşın üzerindekilere sütün içindeki laktoz pek iyi gelmiyor. Laktozu alınmış süt yerine ise de bol bol su içilmeli.

Balık hariç, kırmızı etle beyaz et aynı. Çünkü hem danaya, hem de tavuğa yüksek dozda hormon ve antibiyotik veriliyor. Et yenecekse, hepsi yenebilir. Fark etmez!

Beyaz pirinç ve beyaz un son derece zararlı. Çünkü her ikisi de yanınca şekere dönüşüyor. Yani ha avuç avuç toz şeker yemişsiniz ya da pilav ya da beyaz undan yapılan ekmek... Arada fark yok. Pilav ve ekmek için esmer un ya da esmer pirinci tercih edin.

Lahana zayıflamak için çok ideal. Hazmı zor olduğu için tıkar ve kalorisi çok düşük.

Şişmanlık en az sigara kadar tehlikeli. Hatta sigaradan da çok. İdeal kilodan daha düşük kilolu olan insanlar uzun ömürlü oluyor. İdeal rejimler haftada 1 kilo verdiren rejimlerdir. Diğerlerine aldanmamak lazım. Eğer haftada 1 kilodan fazla kaybediliyorsa, vücuttan sadece su kaybediliyordur, dikkat!.

OKUDUYSAN ve BEĞENDİYSEN ,BAŞKALARI DA OKUSUN DİYE PAYLAŞIRMISIN?


Damla DanışEngince Sözler'in fotoğrafını paylaştı.
Fotoğraf
Beğen ·  ·  · 13 Nisan, 19:08mobil ile · 
 • 2 kişi bunu beğendi.
 • Murat Oktay Danis .Beton duvarlar, (ODALARIMIZIN ) yeterince güçlü ve kuvvetlidirler..beton duvarlarınız varsa; hayatınızın içine başkaca DUVARLAR; örmenize gerek kalmaz..A s ı l iş ve emek, , bilinç altlarımıza sızanları , yeniden elden geçirmek, ,kendi kendimizi yeniden yapılandırabilmektir..v a r s ı n sızabilsinler içimize, i ç i m i z d e, kendi ellerimizle değiştirebilmeliyiz, e m e ğ i m i z i, vererek onları..kendimize katıp da ekleyebilip d e, onları da..kendimizi büyütebilmek adına..ÖYLE, her şeye duvar koyar içeri almazsanız, k e n d i n i z i büyütemez ve şekillendiremezsiniz d e.. Y a z ı yazmak, kendimizi kemik gibi kuvvetlendirebileceğimiz ilk e m e k alanıdır..Kendimize, e m e k verebileceğimiz.. S P O R ; ise, öncelikle " s i l e r " herşeyi ki, yeni yerler açılsın, yenilenecek kendimize..
 • Murat Oktay Danis BU; demektir, k i, nereye gitseniz aslında siz ODANIZDAsınızdır.. onlar sizin odanıza gelmiyorlarsa ,siz niye onların sizi istedikleri yerde olasınız ki..o n l a r sizi yanlarına getirebildiklerini sanadursunlar, s i z sadece Odanızda konuşur, o r a d a olursunuz..böylece, sizin BETON DUVARLARINIZI; siz zaten , h e r y e r e taşırsınız da, birileri onları göremezler.. S i z bilirsiniz sadece nerede olduğunuzu, nerede durduğunuzu.. " iKi MEKANDA BiRDEN; OLABiLMEK; b e c e r i s i, i l e..sinizdir, " s a d e ce. öyle insanın " kendisi kendisine " ; DUVAR; Koyamaz, d ı ş a n a, çıkmayacağı..

SEE ME :

Organic food  became important, today. I wish "  a r t -O r g a n i c  "  , will b e; essential    ;   in S o c i e t i e s,  i n the   " n e a r- f u t u r e ".
M y, establishment  o c c u r e s; in " organic-art "; 4 ,40 years, n o w. and I think there is NO OTHER; " MAN "  ; -in the W o r l d- ; that has worked 4 that " m i s s i o n " ,that  l o n g.   
 It i s  a  " U n i c "  ; establishment;  ; that i s  I    a d o r e d;     m y ;whole  L i f e; t o  i t.
D O;  PEOPLE; NEED;  " O r g a n i c -ART  " ..if I am asked; that question;  my;  B O D Y;  -and my brain- can not e a t;  a r t;  ; other than  ;  the  " o r g a n i c " ..
I have the w h o l e  story of that " organic-art "  e s t a b l i s h m e n t;   ;additional to my     o r g a n i c -art..
I  hope, some day, these Modern and Contemporary, and Geometric Buildings and cities; w e live i n;  ;shall call   &include  ;  p u r e - n a t u r a l;  ; reflections o f;   ; natural BODies;   ; to be gained  to BODies;  a s art;   " i n RETURN "  ;    -  i n ;& o n  t h e m  -.  O N L Y.Candan Elbir OzturkKültür Patlaması'nın fotoğrafını paylaştı.
Süper Hayat Tavsiyeleri...!
Süper Hayat Tavsiyeleri...!
Beğenmekten Vazgeç ·  ·  · 13 saat önce ·Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
"Uçurumun kenarında dertleşeceğin her kim ise, dostun da o'dur."

Zata
"Uçurumun kenarında dertleşeceğin her kim ise, dostun da o'dur."

Zata


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
"Bilge bir ruh için; derin bir kulak, edepli bir dil; ama en önemlisi, adalete teslim olmuş bir akıl şarttır."

Zata.
"Bilge bir ruh için; derin bir kulak, edepli bir dil; ama en önemlisi, adalete teslim olmuş bir akıl şarttır."

Zata.


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
''Beden için sağlıklı olan tek şey mutluluktur; ama zihni güçlendirip geliştiren, kederdir.''

 Yakalanan Zaman - Marcel Proust
''Beden için sağlıklı olan tek şey mutluluktur; ama zihni güçlendirip geliştiren, kederdir.''

Yakalanan Zaman - Marcel Proust
Beğen ·  ·  · yaklaşık bir saat önce · 
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
''Aradığımız özgürlük başkalarına baskı yapma hakkı değil; istediğimiz gibi yaşamak, istediğimiz gibi düşünme hakkıdır, yeterki eylemlerimiz başkalarının da aynı şeyi yapmasını engellemesin.''

Bertrand Russel - Sorgulayan Denemeler
''Aradığımız özgürlük başkalarına baskı yapma hakkı değil; istediğimiz gibi yaşamak, istediğimiz gibi düşünme hakkıdır, yeterki eylemlerimiz başkalarının da aynı şeyi yapmasını engellemesin.''

Bertrand Russel - Sorgulayan Denemeler
Beğen ·  ·  · yaklaşık bir saat önce · 


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
''Başkaları alır diye korkmasak, 
çoktan atacağımız bir sürü şey var!''

Oscar Wilde - Dorian Gray'in Portresi
''Başkaları alır diye korkmasak,
çoktan atacağımız bir sürü şey var!''

Oscar Wilde - Dorian Gray'in Portresi
''İyi dediğimiz şey, halk için zevkte, aydın kişiler içinse düşüncededir.''

Platon – Devlet
''İyi dediğimiz şey, halk için zevkte, aydın kişiler içinse düşüncededir.''

Platon – Devlet
Beğen ·  ·  · Perşembe, 13:00 · 


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
"Sahteci olmayı, buyurgan davranmayı ya da dalkavukluğu utanç verici sayarım. Küçümsememi gizleyerek biriyle dostmuş gibi davranmayı da utanç verici sayarım"

Konfüçyus - Düşünceler
"Sahteci olmayı, buyurgan davranmayı ya da dalkavukluğu utanç verici sayarım. Küçümsememi gizleyerek biriyle dostmuş gibi davranmayı da utanç verici sayarım"

Konfüçyus - Düşünceler
Beğen ·  ·  · 6 saniye önce · Murat Oktay DanisDogadan & Naturel'in fotoğrafını paylaştı.
Fotoğraf
Beğen ·  ·  · 5 dakika önce · 


Murat Oktay DanisDogadan & Naturel'in fotoğrafını paylaştı.
Akşama Misafir Var
Beğen ·  ·  · 5 dakika önce · Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün videosunu paylaştı: Farid Farjad - Violin ( slim version).


Felsefe Kulübü felsefe dostlarının sayfası
Süre: 4:56
Beğen ·  ·  · yaklaşık bir dakika önce · 

 • Murat Oktay Danis Murat Oktay Danis ...Dünyadaki t ü m KEM A N L A R I; K ı r ı p, da; atsak; ; bu sonsuz, ve " çağıran ç ı ğ l ı ğ ı n ", RESiMleştire b i l e n ; keskin SESiNi , silebilir , m i y i z.. D Ü N yadan..__________________ E v e t, doğarken düştüğümüz B U; " UÇURUMUN " ; bizi y e n i den, , yukarıya çağıran, " S E S i ..ne," , tutunup da,N E; R E S i M olabiliriz, - " MUTLAK M e k a n a bir KARE "; (resim ile)- , gibi, asabilip de kemdimizi.. ..n e d e zamanın ,çevrimci hayallerine, tam teslim edebiliriz, " u y u y a biliriz kendimizle ".. ___________M U T L A K MEKANA 1 KAPIDIR ,1 R E S i M, olabilmek..; tüm Çığlıklar; d a i r e ' n i n içinde, " DÖNmelere " çağırırlarken.. ....b e n, dönmeyeceğim, tekrar Daireye, -D a i r e her ne kadar benim içimde dönse; dDE;, d i y e b i l m e k.. ____________________( MEKANA 1 kapağı atabilsem, d e, zamanın dönmeleri ve döndürmeleri , d u r a bilse..) ---------İDEAL KAPİTALizm V E; RESiMLERiN UYGARLIĞI; K İ T A B I.. sayfa 16. (kemanın çığlıklarının s e s i n i n , döndüren, kovalamasından kaçabilenler, , daireden " K A R E ye VARdıklarında, R E S i M L E Ş i r l er. ) (Ya, hepimizin, yada çoğumuzun yaşadığımız doğum sırası travma sanrısının s e s i..)..( S e s hızından, kulaktaki Müzikten RESiMDEKi; ,IŞIK hızına..)


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
''Uçurumların en keskin diplerine saklanan iblislerle, ancak onları saklandıkları yerlerde bulup, oralardan çekip, çıkarıp, yüzleşebilenler baş edebilir.'' 

Sigmund Freud
''Uçurumların en keskin diplerine saklanan iblislerle, ancak onları saklandıkları yerlerde bulup, oralardan çekip, çıkarıp, yüzleşebilenler baş edebilir.''

Sigmund Freud
Beğen ·  ·  · 3 dakika önce · 

 • Murat Oktay Danis ...b i z i m, içimize saklanabilen Ş e y t a n; en derinlerimizde, bizimle birleşerek; " bizim iBLiSiMiZ " olur.." onunla b a ş; e t m e k "; bu nedenle, p e k tutarlı , bir i ş ,olmasa gerektir.. (Kendinle uğraşmanın ÖBÜR; türlüsü..Kendi Kendini, kendine dövdürülenlerden ,olmak, yapılmak ..) ..o zaman; san a t a ; o n u n " a t a b i l m e s i n e " başvurulur; - B U; içimize yapışmış olan İBLİSİ-..________Sanat onu, kulağından yakaladığı gibi, sözgelimi; Boyanın içine hapsedip, T U V A L E; fırlatır.. orada sabitler.. YOKSA; FREUD; efendi, o n u BÜYÜK Beyninin içine emecek; d e ; orada BOĞAMADIĞINI da; ; elindeki, sarma Borunun ucundaki ; A t e s i n içinde Yakıp; da Tekrar, A T E Ş i N; i ç i n e.. iade edecek..____________________(ŞEYTAN; ATEŞTEN; yapılma ya..A t e ş e iadesi, e n evrensel; yöntem, o l u r.. Şeytanı ateşten çalanlar, u t a n s ı n.. ) (A t e ş i, Şeytandan çalmaktır, S A N A T ..v e şeytansız Ateşi vucuduna edindirebilmektir, S P O R ..)) • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  ''Cesur ve darbe almaya hazır olursan, saldırıyla cevap vermez ama pes de etmezsin. Bunu yaparsan, insanın doğasında ortaya çıkan bir şey sana olan nefretini azaltıp, saygısını arttırır. İsa bunu anlamıştı. Ben de işe yaradığını gördüm.''

Mahatma Gandhi
  ''Cesur ve darbe almaya hazır olursan, saldırıyla cevap vermez ama pes de etmezsin. Bunu yaparsan, insanın doğasında ortaya çıkan bir şey sana olan nefretini azaltıp, saygısını arttırır. İsa bunu anlamıştı. Ben de işe yaradığını gördüm.''

  Mahatma Gandhi
  Beğen ·  ·  · yaklaşık bir dakika önce · 

  • Murat Oktay Danis ...v e r e BİLMEK; e s a st ı r..K a r ş ı ndaki sana, bir şey verebilmeye çalışıyorsa (sen onun vereceklerini istemesen bile) ,v e r e b i l m e l i d i r..(sana verilmeye uğraşılanın T a n r ı dan gelmediğine nasıl , b u kadar, emin, olabilirsin , ki..) ..S e n onun, birşeyler yapma hakkına saygı gösterirsen; O da, senin, y a p a b i l m e hakkına, s a y g ı, e DİN e cektir.. (V e bu, D İ N i; sen ona eDİNdirirsin..) ..başkalarının yapacaklarına olma şansı verebilenin kendi yapacaklarını yapabilme Ş A N S I; ola b i l i r ..__________________SEN ONA YAPTIKLARINA; KARIŞIRSAN; O da; sana v e yapacaklarına karışır..d ı r..

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  ''Kişi ürkmeyegörsün, her şey üstüne gelir!''

William Shakespeare - Bir Yaz Gecesi
  ''Kişi ürkmeyegörsün, her şey üstüne gelir!''

  William Shakespeare - Bir Yaz Gecesi
  Beğenmekten Vazgeç ·  ·  · 10 dakika önce · 

  • Bunu beğendin.
  • Murat Oktay Danis ..ürktüğünüz şey , " b u DÜNYA "; d e ğ i l dir .S i z zaten, " ö t e Dünyalara " " A l e m l e r e " geçmişsiniz haberiniz yok..,, ( bir şekilde Dünya algınız, zaafa, dumura uğradı..) v e Alemsel Ş E Y L E R d e; ,DÜNYASAL; Nesneler gibi , " s ı ...Daha Fazlasını Gör

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  ''İlelebet öğrenci kalırsa insan, değerini düşürür hocanın.!''

Friedrich Nietzsche - Böyle Buyurdu Zerdüşt
  ''İlelebet öğrenci kalırsa insan, değerini düşürür hocanın.!''

  Friedrich Nietzsche - Böyle Buyurdu Zerdüşt
  Beğen ·  ·  · 32 dakika önce · 

  • Murat Oktay Danis HiÇBiRŞEY; yapmayacak i s e n, öğrenci olmaya da kalkışma, diyor.. b e n c e, , N i y e t zs CHE.. (ya da öğrendikten sonra mutlaka birşeyler yapabilmeyi deneyiniz..) ...TABii ki, n e y i nereden ; N A S I L; N e zaman, nerede; öğrendiğini - BEYNiNiZiN;- , bilmeye kalkışmamanız, e n iyisi.. Sonsuz v e sonrasız, bir öğrenebilme v e yapar i k e n ; E ğ i t i l e b i l m e, -eğrilebilme - s ü r e c ,i .. süreci..

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  "Sefaletini, dilindeki açlıkta değil, bedenindeki çaresizliklerde görmelisin."

Zata
  "Sefaletini, dilindeki açlıkta değil, bedenindeki çaresizliklerde görmelisin."

  Zata
  Beğen ·  ·  · 34 dakika önce · 


 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  Seneca - Ahlaki Mektuplar
  Seneca - Ahlaki Mektuplar


Murat Oktay Danis bir fotoğrafa yorum yaptı. • ÇOCUKLARA KALKAN ELLER KIRILSIN DIYORSAN BEGEN ♥
  ÇOCUKLARA KALKAN ELLER KIRILSIN DIYORSAN BEGEN ♥
  Beğenmekten Vazgeç ·  ·  · 4 Ocak, 14:34 · 
  • Sen ve 437.859 kişi daha bunu beğendiniz.
  • Murat Oktay Danis ..insanın ELiNDEN; , insana ulaşan şiddet; insanların maruz bırakıldıkları g ö r ü n m e z şiddetlerin yanında , devede kulak kalır..ELLERiN yaptıklarını, ön plana çıkartmak çoğu kez, a r k a planlardaki asıl şiddet kaynaklarını gizleyebilmekte kullanılır.. Çocuklarımıza, şiddeti tanımaları ve ona karşı kendilerini savunabilmeleri yönünde, biraz şiddet, yönlendirebilmeliyiz..v e r e b i l m e l i y i z.. Tabii ki bu fotografta, ; çocuk kendisini savunamamış.. (Vuranın elleri kırılsın..).. Çok ince bir sınırdır, çocuğu şiddetle tanıştırabilmek..D i ş l e r i n i z l e şiddetinizi dizginleyebilmek için, " dişlerinizi sıkarsınız, dişleriniz gıcırdar ve çatlarlar " .. b e n de, şiddetle sporculuğumda , tanışabilmiş bir çocuk olarak; " uykusunda diş gıcırdatanlar " , sınıfındanımdır.._________________________ Çocuğunuza b u , eğitimi veremezseniz; , ya hayatı boyunca Şiddetten kaçar, (Akıllı olmak zorunda olan, Akıl Vucutlarından başka VUCUTLARI; olmayan, bireyler -Kapitalizme KÖLE; bireyler- ..).. ya da, ileri yaşlarda bunu ondan bundan öğrenip, , ruhunda ezilmeler, yaşar, yüzü bu hale gelmese de, - k i, oradaki ezilme, yüzdeki ezilmelerin yüzlerce katı, o l u r- ..ancak dışarıdan bakınca, hiçbirşey görünmez.. g ö r ü l m e z.. _________________________" ÇOCUĞUN KAFASI VOLEYBOL TOPU i s e; ELLERi İLE BLOK YAPMAYI; ÖĞRENECEK; S M A Ç A..O Y U N U.. " K i t a b ı.. sayfa, 2.Lev Nikolayeviç Tolstoy
Lev Nikolayeviç Tolstoy
Beğen ·  ·  · 16 saat önce · 
 • 3 kişi bunu beğendi.
 • Murat Oktay Danis " Hayalleri bile aşan günler " , " A l e m l e r e ait; maddenin ", büyüsünü içeriyor ,olmalı.1 de görebilmeye kalkışırsanız, aklınıza takla attırtacaktır.. (ahiret maddesinin, Alemlerin atomları yok, evrensel ve dünyasal değil, y a.bu ALLAH; Alemlerin efendisidir Kuranda..)) ..L e v Tolstoy, ALLAHLA dans edilemeyeceğini, öğrenmiş..Sanatın malının da, A l e m l e r d e n ithal edildiğini d e , biliyor..Mecbur o bölgeye de geçecek.._____________________ Ahireti, Alemleri Bilgisayar TEKnolojisiyle yüklemelisiniz, sanatınıza.. sonrasında gözlerinize ne görünebilecek, , b a k a b i l i r siniz..___________( MEKANI giyinebildiklerinde AKLINIZLA (Aklınızın Gözü ,ile) onlara..) H e l e ki, sanatla uğraşmıyor iseniz (sanat sabitleyicidir..), N E işiniz, v a r ; A l e m l e r d e..TOLSTOY KÖYLÜ DEĞİLDİR; K i t a b ı.. Sahife, 4.


 • Damla Danış{İz Bırakan Sözler}'in fotoğrafını paylaştı.
  Beğen ·  ·  · 11 saat öncemobil ile · 
  • 7 kişi bunu beğendi.
  • Murat Oktay Danis ... evliliği insanlarda aramam.. evlenecek olan; " NESNELERLE " evlenir..zamanını vereceğin nesneleri belirler seçersin..V e bunu (seni ve zamanını) talep eden nesnelere yönelirsin.. NESNE KARDEŞLiĞi; v e SEVGi Kitabı, saife 222. D ü n y a NESNELERDEN OLUŞUR..A h i r e t i merak ediyorsan; (aşkı ) bunu ; illa bir insanın içine girebierek mi, e din eceksin. A h i r e t e AŞIK olunur, D ü n y a S e v i l i r.. ( Nesneler sevilir..) ..Ahireti canlıların (insanların) içinde arayanların başlarına bu dünyada NE; g e l s e, Y E R i dir. ( ahiretle dans eden bedelini , paşa paşa, ö d e r..tevekkül edip de..) .. MEVLANADAN-KONFiÇYÜSE ; Kapitalizmden-Kominizme.. saiFE; 27.______________________________AHiRETLE DANS ETMEM; A h i r e t t e " N E " ; tür B i Ç i M L E R; var diye;Bakar, onları Resmederim, A h i r e t tutkunları için, 1 RESSAM, o l a r a k. BÖYLE BUYURDU ZERDüŞT..sayfa 32012.

 • Damla DanışFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  ''Güçlü olan, zayıf yanını herkesten iyi bilendir; daha güçlü olan ise zayıf yanına hükmedebilendir.''

Konfüçyus - Düşünceler
  ''Güçlü olan, zayıf yanını herkesten iyi bilendir; daha güçlü olan ise zayıf yanına hükmedebilendir.''

  Konfüçyus - Düşünceler
  Beğen ·  ·  · 16 saat önce · 

Damla Danış kapak fotoğrafını güncelledi.
Fotoğraf
Beğen ·  · 19 saat önce · 
 • Sedat DanisSertan Danis ve 29 kişi daha bunu beğendi.
 • TC Habibe Linda Sirim Canım benim nur icinde yatsın 
 • Pınar Kürkçü Volkan abim :(((( nurlar icinde uyu inanamiyorum hala
 • Gurkan Turk nur ıcınde yatsın mekanı cennet olsun yuce rabbım sevenlerıne sabır versın
 • Ayşe Aydn Canım volkanım,meleğim nurlar ve ışıklarla uyu..................
 • Murat Oktay Danis Sevgili yeğenim, VOLKAN; , birilerine " MELEK " ; olabilmek için, SiGORTAYI; Y A K M I Ş; olabilir, mi..(Melek, olabilmek epey beyaz-ışık elektiriği çeker insan Vucudundan..) (ya da çocuk, Türkiyede; MELEK; diye bir kıza mı aşık; olmuştu..TUTULMUŞTU..bir bileniniz VARSA; L ü t F e n; bana; H A B E R; e D i n..) (Avustralyada çok aradım ağzını, söyletemedim..)________________________ (O benim içimde y a ş ı y o r, hala; b e n de; HALA; o n u n içinde..y i m .. o n u Öldürmeye d e; hiç niyetim yok..ö l d ü ; gibi konuşmaya da, h i ç ; yanaşmam..) (onunla oynayan benimle d e ; OYNAR..) .......................UYKU; i y i, bir fikir.. b u n a; katılırım..
 • Murat Oktay Danis Aslında b e n, ... AMCAMIN; b i r M e l e k, olduğuna , inanırım..ona söz söyleyenlere BABASININ; bir Melek olduğunu, ancak Kalbi ( Kalbinin içinde,saklıyordu; ; BABA sevgisini ) ispat edebilirdi.. ..............Volkanın " Kalbinin içindeki AMCAMA da; saldıranlar " ; orada DA; yok etmiş olmalılar; AMCAMI; d a.. (Amcama da ; i n m e ; inmedi; M i, bir Tarafına..)........................................ b u n l a r; b e n i m DOĞRULARIM; V E NEREDEN; baktığım.. ç o k, bilmeyi isteyenlere; d u y u r u l u r.. ______________________(balık baştan , yaratılır; v e yine Baştan başlanılır ö l d ü r ü l m e y e ..) F. NietzCHE.. (PUTLARIN ALACA KARANLIĞI..)
Yorum Gönder